KAY MILK LINE CLEANER

Румъния - румънски - Ecolab

Купи го сега

Предлага се от:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Номер на разрешението:
115416E

Документи на други езици

Данни за продукта Данни за продукта - български

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - испански

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - датски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - немски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - английски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - френски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

25-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

23-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - полски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - фински

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - руски

27-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

26-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - украински

28-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

24-11-2017

Данни за продукта Данни за продукта - сръбски

27-11-2017

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu

Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

1 / 17

SECŢIUNEA 1: Identificarea substan

ei/amestecului

i a societă

ii/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea produsului

KAY MILK LINE CLEANER

Codul produsului

115416E

Utilizarea

substanţei/amestecului

Produs de curăţare

Tipul substanţei

Amestec

Numai pentru utilizare profesională.

Informa

ii privind diluarea

produsului.

6.0 %

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate

Utilizări identificate

Detergent pentru bucătărie. Proces manual

Restricţii recomandate în

timpul utilizării

Rezervat utilizărilor industriale şi profesionale.

1.3 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate

Societatea

KAY BVBA

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, Belgia

+32 13 67 06 91 (Belgia)

BE_KAY_CS@ecolab.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă

Număr de telefon care poate

fi apelat în caz de urgenţă

+32 13 67 06 91 (Belgia)

Numărul de telefon de la

Biroul pentru Regulamentul

sanitar internaţional şi

informare toxicologică

021 3183606 (Program: Luni-Vineri, între orele: 8:00 - 15:00)

Data redactării/revizuirii

24.04.2015

Versiune

SECŢIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanţei sau a amestecului

Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Iritarea ochilor, Categoria 2

H319

Sensibilizarea pielii, Categoria 1

H317

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

2 / 17

Substanţă nepericuloasă sau amestec nepericulos.

Clasificare (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Xi; IRITANT

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Substanţă nepericuloasă sau amestec nepericulos.

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Pictograme de pericol

Cuvânt de semnalizare

(avertizare)

Atenţionare

Fraze descriptive pentru tipul

de pericol

H317

Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze ce descriu prevederile

necesare atunci când se

foloseşte materialul

Prevenire:

P280

Purtaţi mănuşi de protecţie/ echipament de

protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a

feţei.

Componente potenţial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

Methyl-trimethyl-3-((1-oxododecyl)amino)propylammoniumsulfat

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Substanţă nepericuloasă sau amestec nepericulos.

Etichetare adiţională:

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

2.3 Alte pericole

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Necunoscut.

SECŢIUNEA 3: Compozi

ie/informa

ii privind componen

ii

3.2 Amestecuri

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Componente potenţial periculoase

Denumire chimică

Nr. CAS

Clasificare

Clasificare

Concentraţia: [%]

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

3 / 17

Nr.CE

Nr. REACH

(67/548/CEE)

(REGULAMENTUL (CE) NR.

1272/2008)

Phosphoric acid

7664-38-2

231-633-2

01-2119485924-24

C; R34

Nota B Corodarea pielii

Categoria 1B; H314

>= 2.5 - < 5

Acid citric

77-92-9

201-069-1

Xi; R36

Corosive pentru metale

Categoria 1; H290

Iritarea ochilor Categoria 2;

H319

>= 3 - < 5

2-butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

01-2119475108-36

Xn; R20/21/22-

R36/38

Toxicitate acută Categoria 4;

H302

Toxicitate acută Categoria 4;

H332

Toxicitate acută Categoria 4;

H312

Iritarea pielii Categoria 2;

H315

Iritarea ochilor Categoria 2;

H319

>= 3 - < 5

Methyl-trimethyl-3-

((1-

oxododecyl)amino)pr

opylammoniumsulfat

Xn; R22-R36-

Toxicitate acută Categoria 4;

H302

Iritarea ochilor Categoria 2;

H319

Sensibilizarea pielii Categoria

1; H317

>= 3 - < 5

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Componente potenţial periculoase

Denumire chimică

Nr. CAS

Nr.CE

Nr. REACH

Clasificare

(67/548/CEE)

Clasificare

(REGULAMENTUL (CE) NR.

1272/2008)

Concentraţia: [%]

Methyl-trimethyl-3-

((1-

oxododecyl)amino)pr

opylammoniumsulfat

Xn; R22-R36-

Toxicitate acutăCategoria 4;

H302

Iritarea ochilorCategoria 2;

H319

Sensibilizarea pieliiCategoria

1; H317

>= 0.25 - < 0.5

Pentru textul complet al frazelor R menţionate în acest paragraf, se va consulta paragraful 16.

Pentru textul complet al acestor fraze H menţionate în această secţiune, se va consulta Secţiunea

SECŢIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

În caz de contact cu ochii

Se va clăti imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, cel

puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi

dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.

Se va chema un medic.

În caz de contact cu pielea

Se va spăla imediat cu multă apă timp de cel puţin 15 minute. Se

va utiliza un săpun neutru dacă este disponibil. Se vor spăla

hainele contaminate înainte de refolosire. Se vor curăţa extrem de

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

4 / 17

bine ghetele înainte de folosire. Se va chema un medic.

Dacă este ingerat

Se va clăti gura. Se va da asistenţă medicală dacă apar

simptomele.

Dacă se inhalează

Se va da asistenţă medicală dacă apar simptomele.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

În caz de contact cu ochii

Se va clăti cu multă apă.

În caz de contact cu pielea

Se va clăti cu multă apă.

Dacă este ingerat

Se va clăti gura. Se va da asistenţă medicală dacă apar

simptomele.

Dacă se inhalează

Se va da asistenţă medicală dacă apar simptomele.

4.2 Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate

Consultaţi Secţiunea 11 pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome

4.3 Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare

Tratament

Se va trata simptomatologic.

SECŢIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Mijloace de stingere

corespunzătoare

Se vor folosi metode de stingere adecvate condiţiilor locale şi

mediului înconjurător.

Mijloace de stingere

necorespunzătoare

Necunoscut.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză

Riscuri specifice în timpul

luptei împotriva incendiilor

Nu este inflamabil sau combustibil.

Produşi de combustie

periculoşi

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

Oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

Oxizi ai fosforului

5.3 Recomandări destinate pompierilor

echipamentelor speciale de

protecţie pentru pompieri

: Se va folosi echipament de protecţie individual.

Informaţii suplimentare

: Rezidurile de ardere şi apa folosită la stingere, care a fost

contaminată, trebuie eliminate în conformitate cu reglementările

locale. În cazul unui incendiu şi/sau explozie nu se va inhala

fumul.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

5 / 17

SECŢIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Sfaturi pentru personalul care

nu este implicat în situaţii de

urgenţă

Asiguraţi-vă că procesul de curăţare este coordonat doar de

personal instruit. A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7

şi 8.

Sfaturi pentru personalul care

intervine în situaţii de urgenţă

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,

aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind

materialele adecvate şi inadecvate.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Sfaturi pentru personalul

care nu este implicat în

situaţii de urgenţă

A se vedea măsurile de protecţie din capitolele 7 şi 8.

Sfaturi pentru personalul

care intervine în situaţii de

urgenţă

Dacă este necesar echipament special pentru tratarea scurgerii,

aveţi în vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind

materialele adecvate şi inadecvate.

6.2 Precauţii pentru mediul înconjurător

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Nu se va permite să intre în contact cu contact cu solul, apele de

suprafaţă sau freatice.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Precauţii pentru mediul

înconjurător

Nu sunt necesare măsuri de prevedere speciale pentru mediul

înconjurător.

6.3 Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Metodele de curăţare

Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. Se

va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui

material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ,

kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un container pentru

eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a

se vedea capitolul 13). Se vor înlătură urmele cu apă. Pentru

deversări mari, îndigui

i materialul scurs sau re

i materialul

astfel încât să vă asigura

i că scurgerea nu ajunge în cursuri de

apă.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Metodele de curăţare

Opriţi scurgerea, dacă acest lucru se poate face în siguranţă. Se

va strânge şi se va colecta materialul împrăştiat cu ajutorul unui

material absorbant necombustibil, (spre exemplu nisip, pământ,

kieselgur, vermiculit) şi va fi depozitat într-un container pentru

eliminare conform cu reglementările locale-naţionale în vigoare (a

se vedea capitolul 13). Se vor înlătură urmele cu apă. Pentru

deversări mari, îndigui

i materialul scurs sau re

i materialul

astfel încât să vă asigura

i că scurgerea nu ajunge în cursuri de

apă.

6.4 Trimiteri către alte secţiuni

Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

6 / 17

Pentru protecţia individuală a se vedea paragraful 8.

Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

SECŢIUNEA 7: Manipularea

i depozitarea

7.1 Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Sfaturi de manipulare în

condiţii de securitate

Evitaţi contactul cu pielea şi cu ochii. Evitaţi orice contact cu ochii,

pielea sau îmbrăcămintea. Se va folosi numai cu ventilaţie

adecvată. Spălaţi-vă mâinile bine după utilizare. Nu amesteca

i cu

înălbitor sau cu alte produse cu clor - se produce clor gazos.

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilizare.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Sfaturi de manipulare în

condiţii de securitate

Se vor spăla mâinile înainte de manipulare. Pentru protecţia

individuală a se vedea paragraful 8.

Măsuri de igienă

Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după

manipularea produsului.

7.2 Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Cerinţe pentru spaţiile de

depozitare şi containere

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstraţi recipientul închis etanş.

Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

Temperatură de depozitare

0 °C la 50 °C

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Cerinţe pentru spaţiile de

depozitare şi containere

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Păstraţi recipientul închis etanş.

Produsul se va depozita în recipiente etichetate corespunzător.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Utilizare (utilizări) specifică

(specifice)

Detergent pentru bucătărie. Proces manual

SECŢIUNEA 8: Controale ale expunerii/protec

ia personală

8.1 Parametri de control

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Concentra

ie maximă de lucru

Nr. CAS

Componente

Tipul valorii (Formă

de expunere)

Parametri de

control

Adus la zi

Bază

7664-38-2

Phosphoric

acid

1 mg/m3

2006-10-13

RO OEL

STEL

2 mg/m3

2006-10-13

RO OEL

111-76-2

30 ppm

2012-01-19

RO OEL

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

7 / 17

butoxyethanol

150 mg/m3

STEL

50 ppm

250 mg/m3

2012-01-19

RO OEL

DNEL

2-butoxyethanol

Utilizare finale: Consumatori

Căi de expunere: Ingerare

Efecte potenţiale asupra sănătăţii: Efecte sistemice pe termen

lung

Valoare: 3.2 ppm

PNEC

2-butoxyethanol

Apă proaspătă

Valoare: 8.8 mg/l

Apă de mare

Valoare: 0.88 mg/l

Apă

Valoare: 9.1 mg/l

Sediment de apă curgătoare

Valoare: 8.14 mg/kg

Apă

Valoare: 463 mg/l

Valoare: 2.8 mg/kg

Valoare: 20 mg/kg

Alte condiţii

8.2 Controale ale expunerii

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic

Sistem de ventilaţie de evacuare eficient Se vor menţine

concentraţiile în aer sub standardele (limitele) de expunere

profesională.

Măsuri de protecţie individuale

Măsuri de igienă

Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a

normelor de securitate. Se va scoate şi se va spăla

îmbrăcămintea contaminată, înainte de a se refolosi. Spălaţi-vă

faţa, mâinile şi orice altă parte de piele expusă bine după utilizare.

Protecţia ochilor / feţei (EN

166)

Ochelari de protecţie cu ecrane laterale

Protecţia mâinilor (EN 374)

Se va purta următorul echipament de protecţie individuală:

Cauciuc nitril

cauciuc butil

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

8 / 17

Mănuşi impermeabile

Mănuşile trebuie să fie scoase şi înlocuite dacă există vreo

indicaţie de degradare sau pătrundere chimică.

Protecţia pielii şi a corpului

(EN 14605)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia respiraţiei (EN 143,

14387)

Nu este necesară când concentra

iile agen

ilor chimici din aer

sunt men

inute sub valorile limită obligatorii de expunere

ionate în sec

iunea Limite de expunere profesională. Utiliza

echipamente de protec

ie respiratorie certificate conform normelor

UE (89/656/EEC, 89/686/EEC ) sau echivalente, atunci când

riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice

de protec

ie colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de

ordin organizatoric.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Măsurători tehnice corespunzătoare

Măsuri de ordin tehnic

Pentru a controla expunerea muncitorilor la substanţele

contaminante aeropurtate, este suficientă o ventilaţie generală

bună.

Măsuri de protecţie individuale

Măsuri de igienă

Se vor spăla mâinile înainte de pauze şi imediat după

manipularea produsului.

Protecţia ochilor / feţei (EN

166)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia mâinilor (EN 374)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia pielii şi a corpului

(EN 14605)

Nu este necesar echipament de protecţie special.

Protecţia respiraţiei (EN 143,

14387)

Nu este necesară când concentra

iile agen

ilor chimici din aer

sunt men

inute sub valorile limită obligatorii de expunere

ionate în sec

iunea Limite de expunere profesională. Utiliza

echipamente de protec

ie respiratorie certificate conform normelor

UE (89/656/EEC, 89/686/EEC ) sau echivalente, atunci când

riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice

de protec

ie colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de

ordin organizatoric.

Controlul expunerii mediului

Indicaţii generale

: Eventual aveţi în vedere împrejmuirea recipientelor de depozitare.

SECŢIUNEA 9: Proprietă

ile fizice

i chimice

9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Produsul IN FORMA DE

LIVRARE

Produsul LA DILU

IA DE

UTILIZARE

Aspect

: lichid

lichid

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

9 / 17

Culoare

: bleu

Incolor

Miros

: Parfumuri, odorizante

slab

4.5, 1 %

Punctul de aprindere

Nu se aplică., Nu menţine arderea.

Pragul de acceptare a

mirosului

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Punctul de topire/punctul de

îngheţare

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Punctul iniţial de fierbere şi

intervalul de fierbere

> 100 °C

Viteza de evaporare

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Inflamabilitatea (solid, gaz)

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Limită superioară de

explozie

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Limită inferioară de explozie

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Presiunea de vapori

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Densitatea de vapori relativă

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Densitatea relativă

1.035

Solubilitate în apă:

solubil

Solubilitate in alţi solvenţi

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Coeficientul de partiţie: n-

octanol/apă

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Temperatura de

autoaprindere

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Descompunere termică

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Vâscozitate cinematică

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Proprietăţi explozive

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

Proprietăţi oxidante

Substanţa sau amestecul nu sunt clasificate drept oxidante.

9.2 Alte informaţii

Nu se aplică şi/sau nu este determinat pentru amestec

SECŢIUNEA 10: Stabilitate

i reactivitate

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

10.1 Reactivitate

Nu se conoaşte nici o reacţie periculoasă în condiţii normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Stabil în condiţii normale.

10.3 Posibilitatea de reacţii periculoase

Nu amesteca

i cu înălbitor sau cu alte produse cu clor - se produce clor gazos.

10.4 Condiţii de evitat

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

10 / 17

Necunoscut.

10.5 Materiale incompatibile

Baze

10.6 Produşi de descompunere periculoşi

Produsele de descompunere pot conţine următoarele substanţe:

Oxizi de carbon

Oxizi de azot (NOx)

Oxizi de sulf

Oxizi ai fosforului

SECŢIUNEA 11: Informa

ii toxicologice

11.1 Informaţii privind efectele toxicologice

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Informaţii privind căile

probabile de expunere

Inhalare, Contact cu ochii, Contact cu pielea

Toxicitate

Toxicitate acută orală

: Estimarea toxicităţii acute : > 2,000 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare

: 4 h Estimarea toxicităţii acute : > 5 mg/l

Toxicitate acută dermică

: Estimarea toxicităţii acute : > 2,000 mg/kg

Corodarea/iritarea pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Lezarea gravă/iritarea ochilor

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Sensibilizarea căilor

respiratorii sau a pielii

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Cancerogenitatea

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Efecte referitoare la

reproducere

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Mutagenitatea celulelor

germinative

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate teratogenă

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere unică

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

STOT (toxicitate asupra

organelor ţintă specifice) –

expunere repetată

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

Toxicitate referitoare la

: Nu există informaţii disponibile despre acest produs.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

11 / 17

aspiraţie

Componente

Toxicitate acută orală

: Phosphoric acid

LD50 Şobolan: > 2,000 mg/kg

Acid citric

LD50 Şobolan: 11,700 mg/kg

2-butoxyethanol

LD50 Şobolan: 1,500 mg/kg

Componente

Toxicitate acută prin inhalare

: Phosphoric acid

4 h LC50 Şobolan: 0.962 mg/l

Componente

Toxicitate acută dermică

: Phosphoric acid

LD50 Iepure: > 2,000 mg/kg

Efecte potenţiale asupra sănătăţii

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Ochii

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Piele

Poate să provoace o reacţie alergică a pielii.

Ingerare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Inhalare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Expunere cronică

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Ochii

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Piele

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Ingerare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Inhalare

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Expunere cronică

În condiţii normale de utilizare nu este cunoscut şi nici previzibil

vreun risc pentru sănătate.

Informaţii referitoare la efectele datorate expunerii umane

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Contact cu ochii

Roşeaţă, Durere, Iritaţie

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

12 / 17

Contact cu pielea

Roşeaţă, Iritaţie, Reacţii alergice

Ingerare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Inhalare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Contact cu ochii

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Contact cu pielea

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Ingerare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

Inhalare

Nici un fel de simptome cunoscute sau de aşteptat.

SECŢIUNEA 12: Informa

ii ecologice

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

12.1 Ecotoxicitate

Efecte asupra mediului

înconjurător

Acest produs nu are efecte ecotoxicologice cunoscute.

Produs

Toxicitate pentru peşti

: Nu există date

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

: Nu există date

Toxicitate asupra algelor

: Nu există date

Componente

Toxicitate pentru peşti

: Phosphoric acid

96 h LC50: 75.1 mg/l

Acid citric

96 h LC50 Peşte: > 100 mg/l

2-butoxyethanol

96 h LC50: 1,474 mg/l

Methyl-trimethyl-3-((1-oxododecyl)amino)propylammoniumsulfat

96 h LC50 Danio rerio (peştele zebră): > 251.3 mg/l

Componente

Toxicitate pentru dafnia şi

alte nevertebrate acvatice.

: 2-butoxyethanol

48 h EC50: 690 mg/l

Methyl-trimethyl-3-((1-oxododecyl)amino)propylammoniumsulfat

48 h EC50 Daphnia magna (purice de apă): 136 mg/l

Componente

Toxicitate asupra algelor

: 2-butoxyethanol

72 h EC50: 911 mg/l

12.2 Persistenţă şi degradabilitate

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

13 / 17

Produs

Nu există date

Componente

Biodegradare

Phosphoric acid

Rezultat: Biodegradabil

Acid citric

Rezultat: Uşor biodagradabil.

2-butoxyethanol

Rezultat: Uşor biodagradabil.

Methyl-trimethyl-3-((1-oxododecyl)amino)propylammoniumsulfat

Rezultat: Uşor biodagradabil.

12.3 Potenţial de bioacumulare

Nu există date

12.4 Mobilitate în sol

Nu există date

12.5 Rezultatele evaluării PBT şi vPvB

Produs

Evaluare

Aceasă substanţă/mix nu conţine componente considerate a fi fie

persistente, bioacumulative şi toxice (PBT), fie foarte persistente

şi foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

12.6 Alte efecte adverse

Nu există date

SECŢIUNEA 13: Considera

ii privind eliminarea

Eliminarea trebuie să fie in conformitate cu Directivele Europeene referitoare la deşeuri şi deşeuri

periculoase.Codul deşeului trebuie atribuit de către utilizator, de preferat în acord cu autorităţile

responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

13.1 Metode de tratare a deşeurilor

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Produs

: În cazul în care este posibilă reciclarea, aceasta este preferată

eliminării sau incinerării. Dacă reciclarea nu este posibilă, se va

elimina în conformitate cu reglementările locale. Se vor elimina

deşeurile într-o staţie de eliminare a deşeurilor acreditată.

Ambalaje contaminate

: Se va elimina drept produs nefolosit. Containerele goale trebuie

să fie duse la o uzină de manipulare a deşeurilor autorizată pentru

a fi reciclate şi eliminate. NU se vor refolosi containerele goale. A

se elimina în conformitate cu reglementările locale, naţionale şi

federale.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

14 / 17

Catalogul European de

Deşeuri

: 200129* - detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase

Reglementare naţională

România

-Legisla

ia pentru de

euri: Legea 211/2011 privind regimul

eurilor;

-Legisla

ia pentru de

euri de ambalaje:

HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor

i de

eurilor de

ambalaje.

HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea

listei deşeurilor.

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Produs

: Produsul diluat poate fi eliminat la canalizare.

Ambalaje contaminate

: A se elimina în conformitate cu reglementările locale, naţionale şi

federale.

SECŢIUNEA 14: Informa

ii referitoare la transport

Produsul IN FORMA DE LIVRARE

Expeditorul are răspunderea de a se asigura că ambalarea, etichetarea şi marcarea sunt în

conformitate cu modul de transport ales.

Transport rutier (ADR/ADN/RID)

14.1 Numărul ONU

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Bunuri nepericuloase

Transport aerian (IATA)

14.1 Numărul ONU

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă

ONU pentru expediţie

Bunuri nepericuloase

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Bunuri nepericuloase

Transport maritim

(IMDG/Organizaţia Maritimă

Internaţională (IMO))

14.1 Numărul ONU

Bunuri nepericuloase

14.2 Denumirea corectă

Bunuri nepericuloase

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

15 / 17

ONU pentru expediţie

14.3 Clasa (clasele) de

pericol pentru transport

Bunuri nepericuloase

14.4 Grupul de ambalare

Bunuri nepericuloase

14.5 Pericole pentru mediul

înconjurător

Bunuri nepericuloase

14.6 Precauţii speciale

pentru utilizatori

Bunuri nepericuloase

14.7 Transport în vrac, în

conformitate cu anexa II la

MARPOL 73/78 şi Codul IBC

Bunuri nepericuloase

Produsul LA DILU

IA DE UTILIZARE

Nu este destinat transportului.

SECŢIUNEA 15: Informa

ii de reglementare

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică)

pentru substanţa sau amestecul în cauză

Reglementare naţională

Se va lua în considerare directiva 94/33/CE referitoare la protecţia tineretului la locul de

muncă.

Alte reglementări

- HG nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea la

introducerea pe pia

ă a preparatelor periculoase;

- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea

i etichetarea

substan

elor periculoase;

- Legea nr.319/2006 a securită

i sănătă

ii în muncă;

- HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerin

elor minime de

securitate

i sănătate în muncă pentru asigurarea protec

lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezen

a agen

ilor

chimici.

15.2 Evaluarea securităţii chimice

Acest produs conţine substanţe pentru care sunt încă necesare evaluări privind securitatea

chimică.

SECŢIUNEA 16: Alte informa

ii

Text complet al frazelor R

R20/21/22

Nociv în caz de inhalare, ingerare şi contact cu pielea.

Nociv în cazul ingerării.

Provoacă arsuri.

Iritant pentru ochi.

R36/38

Iritant pentru ochi şi piele.

Poate provoca sensibilizare în urma contactului cu pielea.

Text complet al declaraţiilor H

H290

Poate fi corosiv pentru metale.

H302

Nociv în caz de înghiţire.

H312

Nociv în contact cu pielea.

H314

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

H315

Provoacă iritarea pielii.

H317

Poate provoca o reacţie alergică a pielii.

H319

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

16 / 17

H332

Nociv în caz de inhalare.

Text complet al altor abrevieri

Preparat de către

Regulatory Affairs

Numerele mentionate in Fisa de Sigurantă sunt furnizate in formatul 1 ,000,000 = un milion si

1,000 = o mie. 0.1 = 1 zecime şi 0.001 = 1 miime.

INFORMAŢII REVIZUITE: Modificările semnificative ale informaţiilor referitoare la legislaţie sau

sănătate sunt indicate printr-o bară în marginea din stânga a fişei tehnice de securitate.

Informaţiile conţinute în această fişă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza conoştiinţelor,

informaţiilor şi presupunerilor noastre la data publicării acestui document.

ANEXĂ: SCENARII DE EXPUNERE

Substan

e DPD+

:

Următoarele substan

e sunt cele care contribuie în mod hotărâtor la Scenariul de expunere al

amestecului, conform regulilor DPD+:

Traseu

Substanţă

Nr. CAS

Nr. EINECS

Ingerare

Phosphoric acid

7664-38-2

231-633-2

Inhalare

2-butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

Dermic

Methyl-trimethyl-3-((1-

oxododecyl)amino)propylammoniumsul

Ochii

Acid citric

77-92-9

201-069-1

mediu acvatic

Nu este o substanţă prioritară

Proprietă

i fizice substan

e DPD+:

Substanţă

Presiunea de

vapori

Solubilitate în

apă:

Pow

Masa molară

Phosphoric acid

0.04 hPa

> 850 g/l

98 g/mol

2-butoxyethanol

117 Pa

0.81

118 g/mol

Acid citric

1,000 g/l

Pentru a evalua dacă sunt sigure Condi

iile de Operare din aval

i Măsurile de Management al

Riscului, vă rugăm să calcula

i factorul dumneavoastră de risc pe pagina de web de mai jos:

www.ecetoc.org/tra

Scurt titlu al scenariului de

Detergent pentru bucătărie. Proces manual

FIŞA CU DATE DE SECURITATE

în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006

KAY MILK LINE CLEANER

115416E

17 / 17

expunere

Descriptori ai utilizării

Grupuri de utilizatori

principali

Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie, învăţământ,

divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Sectoare de utilizare finală

SU22: Utilizări profesionale: Domeniul public (administraţie,

învăţământ, divertisment, servicii, meşteşu-guri)

Categoriile de proces

PROC10: Aplicarea cu rolă sau pensulă

PROC8a: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/

descărcare) din/ în vase/ recipiente mari în cadrul unităţilor

nespecializate

Categorii de Produs

PC35: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază

de solvenţi)

Categorii de eliberare în

mediu

ERC8a: Utilizare larg răspândită la interior a agenţilor auxiliari de

prelucrare în sisteme deschise

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация