Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva (previously Irbesartan Hydrochlorothiazide Winthrop)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ирбесартан, гидрохлортиазид

Предлага се от:

sanofi-aventis groupe 

АТС код:

C09DA04

INN (Международно Name):

irbesartan, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. Тази комбинация с фиксирана доза е показана при възрастни пациенти, чието кръвно налягане не се контролира адекватно само с ирбесартан или хидрохлоротиазид.

Каталог на резюме:

Revision: 34

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-01-18

Листовка

                102
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА КУТИЯ
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg таблетки
ирбесартан/хидрохлоротиазид
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Всяка таблетка съдържа: ирбесартан 150
mg и хидрохлорoтиазид 12,5 mg
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Помощни вещества: съдържа също
лактоза монохидрат. За допълнителна
информация вижте
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
14 таблетки
28 таблетки
56 таблетки
56 x 1 таблетки
98 таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
_ _
Перорално приложение.
Преди употреба прочетете листовката.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧE ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да не се съхранява над 30

C.
Да се съхранява в оригиналната
опаковка, за да се предпази от влага.
103
10.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
ИЗХВЪРЛЯНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНА
ЧАСТ ОТ ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ ИЛИ
ОТПАДЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 150 mg/12,5 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 150 mg ирбесартан
(irbesartan) и 12,5 mg хидрохлоротиазид
(hydrochlorothiazide).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 26,65 mg лактоза
(като лактоза монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Таблетки с цвят на праскова,
двойно-изпъкнали, с овална форма, с
гравирано сърце от едната
страна и числото 2775 от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония.
Тази фиксирана дозова комбинация е
показана при възрастни пациенти,
чието кръвно налягане
не е адекватно контролирано от
самостоятелното приложение на
ирбесартан или
хидрохлоротиазид (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva може да се приема
веднъж дневно, със или без храна.
Може да се препоръча титриране на
дозата с отделните съставки (т.е
ирбесартан и
хидрохлоротиазид).
Когато е клинично подходящо
директното преминаване от
монотерапия към фиксиран
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-04-2023
Листовка Листовка чешки 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-04-2023
Листовка Листовка датски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-04-2023
Листовка Листовка немски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-04-2023
Листовка Листовка естонски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-04-2023
Листовка Листовка гръцки 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-04-2023
Листовка Листовка английски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-09-2013
Листовка Листовка френски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-04-2023
Листовка Листовка италиански 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-09-2013
Листовка Листовка латвийски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-09-2013
Листовка Листовка литовски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-04-2023
Листовка Листовка унгарски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-04-2023
Листовка Листовка малтийски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-09-2013
Листовка Листовка нидерландски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-09-2013
Листовка Листовка полски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-04-2023
Листовка Листовка португалски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-09-2013
Листовка Листовка румънски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-04-2023
Листовка Листовка словашки 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-04-2023
Листовка Листовка словенски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-09-2013
Листовка Листовка фински 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-04-2023
Листовка Листовка шведски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-04-2023
Листовка Листовка норвежки 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-04-2023
Листовка Листовка исландски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-04-2023
Листовка Листовка хърватски 13-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-09-2013