KLERCIDE-CR BIOCIDE X UNIT DOSE CONCENTRATE

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • KLERCIDE-CR BIOCIDE X UNIT DOSE CONCENTRATE (ES)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • KLERCIDE-CR BIOCIDE X UNIT DOSE CONCENTRATE (ES)
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 115976E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

BEZBEDNOSNI LIST

Naziv proizvoda

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

Prilagođeno Odredbi (EC) br. 1907/2006 (REACH), Aneks II (453/2010) - Evropa

:

1.1 Identifikator proizvoda

1.3 Podaci lica zaduženog za izradu bezbednosnog lista

1.2 Relevantne identifikovane upotrebe supstance ili smese i upotrebe koje nisu preporučene

Preporučene upotrebe

GLAVA 1: Identifikacija supstance/preparata i kompanije/preduzimača

Kod proizvoda

:

Preporučuje se da se ne upotrebljava protiv

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Nacionalno savetodavno telo/Centar protiv Trovanja

Proizvod za dezinfekciju površine. Ručno čišćenje

Nije poznato.

Ecolab Hygiene d.o.o.

Milana Tankosića 8

SRB-11000 Beograd

Srbija

Tel. : +381 (0)11 2076800

Fax : +381 (0)11 2076802

office.belgrade@ecolab.com

:

Proizvođač/ Distributer/

Uvoznik

115976E

Namena proizvoda

:

Sredstvo za dezinfekciju površina

Samo za profesionalnu upotrebu

Proizvođač/ Distributer/ Uvoznik

:

Broj telefona

Srbija: Centar za kontrolu trovanja: Beograd 011 36 08 440 i 011 36 08 234 (24

časovni kontakt)

Bosna: 112

Crna Gora: 112

:

Broj telefona

011 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Verzija

: 1

Klasifikacija

Xn; R22

C; R34

N; R50/53

:

:

Opasnosti po ljudsko

zdravlje

Štetno ako se proguta Izaziva opekotine. U dodiru sa kožom može izazvati

preosetljivost.

:

Opasnosti po okolinu

Veoma otrovan za vodene organizme, može prouzrokovati dugotrajna neželjena

dejstva na vodenu sredinu.

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

2.1 Klasifikacija supstance ili smeše

Definicija proizvoda

:

Mešavina

Za pun tekst o gore navedenim R rečenicama ili H izjavama videti Poglavlje 16.

Klasifikacija na osnovu direktive 1999/45/EC [DPD]

Proizvod je klasifikovan kao opasan na osnovu Direktive 1999/45/EC i njenih amandmana.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

1/13

21 Januar 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

GLAVA 2: Identifikacija opasnosti

:

Ostali rizici koji ne

rezultiraju klasifikacijom

Nije poznato.

2.2 Elementi etikete

Simbol ili simboli

opasnosti

Rečenice o bezbednosti

S2 Čuvati van domašaja dece.

S13 Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

S23- Nemojte udisati gasove, isparenja ili sprej.

S26 U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku

pomoć.

S36/37 Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću i rukavice.

S45 U slučaju nezgode ili zdravstvenih tegoba, hitno zatražiti lekarsku pomoć (ako

je moguće pokazati etiketu).

S60 Ova hemikalija i njena ambalaža moraju se odložiti kao opasan otpad.

S61 Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu; pridržavati se posebnih

uputstava/bezbednosnog lista.

R22 Štetno ako se proguta.

R34 Izaziva opekotine.

R43 Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.

R50/53 Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne

efekte u vodenoj životnoj sredini.

Rečenice o riziku

Sadrži (hemijski naziv

supstance koja izaziva

senzibilizaciju).

:

:

:

:

Korozivno, Opasno za životnu sredinu

benzalkonijum hlorid

poliheksametilen biguanid hidrohlorid

Znak opasnosti

:

2.3 Druge opasnosti

Nema dodatnih sastojaka koji su, u okviru sadašnjeg saznanja dobavljača i u primenljivim koncentracijama,

klasifikovani kao

opasni po zdravlje ili okruženje i koji bi zbog toga morali da budu prijavljeni u ovoj glavi.

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima

benzalkonijum hlorid

EC: 270-325-2

CAS: 68424-85-1

25 -

<35

Xn; R22

C; R34

N; R50

Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Acute 1, H400

poliheksametilen

biguanid hidrohlorid

CAS: 91403-50-8

10 -

<20

Xi; R36/38

N; R51/53

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 2, H411

Podaci za

identifikaciju

supstance

67/548/EEC

Ime proizvoda/

sastojka

Za pun tekst R-

rečenica videti

poglavlje 16

%

Tip

Propis (EC) Br.

1272/2008 [CLP]

Klasifikacija

Za pun tekst o gore

navedenim H izjavama

videti Poglavlje 16.

Smeša

3.2

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

2/13

21 Januar 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

GLAVA 3: Sastav/informacije o sastojcima

[1] Supstanca klasifikovana kao opasna po zdravlje ili okolinu

[2] Supstanca sa granicom izloženosti u radnom okruženju

[3] Supstanca ispunjava kriterijum za PBT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

[4] Supstanca ispunjava kriterijum za vPvT na osnovu Propisa (EC) Br. 1907/2006, Aneks XIII

[5] Supstanca koja izaziva jednaku/značajnu zabrinutost

Odmah potražite medicinsku pomoć. Isperite usta vodom. Uklonite zubne proteze,

ukoliko ih ima. Izneti povređenu osobu nа svež vаzduh i obezbediti da se odmara u

položаju koji ne ometa disanje. Ne izazivajte povraćanje ukoliko medicinsko osoblje

to ne zahteva. Ukoliko dođe do povraćanja, glavu treba držati nisko da ispovraćani

sadržaj ne bi dospeo u pluća. Hemijske opekotine moraju biti hitno lekarski

tretirane. Nikada ništa ne davati putem usta osobi koja je bez svesti. Ukoliko je bez

svesti, stavite u položaj za oporavak i hitno dovedite medicinsku pomoć. Održavajte

otvorenu cirkulaciju vazduha. Olabavite tesne delove odeće kao što su kragna,

kravata, kaiš ili traka oko pojasa.

Dodir sa kožom

Odmah potražite medicinsku pomoć. Odmah isperite oči sa dosta vode, dižući

povremeno gornje i donje očne kapke. Proveriti da li ima kontaktnih sočiva i

odstraniti ih. Nastavite da ispirate tokom najmanje 10 minuta. Hemijske opekotine

moraju biti hitno lekarski tretirane.

Isperite kontaminiranu kožu sa dosta vode. Skinite kontaminiranu odeću i obuću.

Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe. Nastavite da ispirate tokom

najmanje 10 minuta. Hemijske opekotine moraju biti hitno lekarski tretirane. U

slučaju bilo kakvih žalbi ili simptoma, izbegavajte dalje izlaganje. Temeljno očistite

cipele pre ponovne upotrebe. Odmah potražite medicinsku pomoć.

4.1 Opis mera prve pomoći

Odmah potražite medicinsku pomoć. Izneti povređenu osobu nа svež vаzduh i

obezbediti da se odmara u položаju koji ne ometa disanje. Ukoliko se sumnja da su

pare još prisutne, spasilac treba da nosi odgovarajuću masku ili samostalni aparat

za disanje. Ukoliko ne diše, ukoliko je disanje nepravilno ili ukoliko dođe do zastoja

u disanju, pružite veštačko disanje ili kiseonik od strane stručnog osoblja. Može biti

opasno po osobu koja pruža veštačko disanje putem usta-na-usta. Ukoliko je bez

svesti, stavite u položaj za oporavak i hitno dovedite medicinsku pomoć. Održavajte

otvorenu cirkulaciju vazduha. Olabavite tesne delove odeće kao što su kragna,

kravata, kaiš ili traka oko pojasa.

Gutanje

Udisanje

Dodir sa očima

:

:

:

:

Zaštita osoba koje pružaju

prvu pomoć

:

GLAVA 4: Mere prve pomoći

4.2 Najznačajniji simptomi i efekti, i akutni i produženi

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Može osloboditi gas, isparenja ili prašinu koja je veoma nadražujuća ili korozivna za

respiratorni sistem.

Štetno ako se proguta Može izazvati opekotine u ustima, grlu i želucu.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Korozivno za kožu. Izaziva opekotine. U dodiru sa kožom može izazvati

preosetljivost.

Korozivno za oči. Izaziva opekotine.

:

Dodir sa očima

Znaci/simptomi prekomerne izloženosti

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Ukoliko se sumnja da su pare još prisutne, spasilac treba da nosi odgovarajuću

masku ili samostalni aparat za disanje. Može biti opasno po osobu koja pruža

veštačko disanje putem usta-na-usta. Kontaminiranu odeću oprati temeljno vodom

pre skidanja ili skinuti uz upotrebu zaštitnih rukavica.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

3/13

21 Januar 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

GLAVA 4: Mere prve pomoći

Napomena za lekara

Tretirajte simptome kada se jave. Ukoliko su progutane ili udahnute velike količine

materijala, odmah kontaktirajte specijalistu za slučajeve trovanja.

:

Specifični tretmani

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

iritacija respiratornih organa

kašljanje

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bolovi u stomaku

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bol ili iritacija

crvenilo

može doći do pojave plikova

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

suzenje očiju

crvenilo

4.3 Indikacija da je potrebna bilo kakva neposredna medicinska pomoć i poseban tretman

Nema specifičnog tretmana.

:

U slučaju požara odmah izolujte mesto nesreće udaljavanjem svih ljudi iz okoline.

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Ovaj materijal je veoma otrovan za vodene organizme. Vodu korišćenu za gašenje

požara, kontamiranu ovim materijalom treba držati pod kontrolom i sprečiti izlivanje

u bilo koji prirodni vodeni tok, kanalizaciju ili odvod.

Opasni zapaljivi proizvodi

Opasnost od supstance ili

smeše

Nema specifičnih podataka.

Ako je posuda izložena plamenu ili zagrevanju, doći će do porasta pritiska i posuda

se može rasprsnuti.

Vatrogasci treba da nose odgovarajuću zaštitnu opremu.

Specijalna zaštitna

oprema za vatrogasce

U slučaju požara upotrebite vodeni sprej (maglu), penu, prah ili CO2.

5.1 Sredstvo za gašenje požara

:

:

:

Nije poznato.

Odgovarajući materijal za

gašenje požara

:

Neodgovarajući materijal

za gašenje požara

:

GLAVA 5 : Mere zaštite od požara

5.2 Posebne opasnosti koje nastaju od supstance ili smeše

5.3 Savet za vatrogasce

Specifične mere

predostrožnosti za

vatrogasce

:

GLAVA 6 : Mere u slučaju hemijskog udesa

6.1 Lične mere predostrožnosti, zaštitna oprema i procedure u hitnim slučajevima

Za osoblje koje ne reaguje

u hitnim slučajevima

:

Za osoblje koje reaguje u

hitnim slučajevima

:

Ne preduzimati ništa što može ugroziti osoblje ili osobe bez odgovarajuće obuke.

Isprazniti okolni prostor. Udaljiti neovlašćene i nezaštićene osobe. Ne dirati i ne

hodati po prosutom materijalu. Ne udisati pare ili maglu. Obezbedite odgovarajuću

ventilaciju. U uslovima neodgovarajuće ventilacije koristiti odgovarajući pribor za

disanje. Stavite ogovarajuću ličnu zaštitnu opremu.

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa iscurelim materijalom,

uzeti u obzir bilo koju informaciju o odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u

Odeljku 8. Za dodatne informacije o higijenskim merama, takođe videti Odeljak 8.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

4/13

21 Januar 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

GLAVA 6 : Mere u slučaju hemijskog udesa

6.2 Predostrožnosti za

zaštitu sredine

Sprečite izlivanje u kanalizaciju, vodene tokove, podrume ili zatvorene prostore.

Ogradite i pokupite prosuti materijal sa nezapaljivim upijajućim materijalom poput

peska, zemlje, vermiculita ili diatomejske zemlje i stavite u posudu za odlaganje u

skladu sa lokalnim propisima (videti poglavlje 13).

Izbegavajte širenje prosutog materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom,

vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili kanalizacijom. Obavestite odgovarajuće

vlasti ukoliko je proizvod izazvao zagađenje okruženja (kanalizacije, vodenih tokova,

zemljišta ili vazduha). Materijal koji zagađuje vodu. Može biti štetno po okruženje

ukoliko se oslobodi u velikim količinama.

Veliko prolivanje

:

Razblažite sa puno vode. Apsorbujte inertnim materijalom i odložite u odgovarajući

kontejner za otpad.

Malo prolivanje

:

6.3 Metode i materijali za ograničavanje i čišćenje

6.4 Preporuke za druga

poglavlja

Za informacije o kontaktu u hitnim slučajevima, videti Odeljak 1.

Za informacije o odgovarajućoj opremi za ličnu zaštitu, videti Odeljak 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti Odeljak 13.

:

:

Skladištite između sledećih temperatura: 0 do 25°C (32 do 77°F). Skladištite u

skladu sa lokalnim propisima. Skladištite u originalnoj ambalaži zaštićeno od

direktne sunčeve svetlosti na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu daleko

od nekompatibilnih materijala (videti poglavlje 10) i hrane i pića. Pre upotrebe držite

kontejner čvrsto zatvoren i zapečaćen. Posude koje su bile otvorene treba pažljivo

zatvoriti i držati u uspravnom položaju da bi se sprečilo curenje. Nemojte skladištiti

u neobeleženim kontejnerima. Koristiti odgovarajuću posudu da se izbegne

zagađenje okoline.

GLAVA 7: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu,

dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

7.1 Mere predostrožnosti bezbednog rukovanja

Mere zaštite

:

Savet o opštoj

profesionalnoj higijeni

:

7.2 Uslovi bezbednog

skladištenja, uključujući

bilo koje nekompatibilnosti

7.3 Specifične konačne upotrebe

Koristite adekvatnu opremu za ličnu zaštitu (videti glavu 8). Osobe koje imaju

problema sa osetljivošću kože ne bi trebalo da budu zaposlene u procesima u

kojima se upotrebljava ovaj proizvod. Sprečite da dospe u oči, na kožu ili odeću.

Ne udisati pare ili maglu. Nemojte gutati. Izbegаvаti oslobаđаnje u životnu sredinu.

Rukovati na osnovu posebnog uputstva/Uputstvo o bezbednom rukovanju (safety

data sheet). Ukoliko se prilikom normalne upotrebe materijala pojavi opasnost po

disanje, koristite isključivo odgovarajuću ventilaciju ili nosite odgovarajuće aparate

za disanje. Držite u originalnom kontejneru ili alternativnom, odobrenom,

napravljenom od kompatibilnog materijala, i držite čvrsto zatvorenim kada nije u

upotrebi. Prazni kontejneri mogu biti opasni pošto mogu zadržati ostatke proizvoda.

Nemojte ponovo koristiti kontejner.

Zabranjeno je jesti, piti i pušiti u prostorijama gde se rukuje ovim materijalom, gde

se materijal skladišti i obrađuje. Radnici treba da operu ruke i lice pre jela, pića i

pušenja. Skinite kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaska u prostorije u

kojima se jede. Za dodatne informacije o higijenskim merama, takođe videti

Odeljak 8.

:

Preporuke

:

Rešenja specifična za

industrijski sektor

:

Nije primenljivo dok Scenario izloženosti ne bude dostupan.

Nije primenljivo dok Scenario izloženosti ne bude dostupan.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

5/13

21 Januar 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

Zaštita za ruke

(EN 374)

Respirator nije potreban pri normalnim i predviđenim uslovima primene proizvoda.

1- 4 sata : butil guma , nitril guma .

Naočare, štitnik za lice ili zaštita za celo lice.

Zaštita očiju/lica

(EN 166)

Respiratorna zaštita

(EN 143, 14387)

:

:

:

Zaštita za kožu

Lična zaštitna odeća za telo treba da bude izabrana na bazi zadatka koji će se

izvršavati i rizika koji su uključeni, i treba da bude odobrena od strane stručnjaka

pre rukovanja proizvodom.

:

Kontrole izloženosti

okruženja

:

Treba proveriti emisiju iz ventilacije ili radne opreme za obradu, radi utvrđivanja da

li su u skladu sa zahtevima zakonskih propisa o zaštiti okruženja. U nekim

slučajevima uređaji za pranje gasa, filteri ili tehničke modifikacije opreme za obradu

biće neophodni radi smanjenja emisije do prihvatljivih nivoa.

Odgovarajuće mere

predostrožnosti

:

Ukoliko se prilikom upotrebe stvaraju prašina, dim, gas, isparenja ili magla, koristite

zatvorene prostore uz lokalnu izduvnu ventilaciju ili druge mere predostrožnosti

kako bi izloženost radnika bila ispod preporučenih ili dozvoljenih granica.

Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela,

pušenja, upotrebe toaleta i na kraju radnog dana. Za odstranjivanje potencijalno

kontaminirane odeće koristite odgovarajuće tehnike. Nije dozvoljeno nositi

kontаminirаno rаdno odelo vаn rаdnog mestа. Oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Obezbedite da tuš za ispiranje očiju i bezbednosni tuševi budu

u blizini radne zone.

8.2 Kontrole izloženosti

Higijenske mere

:

DNEL vrednosti nisu primenljive za smešu.

Koncentracije predviđenog efekta

DNEL vrednosti nisu primenljive za smešu.

GLAVA 8: Kontrola izlaganja/lična zaštita

8.1 Kontrolni parametri

Nivoi izvedenog efekta

Mere lične zaštite

Zaštita tela

(EN 14605)

:

Zaštita drugih delova

kože

Termičke opasnosti

:

Odgovarajuću obuću i sve dodatne mere zaštite kože treba izabrati na osnovu

zadatka koji se izvodi i prisutnih rizika. Rukovanje ovim proizvodima prethodno

treba da odobri specijalista.

Nije primenljivo.

Ime proizvoda/sastojka

Granične vrednosti izlaganja

Granične vrednosti izlaganja za profesionalne korisnike

Nije poznata vrednost granice izloženosti.

GLAVA 9: Fizička i hemijska svojstva

Fizičko stanje

Tečnost.

Slab miris.

Miris

pH

Bezbojna.

Boja

4 do 6 [Konc. (%w/w): 100%]

Prag mirisa

:

:

:

:

:

9.1 Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Izgled

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

6/13

21 Januar 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

GLAVA 9: Fizička i hemijska svojstva

Tačka topljenja/tačka

mržnjenja

Inicijalna tačka ključanja i

opseg ključanja

Pritisak pare

Relativna gustina

Gustina pare

Rastvorljivost(i)

0.99 do 1.03

Lako se rastvara u sledećim materijalima: hladnoj vodi.

Brzina isparavanja

Temperatura spontanog

paljenja

Tačka paljenja

> 100°C

Viskoznost

Kinematički (sobna temperatura): 0 cm

Koeficijent raspodele u

sistemu n-oktanol/voda

Eksplozivna svojstva

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Nijedno.

Oksidaciona svojstva

:

9.2 Ostali podaci

Vreme sagorevanja

Stepen sagorevanja

:

:

Temperatura raspadanja

:

Nema dodatnih informacija.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Nije primenljivo.

Gornje/donje granice

zapaljivosti ili eksplozivnosti

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

:

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu.

10.6 Opasni proizvodi

razlaganja

10.4 Uslovi koje treba

izbegavati

Nema specifičnih podataka.

Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe ne bi trebalo da dođe do stvaranja

opasnih proizvoda razlaganja.

Ovaj proizvod je stabilan.

10.2 Hemijska stabilnost

:

:

:

10.3 Mogućnost od opasnih

reakcija

:

Pod normalnim uslovima skladištenja i upotrebe, neće doći do opasnih reakcija.

GLAVA 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

:

Za ovaj proizvod ili njegove sastojke nisu dostupni specifični rezultati testova koji se

odnose na reaktivnost.

10.5 Nekompatibilni

materijali

:

Nema specifičnih podataka.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

7/13

21 Januar 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

Moguća akutna dejstva na zdravlje

Udisanje

:

Može osloboditi gas, isparenja ili prašinu koja je veoma nadražujuća ili korozivna za

respiratorni sistem.

Štetno ako se proguta Može izazvati opekotine u ustima, grlu i želucu.

:

Gutanje

Dodir sa kožom

:

Korozivno za kožu. Izaziva opekotine. U dodiru sa kožom može izazvati

preosetljivost.

Korozivno za oči. Izaziva opekotine.

:

Dodir sa očima

Akutna toksičnost

benzalkonijum hlorid

LD50 Kožni

3340 mg/kg

LD50 Oralno

Pacov

344 mg/kg

Ime proizvoda/sastojka

Rezultat

Vrste

Doza

Izlaganje

Karcinogenost

Mutagenost

Teratogenost

Reproduktivna toksičnost

Simptomi koji se odnose na fizičke, hemijske i toksikološke karakteristike

Dodir sa kožom

Gutanje

Udisanje

Nema specifičnih podataka.

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bolovi u stomaku

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

bol ili iritacija

crvenilo

može doći do pojave plikova

:

:

:

Dodir sa očima

:

Nepoželjni simptomi mogu uključiti sledeće:

suzenje očiju

crvenilo

Iritacija/Korozija

benzalkonijum hlorid

Koža - Jak iritant

25 milligrams

Ime proizvoda/sastojka

Rezultat

Ocena

Izlaganje

Opažanje

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Sredstvo koje povećava osetljivost

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Vrste

GLAVA 11: Toksikološke informacije

11.1 Informacije o toksikološkim efektima

Put

ATE vrednost

Odloženi i neposredni efekti i hronični efekti kratkotrajnog i dugotrajnog izlaganja

Kratkotrajno izlaganje

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Informacija o verovatnim

putevima izlaganja

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

8/13

21 Januar 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

GLAVA 11: Toksikološke informacije

Moguća hronična dejstva na zdravlje

Kada dođe do povećanja osetljivosti, može doći do pojave jakih alergijskih reakcija

nakon narednih izlaganja veoma niskim količinama.

Opšte

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Karcinogenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Mutagenost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Teratogenost

:

Efekti na razvoj

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Efekti na plodnost

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Dugotrajno izlaganje

Potencijalni neposredni

efekti

:

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Potencijalni neposredni

efekti

:

Potencijalni zakasneli

efekti

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Ostali podaci

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

GLAVA 12: Ekološke informacije

12.3 Potencijal biološke akumulacije

12.6 Ostali nepoželjni efekti

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

12.1 Toksičnost

benzalkonijum hlorid

Akutni LC50 0.515 mg/l

Ribe

96 sati

Ime proizvoda/sastojka

Vrste

Rezultat

Izlaganje

12.2 Postojanost i razgradivost

Zaključak/Pregled

:

Ekološka procena proizvoda se bazira na podacima o sirovinama i/ili sličnim

supstancama. Ukupan sadržaj organskih komponenti u ovom proizvodu dostiže

vrednost > 60% BPK/HPK ili oslobađanja CO2 , ili do 70% DOC redukcije u testu za

laku razgradivost - granične vrednosti za ''laku razgradivost'' (npr. po OECD metodi

301).

PBT

:

Nije primenljivo.

vPvB

:

Nije primenljivo.

12.4 Prenos putem zemljišta

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

:

Zaključak/Pregled

:

Nema značajnih uticaja niti kritičnih opasnosti.

Koeficijent zemljišno/

vodene raspodele (K

OC

)

:

Nije odredjeno za smešu.

Pokretljivost

:

Nije odredjeno za smešu.

Zaključak/Pregled

:

Nije odredjeno za smešu.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

9/13

21 Januar 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

Katalog Evropskog otpada (EWC)

Opasni otpad

:

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Prazni kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Supstance i

posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Veće količine ostataka otpadnog

proizvoda ne treba da se odstranjuju putem kanalizacije već da se obrade u

odgovarajućoj fabrici za obradu otpadnih voda. Odložite višak proizvoda i proizvod

koji se ne može reciklirati preko ovlašćenog preduzimača za odlaganje otpada.

Odlaganje ovog proizvoda, njegovih rastvora i bilo kojih sporednih proizvoda mora

uvek biti u skladu sa zakonima o zaštiti životne sredine, zakonima o odlaganju

otpada kao i svim zahtevima lokalnih vlasti. Izbegavajte širenje prosutog materijala,

njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim kanalima ili

kanalizacijom.

:

Metode odlaganja

GLAVA 13: Postupanje sa otpadom

Informacije u ovom odeljku sadrže opšte savete i smernice. Za bilo koju informaciju specifičnu za određenu upotrebu,

dostupnu u scenarijima izloženosti, treba pogledati Spisak Odobrenih upotreba u Poglavlju 1.

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod

Pakovanje

Kod otpada

Označavanje otpada

Metode odlaganja

:

Posebne mere

predostrožnosti

:

20 01 29*

detergents containing dangerous substances

Stvaranje otpada treba izbegavati ili svesti na najmanju moguću meru gde god je to

moguće. Otpad od pakovanja treba da se reciklira.

Supstance i posude moraju biti uklonjene na bezbedan način. Treba paziti pri

rukovanju ispražnjenim kontejnerima koji jos nisu očišćeni ili isprani. Prazni

kontejneri ili lajneri mogu zadržati ostatke proizvoda. Izbegavajte širenje prosutog

materijala, njegovo oticanje i kontakt sa zemljom, vodenim tokovima, odvodnim

kanalima ili kanalizacijom.

KOROZIVNA

TEČNOST, N.D.D.

(benzalkonijum hlorid,

poliheksametilen

biguanid hidrohlorid )

CORROSIVE LIQUID,

N.O.S. (Benzalkonium

chloride,

Polyhexamethylene

biguanide

hydrochloride). Morski

zagađivač

Corrosive liquid, n.o.s.

(Benzalkonium

chloride,

Polyhexamethylene

biguanide

hydrochloride)

UN1760

KOROZIVNA

TEČNOST, N.D.D.

(benzalkonijum hlorid,

poliheksametilen

biguanid hidrohlorid )

UN1760

UN1760

UN1760

GLAVA 14: Transportne informacije

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN broj

14.2

Odgovarajuće UN

ime isporuke

14.3 Klase

opasnosti pri

transportu

14.4 Ambalažna

grupa

ADN/ADNR

14.5 Opasnosti po

okolinu

Yes.

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

10/13

21 Januar 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

GLAVA 14: Transportne informacije

14.6 Posebne

mere

predostrožnosti

za korisnika

14.7 Transport na veliko u

skladu sa Aneksom II

MARPOL-a 73/78 i IBC

Kodom

:

Nije primenljivo.

Nijedno.

Nijedno.

None.

None.

Nacionalni propisi

Drugi propisi EU

Nije primenljivo.

Aneks XVII - Ograničenja

proizvodnje, plasiranja

na tržište i upotrebe

određenih opasnih

supstanci, smeša i

predmeta

:

***Serbia***

GLAVA 15: Regulativne informacije

15.1 Regulative/zakoni o bezbednosti, zdravlju i okruženju, specifični za supstancu ili smešu

EU Propis (EC) Br. 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV - Lista supstanci koje podležu autorizaciji

15.2 Procena hemijske

bezbednosti

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj

bezbednosti.

Materije sa visokom opasnošću

:

Nijedan od sastojaka nije na listi.

≥ 30% katjonski tenzidi

Sastav proizvoda u skladu sa regulativom o deterdžentima 648/2004/EC:

Bezbednosni list je formiran u skladu sa važećim zakonima RS:

- Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)

- Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br.

59/10 i 25/11)

- Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa

Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl. glasnik RS, br. 64/10 i 26/11)

- Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/2010)

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

11/13

21 Januar 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

R22 Štetno ako se proguta.

R34 Izaziva opekotine.

R36/38 Iritativno za oči i kožu.

R43 Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.

R50 Veoma toksično po vodene organizme.

R50/53 Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne

efekte u vodenoj životnoj sredini.

R51/53 Toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u

Pun tekst skraćenih R

rečenica

:

Označava informacije koje su promenjene u odnosu na prethodno izdate verzije.

GLAVA 16: Ostale informacije

Pun tekst skraćenih H izjava

:

Skraćenice i akronimi

:

ADN = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta unutrašnjim

plovnim putem

ADR = Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnog tereta u drumskom

saobraćaju

ATE = Procena akutne toksičnosti

BCF = Faktor biokoncentracije

CLP = Uredba o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju [Regulation (EC) No.

1272/2008]

DNEL = Izvedeni nivo bez uticaja

DPD = Direktiva o opasnim preparatima [1999/45/EC]

EK = Evropska Komisija

EUH izjava = CLP-izjava o specifičnoj opasnosti

IATA = Međunarodna asocijacija za vazdušni prevoz

IBC = Kontejner srednjeg opsega

IMDG = Međunarodni prekomorski transport opasne robe

LogPow = logaritamski koeficijent raspodele oktanol/voda

MARPOL 73/78 = Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađivanja sa brodova,

1973 modifikovana Protokolom iz 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OEL = Profesionalni limit izloženosti

PBT = Perzistento, bioakumulativno i toksično

PNEC = Preporučena koncentracija bez uticaja

REACH = Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju hemikalija

[Regulation (EC) No. 1907/2006]

RID = Uredba o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe

REACH # = REACH registracioni broj

vPvB = Veoma perzistente i veoma bioakumulativne

Pun tekst klasifikacija [CLP/

GHS]

:

H302

Štetno ako se proguta

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.

H315

Izaziva iritaciju kože.

H317

Može da izazove alergijske reakcije na koži

H319

Dovodi do jake iritacije oka

H400

Veoma toksično po živi svet u vodi

H411

Toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

H412

Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Acute Tox. 4, H302

AKUTNA TOKSIČNOST: ORALNO - Kategorija 4

Aquatic Acute 1, H400

OPASNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU

(AKUTNO) - Kategorija 1

Aquatic Chronic 2, H411

TOKSIČNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU

(HRONIČNA) - Kategorija 2

Aquatic Chronic 3, H412

TOKSIČNOST PO VODENU ŽIVOTNU SREDINU

(HRONIČNA) - Kategorija 3

Eye Irrit. 2, H319

TEŠKO OŠTEĆENJE OKA/ IRITACIJA OKA - Kategorija

Skin Corr. 1B, H314

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 1B

Skin Irrit. 2, H315

KOROZIVNO OŠTEĆENJE/ IRITACIJA KOŽE -

Kategorija 2

Skin Sens. 1, H317

SENZIBILIZACIJA KOŽE - Kategorija 1

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

12/13

21 Januar 2014

Klercide-CR Biocide X Unit Dose Concentrate

GLAVA 16: Ostale informacije

21 Januar 2014

Datum štampanja

Datum izdavanja/ Datum

revizije

Verzija

Navedene informacije su tačne u skladu sa sastavom proizvoda koji je naveo proizvođač. Kako su podaci,

standardi i regulative podložni promeni, a uslovi i način upotrebe proizvoda nisu u našoj nadležnosti, NE

POSTOJI GARANCIJA ZA KOMPLETNOST ILI TAČNOST OVIH INFORMACIJA.

Obaveštenje za korisnika

Datum prethodnog izdanja

:

:

:

:

vodenoj životnoj sredini.

Korozivno - Korozivno

Štetno - Štetno

Iritativno - Nadražujuće

Opasno po životnu sredinu - Opasno za životnu sredinu

:

Pun tekst klasifikacija [DSD/

DPD]

21 Januar 2014

Nema prethodne potvrde

Datum izdavanja/Datum

revizije

:

13/13

21 Januar 2014