KAY WATERLESS URINAL TOILET CLEANER

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • KAY WATERLESS URINAL TOILET CLEANER
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • KAY WATERLESS URINAL TOILET CLEANER
  Гърция
 • Език:
 • гръцки

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 114354E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό

(ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

114354E

1 / 13

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Ονομασία προΐόντος

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

Κωδικός προΐόντος

114354E

Χρήση της Ουσίας/του

Μείγματος

Καθαριστικό προϊόν

Είδος ουσίας

Μείγμα

Προς αποκλειστική χρήση απόεπαγγελματίες.

Πληροφορίες σχετικά με την

αραίωση του προϊόντος.

Έτοιμο προς χρήση προϊόν.

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

χρήσεις

Προσδιοριζόμενες χρήσεις

Καθαριστικό χώρων υγιεινής. Χειρωνακτική διαδικασία

ψεκάσματος και σκουπίσματος

Συνιστώμενοι περιορισμοί

χρήσης

Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση.

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Βέλγιο +32 13 67 06 91 (Βέλγιο)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Αριθμός τηλεφώνου

επείγουσας ανάγκης

+32 13 67 06 91 (Βέλγιο)

Κέντρο πληροφοριών

δηλητηριάσεων

210 7793777, 1401 (Kύπρος)

Ημερομηνία

σύνταξης/αναθεώρησης

23.06.2015

Έκδοση

ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Ταξινόμηση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Ερεθισμός των οφθαλμών, Κατηγορία 2

H319

Ταξινόμηση (67/548/EOK, 1999/45/EK)

Xi; ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

114354E

2 / 13

Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16.

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008)

Εικονογράμματα κινδύνου

Κωδική λέξη

Προσοχή

Χαρακτηρισμοί κινδύνων

H319

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Προληπτικά δεδομένα

Πρόληψη:

P280

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Πρόσθετη Επισήμανση:

Ειδική επισήμανση

ορισμένων μειγμάτων

Περιέχει: Αλκοόλες Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Καμία γνωστή.

ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.2 Μείγματα

Επικίνδυνα περιεχόμενα συστατικά

Χημική ονομασία

CAS-Αριθ.

EK-Αριθ.

Αριθμ. REACH

Ταξινόμηση

(67/548/EOK)

Ταξινόμηση

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

1272/2008)

Συγκέντρωση:

Aιθοξυλιωμένες

λιπαρές αλκοόλες

>5EO

68439-45-2

Xi; R38-R41

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των

ματιών Κατηγορία 1; H318

Διάβρωση και ερεθισμός του

δέρματος Κατηγορία 2; H315

>= 1 - < 2.5

Δωδεκυλοβενζολοσο

υλφονικό νάτριο

25155-30-0

246-680-4

Xn; R22-R41-

Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 4;

H302

Ερεθισμός του δέρματος

Κατηγορία 2; H315

Σοβαρή οφθαλμική βλάβη

Κατηγορία 1; H318

>= 1 - < 2.5

Για το πλήρες κείμενο των R φράσεων που αναφέρονται στην ενότητα αυτή, βλέπε Ενότητα 16.

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16.

ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Σε περίπτωση επαφής με τα

Πλύνετε αμέσως με πολύ νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά, ακόμη

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

114354E

3 / 13

μάτια

και κάτω από τα βλέφαρα. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής,

αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το

δέρμα

Ξεπλύνετε με πολύ νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης

Ξεπλύνετε το στόμα. Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν

εμφανισθούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση εισπνοής

Υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση αν εμφανισθούν συμπτώματα.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Ανατρέξτε στο Τμήμα 11 για περαιτέρω λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και

τις επιπτώσεις στην υγεία.

4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Μεταχείριση

Θεραπεία συμπτωμάτων.

ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Kατάλληλα πυροσβεστικά

μέσα

Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις

συνθήκες και το περιβάλλον.

Ακατάλληλα πυροσβεστικά

μέσα

Καμία γνωστή.

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την

καταπολέμηση της

πυρκαγιάς

Δεν αναφλέγεται και δεν καίγεται.

Επικίνδυνα προϊόντα

καύσεως

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να

περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά:

Οξείδια του άνθρακος

Oξείδια αζώτου (NOx)

Οξείδια του θείου

Οξείδια του φωσφόρου

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός

εξοπλισμός για τους

πυροσβέστες

: Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

: Τα υπολείμματα της πυρκαγιάς και το μολυσμένο νερό της

απόσβεσης πρέπει να διατεθούν σύμφωνα με τις οδηγίες των

τοπικών αρχών. Σε περίπτωση έκρηξης ή πυρκαγιάς μην

εισπνέετε τους καπνούς.

ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

114354E

4 / 13

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Συμβουλές για προσωπικό

μη έκτακτης ανάγκης

Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει μόνο από εκπαιδευμένο

προσωπικό. Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 7 και 8.

Συμβουλές για άτομα που

προσφέρουν πρώτες

βοήθειες

Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των

εκχύσεων, προσέξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με

τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικά.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Περιβαλλοντικές

προφυλάξεις

Να μην επιτρέπεται η επαφή με το έδαφος και επιφανειακά ή

υπόγεια ύδατα.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Μέθοδοι καθαρισμού

Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος.Περιορίστε

τη διαρροή και συλλέξτε με μη αναφλέξιμο, απορροφητικό μέσο

(π.χ. άμμο, χώμα, γη διατόμων, βερμικουλίτη) και τοποθετείστε σε

δοχείο για απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές / εθνικές νομικές

διατάξεις (βλέπε ενότητα 13).Ξεπλένετε τα ίχνη με νερό.Για

μεγάλες ποσότητες χυμένου υλικού, φράξτε ή περιορίστε τη

διαρροή αποτρέποντας την είσοδο του υλικού σε υδάτινες οδούς.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε Τμήμα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης.

Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.

Βλέπε Τμήμα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων.

ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Υποδείξεις για ασφαλή

χειρισμό

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Χρησιμοποιείτε

μόνο με κατάλληλο εξαερισμό. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά

το χειρισμό.

Μέτρα υγιεινής

Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και

πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση

τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο

εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό.

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Απαιτήσεις για χώρους

αποθήκευσης και δοχεία

Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

Αποθηκεύστε σε κατάλληλα σημασμένα δοχεία.

Θερμοκρασία αποθήκευσης

5 °C έως 45 °C

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Ειδική χρήση ή χρήσεις

Καθαριστικό χώρων υγιεινής. Χειρωνακτική διαδικασία

ψεκάσματος και σκουπίσματος

ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

114354E

5 / 13

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Ορια επαγγελματικής έκθεσης

Δεν περιέχει καμία ουσία με οριακή τιμή έκθεσης στο χώρο εργασίας.

8.2 Έλεγχοι έκθεσης

Κατάλληλα τεχνικά μέτρα ελέγχου

Τεχνικά προστατευτικά μέτρα

Ο καλός γενικός εξαερισμός πρέπει να είναι επαρκής για τον

έλεγχο της έκθεσης των εργαζομένων σε ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Μέτρα ατομικής προστασίας

Μέτρα υγιεινής

Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα

προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Απομακρύνετε και

πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν την επαναχρησιμοποίηση

τους. Πλύνετε το πρόσωπο, τα χέρια και οποιοδήποτε άλλο

εκτιθέμενο μέρος του δέρματος μετά το χειρισμό.

Προστασία των ματιών / του

προσώπου (EN 166)

Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός.

Προστασία των χεριών (EN

374)

Φοράτε τον ακόλουθο προσωπικό εξοπλισμό:

Καουτσούκ νιτρίλιο

Βουτυλοκαουτσούκ

Αδιαπέραστα γάντια

Τα γάντια πρέπει να απορρίπτονται και να αντικαθίστανται αν

υπάρχει ένδειξη φθοράς ή χημικής διείσδυσης.

Προστασία του δέρματος και

του σώματος (EN 14605)

Δεν απαιτείται ιδιαίτερος προστατευτικός εξοπλισμός.

Προστασία των

αναπνευστικών οδών (EN

143, 14387)

Δεν απαιτείται εφόσον οι συγκεντρώσεις στον αέρα διατηρούνται

κάτω από το όριο(-α) έκθεσης που αναφέρεται(-ονται) στην

ενότητα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης. Χρησιμοποιείστε

πιστοποιημένο εξοπλισμό προστασίας του αναπνευστικού σε

συμφωνία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. (89/656/ΕΕC, 89/686/EEC),

ή ισοδύναμο εξοπλισμό, σε περιπτώσεις που οι κίνδυνοι για το

αναπνευστικό δεν μπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν

επαρκώς με μηχανικά μέσα ή συλλογικά μέτρα ή με μέτρα,

μεθόδους και διαδικασίες που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Γενικές υποδείξεις

: Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται σε προστατευμένο χώρο για

αποθήκευση.

ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Όψη

: υγρό

Χρώμα

: αδιαφανές, λευκό

Οσμή

: Λεμονιού

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

114354E

6 / 13

7.0 - 9.0, 100 %

Σημείο ανάφλεξης

Δεν εφαρμόζεται., Δεν συντηρεί την καύση.

Όριο οσμής

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Σημείο τήξεως/σημείο

πήξεως

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Αρχικό σημείο ζέσης και

περιοχή ζέσης

> 100 °C

Ταχύτητα εξάτμισης

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Aναφλεξιμότητα (στερεό,

αέριο)

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Ανώτερο όριο έκρηξης

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Κατώτερο όριο έκρηξης

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Πίεση ατμών

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Σχετική πυκνότης ατμών

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Σχετική πυκνότητα

1.0 - 1.01

Υδατοδιαλυτότητα

διαλυτό

Διαλυτότητα σε άλλους

διαλύτες

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Συντελεστής κατανομής: n-

οκτανόλη/νερό

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Θερμοκρασία

αυτοανάφλεξης

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Θερμική διάσπαση

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Ιξώδες, κινητικό

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Εκρηκτικές ιδιότητες

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

Οξειδωτικές ιδιότητες

Η ουσία ή το μείγμα δεν ταξινομείται ως οξειδωτικό.

9.2 Άλλες πληροφορίες

Δεν εφαρμόζεται ή/και δεν έχει προσδιοριστεί για το μίγμα

ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1 Δραστικότητα

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως.

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Καμία γνωστή.

10.5 Μη συμβατά υλικά

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

114354E

7 / 13

Μέταλλα

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά:

Οξείδια του άνθρακος

Oξείδια αζώτου (NOx)

Οξείδια του θείου

Οξείδια του φωσφόρου

ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Πληροφορίες για πιθανές

οδούς έκθεσης

Εισπνοή, Επαφή με τα μάτια, Επαφή με το δέρμα

Τοξικότητα

Οξεία τοξικότητα από του

στόματος

: Εκτίμηση οξείας τοξικότητας : > 2,000 mg/kg

Οξεία τοξικότητα διά της

εισπνοής

: Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Οξεία τοξικότητα διά του

δέρματος

: Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Διάβρωση και ερεθισμός του

δέρματος

: Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός

των ματιών

: Ελαφρός ερεθισμός των ματιών

Αναπνευστική

ευαισθητοποίηση ή

ευαισθητοποίηση του

δέρματος

: Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Καρκινογένεση

: Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Δράσεις στην αναπαραγωγή

: Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Mεταλλαξιγένεση γεννητικών

κυττάρων

: Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Τερατογένεση

: Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

STOT-εφάπαξ έκθεση

: Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

STOT-επανειλημμένη έκθεση

: Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Τοξικότητα αναρρόφησης

: Δεν υπάρχουν στοιχεία για το προϊόν αυτό.

Συστατικά

Οξεία τοξικότητα από του

: Aιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες >5EO

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

114354E

8 / 13

στόματος

LD50 Αρουραίος: 7,000 mg/kg

Δωδεκυλοβενζολοσουλφονικό νάτριο

LD50 Αρουραίος: 1,086 mg/kg

Συστατικά

Οξεία τοξικότητα διά του

δέρματος

: Aιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες >5EO

LD50 Κουνέλι: > 2,000 mg/kg

Δυνητικές Βλάβες της Υγείας

Μάτια

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

Δέρμα

Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της

υγείας ούτε είναι γνωστοί.

Κατάποση

Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της

υγείας ούτε είναι γνωστοί.

Εισπνοή

Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της

υγείας ούτε είναι γνωστοί.

Χρόνια Έκθεση

Κατά την υποδειγματική χρήση δεν αναμένονται κίνδυνοι της

υγείας ούτε είναι γνωστοί.

Εμπειρία από την ανθρώπινη έκθεση στην ουσία

Επαφή με τα μάτια

Κοκκίνισμα, Πόνος, Ερεθισμός

Επαφή με το δέρμα

Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.

Κατάποση

Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.

Εισπνοή

Δεν υπάρχουν γνωστά ή αναμενόμενα συμπτώματα.

ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12.1 Οικοτοξικότητα

Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

Το προΐόν δεν έχει γνωστές οικοτοξικολογικές επιπτώσεις.

Προϊόν

Τοξικότητα στα ψάρια

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Τοξικότητα στις δάφνιες και

άλλα υδρόβια μαλάκια.

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Τοξικότητα στα φύκια

: Δεν υπάρχουν στοιχεία

Συστατικά

Τοξικότητα στα ψάρια

: Aιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες >5EO

96 h LC50 Ψάρια: 1.5 mg/l

Δωδεκυλοβενζολοσουλφονικό νάτριο

96 h LC50: 3.2 mg/l

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

114354E

9 / 13

Προϊόν

Βιοαποδομησιμότητα

: Οι επιφανειοδραστικές ουσίες που περιέχονται στο προϊόν είναι

βιοδιασπώμενες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού

σχετικά με τα απορρυπαντικά 648/2004/EC.

Συστατικά

Βιοαποδομησιμότητα

Aιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες >5EO

Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.

Δωδεκυλοβενζολοσουλφονικό νάτριο

Αποτέλεσμα: Αποικοδομείται βιολογικά εύκολα.

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν στοιχεία

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Προϊόν

Αξιολόγηση

Η ουσία / το μείγμα δεν περιέχει συστατικά που θεωρούνται ότι

είτε ανθετικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά (ΑΒΤ) ή άκρως

ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιμα (αΑαΒ) σε επίπεδα του

0,1% ή υψηλότερα.

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν στοιχεία

ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων

αποβλήτων.Οι κωδικοί αποβλήτων πρέπει να καθορισθούν από τον χρήστη, όσο το δυνατό σε

συνεννόηση με τις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων.

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Προϊόν

: Η ανακύκλωση προτιμάται της εξουδετέρωσης όπου αυτό είναι

δυνατό. Εάν δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση, η επεξεργασία

γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Η διάθεση

των αποβλήτων γίνεται σε εγγεκριμμένες εγκαταστάσεις

καταστροφής αποβλήτων.

Μη καθαρισμένες

συσκευασίες (πακέτα)

: Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προΐόν. Τα άδεια δοχεία

πρέπει να μεταφέρονται σε εγκεκριμένο μέρος διαχείρισης

αποβλήτων για ανακύκλωση ή απόρριψη. Μη χρησιμοποιείτε πάλι

τα άδεια δοχεία. Διοχετεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς,

πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.

Ευρωπαϊκός Κατάλογος

Αποβλήτων

: 200129* - απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

114354E

10 / 13

ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

O ναυλωτής/αποστολέας είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι η συσκευασία, επισήμανση και

σημάνσεις συμμορφώνονται με την επιλεγμένη μορφή μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Μεταφορά δια ξηράς (ADR/ADN/RID)

14.1 Αριθμός ΟΗΕ

Μη επικίνδυνο υλικό

14.2 Οικεία ονομασία

αποστολής ΟΗΕ

Μη επικίνδυνο υλικό

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου

κατά τη μεταφορά

Μη επικίνδυνο υλικό

14.4 Ομάδα συσκευασίας

Μη επικίνδυνο υλικό

14.5 Περιβαλλοντικοί

κίνδυνοι

Μη επικίνδυνο υλικό

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για

τον χρήστη

Μη επικίνδυνο υλικό

Αερομεταφορά (IATA)

14.1 Αριθμός ΟΗΕ

Μη επικίνδυνο υλικό

14.2 Οικεία ονομασία

αποστολής ΟΗΕ

Μη επικίνδυνο υλικό

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου

κατά τη μεταφορά

Μη επικίνδυνο υλικό

14.4 Ομάδα συσκευασίας

Μη επικίνδυνο υλικό

14.5 Περιβαλλοντικοί

κίνδυνοι

Μη επικίνδυνο υλικό

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για

τον χρήστη

Μη επικίνδυνο υλικό

Θαλάσσια μεταφορά

(IMDG/IMO)

14.1 Αριθμός ΟΗΕ

Μη επικίνδυνο υλικό

14.2 Οικεία ονομασία

αποστολής ΟΗΕ

Μη επικίνδυνο υλικό

14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου

κατά τη μεταφορά

Μη επικίνδυνο υλικό

14.4 Ομάδα συσκευασίας

Μη επικίνδυνο υλικό

14.5 Περιβαλλοντικοί

κίνδυνοι

Μη επικίνδυνο υλικό

14.6 Ειδικές προφυλάξεις για

τον χρήστη

Μη επικίνδυνο υλικό

14.7 Χύδην μεταφορά

σύμφωνα με το παράρτημα II

της σύμβασης MARPOL

73/78 και του κώδικα IBC

Μη επικίνδυνο υλικό

ΤΜΗΜΑ 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την

ουσία ή το μείγμα

σύμφωνα με το Κανονισμό

για τα Απορρυπαντικά ΕΚ

648/2004

κάτω του 5 %: Ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, Μη ιονικές

επιφανειοδραστικές ουσίες, EDTA (αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικό

οξύ) και τα άλατά του

Συντηρητικά μέσα:

1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

114354E

11 / 13

Αλλεργιογόνα:

δ-λεμονένιο

Λιναλοόλη

Κινναμάλη

Κιτρονελόλη

Γερανιόλη

Κιτράλη

Ευγενόλη

Εσωτερικός κανονισμός

Προσέχετε το περιορισμό απασχόλησης σύμφωνα με το Νόμο περί εργασιακής

προστασίας νέων ανθρώπων (94/33/ΕΚ).

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Το προϊόν αυτό περιέχει ουσίες για τις οποίες ακόμη απαιτούνται αξιολογήσεις χημικής ασφάλειας.

ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πλήρες κείμενο των Φράσεων R

Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης.

Ερεθίζει το δέρμα.

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

Πλήρες κείμενο των Φράσεων Η

H302

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H315

Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Πλήρες κείμενο άλλων συντομογραφιών

Ετοιμάστηκε από

Regulatory Affairs

Οι αριθμοί που αναφέρονται στο MSDS δίνονται με τον τυπο: 1.000.000 = 1 εκατομμύριο και

1.000 = χίλια. 0,1 = 1 δέκατο και 0,001 = 1 χιλιοστό.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σημαντικές αλλαγές σε ρυθμιστικές πληροφορίες ή

πληροφορίες υγείας για αυτήν την αναθεώρηση υποδεικνύονται από μια ράβδο στο αριστερό

περιθώριο του δελτίου δεδομένων ασφάλειας υλικού (MSDS).

Οι πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας αντιστοιχούν στη καλύτερη δυνατή

γνώση και διαθέσιμες πληροφορίες κατά την ημερομηνία έκδοσης. Οι δεδομένες πληροφορίες

δίνουν υποδείξεις για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και

διάθεση ή εξάλειψη, και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ή ως ποιοτική προδιαγραφή.

Οι πληροφορίες αυτές είναι σχετικές μόνο για το ορισμένο προϊόν και και πιθανόν να μην ισχύουν

για αυτό το προϊόν όταν αυτό χρησιμοποείται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες

δραστηριότητες, εκτός αν αναφέρονται στο κείμενο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

DPD+ Ουσίες

:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

114354E

12 / 13

Οι παρακάτω ουσίες είναι οι κυρίαρχες ουσίες που διαμορφώνουν το Σενάριο Έκθεσης σύμφωνα

με τον Κανονισμό DPD+:

Οδός

Oυσία

CAS-Αριθ.

EINECS-

ΑΡΙΘ.

Κατάποση

Δωδεκυλοβενζολοσουλφονικό νάτριο

25155-30-0

246-680-4

Εισπνοή

Μη κύρια ουσία

Δέρμα

Aιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες

>5EO

68439-45-2

Μάτια

Aιθοξυλιωμένες λιπαρές αλκοόλες

>5EO

68439-45-2

υδατικό περιβάλλον

Μη κύρια ουσία

Φυσικές ιδιότητες ουσιών DPD+:

Oυσία

Πίεση ατμών

Υδατοδιαλυτότητ

α

Pow

Μοριακή Μάζα

Δωδεκυλοβενζολοσουλφο

νικό νάτριο

< 0.0000001 hPa

0.1 g/l

2,089.3

348.48 g/mol

Παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο προκειμένου να υπολογίσετε τον

παράγοντα κινδύνου ώστε να εκτιμήσετε εάν οι Συνθήκες Λειτουργίας και τα Μέτρα Διαχείρισης

Κινδύνου είναι ασφαλή:

www.ecetoc.org/tra

Σύντομος τίτλος σεναρίου

έκθεσης

Καθαριστικό χώρων υγιεινής. Χειρωνακτική διαδικασία

ψεκάσματος και σκουπίσματος

Περιγραφικές παράμετροι χρήσης

Κύριες ομάδες χρηστών

Επαγγελματικές χρήσεις: Δημόσιος τομέας (διοίκηση, εκπαίδευση,

ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες)

Τομείς τελικής χρήσης

SU22: Επαγγελματικές χρήσεις: Δημόσιος τομέας (διοίκηση,

εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες)

Κατηγορίες επεξεργασίας

PROC10: Εφαρμογή με ρολό ή με πινέλο

PROC11: Μη βιομηχανικός ψεκασμός

PROC8a: Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσματος (φόρτωση/

εκφόρτωση) από/ σε δοχεία/ μεγάλους περιέκτες σε μη ειδικές

εγκαταστάσεις

Κατηγορίες προϊόντος

PC35: Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισμού

(συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων με βάση διαλύτες)

Κατηγορίες απελευθέρωσης

στο περιβάλλον

ERC8a: Χρήση βοηθημάτων μεταποίησης σε εφαρμογές ευρείας

διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήματα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

KAY WATERLESS URINAL & TOILET CLEANER

114354E

13 / 13