Kivexa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

abacavir, lamivudine

Предлага се от:

ViiV Healthcare BV

АТС код:

J05AR02

INN (Международно Name):

abacavir, lamivudine

Терапевтична група:

Antivirals for treatment of HIV infections, combinations, Antivirals for systemic use

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Kivexa е показан в антиретровирусна комбинирана терапия за лечение на инфекция с вируса на човешката имунна недостатъчност (HIV) при възрастни, юноши и деца с тегло най-малко 25 kg. Преди да започнете лечение абакавиром, изследването на децата на носител на гена HLA-B*5701 аллеля трябва да бъдат изпълнени във всеки ХИВ-на един пациент, независимо от расова произход. Abacavir не трябва да се прилага при пациенти, както е известно, носят на HLA-B*5701 аллеля.

Каталог на резюме:

Revision: 36

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-12-16

Листовка

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
KIVEXA 600 MG/300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
абакавир/ламивудин
(abacavir/lamivudine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
ВАЖНО — РЕАКЦИИ НА
СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ
KIVEXA СЪДЪРЖА АБАКАВИР
(който също е активно вещество в
лекарства като
TRIZIVIR
, TRIUMEQ
и
ZIAGEN
). Някои пациенти, които приемат
абакавир, може да развият
РЕАКЦИЯ НА
СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ
(сериозна алергична реакция), която
може да бъде животозастрашаваща,
ако те продължат да приемат продукти,
съдържащи абакавир.
ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Kivexa 600 mg/300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 600 mg
абакавир (abacavir) (под формата на сулфат)
и 300 mg
ламивудин (lamivudine).
Помощни вещества
с известно действие:
Всяка таблетка от 600 mg/300 mg съдържа 1,7 mg
сънсет жълто FCF (Е110) и 2,31 mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Оранжеви, филмирани, оформени като
капсула таблетки, с надпис GS FC2 от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Kivexa e показан в комбинираната
антиретровирусна терапия за лечение
на инфекция с човешкия
имунодефицитен вирус (HIV) при
възрастни, юноши и деца с тегло
най-малко 25 kg (вж. точки 4.4
и 5.1).
Преди започване на лечението с
абакавир на всеки инфектиран с HIV
пациент, независимо от
расовия му произход, трябва да бъде
направен скрининг за носителство на
HLA-B*5701 алел (вж.
точка 4.4). Абакавир не трябва да се
използва при пациенти, за които е
известно, че имат
HLA-B*5701 алел.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се назначи от
лекар с опит в ле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-08-2022
Листовка Листовка чешки 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-08-2022
Листовка Листовка датски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-08-2022
Листовка Листовка немски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-08-2022
Листовка Листовка естонски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-08-2022
Листовка Листовка гръцки 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-08-2022
Листовка Листовка английски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-07-2020
Листовка Листовка френски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-08-2022
Листовка Листовка италиански 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-07-2020
Листовка Листовка латвийски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-07-2020
Листовка Листовка литовски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-08-2022
Листовка Листовка унгарски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-08-2022
Листовка Листовка малтийски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-07-2020
Листовка Листовка нидерландски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-07-2020
Листовка Листовка полски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-08-2022
Листовка Листовка португалски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-07-2020
Листовка Листовка румънски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-08-2022
Листовка Листовка словашки 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-08-2022
Листовка Листовка словенски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-07-2020
Листовка Листовка фински 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-08-2022
Листовка Листовка шведски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-08-2022
Листовка Листовка норвежки 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-08-2022
Листовка Листовка исландски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-08-2022
Листовка Листовка хърватски 23-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-07-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите