Kineret

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Kineret
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Kineret
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Иммунодепрессанты,
 • Терапевтична област:
 • Артрит, ревматоиден
 • Терапевтични показания:
 • Kineret е показан за лечение на признаците и симптомите на ревматоиден артрит в комбинация с метотрексат при възрастни с неадекватен отговор само на метотрексат.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 24

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000363
 • Дата Оторизация:
 • 07-03-2002
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000363
 • Последна актуализация:
 • 24-05-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/155197/2018

EMEA/H/C/000363

Kineret (anakinra)

Общ преглед на Kineret и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Kineret и за какво се използва?

Kineret е лекарство, което се използва за лечение на:

признаци и симптоми на ревматоиден артрит (заболяване на имунната система, причиняващо

възпаление на ставите) при възрастни. Използва се в комбинация с метотрексат (лекарство за

намаляване на възпалението) при пациенти, които не са се повлияли адекватно само от

метотрексат;

периодични синдроми, свързани с криопирин (CAPS). Периодичните синдроми, свързани с

криопирин, са група заболявания, при които пациентите имат дефект в гена, който

произвежда протеин, наречен криопирин. Това води до възпаление в много части на тялото

със симптоми като повишена температура, обрив, ставни болки и умора. Възможна е появата

на тежки увреждания, като загуба на слуха и зрението;

Болест на Стил, заболяване, причиняващо възпаление на ставите, както и обрив, и повишена

температура.

При CAPS и болестта на Стил Kineret се използва при пациенти на възраст от 8 месеца и с тегло

най-малко 10 kg.

Съдържа активното вещество анакинра (anakinra).

Как се използва Kineret?

Kineret се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се започне и наблюдава от лекар

с опит в лечението на ревматоиден артрит, CAPS или болест на Стил, в зависимост от случая.

Kineret се предлага под формата на инжекционен разтвор за подкожно приложение.

Препоръчителната доза Kineret при ревматоиден артрит е 100 mg веднъж дневно, прилагана

приблизително по едно и също време всеки ден. При CAPS и болестта на Стил дозата зависи от

Kineret (anakinra)

EMA/155197/2018

Страница 2/4

телесното тегло, а при CAPS и от тежестта на заболяването. Мястото на инжектиране трябва да се

сменя при всяка доза, за да се избегне дискомфорт. Kineret трябва да се използва с повишено

внимание при пациенти, които имат силно намалена чернодробна функция или умерено намалена

бъбречна функция. При пациенти със силно намалена бъбречна функция лекарят трябва да

обмисли приложение на Kineret през ден.

За повече информация относно употребата на Kineret вижте листовката или се свържете с Вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Kineret?

Активното вещество в Kineret, анакинра, е имуносупресивно лекарство (лекарство, което потиска

дейността на имунната система). То блокира рецепторите за химическия медиатор в организма

интерлевкин-1. Този медиатор се произвежда в големи количества при пациенти с ревматоиден

артрит, което води до възпаление и увреждане на ставите, и участва също така във възпалението,

свързвано с CAPS и болестта на Стил. Като се прикрепва към рецепторите, към които обикновено се

прикрепва интерлевкин-1, анакинра блокира действието на интерлевкин-1 и спомага за

облекчаване на симптомите на тези заболявания.

Активното вещество в Kineret, анакинра, представлява копие на естествения човешки протеин,

наречен „човешки интерлевкин-1 рецепторен антагонист“.

Какви ползи от Kineret са установени в проучванията?

Kineret е проучен в три основни проучвания при общо 1 388 пациенти с ревматоиден артрит.

Всичките три проучвания сравняват ефективността на Kineret с тази на плацебо (сляпо лечение).

Първото проучване обхваща 468 пациенти, някои от които са приемали други лекарства за

заболяването си в миналото и на които са прилагани Kineret самостоятелно или плацебо.

Резултатите показват, че някои дози Kineret са по-ефективни от плацебо за намаляване на

симптомите на заболяването, измерени от лекаря и пациента според критериите на Американския

колеж по ревматология, които включват измерване на броя на болезнените или чувствителни стави,

развитието на заболяването, болката, загубата на подвижност и нивата на C реактивния протеин в

кръвта (маркер за възпаление). Поради модела на проучването обаче се счита, че резултатите от

него не са достатъчни, за да се обоснове самостоятелната употреба на лекарството.

В другите две проучвания Kineret е използван като допълнение към вече назначеното лечение,

включващо метотрексат: в едно проучване при 419 пациенти са използвани различни дози Kineret в

зависимост от теглото на пациента, а в другото, обхващащо 501 пациенти, Kineret е прилаган като

фиксирана доза от 100 mg веднъж дневно. Резултатите показват, че Kineret е по-ефективен от

плацебо, когато се използва като допълнително лечение към метотрексат. В проучването, при което

е използвана фиксирана доза Kineret, 38 % от пациентите, при които е добавен Kineret имат най-

малко 20 % намаляване на симптомите след шест месеца спрямо 22 % от тези, при които е добавено

плацебо.

При CAPS Kineret е проучен в едно основно проучване, обхващащо 43 пациенти с мултисистемно

възпалително заболяване в началото на неонаталния период (синдром NOMID/CINCA, най-тежката

форма на CAPS). Пациентите получават Kineret в начална доза от 1 до 2 mg на kg телесно тегло

дневно, увеличена след първия месец при необходимост. Резултатите показват значително и бързо

подобряване на симптомите, със спад в средния резултат на симптомите от 4,5 до 0,8 в рамките на

3 дни след започване на лечението. Подобрението се запазва в периода на проследяване,

Kineret (anakinra)

EMA/155197/2018

Страница 3/4

продължаващ до 60 месеца. Освен това нивата на амилоид А, маркер на възпалението, също са

намалени.

За болестта на Стил са проведени три малки проучвания. В първото проучване 11 от 15 деца с

болест на Стил (73 %) са имали поне 30 % намаление на симптомите след тримесечно лечение с

Kineret. Второ проучване при 24 деца показа подобни резултати: 67 % са имали поне 30 %

намаление на симптомите след един месец в сравнение с 8 % при тези, които са приемали

плацебо. Третото проучване е проведено при 22 възрастни пациенти, които също са получавали

кортикостероиди за заболяването си. Пациентите получават или Kineret, или друг вид лекарство,

наречено DMARD. След един месец лечение повече пациенти, приемали Kineret (6 от

12 пациенти), постигат ремисия в сравнение с лечението с DMARD (3 от 10 пациенти).

Какви са рисковете, свързани с Kineret?

Най-честите нежелани реакции при Kineret (които може да засегнат повече от 1 на 10 пациенти)

са главоболие, реакции на мястото на инжектиране (зачервяване, посиняване, болка и

възпаление) и повишение на холестерола в кръвта. За пълния списък на всички нежелани

реакции, съобщени при Kineret, вижте листовката.

Kineret не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към анакинра,

към някоя от останалите съставки или към протеините, произвеждани от Escherichia coli (вид

бактерия). Kineret не трябва да се започва при пациенти, които имат неутропения (ниски нива на

неутрофилите, вид кръвни клетки, които се борят с инфекцията).

Защо Kineret е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Kineret са по-големи от рисковете при

лечението на признаците и симптомите на ревматоиден артрит в комбинация с метотрексат, при

пациенти с недостатъчно повлияване от терапия с метотрексат, приложен самостоятелно. Агенцията

препоръча на Kineret да се издаде разрешение за употреба. Като се има предвид благоприятният

ефект и фактът, че няма нови опасения за безопасността, Агенцията също смята, че ползите

превишават рисковете при пациенти с CAPS и болест на Стил. Въпреки че при пациентите с

болестта на Стил рискът от чернодробни проблеми е по-висок, счита се, че ползите от лекарството

превишават този риск.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната употреба

на Kineret?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Kineret, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Kineret непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Kineret, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Kineret (anakinra)

EMA/155197/2018

Страница 4/4

Допълнителна информация за Kineret

Kineret получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 8 март 2002 г.

Допълнителна информация за Kineret можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Дата на последно актуализиране на текста: 04-2018.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Kineret 100 mg/0,67 ml инжекционен разтвор в предварително напълнени спринцовки

Анакинра (Anakinra)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Kineret и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Kineret

Как да използвате Kineret

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Kineret

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Kineret и за какво се използва

Kineret съдържа активното вещество анакинра. Това е вид цитокин (имуносупресивно

средство), който се използва за лечение на:

Ревматоиден артрит (РА)

Криопирин-свързани периодични синдроми (CAPS), които включват следните

автовъзпалителни заболявания:

Мултисистемно възпалително заболяване с начало в неонаталния период (NOMID),

наречено още хроничен инфантилен неврологично- кожно-ставен синдром

(CINCA),

Синдром на Мъкъл Уелс (MWS),

Фамилен студов автоинфламаторен синдром (FCAS)

Болест на Стил, включително системен юношески идиопатичен артрит (Systemic Juvenile

Idiopathic, SJIA) и болест на Стил при възрастни (Adult-Onset Still’s Disease, AOSD)

Цитокините са белтъци, произвеждани от Вашия организъм, които координират връзката

между клетките и подпомагат контрола на клетъчната активност. При РА, CAPS и болестта на

Стил Вашият организъм произвежда твърде много от цитокина, наречен интерлевкин-1. Това

води до вредни ефекти, които водят до възпаление, причиняващо симптомите на заболяването.

Нормално Вашият организъм произвежда белтък, който блокира вредните ефекти на

интерлевкин-1. Активната субстанция на Kineret е анакинра, която действа по същия начин

както Вашия естествен интерлевкин-1 блокиращ протеин. Анакинра се синтезира чрез ДНК

технология, използваща микроорганизма E. coli.

При РА Kineret се използва за лечение на признаците и симптомите на болестта при възрастни

(на възраст 18 и повече години) в комбинация с друго лекарство, наречено метотрексат. Kineret

е предназначен за пациенти, чиито отговор към самостоятелно прилаган метотрексат е

недостатъчно добър за контрол на ревматоидния артрит.

При CAPS Kineret се използва за лечение на признаците и симптомите на свързаното с болестта

възпаление, като обрив, ставна болка, треска, главоболие и умора при възрастни и деца (на

възраст 8 месеца и по-големи).

При болестта на Стил Kineret се използва за лечение на признаците и симптомите на

свързаното с болестта възпаление, като обрив, ставна болка и треска.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Kineret

Не използвайте Kineret

ако сте алергични към анакинра или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6);

ако сте алергични към други продукти, произведени чрез ДНК технология посредством

микроорганизма E. coli;

ако имате неутропения (нисък брой на белите кръвни клетки), определен след кръвен

тест.

Свържете се незабавно с Вашия лекар:

ако получите обрив по цялото тяло, затруднено дишане, хриптене, ускорен пулс или

изпотяване след инжекцията Kineret. Това може да са белези, че сте алергични към

Kineret.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Kineret:

ако в миналото сте имали повтарящи се инфекции или страдате от астма. Kineret може да

влоши тези състояния;

ако имате рак. Вашият лекар ще реши дали да използвате Kineret;

ако някога сте имали повишени стойности на чернодробните ензими;

ако Ви се налагат ваксинации. Не трябва да използвате живи ваксини, докато се лекувате

с Kineret.

Болест на Стил

Пациентите с болестта на Стил може да развият заболяване, наречено синдром на

активиране на макрофагите (macrophage activation syndrome, MAS), което може да е

животозастрашаващо. Рискът от развитие на MAS се увеличава, ако имате инфекция или

ако симптомите на Вашата болест на Стил са недобре контролирани. Симптоми на MAS

може да са, например, постоянно повишена температура, подуване на лимфните възли и

упорит обрив. Ако развиете признаци на инфекция или симптомите Ви на болестта на

Стил се влошат, трябва да се свържете с Вашия лекар възможно най-скоро.

В редки случаи пациенти с болестта на Стил, главно деца, могат да развият белодробно

заболяване, също и по време на лечение с Kineret. Рискът може да е по-голям при

пациенти със синдром на Даун (тризомия 21). Симптоми на белодробно заболяване могат

да са, например, задух при леко физическо натоварване, сутрешна кашлица и затруднено

дишане. Ако имате признаци на белодробно заболяване, трябва да се свържете с Вашия

лекар възможно най-скоро.

Деца и юноши

РА: Употребата на Kineret при деца и юноши с ревматоиден артрит не е напълно

проучена и затова не може да бъде препоръчана.

CAPS: Kineret не се препоръчва при деца, по-малки от 8 месеца, защото липсват данни за

тази възрастова група.

Други лекарства и Kineret

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате

други лекарства.

Лекарства, наречени инхибитори на тумор-некротизиращия фактор (TNF-α), като етанерцепт,

не трябва да се използват заедно с Kineret, защото може да се увеличи рискът от инфекции.

Когато започнете да приемате Kineret, хроничното възпаление в организма Ви ще намалее.

Това означава, че дозите на някои други лекарства, напр. варфарин или фенитоин, трябва да

бъдат адаптирани.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Kineret не е изпитван при бременни жени. Употребата на Kineret не се препоръчва по време на

бременност и при жени с детероден потенциал, които не използват контрацепция. Важно е да

информирате Вашия лекар, ако сте бременна, ако смятате, че може да сте бременна или

планирате бременност. Вашият лекар ще обсъди с Вас възможните рискове от употребата на

Kineret по време на бременност.

Не е известно дали анакинра се отделя в кърмата. Не трябва да кърмите, ако използвате Kineret.

Kineret съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на доза от 100 mg, т.е. може да се

каже, че практически не съдържа натрий.

3.

Как да използвате

Kineret

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Kineret трябва да се инжектира под кожата (подкожно) дневно. Трябва да се стремите да

поставяте инжекцията си по едно и също време всеки ден.

Препоръчителната доза е 20 до 90 mg или 100 mg. Вашият лекар ще Ви каже дозата, от която

имате нужда или дали имате нужда от доза, по-висока от 100 mg

Самостоятелно инжектиране на Kineret

Вашият лекар може да реши за Ваше удобство сами да си инжектирате Kineret. Вашият лекар

или сестра ще Ви покажат как сами да си поставяте инжекциите. Не правете опит за

самостоятелно инжектиране, ако не сте били обучени.

За инструкции относно това как да инжектирате Kineret на себе си или на Вашето дете, моля,

прочетете раздела „Инструкции за подготовка и прилагане на инжекция Kineret“ в края на

листовката.

Ако сте използвали повече от необходимата доза Kineret

Ако случайно сте използвали повече Kineret, отколкото Ви е необходимо, няма да имате

сериозни проблеми. Въпреки това, трябва да се свържете с Вашия лекар, медицинска сестра

или фармацевт, ако това се случи. Ако не се чувствате добре, при всички случаи трябва да се

свържете с Вашия лекар или медицинска сестра незабавно.

Ако сте пропуснали да използвате Kineret

Ако сте пропуснали да използвате дозата Kineret, трябва да се свържете с Вашия лекар, за да

обсъдите кога да приложите следващата доза.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Възможните нежелани реакции са подобни, независимо дали се лекувате с Kineret за РА, CAPS

или болестта на Стил.

Ако някое от долуописаните се случи, незабавно съобщете на Вашия лекар.

По време на лечението с Kineret могат да се проявят

сериозни инфекции

, като

пневмония (гръдна инфекция) или кожни инфекции. Симптомите могат да бъдат

постоянна висока температура, тръпки, кашлица, главоболие и зачервяване и болезненост

на кожата. Признаци на инфекция могат да бъдат също постоянна леко повишена

температура, загуба на тегло и упорита кашлица.

Сериозните алергични реакции

са нечести. Някои от следните симптоми обаче могат да

указват алергична реакция към Kineret, затова трябва да потърсите неотложна

медицинска помощ. Не инжектирайте повече Kineret.

подуване на лицето, езика или гърлото

затруднено гълтане или дишане

внезапно усещане за ускорен пулс или изпотяване

кожен обрив или сърбеж

Много честите нежелани реакции

(може да засегнат повече от 1 на 10 пациенти):

зачервяване, оток, посиняване или сърбеж на мястото на инжектиране. Тези симптоми

като цяло са леки до умерени и са по-чести в началото на лечението;

главоболие;

повишени нива на общ холетестерол в кръвта.

Честите нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 10 пациенти):

неутропения (нисък брой на бели кръвни клетки), определена след кръвен тест. Това

може да увеличи риска да получите инфекция. Симптомите на инфекция могат да

включват висока температура или възпалено гърло;

сериозни инфекции, като пневмония (гръдна инфекция) или кожни инфекции;

тромбоцитопения (ниско ниво на тромбоцити в кръвта).

Нечестите нежелани реакции

(може да засегнат до 1 на 100 пациенти):

сериозни алергични реакции, включващи подуване на лицето, езика или гърлото,

затруднено гълтане или дишане, внезапно усещане за ускорен пулс или изпотяване,

кожен обрив или сърбеж.

повишени нива на чернодробните ензими, установено след кръвен тест.

Нежелани реакции с неизвестна честота

(честотата не може да бъде изчислена от наличните

данни):

признаци на чернодробни нарушения като пожълтяване на кожата и очите, гадене, загуба

на апетит, тъмна урина и светли изпражнения.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Kineret

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената

опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

C). Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не използвайте Kineret, ако мислите, че е замръзвал. Веднъж извадена от хладилника и

достигнала стайна температура (до 25°С), спринцовката трябва или да се използва в

следващите 12 часа или да бъде изхвърлена.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Kineret

Активното вещество е анакинра. Всяка градуирана предварително напълнена спринцовка

съдържа 100 mg анакинра.

Другите съставки са безводна лимонена киселина, натриев хлорид, динатриев едетат

дихидрат, полисорбат 80, натриев хидроксид, вода за инжекции.

Как изглежда Kineret и какво съдържа опаковката

Kineret е бистър, безцветен до бял инжекционен разтвор и се доставя готов за употреба в

предварително напълнена спринцовка. Възможно е да съдържа полупрозрачни до бели частици

от протеин. Наличието на тези частици не повлиява качеството на продукта.

Опаковки по 1, 7 или 28 (групова опаковка, съдържаща 4 опаковки по 7) предварително

напълнени спринцовки.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm

Швеция

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОСТАВЯНЕ НА ИНЖЕКЦИЯ KINERET

Този раздел съдържа информация как да инжектирате Kineret на себе си или на Вашето дете.

Важно е да не се опитвате да си поставяте инжекция самостоятелно или на Вашето дете, докато

не бъдете обучени от лекар, медицинска сестра или фармацевт. Ако имате въпроси как да

поставяте инжекциите, моля, обърнете се за помощ към Вашия лекар, медицинска сестра или

фармацевт.

Как Вие или лицето, поставящо инжекцията, трябва да използвате Kineret предварително

напълнени спринцовки?

Трябва да поставяте инжекциите на себе си или на Вашето дете по едно и също време всеки

ден. Kineret се инжектира точно под кожата. Това се нарича подкожна инжекция.

Защита на иглата (капачка)

Игла

Резервоар на спринцовката

Лост на буталото

Приспособления

За поставяне на подкожна инжекция на себе си или на Вашето дете Ви е необходимо:

предварително напълнена спринцовка с Kineret; и

тампон, напоен със спирт или подходящ дезинфектант; и

стерилна марля или лигнин.

Какво трябва да направите, преди да си поставите подкожна инжекция Kineret на себе си

или на Вашето дете?

Извадете от хладилника предварително напълнената спринцовка Kineret.

Не разклащайте предварително напълнената спринцовка.

Проверете срока на годност върху етикета на предварително напълнената спринцовка

(Годен до). Не употребявайте, ако датата е след последния ден на посочения месец.

Проверете вида на Kineret. Той трябва да бъде бистър, безцветен до бял разтвор.

Възможно е в разтвора да има полупрозрачни до бели частици от протеин. Наличието на

тези частици не повлиява качеството на продукта. Разтворът не трябва да се използва, ако

е с променен цвят, ако е мътен или ако има наличие на други, освен полупрозрачни до

бели частици.

За по-комфортна инжекция оставете на стайна температура за около 30 минути или

дръжте внимателно предварително напълнената спринцовка в ръка за няколко минути.

Не

затопляйте Kineret по какъвто и да е друг начин (например, не затопляйте в

микровълнов уред или чрез гореща вода).

Не

отстранявайте предпазителя от иглата, докато не сте готови да инжектирате.

Измийте старателно ръцете си.

Намерете удобна, добре осветена, чиста повърхност и поставете необходимите Ви

приспособления в близост до Вас.

Уверете се, че знаете каква доза Kineret Ви е предписал Вашият лекар; 20 до 90 mg,

100 mg или по-висока.

Ако лекарят Ви е предписал доза от 100 mg, продължете към раздела „

Как да

подготвите доза от 100 mg

“.

Ако лекарят Ви е предписал по-ниска доза, продължете към раздела „

Как да

подготвите доза от 20 до 90 mg

“.

Как да подготвите доза от 100 mg?

Преди да си инжектирате Kineret, трябва да

направите следното:

Хванете резервоара на спринцовката и

внимателно отстранете предпазителя от иглата

без въртеливи движения. Издърпайте

хоризонтално, както е посочено на

Фигура А

Не докосвайте иглата и не избутвайте

буталото. Незабавно изхвърлете предпазителя

на иглата.

Може да забележите малки въздушни

мехурчета в предварително напълнената спринцовка. Не е необходимо преди

инжектиране да отстранявате въздушните мехурчета. Инжектиране на разтвора с

въздушните мехурчета е безопасно.

Сега може да използвате предварително напълнената спринцовка, както е описано в

раздела

„Къде трябва да си поставите инжекцията?“

и раздела

„Как да си поставите

инжекцията?“.

Как да приготвите доза от 20 до 90 mg

Преди да инжектирате Kineret, трябва да направите

следното:

Хванете спринцовката и внимателно отстранете

предпазителя от иглата без да го огъвате. Издърпайте

напред, както е показано на

Фигура А

. Недейте да

докосвате иглата или да натискате буталото.

Незабавно изхвърлете предпазителя на иглата.

Трябва да държите спринцовката с една ръка, с

игла, насочена нагоре, както е показано на

Фигура Б

. Поставете палеца си на лоста на

буталото и натискайте бавно, докато видите

малка капка течност на върха на иглата.

Обърнете спринцовката така, че иглата да е

насочена надолу. Поставете стерилна марля или

лигнин на гладка повърхност и дръжте

Защита на иглата (капачка)

Игла

Фигура A

Фигура Б

Фигура В

спринцовката над нея с игла, насочена към марлята или лигнина, както е показано на

Фигура В

. Уверете се, че иглата не докосва марлята или кърпата.

Поставете палеца си на лоста на буталото и натискайте бавно, докато предната част на

буталото достигне делението на Вашата доза Kineret. (Вашият лекар ще Ви е казал каква

доза да използвате.) Изтласканата течност ще се абсорбира от марлята или кърпата, както

е показано на

Фигура В.

Ако не можете да нагласите точната доза, изхвърлете спринцовката и използвайте нова.

Сега можете да използвате предварително напълнената спринцовка, както е описано в

раздела

„Къде трябва да си поставите инжекцията?“

и в раздела

„Как да си

поставите инжекцията?“

Къде трябва да си поставите инжекцията?

Най-подходящите места за инжектиране на себе си и на Вашето дете са (

Вижте Фигура Г

корема, с изключение на областта около пъпа

горната част на бедрата

горните външни части на хълбоците и

външната страна на мишницата.

Възрастен

Дете

Отпред

Отзад

Отпред

Отзад

Променяйте мястото, където инжектирате, всеки път, за да не се получат болезнени области.

Ако някой друг Ви прави инжекциите, може да използва външната страна на ръцете Ви.

Как да си поставите инжекцията?

Дезинфекцирайте кожата, като използвате напоен със спирт тампон, и я захванете между

палеца и показалеца си, без да притискате.

Вкарайте напълно иглата в кожата, както е било показано от Вашата медицинска сестра

или лекар.

Инжектирайте течността бавно и равномерно, като продължавате да държите кожата

захваната като на

Фигура Д

Фигура Г

След инжектиране на течността извадете иглата и отпуснете кожата си.

Неизползваното лекарство трябва да се изхвърли. Използвайте всяка спринцовка само за

една инжекция. Не използвайте спринцовка повторно, защото това може да предизвика

инфекция.

Запомнете

Ако имате проблеми, моля, не се притеснявайте да се обърнете към Вашия лекар или

медицинска сестра за помощ и съвет.

Изхвърляне на използваните спринцовки и материали

Не поставяйте предпазител обратно на използвани игли.

Съхранявайте използваните спринцовки далече от деца.

Никога не изхвърляйте използваните предварително напълнени спринцовки в контейнера

за домашни отпадъци.

Ако Вашата доза е по-ниска от 100 mg, трябва да Ви е казано да изтласкате течност от

спринцовката на марля или кърпа. След инжектирането изхвърлете мократа марля или

кърпа и почистете повърхността с нова кърпа.

Използваната предварително напълнена спринцовка и всяка марля или кърпа с разтвор на

Kineret трябва да бъде изхвърлена в съответствие с местните изисквания. Попитайте

Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат

за опазване на околната среда.

Фигура Д