Keytruda

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

28-01-2021

Активна съставка:
Пембролизумаб
Предлага се от:
Merck Sharp & Dohme B.V.
АТС код:
L01
INN (Международно Name):
pembrolizumab
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Melanoma, Hodgkin Disease, Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Carcinoma, Renal Cell, Carcinoma, Transitional Cell, Urologic Neoplasms, Squamous Cell Carcinoma of Head and Neck
Терапевтични показания:
Keytruda като монотерапия е показан за лечение на напреднал (неоперабилен или метастатичен) меланом при възрастни. Кейтруда като монотерапии предписват за адъювантного лечение на възрастни пациенти с III състояние на меланом и поражение на лимфните възли, които са били подложени на пълна резекция на. Информацията, представена като монотерапии е предназначен за първа линия на терапия метастатичен немелкоклеточного рак на белия дроб (НМРЛ) при възрастни пациенти, чиито тумори оставете ТД-Л1 с ≥ 50% от тумора дял на резултат (ТПН) с EGFR и АЛК положителни тумори мутации. Съдове, в съчетание с пеметрексед и платина химиотерапия, е предназначен за първа линия на терапия метастатичен не-плоскоклетъчен НМРЛ при възрастни, тумор които имат РЭФР или АЛК положителни мутации. Кейтруда, в комбинация с карбоплатином и паклитакселом или Nab-паклитаксел, е предназначена за първа линия терапия метастатичен плоскоклетъчен НМРЛ при възрастни. Кейтруда като монотерапии, предназначени за лечение на локално-разпространена или мет
Каталог на резюме:
Revision: 31
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003820
Дата Оторизация:
2015-07-17
EMEA код:
EMEA/H/C/003820

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - испански

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

11-12-2019

Листовка Листовка - чешки

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

28-01-2021

Листовка Листовка - датски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - датски

28-01-2021

Листовка Листовка - немски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - немски

28-01-2021

Листовка Листовка - естонски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

11-12-2019

Листовка Листовка - гръцки

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

28-01-2021

Листовка Листовка - английски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - английски

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

11-12-2019

Листовка Листовка - френски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - френски

28-01-2021

Листовка Листовка - италиански

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

11-12-2019

Листовка Листовка - латвийски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

11-12-2019

Листовка Листовка - литовски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

11-12-2019

Листовка Листовка - унгарски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

11-12-2019

Листовка Листовка - малтийски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

11-12-2019

Листовка Листовка - нидерландски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

11-12-2019

Листовка Листовка - полски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - полски

28-01-2021

Листовка Листовка - португалски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

11-12-2019

Листовка Листовка - румънски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

11-12-2019

Листовка Листовка - словашки

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

11-12-2019

Листовка Листовка - словенски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

11-12-2019

Листовка Листовка - фински

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - фински

28-01-2021

Листовка Листовка - шведски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

28-01-2021

Листовка Листовка - норвежки

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

28-01-2021

Листовка Листовка - исландски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

28-01-2021

Листовка Листовка - хърватски

28-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

28-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

11-12-2019

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

KEYTRUDA 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един флакон с прах съдържа 50 mg пембролизумаб (pembrolizumab).

След реконституиране 1 ml концентрат съдържа 25 mg пембролизумаб.

Пембролизумаб е хуманизирано моноклонално, анти-програмирана клетъчна смърт-1 (PD-1),

антитяло (IgG4/kappa изотип със стабилизираща промяна в секвенция в Fc региона),

произведено в клетки от яйчник на китайски хамстер по рекомбинантна ДНК технология.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за концентрат за инфузионен разтвор

Бял до почти бял лиофилизиран прах

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Меланом

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение на авансирал (неоперабилен или

метастатичен) меланом при възрастни.

KEYTRUDA като монотерапия е показан за адювантно лечение на възрастни с меланом

стадий III и засягане на лимфни възли, при които е извършена пълна резекция (вж. точка 5.1).

Недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC)

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение от първа линия на метастатичен

недребноклетъчен карцином на белия дроб при възрастни, чиито тумори експресират PD-L1

с ≥ 50% пропорционален скор на туморa (tumour proportion score, TPS), без EGFR или ALK

положителни туморни мутации.

KEYTRUDA, в комбинация с пеметрексед и химиотерапия с платина, е показан за лечение от

първа линия на метастатичен несквамозен недребноклетъчен карцином на белия дроб при

възрастни, чиито тумори нямат EGFR или ALK положителни мутации.

KEYTRUDA, в комбинация с карбоплатин и паклитаксел или в комбинация с карбоплатин и

nab-паклитаксел (nanoparticle albumin-bound paclitaxel), е показан за лечение от първа линия на

метастатичен сквамозен недребноклетъчен карцином на белия дроб при възрастни.

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение на локално авансирал или метастатичен

недребноклетъчен карцином на белия дроб при възрастни, чиито тумори експресират PD-L1

с ≥ 1% TPS, и на които е приложена поне една предходна химиотерапевтична схема. Пациенти

с EGFR или ALK положителни туморни мутации трябва също да са получили таргетна терапия,

преди лечение с KEYTRUDA.

Класически Ходжкинов лимфом (cHL)

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с рецидивиращ или

рефрактерен класически Ходжкинов лимфом, при които автоложната трансплантация на

стволови клетки (ASCT) и лечението с брентуксимаб ведотин (BV) са неуспешни или които не

отговарят на условията за трансплантация и не са се повлияли от лечението с BV.

Уротелен карцином

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение на локално авансирал или метастатичен

уротелен карцином при възрастни, на които е приложена предходна платина-базирана

химиотерапия (вж. точка 5.1).

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение на локално авансирал или метастатичен

уротелен карцином при възрастни, които не отговарят на условията за цисплатин-базирана

химиотерапия и чиито тумори експресират PD-L1 с комбиниран положителен скор (combined

positive score, CPS) ≥ 10 (вж. точка 5.1).

Сквамозноклетъчен карцином на главата и шията (HNSCC)

KEYTRUDA, като монотерапия или в комбинация с химиотерапия с платина и 5-флуороурацил

(5-FU), е показан за лечение от първа линия на метастатичен или неоперабилен рецидивиращ

сквамозноклетъчен карцином на главата и шията при възрастни, чиито тумори експресират

PD-L1 с CPS ≥ 1 (вж. точка 5.1).

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение на рецидивиращ или метастатичен

сквамозноклетъчен карцином на главата и шията при възрастни, чиито тумори експресират

PD-L1 с ≥ 50% TPS и прогресиращ по време на или след платина-базирана химиотерапия (вж.

точка 5.1).

Бъбречноклетъчен карцином (RCC)

KEYTRUDA в комбинация с акситиниб е показан за лечение от първа линия на авансирал

бъбречноклетъчен карцином при възрастни (вж. точка 5.1).

Колоректален карцином (CRC)

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение от първа линия на метастатичен

колоректален карцином с висока микросателитна нестабилност (MSI-H) или дефицит в

механизма за възстановяване на несъответствията на ДНК (dMMR) при възрастни.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Терапията трябва да се започне и наблюдава от лекари, специализирани в лечението на ракови

заболявания.

Изследване за PD-L1 при пациенти с NSCLC, уротелен карцином или HNSCC

За лечението с KEYTRUDA като монотерапия се препоръчва изследване за PD-L1 туморна

експресия с валидиран тест за подбор на пациенти с NSCLC или нелекуван преди това уротелен

карцином (вж. точки 4.1, 4.4, 4.8 и 5.1).

Пациентите с HNSCC трябва да бъдат подбрани за лечение с KEYTRUDA като монотерапия

или в комбинация с химиотерапия с платина и 5-флуороурацил (5-FU) въз основа на

експресията на PD-L1 от тумора, потвърдена чрез валидиран тест (вж. точки 4.1, 4.4, 4.8 и 5.1).

Изследване за MSI-H/dMMR при пациенти с CRC

За лечението с KEYTRUDA като монотерапия се препоръчва изследване за MSI-H/dMMR

туморен статус с валидиран тест за подбор на пациенти с CRC (вж. точки 4.1 и 5.1).

Дозировка

Препоръчителната доза KEYTRUDA като монотерапия е или 200 mg на всеки 3 седмици, или

400 mg на всеки 6 седмици приложена като интравенозна инфузия в продължение на

30 минути.

Препоръчителната доза KEYTRUDA като част от комбинирана терапия е 200 mg на всеки

3 седмици приложена като интравенозна инфузия в продължение на 30 минути.

Пациентите трябва да бъдат лекувани с KEYTRUDA до прогресия на заболяването или до

неприемлива токсичност. Наблюдавани са атипични отговори (т.е. първоначално преходно

увеличение на размера на тумора или малки нови лезии в рамките на първите няколко месеца,

последвани от свиване на тумора). При клинично стабилни пациенти с първоначални данни за

прогресия на заболяването е препоръчително лечението да продължи, докато прогресията на

заболяването не се потвърди.

При адювантно лечение на меланом, KEYTRUDA трябва да се прилага до рецидив на

заболяването, неприемлива токсичност или за период до една година.

Отлагане на дозата или прекратяване на приема (вж. също точка 4.4)

Не се препоръчва намаляване на дозата на KEYTRUDA. Лечението с KEYTRUDA трябва да се

отложи или прекрати за овладяване на нежеланите реакции, както е показано в Таблица 1.

Таблица 1: Препоръчителни промени в лечението с KEYTRUDA

Имуносвързани

нежелани реакции

Тежест

Промяна в лечението

Пневмонит

Степен 2

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

Степен 3 или 4, или рецидивиращ

степен 2

Трайно прекратяване

Колит

Степен 2 или 3

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

Степен 4 или рецидивиращ степен 3

Трайно прекратяване

Нефрит

Степен 2 с креатинин > 1,5 до

≤ 3 пъти горната граница на нормата

(ГГН)

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

Степен ≥ 3, с креатинин > 3 пъти ГГН

Трайно прекратяване

Ендокринопатии

Степен 2 адренална недостатъчност и

хипофизит

Отлагане на лечението,

докато се контролира с

хормонозаместителна

терапия

Имуносвързани

нежелани реакции

Тежест

Промяна в лечението

Степен 3 или 4 адренална

недостатъчност или симптоматичен

хипофизит

Диабет тип 1, свързан с

хипергликемия степен ≥ 3 (глюкоза

> 250 mg/dl или > 13,9 mmol/l) или

свързан с кетоацидоза

Хипертиреоидизъм степен ≥ 3

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

При пациенти с

ендокринопатии степен 3

или степен 4, които се

подобряват до степен 2 или

по-нискa степен и се

контролират с

хормонозаместителна

терапия, ако е показано,

лечението с пембролизумаб

може да продължи след

плавно намаляване на

дозата кортикостероид, ако

е необходимо. В противен

случай лечението трябва да

се прекрати.

Хипотиреоидизъм

Хипотиреоидизмът може да

се контролира чрез

заместителна терапия, без

прекъсване на лечението.

Хепатит

ЗАБЕЛЕЖКА: при

пациенти с RCC,

лекувани с

пембролизумаб в

комбинация с

акситиниб, с повишени

чернодробни ензими,

вижте указанията за

дозиране след тази

таблица

Степен 2 с аспартат

аминотрансфераза (АСАТ) или

аланин аминотрансфераза (АЛАТ) > 3

до 5 пъти ГГН или общ билирубин

> 1,5 до 3 пъти ГГН

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

Степен ≥ 3 с АСАТ или АЛАТ

> 5 пъти ГГН или общ билирубин

> 3 пъти ГГН

Трайно прекратяване

При метастази в черния дроб, с

повишени АСАТ или АЛАТ степен 2

на изходно ниво, хепатит с

повишаване на АСАТ или АЛАТ

≥ 50% и продължителност

≥ 1 седмица

Трайно прекратяване

Кожни реакции

Степен 3 или при съмнение за

синдром на Stevens-Johnson (SJS) или

токсична епидермална некролиза

(toxic epidermal necrolysis, TEN)

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

Степен 4 или потвърдени SJS или

Трайно прекратяване

Други имуносвързани

нежелани реакции

Въз основа на тежестта и вида на

реакцията (степен 2 или степен 3)

Миокардит степен 3 или 4

Енцефалит степен 3 или 4

Синдром на Guillain-Barré степен 3

или 4

Степен 4 или рецидивиращи степен 3

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

Трайно прекратяване

Трайно прекратяване

Имуносвързани

нежелани реакции

Тежест

Промяна в лечението

Реакции, свързани с

инфузията

Степен 3 или 4

Трайно прекратяване

Забележка: степените на токсичност са в съответствие с критериите за обща терминология на нежеланите реакции на

Националния онкологичен институт, версия 4,0 (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse

Events. Version 4.0) (NCI-CTCAE v.4).

Ако свързаната с лечението токсичност не отшуми до степен 0-1, в рамките на 12 седмици след последната доза

KEYTRUDA, или ако дозата на кортикостероида не може да бъде намалена до ≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден в рамките на 12 седмици, KEYTRUDA трябва да бъде трайно прекратен.

Безопасността при възобновяване на терапията с пембролизумаб при пациенти, които са

получили преди товa имуносвързан миокардит, не е установена.

KEYTRUDA, като монотерапия или като комбинирана терапия, трябва трайно да се прекрати

при степен 4 или рецидивиращи степен 3 имуносвързани нежелани реакции, освен ако не е

посочено друго в Таблица 1.

При хематологична токсичност степен 4, само при пациенти с cHL, приложението на

KEYTRUDA трябва да се отложи, докато нежеланите реакции отшумят до степен 0-1.

KEYTRUDA в комбинация с акситиниб при RCC

При пациенти с RCC, лекувани с KEYTRUDA в комбинация с акситиниб, вижте Кратката

характеристика на продукта (КХП) относно дозирането на акситиниб. Когато се прилага в

комбинация с пембролизумаб, може да се обмисли увеличаване на дозата на акситиниб над

първоначалната доза 5 mg на интервали от шест седмици или повече (вж. точка 5.1).

За повишенията на чернодробните ензими при пациенти с RCC, лекувани с KEYTRUDA в

комбинация с акситиниб:

Ако АЛАТ или АСАТ са ≥3 пъти ГГН, но < 10 пъти ГГН без съпътстващ общ билирубин

≥ 2 пъти ГГН, приложението на KEYTRUDA и акситиниб трябва да се отложи докато

тези нежелани реакции отшумят до степен 0-1. Може да се обмисли лечение с

кортикостероиди. Може да се обмисли повторно лечение с едно лекарство или

последователно повторно лечение с двете лекарства след възстановяване. Ако се прилага

повторно лечение с акситиниб, може да се обмисли понижаване на дозата според КХП на

акситиниб.

Ако АЛАТ или АСАТ са ≥10 пъти ГГН или > 3 пъти ГГН със съпътстващ общ билирубин

≥ 2 пъти ГГН, приложението на KEYTRUDA и акситиниб трябва трайно да се прекрати и

да се обмисли лечение с кортикостероиди.

На пациентите, лекувани с KEYTRUDA, трябва да бъде предоставена сигналната карта на

пациента и да бъдат информирани за рисковете от лечението с KEYTRUDA (вж. също

листовката).

Специални популации

Старческа възраст

Не е необходимо да се коригира дозата при пациенти ≥ 65 години (вж. точка 5.1). Данните от

пациенти ≥ 65 години са твърде ограничени, за да се направят изводи за cHL популацията (вж.

точка 5.1). Данните са ограничени при пациенти ≥ 75 години при монотерапия с пембролизумаб

при пациенти с резециран меланом стадий III и MSI-H или dMMR CRC; за пембролизумаб в

комбинация с акситиниб при пациенти с авансирал RCC; за комбинирано лечение с

химиотерапия при пациенти с метастатичен NSCLC и за пембролизумаб (със или без

химиотерапия) при пациенти, получаващи лечение от първа линия за метастатичен или

неоперабилен рецидивиращ HNSCC (вж. точки 4.4 и 5.1).

Бъбречно увреждане

Не е необходимо да се коригира дозата при пациенти с бъбречно увреждане в лека или умерена

степен. KEYTRUDA не е проучван при пациенти с бъбречно увреждане в тежка степен (вж.

точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Не е необходимо да се коригира дозата при пациенти с чернодробно увреждане в лека степен.

KEYTRUDA не е проучван при пациенти с чернодробно увреждане в умерена или тежка степен

(вж. точки 4.4 и 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на KEYTRUDA при деца на възраст под 18 години все още не са

установени. Наличните понастоящем данни са описани в точки 4.8, 5.1 и 5.2.

Начин на приложение

KEYTRUDA е за интравенозно приложение. Трябва да се прилага чрез инфузия в продължение

на 30 минути. KEYTRUDA не трябва да се прилага като струйна или болус интравенозна

инжекция.

За употреба в комбинация, вижте КХП на съпътстващите терапии. При приложение на

KEYTRUDA в комбинация с интравенозна химиотерапия, първо трябва да се приложи

KEYTRUDA.

За указания относно реконституирането и разреждането на лекарствения продукт преди

приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Оценка на PD-L1 статуса

При оценка на PD-L1 статуса на тумора е важно да се избере добре валидирана и надеждна

методология, за да се сведат до минимум фалшиво положителните и фалшиво отрицателните

определяния.

Имуносвързани нежелани реакции

При пациенти, получаващи пембролизумаб, са възникнали имуносвързани нежелани реакции,

включително тежки случаи и случаи с летален изход. Повечето имуносвързани нежелани

реакции, възникнали по време на лечение с пембролизумаб, са обратими и се овладяват с

прекъсвания на приема на пембролизумаб, приложение на кортикостероиди и/или поддържаща

грижа. Имуносвързани нежелани реакции са възникнали също, след прилагане на последната

доза пембролизумаб. Имунoсвързани нежелани реакции, засягащи повече от една система на

организма, могат да възникнат едновременно.

При съмнение за имуносвързани нежелани реакции трябва да се осигури подходяща оценка, за

да се потвърди етиологията или за да се изключат други причини. Въз основа на тежестта на

нежеланата реакция трябва да се отложи приложението на пембролизумаб и да се приложат

кортикостероиди. При подобрение до степен ≤ 1 трябва да се започне постепенно намаляване

на дозата кортикостероиди, което да продължи поне 1 месец. Въз основа на ограничени данни

от клинични проучвания, при пациенти, при които имуносвързаните нежелани лекарствени

реакции не могат да бъдат контролирани чрез употребата на кортикостероиди, може да се

приложат други системни имуносупресори.

Приложението на пембролизумаб може да се възобнови в рамките на 12 седмици след

последната доза KEYTRUDA, ако нежеланата реакция отшумява до степен ≤ 1 и дозата

кортикостероиди се намали до ≤ 10 mg преднизон или еквивалент дневно.

Приложението на пембролизумаб трябва окончателно да се преустанови при всяка повторно

възникнала имуносвързана нежелана реакция степен 3 и при всяка имуносвързана нежелана

реакция степен 4, свързана с токсичност, с изключение на ендокринопатии, които се

контролират със заместващи хормони (вж. точки 4.2 и 4.8).

Имуносвързан пневмонит

При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщен пневмонит (вж. точка 4.8). Пациентите

трябва да бъдат проследявани за признаци и симптоми на пневмонит. Подозиран пневмонит

трябва да се потвърди рентгенологично и да се изключат други причини. Кортикостероиди

трябва да се приложат при събития от степен ≥ 2 (начална доза преднизон 1

2 mg/kg/ден или

еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата); приложението на пембролизумаб

трябва да се отложи при пневмонит степен 2 и окончателно да се преустанови при пневмонит

степен 3, степен 4 или рецидивиращ пневмонит степен 2 (вж. точка 4.2).

Имуносвързан колит

При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщен колит (вж. точка 4.8). Пациентите

трябва да бъдат проследявани за признаци и симптоми на колит и да се изключат други

причини. Кортикостероиди трябва да се приложат при събития степен ≥ 2 (начална доза

преднизон 1

2 mg/kg/ден или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата),

приложението на пембролизумаб трябва да се отложи при колит степен 2 или степен 3 и

окончателно да се преустанови при колит степен 4 или рецидивиращ степен 3 (вж. точка 4.2).

Трябва да се вземе под внимание потенциалният риск от стомашно-чревна перфорация.

Имуносвързан хепатит

При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщен хепатит (вж. точка 4.8). Пациентите

трябва да бъдат проследявани за промени в чернодробната функция (в началото на лечението,

периодично по време на лечение и както е показано въз основа на клиничната оценка) и

симптоми на хепатит, и да се изключат други причини. Кортикостероиди трябва да се приложат

(първоначална доза 0,5

1 mg/kg/ден (при събития степен 2) и преднизон 1

2 mg/kg/ден или

еквивалент (при събития степен ≥ 3), последвано от постепенно намаляване на дозата), и въз

основа на тежестта на повишаването на чернодробните ензими трябва да се отложи или

окончателно да се преустанови приложението на пембролизумаб (вж. точка 4.2).

Имуносвързан нефрит

При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщен нефрит (вж. точка 4.8). Пациентите

трябва да бъдат проследявани за промени в бъбречната функция и да се изключат други

причини за нефрит. Трябва да се приложат кортикостероиди при събития степен ≥ 2

(първоначална доза преднизон 1

2 mg/kg/ден или еквивалент, последвано от постепенно

намаляване на дозата), и въз основа на тежестта на повишението на креатинина приложението

на пембролизумаб да се отложи при нефрит степен 2 и окончателно да се преустанови при

нефрит степен 3 или степен 4 (вж. точка 4.2).

Имуносвързани ендокринопатии

При лечение с пембролизумаб са наблюдавани тежки ендокринопатии, включително адренална

недостатъчност, хипофизит, захарен диабет тип 1, диабетна кетоацидоза, хипотиреоидизъм и

хипертиреоидизъм.

Може да се наложи прилагане на дългосрочна хормонозаместваща терапия при имуносвързани

ендокринопатии.

При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщена адренална недостатъчност (първична и

вторична). При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщен също хипофизит (вж.

точка 4.8). Пациентите трябва да бъдат проследявани за признаци и симптоми на адренална

недостатъчност и хипофизит (включително хипопитуитаризъм) и да се изключат други

причини. Трябва да се приложат кортикостероиди за лечение на адреналната недостатъчност и

друга хормонозаместителна терапия, както е клинично показано. Трябва да се отложи

приложението на пембролизумаб при степен 2 адренална недостатъчност или хипофизит,

докато събитието се контролира с хормонозаместителна терапия. Трябва да се отложи или

прекрати приложението на пембролизумаб при степен 3 или 4 адренална недостатъчност или

симптоматичен хипофизит. Може да се обмисли продължаване на лечението с пембролизумаб

след като постепенно се намали дозата на кортикостероидите, ако е необходимо (вж. точка 4.2).

Функцията на хипофизата и нивата на хормоните трябва да бъдат проследявани, за да се

подсигури подходяща хормонозаместителна терапия.

При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщен захарен диабет тип 1, включително

диабетна кетоацидоза (вж. точка 4.8). Пациентите трябва да бъдат проследявани за

хипергликемия или други признаци и симптоми на диабет. При диабет тип 1 трябва да се

приложи инсулин и приложението на пембролизумаб трябва да се отложи в случаи на диабет

тип 1, свързан със степен ≥ 3 хипергликемия или кетоацидоза до постигане на метаболитен

контрол (вж. точка 4.2).

При пациенти, получаващи пембролизумаб, са съобщени нарушения на щитовидната жлеза,

включително хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм и тиреоидит, като те могат да възникнат по

всяко време на лечението. Хипотиреоидизмът е съобщаван по-често при пациенти с HNSCC, на

които е приложена предходна лъчетерапия. Пациентите трябва да бъдат проследявани за

промени във функцията на щитовидната жлеза (в началото на лечението, периодично по време

на лечението и както е показано въз основа на клиничната оценка) и клинични признаци и

симптоми на нарушения на щитовидната жлеза. Хипотиреоидизмът може да се овладее със

заместителна терапия, без прекъсване на лечението и без кортикостероиди. Хипертиреоидизмът

може да се овладее чрез лечение на симптомите. Приложението на пембролизумаб трябва да се

отложи при степен ≥ 3 до възстановяване до хипертиреоидизъм степен ≤ 1. Функцията на

щитовидната жлеза и нивата на хормоните трябва да бъдат наблюдавани, за да се осигури

подходяща хормонозаместителна терапия.

При пациенти с ендокринопатии степен 3 или степен 4, които се подобряват до степен 2 или по-

нискa степен и се контролират с хормонозаместителна терапия, ако е показано, лечението с

пембролизумаб може да продължи след постепенно намаляване на дозата на кортикостероидa,

ако е необходимо. В противен случай лечението трябва да се прекрати (вж. точки 4.2 и 4.8).

Имуносвързани кожни нежелани реакции

При пациенти, получаващи пембролизумаб, са съобщени имуносвързани тежки кожни реакции

(вж. точка 4.8). При съмнение пациентите трябва да бъдат проследявани за тежки кожни

реакции и други причини трябва да бъдат изключени. Въз основа на тежестта на нежеланата

реакция, пембролизумаб трябва да се отложи при кожни реакции степен 3 до възстановяване до

степен ≤ 1 или да се прекрати трайно при кожни реакции степен 4 и да се приложат

кортикостероиди (вж. точка 4.2).

При пациенти, получаващи пембролизумаб, са съобщени случаи на синдром на Stevens-Johnson

(SJS) и токсична епидермална некролиза (TEN) (вж. точка 4.8). При подозирани SJS или TEN,

пембролизумаб трябва да се отложи и пациентът трябва да се насочи към специализирано

звено, за да се прецени състоянието и да се предприеме лечение. Ако се потвърди SJS или TEN,

пембролизумаб трябва да се прекрати трайно (вж. точка 4.2).

Необходимо е повишено внимание, когато се обмисля приложение на пембролизумаб при

пациент, който е получил тежка или животозастрашаваща кожна нежелана реакция при

предходно лечение с други имуностимулиращи противоракови средства.

Други имуносвързани нежелани реакции

Съобщени са следните допълнителни, клинично значими имуносвързани нежелани реакции при

клинични проучвания или по време на постмаркетинговия опит: увеит, артрит, миозит,

миокардит, панкреатит, синдром на Guillain-Barré, миастенен синдром, хемолитична анемия,

саркоидоза, енцефалит, миелит и васкулит (вж. точки 4.2 и 4.8).

Въз основа на тежестта и вида на нежеланата реакция, приложението на пембролизумаб трябва

да се отложи при събития степен 2 или степен 3 и да се приложат кортикостероиди.

Приложението на пембролизумаб може да се възобнови в рамките на 12 седмици след

последната доза KEYTRUDA, ако нежеланата реакция отшуми до степен ≤ 1 и дозата

кортикостероиди се намали до ≤ 10 mg преднизон или еквивалент дневно.

Приложението на пембролизумаб трябва окончателно да се преустанови при всяка повторно

възникнала имуносвързана нежелана реакция степен 3 и при всяка имуносвързана нежелана

реакция степен 4.

Приложението на пембролизумаб трябва да се прекрати трайно при степен 3 или 4 на

миокардит, енцефалит или синдром на Guillain-Barré (вж. точки 4.2 и 4.8).

Нежелани реакции, свързани с трансплантацията

Отхвърляне на трансплантиран солиден орган

При постмаркетингови условия има съобщение за отхвърляне на трансплантиран солиден орган

при пациенти, лекувани с PD-1 инхибитори. Лечението с пембролизумаб може да увеличи

риска от отхвърляне при реципиенти на трансплантиран солиден орган. При тези пациенти

трябва да се отчете ползата от лечението с пембролизумаб спрямо риска от възможно

отхвърляне на органа.

Усложнения при алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки (HSCT)

Алогенна HSCT след лечение с пембролизумаб

Случаи на реакция на присадката срещу приемника (GVHD) и чернодробна венооклузивна

болест (VOD) са наблюдавани при пациенти с cHL, подложени на алогенна HSCT след

предходна експозиция на пембролизумаб. До получаването на допълнителни данни, за всеки

конкретен случай трябва да се прави внимателна оценка на потенциалните ползи от HSCT и

възможния повишен риск от усложнения, свързани с трансплантацията (вж. точка 4.8).

Алогенна HSCT преди лечение с пембролизумаб

При пациенти с анамнеза за алогенна HSCT са съобщени случаи на остра GVHD, включително

летална GVHD, след лечение с пембролизумаб. Пациенти, които получават GVHD след

трансплантация, може да са изложени на повишен риск от GVHD след лечение с

пембролизумаб. Да се обмисли ползата от лечението с пембролизумаб, спрямо риска от

възможна GVHD, при пациенти с анамнеза за алогенна HSCT.

Реакции, свързани с инфузията

При пациенти, получаващи пембролизумаб, са съобщени тежки реакции, включително

свръхчувствителност и анафилаксия, свързани с инфузията (вж. точка 4.8). При реакции,

свързани с инфузията, степен 3 или 4 трябва да се прекрати инфузията и окончателно да бъде

преустановено приложението на пембролизумаб (вж. точка 4.2). Пациентите с реакции,

свързани с инфузията, степен 1 или 2 могат да продължат да получават пембролизумаб при

стриктно наблюдение. Може да се обмисли премедикация с антипиретик или антихистамин.

Специфични за заболяването предпазни мерки

Приложение на пембролизумаб при пациенти с уротелен карцином, които са получили

предходна платина-базирана химиотерапия

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

KEYTRUDA 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един флакон с прах съдържа 50 mg пембролизумаб (pembrolizumab).

След реконституиране 1 ml концентрат съдържа 25 mg пембролизумаб.

Пембролизумаб е хуманизирано моноклонално, анти-програмирана клетъчна смърт-1 (PD-1),

антитяло (IgG4/kappa изотип със стабилизираща промяна в секвенция в Fc региона),

произведено в клетки от яйчник на китайски хамстер по рекомбинантна ДНК технология.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за концентрат за инфузионен разтвор

Бял до почти бял лиофилизиран прах

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Меланом

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение на авансирал (неоперабилен или

метастатичен) меланом при възрастни.

KEYTRUDA като монотерапия е показан за адювантно лечение на възрастни с меланом

стадий III и засягане на лимфни възли, при които е извършена пълна резекция (вж. точка 5.1).

Недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC)

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение от първа линия на метастатичен

недребноклетъчен карцином на белия дроб при възрастни, чиито тумори експресират PD-L1

с ≥ 50% пропорционален скор на туморa (tumour proportion score, TPS), без EGFR или ALK

положителни туморни мутации.

KEYTRUDA, в комбинация с пеметрексед и химиотерапия с платина, е показан за лечение от

първа линия на метастатичен несквамозен недребноклетъчен карцином на белия дроб при

възрастни, чиито тумори нямат EGFR или ALK положителни мутации.

KEYTRUDA, в комбинация с карбоплатин и паклитаксел или в комбинация с карбоплатин и

nab-паклитаксел (nanoparticle albumin-bound paclitaxel), е показан за лечение от първа линия на

метастатичен сквамозен недребноклетъчен карцином на белия дроб при възрастни.

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение на локално авансирал или метастатичен

недребноклетъчен карцином на белия дроб при възрастни, чиито тумори експресират PD-L1

с ≥ 1% TPS, и на които е приложена поне една предходна химиотерапевтична схема. Пациенти

с EGFR или ALK положителни туморни мутации трябва също да са получили таргетна терапия,

преди лечение с KEYTRUDA.

Класически Ходжкинов лимфом (cHL)

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с рецидивиращ или

рефрактерен класически Ходжкинов лимфом, при които автоложната трансплантация на

стволови клетки (ASCT) и лечението с брентуксимаб ведотин (BV) са неуспешни или които не

отговарят на условията за трансплантация и не са се повлияли от лечението с BV.

Уротелен карцином

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение на локално авансирал или метастатичен

уротелен карцином при възрастни, на които е приложена предходна платина-базирана

химиотерапия (вж. точка 5.1).

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение на локално авансирал или метастатичен

уротелен карцином при възрастни, които не отговарят на условията за цисплатин-базирана

химиотерапия и чиито тумори експресират PD-L1 с комбиниран положителен скор (combined

positive score, CPS) ≥ 10 (вж. точка 5.1).

Сквамозноклетъчен карцином на главата и шията (HNSCC)

KEYTRUDA, като монотерапия или в комбинация с химиотерапия с платина и 5-флуороурацил

(5-FU), е показан за лечение от първа линия на метастатичен или неоперабилен рецидивиращ

сквамозноклетъчен карцином на главата и шията при възрастни, чиито тумори експресират

PD-L1 с CPS ≥ 1 (вж. точка 5.1).

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение на рецидивиращ или метастатичен

сквамозноклетъчен карцином на главата и шията при възрастни, чиито тумори експресират

PD-L1 с ≥ 50% TPS и прогресиращ по време на или след платина-базирана химиотерапия (вж.

точка 5.1).

Бъбречноклетъчен карцином (RCC)

KEYTRUDA в комбинация с акситиниб е показан за лечение от първа линия на авансирал

бъбречноклетъчен карцином при възрастни (вж. точка 5.1).

Колоректален карцином (CRC)

KEYTRUDA като монотерапия е показан за лечение от първа линия на метастатичен

колоректален карцином с висока микросателитна нестабилност (MSI-H) или дефицит в

механизма за възстановяване на несъответствията на ДНК (dMMR) при възрастни.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Терапията трябва да се започне и наблюдава от лекари, специализирани в лечението на ракови

заболявания.

Изследване за PD-L1 при пациенти с NSCLC, уротелен карцином или HNSCC

За лечението с KEYTRUDA като монотерапия се препоръчва изследване за PD-L1 туморна

експресия с валидиран тест за подбор на пациенти с NSCLC или нелекуван преди това уротелен

карцином (вж. точки 4.1, 4.4, 4.8 и 5.1).

Пациентите с HNSCC трябва да бъдат подбрани за лечение с KEYTRUDA като монотерапия

или в комбинация с химиотерапия с платина и 5-флуороурацил (5-FU) въз основа на

експресията на PD-L1 от тумора, потвърдена чрез валидиран тест (вж. точки 4.1, 4.4, 4.8 и 5.1).

Изследване за MSI-H/dMMR при пациенти с CRC

За лечението с KEYTRUDA като монотерапия се препоръчва изследване за MSI-H/dMMR

туморен статус с валидиран тест за подбор на пациенти с CRC (вж. точки 4.1 и 5.1).

Дозировка

Препоръчителната доза KEYTRUDA като монотерапия е или 200 mg на всеки 3 седмици, или

400 mg на всеки 6 седмици приложена като интравенозна инфузия в продължение на

30 минути.

Препоръчителната доза KEYTRUDA като част от комбинирана терапия е 200 mg на всеки

3 седмици приложена като интравенозна инфузия в продължение на 30 минути.

Пациентите трябва да бъдат лекувани с KEYTRUDA до прогресия на заболяването или до

неприемлива токсичност. Наблюдавани са атипични отговори (т.е. първоначално преходно

увеличение на размера на тумора или малки нови лезии в рамките на първите няколко месеца,

последвани от свиване на тумора). При клинично стабилни пациенти с първоначални данни за

прогресия на заболяването е препоръчително лечението да продължи, докато прогресията на

заболяването не се потвърди.

При адювантно лечение на меланом, KEYTRUDA трябва да се прилага до рецидив на

заболяването, неприемлива токсичност или за период до една година.

Отлагане на дозата или прекратяване на приема (вж. също точка 4.4)

Не се препоръчва намаляване на дозата на KEYTRUDA. Лечението с KEYTRUDA трябва да се

отложи или прекрати за овладяване на нежеланите реакции, както е показано в Таблица 1.

Таблица 1: Препоръчителни промени в лечението с KEYTRUDA

Имуносвързани

нежелани реакции

Тежест

Промяна в лечението

Пневмонит

Степен 2

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

Степен 3 или 4, или рецидивиращ

степен 2

Трайно прекратяване

Колит

Степен 2 или 3

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

Степен 4 или рецидивиращ степен 3

Трайно прекратяване

Нефрит

Степен 2 с креатинин > 1,5 до

≤ 3 пъти горната граница на нормата

(ГГН)

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

Степен ≥ 3, с креатинин > 3 пъти ГГН

Трайно прекратяване

Ендокринопатии

Степен 2 адренална недостатъчност и

хипофизит

Отлагане на лечението,

докато се контролира с

хормонозаместителна

терапия

Имуносвързани

нежелани реакции

Тежест

Промяна в лечението

Степен 3 или 4 адренална

недостатъчност или симптоматичен

хипофизит

Диабет тип 1, свързан с

хипергликемия степен ≥ 3 (глюкоза

> 250 mg/dl или > 13,9 mmol/l) или

свързан с кетоацидоза

Хипертиреоидизъм степен ≥ 3

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

При пациенти с

ендокринопатии степен 3

или степен 4, които се

подобряват до степен 2 или

по-нискa степен и се

контролират с

хормонозаместителна

терапия, ако е показано,

лечението с пембролизумаб

може да продължи след

плавно намаляване на

дозата кортикостероид, ако

е необходимо. В противен

случай лечението трябва да

се прекрати.

Хипотиреоидизъм

Хипотиреоидизмът може да

се контролира чрез

заместителна терапия, без

прекъсване на лечението.

Хепатит

ЗАБЕЛЕЖКА: при

пациенти с RCC,

лекувани с

пембролизумаб в

комбинация с

акситиниб, с повишени

чернодробни ензими,

вижте указанията за

дозиране след тази

таблица

Степен 2 с аспартат

аминотрансфераза (АСАТ) или

аланин аминотрансфераза (АЛАТ) > 3

до 5 пъти ГГН или общ билирубин

> 1,5 до 3 пъти ГГН

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

Степен ≥ 3 с АСАТ или АЛАТ

> 5 пъти ГГН или общ билирубин

> 3 пъти ГГН

Трайно прекратяване

При метастази в черния дроб, с

повишени АСАТ или АЛАТ степен 2

на изходно ниво, хепатит с

повишаване на АСАТ или АЛАТ

≥ 50% и продължителност

≥ 1 седмица

Трайно прекратяване

Кожни реакции

Степен 3 или при съмнение за

синдром на Stevens-Johnson (SJS) или

токсична епидермална некролиза

(toxic epidermal necrolysis, TEN)

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

Степен 4 или потвърдени SJS или

Трайно прекратяване

Други имуносвързани

нежелани реакции

Въз основа на тежестта и вида на

реакцията (степен 2 или степен 3)

Миокардит степен 3 или 4

Енцефалит степен 3 или 4

Синдром на Guillain-Barré степен 3

или 4

Степен 4 или рецидивиращи степен 3

Отлагане, докато

нежеланите реакции

отшумят до степен 0-1*

Трайно прекратяване

Трайно прекратяване

Имуносвързани

нежелани реакции

Тежест

Промяна в лечението

Реакции, свързани с

инфузията

Степен 3 или 4

Трайно прекратяване

Забележка: степените на токсичност са в съответствие с критериите за обща терминология на нежеланите реакции на

Националния онкологичен институт, версия 4,0 (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse

Events. Version 4.0) (NCI-CTCAE v.4).

Ако свързаната с лечението токсичност не отшуми до степен 0-1, в рамките на 12 седмици след последната доза

KEYTRUDA, или ако дозата на кортикостероида не може да бъде намалена до ≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден в рамките на 12 седмици, KEYTRUDA трябва да бъде трайно прекратен.

Безопасността при възобновяване на терапията с пембролизумаб при пациенти, които са

получили преди товa имуносвързан миокардит, не е установена.

KEYTRUDA, като монотерапия или като комбинирана терапия, трябва трайно да се прекрати

при степен 4 или рецидивиращи степен 3 имуносвързани нежелани реакции, освен ако не е

посочено друго в Таблица 1.

При хематологична токсичност степен 4, само при пациенти с cHL, приложението на

KEYTRUDA трябва да се отложи, докато нежеланите реакции отшумят до степен 0-1.

KEYTRUDA в комбинация с акситиниб при RCC

При пациенти с RCC, лекувани с KEYTRUDA в комбинация с акситиниб, вижте Кратката

характеристика на продукта (КХП) относно дозирането на акситиниб. Когато се прилага в

комбинация с пембролизумаб, може да се обмисли увеличаване на дозата на акситиниб над

първоначалната доза 5 mg на интервали от шест седмици или повече (вж. точка 5.1).

За повишенията на чернодробните ензими при пациенти с RCC, лекувани с KEYTRUDA в

комбинация с акситиниб:

Ако АЛАТ или АСАТ са ≥3 пъти ГГН, но < 10 пъти ГГН без съпътстващ общ билирубин

≥ 2 пъти ГГН, приложението на KEYTRUDA и акситиниб трябва да се отложи докато

тези нежелани реакции отшумят до степен 0-1. Може да се обмисли лечение с

кортикостероиди. Може да се обмисли повторно лечение с едно лекарство или

последователно повторно лечение с двете лекарства след възстановяване. Ако се прилага

повторно лечение с акситиниб, може да се обмисли понижаване на дозата според КХП на

акситиниб.

Ако АЛАТ или АСАТ са ≥10 пъти ГГН или > 3 пъти ГГН със съпътстващ общ билирубин

≥ 2 пъти ГГН, приложението на KEYTRUDA и акситиниб трябва трайно да се прекрати и

да се обмисли лечение с кортикостероиди.

На пациентите, лекувани с KEYTRUDA, трябва да бъде предоставена сигналната карта на

пациента и да бъдат информирани за рисковете от лечението с KEYTRUDA (вж. също

листовката).

Специални популации

Старческа възраст

Не е необходимо да се коригира дозата при пациенти ≥ 65 години (вж. точка 5.1). Данните от

пациенти ≥ 65 години са твърде ограничени, за да се направят изводи за cHL популацията (вж.

точка 5.1). Данните са ограничени при пациенти ≥ 75 години при монотерапия с пембролизумаб

при пациенти с резециран меланом стадий III и MSI-H или dMMR CRC; за пембролизумаб в

комбинация с акситиниб при пациенти с авансирал RCC; за комбинирано лечение с

химиотерапия при пациенти с метастатичен NSCLC и за пембролизумаб (със или без

химиотерапия) при пациенти, получаващи лечение от първа линия за метастатичен или

неоперабилен рецидивиращ HNSCC (вж. точки 4.4 и 5.1).

Бъбречно увреждане

Не е необходимо да се коригира дозата при пациенти с бъбречно увреждане в лека или умерена

степен. KEYTRUDA не е проучван при пациенти с бъбречно увреждане в тежка степен (вж.

точки 4.4 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Не е необходимо да се коригира дозата при пациенти с чернодробно увреждане в лека степен.

KEYTRUDA не е проучван при пациенти с чернодробно увреждане в умерена или тежка степен

(вж. точки 4.4 и 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на KEYTRUDA при деца на възраст под 18 години все още не са

установени. Наличните понастоящем данни са описани в точки 4.8, 5.1 и 5.2.

Начин на приложение

KEYTRUDA е за интравенозно приложение. Трябва да се прилага чрез инфузия в продължение

на 30 минути. KEYTRUDA не трябва да се прилага като струйна или болус интравенозна

инжекция.

За употреба в комбинация, вижте КХП на съпътстващите терапии. При приложение на

KEYTRUDA в комбинация с интравенозна химиотерапия, първо трябва да се приложи

KEYTRUDA.

За указания относно реконституирането и разреждането на лекарствения продукт преди

приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Оценка на PD-L1 статуса

При оценка на PD-L1 статуса на тумора е важно да се избере добре валидирана и надеждна

методология, за да се сведат до минимум фалшиво положителните и фалшиво отрицателните

определяния.

Имуносвързани нежелани реакции

При пациенти, получаващи пембролизумаб, са възникнали имуносвързани нежелани реакции,

включително тежки случаи и случаи с летален изход. Повечето имуносвързани нежелани

реакции, възникнали по време на лечение с пембролизумаб, са обратими и се овладяват с

прекъсвания на приема на пембролизумаб, приложение на кортикостероиди и/или поддържаща

грижа. Имуносвързани нежелани реакции са възникнали също, след прилагане на последната

доза пембролизумаб. Имунoсвързани нежелани реакции, засягащи повече от една система на

организма, могат да възникнат едновременно.

При съмнение за имуносвързани нежелани реакции трябва да се осигури подходяща оценка, за

да се потвърди етиологията или за да се изключат други причини. Въз основа на тежестта на

нежеланата реакция трябва да се отложи приложението на пембролизумаб и да се приложат

кортикостероиди. При подобрение до степен ≤ 1 трябва да се започне постепенно намаляване

на дозата кортикостероиди, което да продължи поне 1 месец. Въз основа на ограничени данни

от клинични проучвания, при пациенти, при които имуносвързаните нежелани лекарствени

реакции не могат да бъдат контролирани чрез употребата на кортикостероиди, може да се

приложат други системни имуносупресори.

Приложението на пембролизумаб може да се възобнови в рамките на 12 седмици след

последната доза KEYTRUDA, ако нежеланата реакция отшумява до степен ≤ 1 и дозата

кортикостероиди се намали до ≤ 10 mg преднизон или еквивалент дневно.

Приложението на пембролизумаб трябва окончателно да се преустанови при всяка повторно

възникнала имуносвързана нежелана реакция степен 3 и при всяка имуносвързана нежелана

реакция степен 4, свързана с токсичност, с изключение на ендокринопатии, които се

контролират със заместващи хормони (вж. точки 4.2 и 4.8).

Имуносвързан пневмонит

При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщен пневмонит (вж. точка 4.8). Пациентите

трябва да бъдат проследявани за признаци и симптоми на пневмонит. Подозиран пневмонит

трябва да се потвърди рентгенологично и да се изключат други причини. Кортикостероиди

трябва да се приложат при събития от степен ≥ 2 (начална доза преднизон 1

2 mg/kg/ден или

еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата); приложението на пембролизумаб

трябва да се отложи при пневмонит степен 2 и окончателно да се преустанови при пневмонит

степен 3, степен 4 или рецидивиращ пневмонит степен 2 (вж. точка 4.2).

Имуносвързан колит

При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщен колит (вж. точка 4.8). Пациентите

трябва да бъдат проследявани за признаци и симптоми на колит и да се изключат други

причини. Кортикостероиди трябва да се приложат при събития степен ≥ 2 (начална доза

преднизон 1

2 mg/kg/ден или еквивалент, последвано от постепенно намаляване на дозата),

приложението на пембролизумаб трябва да се отложи при колит степен 2 или степен 3 и

окончателно да се преустанови при колит степен 4 или рецидивиращ степен 3 (вж. точка 4.2).

Трябва да се вземе под внимание потенциалният риск от стомашно-чревна перфорация.

Имуносвързан хепатит

При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщен хепатит (вж. точка 4.8). Пациентите

трябва да бъдат проследявани за промени в чернодробната функция (в началото на лечението,

периодично по време на лечение и както е показано въз основа на клиничната оценка) и

симптоми на хепатит, и да се изключат други причини. Кортикостероиди трябва да се приложат

(първоначална доза 0,5

1 mg/kg/ден (при събития степен 2) и преднизон 1

2 mg/kg/ден или

еквивалент (при събития степен ≥ 3), последвано от постепенно намаляване на дозата), и въз

основа на тежестта на повишаването на чернодробните ензими трябва да се отложи или

окончателно да се преустанови приложението на пембролизумаб (вж. точка 4.2).

Имуносвързан нефрит

При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщен нефрит (вж. точка 4.8). Пациентите

трябва да бъдат проследявани за промени в бъбречната функция и да се изключат други

причини за нефрит. Трябва да се приложат кортикостероиди при събития степен ≥ 2

(първоначална доза преднизон 1

2 mg/kg/ден или еквивалент, последвано от постепенно

намаляване на дозата), и въз основа на тежестта на повишението на креатинина приложението

на пембролизумаб да се отложи при нефрит степен 2 и окончателно да се преустанови при

нефрит степен 3 или степен 4 (вж. точка 4.2).

Имуносвързани ендокринопатии

При лечение с пембролизумаб са наблюдавани тежки ендокринопатии, включително адренална

недостатъчност, хипофизит, захарен диабет тип 1, диабетна кетоацидоза, хипотиреоидизъм и

хипертиреоидизъм.

Може да се наложи прилагане на дългосрочна хормонозаместваща терапия при имуносвързани

ендокринопатии.

При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщена адренална недостатъчност (първична и

вторична). При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщен също хипофизит (вж.

точка 4.8). Пациентите трябва да бъдат проследявани за признаци и симптоми на адренална

недостатъчност и хипофизит (включително хипопитуитаризъм) и да се изключат други

причини. Трябва да се приложат кортикостероиди за лечение на адреналната недостатъчност и

друга хормонозаместителна терапия, както е клинично показано. Трябва да се отложи

приложението на пембролизумаб при степен 2 адренална недостатъчност или хипофизит,

докато събитието се контролира с хормонозаместителна терапия. Трябва да се отложи или

прекрати приложението на пембролизумаб при степен 3 или 4 адренална недостатъчност или

симптоматичен хипофизит. Може да се обмисли продължаване на лечението с пембролизумаб

след като постепенно се намали дозата на кортикостероидите, ако е необходимо (вж. точка 4.2).

Функцията на хипофизата и нивата на хормоните трябва да бъдат проследявани, за да се

подсигури подходяща хормонозаместителна терапия.

При пациенти, получаващи пембролизумаб, е съобщен захарен диабет тип 1, включително

диабетна кетоацидоза (вж. точка 4.8). Пациентите трябва да бъдат проследявани за

хипергликемия или други признаци и симптоми на диабет. При диабет тип 1 трябва да се

приложи инсулин и приложението на пембролизумаб трябва да се отложи в случаи на диабет

тип 1, свързан със степен ≥ 3 хипергликемия или кетоацидоза до постигане на метаболитен

контрол (вж. точка 4.2).

При пациенти, получаващи пембролизумаб, са съобщени нарушения на щитовидната жлеза,

включително хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм и тиреоидит, като те могат да възникнат по

всяко време на лечението. Хипотиреоидизмът е съобщаван по-често при пациенти с HNSCC, на

които е приложена предходна лъчетерапия. Пациентите трябва да бъдат проследявани за

промени във функцията на щитовидната жлеза (в началото на лечението, периодично по време

на лечението и както е показано въз основа на клиничната оценка) и клинични признаци и

симптоми на нарушения на щитовидната жлеза. Хипотиреоидизмът може да се овладее със

заместителна терапия, без прекъсване на лечението и без кортикостероиди. Хипертиреоидизмът

може да се овладее чрез лечение на симптомите. Приложението на пембролизумаб трябва да се

отложи при степен ≥ 3 до възстановяване до хипертиреоидизъм степен ≤ 1. Функцията на

щитовидната жлеза и нивата на хормоните трябва да бъдат наблюдавани, за да се осигури

подходяща хормонозаместителна терапия.

При пациенти с ендокринопатии степен 3 или степен 4, които се подобряват до степен 2 или по-

нискa степен и се контролират с хормонозаместителна терапия, ако е показано, лечението с

пембролизумаб може да продължи след постепенно намаляване на дозата на кортикостероидa,

ако е необходимо. В противен случай лечението трябва да се прекрати (вж. точки 4.2 и 4.8).

Имуносвързани кожни нежелани реакции

При пациенти, получаващи пембролизумаб, са съобщени имуносвързани тежки кожни реакции

(вж. точка 4.8). При съмнение пациентите трябва да бъдат проследявани за тежки кожни

реакции и други причини трябва да бъдат изключени. Въз основа на тежестта на нежеланата

реакция, пембролизумаб трябва да се отложи при кожни реакции степен 3 до възстановяване до

степен ≤ 1 или да се прекрати трайно при кожни реакции степен 4 и да се приложат

кортикостероиди (вж. точка 4.2).

При пациенти, получаващи пембролизумаб, са съобщени случаи на синдром на Stevens-Johnson

(SJS) и токсична епидермална некролиза (TEN) (вж. точка 4.8). При подозирани SJS или TEN,

пембролизумаб трябва да се отложи и пациентът трябва да се насочи към специализирано

звено, за да се прецени състоянието и да се предприеме лечение. Ако се потвърди SJS или TEN,

пембролизумаб трябва да се прекрати трайно (вж. точка 4.2).

Необходимо е повишено внимание, когато се обмисля приложение на пембролизумаб при

пациент, който е получил тежка или животозастрашаваща кожна нежелана реакция при

предходно лечение с други имуностимулиращи противоракови средства.

Други имуносвързани нежелани реакции

Съобщени са следните допълнителни, клинично значими имуносвързани нежелани реакции при

клинични проучвания или по време на постмаркетинговия опит: увеит, артрит, миозит,

миокардит, панкреатит, синдром на Guillain-Barré, миастенен синдром, хемолитична анемия,

саркоидоза, енцефалит, миелит и васкулит (вж. точки 4.2 и 4.8).

Въз основа на тежестта и вида на нежеланата реакция, приложението на пембролизумаб трябва

да се отложи при събития степен 2 или степен 3 и да се приложат кортикостероиди.

Приложението на пембролизумаб може да се възобнови в рамките на 12 седмици след

последната доза KEYTRUDA, ако нежеланата реакция отшуми до степен ≤ 1 и дозата

кортикостероиди се намали до ≤ 10 mg преднизон или еквивалент дневно.

Приложението на пембролизумаб трябва окончателно да се преустанови при всяка повторно

възникнала имуносвързана нежелана реакция степен 3 и при всяка имуносвързана нежелана

реакция степен 4.

Приложението на пембролизумаб трябва да се прекрати трайно при степен 3 или 4 на

миокардит, енцефалит или синдром на Guillain-Barré (вж. точки 4.2 и 4.8).

Нежелани реакции, свързани с трансплантацията

Отхвърляне на трансплантиран солиден орган

При постмаркетингови условия има съобщение за отхвърляне на трансплантиран солиден орган

при пациенти, лекувани с PD-1 инхибитори. Лечението с пембролизумаб може да увеличи

риска от отхвърляне при реципиенти на трансплантиран солиден орган. При тези пациенти

трябва да се отчете ползата от лечението с пембролизумаб спрямо риска от възможно

отхвърляне на органа.

Усложнения при алогенна трансплантация на хемопоетични стволови клетки (HSCT)

Алогенна HSCT след лечение с пембролизумаб

Случаи на реакция на присадката срещу приемника (GVHD) и чернодробна венооклузивна

болест (VOD) са наблюдавани при пациенти с cHL, подложени на алогенна HSCT след

предходна експозиция на пембролизумаб. До получаването на допълнителни данни, за всеки

конкретен случай трябва да се прави внимателна оценка на потенциалните ползи от HSCT и

възможния повишен риск от усложнения, свързани с трансплантацията (вж. точка 4.8).

Алогенна HSCT преди лечение с пембролизумаб

При пациенти с анамнеза за алогенна HSCT са съобщени случаи на остра GVHD, включително

летална GVHD, след лечение с пембролизумаб. Пациенти, които получават GVHD след

трансплантация, може да са изложени на повишен риск от GVHD след лечение с

пембролизумаб. Да се обмисли ползата от лечението с пембролизумаб, спрямо риска от

възможна GVHD, при пациенти с анамнеза за алогенна HSCT.

Реакции, свързани с инфузията

При пациенти, получаващи пембролизумаб, са съобщени тежки реакции, включително

свръхчувствителност и анафилаксия, свързани с инфузията (вж. точка 4.8). При реакции,

свързани с инфузията, степен 3 или 4 трябва да се прекрати инфузията и окончателно да бъде

преустановено приложението на пембролизумаб (вж. точка 4.2). Пациентите с реакции,

свързани с инфузията, степен 1 или 2 могат да продължат да получават пембролизумаб при

стриктно наблюдение. Може да се обмисли премедикация с антипиретик или антихистамин.

Специфични за заболяването предпазни мерки

Приложение на пембролизумаб при пациенти с уротелен карцином, които са получили

предходна платина-базирана химиотерапия

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/606156/2019

EMEA/H/C/003820

Keytruda (pembrolizumab)

Общ преглед на Keytruda и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Keytruda и за какво се използва?

Keytruda е противораково лекарство, което се използва за лечение на:

меланом (рак на кожата);

недребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC) (вид рак на белите дробове);

класически Ходжкинов лимфом (рак на белите кръвни клетки);

уротелен карцином (рак на пикочния мехур и пикочните пътища);

рак, засягащ главата и шията, наречен сквамозноклетъчен карцином (HNSCC);

бъбречноклетъчен карцином (вид рак на бъбреците).

Keytruda се използва основно за ракови заболявания, които са напреднали, разпространили са се

в други части на тялото (метастатичен рак) или не се повлияват от други лечения. При някои

видове рак се прилага само при пациенти, при които туморите произвеждат във високи нива

протеин, наречен PD-L1.

Освен това се използва и за предотвратяване на повторна поява на раковото заболяване след

хирургични интервенции за отстраняване на меланом (адювантно лечение).

При бъбречноклетъчен карцином Keytruda се използва в комбинация с други противоракови

лекарства. Може да се приема самостоятелно или в комбинация с други противоракови лекарства

за NSCLC и HNSCC. За другите видове рак Keytruda се използва само като монотерапия.

Keytruda съдържа активното вещество пембролизумаб (pembrolizumab).

Как се използва Keytruda?

Keytruda се прилага чрез инфузия (вливане) във вена. Keytruda се прилага като монотерапия в

доза от 200 mg на всеки 3 седмици или 400 mg на всеки 6 седмици. Когато е част от комбинирана

терапия с други противоракови лекарства, дозата винаги е 200 mg на всеки 3 седмици.

Keytruda (pembrolizumab)

EMA/606156/2019

Страница 2/5

Възможно е лекарят да отложи прилагането на дозите, ако възникнат определени нежелани

реакции, или да спре лечението, ако нежеланите реакции са тежки. Преди започване на

лечението пациентите с NSCLC, нелекуваните преди това пациенти с уротелиален карцином или

HNSCC трябва да се изследват за проверка на нивата им на PD-L1.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да започне и да

се провежда под наблюдението на лекар с опит в лечението на ракови заболявания. За повече

информация относно употребата на Keytruda вижте листовката или се свържете с вашия лекар

или фармацевт.

Как действа Keytruda?

Активното вещество в Keytruda, пембролизумаб, е моноклонално антитяло — вид протеин,

предназначен да разпознава и да блокира рецептор (цел), наречен PD-1. Някои видове рак могат

да произвеждат протеин (PD-L1), който се комбинира с PD-1, за да дезактивира определени

клетки на имунната система (естествените защитни сили на организма), с което им пречи да

атакуват рака. Като блокира PD-1, пембролизумаб спира дезактивирането на тези имунни клетки

от рака и по този начин увеличава способността на имунната система да унищожава раковите

клетки.

Какви ползи от Keytruda са установени в проучванията?

Рак на кожата

Keytruda може да забави влошаването на състоянието на пациентите с меланом и да подобри

преживяемостта. Резултатите от проучване при 540 пациенти с лекуван преди това меланом

показват, че 2 години след началото на лечението заболяването не се е влошило при 16 % от

пациентите, лекувани с Keytruda, в сравнение с по-малко от 1 % от пациентите, лекувани с

химиотерапия.

В друго проучване се изследват 834 пациенти с меланом, които са лекувани или с Keytruda, или с

друго лекарство, ипилимумаб. Пациентите, лекувани с Keytruda, живеят до 5,6 месеца без

влошаване на заболяването в сравнение с 2,8 месеца при ипилимумаб. Също така до 74 % от

пациентите, лекувани с Keytruda, живеят най-малко 12 месеца след началото на лечението в

сравнение с 59 % от пациентите, приемащи ипилимумаб.

В трето проучване при 1 019 пациенти, които са преминали операция и са били изложени на

висок риск от рецидив на раковото заболяване, Keytruda е сравнен с плацебо (сляпо лечение).

След година и половина лечение 72 % от пациентите, приемащи Keytruda, все още нямат рецидив

в сравнение с 54 % от пациентите на плацебо.

Недребноклетъчен карцином на белите дробове (NSCLC)

Keytruda е също ефективен за забавяне на влошаването на заболяването и за подобряване на

преживяемостта при пациенти с NSCLC, които са с положителни резултати за протеина PD-L1.

В проучване при около 1 000 пациенти, лекувани преди това, пациентите живеят по-дълго с

Keytruda, прилаган самостоятелно (около 11 месеца), отколкото с друго противораково лекарство,

наречено доцетаксел (около 8 месеца), а периодът, през който заболяването не се влошава, е

около 4 месеца и при двете лечения. Keytruda е по-ефективен при пациентите, при които

изследванията показват голямо наличие на PD-L1, като те живеят средно 15 месеца, от които 5

месеца без влошаване на заболяването.

Keytruda (pembrolizumab)

EMA/606156/2019

Страница 3/5

Във второ проучване за карцином на белия дроб при 305 пациенти, чиито изследвания на

туморите показват голямо наличие на PD-L1 и които не са лекувани преди това, пациентите,

приемащи Keytruda, живеят около 10 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с 6

месеца при пациентите, лекувани с химиотерапия на основата на платина.

Keytruda е ефективен и при комбинирано лечение на вид NSCLC, познат като „несквамозен“

карцином, в зависимост от засегнатите ракови клетки. В проучване при 616 пациенти с

несквамозен NSCLC, който се е разпространил, 69 % от пациентите, приемащи Keytruda с

пеметрексед и платинова химиотерапия, са живи на 11-ия месец в сравнение с по-малко от

половината от пациентите, които са получавали само пеметрексед и платинова химиотерапия. В

допълнение, пациентите, при които е проведено лечение с Keytruda, живеят средно 8,8 месеца

без влошаване на заболяването, в сравнение с 4,9 месеца при пациентите, на които не е

прилаган Keytruda.

В допълнително проучване при 559 пациенти със „сквамозен“ NSCLC, който е напреднал,

пациентите, които получават Keytruda в комбинация с карбоплатин и паклитаксел или наб-

паклитаксел, живеят средно 15,9 месеца в сравнение с 11,3 месеца при пациентите, които

получават плацебо в комбинация с карбоплатин и паклитаксел или наб-паклитаксел. Пациентите

от групата, която приема Keytruda, живеят без влошаване на заболяването средно около 6 месеца

в сравнение с 4,8 месеца за пациентите от групата, получаваща плацебо.

Лимфом на Ходжкин

Keytruda частично или напълно унищожава раковите клетки при класически лимфом на Ходжкин,

при който не е наблюдавано подобрение на състоянието или раковото заболяване е

рецидивирало след лечение с брентуксимаб ведотин, със или без автоложна трансплантация на

стволови клетки.

В основно проучване, обхващащо 210 пациенти, Keytruda води до пълна или частична ремисия

(унищожаване) на рака при 145 пациенти (69 %). Пълна ремисия настъпва при 47 (22 %) от тях,

което означава че признаците на рака изчезват напълно. Пациентите живеят без повторно

влошаване на заболяването средно около 11 месеца.

Уротелиален карцином

Keytruda подобрява преживяемостта при пациентите с уротелиален карцином. Едно проучване

проследява 542 пациенти, които са лекувани преди това с лекарства на основата на платина и

които са получавали Keytruda или друго противораково лекарство, избрано от лекаря

(паклитаксел, доцетаксел или винфлунин). Пациентите, лекувани с Keytruda, живеят средно

около 10 месеца в сравнение с около 7 месеца при пациентите, получаващи други противоракови

лекарства. Keytruda не забавя влошаването на заболяването в сравнение с другите

противоракови лекарства (периодът до влошаването на заболяването е съответно 2 месеца и 3

месеца).

Във второ проучване при 370 пациенти, които не са могли да бъдат лекувани с лекарства,

съдържащи цисплатин, Keytruda води до пълна или частична ремисия (унищожаване) на рака при

108 пациенти (29 %). Пълна ремисия настъпва при 30 (8 %) от тях, което означава че признаците

на рака изчезват напълно.

Рак на главата и шията

Keytruda е ефективен и за подобряване на преживяемостта на пациентите със сквамозноклетъчен

карцином на главата и шията (HNSCC), който се е разпространил или се е появил повторно. В

Keytruda (pembrolizumab)

EMA/606156/2019

Страница 4/5

проучване при 495 пациенти, лекуваните с Keytruda, които са имали високи нива на PD-L1,

живеят средно 11,6 месеца, а пациентите, приемащи стандартни лечения срещу рак, живеят 6,6

месеца.

В друго проучване при 882 пациенти с HNSCC е показано, че Keytruda, приеман самостоятелно

или в комбинация с химиотерапия с платина и с 5-флуороурацил (5-FU), е ефективен за

удължаване на живота на пациентите, когато изследванията на HNSCC показват наличие на PD-

L1. Пациенти, приемащи Keytruda в комбинация с други лекарства, живеят средно 13,6 месеца в

сравнение с 10,4 месеца при пациенти, приемащи други стандартни лечения. Освен това

пациентите, приемащи Keytruda като монотерапия, живеят средно 12,3 месеца в сравнение с 10,3

месеца при пациентите, приемащи други стандартни лечения.

В това проучване заболяването не се е влошило в продължение средно на 5,1 месеца при

пациентите, приемащи комбинирано лечение с Keytruda, 3,2 месеца при пациентите, приемащи

Keytruda самостоятелно, и 5 месеца при пациентите, приемащи други стандартни лечения.

Рак на бъбреците

В проучване при 861 пациенти с бъбречноклетъчен карцином, пациентите, приемащи Keytruda в

комбинация с вече разрешеното лекарство за бъбречноклетъчен карцином, акситиниб, живеят

около 15 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с 11 месеца при пациентите, които

са лекувани с друго лекарство за бъбречноклетъчен карцином (сунитиниб), което е използвано

като контролно лечение. Keytruda е ефективен и за подобряване на преживяемостта при

пациентите с бъбречноклетъчен карцином. След 18 месеца 81% от пациентите, получаващи

комбинираното лечение, са живи в сравнение с 71% от групата на сунитиниб.

Какви са рисковете, свързани с Keytruda?

Нежеланите реакции при Keytruda са свързани предимно с активността на имунната система, а

това може да причини възпаление в органите и тъканите на тялото и може да е сериозно, въпреки

че повечето от нежеланите реакции отзвучават при подходящо лечение или при спиране на

Keytruda. Най-честите нежелани реакции при Keytruda, приложен самостоятелно, (които може да

засегнат повече от 1 на 5 души) са умора, гадене (позиви за повръщане) и диария. За пълния

списък на нежеланите реакции и ограниченията при Keytruda вижте листовката.

Защо Keytruda е разрешен за употреба в ЕС?

Keytruda е ефективен за подобряване на преживяемостта или за забавяне на влошаването на

болестта при пациенти с напреднал рак или рак, който се е разпространил или появил повторно.

При някои пациенти, за да може лекарството да е ефективно, е необходимо туморите да

произвеждат PD-L1 във високи нива. Освен това Keytruda е ефективен и за предотвратяване на

повторна поява на меланом при пациенти, преминали хирургична интервенция.

Нежеланите реакции, наблюдавани при това лекарство, може да се овладеят и са подобни на тези

при други противоракови лечения.

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Keytruda са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Keytruda (pembrolizumab)

EMA/606156/2019

Страница 5/5

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Keytruda?

Фирмата, която предлага Keytruda, ще осигури за пациентите информационни материали, както и

сигнална карта с информация относно рисковете от възможни имуносвързани нежелани реакции

и с указания кога да се свържат със своя лекар, ако получат симптоми.

В допълнение тя ще предостави и окончателните резултати от проучванията с Keytruda, които да

потвърдят дългосрочните ползи от лекарството. Освен това фирмата ще проведе анализи, за да се

разбере по-добре кои пациенти е вероятно да имат най-голяма полза от лечението с Keytruda.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Keytruda, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Keytruda непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Keytruda, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Keytruda:

Keytruda получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 17 юли 2015 г.

Допълнителна информация за Keytruda можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/keytruda

Дата на последно актуализиране на текста 11-2019.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация