KLERCIDE-CR BIOCIDE X UNIT DOSE CONCENTRATE

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • KLERCIDE-CR BIOCIDE X UNIT DOSE CONCENTRATE (ES)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • KLERCIDE-CR BIOCIDE X UNIT DOSE CONCENTRATE (ES)
  Унгария
 • Език:
 • унгарски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 115976E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

BIZTONSÁGI ADATLAP

Terméknév

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével

(453/2010) - Európa

:

1.1 Termékazonosító

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Megállapított felhasználás

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Termék kód

:

Felhasználása ajánlott a következő ellen:

1.4 Sürgősségi telefonszám

Nemzeti tanácsadó testület/Toxikológiai központ

Felület-fertőtlenítőszer. Kézi

Nem ismert.

Ecolab - Hygiene Kft.

Váci út 81-83

H-1139 Budapest

Hungary

Tel: +36 1 880 5610

Fax: +36 1 886 1305

E-mail: office.budapest@ecolab.com

:

Forgalmazó

115976E

A termék használata

:

felület fertőtlenítőszer

A termék foglalkozásszerű felhasználók részére került kifejlesztésre.

Gyártó/ Forgalmazó/ Importőr

:

Telefonszám

Tel.: 1 476 6464, 06-80-201-199

:

Telefonszám

+36 1 325 3525 (hétköznap 8:30-16:30.)

Változat

: 1

Besorolás

Xn; R22

C; R34

N; R50/53

:

:

Humán egészségi

veszélyek

Lenyelve ártalmas. Égési sérülést okoz. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet

okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

:

Környezeti veszélyek

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást

okozhat.

Lásd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében.

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Termék meghatározás

:

Keverék

Lásd a 16. szakaszt a fent szereplő R-mondatok és H-állitások teljes szövegéért.

A 1999/45/EK DPD szerinti osztályozás

A terméket veszélyesként sorolták be az 1999/45/EK Direktíva és annak módosításai szerint.

2.2 Címkézési elemek

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

1/13

21 Január 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

:

Egyéb veszélyek, amelyek

nem következnek a

besorolásból

Nem ismert.

Veszélyjelző szimbólum

vagy szimbólumok

Biztonságos használatra

utaló S-mondat(ok)

S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S13- Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

S23- A keletkező gázt, gőzt vagy permetet nem szabad belélegezni.

S26- Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S36/37- Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

S45- Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a

címkét meg kell mutatni.

S60- Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

S61- Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/

Biztonsági adatlap.

R22- Lenyelve ártalmas.

R34- Égési sérülést okoz.

R43- Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R50/53- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó

károsodást okozhat.

Kockázat(ok)ra utaló R-

mondat(ok)

Tartalma :

:

:

:

:

Maró, Környezeti veszély

Benzalkóniumklorid

Polihexametilén biguanidin hidroklorid

Veszélyjelölés

:

2.3 Egyéb veszélyek

Nincsenek jelen olyan további összetevők, amelyek a beszállító jelenlegi tudása szerint és az alkalmazható

koncentrációkban az egészségre vagy a környezetre veszélyesként lennének besorolva, így nem szükséges jelentésük

ebben a fejezetben.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Típus

Azonosítók

67/548/EGK

Termék/összetevő

neve

Az említett R-

mondatok teljes

szövege a 16.

fejezetben található.

%

Típus

1272/2008/EK

Rendelet [CLP]

Besorolás

Az említett H állítások

teljes szövege a 16.

fejezetben található.

Benzalkóniumklorid

EK: 270-325-2

CAS: 68424-85-1

25 -

<35

Xn; R22

C; R34

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

Polihexametilén

biguanidin hidroklorid

CAS: 91403-50-8

10 -

<20

Xi; R36/38

N; R51/53

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Keverékek

3.2

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

2/13

21 Január 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

[1] Anyag, amelyet egészségi vagy környezeti veszéllyel soroltak be

[2] Anyag munkahelyi egészségügyi határértékkel

[3] Az anyag a 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelel a PBT kritériumoknak

[4] Az anyagok a 1907/2006/ EK Rendelet XIII. Melléklete szerint megfelelnek a vPvB kritériumoknak

[5] Azonos mértékű aggodalomra okot adó anyag

Forduljon azonnal orvoshoz. Öblítse ki vízzel a szájat. Vegye ki a műfogsort,

amennyiben van. Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalmi

testhelyzetbe kell helyezni, és biztosítani a könnyű légzést. Orvosi utasítás nélkül

ne hánytasson. Hányás esetén a fejet alacsonyan kell tartani, hogy a hányadék ne

kerüljön a tüdőbe. A vegyi anyag által okozott égési sérülést azonnal orvossal kell

kezelteni. Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át. Amennyiben

öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és azonnal forduljon orvoshoz.

Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros ruházatot, például gallért,

nyakkendőt, övet vagy derékszíjat.

Bőrrel érintkezés

Forduljon azonnal orvoshoz. Azonnal mossuk ki a szemet nagy mennyiségű vizzel,

időnként megemelve az alsó és a felső szemhéjakat. Ellenőrizze, hogy visel-e

kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. Folytassa az öblítést legalább 15 percig. A vegyi

anyag által okozott égési sérülést azonnal orvossal kell kezelteni.

Öblítse le a szennyezett bőrt bő vízzel. Vegye le a szennyezett ruhát és cipőt.

Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot. Folytassa az

öblítést legalább 15 percig. A vegyi anyag által okozott égési sérülést azonnal

orvossal kell kezelteni. Bármely panasz vagy tünet esetén kerülje a további

expozíciót. Újbóli használat előtt alaposan tisztítsa meg a cipőket. Forduljon

azonnal orvoshoz.

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Forduljon azonnal orvoshoz. Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalmi

testhelyzetbe kell helyezni, és biztosítani a könnyű légzést. Ha gőz vagy füst

jelenléte valószínűsíthető, a mentést végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs

légzőkészüléket kell viselnie. Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha

légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést

vagy oxigént. Veszélyes lehet a szájon át történő lélegeztetés az elsősegélynyújtó

személy számára. Amennyiben öntudatlan, helyezze stabil oldalfekvésbe és

azonnal forduljon orvoshoz. Biztosítson szabad légutakat. Lazítsa meg a szoros

ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékszíjat.

Lenyelés

Belélegzés

Szembejutás

:

:

:

:

Elősegélynyújtók védelme

:

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés

:

Gázt, gőzt vagy port bocsáthat ki, amely nagyon irritáló vagy maró hatású a

légutakra.

Lenyelve ártalmas. A száj, a torok és a gyomor égési sérülését okozhatja.

:

Lenyelés

Bőrrel érintkezés

:

Marja a bőrt. Égési sérülést okoz. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

(szenzibilizáló hatású lehet).

Marja a szemet. Égési sérülést okoz.

:

Szembejutás

Túlzott behatás jelei/tünetei

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek

végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ha gőz vagy füst jelenléte

valószínűsíthető, a mentést végzőnek megfelelő maszkot vagy izolációs

légzőkészüléket kell viselnie. Veszélyes lehet a szájon át történő lélegeztetés az

elsősegélynyújtó személy számára. Levétele előtt az elszennyeződött ruházatot

mossa le alaposan vízzel, vagy viseljen kesztyűt.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

3/13

21 Január 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtási intézkedések

Megjegyzések orvos

számára

Kezelje tünetileg. Lépjen kapcsolatba mérgezéses eseteket kezelő szakorvossal,

ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy lélegeztek be.

:

Speciális kezelések

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

légúti irritáció

köhögés

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

gyomorfájdalmak

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom vagy irritáció

pirosság

hólyagosodás következhet be

:

:

:

Szembejutás

:

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom

könnyezés

pirosság

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs speciális kezelés.

:

Ha tűz van, azonnal izolálja a helyszínt, elszállítva a baleset helyszínéről az összes

személyt. Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy

amelynek végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ez az anyag nagyon

mérgező a vízi szervezetekre. Az anyaggal szennyezett tűzoltóvizet vissza kell

tartani és meg kell akadályozni, hogy bármiféle vízfolyásba, csatornába vagy

csapadékvíz elvezetőbe jusson.

Veszélyes bomlástermékek

Az anyagból vagy

keverékből származó

veszélyek

Nincs specifikus adat.

Tűz vagy melegítés hatására nyomásnövekedés következik be és a tárolóedény

szétrepedhet.

A tűzoltóknak megfelelő védőfelszerelést kell viselniük.

Speciális tűzoltó

védőfelszerelés

Tűz esetén alkalmazzon vízpermetes (köd), haboltó, por- vagy

CO₂

oltókészüléket.

5.1 Oltóanyag

:

:

:

Nem ismert.

Megfelelő oltóanyag

:

Nem megfelelő oltóanyag

:

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges

óvintézkedések tűzoltók

számára

:

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

4/13

21 Január 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.2 Környezetvédelmi

óvintézkedések

Akadályozza meg az anyag csatornába, vízfolyásba, pincébe vagy zárt helyre

jutását. A kiömlött anyag elfolyását meg kell gátolni, és nem éghető

folyadékmegkötő anyaggal, például homokkal, földdel, vermikulittal vagy kovafölddel

fel kell itatni, majd a helyi rendelkezések szerinti hatástalanításhoz tartályba/

gyűjtőedénybe kell helyezni (lásd a 13. fejezetet).

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. Tájékoztassa az illetékes hatóságot,

amennyiben a termék környezetszennyezést okozott (csatornák, vízfolyások, talaj

vagy levegő). Vízszennyező anyag. Nagy mennyiségben kijutva ártalmas lehet a

környezetre.

Nagymértékű kifreccsenés

:

Hígítsa fel sok vízzel. Itassa fel semleges anyaggal és helyezze megfelelő

hulladéktároló edénybe.

Kismértékű kifreccsenés

:

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A sürgősségi ellátást

nyújtó személyzettől eltérő

személyzet számára

:

A sürgősségi ellátást

nyújtó személyzet számára

:

6.4 Hivatkozás más

szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

Lásd a 8. szakaszt a megfelelő személyi védőfelszerelésre vonatkozó

információkért.

Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

Olyan tevékenység nem végezhető, amely személyi kockázattal jár, vagy amelynek

végzésére a dolgozó megfelelő képzést nem kapott. Ürítse ki a környező

területeket. A felesleges és védőfelszereléssel el nem látott személyeket tartsa

távol. Ne érintse meg a kiömlött anyagot, és ne lépjen bele. Ne lélegezze be a gőzt

vagy a ködöt. Biztosítson megfelelő szellőztetést. Amennyiben a szellõzés nem

megfelelõ, viseljen megfelelõ légzésvédő eszközt. Megfelelő egyéni

védőfelszerelést kell viselni.

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges, vegye figyelembe

az információkat 8. szakaszban feltüntetett alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

Lásd a 8. szakaszt a további információkért a higiénés intézkedésekről.

:

:

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz

Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben

megadott felhasználás-specifikus információhoz.

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Óvintézkedések

:

Javaslatok az általános

foglalkozási higiéniára

vonatkozóan

:

Vegyen fel megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd 8. fejezet). Azok a személyek,

akiknek már voltak bőrérzékenységi problémáik, nem foglakoztathatók olyan

munkafolyamatoknál, ahol ezt a terméket használják. Ne kerüljön az anyag szembe,

bőrre vagy ruházatra. Ne lélegezze be a gőzt vagy a ködöt. Ne nyelje le. Kerülni

kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap.

Amennyiben normál felhasználás mellett az anyag légzési veszélyt jelent, csak

megfelelő szellőztetés mellett használja, vagy viseljen megfelelő légzőkészüléket.

Tárolja az eredeti tárolóedényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott

alternatív tárolóedényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres

tárolóedények termék maradványt tartalmazhatnak és veszélyesek lehetnek. Ne

használja újra a tárolóedényt.

Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése,

tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás előtt a dolgozóknak

kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt területre történő belépés előtt le

kell venni a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést. Lásd a 8. szakaszt a további

információkért a higiénés intézkedésekről.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

5/13

21 Január 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

Tárolják a következő hőmérséklethatárok között: 0 - 25°C (32 - 77°F). Tárolja a

helyi előírásoknak megfelelően! Tárolja az eredeti tárolóedényben közvetlen

napsütéstől védve száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol összeférhetetlen

anyagoktól (lásd. 10. Fejezet), ételtől és italtól. A tárolóedényt a felhasználásig

tartsa légmentesen lezárva. A már kinyitott tárolóedényeket gondosan újra le kell

zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben kell tartani a szivárgás

megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés nélküli tárolóedényben. A

környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni.

7.2 A biztonságos tárolás

feltételei, az esetleges

összeférhetetlenséggel

együtt

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

:

Javaslatok

:

Az ipari szektorra

vonatkozó speciális

megoldások

:

Nem alkalmazható, amíg az anyagokra el nem készülnek az Expozíciós

Forgatókönyvek.

Nem alkalmazható, amíg az anyagokra el nem készülnek az Expozíciós

Forgatókönyvek.

Kézvédelem

(EN 374)

1 - 4 óra : butilkaucsuk , nitrilkaucsuk .

Szemvédelem, védőálarc vagy más teljes arcvédelem.

Szem-/arcvédelem

(EN 166)

:

:

Bőrvédelem

A test védelmére szolgáló egyéni védőeszközöket az elvégzendő feladat és a vele

járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése előtt ezeket

szakemberrel kell jóváhagyatni.

Megfelelő műszaki

ellenőrzés

:

Amennyiben felhasználás közben por, füst, gáz, gőz vagy köd keletkezik,

használjon technológiai védőbúrát, helyi elszívást, vagy egyéb műszaki szabályozó

berendezést annak érdekében, hogy a munkavégzők lebegő

szennyezőanyagoknak való kitettsége bármely ajánlott vagy a törvényes határérték

alatt maradjon.

Alaposan mossa meg kezét, alkarját és arcát vegyszerek kezelése után, illetve

evés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és végül a munkaidő befejeztével.

Megfelelő technikát kell alkalmazni az esetlegesen elszennyeződött ruházat

eltávolítására. Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

Ismételt használat előtt mossa ki az elszennyeződött ruházatot. Gondoskodjon

arról, hogy a munkahely közelében szemmosó állomások és vészzuhany legyenek.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Higiénés intézkedések

:

DNEL adatok a keverékre nem állnak rendelkezésre.

Előre jelzett hatások koncentrációi

PNEC adatok a keverékre nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Származtatott hatások szintjei

Egyéni védelmi intézkedések

Test védelem

(EN 14605)

:

Termék/összetevő neve

Expoziciós határértékek

Munkahelyi expozíciós határértékek

Nem ismert kitettségi határérték.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

6/13

21 Január 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

A termék megfelelő és rendeltetésszerű használata során nincs szükség

légzőkészülékre.

Légutak védelme

(EN 143, 14387)

:

:

A környezeti expozíció

ellenőrzése

:

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót

ellenőrizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezetvédelmi

előírásoknak. Egyes esetekben füstelnyeletők, szűrők vagy a gyártóberendezések

műszaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az emisszió az

elfogadható szintre csökkenjen.

Egyéb bőrvédelem

Hőveszély

:

Ki kell választani a megfelelő lábbelit és a bőr védelmére valamilyen további

intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy

szakértőnek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése előtt.

Nem alkalmazható.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot

Olvadáspont/fagyáspont

Kezdeti forráspont és forrás

tartomány

Gőznyomás

Relatív sűrűség

Gőzsűrűség

Oldékonyság (oldékonyságok)

Folyadék.

0.99 - 1.03

Könnyen oldható a következő anyagokban: hideg víz.

Alig észlelhető szag

Szag

pH-érték

Színtelen.

Szín

Párolgási sebesség

Öngyulladási hőmérséklet

Lobbanáspont

> 100°C

4 - 6 [Konc.(tömeg%): 100%]

Viszkozitás

Kinematikai (szobahőmérséklet): 0 cm

Szagküszöbérték

Oktanol/víz megoszlási

hányados

Robbanási tulajdonságok

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Semmi.

Oxidáló tulajdonságok

:

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés

9.2 Egyéb információk

Égési idő

Égési arány

:

:

Bomlási hőmérséklet

:

További információk nem állnak rendelkezésre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Nem alkalmazható.

Felső/alsó tűzveszélyességi

vagy robbanásveszélyességi

határok

:

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Gyúlékonyság (szilárd vagy

gáznemű anyag)

:

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

7/13

21 Január 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

10.6 Veszélyes

bomlástermékek

10.4 Kerülendő körülmények

Nincs specifikus adat.

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek

nem keletkezhetnek.

A termék stabil.

10.2 Kémiai stabilitás

:

:

:

10.3 A veszélyes reakciók

lehetősége

:

Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem

fordulnak elő.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

:

Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll

rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

10.5 Kerülendő anyagok

:

Nincs specifikus adat.

Akut toxicitás

Benzalkóniumklorid

LD50 Bőr

Nyúl

3340 mg/kg

LD50 Orális

Patkány

344 mg/kg

Termék/összetevő neve

Eredmény

Faj

Dózis

Expozíció

Rákkeltő hatás

Mutagenitás

Teratogén hatás

Reprodukciós toxicitás

Irritáció/Korrózió

Benzalkóniumklorid

Bőr - Súlyosan irritáló anyag

Nyúl

25 milligrams

Termék/összetevő neve

Eredmény

Pontszám

Expozíció

Megfigyelés

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Szenzibilizáció

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Faj

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Útvonal

ATE érték

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A valószínű expozíciós

útra vonatkozó információ

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

8/13

21 Január 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

Lehetséges krónikus egészségi hatások

Lehetséges akut egészségi hatások

Belélegzés

:

Gázt, gőzt vagy port bocsáthat ki, amely nagyon irritáló vagy maró hatású a

légutakra.

Lenyelve ártalmas. A száj, a torok és a gyomor égési sérülését okozhatja.

:

Lenyelés

Bőrrel érintkezés

:

Marja a bőrt. Égési sérülést okoz. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat

(szenzibilizáló hatású lehet).

Marja a szemet. Égési sérülést okoz.

:

Szembejutás

Érzékeny személynél súlyos allergiás reakció következhet be még nagyon alacsony

szintű expozíció esetén is.

Általános

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Rákkeltő hatás

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Mutagenitás

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Teratogén hatás

:

Fejlődési hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Termékenységi hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

A vegyszer fizikai, kémiai és toxikológiai jellemzőihez kapcsolódó tünetek

Bőrrel érintkezés

Lenyelés

Belélegzés

Nincs specifikus adat.

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

gyomorfájdalmak

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom vagy irritáció

pirosság

hólyagosodás következhet be

:

:

:

Szembejutás

:

A tünetek között a következők fordulhatnak elő:

fájdalom

könnyezés

pirosság

A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások

Rövid ideig tartó expozíció

Hosszantartó expozíció

Lehetséges azonnali

hatások

:

Lehetséges késleltetett

hatások

:

Lehetséges azonnali

hatások

:

Lehetséges késleltetett

hatások

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Következtetés /

Összefoglaló

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Egyéb információk

:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

9/13

21 Január 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.3 Bioakkumulációs képesség

12.6 Egyéb káros hatások

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

12.1 Toxicitás

Benzalkóniumklorid

Akut LC50 0.515 mg/l

96 óra

Termék/összetevő neve

Faj

Eredmény

Expozíció

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Következtetés / Összefoglaló:

A termék ökológiai értékelése az alapanyagokkal és/vagy hasonló anyagokkal

végzett kísérleti adatok alapján történt. A termékben lévő legtöbb szerves

összetevőre kapott vizsgálati eredmények elérték a könnyű lebontásra utaló

értékeket: > 60 % BSB/CSB, ill. CO2-fejlődés, ill. > 70 % DOC-csökkenés. Ez

megfelel a könnyű lebonthatóságra (readily degradable) megadott határértékeknek

(pl. OECD 301 vizsg. módszer).

PBT

:

Nem alkalmazható.

vPvB

:

Nem alkalmazható.

12.4 A talajban való mobilitás

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

:

Következtetés / Összefoglaló:

Jelentős hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

Talaj/víz megoszlási

hányados (K

OC

)

:

Keverékekre nincs meghatározva.

Mobilitás

:

Keverékekre nincs meghatározva.

Következtetés / Összefoglaló:

Keverékekre nincs meghatározva.

Európai Hulladékkatalógus (EHK)

Igen.

Veszélyes Hulladék

:

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak

lehetséges. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék

maradékot. Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. A

hullladéktermék-maradványokat jelentős mennyiségben nem szabad a

szennyvízcsatornába juttatni, egy megfelelő szennyvíz kezelő üzemben kell kezelni.

A feleslegessé vált és nem újrahasznosítható termékek ártalmatlanítását

engedéllyel rendelkező hulladékkezelő vállalkozóval végeztesse el. A termék, illetve

oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a

hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a

helyi hatósági követelményeket. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és

továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és

csatornákkal.

:

Hulladékkezelési

módszerek

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Ebben a szakaszban közölt információk általános tanácsokat és útmutatásokat tartalmaznak. Az 1. szakasz

Azonosított Felhasználások listáját kell figyelembe venni bármely rendelkezésre álló, az expozíciós forgatókönyvben

megadott felhasználás-specifikus információhoz.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

10/13

21 Január 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Csomagolás

Hulladék-kód

Hulladék megjelölés

Hulladékkezelési

módszerek

:

Különleges óvintézkedések :

20 01 29*

veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak

lehetséges. A csomagolási hulladék újrahasznosítandó.

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell

bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az

üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradékot.

Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

maró folyadék, M.N.N.

(Benzalkóniumklorid,

Polihexametilén

biguanidin hidroklorid)

CORROSIVE LIQUID,

N.O.S. (Benzalkonium

chloride,

Polyhexamethylene

biguanide

hydrochloride). Marine

pollutant

Corrosive liquid, n.o.s.

(Benzalkonium

chloride,

Polyhexamethylene

biguanide

hydrochloride)

UN1760

maró folyadék, M.N.N.

(Benzalkóniumklorid,

Polihexametilén

biguanidin hidroklorid)

UN1760

UN1760

UN1760

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN-szám

14.2 Hivatalos

szállítási név

14.3 Szállítási

veszélyességi

osztály(ok)

14.4 Csomagolási

csoport

ADN/ADNR

14.5 Környezeti

veszélyek

14.6 A

felhasználót

érintő különleges

óvintézkedések

14.7 A MARPOL 73/78 II.

melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás

Igen.

Igen.

Yes.

Igen.

:

Nem alkalmazható.

Semmi.

Semmi.

None.

None.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/

jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK Rendelete (REACH)

XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája

Különös aggodalomra okot adó anyagok

Egyik összetevő sem szerepel a jegyzékben

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

11/13

21 Január 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

Nemzeti előírások

Egyéb EU előírások

Nem alkalmazható.

XVII. Melléklet - Egyes

veszélyes anyagok,

készítmények és

árucikkek gyártásával,

forgalomba hozatalával

és felhasználásával

kapcsolatos korlátozások

:

Magyarország

15.2 Kémiai biztonsági

értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai

Biztonsági Értékelés.

:

≥ 30% kationos tenzidek

Összetétel a 648/2004/EK mosószerrendelet szerint:

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM és az azt módosító 13/2002. (XI. 28.) ESZCSM-FMM együttes rendelet a

munkahelyek kémiai biztonságáról, a munkahelyi levegőben megengedett határértékekről

44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormányrendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerekre vonatkozó szabályozás:

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba

hozatalának feltételeiről

Az előző kiadás óta megváltoztatott információkat tartalmaz.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak

:

ADN = A Veszélyes Áruk Rajnán történő Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló

Európai Egyezmény

ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Egyezmény

ATE = Ahut Toxicitás Becslése

BCF = Bio-koncentrációs Faktor

Az Európai Parlament és a Tanács Rendelete az Anyagok és Keverékek

Besorolásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról [EK Rendelet No. 1272/2008]

DNEL = Származtatott Hatásmentes Szint

DPD = Veszélyes Készítményekről szóló Irányelv [1999/45/EC]

EK = Európai Bizottság

EUH statement = CLP-specifikus Figyelmeztető mondat

IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

IBC = Nagyméretű Csomagolóeszköz

IMDG = Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe

LogPqw = log oktanol/víz megoszlási együttható

MARPOL 73/78 = Hajókról történõ Szennyezés Megelõzésérõl szóló és az 1978. évi

Jegyzõkönyvvel módosított 1973. évi Nemzetközi Egyezmény. ("Marpol = tengeri

szennyezés)

OEL = Foglalkoztatási Terhelés Szint

PBT = Perzisztens, Bioakkumulatív és Mérgező

PNEC = Előre látható Hatástalan Koncentráció

REACH = A Vegyi Anyagok Regisztrálására, Értékelésére, Engedélyezésére és

Korlátozására vonatkozó EK Rendelet [EC No. 1907/2006 rendeletet]

RID = Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

12/13

21 Január 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

16. SZAKASZ: Egyéb információk

21 Január 2014

A nyomtatás időpontja

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

Változat

A fenti adatok legjobb tudásunk szerint megfelelőek a termékek gyártási országában használatos receptúra

vonatkozásában. Mivel az adatok, szabványok, szabályozások változhatnak, és így a használati és

felhasználási körülmények a hatáskörünkön kívül esnek, nem garantálhatjuk az információk teljességét vagy

állandóságát.

Figyelmeztetés az olvasó számára

Az előző kiadás időpontja:

:

:

:

:

A rövidített R-mondatok

teljes szövege

:

R22- Lenyelve ártalmas.

R34- Égési sérülést okoz.

R36/38- Szem- és bőrizgató hatású.

R43- Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R50- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

R50/53- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó

károsodást okozhat.

R51/53- Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást

okozhat.

C - Maró

Xn - Ártalmas

Xi - Irritatív

N - Környezeti veszély

:

Az osztályozás teljes

szövege [DSD/DPD]

21 Január 2014

Nincs korábbi érvényesítés

A rövidített H-állítások

teljes szövege

:

REACH # = REACH Regisztrációs Szám

vPvB = Nagyon Perzisztens és Nagyon Bioakkumulatív

Az osztályozás [CLP/GHS]

teljes szövege

:

H302

Lenyelve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315

Bőrirritáló hatású.

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H400

Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H411

Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Acute Tox. 4, H302

AKUT TOXICITÁS: ORÁLIS - 4. kategória

Aquatic Acute 1, H400

VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, AKUT - 1. kategória

Aquatic Chronic 2, H411

VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 2.

kategória

Aquatic Chronic 3, H412

VÍZI KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, KRÓNIKUS - 3.

kategória

Eye Irrit. 2, H319

SÚLYOS SZEMKÁROSODÁS/SZEMIRRITÁCIÓ - 2.

kategória

Skin Corr. 1B, H314

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 1B. kategória

Skin Irrit. 2, H315

BŐRMARÁS/BŐRIRRITÁCIÓ - 2. kategória

Skin Sens. 1, H317

BŐRSZENZIBILIZÁCIÓ - 1. kategória

Kiadási időpont/

Felülvizsgálat ideje

:

13/13

21 Január 2014