Ipreziv

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Azilsartan medoxomil

Предлага се от:

Takeda Pharma A/S

АТС код:

C09CA09

INN (Международно Name):

azilsartan medoxomil

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Ipreziv е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-12-07

Листовка

                54
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
55
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
_ _
IPREZIV 20 MG ТАБЛЕТКИ
IPREZIV 40 MG ТАБЛЕТКИ
IPREZIV 80 MG ТАБЛЕТКИ
азилсартан медоксомил (azilsartan medoxomil)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
_ _
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ipreziv 20 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 20 mg азилсартан
медоксомил (azilsartan medoxomil) (като калий).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бели до почти бели кръгли таблетки, 6,0
mm в диаметър, с вдлъбнато релефно
означение
„
ASL
“
от едната страна и „20” от другата .
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ipreziv е показан за лечение на
есенциална хипертония при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчваната начална доза е 40 mg
веднъж дневно. Дозата може да бъде
увеличена
максимално до 80 mg веднъж дневно при
пациенти, чието артериално налягане
не може да
бъде адекватно контролирано с
по-ниска до
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-12-2014
Листовка Листовка чешки 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-12-2014
Листовка Листовка датски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-12-2014
Листовка Листовка немски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-12-2014
Листовка Листовка естонски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-12-2014
Листовка Листовка гръцки 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-12-2014
Листовка Листовка английски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-12-2014
Листовка Листовка френски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-12-2014
Листовка Листовка италиански 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-12-2014
Листовка Листовка латвийски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-12-2014
Листовка Листовка литовски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-12-2014
Листовка Листовка унгарски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-12-2014
Листовка Листовка малтийски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-12-2014
Листовка Листовка нидерландски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-12-2014
Листовка Листовка полски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-12-2014
Листовка Листовка португалски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-12-2014
Листовка Листовка румънски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-12-2014
Листовка Листовка словашки 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-12-2014
Листовка Листовка словенски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-12-2014
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-12-2014
Листовка Листовка фински 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-12-2014
Листовка Листовка шведски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-12-2014
Листовка Листовка норвежки 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-12-2014
Листовка Листовка исландски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-12-2014
Листовка Листовка хърватски 19-12-2014
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-12-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите