Jakavi

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

04-01-2021

Активна съставка:
руксолитиниб (като фосфат)
Предлага се от:
Novartis Europharm Limited
АТС код:
L01XE18
INN (Международно Name):
ruxolitinib
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Myeloproliferative Disorders, Polycythemia Vera
Терапевтични показания:
Миелофиброза (МАТ)Jakavi е показан за лечение на заболявания, свързани с спленомегалии, симптоми при възрастни пациенти с първичен миелофиброзом (също така известни като хронична идиопатична миелофиброз), след миелофиброз, полицитемия вера или пост са необходими миелофиброзом thrombocythaemia . Полицитемия Вера (PX)Jakavi е показан за лечение на възрастни пациенти с полицитемия вера, които са резистентни или с непоносимост към гидроксимочевины.
Каталог на резюме:
Revision: 22
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002464
Дата Оторизация:
2012-08-23
EMEA код:
EMEA/H/C/002464

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - испански

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

15-04-2015

Листовка Листовка - чешки

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

04-01-2021

Листовка Листовка - датски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - датски

04-01-2021

Листовка Листовка - немски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - немски

04-01-2021

Листовка Листовка - естонски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

15-04-2015

Листовка Листовка - гръцки

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

04-01-2021

Листовка Листовка - английски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - английски

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

15-04-2015

Листовка Листовка - френски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - френски

04-01-2021

Листовка Листовка - италиански

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

15-04-2015

Листовка Листовка - латвийски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

15-04-2015

Листовка Листовка - литовски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

15-04-2015

Листовка Листовка - унгарски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

15-04-2015

Листовка Листовка - малтийски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

15-04-2015

Листовка Листовка - нидерландски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

15-04-2015

Листовка Листовка - полски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - полски

04-01-2021

Листовка Листовка - португалски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

15-04-2015

Листовка Листовка - румънски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

15-04-2015

Листовка Листовка - словашки

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

15-04-2015

Листовка Листовка - словенски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

15-04-2015

Листовка Листовка - фински

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - фински

04-01-2021

Листовка Листовка - шведски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

04-01-2021

Листовка Листовка - норвежки

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

04-01-2021

Листовка Листовка - исландски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

04-01-2021

Листовка Листовка - хърватски

04-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

04-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

15-04-2015

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Jakavi 5 mg таблетки

Jakavi 10 mg таблетки

Jakavi 15 mg таблетки

Jakavi 20 mg таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Jakavi 5 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 5 mg руксолитиниб (ruxolitinib) (като фосфат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка таблетка съдържа 71,45 mg лактоза монохидрат.

Jakavi 10 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 10 mg руксолитиниб (ruxolitinib) (като фосфат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка таблетка съдържа 142,90 mg лактоза монохидрат.

Jakavi 15 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 15 mg руксолитиниб (ruxolitinib) (като фосфат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка таблетка съдържа 214,35 mg лактоза монохидрат.

Jakavi 20 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 20 mg руксолитиниб (ruxolitinib) (като фосфат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка таблетка съдържа 285,80 mg лактоза монохидрат.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка

Jakavi 5 mg таблетки

Бяла до почти бяла кръгла таблетка, с диаметър приблизително 7,5 mm, с вдлъбнато релефно

означение „NVR“ от едната страна и „L5“ от другата.

Jakavi 10 mg таблетки

Бяла до почти бяла кръгла таблетка, с диаметър приблизително 9,3 mm, с вдлъбнато релефно

означение „NVR“ от едната страна и „L10“ от другата.

Jakavi 15 mg таблетки

Бяла до почти бяла овална таблетка, с диаметър приблизително 15,0 х7,0 mm, с вдлъбнато

релефно означение „NVR“ от едната страна и „L15“ от другата.

Jakavi 20 mg таблетки

Бяла до почти бяла продълговата таблетка, с диаметър приблизително 16,5 x 7,4 mm, с

вдлъбнато релефно означение „NVR“ от едната страна и „L20“ от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Миелофиброза (МФ)

Jakavi е показан за лечение на свързани със заболяването спленомегалия или симптоми при

възрастни пациенти с първична миелофиброза (известна също като хронична идиопатична

миелофиброза), миелофиброза след полицитемия вера или миелофиброза след есенциална

тромбоцитемия.

Полицитемия вера (ПВ)

Jakavi е показан за лечение на възрастни пациенти с полицитемия вера, които са резистентни

или имат непоносимост към лечение с хидроксиурея.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Jakavi трябва да се започне от лекар с опит в прилагането на противоракови

лекарствени продукти.

Преди да се започне лечение с Jakavi трябва да се направи пълна кръвна картина, включително

диференциално броене на левкоцити.

Пълната кръвна картина, включително диференциално броене на левкоцити, трябва да се

проследява на всеки 2-4 седмици, докато дозата на Jakavi стане постоянна и когато е клинично

показано след това (вж. точка 4.4).

Дозировка

Начална доза

Препоръчителната начална доза руксолитиниб при МФ е 15 mg два пъти дневно при пациенти с

тромбоцитен брой между 100 000/mm

и 200 000/mm

, и 20 mg два пъти дневно при пациенти с

тромбоцитен брой >200 000/mm

. Препоръчителната начална доза руксолитиниб при ПВ е

10 mg, приети перорално два пъти дневно.

Няма достатъчно информация, за да се препоръча начална доза при пациенти с тромбоцитен

брой между 50 000/mm

и <100 000/mm

. Максималната препоръчителна начална доза при тези

пациенти е 5 mg два пъти дневно и трябва да бъде титрирана внимателно.

Промяна на дозата

Дозата може да се титрира въз основа на безопасността и ефикасността. Лечението трябва да се

преустанови при тромбоцитен брой под 50 000/mm

или абсолютен неутрофилен брой под

500/mm

. При ПВ лечението също трябва да се преустанови при хемоглобин под 8 g/dl. След

възстановяване на кръвните показателите над тези нива, приложението може да се поднови при

доза 5 mg два пъти дневно и постепенно да се повиши при внимателно проследяване на

пълната кръвна картина, включително диференциално броене на левкоцити.

При спадане на тромбоцитния брой под 100 000/mm

, трябва да се обмисли намаляване на

дозата, като целта е да се избегне прекъсване на приложението поради тромбоцитопения. При

ПВ също трябва да се обмисли намаляване на дозата, ако хемоглобинът спадне под 12 g/dl и е

препоръчително, ако спадне под 10 g/dl.

Ако се прецени, че ефикасността е недостатъчна, а кръвните показатели са адекватни, дозата

може да се повиши с максимум 5 mg два пъти дневно до максимална доза 25 mg два пъти

дневно.

Началната доза не трябва да се повишава в рамките на първите четири седмици от лечението, а

след това на интервали не по-малки от 2-седмици.

Максималната доза

руксолитиниб

е 25 mg два пъти дневно.

Коригиране на дозата при съпътстващо приложение на силни CYP3A4 инхибитори или

флуконазол

Когато

руксолитиниб

се прилага със силни CYP3A4 инхибитори или двойни инхибитори на

CYP2C9 и CYP3A4 ензимите (напр. флуконазол), цялата доза на

руксолитиниб

трябва да се

намали приблизително с 50%, за да се прилага два пъти дневно (вж. точка 4.5). Избягвайте

съпътстващата употреба на

руксолитиниб

с флуконазол, приложен в дози по-високи от 200 mg

дневно.

Препоръчва се по-често проследяване (напр. два пъти седмично) на хематологичните

показатели и на клиничните признаци и симптоми на нежелани лекарствени реакции, свързани

руксолитиниб

по време на лечение със силен CYP3A4 инхибитор или двойни инхибитори на

CYP2C9 и CYP3A4 ензимите.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане.

При пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс под 30 ml/min)

препоръчителната начална доза при пациенти с МФ, въз основа на тромбоцитния брой, трябва

да бъде намалена приблизително с 50% и да се прилага два пъти дневно. Препоръчителната

начална доза при пациенти с ПВ и тежко бъбречно увреждане е 5 mg два пъти дневно.

Пациентите трябва да бъдат внимателно проследявани с оглед безопасността и ефикасността по

време на лечението с руксолитиниб.

Има ограничени данни, за да се определят най-добрите възможности за дозиране при пациенти

с терминална бъбречна недостатъчност (ТБН) на хемодиализа. Фармакокинетични/

фармакодинамични симулации, базирани на наличните данни в тази популация, предполагат

началната доза при пациенти с МФ с ТБН на хемодиализа да е единична доза 15-20 mg или две

дози по 10 mg, приложени през 12-часов интервал, след диализата, само в деня на

хемодиализата. Единична доза 15 mg се препоръчва при пациенти с МФ с тромбоцитен брой

между 100 000/mm

и 200 000/mm

. Единична доза 20 mg или две дози по 10 mg, приложени

през 12-часов интервал, се препоръчват при пациенти с МФ с тромбоцитен брой >200 000/mm

Следващите дози (еднократно приложение или две дози по 10 mg, приложени през 12-часов

интервал) трябва да се прилагат само в дните за хемодиализа, след диализата.

Препоръчителната начална доза при пациенти с ПВ с ТБН на хемодиализа е единична доза

10 mg или две дози по 5 mg, приложени през 12-часов интервал, след диализата, само в деня на

хемодиализата. Тези препоръки за дозиране са базирани на симулации и всяко коригиране на

дозата при ТБН, трябва да се прави при внимателно следене на безопасността и ефикасността

при отделните пациенти. Липсват данни относно приложението при пациенти на перитонеална

диализа или продължителна вено-венозна хемофилтрация (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

При пациентите с някакво чернодробно увреждане препоръчителната начална доза, базирана на

тромбоцитния брой, трябва да се намали приблизително с 50% и да се прилага два пъти дневно.

Следващите дози трябва да бъдат коригирани при внимателно проследяване на безопасността и

ефикасността. При пациентите с диагностицирано чернодробно увреждане трябва по време на

лечението с руксолитиниб да се изследва пълна кръвна картина, включително диференциално

броене на левкоцити, която да се проследява поне на една до две седмици в рамките на първите

6 седмици от започване на лечението с руксолитиниб и когато е клинично показано след това,

след стабилизиране на чернодробната функция и пълната кръвна картина. Дозата на

руксолитиниб може да се титрира, за да се намали риска от цитопения.

Старческа възраст (≥65 години)

Не се препоръчва допълнително коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Jakavi при деца и юноши на възраст до 18 години не са

установени. Липсват данни (вж. точка 5.1).

Спиране на лечението

Лечението може да продължава дотогава, докато съотношението полза/риск остава

положително. Въпреки това, лечението трябва да бъде спряно след 6 месеца, ако не се

наблюдава намаляване на размера на слезката или подобрение на симптомите след започване

на терапията.

Препоръчва се при пациентите, които са показали някаква степен на клинично подобрение,

лечението с руксолитиниб да бъде спряно, ако при пациентите се запазва увеличен размер на

слезката с 40% спрямо изходния (равно приблизително на 25% увеличение на обема на

слезката) и ако пациентите вече не показват осезателно подобрение на симптомите, свързани

със заболяването.

Начин на приложение

Jakavi се приема перорално, със или без храна.

Ако се пропусне една доза, пациентът не трябва да взема допълнителна доза, но трябва да

приеме следващата предписана доза в обичайното време.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Бременност и кърмене.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Миелосупресия

Лечението с Jakavi може да предизвика хематологични нежелани лекарствени реакции,

включително тромбоцитопения, анемия и неутропения. Преди започване на лечението с Jakavi

трябва да се направи пълна кръвна картина, включително диференциално броене на левкоцити.

Лечението трябва да бъде преустановено при пациенти с тромбоцитен брой под 50 000/mm

или

абсолютен неутрофилен брой под 500/mm

(вж. точка 4.2).

Установено е, че пациенти с нисък тромбоцитен брой (<200 000/mm

) при започване на

лечението е по-вероятно да развият тромбоцитопения по време на лечението.

Тромбоцитопенията като цяло е обратима и обикновено се преодолява при намаляване на

дозата или временно спиране на Jakavi (вж. точки 4.2 и 4.8). Независимо от това, когато е

клинично показано, може да се наложи трансфузия на тромбоцитна маса.

При пациентите, които развият анемия, може да се наложи хемотрансфузия. Също така при

пациентите, развиващи анемия, може да се обмисли промяна на дозата или прекъсване на

лечението.

Пациентите с хемоглобин под 10,0 g/dl при започване на лечението са изложени на по-висок

риск от спадане на хемоглобина под 8,0 g/dl по време на лечението спрямо пациентите с по-

висок изходен хемоглобин (79,3% спрямо 30,1%). При пациентите с изходен хемоглобин под

10,0 g/dl се препоръчва по-често мониториране на хематологичните показатели и по-

внимателно проследяване за поява на признаци и симптоми на свързани с Jakavi нежелани

лекарствени реакции.

Неутропенията (абсолютен неутрофилен брой <500) като цяло е обратима и може да се

преодолее чрез временно спиране на Jakavi (вж. точки 4.2 и 4.8).

Пълната кръвна картина трябва да се проследява, когато е клинично показано и ако е

необходимо да се коригира дозата (вж. точки 4.2 и 4.8).

Инфекции

При пациентите на лечение с Jakavi се наблюдава развитие на сериозни бактериални,

микобактериални, гъбични, вирусни и други опортюнистични инфекции. Пациентите трябва да

бъдат оценени по отношение на риска за развитие на сериозни инфекции. Лекарите трябва

внимателно да наблюдават пациентите на лечение с Jakavi за признаци и симптоми на

инфекции и бързо да започнат подходящо лечение. Лечението с Jakavi не трябва да се започва,

докато активните сериозни инфекции не отминат.

Съобщава се за случаи на туберкулоза при пациенти, приемащи Jakavi. Преди започване на

лечението, пациентите трябва да бъдат изследвани за наличие на активна или неактивна

(“латентна”) туберкулозна инфекция, съгласно местните препоръки. Това може да включва

анамнеза, възможни предшестващи контакти с болни от туберкулоза и/или съответните

скринингови тестове като белодробна рентгенография, туберкулинов тест и/или интерферон-

гама базирани тестове. Предписващите лечението трябва да имат предвид риска от наличие на

фалшиво отрицателни резултати от туберкулиновия кожен тест, особено при тежко болни или

имунокомпрометирани пациенти.

Съобщава се за нарастване на хепатит B вирусния товар (HBV-ДНК титъра), свързано или не с

повишаване на аланин аминотрансферазата и аспартат аминотрансферазата, при пациенти с

хронична HBV инфекция, приемащи Jakavi. Препоръчва се скрининг за HBV преди започване

на лечението с Jakavi. Пациентите с хронична HBV инфекция трябва да бъдат лекувани и

проследявани съгласно клиничните ръководства.

Херпес зостер

Лекарите трябва да обучат пациентите относно ранните признаци и симптоми на херпес зостер,

съветвайки ги да започнат лечение възможно най-скоро.

Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия

Съобщава се за случаи на прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ) при лечение

с Jakavi. Лекарите трябва да бъдат подробно запознати със симптомите, насочващи към ПМЛ,

които могат да бъдат неразпознати от пациентите (напр. когнитивни, неврологични или

психични симптоми или признаци). Пациентите трябва да бъдат проследявани за появата на

нови или влошаване на наличните симптоми/признаци и ако се появят такива

симптоми/признаци, трябва да бъдат насочени към невролог, където да бъдат проведени

съответните изследвания за ПМЛ. Ако се подозира ПМЛ, по-нататъшното приложение трябва

да се прекрати до изключване на ПМЛ.

Немеланомен рак на кожата

Съобщава се за случаи на немеланомен рак на кожата (НМРК), включително базалноклетъчен,

сквамозноклетъчен и Merkel-клетъчен карцином, при пациенти, лекувани с руксолитиниб.

Повечето от тези пациенти са имали анамнеза за продължително лечение с хидроксиурея и

предшестващи НМРК или премалигнени кожни лезии. Препоръчва се периодичен преглед на

кожата при пациентите с повишен риск от развитие на рак на кожата.

Отклонения в липидите/повишаване на липидите

Лечението с Jakavi е свързано с повишаване на отделните липидни показатели, включително на

общия холестерол, липопротеините с висока плътност (HDL-холестерол), липопротеините с

ниска плътност (LDL-холестерол) и триглицеридите. Препоръчва се проследяване на липидите

и лечение на дислипидемията, съгласно клиничните ръководства.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Началната доза на Jakavi трябва да бъде намалена при пациентите с тежко бъбречно увреждане.

При пациентите с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа началната доза при

МФ трябва да бъде базирана на тромбоцитния брой (вж. точка 4.2). Следващите дози (единична

доза 20 mg или две дози по 10 mg, приложени през 12-часов интервал, при пациенти с МФ;

единична доза 10 mg или две дози по 5 mg, приложени през 12-часов интервал, при пациенти с

ПВ) трябва да се прилагат само в дните за хемодиализа, след диализата. Допълнителното

коригиране на дозата трябва да се направи при внимателно следене на безопасността и

ефикасността (вж. точки 4.2 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Началната доза на Jakavi трябва да бъде намалена приблизително с 50% при пациентите с

чернодробно увреждане. По-нататъшното коригиране на дозата трябва да се базира на

безопасността и ефикасността на лекарствения продукт (вж. точки 4.2 и 5.2).

Взаимодействия

Ако Jakavi се прилага със силни CYP3A4 инхибитори или двойни инхибитори на CYP3А4 и

CYP2С9 ензимите (напр. флуконазол), дозата на Jakavi трябва да се намали приблизително с

50% и да се прилага два пъти дневно (за честотата на проследяване вж. точки 4.2 и 4.5).

Съпътстващото приложение на циторедуктивно лечение с Jakavi се свързва с контролируеми

цитопении(вж. точка 4.2 за коригиране на дозата при цитопении).

Ефекти на отнемането

След прекъсване или спиране на лечението с Jakavi, симптомите на МФ могат да се появят

отново след около една седмица. Има случаи на пациенти преустановили лечението с Jakavi,

при които се наблюдава поддържане на по-сериозни нежелани събития, особено при остро

интеркурентно заболяване. Не е установено дали рязкото спиране на лечението с Jakavi е

допринесло за появата на тези събития. Освен ако не е необходимо рязко прекъсване на

лечението, може да се има предвид постепенно намаляване на дозата на Jakavi, въпреки че

ефектът от постепенното намаляване на дозата не е доказан.

Помощни вещества

Jakavi съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени заболявания на галактозна

непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да

приемат този лекарствен продукт.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Проучвания за взаимодействията са провеждани само при възрастни.

Руксолитиниб се елиминира чрез метаболизъм, катализиран от CYP3A4 и CYP2C9.

Следователно, лекарствените продукти, които потискат тези ензими, могат да повишат

експозицията на руксолитиниб.

Взаимодействия, водещи до намаляване на дозата на руксолитиниб

Инхибитори на CYP3A4

Силни инхибитори на CYP3A4 (като например, но не само боцепревир, кларитромицин,

индинавир, итраконазол, кетоконазол, лопинавир/ритонавир, мибефрадил, нефазодон,

нелфинавир, посаконазол, саквинавир, телапревир, телитромицин, вориконазол)

При здрави доброволци едновременното приложение на руксолитиниб (единична доза 10 mg)

със силния CYP3A4 инхибитор кетоконазол води до повишаване на C

и AUC на

руксолитиниб съответно с 33% и 91%, отколкото при самостоятелно приложение на

руксолитиниб. Времето на полуживот е удължено от 3,7 на 6,0 часа при едновременно

приложение с кетоконазол.

При приложение на руксолитиниб със силни CYP3A4 инхибитори дозата на руксолитиниб

трябва да се намали приблизително с 50% и да се прилага два пъти дневно. Пациентите трябва

да бъдат внимателно проследявани (напр. два пъти седмично) за появата на цитопения, дозата

да се титрира въз основа на безопасността и ефикасността (вж. точка 4.2).

Двойни CYP2C9 и CYP3A4 инхибитори

При здрави доброволци едновременното приложение на руксолитиниб (10 mg единична доза) с

двойния CYP2C9 и CYP3A4 инхибитор флуконазол, води до повишаване на C

и AUC на

руксолитиниб съответно с 47% и 232% в сравнение със самостоятелно приложение на

руксолитиниб.

Трябва да се обмисли 50% намаляване на дозата при употребата на лекарствени продукти,

които са двойни инхибитори на CYP2C9 и CYP3A4 ензимите (напр. флуконазол). Избягвайте

съпътстващата употреба на руксолитиниб с флуконазол, приложен в дози по-високи от 200 mg

дневно.

Ензимни индуктори

CYP3A4 индуктори (като например, но не само авасимиб, карбамазепин, фенобарбитал,

фенитоин, рифабутин, рифампин (рифампицин), жълт кантарион (Hypericum perforatum))

Пациентите трябва да бъдат внимателно проследени и дозата да бъде титрирана въз основа на

безопасността и ефикасността (вж. точка 4.2).

При здрави индивиди прилагането на руксолитиниб (единична доза 50 mg) след мощния

CYP3A4 индуктор рифампицин (600 mg дневна доза в продължение на 10 дни) води до AUC на

руксолитиниб със 70% по-ниска, отколкото при самостоятелно приложение на руксолитиниб.

Експозицията на активните метаболити на руксолитиниб е непроменена. Като цяло

фармакодинамичната активност на руксолитиниб е подобна, което предполага, че CYP3A4

индукцията има минимален ефект върху фармакодинамиката. Все пак това може да е свързано

с високата доза на руксолитиниб, водеща до фармакодинамични ефекти близо до E

Възможно е при отделни пациенти да е необходимо повишаване на дозата на руксолитиниб,

при започване на лечение със силни ензимни индуктори.

Други взаимодействия, засягащи руксолитиниб, които трябва да се имат предвид

Слаби или умерени CYP3A4 инхибитори (като например, но не само ципрофлоксацин,

еритромицин, ампренавир, атазанавир, дилтиазем, циметидин)

При здрави индивиди едновременното приложение на руксолитиниб (единична доза 10 mg) с

еритромицин 500 mg два пъти дневно в продължение на четири дни води до повишаване на

и AUC на руксолитиниб съответно с 8% и 27%, отколкото при самостоятелно приложение

на руксолитиниб.

Не се препоръчва коригиране на дозата при едновременно приложение на руксолитиниб със

слаби до умерени CYP3A4 инхибитори (напр. еритромицин). Независимо от това, пациентите

трябва да бъдат внимателно проследявани за появата на цитопения при започване на лечение с

умерен CYP3A4 инхибитор.

Ефекти на руксолитиниб върху други лекарствени продукти

Вещества, които се транспортират от P-гликопротеин или други транспортери

Руксолитиниб може да инхибира P-гликопротеина и протеина на резистентност на рак на

гърдата (BCRP) в червата. Това може да доведе до повишена системна експозиция на субстрати

на тези транспортери като например дабигатран етексилат, циклоспорин, розувастатин и

евентуално дигоксин. Препоръчва се терапевтичен лекарствен мониторинг (ТЛМ) или

клиничен мониторинг на засегнатите вещества.

Възможно е потенциалното инхибиране на P-gp и BCRP в червата да се минимизира, ако

времето между отделните приложения е колкото се може по-дълго.

Проучване при здрави доброволци показва, че руксолитиниб не потиска метаболизма на

приетия перорално субстрат на CYP3A4 мидазолам. Следователно, не се очаква увеличение на

експозицията на субстратите на CYP3A4, при комбинирането им с руксолитиниб. Друго

проучване при здрави доброволци показва, че руксолитиниб не повлиява фармакокинетиката на

пероралните контрацептиви, съдържащи етинилестрадиол и левоноргестрел. Следователно, не

се очаква компрометиране на ефикасността на тази комбинация, при съвместно приложение с

руксолитиниб.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват данни от употребата на Jakavi при бременни жени.

Проучванията при животни показват, че руксолитиниб е ембриотоксичен и фетотоксичен. Не е

наблюдавана тератогенност при плъхове и зайци. Независимо от това, тъй като границите на

експозицията са били ниски спрямо най-високата клинична доза, получените резултати са с

ограничено значение при хора (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора е неизвестен. Като

превантивна мярка, употребата на Jakavi по време на бременност е противопоказана (вж.

точка 4.3).

Жени с детероден потенциал/Контрацепция

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективни методи на контрацепция по

време на лечението с Jakavi. Ако възникне бременност по време на лечението с Jakavi, трябва

да се направи внимателна оценка на съотношението полза/риск индивидуално при всеки

случай, като се имат предвид потенциалните рискове за плода (вж. точка 5.3).

Кърмене

Jakavi не трябва да се използва по време на кърмене (вж. точка 4.3) и поради тази причина при

започване на лечение кърменето трябва да се спре. Не е известно дали руксолитиниб и/или

неговите метаболити се екскретират в кърмата. Не може да се изключи риск за кърмачетата.

Наличните фармакодинамични/токсикологични данни при животни показват, че руксолитиниб

и неговите метаболити се екскретират в млякото (вж. точка 5.3).

Фертилитет

Липсват данни относно влиянието на руксолитиниб върху фертилитета при хора. По време на

проучванията при животни не е наблюдавано повлияване на фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Jakavi няма или има пренебрежим седативен ефект. Независимо от това, пациентите, които

чувстват замаяност след приема на Jakavi трябва да избягват да шофират или да работят с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Миелофиброза

Най-често съобщаваните нежелани реакции са тромбоцитопения и анемия.

Хематологичните нежелани лекарствени реакции (всякаква степен по Общите терминологични

критерии за нежелани събития [any Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE])

включват анемия (83,8%), тромбоцитопения (80,5%) и неутропения (20,8%).

Анемията, тромбоцитопенията и неутропенията са дозозависими.

Трите най-чести нехематологични нежелани лекарствени реакции са поява на синини (33,3%),

друго кървене (включително епистаксис, постпроцедурна хеморагия и хематурия) (24,3%) и

замаяност (21,9%).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Jakavi 5 mg таблетки

Jakavi 10 mg таблетки

Jakavi 15 mg таблетки

Jakavi 20 mg таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Jakavi 5 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 5 mg руксолитиниб (ruxolitinib) (като фосфат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка таблетка съдържа 71,45 mg лактоза монохидрат.

Jakavi 10 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 10 mg руксолитиниб (ruxolitinib) (като фосфат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка таблетка съдържа 142,90 mg лактоза монохидрат.

Jakavi 15 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 15 mg руксолитиниб (ruxolitinib) (като фосфат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка таблетка съдържа 214,35 mg лактоза монохидрат.

Jakavi 20 mg таблетки

Всяка таблетка съдържа 20 mg руксолитиниб (ruxolitinib) (като фосфат).

Помощно вещество с известно действие

Всяка таблетка съдържа 285,80 mg лактоза монохидрат.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Таблетка

Jakavi 5 mg таблетки

Бяла до почти бяла кръгла таблетка, с диаметър приблизително 7,5 mm, с вдлъбнато релефно

означение „NVR“ от едната страна и „L5“ от другата.

Jakavi 10 mg таблетки

Бяла до почти бяла кръгла таблетка, с диаметър приблизително 9,3 mm, с вдлъбнато релефно

означение „NVR“ от едната страна и „L10“ от другата.

Jakavi 15 mg таблетки

Бяла до почти бяла овална таблетка, с диаметър приблизително 15,0 х7,0 mm, с вдлъбнато

релефно означение „NVR“ от едната страна и „L15“ от другата.

Jakavi 20 mg таблетки

Бяла до почти бяла продълговата таблетка, с диаметър приблизително 16,5 x 7,4 mm, с

вдлъбнато релефно означение „NVR“ от едната страна и „L20“ от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Миелофиброза (МФ)

Jakavi е показан за лечение на свързани със заболяването спленомегалия или симптоми при

възрастни пациенти с първична миелофиброза (известна също като хронична идиопатична

миелофиброза), миелофиброза след полицитемия вера или миелофиброза след есенциална

тромбоцитемия.

Полицитемия вера (ПВ)

Jakavi е показан за лечение на възрастни пациенти с полицитемия вера, които са резистентни

или имат непоносимост към лечение с хидроксиурея.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Jakavi трябва да се започне от лекар с опит в прилагането на противоракови

лекарствени продукти.

Преди да се започне лечение с Jakavi трябва да се направи пълна кръвна картина, включително

диференциално броене на левкоцити.

Пълната кръвна картина, включително диференциално броене на левкоцити, трябва да се

проследява на всеки 2-4 седмици, докато дозата на Jakavi стане постоянна и когато е клинично

показано след това (вж. точка 4.4).

Дозировка

Начална доза

Препоръчителната начална доза руксолитиниб при МФ е 15 mg два пъти дневно при пациенти с

тромбоцитен брой между 100 000/mm

и 200 000/mm

, и 20 mg два пъти дневно при пациенти с

тромбоцитен брой >200 000/mm

. Препоръчителната начална доза руксолитиниб при ПВ е

10 mg, приети перорално два пъти дневно.

Няма достатъчно информация, за да се препоръча начална доза при пациенти с тромбоцитен

брой между 50 000/mm

и <100 000/mm

. Максималната препоръчителна начална доза при тези

пациенти е 5 mg два пъти дневно и трябва да бъде титрирана внимателно.

Промяна на дозата

Дозата може да се титрира въз основа на безопасността и ефикасността. Лечението трябва да се

преустанови при тромбоцитен брой под 50 000/mm

или абсолютен неутрофилен брой под

500/mm

. При ПВ лечението също трябва да се преустанови при хемоглобин под 8 g/dl. След

възстановяване на кръвните показателите над тези нива, приложението може да се поднови при

доза 5 mg два пъти дневно и постепенно да се повиши при внимателно проследяване на

пълната кръвна картина, включително диференциално броене на левкоцити.

При спадане на тромбоцитния брой под 100 000/mm

, трябва да се обмисли намаляване на

дозата, като целта е да се избегне прекъсване на приложението поради тромбоцитопения. При

ПВ също трябва да се обмисли намаляване на дозата, ако хемоглобинът спадне под 12 g/dl и е

препоръчително, ако спадне под 10 g/dl.

Ако се прецени, че ефикасността е недостатъчна, а кръвните показатели са адекватни, дозата

може да се повиши с максимум 5 mg два пъти дневно до максимална доза 25 mg два пъти

дневно.

Началната доза не трябва да се повишава в рамките на първите четири седмици от лечението, а

след това на интервали не по-малки от 2-седмици.

Максималната доза

руксолитиниб

е 25 mg два пъти дневно.

Коригиране на дозата при съпътстващо приложение на силни CYP3A4 инхибитори или

флуконазол

Когато

руксолитиниб

се прилага със силни CYP3A4 инхибитори или двойни инхибитори на

CYP2C9 и CYP3A4 ензимите (напр. флуконазол), цялата доза на

руксолитиниб

трябва да се

намали приблизително с 50%, за да се прилага два пъти дневно (вж. точка 4.5). Избягвайте

съпътстващата употреба на

руксолитиниб

с флуконазол, приложен в дози по-високи от 200 mg

дневно.

Препоръчва се по-често проследяване (напр. два пъти седмично) на хематологичните

показатели и на клиничните признаци и симптоми на нежелани лекарствени реакции, свързани

руксолитиниб

по време на лечение със силен CYP3A4 инхибитор или двойни инхибитори на

CYP2C9 и CYP3A4 ензимите.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане.

При пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс под 30 ml/min)

препоръчителната начална доза при пациенти с МФ, въз основа на тромбоцитния брой, трябва

да бъде намалена приблизително с 50% и да се прилага два пъти дневно. Препоръчителната

начална доза при пациенти с ПВ и тежко бъбречно увреждане е 5 mg два пъти дневно.

Пациентите трябва да бъдат внимателно проследявани с оглед безопасността и ефикасността по

време на лечението с руксолитиниб.

Има ограничени данни, за да се определят най-добрите възможности за дозиране при пациенти

с терминална бъбречна недостатъчност (ТБН) на хемодиализа. Фармакокинетични/

фармакодинамични симулации, базирани на наличните данни в тази популация, предполагат

началната доза при пациенти с МФ с ТБН на хемодиализа да е единична доза 15-20 mg или две

дози по 10 mg, приложени през 12-часов интервал, след диализата, само в деня на

хемодиализата. Единична доза 15 mg се препоръчва при пациенти с МФ с тромбоцитен брой

между 100 000/mm

и 200 000/mm

. Единична доза 20 mg или две дози по 10 mg, приложени

през 12-часов интервал, се препоръчват при пациенти с МФ с тромбоцитен брой >200 000/mm

Следващите дози (еднократно приложение или две дози по 10 mg, приложени през 12-часов

интервал) трябва да се прилагат само в дните за хемодиализа, след диализата.

Препоръчителната начална доза при пациенти с ПВ с ТБН на хемодиализа е единична доза

10 mg или две дози по 5 mg, приложени през 12-часов интервал, след диализата, само в деня на

хемодиализата. Тези препоръки за дозиране са базирани на симулации и всяко коригиране на

дозата при ТБН, трябва да се прави при внимателно следене на безопасността и ефикасността

при отделните пациенти. Липсват данни относно приложението при пациенти на перитонеална

диализа или продължителна вено-венозна хемофилтрация (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

При пациентите с някакво чернодробно увреждане препоръчителната начална доза, базирана на

тромбоцитния брой, трябва да се намали приблизително с 50% и да се прилага два пъти дневно.

Следващите дози трябва да бъдат коригирани при внимателно проследяване на безопасността и

ефикасността. При пациентите с диагностицирано чернодробно увреждане трябва по време на

лечението с руксолитиниб да се изследва пълна кръвна картина, включително диференциално

броене на левкоцити, която да се проследява поне на една до две седмици в рамките на първите

6 седмици от започване на лечението с руксолитиниб и когато е клинично показано след това,

след стабилизиране на чернодробната функция и пълната кръвна картина. Дозата на

руксолитиниб може да се титрира, за да се намали риска от цитопения.

Старческа възраст (≥65 години)

Не се препоръчва допълнително коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Jakavi при деца и юноши на възраст до 18 години не са

установени. Липсват данни (вж. точка 5.1).

Спиране на лечението

Лечението може да продължава дотогава, докато съотношението полза/риск остава

положително. Въпреки това, лечението трябва да бъде спряно след 6 месеца, ако не се

наблюдава намаляване на размера на слезката или подобрение на симптомите след започване

на терапията.

Препоръчва се при пациентите, които са показали някаква степен на клинично подобрение,

лечението с руксолитиниб да бъде спряно, ако при пациентите се запазва увеличен размер на

слезката с 40% спрямо изходния (равно приблизително на 25% увеличение на обема на

слезката) и ако пациентите вече не показват осезателно подобрение на симптомите, свързани

със заболяването.

Начин на приложение

Jakavi се приема перорално, със или без храна.

Ако се пропусне една доза, пациентът не трябва да взема допълнителна доза, но трябва да

приеме следващата предписана доза в обичайното време.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Бременност и кърмене.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Миелосупресия

Лечението с Jakavi може да предизвика хематологични нежелани лекарствени реакции,

включително тромбоцитопения, анемия и неутропения. Преди започване на лечението с Jakavi

трябва да се направи пълна кръвна картина, включително диференциално броене на левкоцити.

Лечението трябва да бъде преустановено при пациенти с тромбоцитен брой под 50 000/mm

или

абсолютен неутрофилен брой под 500/mm

(вж. точка 4.2).

Установено е, че пациенти с нисък тромбоцитен брой (<200 000/mm

) при започване на

лечението е по-вероятно да развият тромбоцитопения по време на лечението.

Тромбоцитопенията като цяло е обратима и обикновено се преодолява при намаляване на

дозата или временно спиране на Jakavi (вж. точки 4.2 и 4.8). Независимо от това, когато е

клинично показано, може да се наложи трансфузия на тромбоцитна маса.

При пациентите, които развият анемия, може да се наложи хемотрансфузия. Също така при

пациентите, развиващи анемия, може да се обмисли промяна на дозата или прекъсване на

лечението.

Пациентите с хемоглобин под 10,0 g/dl при започване на лечението са изложени на по-висок

риск от спадане на хемоглобина под 8,0 g/dl по време на лечението спрямо пациентите с по-

висок изходен хемоглобин (79,3% спрямо 30,1%). При пациентите с изходен хемоглобин под

10,0 g/dl се препоръчва по-често мониториране на хематологичните показатели и по-

внимателно проследяване за поява на признаци и симптоми на свързани с Jakavi нежелани

лекарствени реакции.

Неутропенията (абсолютен неутрофилен брой <500) като цяло е обратима и може да се

преодолее чрез временно спиране на Jakavi (вж. точки 4.2 и 4.8).

Пълната кръвна картина трябва да се проследява, когато е клинично показано и ако е

необходимо да се коригира дозата (вж. точки 4.2 и 4.8).

Инфекции

При пациентите на лечение с Jakavi се наблюдава развитие на сериозни бактериални,

микобактериални, гъбични, вирусни и други опортюнистични инфекции. Пациентите трябва да

бъдат оценени по отношение на риска за развитие на сериозни инфекции. Лекарите трябва

внимателно да наблюдават пациентите на лечение с Jakavi за признаци и симптоми на

инфекции и бързо да започнат подходящо лечение. Лечението с Jakavi не трябва да се започва,

докато активните сериозни инфекции не отминат.

Съобщава се за случаи на туберкулоза при пациенти, приемащи Jakavi. Преди започване на

лечението, пациентите трябва да бъдат изследвани за наличие на активна или неактивна

(“латентна”) туберкулозна инфекция, съгласно местните препоръки. Това може да включва

анамнеза, възможни предшестващи контакти с болни от туберкулоза и/или съответните

скринингови тестове като белодробна рентгенография, туберкулинов тест и/или интерферон-

гама базирани тестове. Предписващите лечението трябва да имат предвид риска от наличие на

фалшиво отрицателни резултати от туберкулиновия кожен тест, особено при тежко болни или

имунокомпрометирани пациенти.

Съобщава се за нарастване на хепатит B вирусния товар (HBV-ДНК титъра), свързано или не с

повишаване на аланин аминотрансферазата и аспартат аминотрансферазата, при пациенти с

хронична HBV инфекция, приемащи Jakavi. Препоръчва се скрининг за HBV преди започване

на лечението с Jakavi. Пациентите с хронична HBV инфекция трябва да бъдат лекувани и

проследявани съгласно клиничните ръководства.

Херпес зостер

Лекарите трябва да обучат пациентите относно ранните признаци и симптоми на херпес зостер,

съветвайки ги да започнат лечение възможно най-скоро.

Прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия

Съобщава се за случаи на прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (ПМЛ) при лечение

с Jakavi. Лекарите трябва да бъдат подробно запознати със симптомите, насочващи към ПМЛ,

които могат да бъдат неразпознати от пациентите (напр. когнитивни, неврологични или

психични симптоми или признаци). Пациентите трябва да бъдат проследявани за появата на

нови или влошаване на наличните симптоми/признаци и ако се появят такива

симптоми/признаци, трябва да бъдат насочени към невролог, където да бъдат проведени

съответните изследвания за ПМЛ. Ако се подозира ПМЛ, по-нататъшното приложение трябва

да се прекрати до изключване на ПМЛ.

Немеланомен рак на кожата

Съобщава се за случаи на немеланомен рак на кожата (НМРК), включително базалноклетъчен,

сквамозноклетъчен и Merkel-клетъчен карцином, при пациенти, лекувани с руксолитиниб.

Повечето от тези пациенти са имали анамнеза за продължително лечение с хидроксиурея и

предшестващи НМРК или премалигнени кожни лезии. Препоръчва се периодичен преглед на

кожата при пациентите с повишен риск от развитие на рак на кожата.

Отклонения в липидите/повишаване на липидите

Лечението с Jakavi е свързано с повишаване на отделните липидни показатели, включително на

общия холестерол, липопротеините с висока плътност (HDL-холестерол), липопротеините с

ниска плътност (LDL-холестерол) и триглицеридите. Препоръчва се проследяване на липидите

и лечение на дислипидемията, съгласно клиничните ръководства.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Началната доза на Jakavi трябва да бъде намалена при пациентите с тежко бъбречно увреждане.

При пациентите с терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа началната доза при

МФ трябва да бъде базирана на тромбоцитния брой (вж. точка 4.2). Следващите дози (единична

доза 20 mg или две дози по 10 mg, приложени през 12-часов интервал, при пациенти с МФ;

единична доза 10 mg или две дози по 5 mg, приложени през 12-часов интервал, при пациенти с

ПВ) трябва да се прилагат само в дните за хемодиализа, след диализата. Допълнителното

коригиране на дозата трябва да се направи при внимателно следене на безопасността и

ефикасността (вж. точки 4.2 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Началната доза на Jakavi трябва да бъде намалена приблизително с 50% при пациентите с

чернодробно увреждане. По-нататъшното коригиране на дозата трябва да се базира на

безопасността и ефикасността на лекарствения продукт (вж. точки 4.2 и 5.2).

Взаимодействия

Ако Jakavi се прилага със силни CYP3A4 инхибитори или двойни инхибитори на CYP3А4 и

CYP2С9 ензимите (напр. флуконазол), дозата на Jakavi трябва да се намали приблизително с

50% и да се прилага два пъти дневно (за честотата на проследяване вж. точки 4.2 и 4.5).

Съпътстващото приложение на циторедуктивно лечение с Jakavi се свързва с контролируеми

цитопении(вж. точка 4.2 за коригиране на дозата при цитопении).

Ефекти на отнемането

След прекъсване или спиране на лечението с Jakavi, симптомите на МФ могат да се появят

отново след около една седмица. Има случаи на пациенти преустановили лечението с Jakavi,

при които се наблюдава поддържане на по-сериозни нежелани събития, особено при остро

интеркурентно заболяване. Не е установено дали рязкото спиране на лечението с Jakavi е

допринесло за появата на тези събития. Освен ако не е необходимо рязко прекъсване на

лечението, може да се има предвид постепенно намаляване на дозата на Jakavi, въпреки че

ефектът от постепенното намаляване на дозата не е доказан.

Помощни вещества

Jakavi съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени заболявания на галактозна

непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да

приемат този лекарствен продукт.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Проучвания за взаимодействията са провеждани само при възрастни.

Руксолитиниб се елиминира чрез метаболизъм, катализиран от CYP3A4 и CYP2C9.

Следователно, лекарствените продукти, които потискат тези ензими, могат да повишат

експозицията на руксолитиниб.

Взаимодействия, водещи до намаляване на дозата на руксолитиниб

Инхибитори на CYP3A4

Силни инхибитори на CYP3A4 (като например, но не само боцепревир, кларитромицин,

индинавир, итраконазол, кетоконазол, лопинавир/ритонавир, мибефрадил, нефазодон,

нелфинавир, посаконазол, саквинавир, телапревир, телитромицин, вориконазол)

При здрави доброволци едновременното приложение на руксолитиниб (единична доза 10 mg)

със силния CYP3A4 инхибитор кетоконазол води до повишаване на C

и AUC на

руксолитиниб съответно с 33% и 91%, отколкото при самостоятелно приложение на

руксолитиниб. Времето на полуживот е удължено от 3,7 на 6,0 часа при едновременно

приложение с кетоконазол.

При приложение на руксолитиниб със силни CYP3A4 инхибитори дозата на руксолитиниб

трябва да се намали приблизително с 50% и да се прилага два пъти дневно. Пациентите трябва

да бъдат внимателно проследявани (напр. два пъти седмично) за появата на цитопения, дозата

да се титрира въз основа на безопасността и ефикасността (вж. точка 4.2).

Двойни CYP2C9 и CYP3A4 инхибитори

При здрави доброволци едновременното приложение на руксолитиниб (10 mg единична доза) с

двойния CYP2C9 и CYP3A4 инхибитор флуконазол, води до повишаване на C

и AUC на

руксолитиниб съответно с 47% и 232% в сравнение със самостоятелно приложение на

руксолитиниб.

Трябва да се обмисли 50% намаляване на дозата при употребата на лекарствени продукти,

които са двойни инхибитори на CYP2C9 и CYP3A4 ензимите (напр. флуконазол). Избягвайте

съпътстващата употреба на руксолитиниб с флуконазол, приложен в дози по-високи от 200 mg

дневно.

Ензимни индуктори

CYP3A4 индуктори (като например, но не само авасимиб, карбамазепин, фенобарбитал,

фенитоин, рифабутин, рифампин (рифампицин), жълт кантарион (Hypericum perforatum))

Пациентите трябва да бъдат внимателно проследени и дозата да бъде титрирана въз основа на

безопасността и ефикасността (вж. точка 4.2).

При здрави индивиди прилагането на руксолитиниб (единична доза 50 mg) след мощния

CYP3A4 индуктор рифампицин (600 mg дневна доза в продължение на 10 дни) води до AUC на

руксолитиниб със 70% по-ниска, отколкото при самостоятелно приложение на руксолитиниб.

Експозицията на активните метаболити на руксолитиниб е непроменена. Като цяло

фармакодинамичната активност на руксолитиниб е подобна, което предполага, че CYP3A4

индукцията има минимален ефект върху фармакодинамиката. Все пак това може да е свързано

с високата доза на руксолитиниб, водеща до фармакодинамични ефекти близо до E

Възможно е при отделни пациенти да е необходимо повишаване на дозата на руксолитиниб,

при започване на лечение със силни ензимни индуктори.

Други взаимодействия, засягащи руксолитиниб, които трябва да се имат предвид

Слаби или умерени CYP3A4 инхибитори (като например, но не само ципрофлоксацин,

еритромицин, ампренавир, атазанавир, дилтиазем, циметидин)

При здрави индивиди едновременното приложение на руксолитиниб (единична доза 10 mg) с

еритромицин 500 mg два пъти дневно в продължение на четири дни води до повишаване на

и AUC на руксолитиниб съответно с 8% и 27%, отколкото при самостоятелно приложение

на руксолитиниб.

Не се препоръчва коригиране на дозата при едновременно приложение на руксолитиниб със

слаби до умерени CYP3A4 инхибитори (напр. еритромицин). Независимо от това, пациентите

трябва да бъдат внимателно проследявани за появата на цитопения при започване на лечение с

умерен CYP3A4 инхибитор.

Ефекти на руксолитиниб върху други лекарствени продукти

Вещества, които се транспортират от P-гликопротеин или други транспортери

Руксолитиниб може да инхибира P-гликопротеина и протеина на резистентност на рак на

гърдата (BCRP) в червата. Това може да доведе до повишена системна експозиция на субстрати

на тези транспортери като например дабигатран етексилат, циклоспорин, розувастатин и

евентуално дигоксин. Препоръчва се терапевтичен лекарствен мониторинг (ТЛМ) или

клиничен мониторинг на засегнатите вещества.

Възможно е потенциалното инхибиране на P-gp и BCRP в червата да се минимизира, ако

времето между отделните приложения е колкото се може по-дълго.

Проучване при здрави доброволци показва, че руксолитиниб не потиска метаболизма на

приетия перорално субстрат на CYP3A4 мидазолам. Следователно, не се очаква увеличение на

експозицията на субстратите на CYP3A4, при комбинирането им с руксолитиниб. Друго

проучване при здрави доброволци показва, че руксолитиниб не повлиява фармакокинетиката на

пероралните контрацептиви, съдържащи етинилестрадиол и левоноргестрел. Следователно, не

се очаква компрометиране на ефикасността на тази комбинация, при съвместно приложение с

руксолитиниб.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват данни от употребата на Jakavi при бременни жени.

Проучванията при животни показват, че руксолитиниб е ембриотоксичен и фетотоксичен. Не е

наблюдавана тератогенност при плъхове и зайци. Независимо от това, тъй като границите на

експозицията са били ниски спрямо най-високата клинична доза, получените резултати са с

ограничено значение при хора (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора е неизвестен. Като

превантивна мярка, употребата на Jakavi по време на бременност е противопоказана (вж.

точка 4.3).

Жени с детероден потенциал/Контрацепция

Жените с детероден потенциал трябва да използват ефективни методи на контрацепция по

време на лечението с Jakavi. Ако възникне бременност по време на лечението с Jakavi, трябва

да се направи внимателна оценка на съотношението полза/риск индивидуално при всеки

случай, като се имат предвид потенциалните рискове за плода (вж. точка 5.3).

Кърмене

Jakavi не трябва да се използва по време на кърмене (вж. точка 4.3) и поради тази причина при

започване на лечение кърменето трябва да се спре. Не е известно дали руксолитиниб и/или

неговите метаболити се екскретират в кърмата. Не може да се изключи риск за кърмачетата.

Наличните фармакодинамични/токсикологични данни при животни показват, че руксолитиниб

и неговите метаболити се екскретират в млякото (вж. точка 5.3).

Фертилитет

Липсват данни относно влиянието на руксолитиниб върху фертилитета при хора. По време на

проучванията при животни не е наблюдавано повлияване на фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Jakavi няма или има пренебрежим седативен ефект. Независимо от това, пациентите, които

чувстват замаяност след приема на Jakavi трябва да избягват да шофират или да работят с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Миелофиброза

Най-често съобщаваните нежелани реакции са тромбоцитопения и анемия.

Хематологичните нежелани лекарствени реакции (всякаква степен по Общите терминологични

критерии за нежелани събития [any Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE])

включват анемия (83,8%), тромбоцитопения (80,5%) и неутропения (20,8%).

Анемията, тромбоцитопенията и неутропенията са дозозависими.

Трите най-чести нехематологични нежелани лекарствени реакции са поява на синини (33,3%),

друго кървене (включително епистаксис, постпроцедурна хеморагия и хематурия) (24,3%) и

замаяност (21,9%).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Изпратете въпрос чрез нашия уебсайт

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, &quot;2015&quot;. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/99179/2015

EMEA/H/C/002464

Резюме на EPAR за обществено ползване

Jakavi

ruxolitinib

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Jakavi. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Jakavi.

Какво представлява Jakavi?

Jakavi е лекарство, което съдържа активното вещество руксолитиниб (ruxolitinib). Предлага се под

формата на таблетки (5, 10, 15 и 20 mg).

За какво се използва Jakavi?

Jakavi се използва при следните състояния:

миелофиброза при възрастни, които имат спленомегалия (увеличена слезка) или свързани

със заболяването симптоми като повишена температура, нощно изпотяване, болки в

костите и загуба на тегло. Миелофиброзата е заболяване, при което костният мозък става

много плътен и твърд и произвежда абнормни, незрели кръвни клетки. Jakavi може да се

използва при три разновидности на заболяването: първична миелофиброза (наричана

също хронична идиопатична миелофиброза, когато причината е неизвестна),

миелофиброза след полицитемия вера (заболяването е свързано със свръхпроизводство

на червени кръвни клетки) и миелофиброза след есенциална тромбоцитемия

(заболяването е свързано със свръхпроизводство на тромбоцити — компоненти на кръвта,

които помагат при съсирването).

полицитемия вера при възрастни, които са резистентни или не мога да понасят лечение с

лекарството хидроксиуреа. Полицитемия вера е заболяване, което причинява главно

свръхпроизводство на червени кръвни клетки, като това може да предизвика намален

кръвоток към органите поради сгъстяване на кръвта, а в някои случаи – образуване на

кръвни съсиреци.

Jakavi

EMA/99179/2015

Страница 2/4

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Jakavi?

Лечението с Jakavi трябва да се започне от лекар, който има опит в лечението на пациенти с

противоракови лекарства. Преди започване на лечението, на пациента трябва да се направи

пълна кръвна картина, която да се проследява и по време на лечението.

При миелофиброза препоръчителната начална доза е до 20 mg два пъти дневно в зависимост от

броя на тромбоцитите. При полицитемия вера препоръчителната начална доза е до 10 mg два

пъти дневно.

При преценка, че лечението не е достатъчно ефективно, дозата може да бъде увеличена с 5 mg

до максимум 25 mg два пъти дневно.

В определени случаи, а именно при пациенти с намалена чернодробна функция или силно

намалена бъбречна функция, както и при пациенти, приемащи някои други лекарства, трябва да

се използва по-ниска доза. Лечението трябва да се спре, ако броят на тромбоцитите или

неутрофилите (вид бели кръвни клетки) в кръвта падне под определено ниво или ако няма

подобрение в размера на слезката или на симптомите след шест месеца. При полицитемия вера

лечението също трябва да се спре, ако нивата на хемоглобина са много ниски.

Как действа Jakavi?

Активното вещество в Jakavi, руксолитиниб, действа, като блокира група ензими, наречени Янус

асоциирани кинази (JAK), които участват в производството и растежа на кръвните клетки. При

миелофиброза и полицитемия вера се наблюдава свръхактивност на ензимите JAK, което води до

абнормно производство на кръвни клетки. Тези кръвни клетки преминават в органите,

включително в слезката, което е причина за тяхното уголемяване. Като блокира ензимите JAK,

Jakavi намалява абнормното производство на кръвни клетки и по този начин намалява симптомите

на заболяванията.

Как е проучен Jakavi?

За миелофиброза Jakavi е изследван в две основни проучвания, обхващащи 528 пациенти.

Първото проучване сравнява Jakavi с плацебо (сляпо лечение). Второто проучване сравнява

Jakavi с най-доброто налично лечение, което включва различни видове лекарства като

противоракови средства, хормони, имуносупресори. Основната мярка за ефективност е процентът

на пациентите, чиято слезка намалява размера си най-малко с 35%, измерено след шест месеца в

първото проучване и след една година във второто проучване.

За полицитемия вера Jakavi е проучен в едно основно проучване при 222 пациенти, които са

резистентни или не понасят лечение с хидроксиуреа. Проучването, което сравнява Jakavi с най-

доброто налично лечение, разглежда дела на пациентите, чието състояние се подобрява,

измерено според това, дали се нуждаят от флеботомия (процедура за премахване на излишък от

кръв от организма) или се нуждаят от не от повече от една флеботомия, и според дела на

пациентите, чиято слезка намалява размера си най-малко с 35% след 8 месеца на лечение.

Какви ползи от Jakavi са установени в проучванията?

При миелофиброза Jakavi е по-ефективен от плацебо и от най-доброто налично лечение за

намаляване на размера на слезката. В първото проучване прицелното намаляване в размера на

Jakavi

EMA/99179/2015

Страница 3/4

слезката е постигнато при 42% от пациентите, лекувани с Jakavi (65 от 155), в сравнение с по-

малко от 1% от пациентите, приемащи плацебо (1 от 153). Във второто проучване прицелното

намаляване в размера на слезката е постигнато при 29% от пациентите, лекувани с Jakavi (41 от

144), в сравнение с 0% от пациентите, получаващи най-доброто налично лечение (0 от 72).

При полицитемия вера 21% (23 от 110) от пациентите, приемащи Jakavi, показват подобрение

след 8 месеца на лечение в сравнение с 1% (1 от 112) от пациентите, получаващи най-доброто

налично лечение.

Какви са рисковете, свързани с Jakavi?

При миелофиброза най-честите нежелани лекарствени реакции при Jakavi (наблюдавани при

повече от 1 на 10 пациенти) са тромбоцитопения (нисък брой на тромбоцитите в кръвта), анемия

(нисък брой на червените кръвни клетки), неутропения (нисък брой на неутрофилите), инфекции

на пикочните пътища (инфекции на структурите, които пренасят урина), кървене, синини,

увеличаване на теглото, хиперхолестеролемия (високи нива на холестерол в кръвта), замаяност,

главоболие и повишени нива на чернодробните ензими.

При полицитемия вера най-честите нежелани лекарствени реакции при Jakavi (наблюдавани при

повече от 1 на 10 пациенти) са тромбоцитопения (нисък брой на тромбоцитите в кръвта), анемия

(нисък брой на червените кръвни клетки), кървене, синини, хиперхолестеролемия (високи нива

на холестерол в кръвта), хипертриглицеридемия (високи нива на мазнините в кръвта), замаяност,

повишени нива на чернодробните ензими и високо кръвно налягане.

Jakavi не трябва да се използва при бременни жени или кърмачки. За пълния списък на всички

нежелани лекарствени реакции и ограничения, съобщени при Jakavi, вижте листовката.

Защо Jakavi е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Jakavi са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба. CHMP счита, че при миелофиброза наблюдаваното при пациентите,

приемащи Jakavi, намаляване на размера на слезката и симптомите е клинично важно. Комитетът

отбеляза, че качеството на живот на пациентите, лекувани с Jakavi, се подобрява, но е

необходимо да се оценят допълнително ефектите на лекарството по отношение на удължаването

на живота на пациентите, забавянето на прогресията на заболяването и появата на левкемия. По

отношение на безопасността Комитетът счита, че рискът от инфекции е приемлив, но трябва да се

проследява, а други известни рискове като кървене или намаляване на броя на кръвните клетки

могат да бъдат овладени по подходящ начин.

CHMP счита, че при полицитемия вера Jakavi е от полза за пациенти, които не се повлияват или

не понасят лечение с хидроксиуреа, като в същото време профилът на безопасността е приемлив.

Все пак е необходимо да се изследват допълнително дългосрочните ефекти от лекарството.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Jakavi?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Jakavi се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасност е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Jakavi, включително подходящи предпазни мерки

за здравните специалисти и пациентите.

Jakavi

EMA/99179/2015

Страница 4/4

Освен това фирмата производител на Jakavi удължава основните проучвания за миелофиброза и

всяка година ще предоставя данни относно ефектите на Jakavi по отношение на преживяемостта

на пациентите и преживяемостта им без влошаване на заболяването или развитие на левкемия.

За полицитемия вера фирмата ще удължи основното проучване с цел да осигури дългосрочни

данни за безопасността и ефективността на Jakavi.

Допълнителна информация за Jakavi:

На 23 август 2012 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Jakavi, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Jakavi може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече информация относно

лечението с Jakavi прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте вашия лекар или

фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 03-2015.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация