Ixiaro

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Ixiaro
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Ixiaro
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Ваксина,
 • Терапевтична област:
 • Енцефалит, Японски, Имунизация
 • Терапевтични показания:
 • Ixiaro е показан за активна имунизация срещу японски енцефалит при възрастни, юноши, деца и бебета на възраст два месеца и по-големи. Ixiaro трябва да бъдат проверени за употреба на лица, изложени на риск от заразяване чрез пътуване или по време на тяхната окупация.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 16

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000963
 • Дата Оторизация:
 • 31-03-2009
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000963
 • Последна актуализация:
 • 06-05-2020

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

A n agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/859888/2018

EMEA/H/C/000963

Ixiaro (Ваксина срещу японски енцефалит

(инактивирана, адсорбирана))

Преглед на Ixiaro и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Ixiaro и за какво се използва?

Ixiaro e ваксина, която спомага за предпазване на възрастни и деца на възраст два месеца и по-

големи от японски енцефалит — заболяване, което причинява възпаление на мозъка. Японският

енцефалит може да има фатален изход или да доведе до трайни увреждания. Пренася се чрез

комари и е най-често срещан в Азия, особено в селските райони. Ваксинирането с Ixiaro трябва

да се обмисли при хора, за които има риск от излагане на вируса на японски енцефалит по време

на пътуване или работа.

Как се използва Ixiaro?

Ixiaro се прилага чрез мускулна инжекция, за предпочитане в мускула на рамото или в бедрения

мускул при малки деца. При възрастни, включително на възраст над 65 години, и деца на три

години и по-големи трябва да се приложи пълната доза от Ixiaro (0,5 ml) и една допълнителна

доза от 0,5 ml четири седмици по-късно. Възрастни от 18 до 65 години може да получат бърз курс

на ваксинация, при който втората доза се прилага седем дни след първата.

При деца на възраст между 2 месеца и 3 години трябва да се приложи половината от дозата Ixiaro

за възрастни (0,25 ml), а четири седмици по-късно — една допълнителна доза от 0,25 ml.

Препоръчително е на лицата, на които е приложена първата доза Ixiaro, да се приложи и втората

доза. Втората доза трябва да се приложи поне една седмица преди потенциалното излагане на

вируса. При възрастни втората доза може да се приложи до 11 месеца след първата.

На възрастните от 18 до 65 години, при които има вероятност от повторно излагане на вируса на

японски енцефалит или които са под постоянен риск от заразяване, трябва да се приложи

бустерна доза Ixiaro една до две години по-късно и втора бустерна доза 10 години след първата

бустерна доза. При деца и юноши също може да се приложи бустерна доза една до две години

след първоначалната ваксинация.

При възрастни над 65 години също трябва да се обмисли прилагането на бустерна доза преди

допълнително излагане на вируса на японски енцефалит.

Ixiaro (Ваксина срещу японски енцефалит (инактивирана, адсорбирана))

EMA/859888/2018

Страница 2/3

Ixiaro може да се инжектира подкожно при хора с нарушения на кръвосъсирването, напр. ниски

нива на тромбоцитите или хемофилия.

Ixiaro се отпуска по лекарско предписание. За повече информация относно употребата на Ixiaro

вижте листовката или се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Как действа Ixiaro?

Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените защитни сили на организма)

как да се защитава срещу дадено заболяване. Ixiaro съдържа малки количества от вируса, който

причинява японски енцефалит, като вирусът е инактивиран (убит), така че да не може да

причини заболяването. При прилагане на ваксината имунната система разпознава вируса като

„чужд“ и образува антитела срещу него. Това позволява на имунната система в бъдеще бързо да

изгради антитела в голямо количество, ако повторно влезе в контакт с вируса на японски

енцефалит. Антителата помагат при защитата от заболяването.

Ваксината е „адсорбирана“. Това означава, че вирусът е фиксиран върху алуминиеви компоненти

за стимулиране на по-добра реакция. Вирусът в Ixiaro се отглежда в клетки от бозайници („Vero

клетки“) в лабораторни условия.

Какви ползи от Ixiaro са установени в проучванията?

В 3 основни проучвания е установено, че Ixiaro е ефективен за предизвикване на изграждането

на антитела срещу вируса на японски енцефалит:

Първото проучване обхваща 867 здрави възрастни и Ixiaro е сравнен с друга ваксина за

японски енцефалит, съдържаща вируси, култивирани в миши мозъци. Ixiaro (прилаган на две

дози през интервал от 4 седмици) е също толкова ефективен, колкото контролната ваксина,

за предизвикване на изграждането на антитела срещу вируса на японски енцефалит. Преди

ваксинирането повечето от участниците в проучването нямат защитни нива на антитела срещу

вируса. Четири седмици след последната инжекция 96 % от хората, на които са поставени

двете дози Ixiaro, изработват защитни нива на антитела срещу вируса (352 от 365). Това е

сравнено с 94 % от хората, на които е поставена контролната ваксина (347 от 370). Нивата на

антитела са средно над 2 пъти по-високи при хората, ваксинирани с Ixiaro, в сравнение с

хората, на които е поставена контролната ваксина.

Във второто проучване при 660 възрастни се сравнява бързият курс на ваксинация (2 дози,

приложени през интервал от 7 дни) със стандартния курс на ваксинация (две дози,

приложени през интервал от четири седмици). Ускореният 7-дневен ваксинационен курс не

води до по-ниска защита спрямо стандартния 4-седмичен ваксинационен курс. Дългосрочните

нива на антителата са сходни и при двете схеми.

Третото основно проучване обхваща 1 869 деца на възраст между 2 месеца и 18 години. 99 %

до 100 % от децата, ваксинирани с двете дози Ixiaro, изработват защитни нива на антитела

срещу вируса на японски енцефалит 4 седмици след последната инжекция.

Освен това фирмата представя резултатите от проучвания, в които се разглежда нивото на

защита при възрастни и деца за период до три години след имунизацията с Ixiaro, както и

повлияването след бустерните дози. В тези допълнителни проучвания е установено, че при

повечето хора, ваксинирани с Ixiaro, защитата срещу вируса на японски енцефалит продължава

най-малко 2 до 3 години. В проучванията е установено също, че бустерната доза може да е

Ixiaro (Ваксина срещу японски енцефалит (инактивирана, адсорбирана))

EMA/859888/2018

Страница 3/3

необходима за поддържане на високо ниво на защита, а това може да се окаже необходимо при

хора, които са изложени на висок риск от излагане на вируса.

Какви са рисковете, свързани с Ixiaro?

При употребата на Ixiaro при възрастни най-честите нежелани реакции (които може да засегнат

повече от 1 на 10 души) са главоболие, миалгия (болка в мускулите), болка и чувствителност на

мястото на инжектиране и умора. При децата най-честите нежелани реакции (които може да

засегнат повече от 1 на 10 деца) са повишена температура, диария, грипоподобно заболяване,

раздразнителност и реакции на мястото на инжектиране (напр. зачервяване, болка и

чувствителност). За пълния списък на нежеланите реакции при Ixiaro вижте листовката.

Ixiaro не трябва да се прилага при хора, които са свръхчувствителни (алергични) към някое от

остатъчните вещества във ваксината, напр. протамин сулфат. В случай на поява на алергична

реакция след първата доза Ixiaro, втората доза не трябва да се поставя. При хора с наскорошна

висока температура ваксинирането трябва да се отложи. За пълния списък на ограниченията

вижте листовката.

Защо Ixiaro е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Ixiaro са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС. Агенцията отбеляза, че

производството на единствената друга ваксина за защита срещу японски енцефалит, която се

използва извън Азия, е прекратено.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната употреба

на Ixiaro?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Ixiaro, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Ixiaro непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Ixiaro, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Ixiaro:

Ixiaro получава разрешение за употреба, валидно в ЕС, на 31 март 2009 г.

Допълнителна информация за Ixiaro можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Ixiaro

Дата на последно актуализиране на текста: 01-2019.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

IXIARO инжекционна суспензия

Aдсорбирана ваксина срещу японски енцефалит (инактивирана)

(Japanese encephalitis vaccine (inactivated, adsorbed))

Прочетете внимателно цялата листовка, преди Вие или Вашето дете да получите тази ваксина,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи Вие и Вашето дете да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Тази ваксина е предписано единствено и лично на Вас и/или Вашето дете. Не я преотстъпвайте

на други хора.

Ако Вие и/или Вашето дете получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

В тази листовка

Какво представлява IXIARO и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди Вие и/или Вашето дете да получите IXIARO

Как да използвате IXIARO

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате IXIARO

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява IXIARO и за какво се използва

IXIARO е ваксина срещу вируса на японски енцефалит.

Ваксината кара организма да създава своя собствена защита (антитела) срещу това заболяване.

IXIARO се прилага за предпазване от инфекция с вируса на японски енцефалит (JEV). Този вирус

главно се открива в Азия и се предава на хората чрез комари, които са ухапали инфектирано животно

(например прасе). Много от инфектираните хора развиват леки или изобщо не развиват симптоми.

При хората, които развиват тежко заболяване, японски енцефалит обикновено започва като

грипоподобно заболяване с висока температура, студени тръпки, уморяемост, главоболие, гадене и

повръщане. Обърканост и възбуда също се проявяват в ранния етап на заболяването.

IXIARO трябва да се поставя само на възрастни, юноши, деца и кърмачета на възраст 2 месеца и

повече, пътуващи до държави, в които японски енцефалит е ендемичен, или които са изложени на

риск при професионалната си дейност.

2.

Какво трябва да знаете, преди Вие и/или Вашето дете да получи IXIARO

Не използвайте IXIARO

ако Вие и/или Вашето дете сте алергични към активното вещество или към някоя от останалите

съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

ако Вие и/или Вашето дете сте развили алергична реакция след получаване на предишна доза

IXIARO. Признаците на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, задух и подуване

на лицето и езика.

ако Вие и/или Вашето дете сте болни с висока температура. В този случай, Вашият лекар ще

отложи ваксинацията.

Предупреждения и предпазни мерки

IXIARO не трябва да се инжектира вътресъдово.

Първична имунизация трябва да бъде завършена най-малко една седмица преди потенциално

излагане на JEV.

Трябва да информирате Вашия лекар:

ако Вие и/или Вашето дете сте имали здравословни проблеми след предишно приложение на

каквато и да е ваксина.

ако Вие и/или Вашето дете имате някакви други известни алергии.

ако Вие и/или Вашето дете имате нарушение на кръвосъсирването (заболяване, при което се

кърви повече от нормалното) или намаляване на тромбоцитите в кръвта, което увеличава риска

от кървене или образуване на синини (тромбоцитопения).

ако Вашето дете е на възраст под 2 месеца тъй като IXIARO не е изследван при кърмачета под

2-месечна възраст.

ако Вашата имунна система или имунната система на Вашето дете не функционира правилно

(имунодефицит) или ако приемате лекарства, които засягат имунната система (като лекарство,

наречено кортизон или противораково лекарство).

Вашият лекар ще обсъди с Вас възможните рискове и ползи от прилагането на IXIARO.

Обърнете внимание на следното:

IXIARO не може да причини заболяването, от което предпазва.

IXIARO не предпазва от инфекции, причинени от други вируси освен от вируса на японския

енцефалит.

Както при всяка друга ваксина, ваксинацията с IXIARO може да не доведе до защита във

всички случаи.

Трябва да вземете необходимите предпазни мерки за Вас и Вашето дете, за да намалите

ухапванията от комари (подходящо облекло, използване на средства против комари, мрежи за

комари), дори и след като сте получи IXIARO.

Други

лекарства и IXIARO

Проучвания

при

хора

за

оценка

на

ефективността

безопасността

на

лекарствата

(клинични

изпитвания) показват, че IXIARO може да се прилага едновременно с ваксина срещу хепатит А и

противобясна ваксина.

Информирайте Вашия лекар, ако Вие и/или Вашето дете приемате или наскоро сте приемали или

може да приемате други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта или наскоро са Ви

поставяни други ваксини.

Бременност, кърмене и фертилитет

Данните за употребата на IXIARO при бременни или кърмещи жени са ограничени.

Като предпазна мярка, прилагането на IXIARO по време на бременност или кърмене трябва да се

избягва. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар преди получаване на тази ваксина.

Шофиране и работа с машини

IXIARO не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

IXIARO съдържа калий и натрий

Това лекарство съдържа калий, по-малко от 1 mmol (39 mg) на 0,5 ml единична дозa, т.е. практически

не съдържа калий, и по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 0,5 ml еднична доза, т.е. може да се каже,

че практически не съдържа натрий. Възможно е този продукт да съдържа следи от остатъчен натриев

метабисулфит, който е под границата на откриваемост.

3.

Как да използвате IXIARO

Препоръчителната доза при възрастни, юноши и деца на 3 или повече години е общо 2 инжекции от

0,5 ml всяка:

първата инжекция на ден 0

втората инжекция 28 дни след първата инжекция (на 28-ия ден).

Възрастните на възраст от 18 до ≤ 65 години могат да бъдат ваксинирани също и по следния начин:

първа инжекция на Ден 0

втора инжекция 7 дни след първата инжекция (Ден 7).

Бебета и деца на възраст от 2 месеца до < 3 години

Препоръчителната доза за бебета и деца на възраст от 2 месеца до < 3 години е общо 2 инжекции от

0,25 ml всяка:

първата инжекция на ден 0

втората инжекция 28 дни след първата инжекция (ден 28).

За инструкции относно приготвянето на доза от 0,25 ml вижте края на листовката.

Уверете се, че Вие и/или Вашето дете сте завършили пълния курс на ваксинация от 2 инжекции.

Втората инжекция трябва да се приложи най-малко 1 седмица, преди появата на риск Вие и/или

Вашето дете да бъдете изложени на JЕ вирус. В противен случай, може Вие и/или Вашето дете да не

бъдете напълно защитени срещу болестта.

При възрастни, юноши, деца и новородени на възраст 1 година и по-възрастни бустер доза може да

бъде приложена в рамките на втората година (т.е. 12 - 24 месец) след първата доза от препоръчваната

първична имунизация. При възрастни, 10 години след първия бустер може да се приложи втори. За

хора в старческа възраст (> 65 години) първата бустер доза може да бъде приложена по-рано. Вашият

лекар ще прецени нуждата и времето за приложение на бустер дози.

Приложение

IXIARO се инжектира в мускула в горната част на ръката Ви (делтоиден мускул) или ръката на

Вашето дете от Вашия лекар или медицинска сестра. IXIARO не трябва да се инжектира в

кръвоносен съд. В случай, че Вие и/или Вашето дете страдате от нарушение на кръвосъсирването,

Вашият лекар може да реши да приложи ваксина под кожата (подкожно).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали приложение на IXIARO

Ако Вие и/или Вашето дете пропуснете запланувана инжекция, консултирайте се с Вашия лекар и

уредете друго посещение за втората инжекция. Без втората инжекция Вие и/или Вашето дете няма да

бъдете напълно защитени срещу болестта. Има данни, които показват, че втората инжекция може да

се прилага до 11 месеца след първата.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава.

По-голямата част от изброените по-долу нежелани реакции са наблюдавани по време на клинични

изпитвания. Те обикновено се проявяват в първите 3 дни след ваксинацията, обикновено са леки и

изчезват в рамките на няколко дни.

Много чести (засягат повече от 1 на 10 потребители):

главоболие, мускулни болки, болка, чувствителност на мястото на инжектиране, умора

Чести (засягат 1 до 10 на 100 потребители):

гадене,

грипоподобно

заболяване,

треска,

други

реакции

на

мястото

на

инжектиране

(напр.

зачервяване, втвърдяване, подуване, сърбеж)

Нечести (засягат 1 до 10 на 1 000 потребители):

Повръщане,

кожен

обрив,

промени

лимфните

възли,

мигрена

(пулсиращо

главоболие,

често

придружено

от

гадене

повръщане

чувствителност

към

светлина),

замаяност,

вертиго

(световъртеж), диария, болки в корема, прекомерно изпотяване, сърбеж, студени тръпки, общо

неразположение, скованост в мускулите и ставите, болка в ставите, слабост, отклонение в показатели

при лабораторни изследвания за функцията на черния дроб (повишени чернодробни ензими)

Редки (засягат 1 до 10 на 10 000 потребители):

сърцебиене,

ускорен

сърдечен

ритъм,

затрудно

дишане,

променена

чувствителност

на

кожата

(например изтръпване и мравучкане), уртикария, зачервяване на кожата, болки в ръцете или краката,

недостиг на тромбоцити, възпаление на нервите, оток на крайника и оток на глезена, нарушение на

вкуса, подуване на клепача, припадък

Допълнителни нежелани реакции при деца на възраст от 2 месеца до <3 години

При деца на възраст от 2 месеца до <3 години следните нежелани реакции се наблюдават по-често в

сравнение с деца от 3 години до < 12 години, юноши и възрастни:

Много чести:

треска (28,9%), диария (11,8%), грипоподобно заболяване (11,2%), раздразнителност

(11,0%)

Чести:

загуба на апетит, повръщане, кожен обрив

Нечести:

кашлица

Съобщаване на нежелани реакции

Ако Вие и/или Вашето дете получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия

лекар. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също

да съобщите нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече

информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате IXIARO

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

етикета след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C-8°С).

Да не се замразява. Ако ваксината е била замразена, не трябва да се прилага.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които Вие и/или Вашето дете вече не използвате.

Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа IXIARO

1 доза (0,5 ml) IXIARO съдържа:

Щам SA

-14-2 на вируса на японски енцефалит (инактивиран)

6 AU,

което съответства на ефективност ≤ 460 ng ED

-произведен във Vero клетки

адсорбиран върху алуминиев хидроксид, хидратиран (приблизително 0,25 милиграма Al

антигенни единици

Алуминиевият хидроксид е включен в тази ваксина като адювант.

Другите съставки са: натриев хлорид, калиев дихидрогенфосфат, динатриев хидрогенфосфат, вода за

инжекции

Как изглежда IXIARO и какво съдържа опаковката

IXIARO е инжекционна суспензия (0,5 ml в стъклена спринцовка със или без отделна игла, по 1 в

опаковка).

IXIARO е бяла и леко млечна стерилна суспензия, която при разклащане става хомогенна.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Притежател на разрешението за употреба:

Valneva Austria GmbH

Campus Vienna Biocenter 3

A-1030 Vienna

Австрия

Email: infoixiaro@valneva.com

Производител:

Valneva Scotland Ltd.

Oakbank Park Road,

Livingston EH53 0TG

Обединеното кралство

Valneva Austria GmbH

Campus Vienna Biocenter 3

A-1030 Vienna

Австрия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с притежателя на

разрешението за употреба на следния имейл адрес:

infoixiaro@valneva.com

Дата на последно преразглеждане на листовката .

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu/. Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на

уебсайта на Европейската агенция по лекарствата.>

----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Предварително напълнената спринцовка е само за еднократна употреба и не трябва да се използва за

повече от един пациент. Предварително напълнената спринцовка е готова за използване. Ако не е

предоставена игла, използвайте стерилна игла.

Да не се използва, ако целостта на блистерното фолио е нарушена или опаковката е повредена.

При съхранение може да се наблюдава фина бяла утайка с бистър, безцветен супернатант.

Разклатете добре спринцовката преди употреба, за да се получи бяла, прозрачна, хомогенна

суспензия. Не прилагайте, ако след разклащането има останали частици или промяна в цвета или ако

спринцовката изглежда физически повредена.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в

съответствие с местните изисквания.

Информация за прилагането на доза от 0,5 ml от IXIARO за лица на 3 и повече години

За прилагането на пълната доза от 0.5 ml изпълнете стъпките по-долу:

1. Разклатете спринцовката за получаване на хомогенна суспензия.

2. Отстранете капачката на върха на спринцовката с леко завъртане. Не се опитвайте да

отчупите или издърпате върха, тъй като това може да повреди спринцовката.

3. Поставете игла на предварително напълнената спринцовка.

Информация за приготвянето на доза от 0,25 ml от IXIARO за приложение при деца на възраст под 3

години

За приложение на доза от 0,25 ml при деца на възраст от 2 месеца до < 3 години изпълнете стъпките

по-долу:

Разклатете спринцовката за получаване на хомогенна суспензия.

Отстранете капачката на върха на спринцовката с леко завъртане. Не се опитвайте да отчупите

или издърпате върха, тъй като това може да повреди спринцовката.

Поставете игла на предварително напълнената спринцовка.

Хванете спринцовката, насочена нагоре.

Натиснете стопера на буталото до червената линия на цилиндъра на спринцовката, посочена с

червена стрелка (вж. фигура 1)*, за да отстраните ненужния обем

Поставете нова стерилна игла преди инжектиране на останалия обем.

*Ако натиснете стопера на буталото след червената линия, не може да се гарантира доза от 0,25 ml и

трябва да се използва нова спринцовка.

Фигура 1:

Подготовка за

приложение на доза

от 0.25 ml