KAY MILK LINE CLEANER

Унгария - унгарски - Ecolab

Купи го сега

Предлага се от:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Номер на разрешението:
115416E

Документи на други езици

Данни за продукта Данни за продукта - български

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - испански

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - датски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - немски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - английски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - френски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - полски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - фински

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - руски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - украински

28-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - сръбски

27-11-2017

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

1 / 17

SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

Termék neve

KAY MILK LINE CLEANER

Termék kódja

115416E

Az anyag/keverék

felhasználása

Tisztítószer

Az anyag típusa

Keverék

Kizárólag szakmai felhasználó részére.

Termék hígítási információ

6.0 %

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

felhasználása

Azonosított felhasználások

Konyhai tisztítószer. Kézi

Javasolt felhasználási

korlátozások

Kizárólag ipari és foglalkozásszerű felhasználásra.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgium

+32 13 67 06 91 (Belgium)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám

+32 13 67 06 91 (Belgium)

Egészségügyi Toxikológiai

Tájékoztató Szolgálat

+36 1 476 6464; +36 80 201 199

Összeállítás/felülvizsgálat

dátuma

24.04.2015

Verzió

SZAKASZ 2: Veszélyesség szerinti besorolás

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás (1272/2008/EK RENDELETE)

Forgalomba hozott termék

Szemirritáció, 2. Osztály

H319

Bőrszenzibilizáció, 1. Osztály

H317

Termék alkalmazási hígításban

Nem veszélyes anyag vagy keverék.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

2 / 17

Besorolás (67/548/EGK, 1999/45/EK)

Forgalomba hozott termék

Xi; IRRITATÍV

Termék alkalmazási hígításban

Nem veszélyes anyag vagy keverék.

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Forgalomba hozott termék

Veszélyt jelző piktogramok

Signal Word

Figyelmeztetés

Veszélyességi állítások

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedési állítások

Megelőzés:

P280

Védőkesztyű/ szemvédő/ arcvédő használata

kötelező.

Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén:

Methyl-trimethyl-3-((1-oxododecyl)amino)propylammoniumsulfat

Termék alkalmazási hígításban

Nem veszélyes anyag vagy keverék.

További címkézés:

Forgalomba hozott termék

2.3 Egyéb veszélyek

Forgalomba hozott termék

Senki által nem ismert.

SZAKASZ 3: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2 Keverékek

Forgalomba hozott termék

Veszélyes komponensek

Kémiai név

CAS szám

EU-szám

REACH szám

Besorolás

(67/548/EGK)

Besorolás

(1272/2008/EK RENDELETE)

Koncentráció: [%]

foszforsav

7664-38-2

231-633-2

01-2119485924-24

C; R34

Nota B Bőrmarás 1B osztály;

H314

>= 2.5 - < 5

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

3 / 17

Citromsav

77-92-9

201-069-1

Xi; R36

Fémekre korrozív hatású

anyagok 1. Osztály; H290

Szemirritáció 2. Osztály;

H319

>= 3 - < 5

2-butoxietanol

111-76-2

203-905-0

01-2119475108-36

Xn; R20/21/22-

R36/38

Akut toxicitás 4. Osztály;

H302

Akut toxicitás 4. Osztály;

H332

Akut toxicitás 4. Osztály;

H312

Bőrirritáció 2. Osztály; H315

Szemirritáció 2. Osztály;

H319

>= 3 - < 5

Methyl-trimethyl-3-

((1-

oxododecyl)amino)pr

opylammoniumsulfat

Xn; R22-R36-

Akut toxicitás 4. Osztály;

H302

Szemirritáció 2. Osztály;

H319

Bőrszenzibilizáció 1. Osztály;

H317

>= 3 - < 5

Termék alkalmazási hígításban

Veszélyes komponensek

Kémiai név

CAS szám

EU-szám

REACH szám

Besorolás

(67/548/EGK)

Besorolás

(1272/2008/EK RENDELETE)

Koncentráció: [%]

Methyl-trimethyl-3-

((1-

oxododecyl)amino)pr

opylammoniumsulfat

Xn; R22-R36-

Akut toxicitás4. Osztály; H302

Szemirritáció2. Osztály; H319

Bőrszenzibilizáció1. Osztály;

H317

>= 0.25 - < 0.5

Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

SZAKASZ 4: Elsősegélynyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Forgalomba hozott termék

Szembe kerülés esetén

Azonnal nagy mennyiségű vízzel kell öblíteni, a szemhéjak alatt

is, legalább 15 percig. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása,

ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Orvosi felügyelet

szükséges.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bő vízzel azonnal le kell mosni legalább 15 percen keresztül.

Pipereszappant kell használni, ha rendelkezésre áll. A

szennyezett ruhát használat előtt ki kell mosni. A cipőt újra

használat előtt alaposan ki kell tisztítani. Orvosi felügyelet

szükséges.

Lenyelés esetén

A szájat ki kell öblíteni. Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell

fordulni.

Belélegzés esetén

Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

4 / 17

Termék alkalmazási hígításban

Szembe kerülés esetén

Bő vízzel kell öblíteni.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bő vízzel kell öblíteni.

Lenyelés esetén

A szájat ki kell öblíteni. Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell

fordulni.

Belélegzés esetén

Ha tünetek lépnek fel, orvoshoz kell fordulni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Részletesebb információkat az egészségre gyakorolt hatások és tünetek tekintetében a 11.

szekció tartalmaz.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés

Tünetileg kell kezelni.

SZAKASZ 5: Tűzvédelmi intézkedések

Forgalomba hozott termék

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási

intézkedéseket kell tenni.

Az alkalmatlan oltóanyag

Senki által nem ismert.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszélyek a

tűzoltás során

Nem tűzveszélyes vagy gyúlékony.

Veszélyes égéstermékek

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

Szén-oxidok

Nitrogén-oxidok (NOx)

Kén-oxidok

Foszfor oxidjai

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Tűzoltók különleges

védőfelszerelése

: Személyi védőfelszerelést kell használni.

További információk

: A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi

szabályozásnak megfelelően kell megsemmisíteni. Tűz és/vagy

robbanás esetén a füstöt nem szabad belélegezni.

SZAKASZ 6: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Forgalomba hozott termék

Tanácsok a mentésben nem

részt vevő személyzet

A feltakarítást csak képzett személyzet vezesse. A

védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. részben.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

5 / 17

számára

Tanácsok a mentésben részt

vevők számára

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges,

vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett

alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

Termék alkalmazási hígításban

Tanácsok a mentésben nem

részt vevő személyzet

számára

A védőintézkedéseket lásd a 7. és 8. részben.

Tanácsok a mentésben részt

vevők számára

Amennyiben a kiömlés kezelésére különleges ruházat szükséges,

vegye figyelembe az információkat 8. szakaszban feltüntetett

alkalmas és nem alkalmas anyagokról.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Forgalomba hozott termék

Környezetvédelmi

óvintézkedések

Nem szabad érintkeznie a talajjal, a felszíni vagy talajvízzel.

Termék alkalmazási hígításban

Környezetvédelmi

óvintézkedések

Nincs szükség különleges környezeti óvintézkedésekre.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Forgalomba hozott termék

Szennyezésmentesítés

módszerei

Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.A

kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell

összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és

megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti

szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt).A nyomokat

vízzel kell leöblíteni.Nagyobb mennyiségű anyag kifröccsenése

esetén, a kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, vagy más módon

tárolja, hogy megakadályozza a vízfolyásba kerülését.

Termék alkalmazási hígításban

Szennyezésmentesítés

módszerei

Meg kell szüntetni a szivárgást, ha ez biztonságosan megtehető.A

kifolyt anyagot nem éghető abszorbens anyaggal kell

összegyűjteni és felitatni, (pl. homok, föld, diatómaföld) és

megsemmisítésre tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti

szabályozásoknak megfelelően (lásd a 13. részt).A nyomokat

vízzel kell leöblíteni.Nagyobb mennyiségű anyag kifröccsenése

esetén, a kiömlött anyag elfolyását gátolja meg, vagy más módon

tárolja, hogy megakadályozza a vízfolyásba kerülését.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd az 1. szakaszt a sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkért.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

Lásd a 13. szakaszt a további hulladékkezelési információkért.

SZAKASZ 7: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Forgalomba hozott termék

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

6 / 17

Biztonságos kezelésre

vonatkozó tanácsok

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. Szembe,

bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Csak megfelelő szellőzés mellett

használható. A használatot követően a kezet alaposan meg kell

mosni. Ne keverje fehérítőszerrel vagy más klórtartalmú termékkel

- klórgáz képződik.

Egészségügyi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell

kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és

kimosni. A használatot követően az arcot, kezet és minden érintett

bőrfelületet alaposan meg kell mosni.

Termék alkalmazási hígításban

Biztonságos kezelésre

vonatkozó tanácsok

Kezelése után kezet kell mosni. A személyi védelemről lásd a 8.

részt.

Egészségügyi intézkedések

Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után

kezet kell mosni.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Forgalomba hozott termék

A tárolási helyekre és a

tárolóedényekre vonatkozó

követelmények

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva

tartandó. Tárolja megfelelo, felcímkézett tartályban.

Tárolási hőmérséklet

0 °C -ig 50 °C

Termék alkalmazási hígításban

A tárolási helyekre és a

tárolóedényekre vonatkozó

követelmények

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva

tartandó. Tárolja megfelelo, felcímkézett tartályban.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Forgalomba hozott termék

Különleges felhasználás(ok)

Konyhai tisztítószer. Kézi

SZAKASZ 8: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Határérték

Forgalomba hozott termék

Foglalkozási expozíciós határértékek

CAS szám

Komponensek

Érték típus (Az

expozíciós út)

Határérték

Aktualizálás

Bázis

7664-38-2

foszforsav

AK-érték

1 mg/m3

2011-12-22

HU OEL

CK-érték

2 mg/m3

2011-12-22

HU OEL

111-76-2

2-butoxietanol

AK-érték

98 mg/m3

2011-12-22

HU OEL

CK-érték

246 mg/m3

2011-12-22

HU OEL

DNEL

2-butoxietanol

Felhasználás: Fogyasztók

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

7 / 17

Expozíciós útvonal: Lenyelés

Lehetséges egészségügyi hatások: Hosszútávú - szervezeti

hatások

Érték: 3.2 ppm

PNEC

2-butoxietanol

Édesvíz

Érték: 8.8 mg/l

Tengervíz

Érték: 0.88 mg/l

Víz

Érték: 9.1 mg/l

Édesvízi üledék

Érték: 8.14 mg/kg

Víz

Érték: 463 mg/l

Talaj

Érték: 2.8 mg/kg

Érték: 20 mg/kg

Egyéb feltételek

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Forgalomba hozott termék

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Műszaki intézkedések

Hatékony elszívás A levegőbeli koncentrációt a munkahelyi

expozíciós határértékek alatt kell tartani.

Egyéni védőintézkedések

Egészségügyi intézkedések

A helyes ipari egészségügyi és biztonsági gyakorlat alapján kell

kezelni. Újra használat előtt a szennyezett ruhát le kell venni és

kimosni. A használatot követően az arcot, kezet és minden érintett

bőrfelületet alaposan meg kell mosni.

Szem- / arcvédelem (EN

166)

Biztonsági szemüveg oldalvédővel

Kézvédelem (EN 374)

A következő személyi védőfelszerelést kell viselni:

Nitril-kaucsuk

butilkaucsuk

Áthatolhatatlan kesztyű

Ha a tönkremenetelnek vagy a kémiai áthatolásnak bármi jele

van, a kesztyűket ki kell dobni és cserélni.

Bőr- és testvédelem (EN

14605)

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Légutak védelme (EN 143,

14387)

Nem szükséges, amennyiben a levegőben lévő koncentráció nem

haladja meg az a Munkahelyi expozíciós határértékeknél felsorolt

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

8 / 17

expozíciós határértékeket. A vonatkozó EU-s, vagy azzal

egyenértékű előírásoknak (89/656/EEC, 89/686/EEC) megfelelő,

tanúsítással rendelkező légzésvédőt kell rendszeresíteni, ha a

belégzési kockázatokat nem lehet elkerülni, vagy nem tudják

megfelelően korlátozni technológiailag, kollektív védelemmel,

vagy megfelelő munkaszervezési intézkedésekkel, módszerekkel,

eljárásokkal.

Termék alkalmazási hígításban

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Műszaki intézkedések

A jó általános szellőzés elegendő kell, hogy legyen ahhoz, hogy

szabályozza a munkavégzők lebegő szennyezőanyagoknak való

kitettségét.

Egyéni védőintézkedések

Egészségügyi intézkedések

Szünetek előtt és közvetlenül a termékhez való hozzányúlás után

kezet kell mosni.

Szem- / arcvédelem (EN

166)

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Kézvédelem (EN 374)

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Bőr- és testvédelem (EN

14605)

Nincs szükség különleges védőfelszerelésre.

Légutak védelme (EN 143,

14387)

Nem szükséges, amennyiben a levegőben lévő koncentráció nem

haladja meg az a Munkahelyi expozíciós határértékeknél felsorolt

expozíciós határértékeket. A vonatkozó EU-s, vagy azzal

egyenértékű előírásoknak (89/656/EEC, 89/686/EEC) megfelelő,

tanúsítással rendelkező légzésvédőt kell rendszeresíteni, ha a

belégzési kockázatokat nem lehet elkerülni, vagy nem tudják

megfelelően korlátozni technológiailag, kollektív védelemmel,

vagy megfelelő munkaszervezési intézkedésekkel, módszerekkel,

eljárásokkal.

Környezeti expozíció-ellenőrzések

Általános tanácsok

: Fontolja meg a tárolóedények környékének elszigetelését.

SZAKASZ 9: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Forgalomba hozott termék

Termék alkalmazási

hígításban

Külső jellemzők

: folyadék

folyadék

Szín

: halványkék

Színtelen

Szag

: Parfümök, illatszerek

enyhe

pH-érték

4.5, 1 %

Lobbanáspont

Nem alkalmazható., Nem tartja fenn az égést.

Szagküszöbérték

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

9 / 17

Olvadáspont / fagyáspont

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Kezdeti forráspont és

forrásponttartomány

> 100 °C

Párolgási sebesség

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Tűzveszélyesség (szilárd,

gázhalmazállapot)

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Felső robbanási határ

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Alsó robbanási határ

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Gőznyomás

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Relatív gőzsűrűség

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Relatív sűrűség

1.035

Vízben való oldhatóság

oldható

Oldhatóság egyéb

oldószerekben

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Megoszlási hányados: n-

oktanol/víz

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Öngyulladási hőmérséklet

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Hőbomlás

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Kinematikus viszkozitás

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Robbanásveszélyes

tulajdonságok

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

Oxidáló tulajdonságok

Az anyagot vagy a keveréket nem osztályozzák oxidálónak.

9.2 Egyéb információk

Nem alkalmazható és/vagy nincs meghatározva a keverékre

SZAKASZ 10: Stabilitás és reakciókészség

Forgalomba hozott termék

10.1 Reakciókészség

Szokásos használat közben nincs ismert veszélyes reakció.

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Ne keverje fehérítőszerrel vagy más klórtartalmú termékkel - klórgáz képződik.

10.4 Kerülendő körülmények

Senki által nem ismert.

10.5 Összeférhetetlen anyagok

Bázisok

10.6 Veszélyes bomlástermékek

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

10 / 17

A bomlástermékek között a következő anyagok lehetnek:

Szén-oxidok

Nitrogén-oxidok (NOx)

Kén-oxidok

Foszfor oxidjai

SZAKASZ 11: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Forgalomba hozott termék

A valószínű expozíciós útra

vonatkozó információ

Belégzés, Szemmel való érintkezés, Bőrrel való érintkezés

Toxicitás

Akut toxicitás, szájon át

: Akut toxicitási érték : > 2,000 mg/kg

Akut toxicitás, belélegzés

: 4 h Akut toxicitási érték : > 5 mg/l

Akut toxicitás, bőrön át

: Akut toxicitási érték : > 2,000 mg/kg

Bőrkorrózió/bőrirritáció

: Erről a termékről nincs adat.

Súlyos

szemkárosodás/szemirritáció

: Erről a termékről nincs adat.

Légzőszervi vagy

bőrszenzibilizáció

: Erről a termékről nincs adat.

Rákkeltő hatás

: Erről a termékről nincs adat.

Szaporodási hatások

: Erről a termékről nincs adat.

Csírasejt-mutagenitás

: Erről a termékről nincs adat.

Teratogenitás

: Erről a termékről nincs adat.

Egyetlen expozíció utáni

célszervi toxicitás (STOT)

: Erről a termékről nincs adat.

Ismétlődő expozíció utáni

célszervi toxicitás (STOT)

: Erről a termékről nincs adat.

Belégzési toxicitás

: Erről a termékről nincs adat.

Komponensek

Akut toxicitás, szájon át

: foszforsav

LD50 Patkány: > 2,000 mg/kg

Citromsav

LD50 Patkány: 11,700 mg/kg

2-butoxietanol

LD50 Patkány: 1,500 mg/kg

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

11 / 17

Komponensek

Akut toxicitás, belélegzés

: foszforsav

4 h LC50 Patkány: 0.962 mg/l

Komponensek

Akut toxicitás, bőrön át

: foszforsav

LD50 Nyúl: > 2,000 mg/kg

Lehetséges egészségügyi hatások

Forgalomba hozott termék

Szem

Súlyos szemirritációt okoz.

Bőr

Allergiás bőrreakciót okozhat.

Lenyelés

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Belégzés

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Krónikus expozíció

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Termék alkalmazási hígításban

Szem

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Bőr

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Lenyelés

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Belégzés

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Krónikus expozíció

Normál használat esetén egészségkárosodás nem ismert, illetve

nem várható.

Az emberre gyakorolt hatás (expozíció) mértékéből származó tapasztalatok

Forgalomba hozott termék

Szemmel való érintkezés

Vörösség, Fájdalom, Irritáció

Bőrrel való érintkezés

Vörösség, Irritáció, Allergiás reakciók

Lenyelés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

Belégzés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

Termék alkalmazási hígításban

Szemmel való érintkezés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

Bőrrel való érintkezés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

Lenyelés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

12 / 17

Belégzés

Nincsenek ismert vagy várható tünetek.

SZAKASZ 12: Ökológiai információk

Forgalomba hozott termék

12.1 Ökotoxicitás

Környezeti hatások

Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikológiai hatása.

Termék

Toxicitás halakra

: Nincs adat

Toxicitás daphniára és egyéb

vízi gerinctelen

szervezetekre.

: Nincs adat

Toxicitás algákra

: Nincs adat

Komponensek

Toxicitás halakra

: foszforsav

96 h LC50: 75.1 mg/l

Citromsav

96 h LC50 Hal: > 100 mg/l

2-butoxietanol

96 h LC50: 1,474 mg/l

Methyl-trimethyl-3-((1-oxododecyl)amino)propylammoniumsulfat

96 h LC50 Danio rerio (zebrahal): > 251.3 mg/l

Komponensek

Toxicitás daphniára és egyéb

vízi gerinctelen

szervezetekre.

: 2-butoxietanol

48 h EC50: 690 mg/l

Methyl-trimethyl-3-((1-oxododecyl)amino)propylammoniumsulfat

48 h EC50 Daphnia magna (óriás vízibolha): 136 mg/l

Komponensek

Toxicitás algákra

: 2-butoxietanol

72 h EC50: 911 mg/l

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Termék

Nincs adat

Komponensek

Biológiai lebonthatóság

foszforsav

Eredmény: Biológiailag lebontható

Citromsav

Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható.

2-butoxietanol

Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

13 / 17

Methyl-trimethyl-3-((1-oxododecyl)amino)propylammoniumsulfat

Eredmény: Biológiailag könnyen lebontható.

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Termék

Becslés

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket,

amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag

nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan

megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak

tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Egyéb káros hatások

Nincs adat

SZAKASZ 13: Ártalmatlanítási szempontok

A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni.A

Hulladék kódokat a felhasználó határozza meg, lehetőleg a környezetvédelmi hatóságokkal

egyeztetve.

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Forgalomba hozott termék

Termék

: Ahol lehetséges, ott az újra hasznosítás előnyben részesül a

hulladék elhelyezéssel és az égetéssel szemben. Ha az újra

hasznosítás nem megvalósítható, a helyi szabályozásnak

megfelelően kell kezelni. A hulladékokat jóváhagyott

hulladékkezelő berendezésben kell megsemmisíteni.

Szennyezett csomagolás

: Felhasználatlan termékként kell kezelni. Az üres tartályokat újra

hasznosítás vagy hulladék kezelés céljából jóváhagyott hulladék

kezelő telepre kell vinni. Az üres tárolóedényeket nem szabad újra

használni. A helyi, állami és szövetségi rendeleteknek

megfeleloen helyezze hulladékba.

Európai Hulladék Katalógus

: 200129* - veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

Termék alkalmazási hígításban

Termék

: A kihígított munkaoldatot a csatornába lehet engedni.

Szennyezett csomagolás

: A helyi, állami és szövetségi rendeleteknek megfeleloen helyezze

hulladékba.

SZAKASZ 14: Szállításra vonatkozó információk

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

14 / 17

Forgalomba hozott termék

A szállító / megbízó / feladó felelőssége biztosítani, hogy a csomagolás, címkézés, és a jelölések

megfeleljenek a kiválasztott szállítási módnak.

Szárazföldi szállítás (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-szám

Nem veszélyes áru

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

Nem veszélyes áru

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

Nem veszélyes áru

14.4 Csomagolási csoport

Nem veszélyes áru

14.5 Környezeti veszélyek

Nem veszélyes áru

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Nem veszélyes áru

Légi szállítás (IATA)

14.1 UN-szám

Nem veszélyes áru

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

Nem veszélyes áru

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

Nem veszélyes áru

14.4 Csomagolási csoport

Nem veszélyes áru

14.5 Környezeti veszélyek

Nem veszélyes áru

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Nem veszélyes áru

Tengeri szállítás

(IMDG/IMO)

14.1 UN-szám

Nem veszélyes áru

14.2 Az ENSZ szerinti

megfelelő szállítási

megnevezés

Nem veszélyes áru

14.3 Szállítási veszélyességi

osztály(ok)

Nem veszélyes áru

14.4 Csomagolási csoport

Nem veszélyes áru

14.5 Környezeti veszélyek

Nem veszélyes áru

14.6 A felhasználót érintő

különleges óvintézkedések

Nem veszélyes áru

14.7 A MARPOL 73/78 II.

melléklete és az IBC kódex

szerinti ömlesztett szállítás

Nem veszélyes áru

Termék alkalmazási hígításban

Nem kerül szállításra.

SZAKASZ 15: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és

környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Házi szabályozás

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

15 / 17

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

Egyéb szabályozások

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó

rendeletei

2012. évi CLXXXV törvény a hulladékról és vonatkozó rendeletei

44/2000 (XII.27.) EüM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a

veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve

tevékenységek részletes szabályairól.

25/2000.(IX.30.) EüM-ESzCsM együttes rendelet a munkahelyek

kémiai biztonságáról.

Csak a biocidokra/fertőtlenítőszerekre vonatkozó szabályozás:

38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid

termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek

engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szükséges a Kémiai Biztonsági

Értékelés.

SZAKASZ 16: Egyéb információk

Az R-mondatok teljes szövege

R20/21/22

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

Lenyelve ártalmas.

Égési sérülést okoz.

Szemizgató hatású.

R36/38

Szem- és bőrizgató hatású.

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású

lehet).

A H-mondatok teljes szövege

H290

Fémekre korrozív hatású lehet.

H302

Lenyelve ártalmas.

H312

Bőrrel érintkezve ártalmas.

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315

Bőrirritáló hatású.

H317

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H319

Súlyos szemirritációt okoz.

H332

Belélegezve ártalmas.

Egyéb rövidítések teljes szövege

Készítette

Regulatory Affairs

Az adott számok formátuma a Biztonsági Adatlapban: 1,000,000 = 1 millió, és 1,000 = 1 ezer 0,1 =

egy tized és 0,001 = egy ezred

MÓDOSÍTOTT ADATOK: A rendelkezo és egészségügyi adatokkal kapcsolatos jelentosebb

módosításokat a bal margón látható sáv jelzi az Anyagbiztonsági adatlap javított változatában.

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és

meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. A megadott információ csak

iránymutatónak van szánva a biztonságos kezeléshez, használathoz, feldolgozáshoz, tároláshoz,

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

16 / 17

szállításhoz, hulladékelhelyezéshez és megsemmisítéshez és nem arra, hogy garanciának vagy

minőségi követelménynek tekintsék. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem

biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják,

kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

MELLÉKLET: EXPOZÍCIÓS FORGATÓKÖNYVEK

DPD+ anyagok

:

A következő anyagok azok a fő összetevők, amelyek hozzájárulnak a keverék Expozíciós

forgatókönyv kialakításához a DPD + Szabályoknak megfelelően:

Útvonal

Anyag

CAS szám

EINECS

szám

Lenyelés

foszforsav

7664-38-2

231-633-2

Belégzés

2-butoxietanol

111-76-2

203-905-0

Bőr

Methyl-trimethyl-3-((1-

oxododecyl)amino)propylammoniumsul

Szem

Citromsav

77-92-9

201-069-1

vízi környezet

Nem kiemelt anyag

Fizikai tulajdonságok DPD + anyagok:

Anyag

Gőznyomás

Vízben való

oldhatóság

Pow

Moláris tömeg

foszforsav

0.04 hPa

> 850 g/l

98 g/mol

2-butoxietanol

117 Pa

0.81

118 g/mol

Citromsav

1,000 g/l

Annak megállapításához, hogy a felhasználás feltételei illetve a kockázatkezelési intézkedései

megfelelőek, kérjük használja az alábbi weboldalt, a kockázati tényezők kiszámításához:

www.ecetoc.org/tra

Az expozíciós forgatókönyv

rövid címe

Konyhai tisztítószer. Kézi

Felhasználási leírók

Főbb felhasználói csoportok

Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások,

kézművesek)

Végfelhasználás ágazatai

SU22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006 számú EK rendelet szerint

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

17 / 17

(közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások,

kézművesek)

Folyamat kategóriák

PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel

PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés)

nem kijelölt létesítményekben

Termékkategória

PC35: Mosó- és tisztítószerek (ideértve az oldószer alapú

termékeket)

Környezeti kibocsátási

kategóriák

ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű,

szórt beltéri felhasználása

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация