Isentress

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ралтегравир

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

J05AJ01

INN (Международно Name):

raltegravir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Лекарства isentress, се посочва в комбинация с други антиретровирусни медикаменти за лечение на имунодефицитен вирус на човека (HIV 1 инфекция) .

Каталог на резюме:

Revision: 42

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-12-19

Листовка

                118
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА
КУТИЯ 400
MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ
ПРОДУКТ
ISENTRESS 400 mg
филмирани
таблетки
ралтегравир
2.
ОБЯВЯВАНЕ
НА АКТИВНОТО(ИТЕ) ВЕЩЕСТВО(А)
Всяка таблетка съдържа 400
mg ралтегравир (като калиева сол
).
3.
СПИСЪК
НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Съдържа лактоза. За допълнителна
информация вижте
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
60
филмирани
таблетки
Съставна опаковка
: 180 (3
бутилки по 60) филмирани таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА)
НА ВЪВЕЖДАНЕ
Преди употреба прочетете листовката
.
Перорално приложение
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА
СЕ
СЪХРАНЯВА
НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ ПОГЛЕДА
И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на
място, недостъпно за деца
.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
Не преминавайте на
Isentress
с
друго
количество на
активното вещество
или лекарствена
форма, без преди това да сте говорили с
Вашия лекар, фармацевт или медицинска
сестра
.
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
119
10.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА
НЕИЗПОЛЗВАНА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ISENTRESS 400
mg филмирани таблетки
2.
KAЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 400
mg ралтегравир (raltegravir) (като калиева
сол
).
Помощно(и)
вещество(а)
с известно действие
Всяка таблетка съдържа 26,06
mg лактоза (като монохидрат).
За пълния списък на помощни вещества
вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розова, елипсовидна таблетка,
маркирана с
„227“
от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
ISENTRESS е показан в комбинация с други
антиретровирусни лекарствени
продукти за
лечението на инфекция с човешки
имунодефицитен вирус (HIV
-
1) (вж. точки
4.2, 4.4, 5.1 и
5.2).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде започнато от
лекар с опит в лечението на HIV
инфекция.
Дозировка
ISENTRESS трябва да се използва в
комбинация с други активни
антиретровирусни терапии
(
АРТ) (вж. точки
4.4 и
5.1).
Възрастни
Препоръчителната доза е 400
mg (една таблетка) два пъти дневно.
Педиатрична популация
Препоръчителната доза при
педиатрични пациенти с телесно тегло
поне
25 kg
е
400 mg
(една
таблетка) два пъти дневно. При
невъзмож
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-10-2022
Листовка Листовка чешки 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-10-2022
Листовка Листовка датски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-10-2022
Листовка Листовка немски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-10-2022
Листовка Листовка естонски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-10-2022
Листовка Листовка гръцки 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-10-2022
Листовка Листовка английски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-04-2018
Листовка Листовка френски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-10-2022
Листовка Листовка италиански 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-04-2018
Листовка Листовка латвийски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-04-2018
Листовка Листовка литовски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-10-2022
Листовка Листовка унгарски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-10-2022
Листовка Листовка малтийски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-04-2018
Листовка Листовка нидерландски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-04-2018
Листовка Листовка полски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-10-2022
Листовка Листовка португалски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-04-2018
Листовка Листовка румънски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-10-2022
Листовка Листовка словашки 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-10-2022
Листовка Листовка словенски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-04-2018
Листовка Листовка фински 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-10-2022
Листовка Листовка шведски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-10-2022
Листовка Листовка норвежки 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-10-2022
Листовка Листовка исландски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-10-2022
Листовка Листовка хърватски 20-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-04-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите