Krystexxa

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Krystexxa
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Krystexxa
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Препарати против изгаряне
 • Терапевтична област:
 • подагра
 • Терапевтични показания:
 • Krystexxa е показан за лечение на тежки инвалидизиращи хронична tophaceous подагра при възрастни пациенти, които също може да има ерозивен съвместно участие и които не са успели да нормализират серумна пикочна киселина с ксантин оксидаза инхибитори при максимално медицински подходящи доза или за когото тези лекарства са противопоказани.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 3

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Отменено
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002208
 • Дата Оторизация:
 • 08-01-2013
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002208
 • Последна актуализация:
 • 12-05-2020

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/684724/2012

EMEA/H/C/002208

Резюме на EPAR за обществено ползване

Krystexxa

pegloticase

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Krystexxa. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Krystexxa.

Какво представлява Krystexxa?

Krystexxa е лекарство, което съдържа активното вещество пеглотиказа (pegloticase). Предлага се

под формата на концентрат, от който се приготвя инфузионен разтвор (вливане във вена).

За какво се използва Krystexxa?

Krystexxa се използва за лечение на възрастни пациенти с тежка хронична (дългосрочна) подагра

с тофи. Това е заболяване, при което в кръвта се натрупват високи нива на веществото пикочна

киселина, което след това кристализира в ставите и тъканите, образувайки тофи (камъни), които

причиняват болка и увреждане на ставите. Krystexxa се използва само при пацие

нт

и, които не

могат да контролират нивата на пикочната киселина, дори при максимални дози на

конвенционалните лекарства, наречени инхибитори на ксантин оксидазата, или които не са в

състояние да използват такива лекарства.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Krystexxa?

Лечението с Krystexxa трябва да се прилага под наблюдението на лекар, който има опит в

лечението на тежка хронична подагра, в лечебно заведение с наличие на апаратура за

реанимация.

Krystexxa се прилага под формата на бавна интравенозна инфузия на всеки две седмици, при

препоръчителна доза от 8 mg в продължение на не по-малко от 2 часа. Всички пацие

нти се

наблюдават за възникване на реакции по време на инфузията и за най-малко един час след края

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

на инфузията. Преди началото на лечението с Krystexxa пациентите получават премедикация, за

да се намали рискът от тези реакции.

Реакциите са по-чести при пациенти, които образуват антитела (протеини, произведени от

имунната система, естествената защита на организма), намаляващи ефекта от лечението. Поради

това нивата на пикочната киселина се измерват преди всяка инфузия, като лечението с Krystexxa

трябва да продължи само докато паци

ентът има полза от него и при нива на пикочната киселина

в кръвта под прага от 6 mg/dl. По време на лечението с Krystexxa пациентите не трябва да

приемат други лекарства, които понижават нивата на пикочната киселина, за да може ясно да се

оцени ефектът от Krystexxa.

За допълнителна ин

формация относно използването на Krystexxa вижте листовката.

Как действа Krystexxa?

Активното вещество в Krystexxa, пеглотиказа, съдържа ензим, наречен уриказа. Ензимът уриказа

разгражда пикочната киселина до друго вещество, алантоин, което може да се елиминира от

организма с урината. Това намалява нивата на пикочната киселина в кръвта. Когато нивата на

пикочната киселина спаднат под 6 mg/dl, това позволява на кристалите в ставите да се

разтворят, бавно свивайки тофите.

Уриказата в Krystexxa се пр

оизвежда по метод, познат като „рекомбинантна ДНК технология“: от

бактерия, получила ген (ДНК), който я прави способна да произвежда уриказа. В Krystexxa

ензимът уриказа е конюгиран с химично вещество, полиетилен гликол (PEG), което намалява

скоростта на елиминиране на уриказата от организма, а това позволява удължаване на

действието му.

Как е проучен Krystexxa?

Преди провеждане на проучвания при хора, ефектите на Krystexxa са изследвани първо върху

експериментални модели.

Krystexxa е проучен в две основни проучвания, включващи 225 пациенти с тежка подагра с тофи,

при които алопуринол, инхибитор на ксантин оксидазата, не успява да контролира нивата на

пикочната киселина или при които той не може да се използва пор

ади нежелани лекарствени

реакции. Krystexxa, прилаган в доза от 8 mg на всеки две или четири седмици, е сравнен с

плацебо (сляпо лечение) за период от шест месеца. Основната мярка за ефективност е броят на

пациентите, които показват постоянен отговор към лечението, определен като ниво на пикочната

киселина в кръвта под 6 mg/dl за най-малко 80% от вре

мето, както по време

на третия, така и на

шестия месец от проучването.

Какви ползи от Krystexxa са установени в проучванията?

Доказано е, че Krystexxa е по-ефективен от плацебо за намаляване на нивата на пикочната

киселина. Въпреки бързото понижаване на нивата на пикочната киселина с Krystexxa, ефектът му

е бил намален в рамките на няколко седмици при повече от половината от пациентите. Като цяло,

постоянен отговор показват 42% от пациентите (36 от 85), които приемат лекарството на всеки

две сед

мици

, и 35% (29 от 84) от тези, които приемат Krystexxa на всеки четири седмици.

Плацебо не е било ефективно при нито един от пациентите. Когато се приема на всеки две

седмици, Krystexxa води до по-малко реакции към инфузията, отколкото когато се приема на

всеки четири седмици.

Krystexxa

EMA/684724/2012

Страница 2/3

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Krystexxa

EMA/684724/2012

Страница 3/3

Какви са рисковете, свързани с Krystexxa?

Най-честите сериозни нежелани лекарствени реакции при Krystexxa са анафилаксия (тежка

алергична реакция), наблюдавана при около 7 на 100 пациенти, инфузионни реакции

(включително зачервяване, кожни обриви, сърбеж, изпотяване, болки в гърдите, затруднено

дишане, втрисане и повишено кръвно налягане), наблюдавани при около 26 на 100 пациенти, и

подагрозни пристъпи (влошаване на симптомите на подагра), които са по-чести пр

ез първите

3 месеца от лечението.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Krystexxa, вижте

листовката.

Krystexxa не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към

пеглотиказа или към някоя от останалите съставки, и при хора с рядко заболяване на кръвта,

наречено глюкозо 6-фосфат дехидрогеназен (G6PD) дефицит (фавизъм) или подобни нар

уше

ния.

Защо Krystexxa е разрешен за употреба?

CHMP заключава, че Krystexxa е силно ефективен при понижаване на нивата на пикочната

киселина. Въпреки че може да възникнат сериозни нежелани лекарствени реакции (като

инфузионни реакции и подагрозни пристъпи), те са управляеми. За тежко засегнати пациенти,

които не могат да бъдат лекувани ефективно с конвенционалните методи, Комитетът счита, че

Krystexxa представлява отговор на не

задоволена потр

ебност, поради липсата на налични

алтернативни лечения. Поради това CHMP реши, че ползите от Krystexxa са по-големи от

рисковете и препоръча да се издаде разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната употреба

на Krystexxa?

Фирмата производител на Krystexxa ще извърши проучване на дългосрочната безопасност на

лекарството, включително неговата безопасност и ефективност при пациенти, които спират

лечението и по-късно го започнат отново.

Допълнителна информация за Krystexxa

На 8 януари 2013 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Krystexxa, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Krystexxa може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За повече

информация относно лечението с Krystexxa прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар, или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 01/2013.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за потребителя

KRYSTEXXA 8 mg концентрат за инфузионен разтвор

пеглотиказа

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт

или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява KRYSTEXXA и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете KRYSTEXXA

Как да използвате KRYSTEXXA

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате KRYSTEXXA

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява KRYSTEXXA и за какво се използва

KRYSTEXXA съдържа активното вещество пеглотиказа. Пеглотиказата принадлежи към класа

антиподагрозни лекарства .

Пеглотиказата се използва за лечение на тежка, хронична подагра при възрастни пациенти,

които имат едно или повече подкожни болезнени отлагания на кристали пикочна киселина,

които им причиняват затруднения при извършването на ежедневни дейности и които не се

повлияват или не могат да приемат други лекарства против подагра.

Как действа KRYSTEXXA

Хората с подагра имат твърде много пикочна киселина в организма. Пикочната киселина се

отлага като кристали в ставите, бъбреците и други органи, което може да предизвика силна

болка, зачервяване и подуване (възпаление).

KRYSTEXXA съдържа ензим, наречен уриказа, който превръща пикочната киселина във

вещество, наречено алантоин, което може да бъде отстранено лесно чрез урината.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете KRYSTEXXA

Не използвайте KRYSTEXXA

ако сте алергични към пеглотиказа или към други урикази, или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ако имате рядко кръвно заболяване, наречено глюкозо 6-фосфат дехидрогеназен (G6PD)

дефицит или фавизъм. Вашият лекар може да Ви изследва за G6PD, преди да започнете

лечение с KRYSTEXXA.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, преди да използвате KRYSTEXXA:

ако в момента приемате други лекарства за понижаване на нивото на пикочната

киселина

ако Ви е казано, че имате сърдечна недостатъчност

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

ако някога Ви е казвано, че имате ензимен дефицит, който причинява анемия

ако тежите над 100 kg

ако преди сте лекувани с KRYSTEXXA

Наблюдение по време на лечението

Вашият лекар ще Ви назначи кръвна проба за определяне на нивото на пикочната киселина

преди всяка доза, за да е сигурно, че Вие трябва да продължите да приемате KRYSTEXXA.

Деца и юноши

KRYSTEXXA не е проучван при деца и юноши на възраст под 18 години. Затова това лекарство

не се препоръчва за тази възрастова група.

Други лекарства и KRYSTEXXA

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете

други лекарства. Особено важно е да информирате Вашия лекар, ако в момента приемате други

урат-понижаващи лекарства (като алопуринол или фебуксостат) или лекарства, съдържащи

полиетиленгликол (PEG) (като пегилиран интерферон или доксорубицин). Тези лекарства могат

да Ви изложат на-висок риск от реакция, свързана с инфузията.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство. Не употребявайте

KRYSTEXXA, ако сте бременна или кърмите, тъй като не е известно как това може да се отрази

на Вас или на Вашето бебе.

Шофиране и работа с машини

KRYSTEXXA има малък ефект или няма ефект върху способността Ви да шофирате. Ако не се

чувствате добре, имате симптоми като замайване или главоболие, или чувствате отпадналост

след получаване на KRYSTEXXA, Вие не трябва да шофирате или да работите с машини.

KRYSTEXXA съдържа натрий

KRYSTEXXA съдържа 4,2 mg натрий на доза, което означава, че практически не съдържа

натрий.

3.

Как да използвате KRYSTEXXA

KRYSTEXXA трябва да Ви бъде приложен от лекар или медицинска сестра с опит в лечението

на тежка хронична подагра в медицински център.

Колко KRYSTEXXA се прилага

Препоръчителната доза KRYSTEXXA е 8 mg. Тази доза не е адаптирана за тегло, възраст или

бъбречно заболяване.

Преди да започнете лечение с KRYSTEXXA, Вашият лекар може да Ви препоръча да приемете

други лекарства (като антихистаминови средства, парацетамол и кортикостероид) за

намаляване на риска да получите реакции, свързани с инфузията, дължащи се на това лечение.

Приемайте тези лекарства съгласно указанията на Вашия лекар.

Как се прилага KRYSTEXXA

KRYSTEXXA се инжектира бавно във вена (интравенозна инфузия), като лечебната

манипулацията ще трае около 2 часа, понякога и по-дълго. Ако имате нежелани реакции по

време на инфузията, Вашият лекар може да спре или да коригира лечението. Също така Вашият

лекар може да Ви помоли да почакате след лечебната процедура, за да бъде сигурен, че Вие няма

да получите реакции, свързани с инфузията.

Вие трябва да приемате KRYSTEXXA всеки 2 седмици.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Ако сте спрели приема на KRYSTEXXA и след това отново започнете лечение, Вие може да

имате по-висок риск от реакции, свързани с инфузията, включително тежки остри алергични

реакции (анафилаксия), така че Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно, когато подновите

лечението.

Също така Вашият лекар ще Ви назначи кръвна проба за измерване на пикочната киселина

преди следващата Ви доза, за да е сигурно, че Вие трябва да продължите да приемате

KRYSTEXXA.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Най-често съобщаваните сериозни нежелани реакции са: тежки остри

алергични реакции (чести), реакции, свързани с инфузията (много чести), и подагрозни

пристъпи (много чести).

KRYSTEXXA ще бъде прилаган от лекар или медицинска сестра, който ще Ви наблюдава за

нежелани реакции, докато получавате KRYSTEXXA и известно време след това.

Тежките алергични реакции (чести) включват припадък, внезапен спад на кръвното налягане и

сърдечен арест. Алергичните реакции обикновено настъпват в рамките на 2 часа след

инфузията, но може да настъпят и по-късно.

Ако внезапно забележите:

оток на гърлото, езика или друга част от тялото си

стягане в гърлото, дрезгав глас или затруднено преглъщане

задух, свиркащо дишане или проблеми с дишането

обрив, сърбеж или уртикария

информирайте НЕЗАБАВНО Вашия лекар или медицинска сестра, тъй като всяка от тези

прояви може да бъде симптом на сериозна алергична реакция.

Най-честите признаци и симптоми на местни реакции, свързани с инфузията, са: зачервяване на

мястото на инжектиране, сърбеж и обрив. Най-честите признаци и симптоми на общи реакции,

свързани с инфузията, са: уртикария, задух, зачервяване на лицето, изпотяване, гръден

дискомфорт или болка, втрисане, и високо кръвно налягане.

По-вероятно е алергичните реакции да се появят при пациенти, които тежат повече от 100 kg.

Често се наблюдава зачестяване на подагрозните пристъпи при започване на KRYSTEXXA.

Вашият лекар може да предпише лекарства, за да се намали вероятността от подагрозни

пристъпи след започване на KRYSTEXXA

Не налага преустановяване на KRYSTEXXA поради подагрозен пристъп.

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души): уртикария, кожен

обрив, сърбеж, суха или раздразнена кожа, гадене

Чест

и нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души): високи нива на кръвната захар,

повръщане, подуване на ставите, грипоподобни симптоми

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души): влошаване на един тип

сърдечно заболяване, наречено застойна сърдечна недостатъчност, инфекция на кожата,

повишени нива на калий в кръвта

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): разрушаване на

червени кръвни клетки

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции.

5.

Как да съхранявате KRYSTEXXA

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка след ”Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство ще се съхранява в лечебнoтo заведениe, в което се прилага.

Да се съхранява в хладилник (2°C до 8

Съхранявайте флакона в картонената опаковка, за да се предпази от светлина.

От бактериологична гледна точка, продуктът трябва да се използва веднага. Ако разреденият

разтвор не се използва веднага, може да се съхранява в хладилник (2 °C до 8°C). Разтворът

трябва да се използва в рамките на 4 часа след разреждане.

Не използвайте това лекарство, ако забележите някакви частици или промяна в цвета на

разредения разтвор.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа KRYSTEXXA

Активното вещество е пеглотиказа. Всеки флакон съдържа 8 mg пеглотиказа (8 mg/ml

концентрат).

Другите съставки са динатриев хидрогенфосфат дихидрат, натриев дихидрогенфосфат

дихидрат, натриев хлорид, вода за инжекции.

Как изглежда KRYSTEXXA и какво съдържа опаковката

KRYSTEXXA 8 mg концентрат за инфузионен разтвор се доставя в стъклен флакон от 2 ml,

съдържащ 1 ml концентрат. KRYSTEXXA е бистър до леко опалесцентен, безцветен разтвор.

Вид опаковка от 1 флакон.

Притежател на разрешението за употреба

Crealta Pharmaceuticals Ireland Limited

Commercial House, Millbank Business Park, Lower Lucan Road, Lucan, Co. Dublin

Ирландия

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Производител

United Drug, plc

United Drug House

Magna Business Park

Magna Drive, Citywest Road

Dublin 24

Ирландия

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ/ГГГГ}

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

KRYSTEXXA трябва да се приготви, както следва:

Инструкции за приготвяне на инфузиония разтвор:

Флаконът KRYSTEXXA трябва да се провери визуално за наличие на частици и промяна

в цвета преди разреждане и прилагане. Трябва да се използват само разтвори, които са

бистри до леко опалесцентни, безцветни и без видими частици.

Подходяща асептична техника трябва да се използва при приготвяне на инфузията.

Флаконът не трябва да се разклаща.

1 ml KRYSTEXXA трябва да се изтегли от флакона в стерилна спринцовка.

1 ml KRYSTEXXA трябва да се инжектира в един 250 ml сак с инжекционен/инфузионен

разтвор на натриев хлорид 4,5 mg/ml (0,45%) или 9 mg/ml (0,9%).

Инфузионният сак, съдържащ разредения разтвор KRYSTEXXA, трябва да се обърне

няколко пъти внимателно, за да се осигури пълно смесване. Инфузионният сак,

съдържащ разреден KRYSTEXXA, не трябва да се разклаща.

Преди приложение разреденият разтвор на KRYSTEXXA трябва да се остави да достигне

стайна температура. KRYSTEXXA във флакон или в интравенозна инфузионна течност

никога не трябва да се подлага на изкуствено затопляне (например, топла вода,

микровълнова печка).

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Приложение IV

Научни заключения и основания за препоръчване на промяна на условията на

Разрешението за употреба

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Научни заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за пеглотиказа, научните заключения на

CHMP са, както следва:

Научни заключения и основания за промяна на условията на Разрешенията за употреба

В този периодичен актуализиран доклад за безопасност са подадени доклади за свързани с

инфузията реакции или анафилаксия, съвпадащи със съпътстващата употреба на перорални

урат-понижаващи лекарства, като се съобщават реакции, свързани с инфузията при 28 случая и

9 случая с анафилактични реакции. Тъй като развитието на тези нежелани реакции могат да

бъдат предотвратени при поне някои от тези случаи, ако пациентите не са били на съпътстващо

лечение с урат-понижаващи средства, трябва да се направи една поправка на кратката

характеристика на продукта, подчертаваща важността на спирането на лечението с урат-

понижаващи средства поради маскиращия ефект върху резултатите от тестове за нивото на

пикочната киселина в кръвта (и следователно повишаване на риска за реакции, свързани с

инфузията и анафилактични реакции). Ревизираният ред на двата съответни параграфа има за

цел да подчертае корелацията между съпътстващо лечение с урат-понижаващи лекарства и

измерванията на серумната пикочна киселина. В допълнение, е включена поправка по

отношение на продължителността на времето за наблюдение след края на инфузията от 1 час на

2 часа като предпазна мярка, заедно с твърдение, че има съобщения и за реакции на

свръхчувствителност от забавен тип.

По тази причина предвид наличните данни по отношение на анафилаксия и реакции, свързани с

инфузията, Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност

приема, че промените на продуктовата информация са основателни.

CHMP е съгласен с научните заключения, направени от PRAC.

Основания за препоръчване на промяната в условията на разрешението за употреба

Въз основа на научните заключения за пеглотиказа CHMP е на мнение, че съотношението

полза/риск за съдържащия пеглотиказа лекарствен продукт е благоприятно при спазване на

предложените промени в продуктовата информация.

СНМР препоръчва промяна в условията на Разрешението(ята) за употреба.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба