Kevzara

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

sarilumab

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

L04AC14

INN (Международно Name):

sarilumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Артрит, ревматоиден

Терапевтични показания:

Kevzara в комбинация с метотрексат (MTX) е показан за лечение на умерено до силно активен ревматоиден артрит (RA) при възрастни пациенти, които са отговорили неподходящо, или които са непоносимост към един или повече болест-модифициращи анти ревматични лекарства (DMARDs). Kevzara може да се прилага като монотерапия в случай на непоносимост към MTX или когато лечението с MTX е неподходящо.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-06-23

Листовка

                58
Б. ЛИСТОВКА
59
Листовка: информация за пациента
Kevzara 150 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Kevzara 200 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
сарилумаб (sarilumab)
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да използвате това
лекарство, тъй
като тя съдържа важна за Вас
информация.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.

Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
В допълнение към тази листовка ще Ви
бъде дадена сигнална карта на
пациента, съдържаща важна
информация за безопасност, която ще Ви
трябва преди и по време на лечението с
Kevzara
Какво съдържа тази листовка
1.
Какво представлява Kevzara и за какво се
използва
2.
Какво тряб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Kevzara 150 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Kevzara 150 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Kevzara 200 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Kevzara 200 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Kevzara 150 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 150 mg сарилумаб
(sarilumab) в 1,14 ml разтвор
(131,6 mg/ml).
Kevzara 150 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 150 mg сарилумаб (sarilumab) в
1,14 ml разтвор
(131,6 mg/ml).
Kevzara 200 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 200 mg сарилумаб
(sarilumab) в 1,14 ml разтвор
(175 mg/ml).
Kevzara 200 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 200 mg сарилумаб (sarilumab) в
1,14 ml разтвор
(175 mg/ml).
Сарилумаб е човешко моноклонално
антитяло, произведено в клетки от
яйчник на китайски хамстер
чрез рекомбинантна
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-07-2023
Листовка Листовка чешки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-07-2023
Листовка Листовка датски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-07-2023
Листовка Листовка немски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-07-2023
Листовка Листовка естонски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-07-2023
Листовка Листовка гръцки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-07-2023
Листовка Листовка английски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-06-2017
Листовка Листовка френски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-07-2023
Листовка Листовка италиански 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-06-2017
Листовка Листовка латвийски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-06-2017
Листовка Листовка литовски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-07-2023
Листовка Листовка унгарски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-07-2023
Листовка Листовка малтийски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-06-2017
Листовка Листовка нидерландски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-06-2017
Листовка Листовка полски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-07-2023
Листовка Листовка португалски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-06-2017
Листовка Листовка румънски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-07-2023
Листовка Листовка словашки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-07-2023
Листовка Листовка словенски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-06-2017
Листовка Листовка фински 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-07-2023
Листовка Листовка шведски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-07-2023
Листовка Листовка норвежки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-07-2023
Листовка Листовка исландски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-07-2023
Листовка Листовка хърватски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-06-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите