KITCHENPRO DES

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • KITCHENPRO DES
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • KITCHENPRO DES
  Словакия
 • Език:
 • словашки

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 115969E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č.

1907/2006

KitchenPro Des

115969E

1 / 17

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Názov výrobku

KitchenPro Des

Kód výrobku

115969E

Použitie látky/zmesi

Čistiaci a dezinfekčný prostriedok

Druh látky

Zmes

Len na odborné použitie.

Informácie o riedení produktu

1.0 % - 2.0 %

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia

Dezinfekčný prostriedok na povrchy. Manuálne použitie sprejové s

oplachom

Čistiaci prostriedok pre použitie v kuchyni. Sprejové použitie s

manuálnym vytretím

Odporúčané obmedzenia z

hľadiska používania

Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť

Ecolab s.r.o.

Čajakova 18

811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16

objednavky@ecolab.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo

02 57204914 (dodávateľ, pracovné dni 8-16 hod.)

Telefónne číslo

toxikologického centra

02 54774166 (24/7)

Dátum zostavenia/revízie

10.02.2017

Verzia

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Žieravosť kože, Kategória 1B

H314

Vážne poškodenie očí, Kategória 1

H318

Akútna vodná toxicita, Kategória 1

H400

Chronická vodná toxicita, Kategória 2

H411

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

2 / 17

Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK

Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

2.2 Prvky označovania

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Výstražné piktogramy

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a

poškodenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s

dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie

Prevencia:

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/

ochranu tváre.

Odozva:

P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo

vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu

okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite

vodou/sprchou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich

opatrne vyplachujte vodou. Ak používate

kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte

ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku:

benzalkónium chlorid

Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK

Nie je nebezpečnou látkou alebo zmesou.

2.3 Iná nebezpečnosť

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Nie sú známe.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Nebezpečné zložky

Chemický názov

Č. CAS

KlasifikáciaNARIADENIE (ES) č.

Koncentrácia:

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

3 / 17

Č.EK

č. REACH

1272/2008

benzalkónium chlorid

68424-85-1

270-325-2

01-2119965180-41

Akútna toxicita Kategória 4; H302

Žieravosť kože Kategória 1B; H314

Vážne poškodenie očí Kategória 1;

H318

Akútna vodná toxicita Kategória 1; H400

Chronická vodná toxicita Kategória 1;

H410

>= 5 - < 10

N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropán-1,3-diamín

2372-82-9

219-145-8

Akútna toxicita Kategória 3; H301

Žieravosť kože Kategória 1A; H314

Vážne poškodenie očí Kategória 1;

H318

Toxicita pre špecifický cieľový orgán -

opakovaná expozícia Kategória 2; H373

Akútna vodná toxicita Kategória 1; H400

Chronická vodná toxicita Kategória 1;

H410

>= 3 - < 5

alkylpolyglykozidy

110615-47-9

01-2119489418-23

Dráždivosť kože Kategória 2; H315

Vážne poškodenie očí Kategória 1;

H318

>= 1 - < 2.5

D-Glukopyranóza,

oligomérne,

decyloktylglykozidy

68515-73-1

500-220-1

01-2119488530-36

Vážne poškodenie očí Kategória 1;

H318

>= 1 - < 2.5

Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK

Nebezpečné zložky

Chemický názov

Č. CAS

Č.EK

č. REACH

KlasifikáciaNARIADENIE (ES) č.

1272/2008

Koncentrácia:

benzalkónium chlorid

68424-85-1

270-325-2

01-2119965180-41

Akútna toxicitaKategória 4; H302

Žieravosť kožeKategória 1B; H314

Vážne poškodenie očíKategória 1; H318

Akútna vodná toxicitaKategória 1; H400

Chronická vodná toxicitaKategória 1;

H410

>= 0.1 - < 0.25

N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropán-1,3-diamín

2372-82-9

219-145-8

Akútna toxicitaKategória 3; H301

Žieravosť kožeKategória 1A; H314

Vážne poškodenie očíKategória 1; H318

Toxicita pre špecifický cieľový orgán -

opakovaná expozíciaKategória 2; H373

Akútna vodná toxicitaKategória 1; H400

Chronická vodná toxicitaKategória 1;

H410

< 0.1

Úplné znenie H-upozornení uvedených v tomto oddiele, viď oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Pri kontakte s očami

Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody i pod viečkami

najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to

možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite

vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou

Okamžite umývajte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

4 / 17

minút. Použite jemné mydlo, ak je k dispozícii. Vyperte

kontaminovaný odev pred opakovaným použitím. Pred

opakovaným použitím obuv dôkladne očistite. Okamžite

vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití

Vypláchnite ústa vodou. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Nikdy

nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí. Okamžite vyhľadajte

lekársku pomoc.

Pri vdýchnutí

Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch. Liečte

symptomaticky. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske

ošetrenie.

Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK

Pri kontakte s očami

Umývajte veľkým množstvom vody.

Pri kontakte s pokožkou

Umývajte veľkým množstvom vody.

Pri požití

Vypláchnite si ústa. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske

ošetrenie.

Pri vdýchnutí

Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske ošetrenie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Podrobnejšie informácie týkajúce sa symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v oddiele č. 11.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Zaobchádzanie

Liečte symptomaticky.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Použite spôsob hasenia požiaru zodpovedajúci miestnej situácii a

okoliu.

Nevhodné hasiace

prostriedky

Nie sú známe.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zvláštne nebezpečenstvá pri

hasení požiaru

Nehorľavý alebo nevznietivý.

Nebezpečné produkty

spaľovania

Produkty rozkladu môžu obsahovať nasledujúce látky:

Oxidy uhlíka

Oxidy dusíka (NOx)

Oxidy síry

Oxidy fosforu

5.3 Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné

: Použite prostriedky osobnej ochrany.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

5 / 17

prostriedky pre požiarnikov

Ďalšie informácie

: Zberajte kontaminovanú vodu použitú na hasenie oddelene. Táto

sa nesmie vypúšťať do kanalizácie. Zvyšky po požiari a

kontaminovaná voda použitá na hasenie musia byť zneškodnené

v súlade s miestnymi predpismi. Pri požiari a/alebo výbuchu

nevdychujte dym.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Rada pre iný ako

pohotovostný personál

Zabezpečte primerané vetranie. Udržiavajte osoby mimo dosahu

smeru vetra a miesta vyliatia/úniku. Vyvarujte sa vdychovaniu,

požitiu a kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak sú pracovníci

vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty

expozície, musia použiť vhodný respirátor. Zaistite, aby cistenie

bolo vykonávané iba vyškoleným personálom. Informujte sa o

ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7 a 8.

Rada pre pohotovostný

personál

Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si

informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK

Rada pre iný ako

pohotovostný personál

Informujte sa o ochranných opatreniach uvedených v oddieloch 7

a 8.

Rada pre pohotovostný

personál

Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si

informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Bezpečnostné opatrenia pre

životné prostredie

Zabráňte kontaktu s pôdou, povrchovými alebo spodnými vodami.

Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK

Bezpečnostné opatrenia pre

životné prostredie

Nevyžadujú sa žiadne zvláštne preventívne ekologické opatrenia.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Spôsoby čistenia

Zastavte únik, ak je to bezpečné. Zadržte rozliate množstvo a

potom pozberajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov

(napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby

na zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel

13).Stopy látky spláchnite vodou. Pri rozsiahlom úniku, ohraničte

uvoľnený materiál tak, aby ste zabránili jeho rozptýleniu a

odtečeniu do vodných tokov.

Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK

Spôsoby čistenia

Zastavte únik, ak je to bezpečné. Zadržte rozliate množstvo a

potom pozberajte pomocou nehorľavých absorbčných materiálov

(napr. piesku, zeminy, kremeliny, vermikulitu) a vložte do nádoby

na zneškodnenie podľa miestnych/národných smerníc (viď oddiel

13).Stopy látky spláchnite vodou. Pri rozsiahlom úniku, ohraničte

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

6 / 17

uvoľnený materiál tak, aby ste zabránili jeho rozptýleniu a

odtečeniu do vodných tokov.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.

Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8.

Pozri oddiel 13 - Ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Pokyny pre bezpečnú

manipuláciu

Nepožívajte. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly. Používajte

len v dostatočne vetranom priestore. Po manipulácii s produktom

si dôkladne umyte ruky.

Hygienické opatrenia

Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a

bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte

znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si

dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky. Zabezpečte

vhodné priestory pre rýchle osprchovanie tela alebo

vyplachovanie očí pre prípad kontaktu alebo obliatia prípravkom.

Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK

Pokyny pre bezpečnú

manipuláciu

Po manipulácii si umyte ruky. Ochrana osôb je uvedená v oddieli

Hygienické opatrenia

Pred pracovnými prestávkami a okamžite po manipulácii s

produktom si umyte ruky.

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Požiadavky na skladovacie

plochy a zásobníky

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne

uzavretú. Skladujte vo vhodne oznacených kontajneroch.

Skladovacia teplota

0 °C do 35 °C

Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK

Požiadavky na skladovacie

plochy a zásobníky

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne

uzavretú. Skladujte vo vhodne oznacených kontajneroch.

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Osobitné použitia

Dezinfekčný prostriedok na povrchy. Manuálne použitie sprejové s

oplachom

Čistiaci prostriedok pre použitie v kuchyni. Sprejové použitie s

manuálnym vytretím

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

7 / 17

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Neobsahuje žiadne látky s hraničnými hodnotami expozície na pracovisku.

8.2 Kontroly expozície

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Primerané technické zabezpečenie

Technické opatrenia

Účinný odsávací systém vetrania. Udržujte koncentráciu vo

vzduchu pod štandardnou hodnotou expozície na pracovisku.

Individuálne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a

bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte

znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si

dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky. Zabezpečte

vhodné priestory pre rýchle osprchovanie tela alebo

vyplachovanie očí pre prípad kontaktu alebo obliatia prípravkom.

Ochrana očí / tváre (EN 166)

Bezpečnostné ochranné okuliare

Ochranný štít na tvár

Ochrana rúk (EN 374)

Odporúčaná preventívna ochrana pokožky

Rukavice

Nitrilkaučuk

butylkaučuk

Doba odolnosti materiálu voči prieniku: 1 - 4 hodiny

Minimálna požadovaná hrúbka rukavíc z butylkaučuku je 0.7 mm,

z nitrilkaučuku alebo ekvivalentného materiálu je 0.4 mm

(podrobné informácie Vám poskytne výrobca/ distribútor

ochranných rukavíc).

Rukavice by sa mali pri známkach znehodnotenia alebo

chemického prieniku vyradiť a nahradiť novými.

Ochrana pokožky a tela (EN

14605)

Osobné ochranné prostriedky zahŕňajú: vhodné ochranné

rukavice, tesniace ochranné okuliare a ochranný odev

Ochrana dýchacích ciest

(EN 143, 14387)

Nevyžaduje sa, ak sa koncentrácia vo vzduchu udržiava pod

limitom expozície uvedeným v príslušnom predpise (nariadenie

vlády). Používajte certifikované prostriedky na ochranu dýchacích

ciest, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ (89/656/EHS, 89/686/EHS)

alebo ekvivalentné, v prípade ak sa nedá zabrániť alebo

dostatočne obmedziť respiračné riziko technickými prostriedkami

kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi

organizácie práce.

Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK

Primerané technické zabezpečenie

Technické opatrenia

Dobrý ventilačný systém by mal stačiť na kontrolu vystavenia

pracovníkov látkam, kontaminujúcim ovzdušie.

Individuálne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Pred pracovnými prestávkami a okamžite po manipulácii s

produktom si umyte ruky.

Ochrana očí / tváre (EN 166)

Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

8 / 17

pomôcok.

Ochrana rúk (EN 374)

Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných

pomôcok.

Ochrana pokožky a tela (EN

14605)

Nevyžaduje sa použitie špeciálnych osobných ochranných

pomôcok.

Ochrana dýchacích ciest

(EN 143, 14387)

Nevyžaduje sa, ak sa koncentrácia vo vzduchu udržiava pod

limitom expozície uvedeným v príslušnom predpise (nariadenie

vlády). Používajte certifikované prostriedky na ochranu dýchacích

ciest, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ (89/656/EHS, 89/686/EHS)

alebo ekvivalentné, v prípade ak sa nedá zabrániť alebo

dostatočne obmedziť respiračné riziko technickými prostriedkami

kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi

organizácie práce.

Kontroly environmentálnej expozície

Všeobecné odporúčania

: Zvážte zabezpecenie odpadu v okolí skladovacích nádob.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Produkt - PREDAJNÉ

BALENIE

Produkt - APLIKAČNÝ

ROZTOK

Vzhľad

: kvapalina

kvapalina

Farba

: tmavofialový

Zápach

: Parfumy, vône

príjemný

9.9 - 10.9, 100 %

9.2 - 9.3

Teplota vzplanutia

Neaplikované.

Prahová hodnota zápachu

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Teplota topenia/tuhnutia

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Počiatočná teplota varu a

destilačný rozsah

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Rýchlosť odparovania

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Horľavosť (tuhá látka, plyn)

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Horný limit výbušnosti

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Dolný limit výbušnosti

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Tlak pár

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Relatívna hustota pár

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Relatívna hustota

0.992 - 1.002

Rozpustnosť vo vode

rozpustný

Rozpustnosť v iných

rozpúšťadlách

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Rozdeľovací koeficient: n-

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

9 / 17

oktanol/voda

Teplota samovznietenia

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Teplota rozkladu

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Viskozita, kinematická

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Výbušné vlastnosti

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Oxidačné vlastnosti

Látka alebo zmes nie sú klasifikované ako oxidujúce.

9.2 Iné informácie

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

10.1 Reaktivita

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

10.2 Chemická stabilita

Stabilný za normálnych podmienok.

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nie sú známe.

10.5 Nekompatibilné materiály

Nie sú známe.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Produkty rozkladu môžu obsahovať nasledujúce látky:

Oxidy uhlíka

Oxidy dusíka (NOx)

Oxidy síry

Oxidy fosforu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Informácie o

pravdepodobných spôsoboch

expozície

Vdychovanie, Kontakt s očami, Kontakt s pokožkou

Výrobok

Akútna orálna toxicita

: Akútna inhalačná toxicita : > 2,000 mg/kg

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

10 / 17

Akútna toxicita pri vdýchnutí

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Odhad akútnej toxicity

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Poleptanie kože/podráždenie

kože

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Vážne poškodenie

očí/podráždenie očí

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Respiračná alebo kožná

senzibilizácia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Karcinogenita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Účinky na reprodukčnú

schopnosť

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Mutagenita zárodočných

buniek

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Teratogenita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický

cieľový orgán (STOT) –

jednorazová expozícia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický

cieľový orgán (STOT) –

opakovaná expozícia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Aspiračná toxicita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Chemická látka

Akútna orálna toxicita

: benzalkónium chlorid

LD50 Potkan: 344 mg/kg

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín

LD50 Potkan: 261 mg/kg

D-Glukopyranóza, oligomérne, decyloktylglykozidy

LD50 Potkan: > 5,000 mg/kg

Chemická látka

Odhad akútnej toxicity

: benzalkónium chlorid

LD50 Králik: 3,340 mg/kg

D-Glukopyranóza, oligomérne, decyloktylglykozidy

LD50 Králik: > 2,000 mg/kg

Možné účinky na zdravie

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Oči

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Koža

Spôsobuje ťažké popáleniny kože.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

11 / 17

Požitie

Spôsobuje popáleniny tráviaceho traktu.

Vdychovanie

Môže spôsobiť dráždenie nosa, hrdla a pľúc.

Chronická expozícia

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK

Oči

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Koža

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Požitie

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Vdychovanie

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Chronická expozícia

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Kontakt s očami

Sčervenanie, Bolesť, Poleptanie

Kontakt s pokožkou

Sčervenanie, Bolesť, Poleptanie

Požitie

Poleptanie, Bolesti v krajine brušnej

Vdychovanie

Dráždenie dýchacích ciest, Kašeľ

Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK

Kontakt s očami

Žiadne symptómy nie sú známe ani očakaváne.

Kontakt s pokožkou

Žiadne symptómy nie sú známe ani očakaváne.

Požitie

Žiadne symptómy nie sú známe ani očakaváne.

Vdychovanie

Žiadne symptómy nie sú známe ani očakaváne.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

12.1 Ekotoxicita

Účinky na životné prostredie

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výrobok

Toxicita pre ryby

: Údaje sú nedostupné

Toxicita pre dafnie a ostatné

vodné nestavovce.

: Údaje sú nedostupné

Toxicita pre riasy

: Údaje sú nedostupné

Chemická látka

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

12 / 17

Toxicita pre ryby

: alkylpolyglykozidy

96 h LC50 Ryba: 5 mg/l

Chemická látka

Toxicita pre dafnie a ostatné

vodné nestavovce.

: benzalkónium chlorid

48 h EC50 Daphnia magna (perloočka velká): 0.016 mg/l

Chemická látka

Toxicita pre riasy

: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín

72 h EC50: 0.014 mg/l

D-Glukopyranóza, oligomérne, decyloktylglykozidy

72 h EC50: 18 mg/l

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Výrobok

Biologická odbúrateľnosť

: Povrchovo aktívne látky obsiahnuté v produkte sú biologicky

odbúrateľné podľa požiadaviek Nariadenia o detergentoch

č.648/2004/ES.

Chemická látka

Biologická odbúrateľnosť

benzalkónium chlorid

Výsledok: Biodegradabilný

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín

Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

alkylpolyglykozidy

Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

D-Glukopyranóza, oligomérne, decyloktylglykozidy

Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

12.3 Bioakumulačný potenciál

Údaje sú nedostupné

12.4 Mobilita v pôde

Údaje sú nedostupné

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Výrobok

Hodnotenie

Táto látka / zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sú považované

za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi

perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) na úrovni 0.1%

alebo vyššej.

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Údaje sú nedostupné

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

13 / 17

Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch.Kódy

odpadov by mal prideliť užívateľ a to najlepšie po prejednaní s úradmi zodpovednými za

zneškodňovanie odpadov.

13.1 Metódy spracovania odpadu

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Výrobok

: Výrobok sa nemá vypúšťať do kanalizácie, vodných tokov alebo

pôdy. Všade, kde je to možné, dajte prednosť recyklácii pred

uložením na skládku alebo spálením. Ak nie je recyklácia

uskutočniteľná, zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

Zneškodnenie odpadov na schválenej skládke odpadov.

Znečistené obaly

: Zneškodnite ako nespotrebovaný výrobok. Prázdne nádoby by sa

mali odovzdať firme s oprávnením manipulovať s odpadmi na

recykláciu alebo zneškodnenie. Prázdne obaly znovu

nepoužívajte. Likvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a

federálnymi nariadeniami.

Pokyny pre pridelenie kódu

odpadu

: Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky. Ak je tento

materiál spracovávaný ďalšími procesmi, musí konečný užívateľ

tento materiál opäť kategorizovať a priradiť mu najvhodnejší kód

podľa platného Katalógu odpadov. Je zodpovednosťou pôvodcu

odpadu určiť toxicitu a fyzikálne vlastnosti daného materiálu za

účelom jeho správnej identifikácie a stanovenia spôsobu jeho

zneškodňovania v súlade s platnými európskymi (Smernica

Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES) a národnými

predpismi.

Produkt - APLIKAČNÝ ROZTOK

Výrobok

: Zriedený produkt je možné vypúšťať do odpadovej vody.

Znečistené obaly

: Likvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a federálnymi

nariadeniami.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Produkt - PREDAJNÉ BALENIE

Odosielateľ je zodpovedný zabezpečiť, aby balenie, označovanie a značenie boli v súlade so

zvoleným spôsobom dopravy.

Pozemná preprava (ADR/ADN/RID)

14.1 Číslo OSN

1903

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK, KVAPALNÝ, ŽIERAVÝ, I. N.

(kvartérne amóniové zlúčeniny, Alkylamín(y))

14.3 Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Áno

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Žiadny

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

14 / 17

Letecká doprava (IATA)

14.1 Číslo OSN

1903

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s.

(kvartérne amóniové zlúčeniny, Alkylamín(y))

14.3 Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Áno

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Žiadny

Doprava po mori

(IMDG/IMO)

14.1 Číslo OSN

1903

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(kvartérne amóniové zlúčeniny, Alkylamín(y))

14.3 Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu

14.4 Obalová skupina

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Áno

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Žiadny

14.7 Doprava hromadného

nákladu podľa prílohy II k

dohovoru MARPOL 73/78

a Kódexu IBC

Neaplikované.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia

a životného prostredia

Podľa Nariadenia ES č.

648/2004 o detergentoch

5 % alebo viac ale menej ako 15 %: Katiónové povrchovo aktívne

látky

menej ako 5 %: Neiónové povrchovo aktívne látky

Ďalšie zložky: Parfumy

Obsahuje: Dezinfekčné prostriedky

Ďalšie zložky: Parfumy

Alergény:

3-fenyl-2-hexylpropenál

Vnútroštátne nariadenie

Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v zamestnaní.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pre ktoré je ešte potrebné vypracovať hodnotenie chemickej

bezpečnosti.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

15 / 17

ODDIEL 16: Iné informácie

Metóda použitá na určenie klasifikácie podľa

NARIADENIE (ES) č. 1272/2008

Klasifikácia

Zdôvodnenie

Žieravosť kože 1B, H314

Výpočetní metoda

Vážne poškodenie očí 1, H318

Výpočetní metoda

Akútna vodná toxicita 1, H400

Výpočetní metoda

Chronická vodná toxicita 2, H411

Výpočetní metoda

Úplné znenie H-upozornení

H301

Toxický po požití.

H302

Škodlivý po požití.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315

Dráždi kožu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej

expozícii.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Úplné znenie iných skratiek

Európska

Dohoda

Medzinárodnej

preprave

Nebezpečných

látok

vnútrozemskými

vodnými

tokmi;

Európska

Dohoda

Medzinárodnej

preprave

Nebezpečných

látok

vnútrozemskými

cestnými

trasami;

AICS

Austrálsky

zoznam

chemických

látok;

ASTM

Americká Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o

klasifikácií, označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka,

mutagénna látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre

Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra

pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x %

reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS -

Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou

rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP - Dobrá laboratórna praktika; IARC

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú

prepravu;

Medzinárodný

kód

konštruovanie

vybavenie

lodí

prepravujúcich

nebezpečné

chemikálie;

IC50

Polovica

maximálnej

koncentrácie

inhibítora;

ICAO

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v

Číne; IMDG

- Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO

Medzinárodná

námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO -

Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií;

LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 %

testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu

znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý)

účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol

pozorovaný

žiadny

vplyv

rýchlosť

zmeny

zaťaženia;

NZIoC

Novozélandský

zoznam

chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad

Chemickej

Bezpečnosti

Prevencie

Pred

Znečistením;

Odolná,

bioakumulatívna

jedovatá

látka;

PICCS

Filipínsky

zoznam

chemikálií

chemických

látok;

(Q)SAR

(Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH

- Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho

Parlamentu a Rady o Registrácií, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok;

RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT -

Teplota

urýchľujúca

samovoľný

rozklad;

Karta

bezpečnostných

údajov;

TCSI

Tchajwanský zoznam chemických látok; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA

- Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené Štáty Americké); UN - Organizácia Spojených

Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

16 / 17

Ďalšie informácie

Pripravil

Regulatory Affairs

Čísla uvedené v karte bezpečnostných údajov sú vo formáte: 1,000,000 = 1 milión a 1,000 = 1

tisíc. 0.1 = 1 desatina a 0.001 = 1 tisícina.

NOVELIZOVANÉ INFORMÁCIE: Výrazné zmeny informácií v tejto novele, ktoré sa týkajú

bezpečnostných a zdravotných predpisov, sú označené čiarou na ľavom okraji KBÚ.

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú súčasnému stavu našich

poznatkov, ako aj informáciám a presvedčeniu v okamžiku jej vydania. Uvedené informácie slúžia

na bezpečnú manipuláciu, používanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvoľnenie do

predaja a nemôžu byť považované za záruku a špecifikáciu akosti. Informácie sa vzťahujú iba na

menovaný špecifický materiál a môžu stratiť platnosť, ak bude použitý v kombinácií s akýmikoľvek

inými materiálmi alebo v akýchkoľvek procesoch, ak tak nebude konkrétne uvedené v texte.

PRÍLOHA: EXPOZIČNÉ SCENÁRE

DPD + Látky

:

Uvedené látky sú hlavnými zložkami ktoré prispievajú k expozičnému scenáru zmesi podľa DPD +

Rule:

Trasa

Látka

Č. CAS

Č: EINECS

Požitie

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-

1,3-diamín

2372-82-9

219-145-8

Vdychovanie

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-

1,3-diamín

2372-82-9

219-145-8

Vdychovanie

benzalkónium chlorid

68424-85-1

270-325-2

Kožný

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-

1,3-diamín

2372-82-9

219-145-8

Oči

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-

1,3-diamín

2372-82-9

219-145-8

vodná zložka životného

prostredia

benzalkónium chlorid

68424-85-1

270-325-2

Fyzikálne vlastnosti DPD + Látky:

Látka

Tlak pár

Rozpustnosť vo

vode

Pow

Molárna hmotnosť

N-(3-aminopropyl)-N-

dodecylpropán-1,3-

diamín

0.0000014 hPa

> 10 g/l

0.218

benzalkónium chlorid

< 0.0000001 hPa

403 g/l

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

KitchenPro Des

115969E

17 / 17

Na nižšie uvedenej webovej stránke, prosím, vypočítajte váš rizikový faktor, aby ste ako

následný užívateľ mohli posúdiť, či vaše pracovné podmienky a vami prijaté opatrenia na

zníženie rizika zaručujú dostatočnú bezpečnosť:

www.ecetoc.org/tra

Krátky názov expozičného

scenára

Čistiaci prostriedok pre použitie v kuchyni. Sprejové použitie

s manuálnym vytretím

Deskriptory použitia

Hlavné skupiny používateľov

Profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva,

vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)

Sektory konečného použitia

SU22: Profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva,

vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)

Kategória procesu

PROC10: Použitie valčekov a štetcov

PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie

PROC8a: Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšťanie) do/ z

nádob/ veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach

Kategórie chemických

produktov

PC35: Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na

základe rozpúšťadiel)

Kategórie uvoľňovania do

životného prostredia

ERC8a: Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri

spracovaní v otvorených systémoch

Krátky názov expozičného

scenára

Dezinfekčný prostriedok na povrchy. Manuálne použitie

sprejové s oplachom

Deskriptory použitia

Hlavné skupiny používateľov

Profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva,

vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)

Sektory konečného použitia

SU22: Profesionálne použitia: Široká verejnosť (administratíva,

vzdelávanie, zábava, služby, remeslá)

Kategória procesu

PROC10: Použitie valčekov a štetcov

PROC11: Nepriemyselné rozprašovanie

PROC8a: Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšťanie) do/ z

nádob/ veľkých kontajnerov v neurčených zariadeniach

Kategórie chemických

produktov

PC35: Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na

základe rozpúšťadiel)

Kategórie uvoľňovania do

životného prostredia

ERC8a: Široko disperzné vnútorné použitie pomôcok pri

spracovaní v otvorených systémoch