KAY SOLIDSENSE FLOORCARE KIT

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • KAY SOLIDSENSE FLOORCARE KIT
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • KAY SOLIDSENSE FLOORCARE KIT
  Румъния
 • Език:
 • румънски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 912589
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu

Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

1 / 15

SECŢIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea produsului

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

Codul produsului

904108-01

Utilizarea

substanţei/amestecului

Produs de curăţare pentru pardoseli

Tipul substanţei

Amestec

Numai pentru utilizare profesională.

Informa

ii privind diluarea

produsului.

0.39 %

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizări identificate

Detergent pentru pardoseli. Proces manual

Restricţii recomandate în

timpul utilizării

Rezervat utilizărilor industriale şi profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Societatea

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgia +32 13 67 06 91 (Belgia)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Număr de telefon care poate

fi apelat în caz de urgenţă

+32 13 67 06 91 (Belgia)

Numărul de telefon de la

Centrul de informare cu

privire la otrăvuri

21 318 3606

Data redactării/revizuirii

14.03.2014

Versiune

SECŢIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Iritarea ochilor , Categoria 2

H319

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Substanţă nepericuloasă sau amestec nepericulos.

Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE)

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

2 / 15

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Xn; NOCIV

The classification of this product is based on toxicological

assessment.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

În conformitate cu directivele CE sau legile naţionale respective, produsul nu trebuie să poarte

etichetă.

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Pictograme de pericol

Cuvânt de semnalizare

(avertizare)

Atenţionare

Fraze descriptive pentru tipul

de pericol

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Substanţă nepericuloasă sau amestec nepericulos.

2.3 Alte pericole

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Necunoscut.

SECŢIUNEA 3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

3.2 Amestecuri

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Componente potenţial periculoase

Denumire chimică

Nr. CAS

Nr.CE

Nr. REACH

Clasificare

(67/548/CEE)

Clasificare

(REGULAMENTUL (CE) NR.

1272/2008)

Concentraţia: [%]

benzenesulfonic

acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium

salts

68081-81-2

268-356-1

Xn; R22-R38-

Toxicitate acutăCategoria 4;

H302

Iritarea pieliiCategoria 2;

H315

Lezarea gravă a

ochilorCategoria 1; H318

>= 30 - < 47

citric acid

77-92-9

201-069-1

Xi; R36

Iritarea ochilorCategoria 2;

H319

>= 20 - < 25

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

3 / 15

alcohols, c9-11,

ethoxylated

68439-46-3

Xn; R22

Xi; R41-R38

Toxicitate acutăCategoria 4;

H302

Iritarea pieliiCategoria 2;

H315

Lezarea gravă a

ochilorCategoria 1; H318

>= 5 - < 10

urea

57-13-6

200-315-5

01-2119463277-33

Xi; R36

Iritarea ochilorCategoria 2;

H319

>= 5 - < 10

Linear

Alkylbenzenesulphon

ates

25155-30-0

246-680-4

Xn-Xi; R22-

R41-R37/38

Toxicitate acutăCategoria 4;

H302

Iritarea pieliiCategoria 2;

H315

Lezarea gravă a

ochilorCategoria 1; H318

>= 5 - < 10

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Observaţii

Nu conţine ingrediente periculoase

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

SECŢIUNEA 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

În caz de contact cu ochii

Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel

puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Se va chema un medic.

În caz de contact cu pielea

Se va clăti cu multă apă.

Dacă este ingerat

Se va clăti gura. Se va da asistenţă medicală dacă apar

simptomele.

Dacă se inhalează

Se va da asistenţă medicală dacă apar simptomele.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

În caz de contact cu ochii

Se va clăti cu multă apă.

În caz de contact cu pielea

Se va clăti cu multă apă.

Dacă este ingerat

Se va clăti gura. Se va da asistenţă medicală dacă apar

simptomele.

Dacă se inhalează

Se va da asistenţă medicală dacă apar simptomele.

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Consultaţi Secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

4 / 15

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament

Se va trata simptomatologic.

SECŢIUNEA 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere

corespunzătoare

Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi

mediului înconjurător.

Mijloace de stingere

necorespunzătoare

Necunoscut.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul

luptei împotriva incendiilor

Nu este inflamabil sau combustibil.

Produşi de combustie

periculoşi

Oxizi de carbon

oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

oxizi metalici

5.3 Recomandări destinate pompierilor

echipamentelor speciale de

protecţie pentru pompieri

: Se va folosi echipament de protecţie individual.

Informaţii suplimentare

: Rezidiile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost

contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările

locale. În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se va inhala

fumul.

SECŢIUNEA 6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Sfaturi pentru personalul care

nu este implicat în situaţii de

urgenţă

Se va asigura ventilaţie adecvată. Se vor ţine persoanele la

distanţă de locul de curgere/scurgere şi într-un loc protejat de

vânt. Se va evita inhalarea, ingerarea şi contactul cu pielea şi

ochii. Atunci când lucrătorii trebuie să facă faţă la concentraţii ce

depăşesc limita de expunere profesională, aceştia trebui să poarte

aparate respiratorii adecvate aprobate. Asiguraţi-vă că procesul

de curăţare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea

măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8.

Sfaturi pentru personalul care

intervine în situaţii de urgenţă

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,

aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind

materialele adecvate şi inadecvate.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Sfaturi pentru personalul

care nu este implicat în

situaţii de urgenţă

A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

5 / 15

Sfaturi pentru personalul

care intervine în situaţii de

urgenţă

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,

aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind

materialele adecvate şi inadecvate.

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de

suprafaţă sau freatice.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Nu sunt necesare măsuri de prevedere speciale pentru mediul

înconjurător.

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Metodele de curăţare

Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. Se

va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui

material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ,

kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un container pentru

eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a

se vedea capitolul 13). Se vor înlătură urmele cu apă. Pentru

deversări mari, îndigui

i materialul scurs sau re

i materialul

astfel încât să vă asigura

i că scurgerea nu ajunge în cursuri de

apă.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Metodele de curăţare

Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. Se

va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui

material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ,

kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un container pentru

eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a

se vedea capitolul 13). Se vor înlătură urmele cu apă. Pentru

deversări mari, îndigui

i materialul scurs sau re

i materialul

astfel încât să vă asigura

i că scurgerea nu ajunge în cursuri de

apă.

6.4 Trimiteri către alte secţiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

SECŢIUNEA 7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Sfaturi de manipulare în

condiţii de securitate

Evitaţi contactul cu pielea şi cu ochii. Nu se va ingera. Spălaţi-vă

pe mâinile cu grijă după utilzare. Se va folosi numai cu ventilaţie

adecvată.

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă pe

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilzare.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

6 / 15

Sfaturi de manipulare în

condiţii de securitate

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. Se vor spăla

mâinile înainte de manipulare.

Măsuri de igienă

Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după

manipularea produsului.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Cerinţe pentru spaţiile de

depozitare şi containere

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstraţi recipientul închis etanş.

Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

Temperatură de depozitare

0 °C la 50 °C

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Cerinţe pentru spaţiile de

depozitare şi containere

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstraţi recipientul închis etanş.

Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Utilizare (utilizări) specifică

(specifice)

Detergent pentru pardoseli. Proces manual

SECŢIUNEA 8. CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECŢIA PERSONALĂ

8.1 Parametri de control

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Concentra

ie maximă de lucru

Nu conţine substanţe ce prezintă valori limită de expunere profesională.

8.2 Controale ale expunerii

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic

Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanţele

contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilaţie generală

bună.

Măsuri de protecţie individuale

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă pe

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilzare.

Protecţia ochilor / feţei (EN

166)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia mâinilor (EN 374)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia pielii şi a corpului

(EN 14605)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia respiraţiei (EN 143,

Nu este necesar în mod normal nici un fel de echipament

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

7 / 15

14387)

respirator individual.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic

Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanţele

contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilaţie generală

bună.

Măsuri de protecţie individuale

Măsuri de igienă

Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după

manipularea produsului.

Protecţia ochilor / feţei (EN

166)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia mâinilor (EN 374)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia pielii şi a corpului

(EN 14605)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia respiraţiei (EN 143,

14387)

Nu este necesar în mod normal nici un fel de echipament

respirator individual.

Controlul expunerii mediului

Indicaţii generale

: Eventual aveţi în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

SECŢIUNEA 9. PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Produsul IN FORMA DE

LIVRARE

Produsul LA DILU

IA DE

UTILIZARE

Aspect

: solid

lichid

Culoare

: fluorescent, verde

Incolor

Miros

: Parfumuri, odorizante

Parfumuri, odorizante

3.0 - 4.5, 1 %

Punctul de aprindere

Nu se aplică., Nu menţine arderea.

Pragul de acceptare a

mirosului

nu există date

Punctul de topire/punctul de

îngheţare

nu există date

Punctul iniţial de fierbere şi

intervalul de fierbere

nu există date

Viteza de evaporare

nu există date

Inflamabilitatea (solid, gaz)

nu există date

Limită superioară de

explozie

nu există date

Limită inferioară de explozie

nu există date

Presiunea de vapori

nu există date

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

8 / 15

Densitatea de vapori relativă

nu există date

Densitatea relativă

1.05

Solubilitate în apă:

solubil

Solubilitate in alţi solvenţi

nu există date

Coeficientul de partiţie: n-

octanol/apă

nu există date

Temperatura de

autoaprindere

nu există date

Descompunere termică

nu există date

Vâscozitate cinematică

nu există date

Proprietăţi explozive

nu există date

Proprietăţi oxidante

Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

9.2 Alte informaţii

nu există date

SECŢIUNEA 10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

10.1 Reactivitate

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.4 Condiţii de evitat

Necunoscut.

10.5 Materiale incompatibile

Necunoscut.

10.6 Produşi de descompunere periculoşi

Oxizi de carbon

oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

oxizi metalici

SECŢIUNEA 11. INFORMAŢII DE TOXICOLOGIE

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Informaţii privind căile

probabile de expunere

Contact cu ochii, Contact cu pielea

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

9 / 15

Toxicitate

Toxicitate acută orală

: Estimarea toxicităţii acute : > 2,000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Toxicitate acută dermică

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Corodarea/iritarea pielii

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Sensibilizarea căilor

respiratorii sau a pielii

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Cancerogenitatea

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Efecte referitoare la

reproducere

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor

germinative

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Toxicitate teratogenă

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere unică

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere repetată

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Toxicitate referitoare la

aspiraţie

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Componente

Toxicitate acută orală

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

LD50 şobolan: 1,090 mg/kg

citric acid

LD50 şobolan: 11,700 mg/kg

alcohols, c9-11, ethoxylated

LD50 şobolan: 1,400 mg/kg

urea

LD50 şobolan: 8,471 mg/kg

Linear Alkylbenzenesulphonates

LD50 şobolan: 1,086 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare

: urea

4 h LC50 şobolan: > 2.71 mg/l

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

10 / 15

Toxicitate acută dermică

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

LD50 şobolan: > 2,000 mg/kg

alcohols, c9-11, ethoxylated

LD50 şobolan: > 5,000 mg/kg

urea

LD50 şobolan: 8,200 mg/kg

Efecte potenţiale asupra sănătăţii

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Ochii

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Piele

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Ingerare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Inhalare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Expunere cronică

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Ochii

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Piele

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Ingerare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Inhalare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Expunere cronică

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Informaţii referitoare la efectele datorate expunerii umane

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Contact cu ochii

Roşeaţă, Durere, Coroziune, Iritaţie

Contact cu pielea

Roşeaţă, Iritaţie, iritaţie uşoară, Reacţii alergice

Ingerare

Nu există informaţii disponibile.

Inhalare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Contact cu ochii

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Contact cu pielea

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

11 / 15

Ingerare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Inhalare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

SECŢIUNEA 12. INFORMAŢII ECOLOGICE

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

12.1 Ecotoxicitate

Produs

Toxicitate pentru peşti

: nu există date

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

: nu există date

Toxicitate asupra algelor

: nu există date

Componente

Toxicitate pentru peşti

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

96 h LC50 Peşte : 3.2 mg/l

citric acid

96 h LC50 Peşte : > 100 mg/l

alcohols, c9-11, ethoxylated

96 h LC50 Peşte : 8.5 mg/l

urea

96 h LC50 Peşte : 127.9 mg/l

Linear Alkylbenzenesulphonates

96 h LC50: 3.2 mg/l

12.2 Persistenţă şi degradabilitate

nu există date

12.3 Potenţial de bioacumulare

nu există date

12.4 Mobilitate în sol

nu există date

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Produs

Evaluare

Aceasă substanţă/mix nu conţine componente considerate a fi fie

persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte persistente

şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.01% sau mai mari.

12.6 Alte efecte adverse

nu există date

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

12 / 15

SECŢIUNEA 13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri

periculoase.Codul deşeului trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autorităţile

responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

13.1 Metode de tratare a deşeurilor

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Produs

: Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, cursurile

de apă sau în pământ. În cazul în care este posibilă reciclarea,

aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea

nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementările

locale. Se vor elimina deşeurile într-o staţie de eliminare a

deşeurilor acreditată.

Ambalaje contaminate

: Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie

să fie duse la un sit de manipulare a deşeurilor aprobat, pentru a fi

reciclate şi eliminate. NU se vor refolosi containerele goale.

Catalogul European de

Deşeuri

: 200129* - detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Produs

: În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată

eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va

elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina

deşeurile într-o staţie de eliminare a deşeurilor acreditată.

Ambalaje contaminate

: Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie

să fie duse la un sit de manipulare a deşeurilor aprobat, pentru a fi

reciclate şi eliminate. NU se vor refolosi containerele goale.

SECŢIUNEA 14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea şi marcarea sunt în

conformitate cu modul de transport ales.

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

14.1 Numărul ONU

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Bunuri nepericuloase

Transport aerian (IATA)

14.1 Numărul ONU

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Bunuri nepericuloase

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

13 / 15

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Bunuri nepericuloase

Transport maritim

(IMDG/Organizaţia Maritimă

Internaţională (IMO))

14.1 Numărul ONU

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Bunuri nepericuloase

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 şi Codul IBC

Bunuri nepericuloase

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Nu este destinat transportului.

SECŢIUNEA 15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică)

pentru substanţa sau amestecul în cauză

în conformitate cu

Reglementarea referitoare la

detergenţi EC 648/2004

cel puţin 30 %: agenţi tensioactivi anionici

cel puţin 5 %, dar sub 15 %: agenţi tensioactivi neionici

Alţi constituenţi: parfumuri

Reglementare naţională

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecţia tineretului la locul de

muncă.

Alte reglementări

-Legisla

ia pentru de

euri: Legea 211/2011 privind regimul

eurilor;

-Legisla

ia pentru de

euri de ambalaje:

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor

i de

eurilor de

ambalaje.

HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea

listei deşeurilor.

- HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea la

introducerea pe pia

ă a preparatelor periculoase;

- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea

substan

elor periculoase;

- Legea nr.319/2006 a securită

i sănătă

ii în muncă;

- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerin

elor minime de

securitate

i sănătate în muncă pentru asigurarea protec

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezen

a agen

ilor

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

14 / 15

chimici.

15.2 Evaluarea securităţii chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind securitatea

chimică.

SECŢIUNEA 16. ALTE INFORMAŢII

Text complet al frazelor R

Nociv în cazul ingerării.

Iritant pentru ochi.

R37/38

Iritant pentru sistemul respirator şi pentru piele.

Iritant pentru piele.

Pericol de leziuni grave pentru ochi.

Text complet al declaraţiilor H

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H315

Provoacă iritaţii ale pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Text complet al altor abrevieri

Preparat de către

Regulatory Affairs

Numerele mentionate in Fisa de Sigurantă sunt furnizate in formatul 1 ,000,000 = un milion si

1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime şi 0.001 = 1 miime.

INFORMAŢII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informaţiilor referitoare la legislaţie sau

sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fişei tehnice de securitate.

Informaţiile conţinute în această fişă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza conoştiinţelor,

informaţiilor şi presupunerilor noastre la data publicării acestui document.

ANEXĂ: SCENARII DE EXPUNERE

Substan

e DPD+

:

Următoarele substan

e sunt cele care contribuie în mod hotărâtor la Scenariul de expunere al

amestecului, conform regulilor DPD+:

Traseu

Substanţă

Nr. CAS

Nr. EINECS

Inhalare

Linear Alkylbenzenesulphonates

25155-30-0

246-680-4

Ingerare

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

Dermic

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

Ochii

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

mediu acvatic

Nu este o substanţă prioritară

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE A

904108-01

15 / 15

Proprietă

i fizice substan

e DPD+:

Substanţă

Presiunea de

vapori

Solubilitate în

apă:

POW

Masa molară

Linear

Alkylbenzenesulphonates

348.48 g/mol

Pentru a evalua dacă sunt sigure Condi

iile de Operare din aval

i Măsurile de Management al

Riscului, vă rugăm să calcula

i factorul dumneavoastră de risc pe pagina de web de mai jos:

www.ecetoc.org/tra

Scurt titlu al scenariului de

expunere

Detergent pentru pardoseli. Proces manual

Descriptori ai utilizării

Grupuri de utilizatori

principali

Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ,

divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Sectoare de utilizare finală

SU22: Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie,

învăţământ, divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Categoriile de proces

PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/

descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor

nespecializate

Categorii de Produs

PC35: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază

de solvenţi)

Categorii de eliberare în

mediu

ERC8a: Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de

prelucrare în sisteme deschise

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu

Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

1 / 15

SECŢIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea produsului

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

Codul produsului

910690-01

Utilizarea

substanţei/amestecului

Produs de curăţare pentru pardoseli

Tipul substanţei

Amestec

Numai pentru utilizare profesională.

Informa

ii privind diluarea

produsului.

0.39 %

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizări identificate

Detergent pentru pardoseli. Proces manual

Restricţii recomandate în

timpul utilizării

Rezervat utilizărilor industriale şi profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Societatea

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgia +32 13 67 06 91 (Belgia)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Număr de telefon care poate

fi apelat în caz de urgenţă

+32 13 67 06 91 (Belgia)

Numărul de telefon de la

Centrul de informare cu

privire la otrăvuri

21 318 3606

Data redactării/revizuirii

14.03.2014

Versiune

SECŢIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Iritarea ochilor , Categoria 2

H319

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Substanţă nepericuloasă sau amestec nepericulos.

Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE)

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

2 / 15

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Xn; NOCIV

The classification of this product is based on toxicological

assessment.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

În conformitate cu directivele CE sau legile naţionale respective, produsul nu trebuie să poarte

etichetă.

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Pictograme de pericol

Cuvânt de semnalizare

(avertizare)

Atenţionare

Fraze descriptive pentru tipul

de pericol

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Substanţă nepericuloasă sau amestec nepericulos.

2.3 Alte pericole

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Necunoscut.

SECŢIUNEA 3. COMPOZIŢIE/INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

3.2 Amestecuri

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Componente potenţial periculoase

Denumire chimică

Nr. CAS

Nr.CE

Nr. REACH

Clasificare

(67/548/CEE)

Clasificare

(REGULAMENTUL (CE) NR.

1272/2008)

Concentraţia: [%]

benzenesulfonic

acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium

salts

68081-81-2

268-356-1

Xn; R22-R38-

Toxicitate acutăCategoria 4;

H302

Iritarea pieliiCategoria 2;

H315

Lezarea gravă a

ochilorCategoria 1; H318

>= 30 - < 47

alcohols, c9-11,

ethoxylated

68439-46-3

Xn; R22

Xi; R41-R38

Toxicitate acutăCategoria 4;

H302

Iritarea pieliiCategoria 2;

>= 5 - < 10

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

3 / 15

H315

Lezarea gravă a

ochilorCategoria 1; H318

Linear

Alkylbenzenesulphon

ates

25155-30-0

246-680-4

Xn-Xi; R22-

R41-R37/38

Toxicitate acutăCategoria 4;

H302

Iritarea pieliiCategoria 2;

H315

Lezarea gravă a

ochilorCategoria 1; H318

>= 5 - < 10

Sodium

Carbonate(soda)

497-19-8

207-838-8

01-2119485498-19

Xi; R36

Iritarea ochilorCategoria 2;

H319

>= 5 - < 10

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Observaţii

Nu conţine ingrediente periculoase

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

SECŢIUNEA 4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

În caz de contact cu ochii

Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel

puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Se va chema un medic.

În caz de contact cu pielea

Se va clăti cu multă apă.

Dacă este ingerat

Se va clăti gura. Se va da asistenţă medicală dacă apar

simptomele.

Dacă se inhalează

Se va da asistenţă medicală dacă apar simptomele.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

În caz de contact cu ochii

Se va clăti cu multă apă.

În caz de contact cu pielea

Se va clăti cu multă apă.

Dacă este ingerat

Se va clăti gura. Se va da asistenţă medicală dacă apar

simptomele.

Dacă se inhalează

Se va da asistenţă medicală dacă apar simptomele.

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Consultaţi Secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament

Se va trata simptomatologic.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

4 / 15

SECŢIUNEA 5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere

corespunzătoare

Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi

mediului înconjurător.

Mijloace de stingere

necorespunzătoare

Necunoscut.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul

luptei împotriva incendiilor

Nu este inflamabil sau combustibil.

Produşi de combustie

periculoşi

Oxizi de carbon

oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

oxizi metalici

5.3 Recomandări destinate pompierilor

echipamentelor speciale de

protecţie pentru pompieri

: Se va folosi echipament de protecţie individual.

Informaţii suplimentare

: Rezidiile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost

contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările

locale. În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se va inhala

fumul.

SECŢIUNEA 6. MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Sfaturi pentru personalul care

nu este implicat în situaţii de

urgenţă

Se va asigura ventilaţie adecvată. Se vor ţine persoanele la

distanţă de locul de curgere/scurgere şi într-un loc protejat de

vânt. Se va evita inhalarea, ingerarea şi contactul cu pielea şi

ochii. Atunci când lucrătorii trebuie să facă faţă la concentraţii ce

depăşesc limita de expunere profesională, aceştia trebui să poarte

aparate respiratorii adecvate aprobate. Asiguraţi-vă că procesul

de curăţare este coordonat doar de personal instruit. A se vedea

măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8.

Sfaturi pentru personalul care

intervine în situaţii de urgenţă

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,

aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind

materialele adecvate şi inadecvate.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Sfaturi pentru personalul

care nu este implicat în

situaţii de urgenţă

A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8.

Sfaturi pentru personalul

care intervine în situaţii de

urgenţă

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,

aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind

materialele adecvate şi inadecvate.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

5 / 15

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de

suprafaţă sau freatice.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Nu sunt necesare măsuri de prevedere speciale pentru mediul

înconjurător.

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Metodele de curăţare

Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. Se

va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui

material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ,

kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un container pentru

eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a

se vedea capitolul 13). Se vor înlătură urmele cu apă. Pentru

deversări mari, îndigui

i materialul scurs sau re

i materialul

astfel încât să vă asigura

i că scurgerea nu ajunge în cursuri de

apă.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Metodele de curăţare

Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. Se

va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui

material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ,

kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un container pentru

eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a

se vedea capitolul 13). Se vor înlătură urmele cu apă. Pentru

deversări mari, îndigui

i materialul scurs sau re

i materialul

astfel încât să vă asigura

i că scurgerea nu ajunge în cursuri de

apă.

6.4 Trimiteri către alte secţiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

SECŢIUNEA 7. MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Sfaturi de manipulare în

condiţii de securitate

Evitaţi contactul cu pielea şi cu ochii. Nu se va ingera. Spălaţi-vă

pe mâinile cu grijă după utilzare. Se va folosi numai cu ventilaţie

adecvată.

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă pe

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilzare.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Sfaturi de manipulare în

condiţii de securitate

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8. Se vor spăla

mâinile înainte de manipulare.

Măsuri de igienă

Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

6 / 15

manipularea produsului.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Cerinţe pentru spaţiile de

depozitare şi containere

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstraţi recipientul închis etanş.

Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

Temperatură de depozitare

0 °C la 50 °C

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Cerinţe pentru spaţiile de

depozitare şi containere

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstraţi recipientul închis etanş.

Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Utilizare (utilizări) specifică

(specifice)

Detergent pentru pardoseli. Proces manual

SECŢIUNEA 8. CONTROALE ALE EXPUNERII/ PROTECŢIA PERSONALĂ

8.1 Parametri de control

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Concentra

ie maximă de lucru

Nr. CAS

Componente

Tipul valorii

(Formă de

expunere)

Parametri de

control

Adus la zi

Bază

497-19-8

Sodium

Carbonate(sod

1 mg/m3

2006-10-13

RO OEL

STEL

3 mg/m3

2006-10-13

RO OEL

8.2 Controale ale expunerii

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic

Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanţele

contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilaţie generală

bună.

Măsuri de protecţie individuale

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă pe

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilzare.

Protecţia ochilor / feţei (EN

166)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia mâinilor (EN 374)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

7 / 15

Protecţia pielii şi a corpului

(EN 14605)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia respiraţiei (EN 143,

14387)

Nu este necesar în mod normal nici un fel de echipament

respirator individual.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic

Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanţele

contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilaţie generală

bună.

Măsuri de protecţie individuale

Măsuri de igienă

Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după

manipularea produsului.

Protecţia ochilor / feţei (EN

166)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia mâinilor (EN 374)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia pielii şi a corpului

(EN 14605)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia respiraţiei (EN 143,

14387)

Nu este necesar în mod normal nici un fel de echipament

respirator individual.

Controlul expunerii mediului

Indicaţii generale

: Eventual aveţi în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

SECŢIUNEA 9. PROPRIETĂŢILE FIZICE ŞI CHIMICE

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Produsul IN FORMA DE

LIVRARE

Produsul LA DILU

IA DE

UTILIZARE

Aspect

: solid

lichid

Culoare

: galben deschis

Incolor

Miros

: Parfumuri, odorizante

Parfumuri, odorizante

10.3, 1 %

10.5

Punctul de aprindere

Nu se aplică., Nu menţine arderea.

Pragul de acceptare a

mirosului

nu există date

Punctul de topire/punctul de

îngheţare

nu există date

Punctul iniţial de fierbere şi

intervalul de fierbere

nu există date

Viteza de evaporare

nu există date

Inflamabilitatea (solid, gaz)

nu există date

Limită superioară de

nu există date

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

8 / 15

explozie

Limită inferioară de explozie

nu există date

Presiunea de vapori

nu există date

Densitatea de vapori relativă

nu există date

Densitatea relativă

1.1 - 1.18

Solubilitate în apă:

solubil

Solubilitate in alţi solvenţi

nu există date

Coeficientul de partiţie: n-

octanol/apă

nu există date

Temperatura de

autoaprindere

nu există date

Descompunere termică

nu există date

Vâscozitate cinematică

nu există date

Proprietăţi explozive

nu există date

Proprietăţi oxidante

Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

9.2 Alte informaţii

nu există date

SECŢIUNEA 10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

10.1 Reactivitate

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.4 Condiţii de evitat

Necunoscut.

10.5 Materiale incompatibile

Necunoscut.

10.6 Produşi de descompunere periculoşi

Oxizi de carbon

oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

oxizi metalici

SECŢIUNEA 11. INFORMAŢII DE TOXICOLOGIE

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

9 / 15

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Informaţii privind căile

probabile de expunere

Contact cu ochii, Contact cu pielea

Toxicitate

Toxicitate acută orală

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Toxicitate acută prin inhalare

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Toxicitate acută dermică

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Corodarea/iritarea pielii

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Sensibilizarea căilor

respiratorii sau a pielii

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Cancerogenitatea

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Efecte referitoare la

reproducere

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor

germinative

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Toxicitate teratogenă

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere unică

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere repetată

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Toxicitate referitoare la

aspiraţie

: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt

îndeplinite.

Componente

Toxicitate acută orală

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

LD50 şobolan: 1,090 mg/kg

alcohols, c9-11, ethoxylated

LD50 şobolan: 1,400 mg/kg

Linear Alkylbenzenesulphonates

LD50 şobolan: 1,086 mg/kg

Sodium Carbonate(soda)

LD50 şobolan: 2,800 mg/kg

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

10 / 15

Toxicitate acută dermică

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

LD50 şobolan: > 2,000 mg/kg

alcohols, c9-11, ethoxylated

LD50 şobolan: > 5,000 mg/kg

Efecte potenţiale asupra sănătăţii

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Ochii

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Piele

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Ingerare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Inhalare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Expunere cronică

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Ochii

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Piele

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Ingerare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Inhalare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Expunere cronică

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Informaţii referitoare la efectele datorate expunerii umane

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Contact cu ochii

Roşeaţă, Durere, Coroziune, Iritaţie

Contact cu pielea

Roşeaţă, Iritaţie, iritaţie uşoară, Reacţii alergice

Ingerare

Nu există informaţii disponibile.

Inhalare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Contact cu ochii

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Contact cu pielea

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Ingerare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Inhalare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

11 / 15

SECŢIUNEA 12. INFORMAŢII ECOLOGICE

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

12.1 Ecotoxicitate

Produs

Toxicitate pentru peşti

: nu există date

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

: nu există date

Toxicitate asupra algelor

: nu există date

Componente

Toxicitate pentru peşti

: benzenesulfonic acid, mono-c10-16-alkyl derivs., sodium salts

96 h LC50 Peşte : 3.2 mg/l

alcohols, c9-11, ethoxylated

96 h LC50 Peşte : 8.5 mg/l

Linear Alkylbenzenesulphonates

96 h LC50: 3.2 mg/l

Componente

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

: Sodium Carbonate(soda)

48 h EC50 Daphnae: 200 mg/l

12.2 Persistenţă şi degradabilitate

nu există date

12.3 Potenţial de bioacumulare

nu există date

12.4 Mobilitate în sol

nu există date

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Produs

Evaluare

Aceasă substanţă/mix nu conţine componente considerate a fi fie

persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte persistente

şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.01% sau mai mari.

12.6 Alte efecte adverse

nu există date

SECŢIUNEA 13. CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri

periculoase.Codul deşeului trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autorităţile

responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

12 / 15

13.1 Metode de tratare a deşeurilor

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Produs

: Produsul nu va fi lăsat să intre în sistemul de canalizare, cursurile

de apă sau în pământ. În cazul în care este posibilă reciclarea,

aceasta este preferată eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea

nu este posibilă, se va elimina în conformitate cu reglementările

locale. Se vor elimina deşeurile într-o staţie de eliminare a

deşeurilor acreditată.

Ambalaje contaminate

: Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie

să fie duse la un sit de manipulare a deşeurilor aprobat, pentru a fi

reciclate şi eliminate. NU se vor refolosi containerele goale.

Catalogul European de

Deşeuri

: 200129* - detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Produs

: În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată

eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va

elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina

deşeurile într-o staţie de eliminare a deşeurilor acreditată.

Ambalaje contaminate

: Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie

să fie duse la un sit de manipulare a deşeurilor aprobat, pentru a fi

reciclate şi eliminate. NU se vor refolosi containerele goale.

SECŢIUNEA 14. INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea şi marcarea sunt în

conformitate cu modul de transport ales.

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

14.1 Numărul ONU

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Bunuri nepericuloase

Transport aerian (IATA)

14.1 Numărul ONU

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauţii speciale

Bunuri nepericuloase

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

13 / 15

pentru utilizatori

Transport maritim

(IMDG/Organizaţia Maritimă

Internaţională (IMO))

14.1 Numărul ONU

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Bunuri nepericuloase

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 şi Codul IBC

Bunuri nepericuloase

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Nu este destinat transportului.

SECŢIUNEA 15. INFORMAŢII DE REGLEMENTARE

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică)

pentru substanţa sau amestecul în cauză

în conformitate cu

Reglementarea referitoare la

detergenţi EC 648/2004

cel puţin 30 %: agenţi tensioactivi anionici

cel puţin 5 %, dar sub 15 %: agenţi tensioactivi neionici

Alţi constituenţi: parfumuri

Reglementare naţională

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecţia tineretului la locul de

muncă.

Alte reglementări

-Legisla

ia pentru de

euri: Legea 211/2011 privind regimul

eurilor;

-Legisla

ia pentru de

euri de ambalaje:

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor

i de

eurilor de

ambalaje.

HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea

listei deşeurilor.

- HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea la

introducerea pe pia

ă a preparatelor periculoase;

- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea

substan

elor periculoase;

- Legea nr.319/2006 a securită

i sănătă

ii în muncă;

- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerin

elor minime de

securitate

i sănătate în muncă pentru asigurarea protec

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezen

a agen

ilor

chimici.

15.2 Evaluarea securităţii chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind securitatea

chimică.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

14 / 15

SECŢIUNEA 16. ALTE INFORMAŢII

Text complet al frazelor R

Nociv în cazul ingerării.

Iritant pentru ochi.

R37/38

Iritant pentru sistemul respirator şi pentru piele.

Iritant pentru piele.

Pericol de leziuni grave pentru ochi.

Text complet al declaraţiilor H

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H315

Provoacă iritaţii ale pielii.

H318

Provoacă leziuni oculare grave.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Text complet al altor abrevieri

Preparat de către

Regulatory Affairs

Numerele mentionate in Fisa de Sigurantă sunt furnizate in formatul 1 ,000,000 = un milion si

1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime şi 0.001 = 1 miime.

INFORMAŢII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informaţiilor referitoare la legislaţie sau

sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fişei tehnice de securitate.

Informaţiile conţinute în această fişă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza conoştiinţelor,

informaţiilor şi presupunerilor noastre la data publicării acestui document.

ANEXĂ: SCENARII DE EXPUNERE

Substan

e DPD+

:

Următoarele substan

e sunt cele care contribuie în mod hotărâtor la Scenariul de expunere al

amestecului, conform regulilor DPD+:

Traseu

Substanţă

Nr. CAS

Nr. EINECS

Inhalare

Linear Alkylbenzenesulphonates

25155-30-0

246-680-4

Ingerare

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

Dermic

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

Ochii

benzenesulfonic acid, mono-c10-16-

alkyl derivs., sodium salts

68081-81-2

268-356-1

mediu acvatic

Nu este o substanţă prioritară

Proprietă

i fizice substan

e DPD+:

Substanţă

Presiunea de

vapori

Solubilitate în

apă:

POW

Masa molară

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY SOLIDSENSE FLOORCARE B

910690-01

15 / 15

Linear

Alkylbenzenesulphonates

348.48 g/mol

Pentru a evalua dacă sunt sigure Condi

iile de Operare din aval

i Măsurile de Management al

Riscului, vă rugăm să calcula

i factorul dumneavoastră de risc pe pagina de web de mai jos:

www.ecetoc.org/tra

Scurt titlu al scenariului de

expunere

Detergent pentru pardoseli. Proces manual

Descriptori ai utilizării

Grupuri de utilizatori

principali

Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ,

divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Sectoare de utilizare finală

SU22: Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie,

învăţământ, divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Categoriile de proces

PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/

descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor

nespecializate

Categorii de Produs

PC35: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază

de solvenţi)

Categorii de eliberare în

mediu

ERC8a: Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de

prelucrare în sisteme deschise