Insulatard

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Insulatard
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Insulatard
  Европейски съюз
 • Език:
 • норвежки букмол

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Legemidler som brukes ved diabetes,
 • Терапевтична област:
 • Sukkersyke
 • Терапевтични показания:
 • Behandling av diabetes mellitus.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 19

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • autorisert
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000441
 • Дата Оторизация:
 • 06-10-2002
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000441
 • Последна актуализация:
 • 23-09-2019

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKNINGSVEDLEGG

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Insulatard 40 IE/ml (internasjonale enheter/ml) injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass

insulin, human

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige

bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

1.

Hva Insulatard er og hva det brukes mot

Insulatard er et humant insulin med gradvis innsettende effekt og lang virketid.

Insulatard brukes til å senke det høye blodsukkernivået hos pasienter med diabetes mellitus (diabetes).

Diabetes er en sykdom hvor kroppen ikke produserer nok insulin til å kontrollere blodsukkernivået.

Behandling med Insulatard hjelper med å forebygge komplikasjoner i forbindelse med din diabetes.

Insulatard vil begynne å senke blodsukkeret ditt ca.1½ time etter injeksjon. Effekten varer omtrent

24 timer. Insulatard gis ofte i kombinasjon med hurtigvirkende insulinpreparater.

2.

Hva du må vite før du bruker Insulatard

Bruk ikke Insulatard

Dersom du er allergisk overfor humant insulin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette

legemidlet listet opp i avsnitt 6.

Dersom du tror at du begynner å få føling (hypoglykemi, lavt blodsukker), se Sammendrag av

alvorlige og svært vanlige bivirkninger i avsnitt 4.

I insulininfusjonspumper.

Dersom beskyttelseshetten er løs eller mangler. Hvert hetteglass har en beskyttende,

garantiforseglet plasthette. Hvis hetteglasset ikke er i perfekt stand når du mottar det, skal

hetteglasset returneres til apoteket.

Dersom det ikke har vært riktig oppbevart, eller dersom det har vært frosset,

se avsnitt 5.

Dersom insulinet, etter at det er godt blandet, ikke fremstår som ensartet hvitt og uklart.

Bruk ikke Insulatard hvis noe av dette forekommer. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier.

Før du bruker Insulatard

Kontroller etiketten for å forsikre deg om at det er riktig type insulin.

Fjern beskyttelseshetten.

Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon for å unngå urenheter.

Nåler og sprøyter må ikke deles med andre.

Advarsler og forsiktighetsregler

Noen tilstander og aktiviteter kan påvirke insulinbehovet ditt. Rådfør deg med lege:

Dersom du har

nyre- eller leverproblemer, eller problemer med binyrer, hypofysen eller

skjoldbruskkjertelen.

Dersom du mosjonerer

mer enn vanlig, eller hvis du ønsker å endre ditt vanlige kosthold, da

dette kan påvirke blodsukkernivået ditt.

Dersom du er syk, fortsett å ta insulin og rådfør deg med lege.

Dersom du skal reise utenlands, tidsforskjellen mellom de ulike land kan påvirke insulinbehovet

og tidspunktene for injeksjoner.

Andre legemidler og Insulatard

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å

bruke andre legemidler.

Noen legemidler påvirker blodsukkernivået, og dette kan bety at insulindosen må endres. Nedenfor

følger en oversikt over de vanligste legemidlene som kan påvirke insulinbehandlingen din.

Blodsukkernivået ditt kan synke (hypoglykemi, føling) dersom du bruker:

Andre medisiner til behandling av diabetes

Monoaminoksidasehemmere (MAOH) (brukes til behandling av depresjon)

Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk)

Angiotensinkonverterende enzym(ACE)hemmere (brukes til behandling av visse hjertelidelser

eller høyt blodtrykk)

Salisylater (brukes til å lindre smerte og som febernedsettende)

Anabole steroider (slik som testosteron)

Sulfonamider (brukes til behandling av infeksjoner).

Blodsukkernivået ditt kan stige (hyperglykemi) dersom du bruker:

Orale antikonsepsjonsmidler (p-piller)

Tiazider (brukes til behandling av høyt blodtrykk eller ved omfattende væskeopphopning)

Glukokortikoider (slik som ”kortison”, som brukes til behandling av inflammasjon)

Thyreoideahormoner (brukes til behandling av sykdommer i skjoldbruskkjertelen)

Sympatomimetika (som adrenalin, salbutamol eller terbutalin som brukes til behandling av

astma)

Veksthormon (legemiddel til stimulering av skjelett- og kroppslig vekst og med omfattende

påvirkning på kroppens stoffskifteprosesser)

Danazol (legemiddel som påvirker eggløsningen).

Oktreotid og lanreotid (brukes til behandling av akromegali, en sjelden hormonell sykdom som

vanligvis oppstår hos middelaldrende voksne og som kommer av at hypofysen produserer for mye

veksthormon) kan enten øke eller senke blodsukkernivået ditt.

Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk) kan svekke eller fullstendig dempe de første

varselsymptomene som hjelper deg til å gjenkjenne lavt blodsukker.

Pioglitazon (tabletter brukt til behandling av type 2 diabetes)

Noen pasienter med mangeårig type 2 diabetes og hjertesykdom eller som har hatt slag, og som ble

behandlet med pioglitazon og insulin, utviklet hjertesvikt. Rådfør deg med lege så snart som mulig

hvis du opplever tegn på hjertesvikt slik som uvanlig kortpustethet eller rask vektøkning eller lokale

væskeansamlinger (hevelse i bena, ødem).

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du har brukt noen av legemidlene som er nevnt

her.

Inntak av Insulatard sammen med alkohol

Dersom du drikker alkohol, kan behovet for insulin endre seg fordi blodsukkernivået enten kan

stige eller synke. Nøye kontroll anbefales.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid

eller planlegger å bli gravid. Insulatard kan brukes under graviditet. Det kan være behov for å

endre insulindosen under svangerskapet og etter fødselen. Det er viktig med nøye kontroll av

din diabetes, særlig er det viktig å forhindre føling, dette for ditt barns helse.

Det er ingen restriksjoner for behandling med Insulatard under amming.

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller

ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

Spør legen om du kan kjøre bil eller betjene en maskin:

Dersom du ofte får føling.

Dersom du har problemer med å gjenkjenne føling.

Dersom blodsukkeret ditt er lavt eller høyt, kan det påvirke konsentrasjons- og reaksjonsevnen og

derfor også evnen til å kjøre eller betjene en maskin. Tenk på at du kan utsette deg selv eller andre for

fare.

Insulatard inneholder natrium

Insulatard inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, det vil si at Insulatard praktisk talt

er ”natriumfritt”.

3.

Hvordan du bruker Insulatard

Dose og når du skal ta insulin

Bruk alltid insulinet og innstill dosen din nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller

sykepleier hvis du er usikker.

Ikke skift insulinet ditt med mindre legen din har gitt deg beskjed om det. Skifte av insulintype eller –

merke, kan medføre at legen vil justere dosen.

Bruk av Insulatard hos barn og ungdom

Insulatard kan brukes av barn og ungdom.

Bruk av Insulatard hos spesielle pasientgrupper

Dersom du har redusert nyre- eller leverfunksjon, eller dersom du er over 65 år, må du kontrollere

blodsukkeret ditt mer regelmessig og diskutere endringer av insulindosen med legen.

Hvordan og hvor skal det injiseres

Insulatard er beregnet til injeksjon under huden

(subkutant). Du må aldri selv injisere direkte i en

blodåre (intravenøst) eller muskel (intramuskulært).

For hver injeksjon bytt injeksjonssted innenfor det bestemte hudområdet du bruker. Dette kan redusere

risikoen for utvikling av kuler eller fordypninger i huden, se avsnitt 4. De stedene på kroppen som

egner seg best for injeksjon er: foran ved midjen (magen), bakenden, foran på lårene eller på

overarmene. Effekten av insulinet inntrer raskere hvis det injiseres rundt midjen (magen). Du bør alltid

måle blodsukkeret regelmessig.

Hvordan du bruker Insulatard

Insulatard hetteglass er beregnet til bruk sammen med insulinsprøyter med tilsvarende enhetsskala.

Hvis du kun bruker en type insulin

Rull hetteglasset mellom hendene inntil væsken er jevnt hvit og uklar. Det er lettere å blande

insulinet godt når det har fått romtemperatur.

Trekk inn den mengde med luft i sprøyten som tilsvarer den dosen insulin du skal ta. Injiser

luften i hetteglasset.

Snu hetteglasset og sprøyten opp ned og trekk riktig dose insulin inn i sprøyten. Trekk nålen ut

av hetteglasset. Fjern deretter luften fra sprøyten og kontroller at dosen er riktig.

Hvis du må blande to typer insulin

Rett før bruk rulles hetteglasset med Insulatard mellom hendene inntil væsken er jevnt hvit og

uklar. Det er lettere å blande insulinet godt når det har fått romtemperatur.

Trekk inn den mengde med luft i sprøyten som tilsvarer den dosen med Insulatard du skal ta.

Injiser luften i hetteglasset med Insulatard og trekk deretter ut nålen.

Trekk inn den mengde med luft i sprøyten som tilsvarer den dosen med hurtigvirkende insulin

du skal ta. Injiser luften i hetteglasset med hurtigvirkende insulin. Snu deretter hetteglasset og

sprøyten opp ned, og trekk ut foreskrevet dose med hurtigvirkende insulin. Fjern all luft fra

sprøyten og kontroller at dosen er riktig.

Skyv nålen inn i hetteglasset med Insulatard. Snu deretter hetteglasset og sprøyten opp ned, og

trekk ut foreskrevet dose inn i sprøyten. Fjern all luft fra sprøyten, og kontroller at dosen er

riktig. Injiser blandingen umiddelbart.

Bland alltid Insulatard og hurtigvirkende insulin i denne rekkefølge.

Hvordan injisere Insulatard

Injiser insulinet under huden. Følg legens eller sykepleierens råd angående injeksjonsteknikk.

Hold nålen under huden i minst 6 sekunder for å sikre at hele insulindosen er injisert.

Kast nålen og sprøyten etter hver injeksjon.

Dersom du tar for mye insulin

Dersom du tar for mye insulin blir blodsukkeret for lavt (hypoglykemi). Se Sammendrag av alvorlige

og svært vanlige bivirkninger i avsnitt 4.

Dersom du har glemt å ta insulin

Dersom du glemmer å ta insulinet ditt kan blodsukkeret bli for høyt (hyperglykemi). Se Følger ved

diabetes i avsnitt 4.

Dersom du avbryter behandling med insulin

Ikke slutt med å ta insulin uten å snakke med en lege, som vil fortelle deg hva som må gjøres. Dette

kan føre til veldig høyt blodsukker (alvorlig hyperglykemi) og ketoacidose. Se Følger ved diabetes i

avsnitt 4.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Sammendrag av alvorlige og svært vanlige bivirkninger

Lavt blodsukker (føling, hypoglykemi)

er en svært vanlig bivirkning. Den kan berøre flere enn 1 av

10 brukere.

Lavt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Injiserer for mye insulin.

Spiser for lite eller hopper over et måltid.

Mosjonerer mer enn vanlig.

Drikker alkohol, se Inntak av Insulatard sammen med alkohol i avsnitt 2.

Symptomer på lavt blodsukker: Kaldsvetting, kald og blek hud, hodepine, hjertebank, kvalme,

usedvanlig stor sultfølelse, forbigående synsforstyrrelser, døsighet, unormal tretthet og svakhet,

nervøsitet eller skjelving, angst, forvirring og konsentrasjonsproblemer.

Alvorlig lavt blodsukker kan føre til bevisstløshet. Dersom langvarig alvorlig lavt blodsukker ikke

behandles, kan det føre til hjerneskade (midlertidig eller livsvarig) og til og med død. Du kan komme

raskere til bevissthet igjen hvis du får en injeksjon av hormonet glukagon av en person som er blitt

instruert i hvordan det skal brukes. Dersom glukagon er injisert, må du så snart du kommer til

bevissthet få glukose eller et sukkerholdig mellommåltid. Hvis du ikke reagerer på

glukagonbehandling, må du behandles ved et sykehus.

Hva skal du gjøre hvis du får lavt blodsukker:

Dersom du opplever lavt blodsukker, spis glukosetabletter eller et annet mellommåltid med høyt

sukkerinnhold (for eksempel søtsaker, kjeks, fruktjuice). Hvis mulig, mål blodsukkeret ditt og ta

en hvil. For sikkerhets skyld må du alltid ha med deg glukosetabletter eller et mellommåltid

med høyt sukkerinnhold.

Når symptomene på lavt blodsukker har forsvunnet, eller når blodsukkernivået ditt er stabilisert,

fortsettes insulinbehandlingen som vanlig.

Dersom du får så lavt blodsukker at det fører til at du besvimer, dersom du har hatt behov for en

injeksjon av glukagon, eller dersom du har hatt gjentatte episoder med lavt blodsukker skal du

snakke med en lege. Det kan være nødvendig å justere insulindosen, tidspunktet for

insulindosering, matinntak eller mengde fysisk aktivitet.

Fortell relevante personer at du har diabetes

og hva konsekvensene kan være, inkludert risikoen for å

besvime (bli bevisstløs) på grunn av lavt blodsukker. La dem få vite at hvis du besvimer må de legge

deg i stabilt sideleie og tilkalle lege med det samme. De må ikke gi deg noe å spise eller drikke fordi

du kan bli kvalt.

Alvorlig allergisk reaksjon

overfor Insulatard

eller et av innholdsstoffene i preparatet (en såkalt

systemisk allergisk reaksjon) er en svært sjelden bivirkning, men den kan potensielt være livstruende.

Den kan berøre færre enn 1 av 10 000 brukere.

Søk råd hos helsepersonell omgående:

Dersom symptomene på allergi sprer seg til andre deler av kroppen.

Dersom du plutselig føler deg dårlig og du: begynner å svette, blir kvalm (kaster opp), får

pustebesvær, får hjertebank, føler deg svimmel.

Dersom du merker noen av disse symptomene, søk råd hos helsepersonell omgående.

Liste over andre bivirkninger

Mindre vanlige bivirkninger

Kan berøre færre enn 1 av 100 personer.

Symptomer på allergi:

Lokale allergiske reaksjoner (smerte, rødhet, elveblest, inflammasjon,

blåmerker, hevelse og kløe) på injeksjonsstedet kan forekomme. Disse forsvinner vanligvis i løpet av

få uker ved fortsatt bruk av insulinet. Hvis de ikke forsvinner, eller det sprer seg over hele kroppen,

snakk med lege omgående. Se også Alvorlig allergisk reaksjon ovenfor.

Forandringer på injeksjonsstedet

(lipodystrofi): Fettvevet under huden på injeksjonsstedet kan

skrumpe (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Bytte av sted for hver injeksjon, kan hjelpe med å

redusere risikoen for å utvikle slike hudforandringer. Hvis du merker at det oppstår fordypning eller

fortykning i huden på injeksjonsstedet, må du fortelle det til legen eller sykepleieren. Disse

reaksjonene kan bli mer alvorlige eller de kan forandre absorpsjonen av insulinet ditt hvis du injiserer

på et slikt sted.

Diabetisk retinopati

(en øyesykdom relatert til diabetes som kan føre til synstap): Dersom du har

diabetisk retinopati og blodsukkernivået ditt forbedres veldig raskt, kan retinopatien bli verre. Spør

legen om dette.

Hovne ledd:

Når du begynner insulinbehandlingen, kan væskeansamling forårsake hevelser rundt

ankler og andre ledd. Dette er normalt av forbigående karakter, hvis ikke, snakk med legen.

Svært sjeldne bivirkninger

Kan berøre færre enn 1 av 10 000 personer.

Synsforstyrrelser:

Synsforstyrrelser kan oppstå i begynnelsen av en insulinbehandling, men er

vanligvis av forbigående karakter.

Smertefull neuropati

(smerte som skyldes nerveskade): Hvis blodsukkernivået ditt forbedres veldig

raskt kan du få en nerverelatert smerte. Dette kalles akutt smertefull neuropati og er vanligvis

forbigående.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger

som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det

nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Følger ved diabetes

Høyt blodsukker (hyperglykemi)

Høyt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Ikke har injisert nok insulin.

Glemmer å ta insulin eller avbryter behandlingen med insulin.

Gjentatte ganger tar mindre insulin enn det du trenger.

Får en infeksjon og/eller feber.

Spiser mer enn vanlig.

Mosjonerer mindre enn vanlig.

Varselsymptomer på høyt blodsukker:

Varselsymptomene utvikler seg gradvis. De inkluderer: økt vannlating, tørste, manglende appetitt,

uvelhet (kvalme eller oppkast), døsighet eller tretthet, rødmende hud, tørr hud, munntørrhet og

fruktluktende (acetonluktende) ånde.

Hva gjør du hvis du får høyt blodsukker:

Dersom du får noen av symptomene nevnt ovenfor:

kontroller blodsukkernivået, hvis mulig

kontroller urinen for ketoner, søk deretter råd hos helsepersonell omgående.

Dette kan være symptomer på en meget alvorlig tilstand kalt diabetisk ketoacidose (opphopning

av syre i blodet fordi kroppen bryter ned fett i stedet for sukker). Dersom den ikke behandles,

kan den føre til diabetisk koma og til slutt død.

5.

Hvordan du oppbevarer Insulatard

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på hetteglassets etikett og eske etter “Utl.

dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Før anbrudd:

Oppbevares i kjøleskap ved 2°C – 8°C, Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke

fryses.

Under bruk eller medbrakt som reserve:

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Det kan

medbringes og oppbevares i romtemperatur (ved høyst 25°C) i opptil 4 uker.

For å beskytte mot lys, oppbevares alltid hetteglasset i ytteremballasjen når det ikke er i bruk.

Kast nålen og sprøyten etter hver injeksjon.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte

miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Insulatard

Virkestoff er humant insulin. Insulatard er en suspensjon av isofant (NPH) humant insulin.

Hver ml inneholder 40 IE humant insulin. Hvert hetteglass inneholder 400 IE humant insulin à

10 ml injeksjonsvæske, suspensjon.

Andre innholdsstoffer er sinkklorid, glyserol, metakresol, fenol, dinatriumfosfatdihydrat,

natriumhydroksid, saltsyre, protaminsulfat og vann til injeksjonsvæsker.

Hvordan Insulatard ser ut og innholdet i pakningen

Insulatard finnes som injeksjonsvæske, suspensjon. Etter at suspensjonen er godt blandet skal væsken

være ensartet hvit og uklar.

Pakningsstørrelser på 1 eller 5 hetteglass à 10 ml eller i en flerpakning med 5 pakninger à 1 x 10 ml

hetteglass. Ikke alle pakningsstørrelser vil bli markedsført.

Suspensjonen er uklar, hvit og vandig.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Insulatard 100 IE/ml (internasjonale enheter/ml) injeksjonsvæske, suspensjon i hetteglass

insulin, human

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige

bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

1.

Hva Insulatard er og hva det brukes mot

Insulatard er et humant insulin med gradvis innsettende effekt og lang virketid.

Insulatard brukes til å senke det høye blodsukkernivået hos pasienter med diabetes mellitus (diabetes).

Diabetes er en sykdom hvor kroppen ikke produserer nok insulin til å kontrollere blodsukkernivået.

Behandling med Insulatard hjelper med å forebygge komplikasjoner i forbindelse med din diabetes.

Insulatard vil begynne å senke blodsukkeret ditt ca.1½ time etter injeksjon. Effekten varer omtrent

24 timer. Insulatard gis ofte i kombinasjon med hurtigvirkende insulinpreparater.

2.

Hva du må vite før du bruker Insulatard

Bruk ikke Insulatard

Dersom du er allergisk overfor humant insulin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette

legemidlet listet opp i avsnitt 6.

Dersom du tror at du begynner å få føling (hypoglykemi, lavt blodsukker), se Sammendrag av

alvorlige og svært vanlige bivirkninger i avsnitt 4.

I insulininfusjonspumper.

Dersom beskyttelseshetten er løs eller mangler. Hvert hetteglass har en beskyttende,

garantiforseglet plasthette. Hvis hetteglasset ikke er i perfekt stand når du mottar det, skal

hetteglasset returneres til apoteket.

Dersom det ikke har vært riktig oppbevart, eller dersom det har vært frosset,

se avsnitt 5.

Dersom insulinet, etter at det er godt blandet, ikke fremstår som ensartet hvitt og uklart.

Bruk ikke Insulatard hvis noe av dette forekommer. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier.

Før du bruker Insulatard

Kontroller etiketten for å forsikre deg om at det er riktig type insulin.

Fjern beskyttelseshetten.

Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon for å unngå urenheter.

Nåler og sprøyter må ikke deles med andre.

Advarsler og forsiktighetsregler

Noen tilstander og aktiviteter kan påvirke insulinbehovet ditt. Rådfør deg med lege:

Dersom du har

nyre- eller leverproblemer, eller problemer med binyrer, hypofysen eller

skjoldbruskkjertelen.

Dersom du mosjonerer

mer enn vanlig, eller hvis du ønsker å endre ditt vanlige kosthold, da

dette kan påvirke blodsukkernivået ditt.

Dersom du er syk, fortsett å ta insulin og rådfør deg med lege.

Dersom du skal reise utenlands, tidsforskjellen mellom de ulike land kan påvirke insulinbehovet

og tidspunktene for injeksjoner.

Andre legemidler og Insulatard

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å

bruke andre legemidler.

Noen legemidler påvirker blodsukkernivået, og dette kan bety at insulindosen må endres. Nedenfor

følger en oversikt over de vanligste legemidlene som kan påvirke insulinbehandlingen din.

Blodsukkernivået ditt kan synke (hypoglykemi, føling) dersom du bruker:

Andre medisiner til behandling av diabetes

Monoaminoksidasehemmere (MAOH) (brukes til behandling av depresjon)

Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk)

Angiotensinkonverterende enzym(ACE)hemmere (brukes til behandling av visse hjertelidelser

eller høyt blodtrykk)

Salisylater (brukes til å lindre smerte og som febernedsettende)

Anabole steroider (slik som testosteron)

Sulfonamider (brukes til behandling av infeksjoner).

Blodsukkernivået ditt kan stige (hyperglykemi) dersom du bruker:

Orale antikonsepsjonsmidler (p-piller)

Tiazider (brukes til behandling av høyt blodtrykk eller ved omfattende væskeopphopning)

Glukokortikoider (slik som ”kortison”, som brukes til behandling av inflammasjon)

Thyreoideahormoner (brukes til behandling av sykdommer i skjoldbruskkjertelen)

Sympatomimetika (som adrenalin, salbutamol eller terbutalin som brukes til behandling av

astma)

Veksthormon (legemiddel til stimulering av skjelett- og kroppslig vekst og med omfattende

påvirkning på kroppens stoffskifteprosesser)

Danazol (legemiddel som påvirker eggløsningen).

Oktreotid og lanreotid (brukes til behandling av akromegali, en sjelden hormonell sykdom som

vanligvis oppstår hos middelaldrende voksne og som kommer av at hypofysen produserer for mye

veksthormon) kan enten øke eller senke blodsukkernivået ditt.

Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk) kan svekke eller fullstendig dempe de første

varselsymptomene som hjelper deg til å gjenkjenne lavt blodsukker.

Pioglitazon (tabletter brukt til behandling av type 2 diabetes)

Noen pasienter med mangeårig type 2 diabetes og hjertesykdom eller som har hatt slag, og som ble

behandlet med pioglitazon og insulin, utviklet hjertesvikt. Rådfør deg med lege så snart som mulig

hvis du opplever tegn på hjertesvikt slik som uvanlig kortpustethet eller rask vektøkning eller lokale

væskeansamlinger (hevelse i bena, ødem).

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du har brukt noen av legemidlene som er nevnt

her.

Inntak av Insulatard sammen med alkohol

Dersom du drikker alkohol, kan behovet for insulin endre seg fordi blodsukkernivået enten kan

stige eller synke. Nøye kontroll anbefales.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid

eller planlegger å bli gravid. Insulatard kan brukes under graviditet. Det kan være behov for å

endre insulindosen under svangerskapet og etter fødselen. Det er viktig med nøye kontroll av

din diabetes, særlig er det viktig å forhindre føling, dette for ditt barns helse.

Det er ingen restriksjoner for behandling med Insulatard under amming.

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller

ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

Spør legen om du kan kjøre bil eller betjene en maskin:

Dersom du ofte får føling.

Dersom du har problemer med å gjenkjenne føling.

Dersom blodsukkeret ditt er lavt eller høyt, kan det påvirke konsentrasjons- og reaksjonsevnen og

derfor også evnen til å kjøre eller betjene en maskin. Tenk på at du kan utsette deg selv eller andre for

fare.

Insulatard inneholder natrium

Insulatard inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, det vil si at Insulatard praktisk talt

er ”natriumfritt”.

3.

Hvordan du bruker Insulatard

Dose og når du skal ta insulin

Bruk alltid insulinet og innstill dosen din nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller

sykepleier hvis du er usikker.

Ikke skift insulinet ditt med mindre legen din har gitt deg beskjed om det. Skifte av insulintype eller –

merke, kan medføre at legen vil justere dosen.

Bruk av Insulatard hos barn og ungdom

Insulatard kan brukes av barn og ungdom.

Bruk av Insulatard hos spesielle pasientgrupper

Dersom du har redusert nyre- eller leverfunksjon, eller dersom du er over 65 år, må du kontrollere

blodsukkeret ditt mer regelmessig og diskutere endringer av insulindosen med legen.

Hvordan og hvor skal det injiseres

Insulatard er beregnet til injeksjon under huden

(subkutant). Du må aldri selv injisere direkte i en

blodåre (intravenøst) eller muskel (intramuskulært).

For hver injeksjon bytt injeksjonssted innenfor det bestemte hudområdet du bruker. Dette kan redusere

risikoen for utvikling av kuler eller fordypninger i huden, se avsnitt 4. De stedene på kroppen som

egner seg best for injeksjon er: foran ved midjen (magen), bakenden, foran på lårene eller på

overarmene. Effekten av insulinet inntrer raskere hvis det injiseres rundt midjen (magen). Du bør alltid

måle blodsukkeret regelmessig.

Hvordan du bruker Insulatard

Insulatard hetteglass er beregnet til bruk sammen med insulinsprøyter med tilsvarende enhetsskala.

Hvis du kun bruker en type insulin

Rull hetteglasset mellom hendene inntil væsken er jevnt hvit og uklar. Det er lettere å blande

insulinet godt når det har fått romtemperatur.

Trekk inn den mengde med luft i sprøyten som tilsvarer den dosen insulin du skal ta. Injiser

luften i hetteglasset.

Snu hetteglasset og sprøyten opp ned og trekk riktig dose insulin inn i sprøyten. Trekk nålen ut

av hetteglasset. Fjern deretter luften fra sprøyten og kontroller at dosen er riktig.

Hvis du må blande to typer insulin

Rett før bruk rulles hetteglasset med Insulatard mellom hendene inntil væsken er jevnt hvit og

uklar. Det er lettere å blande insulinet godt når det har fått romtemperatur.

Trekk inn den mengde med luft i sprøyten som tilsvarer den dosen med Insulatard du skal ta.

Injiser luften i hetteglasset med Insulatard og trekk deretter ut nålen.

Trekk inn den mengde med luft i sprøyten som tilsvarer den dosen med hurtigvirkende insulin

du skal ta. Injiser luften i hetteglasset med hurtigvirkende insulin. Snu deretter hetteglasset og

sprøyten opp ned, og trekk ut foreskrevet dose med hurtigvirkende insulin. Fjern all luft fra

sprøyten og kontroller at dosen er riktig.

Skyv nålen inn i hetteglasset med Insulatard. Snu deretter hetteglasset og sprøyten opp ned, og

trekk ut foreskrevet dose inn i sprøyten. Fjern all luft fra sprøyten, og kontroller at dosen er

riktig. Injiser blandingen umiddelbart.

Bland alltid Insulatard og hurtigvirkende insulin i denne rekkefølge.

Hvordan injisere Insulatard

Injiser insulinet under huden. Følg legens eller sykepleierens råd angående injeksjonsteknikk.

Hold nålen under huden i minst 6 sekunder for å sikre at hele insulindosen er injisert.

Kast nålen og sprøyten etter hver injeksjon.

Dersom du tar for mye insulin

Dersom du tar for mye insulin blir blodsukkeret for lavt (hypoglykemi). Se Sammendrag av alvorlige

og svært vanlige bivirkninger i avsnitt 4.

Dersom du har glemt å ta insulin

Dersom du glemmer å ta insulinet ditt kan blodsukkeret bli for høyt (hyperglykemi). Se Følger ved

diabetes i avsnitt 4.

Dersom du avbryter behandling med insulin

Ikke slutt med å ta insulin uten å snakke med en lege, som vil fortelle deg hva som må gjøres. Dette

kan føre til veldig høyt blodsukker (alvorlig hyperglykemi) og ketoacidose. Se Følger ved diabetes i

avsnitt 4.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Sammendrag av alvorlige og svært vanlige bivirkninger

Lavt blodsukker (føling, hypoglykemi)

er en svært vanlig bivirkning. Den kan berøre flere enn 1 av

10 brukere.

Lavt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Injiserer for mye insulin.

Spiser for lite eller hopper over et måltid.

Mosjonerer mer enn vanlig.

Drikker alkohol, se Inntak av Insulatard sammen med alkohol i avsnitt 2.

Symptomer på lavt blodsukker: Kaldsvetting, kald og blek hud, hodepine, hjertebank, kvalme,

usedvanlig stor sultfølelse, forbigående synsforstyrrelser, døsighet, unormal tretthet og svakhet,

nervøsitet eller skjelving, angst, forvirring og konsentrasjonsproblemer.

Alvorlig lavt blodsukker kan føre til bevisstløshet. Dersom langvarig alvorlig lavt blodsukker ikke

behandles, kan det føre til hjerneskade (midlertidig eller livsvarig) og til og med død. Du kan komme

raskere til bevissthet igjen hvis du får en injeksjon av hormonet glukagon av en person som er blitt

instruert i hvordan det skal brukes. Dersom glukagon er injisert, må du så snart du kommer til

bevissthet få glukose eller et sukkerholdig mellommåltid. Hvis du ikke reagerer på

glukagonbehandling, må du behandles ved et sykehus.

Hva skal du gjøre hvis du får lavt blodsukker:

Dersom du opplever lavt blodsukker, spis glukosetabletter eller et annet mellommåltid med høyt

sukkerinnhold (for eksempel søtsaker, kjeks, fruktjuice). Hvis mulig, mål blodsukkeret ditt og ta

en hvil. For sikkerhets skyld må du alltid ha med deg glukosetabletter eller et mellommåltid

med høyt sukkerinnhold.

Når symptomene på lavt blodsukker har forsvunnet, eller når blodsukkernivået ditt er stabilisert,

fortsettes insulinbehandlingen som vanlig.

Dersom du får så lavt blodsukker at det fører til at du besvimer, dersom du har hatt behov for en

injeksjon av glukagon, eller dersom du har hatt gjentatte episoder med lavt blodsukker skal du

snakke med en lege. Det kan være nødvendig å justere insulindosen, tidspunktet for

insulindosering, matinntak eller mengde fysisk aktivitet.

Fortell relevante personer at du har diabetes

og hva konsekvensene kan være, inkludert risikoen for å

besvime (bli bevisstløs) på grunn av lavt blodsukker. La dem få vite at hvis du besvimer må de legge

deg i stabilt sideleie og tilkalle lege med det samme. De må ikke gi deg noe å spise eller drikke

fordi

du kan bli kvalt.

Alvorlig allergisk reaksjon

overfor Insulatard

eller et av innholdsstoffene i preparatet (en såkalt

systemisk allergisk reaksjon) er en svært sjelden bivirkning, men den kan potensielt være livstruende.

Den kan berøre færre enn 1 av 10 000 brukere.

Søk råd hos helsepersonell omgående:

Dersom symptomene på allergi sprer seg til andre deler av kroppen.

Dersom du plutselig føler deg dårlig og du: begynner å svette, blir kvalm (kaster opp), får

pustebesvær, får hjertebank, føler deg svimmel.

Dersom du merker noen av disse symptomene, søk råd hos helsepersonell omgående.

Liste over andre bivirkninger

Mindre vanlige bivirkninger

Kan berøre færre enn 1 av 100 personer.

Symptomer på allergi:

Lokale allergiske reaksjoner (smerte, rødhet, elveblest, inflammasjon,

blåmerker, hevelse og kløe) på injeksjonsstedet kan forekomme. Disse forsvinner vanligvis i løpet av

få uker ved fortsatt bruk av insulinet. Hvis de ikke forsvinner, eller det sprer seg over hele kroppen,

snakk med lege omgående. Se også Alvorlig allergisk reaksjon ovenfor.

Forandringer på injeksjonsstedet

(lipodystrofi): Fettvevet under huden på injeksjonsstedet kan

skrumpe (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Bytte av sted for hver injeksjon, kan hjelpe med å

redusere risikoen for å utvikle slike hudforandringer. Hvis du merker at det oppstår fordypning eller

fortykning i huden på injeksjonsstedet, må du fortelle det til legen eller sykepleieren. Disse

reaksjonene kan bli mer alvorlige eller de kan forandre absorpsjonen av insulinet ditt hvis du injiserer

på et slikt sted.

Diabetisk retinopati

(en øyesykdom relatert til diabetes som kan føre til synstap): Dersom du har

diabetisk retinopati og blodsukkernivået ditt forbedres veldig raskt, kan retinopatien bli verre. Spør

legen om dette.

Hovne ledd:

Når du begynner insulinbehandlingen, kan væskeansamling forårsake hevelser rundt

ankler og andre ledd. Dette er normalt av forbigående karakter, hvis ikke, snakk med legen.

Svært sjeldne bivirkninger

Kan berøre færre enn 1 av 10 000 personer.

Synsforstyrrelser:

Synsforstyrrelser kan oppstå i begynnelsen av en insulinbehandling, men er

vanligvis av forbigående karakter.

Smertefull neuropati

(smerte som skyldes nerveskade): Hvis blodsukkernivået ditt forbedres veldig

raskt kan du få en nerverelatert smerte. Dette kalles akutt smertefull neuropati og er vanligvis

forbigående.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger

som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det

nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Følger ved diabetes

Høyt blodsukker (hyperglykemi)

Høyt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Ikke har injisert nok insulin.

Glemmer å ta insulin eller avbryter behandlingen med insulin.

Gjentatte ganger tar mindre insulin enn det du trenger.

Får en infeksjon og/eller feber.

Spiser mer enn vanlig.

Mosjonerer mindre enn vanlig.

Varselsymptomer på høyt blodsukker:

Varselsymptomene utvikler seg gradvis. De inkluderer: økt vannlating, tørste, manglende appetitt,

uvelhet (kvalme eller oppkast), døsighet eller tretthet, rødmende hud, tørr hud, munntørrhet og

fruktluktende (acetonluktende) ånde.

Hva gjør du hvis du får høyt blodsukker:

Dersom du får noen av symptomene nevnt ovenfor:

kontroller blodsukkernivået, hvis mulig

kontroller urinen for ketoner, søk deretter råd hos helsepersonell omgående.

Dette kan være symptomer på en meget alvorlig tilstand kalt diabetisk ketoacidose (opphopning

av syre i blodet fordi kroppen bryter ned fett i stedet for sukker). Dersom den ikke behandles,

kan den føre til diabetisk koma og til slutt død.

5.

Hvordan du oppbevarer Insulatard

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på hetteglassets etikett og eske etter “Utl.

dato”. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Før anbrudd:

Oppbevares i kjøleskap ved 2°C – 8°C. Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke

fryses.

Under bruk eller medbrakt som reserve:

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Det kan

medbringes og oppbevares i romtemperatur (ved høyst 25°C) i opptil 6 uker.

For å beskytte mot lys, oppbevares alltid hetteglasset i ytteremballasjen når det ikke er i bruk.

Kast nålen og sprøyten etter hver injeksjon.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte

miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Insulatard

Virkestoff er humant insulin. Insulatard er en suspensjon av isofant (NPH) humant insulin.

Hver ml inneholder 100 IE humant insulin. Hvert hetteglass inneholder 1000 IE humant insulin

à 10 ml injeksjonsvæske, suspensjon.

Andre innholdsstoffer er sinkklorid, glyserol, metakresol, fenol, dinatriumfosfatdihydrat,

natriumhydroksid, saltsyre, protaminsulfat og vann til injeksjonsvæsker.

Hvordan Insulatard ser ut og innholdet i pakningen

Insulatard finnes som injeksjonsvæske, suspensjon. Etter at suspensjonen er godt blandet skal væsken

være ensartet hvit og uklar.

Pakningsstørrelser på 1 eller 5 hetteglass à 10 ml eller i en flerpakning med 5 pakninger à 1 x 10 ml

hetteglass. Ikke alle pakningsstørrelser vil bli markedsført.

Suspensjonen er uklar, hvit og vandig.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

Tilvirkere

Tilvirkeren kan identifiseres via batchnummeret som er trykket på kartongfliken og på etiketten:

Hvis andre og tredje tegn er S6 eller ZF er tilvirkeren Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880

Bagsværd, Danmark.

Hvis andre og tredje tegn er T6 er tilvirkeren Novo Nordisk Production SAS, 45 Avenue

d’Orléans, F-28000 Chartres, Frankrike.

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Insulatard Penfill 100 IE/ml (internasjonale enheter/ml) injeksjonsvæske, suspensjon i

sylinderampulle

insulin, human

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige

bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Insulatard er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du bruker Insulatard

Hvordan du bruker Insulatard

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Insulatard

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva Insulatard er og hva det brukes mot

Insulatard er et humant insulin med gradvis innsettende effekt og lang virketid.

Insulatard brukes til å senke det høye blodsukkernivået hos pasienter med diabetes mellitus (diabetes).

Diabetes er en sykdom hvor kroppen ikke produserer nok insulin til å kontrollere blodsukkernivået.

Behandling med Insulatard hjelper med å forebygge komplikasjoner i forbindelse med din diabetes.

Insulatard vil begynne å senke blodsukkeret ditt ca. 1½ time etter injeksjon. Effekten varer omtrent

24 timer. Insulatard gis ofte i kombinasjon med hurtigvirkende insulinpreparater.

2.

Hva du må vite før du bruker Insulatard

Bruk ikke Insulatard

Dersom du er allergisk overfor humant insulin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette

legemidlet listet opp i avsnitt 6.

Dersom du tror at du begynner å få føling (hypoglykemi, lavt blodsukker), se Sammendrag av

alvorlige og svært vanlige bivirkninger i avsnitt 4.

I insulininfusjonspumper.

Dersom sylinderampullen eller injeksjonssystemet som inneholder sylinderampullen utsettes for

støt, skades eller klemmes.

Dersom det ikke har vært riktig oppbevart, eller dersom det har vært frosset, se avsnitt 5.

Dersom insulinet, etter at det er godt blandet, ikke fremstår som ensartet hvitt og uklart.

Bruk ikke Insulatard hvis noe av dette forekommer. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier.

Før du bruker Insulatard

Kontroller etiketten for å forsikre deg om at det er riktig type insulin.

Du må alltid kontrollere sylinderampullen, samt gummistempelet i bunnen av sylinderampullen.

Ikke bruk den hvis det er synlig skade på den, eller hvis gummistempelet er trukket over det

hvite etikettbåndet i bunnen av sylinderampullen. Dette kan være resultatet av en

insulinlekkasje. Hvis du tror at sylinderampullen er skadet, returneres preparatet til apoteket. Se

pennens bruksanvisning for nærmere instruksjoner.

Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon for å unngå urenheter.

Nåler og Insulatard Penfill må ikke deles med andre.

Insulatard Penfill er kun tilpasset injeksjon under huden ved bruk av en flergangspenn. Rådfør

deg med legen din dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.

Advarsler og forsiktighetsregler

Noen tilstander og aktiviteter kan påvirke insulinbehovet ditt. Rådfør deg med lege:

Dersom du har nyre- eller leverproblemer, eller problemer med binyrer, hypofysen eller

skjoldbruskkjertelen.

Dersom du mosjonerer mer enn vanlig, eller hvis du ønsker å endre ditt vanlige kosthold, da

dette kan påvirke blodsukkernivået ditt.

Dersom du er syk, fortsett å ta insulin og rådfør deg med lege.

Dersom du skal reise utenlands, tidsforskjellen mellom de ulike land kan påvirke insulinbehovet

og tidspunktene for injeksjoner.

Andre legemidler og Insulatard

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å

bruke andre legemidler.

Noen legemidler påvirker blodsukkernivået, og dette kan bety at insulindosen må endres. Nedenfor

følger en oversikt over de vanligste legemidlene som kan påvirke insulinbehandlingen din.

Blodsukkernivået ditt kan synke (hypoglykemi, føling) dersom du bruker:

Andre medisiner til behandling av diabetes

Monoaminoksidasehemmere (MAOH) (brukes til behandling av depresjon)

Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk)

Angiotensinkonverterende enzym(ACE)hemmere (brukes til behandling av visse hjertelidelser

eller høyt blodtrykk)

Salisylater (brukes til å lindre smerte og som febernedsettende)

Anabole steroider (slik som testosteron)

Sulfonamider (brukes til behandling av infeksjoner).

Blodsukkernivået ditt kan stige (hyperglykemi) dersom du bruker:

Orale antikonsepsjonsmidler (p-piller)

Tiazider (brukes til behandling av høyt blodtrykk eller ved omfattende væskeopphopning)

Glukokortikoider (slik som ”kortison”, som brukes til behandling av inflammasjon)

Thyreoideahormoner (brukes til behandling av sykdommer i skjoldbruskkjertelen)

Sympatomimetika (som adrenalin, salbutamol eller terbutalin som brukes til behandling av

astma)

Veksthormon (legemiddel til stimulering av skjelett- og kroppslig vekst og med omfattende

påvirkning på kroppens stoffskifteprosesser)

Danazol (legemiddel som påvirker eggløsningen).

Oktreotid og lanreotid (brukes til behandling av akromegali, en sjelden hormonell sykdom som

vanligvis oppstår hos middelaldrende voksne og som kommer av at hypofysen produserer for mye

veksthormon) kan enten øke eller senke blodsukkernivået ditt.

Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk) kan svekke eller fullstendig dempe de første

varselsymptomene som hjelper deg til å gjenkjenne lavt blodsukker.

Pioglitazon (tabletter brukt til behandling av type 2 diabetes)

Noen pasienter med mangeårig type 2 diabetes og hjertesykdom eller som har hatt slag, og som ble

behandlet med pioglitazon og insulin, utviklet hjertesvikt. Rådfør deg med lege så snart som mulig

hvis du opplever tegn på hjertesvikt slik som uvanlig kortpustethet eller rask vektøkning eller lokale

væskeansamlinger (hevelse i bena, ødem).

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du har brukt noen av legemidlene som er nevnt

her.

Inntak av Insulatard sammen med alkohol

Dersom du drikker alkohol, kan behovet for insulin endre seg fordi blodsukkernivået enten kan

stige eller synke. Nøye kontroll anbefales.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid

eller planlegger å bli gravid. Insulatard kan brukes under graviditet. Det kan være behov for å

endre insulindosen under svangerskapet og etter fødselen. Det er viktig med nøye kontroll av

din diabetes, særlig er det viktig å forhindre føling, dette for ditt barns helse.

Det er ingen restriksjoner for behandling med Insulatard under amming.

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller

ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

Spør legen om du kan kjøre bil eller betjene en maskin:

Dersom du ofte får føling.

Dersom du har problemer med å gjenkjenne føling.

Dersom blodsukkeret ditt er lavt eller høyt, kan det påvirke konsentrasjons- og reaksjonsevnen og

derfor også evnen til å kjøre eller betjene en maskin. Tenk på at du kan utsette deg selv eller andre for

fare.

Insulatard inneholder natrium

Insulatard inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, det vil si at Insulatard praktisk talt

er "natriumfritt".

3.

Hvordan du bruker Insulatard

Dose og når du skal ta insulin

Bruk alltid insulinet og innstill dosen din nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller

sykepleier hvis du er usikker.

Ikke skift insulinet ditt med mindre legen din har gitt deg beskjed om det. Skifte av insulintype eller -

merke, kan medføre at legen vil justere dosen.

Bruk av Insulatard hos barn og ungdom

Insulatard kan brukes av barn og ungdom.

Bruk av Insulatard hos spesielle pasientgrupper

Dersom du har redusert nyre- eller leverfunksjon, eller dersom du er over 65 år, må du kontrollere

blodsukkeret ditt mer regelmessig og diskutere endringer av insulindosen med legen.

Hvordan og hvor skal det injiseres

Insulatard er beregnet til injeksjon under huden

(subkutant). Du må aldri selv injisere direkte i en

blodåre (intravenøst) eller muskel (intramuskulært). Insulatard Penfill er kun tilpasset injeksjon under

huden ved bruk av en flergangspenn. Rådfør deg med legen din dersom du trenger å injisere insulinet

ved hjelp av en annen metode.

For hver injeksjon bytt injeksjonssted innenfor det bestemte hudområdet du bruker. Dette kan redusere

risikoen for utvikling av kuler eller fordypninger i huden, se avsnitt 4. De stedene på kroppen som

egner seg best for injeksjon er: foran ved midjen (magen), bakenden, foran på lårene eller på

overarmene. Effekten av insulinet inntrer raskere hvis det injiseres rundt midjen (magen). Du bør alltid

måle blodsukkeret regelmessig.

Du må ikke etterfylle sylinderampullen. Når den er tom, skal den kastes.

Insulatard Penfill sylinderampuller er utformet til bruk sammen med insulininjeksjonssystemer

fra Novo Nordisk og NovoFine eller NovoTwist nåler.

Dersom du behandles med Insulatard Penfill og en annen insulintype i Penfill sylinderampulle,

må du bruke to insulininjeksjonssystemer, ett for hver insulintype.

Ha alltid med deg en ekstra Penfill sylinderampulle i tilfelle den du bruker mistes eller

ødelegges.

Blanding av Insulatard

Kontroller alltid at det er nok insulin igjen (minst 12 enheter) i sylinderampullen, dette for å sikre at

insulinet blir jevnt og godt blandet. Dersom det ikke er nok insulin igjen, bruk en ny sylinderampulle.

Se pennens bruksanvisning for nærmere instruksjoner.

Hver gang du bruker en ny Insulatard Penfill

(før du setter sylinderampullen inn i

insulininjeksjonssystemet).

La insulinet få romtemperatur før du bruker det. Da er det lettere å få insulinet godt blandet.

Beveg sylinderampullen opp og ned mellom posisjonene

a

b

(se bildet), slik at glasskulen

beveger seg fra den ene til den andre enden av sylinderampullen minst 20 ganger.

Gjenta denne bevegelsen før hver injeksjon minst 10 ganger.

Bevegelsen må alltid gjentas inntil all væsken fremstår som jevnt hvit og uklar.

Fullfør de andre injeksjonstrinnene uten forsinkelse.

Hvordan injisere Insulatard

Injiser insulinet under huden.

Følg legens eller sykepleierens råd angående injeksjonsteknikk,

og som beskrevet i pennens bruksanvisning.

Hold nålen under huden

i minst 6 sekunder. Hold trykknappen helt inne inntil nålen er trukket ut

av huden. Dette vil sikre at korrekt dose er injisert og begrenser muligheten for at det kommer

blod inn i nålen eller i insulinbeholderen.

Fjern og kast nålen etter hver injeksjon, og oppbevar Insulatard uten påsatt nål. Hvis ikke, kan

det lekke ut væske som kan medføre feil dosering.

Dersom du tar for mye insulin

Dersom du tar for mye insulin blir blodsukkeret for lavt (hypoglykemi). Se Sammendrag av alvorlige

og svært vanlige bivirkninger i avsnitt 4.

Dersom du har glemt å ta insulin

Dersom du glemmer å ta insulinet ditt kan blodsukkeret bli for høyt (hyperglykemi). Se Følger ved

diabetes i avsnitt 4.

Dersom du avbryter behandling med insulin

Ikke slutt med å ta insulin uten å snakke med en lege, som vil fortelle deg hva som må gjøres. Dette

kan føre til veldig høyt blodsukker (alvorlig hyperglykemi) og ketoacidose. Se Følger ved diabetes i

avsnitt 4.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Sammendrag av alvorlige og svært vanlige bivirkninger

Lavt blodsukker (føling, hypoglykemi)

er en svært vanlig bivirkning. Den kan berøre flere enn 1 av

10 brukere.

Lavt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Injiserer for mye insulin.

Spiser for lite eller hopper over et måltid.

Mosjonerer mer enn vanlig.

Drikker alkohol, se Inntak av Insulatard sammen med alkohol i avsnitt 2.

Symptomer på lavt blodsukker: Kaldsvetting, kald og blek hud, hodepine, hjertebank, kvalme,

usedvanlig stor sultfølelse, forbigående synsforstyrrelser, døsighet, unormal tretthet og svakhet,

nervøsitet eller skjelving, angst, forvirring og konsentrasjonsproblemer.

Alvorlig lavt blodsukker kan føre til bevisstløshet. Dersom langvarig alvorlig lavt blodsukker ikke

behandles, kan det føre til hjerneskade (midlertidig eller livsvarig) og til og med død. Du kan komme

raskere til bevissthet igjen hvis du får en injeksjon av hormonet glukagon av en person som er blitt

instruert i hvordan det skal brukes. Dersom glukagon er injisert, må du så snart du kommer til

bevissthet få glukose eller et sukkerholdig mellommåltid. Hvis du ikke reagerer på

glukagonbehandling, må du behandles ved et sykehus.

Hva skal du gjøre hvis du får lavt blodsukker:

Dersom du opplever lavt blodsukker, spis glukosetabletter eller et annet mellommåltid med høyt

sukkerinnhold (for eksempel søtsaker, kjeks, fruktjuice). Hvis mulig, mål blodsukkeret ditt og ta

en hvil. For sikkerhets skyld må du alltid ha med deg glukosetabletter eller et mellommåltid

med høyt sukkerinnhold.

Når symptomene på lavt blodsukker har forsvunnet, eller når blodsukkernivået ditt er stabilisert,

fortsettes insulinbehandlingen som vanlig.

Dersom du får så lavt blodsukker at det fører til at du besvimer, dersom du har hatt behov for en

injeksjon av glukagon, eller dersom du har hatt gjentatte episoder med lavt blodsukker skal du

snakke med en lege. Det kan være nødvendig å justere insulindosen, tidspunktet for

insulindosering, matinntak eller mengde fysisk aktivitet.

Fortell relevante personer at du har diabetes

og hva konsekvensene kan være, inkludert risikoen for å

besvime (bli bevisstløs) på grunn av lavt blodsukker. La dem få vite at hvis du besvimer må de legge

deg i stabilt sideleie og tilkalle lege med det samme. De må ikke gi deg noe å spise eller drikke

fordi

du kan bli kvalt.

Alvorlig allergisk reaksjon

overfor Insulatard

eller et av innholdsstoffene i preparatet (en såkalt

systemisk allergisk reaksjon) er en svært sjelden bivirkning, men den kan potensielt være livstruende.

Den kan berøre færre enn 1 av 10 000 brukere.

Søk råd hos helsepersonell omgående:

Dersom symptomene på allergi sprer seg til andre deler av kroppen.

Dersom du plutselig føler deg dårlig og du: begynner å svette, blir kvalm (kaster opp), får

pustebesvær, får hjertebank, føler deg svimmel.

Dersom du merker noen av disse symptomene, søk råd hos helsepersonell omgående.

Liste over andre bivirkninger

Mindre vanlige bivirkninger

Kan berøre færre enn 1 av 100 personer.

Symptomer på allergi:

Lokale allergiske reaksjoner (smerte, rødhet, elveblest, inflammasjon,

blåmerker, hevelse og kløe) på injeksjonsstedet kan forekomme. Disse forsvinner vanligvis i løpet av

få uker ved fortsatt bruk av insulinet. Hvis de ikke forsvinner, eller det sprer seg over hele kroppen,

snakk med lege omgående. Se også Alvorlig allergisk reaksjon ovenfor.

Forandringer på injeksjonsstedet

(lipodystrofi): Fettvevet under huden på injeksjonsstedet kan

skrumpe (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Bytte av sted for hver injeksjon, kan hjelpe med å

redusere risikoen for å utvikle slike hudforandringer. Hvis du merker at det oppstår fordypning eller

fortykning i huden på injeksjonsstedet, må du fortelle det til legen eller sykepleieren. Disse

reaksjonene kan bli mer alvorlige eller de kan forandre absorpsjonen av insulinet ditt hvis du injiserer

på et slikt sted.

Diabetisk retinopati

(en øyesykdom relatert til diabetes som kan føre til synstap): Dersom du har

diabetisk retinopati og blodsukkernivået ditt forbedres veldig raskt, kan retinopatien bli verre. Spør

legen om dette.

Hovne ledd:

Når du begynner insulinbehandlingen, kan væskeansamling forårsake hevelser rundt

ankler og andre ledd. Dette er normalt av forbigående karakter, hvis ikke, snakk med legen.

Svært sjeldne bivirkninger

Kan berøre færre enn 1 av 10 000 personer.

Synsforstyrrelser:

Synsforstyrrelser kan oppstå i begynnelsen av en insulinbehandling, men er

vanligvis av forbigående karakter.

Smertefull neuropati

(smerte som skyldes nerveskade): Hvis blodsukkernivået ditt forbedres veldig

raskt kan du få en nerverelatert smerte. Dette kalles akutt smertefull neuropati og er vanligvis

forbigående.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger

som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det

nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Følger ved diabetes

Høyt blodsukker (hyperglykemi)

Høyt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Ikke har injisert nok insulin.

Glemmer å ta insulin eller avbryter behandlingen med insulin.

Gjentatte ganger tar mindre insulin enn det du trenger.

Får en infeksjon og/eller feber.

Spiser mer enn vanlig.

Mosjonerer mindre enn vanlig.

Varselsymptomer på høyt blodsukker:

Varselsymptomene utvikler seg gradvis. De inkluderer: økt vannlating, tørste, manglende appetitt,

uvelhet (kvalme eller oppkast), døsighet eller tretthet, rødmende hud, tørr hud, munntørrhet og

fruktluktende (acetonluktende) ånde.

Hva gjør du hvis du får høyt blodsukker:

Dersom du får noen av symptomene nevnt ovenfor:

kontroller blodsukkernivået, hvis mulig

kontroller urinen for ketoner, søk deretter råd hos helsepersonell omgående.

Dette kan være symptomer på en meget alvorlig tilstand kalt diabetisk ketoacidose (opphopning

av syre i blodet fordi kroppen bryter ned fett i stedet for sukker). Dersom den ikke behandles,

kan den føre til diabetisk koma og til slutt død.

5.

Hvordan du oppbevarer Insulatard

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på sylinderampullens etikett og eske etter

"Utl. dato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Før anbrudd:

Oppbevares i kjøleskap ved 2°C – 8°C. Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke

fryses.

Under bruk eller medbrakt som reserve:

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Den kan

medbringes og oppbevares i romtemperatur (ved høyst 30°C) i opptil 6 uker.

For å beskytte mot lys, oppbevares alltid sylinderampullen i ytteremballasjen når den ikke er i bruk.

Kast nålen etter hver injeksjon.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte

miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Insulatard

Virkestoff er humant insulin. Insulatard er en suspensjon av isofant (NPH) humant insulin.

Hver ml inneholder 100 IE humant insulin. Hver sylinderampulle inneholder 300 IE humant

insulin à 3 ml injeksjonsvæske, suspensjon.

Andre innholdsstoffer er sinkklorid, glyserol, metakresol, fenol, dinatriumfosfatdihydrat,

natriumhydroksid, saltsyre, protaminsulfat og vann til injeksjonsvæsker.

Hvordan Insulatard ser ut og innholdet i pakningen

Insulatard finnes som injeksjonsvæske, suspensjon. Etter at suspensjonen er godt blandet skal væsken

være ensartet hvit og uklar.

Pakningsstørrelser på 1, 5 og 10 sylinderampuller à 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil bli

markedsført.

Suspensjonen er uklar, hvit og vandig.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

Tilvirker

Tilvirkeren kan identifiseres via batchnummeret som er trykket på kartongfliken og på etiketten:

Hvis andre og tredje tegn er S6, P5, K7, R7, VG, FG eller ZF er tilvirkeren Novo Nordisk A/S,

Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark.

Hvis andre og tredje tegn er H7 eller T6 er tilvirkeren Novo Nordisk Production SAS, 45

Avenue d’Orléans, F-28000 Chartres, Frankrike.

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Insulatard InnoLet 100 IE/ml (internasjonale enheter/ml) injeksjonsvæske, suspensjon i

ferdigfylt penn

insulin, human

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige

bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Insulatard er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du bruker Insulatard

Hvordan du bruker Insulatard

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Insulatard

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva Insulatard er og hva det brukes mot

Insulatard er et humant insulin med gradvis innsettende effekt og lang virketid.

Insulatard brukes til å senke det høye blodsukkernivået hos pasienter med diabetes mellitus (diabetes).

Diabetes er en sykdom hvor kroppen ikke produserer nok insulin til å kontrollere blodsukkernivået.

Behandling med Insulatard hjelper med å forebygge komplikasjoner i forbindelse med din diabetes.

Insulatard vil begynne å senke blodsukkeret ditt ca. 1½ time etter injeksjon. Effekten varer omtrent

24 timer. Insulatard gis ofte i kombinasjon med hurtigvirkende insulinpreparater.

2.

Hva du må vite før du bruker Insulatard

Bruk ikke Insulatard

Dersom du er allergisk overfor humant insulin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette

legemidlet listet opp i avsnitt 6.

Dersom du tror at du begynner å få føling (hypoglykemi, lavt blodsukker), se Sammendrag av

alvorlige og svært vanlige bivirkninger i avsnitt 4.

I insulininfusjonspumper.

Dersom InnoLet utsettes for støt, skades eller klemmes.

Dersom det ikke har vært riktig oppbevart, eller dersom det har vært frosset, se avsnitt 5.

Dersom insulinet, etter at det er godt blandet, ikke fremstår som ensartet hvitt og uklart.

Bruk ikke Insulatard hvis noe av dette forekommer. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier.

Før du bruker Insulatard

Kontroller etiketten for å forsikre deg om at det er riktig type insulin.

Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon for å unngå urenheter.

Nåler og Insulatard InnoLet må ikke deles med andre.

Insulatard InnoLet er kun tilpasset injeksjon under huden. Rådfør deg med legen din dersom du

trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.

Advarsler og forsiktighetsregler

Noen tilstander og aktiviteter kan påvirke insulinbehovet ditt. Rådfør deg med lege:

Dersom du har nyre- eller leverproblemer, eller problemer med binyrer, hypofysen eller

skjoldbruskkjertelen.

Dersom du mosjonerer mer enn vanlig, eller hvis du ønsker å endre ditt vanlige kosthold, da

dette kan påvirke blodsukkernivået ditt.

Dersom du er syk, fortsett å ta insulin og rådfør deg med lege.

Dersom du skal reise utenlands, tidsforskjellen mellom de ulike land kan påvirke insulinbehovet

og tidspunktene for injeksjoner.

Andre legemidler og Insulatard

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å

bruke andre legemidler.

Noen legemidler påvirker blodsukkernivået, og dette kan bety at insulindosen må endres. Nedenfor

følger en oversikt over de vanligste legemidlene som kan påvirke insulinbehandlingen din.

Blodsukkernivået ditt kan synke (hypoglykemi, føling) dersom du bruker:

Andre medisiner til behandling av diabetes

Monoaminoksidasehemmere (MAOH) (brukes til behandling av depresjon)

Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk)

Angiotensinkonverterende enzym(ACE)hemmere (brukes til behandling av visse hjertelidelser

eller høyt blodtrykk)

Salisylater (brukes til å lindre smerte og som febernedsettende)

Anabole steroider (slik som testosteron)

Sulfonamider (brukes til behandling av infeksjoner).

Blodsukkernivået ditt kan stige (hyperglykemi) dersom du bruker:

Orale antikonsepsjonsmidler (p-piller)

Tiazider (brukes til behandling av høyt blodtrykk eller ved omfattende væskeopphopning)

Glukokortikoider (slik som ”kortison”, som brukes til behandling av inflammasjon)

Thyreoideahormoner (brukes til behandling av sykdommer i skjoldbruskkjertelen)

Sympatomimetika (som adrenalin, salbutamol eller terbutalin som brukes til behandling av

astma)

Veksthormon (legemiddel til stimulering av skjelett- og kroppslig vekst og med omfattende

påvirkning på kroppens stoffskifteprosesser)

Danazol (legemiddel som påvirker eggløsningen).

Oktreotid og lanreotid (brukes til behandling av akromegali, en sjelden hormonell sykdom som

vanligvis oppstår hos middelaldrende voksne og som kommer av at hypofysen produserer for mye

veksthormon) kan enten øke eller senke blodsukkernivået ditt.

Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk) kan svekke eller fullstendig dempe de første

varselsymptomene som hjelper deg til å gjenkjenne lavt blodsukker.

Pioglitazon (tabletter brukt til behandling av type 2 diabetes)

Noen pasienter med mangeårig type 2 diabetes og hjertesykdom eller som har hatt slag, og som ble

behandlet med pioglitazon og insulin, utviklet hjertesvikt. Rådfør deg med lege så snart som mulig

hvis du opplever tegn på hjertesvikt slik som uvanlig kortpustethet eller rask vektøkning eller lokale

væskeansamlinger (hevelse i bena, ødem).

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du har brukt noen av legemidlene som er nevnt

her.

Inntak av Insulatard sammen med alkohol

Dersom du drikker alkohol, kan behovet for insulin endre seg fordi blodsukkernivået enten kan

stige eller synke. Nøye kontroll anbefales.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid

eller planlegger å bli gravid. Insulatard kan brukes under graviditet. Det kan være behov for å

endre insulindosen under svangerskapet og etter fødselen. Det er viktig med nøye kontroll av

din diabetes, særlig er det viktig å forhindre føling, dette for ditt barns helse.

Det er ingen restriksjoner for behandling med Insulatard under amming.

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller

ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

Spør legen om du kan kjøre bil eller betjene en maskin:

Dersom du ofte får føling.

Dersom du har problemer med å gjenkjenne føling.

Dersom blodsukkeret ditt er lavt eller høyt, kan det påvirke konsentrasjons- og reaksjonsevnen og

derfor også evnen til å kjøre eller betjene en maskin. Tenk på at du kan utsette deg selv eller andre for

fare.

Insulatard inneholder natrium

Insulatard inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, det vil si at Insulatard praktisk talt

er "natriumfritt".

3.

Hvordan du bruker Insulatard

Dose og når du skal ta insulin

Bruk alltid insulinet og innstill dosen din nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller

sykepleier hvis du er usikker.

Ikke skift insulinet ditt med mindre legen din har gitt deg beskjed om det. Skifte av insulintype eller -

merke, kan medføre at legen vil justere dosen.

Bruk av Insulatard hos barn og ungdom

Insulatard kan brukes av barn og ungdom.

Bruk av Insulatard hos spesielle pasientgrupper

Dersom du har redusert nyre- eller leverfunksjon, eller dersom du er over 65 år, må du kontrollere

blodsukkeret ditt mer regelmessig og diskutere endringer av insulindosen med legen.

Hvordan og hvor skal det injiseres

Insulatard er beregnet til injeksjon under huden

(subkutant). Du må aldri selv injisere direkte i en

blodåre (intravenøst) eller muskel (intramuskulært). Insulatard InnoLet er kun tilpasset injeksjon under

huden. Rådfør deg med legen din dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.

For hver injeksjon bytt injeksjonssted innenfor det bestemte hudområdet du bruker. Dette kan redusere

risikoen for utvikling av kuler eller fordypninger i huden, se avsnitt 4. De stedene på kroppen som

egner seg best for injeksjon er: foran ved midjen (magen), bakenden, foran på lårene eller på

overarmene. Effekten av insulinet inntrer raskere hvis det injiseres rundt midjen (magen). Du bør alltid

måle blodsukkeret regelmessig.

Hvordan bruke Insulatard InnoLet

Insulatard InnoLet er en ferdigfylt penn inneholdende humant insulin som isofant (NPH) insulin, som

kastes når den er tom.

Les nøye bruksanvisningen for Insulatard InnoLet som inngår i dette pakningsvedlegget. Du må bruke

pennen som beskrevet i bruksanvisningen for Insulatard InnoLet.

Forsikre deg alltid om at du bruker riktig penn før injisering av ditt insulin.

Dersom du tar for mye insulin

Dersom du tar for mye insulin blir blodsukkeret for lavt (hypoglykemi). Se Sammendrag av alvorlige

og svært vanlige bivirkninger i avsnitt 4.

Dersom du har glemt å ta insulin

Dersom du glemmer å ta insulinet ditt kan blodsukkeret bli for høyt (hyperglykemi). Se Følger ved

diabetes i avsnitt 4.

Dersom du avbryter behandling med insulin

Ikke slutt med å ta insulin uten å snakke med en lege, som vil fortelle deg hva som må gjøres. Dette

kan føre til veldig høyt blodsukker (alvorlig hyperglykemi) og ketoacidose. Se Følger ved diabetes i

avsnitt 4.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Sammendrag av alvorlige og svært vanlige bivirkninger

Lavt blodsukker (føling, hypoglykemi)

er en svært vanlig bivirkning. Den kan berøre flere enn 1 av

10 brukere.

Lavt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Injiserer for mye insulin.

Spiser for lite eller hopper over et måltid.

Mosjonerer mer enn vanlig.

Drikker alkohol, se Inntak av Insulatard sammen med alkohol i avsnitt 2.

Symptomer på lavt blodsukker: Kaldsvetting, kald og blek hud, hodepine, hjertebank, kvalme,

usedvanlig stor sultfølelse, forbigående synsforstyrrelser, døsighet, unormal tretthet og svakhet,

nervøsitet eller skjelving, angst, forvirring og konsentrasjonsproblemer.

Alvorlig lavt blodsukker kan føre til bevisstløshet. Dersom langvarig alvorlig lavt blodsukker ikke

behandles, kan det føre til hjerneskade (midlertidig eller livsvarig) og til og med død. Du kan komme

raskere til bevissthet igjen hvis du får en injeksjon av hormonet glukagon av en person som er blitt

instruert i hvordan det skal brukes. Dersom glukagon er injisert, må du så snart du kommer til

bevissthet få glukose eller et sukkerholdig mellommåltid. Hvis du ikke reagerer på

glukagonbehandling, må du behandles ved et sykehus.

Hva skal du gjøre hvis du får lavt blodsukker:

Dersom du opplever lavt blodsukker, spis glukosetabletter eller et annet mellommåltid med høyt

sukkerinnhold (for eksempel søtsaker, kjeks, fruktjuice). Hvis mulig, mål blodsukkeret ditt og ta

en hvil. For sikkerhets skyld må du alltid ha med deg glukosetabletter eller et mellommåltid

med høyt sukkerinnhold.

Når symptomene på lavt blodsukker har forsvunnet, eller når blodsukkernivået ditt er stabilisert,

fortsettes insulinbehandlingen som vanlig.

Dersom du får så lavt blodsukker at det fører til at du besvimer, dersom du har hatt behov for en

injeksjon av glukagon, eller dersom du har hatt gjentatte episoder med lavt blodsukker skal du

snakke med en lege. Det kan være nødvendig å justere insulindosen, tidspunktet for

insulindosering, matinntak eller mengde fysisk aktivitet.

Fortell relevante personer at du har diabetes

og hva konsekvensene kan være, inkludert risikoen for å

besvime (bli bevisstløs) på grunn av lavt blodsukker. La dem få vite at hvis du besvimer må de legge

deg i stabilt sideleie og tilkalle lege med det samme. De må ikke gi deg noe å spise eller drikke fordi

du kan bli kvalt.

Alvorlig allergisk reaksjon

overfor Insulatard

eller et av innholdsstoffene i preparatet (en såkalt

systemisk allergisk reaksjon) er en svært sjelden bivirkning, men den kan potensielt være livstruende.

Den kan berøre færre enn 1 av 10 000 brukere.

Søk råd hos helsepersonell omgående:

Dersom symptomene på allergi sprer seg til andre deler av kroppen.

Dersom du plutselig føler deg dårlig og du: begynner å svette, blir kvalm (kaster opp), får

pustebesvær, får hjertebank, føler deg svimmel.

Dersom du merker noen av disse symptomene, søk råd hos helsepersonell omgående.

Liste over andre bivirkninger

Mindre vanlige bivirkninger

Kan berøre færre enn 1 av 100 personer.

Symptomer på allergi:

Lokale allergiske reaksjoner (smerte, rødhet, elveblest, inflammasjon,

blåmerker, hevelse og kløe) på injeksjonsstedet kan forekomme. Disse forsvinner vanligvis i løpet av

få uker ved fortsatt bruk av insulinet. Hvis de ikke forsvinner, eller det sprer seg over hele kroppen,

snakk med lege omgående. Se også Alvorlig allergisk reaksjon ovenfor.

Forandringer på injeksjonsstedet

(lipodystrofi): Fettvevet under huden på injeksjonsstedet kan

skrumpe (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Bytte av sted for hver injeksjon, kan hjelpe med å

redusere risikoen for å utvikle slike hudforandringer. Hvis du merker at det oppstår fordypning eller

fortykning i huden på injeksjonsstedet, må du fortelle det til legen eller sykepleieren. Disse

reaksjonene kan bli mer alvorlige eller de kan forandre absorpsjonen av insulinet ditt hvis du injiserer

på et slikt sted.

Diabetisk retinopati

(en øyesykdom relatert til diabetes som kan føre til synstap): Dersom du har

diabetisk retinopati og blodsukkernivået ditt forbedres veldig raskt, kan retinopatien bli verre. Spør

legen om dette.

Hovne ledd:

Når du begynner insulinbehandlingen, kan væskeansamling forårsake hevelser rundt

ankler og andre ledd. Dette er normalt av forbigående karakter, hvis ikke, snakk med legen.

Svært sjeldne bivirkninger

Kan berøre færre enn 1 av 10 000 personer.

Synsforstyrrelser:

Synsforstyrrelser kan oppstå i begynnelsen av en insulinbehandling, men er

vanligvis av forbigående karakter.

Smertefull neuropati

(smerte som skyldes nerveskade): Hvis blodsukkernivået ditt forbedres veldig

raskt kan du få en nerverelatert smerte. Dette kalles akutt smertefull neuropati og er vanligvis

forbigående.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger

som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det

nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Følger ved diabetes

Høyt blodsukker (hyperglykemi)

Høyt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Ikke har injisert nok insulin.

Glemmer å ta insulin eller avbryter behandlingen med insulin.

Gjentatte ganger tar mindre insulin enn det du trenger.

Får en infeksjon og/eller feber.

Spiser mer enn vanlig.

Mosjonerer mindre enn vanlig.

Varselsymptomer på høyt blodsukker:

Varselsymptomene utvikler seg gradvis. De inkluderer: økt vannlating, tørste, manglende appetitt,

uvelhet (kvalme eller oppkast), døsighet eller tretthet, rødmende hud, tørr hud, munntørrhet og

fruktluktende (acetonluktende) ånde.

Hva gjør du hvis du får høyt blodsukker:

Dersom du får noen av symptomene nevnt ovenfor:

kontroller blodsukkernivået, hvis mulig

kontroller urinen for ketoner, søk deretter råd hos helsepersonell omgående.

Dette kan være symptomer på en meget alvorlig tilstand kalt diabetisk ketoacidose (opphopning

av syre i blodet fordi kroppen bryter ned fett i stedet for sukker). Dersom den ikke behandles,

kan den føre til diabetisk koma og til slutt død.

5.

Hvordan du oppbevarer Insulatard

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på InnoLet sin etikett og eske etter "Utl.

dato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Før anbrudd:

Oppbevares i kjøleskap ved 2°C – 8°C. Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke

fryses.

Under bruk eller medbrakt som reserve:

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Den kan

medbringes og oppbevares i romtemperatur (ved høyst 30°C) i opptil 6 uker.

For å beskytte mot lys, oppbevares alltid InnoLet med pennehetten på når den ikke er i bruk.

Kast nålen etter hver injeksjon.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte

miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Insulatard

Virkestoff er humant insulin. Insulatard er en suspensjon av isofant (NPH) humant insulin.

Hver ml inneholder 100 IE humant insulin. Hver ferdigfylte penn inneholder 300 IE humant

insulin à 3 ml injeksjonsvæske, suspensjon.

Andre innholdsstoffer er sinkklorid, glyserol, metakresol, fenol, dinatriumfosfatdihydrat,

natriumhydroksid, saltsyre, protaminsulfat og vann til injeksjonsvæsker.

Hvordan Insulatard ser ut og innholdet i pakningen

Insulatard finnes som injeksjonsvæske, suspensjon. Etter at suspensjonen er godt blandet skal væsken

være ensartet hvit og uklar.

Pakningsstørrelser på 1, 5 og 10 ferdigfylte penner à 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil bli

markedsført.

Suspensjonen er uklar, hvit og vandig.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Se neste side for informasjon angående bruk av InnoLet.

Bruksanvisning for Insulatard injeksjonsvæske, suspensjon i InnoLet

Les nøye gjennom instruksjonene før du tar i bruk InnoLet.

Dersom du ikke følger instruksjonene

nøye, kan du få for lite eller for mye insulin, noe som kan føre til for høyt eller for lavt

blodsukkernivå.

InnoLet er en enkel, kompakt ferdigfylt penn. Du kan stille inn doser fra 1 til 50 enheter i trinn på 1

enhet.

InnoLet er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler med lengde opptil

8 mm. Som en ekstra sikkerhet, ha alltid med deg et ekstra injeksjonshjelpemiddel med insulin i

tilfelle InnoLet mistes eller ødelegges.

Trykknapp

Dose-

velger

Penne-

hette

Nåle-etui

Restdose-

skala

Insulin-

sylinderampulle

Glasskule

Papir-

forsegling

Nål

Indre

nålehette

Stor ytre

nålehette

Engangsnål (eksempel)

Doseskala

Komme i gang

Kontroller navnet og den fargede etiketten

på din InnoLet for å forsikre deg om at den inneholder

riktig type insulin. Dette er spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type insulin. Dersom du tar feil

type insulin, kan blodsukkernivået ditt bli for høyt eller for lavt. Ta av pennehetten.

Det er lettere å blande insulinet godt når det har fått romtemperatur.

Blanding av insulinet

Før hver injeksjon:

Kontroller at det er minst 12 insulinenheter

igjen i sylinderampullen, dette

for å sikre en jevn

blanding. Dersom det er mindre enn 12 enheter igjen, må du bruke en ny InnoLet.

Beveg pennen opp og ned

mellom posisjonene A og B

slik at glasskulen beveger seg fra den

ene til den andre enden av sylinderampullen (bilde

1A

) minst 20 ganger. Gjenta denne

bevegelsen før hver injeksjon minst 10 ganger. Bevegelsen må alltid gjentas inntil all væsken

fremstår som jevnt hvit og uklar.

Du må alltid forsikre deg om at du har blandet insulinet godt før hver injeksjon. Hvis du ikke

blander insulinet godt kan dette føre til unøyaktig dosering, som kan føre til for høyt eller for

lavt blodsukkernivå.

Etter blanding fullføres umiddelbart de følgende trinn i

injeksjonsprosessen.

1A

Feste nålen

Bruk alltid en ny nål

til hver injeksjon. Dette reduserer risikoen for urenheter, infeksjon,

lekkasje av insulin, tette nåler og unøyaktig dosering.

Vær forsiktig så ikke nålen bøyes eller skades før bruk.

Fjern papirforseglingen

på en ny engangsnål.

Skru nålen rett og fast

på InnoLet (bilde

1B

Ta av den store ytre nålehetten og den indre nålehetten.

Du kan oppbevare den store ytre

nålehetten i nåle-etuiet.

Du må aldri forsøke å sette den indre nålehetten tilbake på nålen. Du kan stikke deg på nålen.

1B

Klargjøring for å fjerne luft før hver injeksjon

Små mengder luft kan samle seg i nålen og sylinderampullen ved vanlig bruk.

For å unngå injeksjon av luft og sikre riktig dosering:

Still inn 2 enheter

ved å vri dosevelgeren med urviseren.

Hold din InnoLet med nålen oppover, og knips forsiktig på sylinderampullen

med fingeren

noen ganger (bilde

1C

for at eventuelle luftbobler skal samle seg på toppen av

sylinderampullen.

Mens nålen holdes oppover, presses trykknappen helt inn.

Dosevelgeren går tilbake til 0.

Forsikre deg alltid om at en dråpe kommer til syne på nålespissen

før du injiserer (bilde

1C

). Dette sikrer gjennomstrømningen av insulin. Hvis dette ikke skjer, bytt nål og gjenta denne

fremgangsmåten opptil 6 ganger.

Hvis det fremdeles ikke kommer til syne en dråpe insulin, er pennen ødelagt og må ikke brukes.

Hvis det ikke kommer en dråpe til syne, vil du ikke få injisert noe insulin, selv om dosevelgeren

kan bevege seg. Dette kan være tegn på at nålen er tett eller ødelagt.

Klargjør alltid InnoLet før du injiserer. Dersom du ikke klargjør InnoLet, kan du få for lite

insulin, eller ikke noe insulin i det hele tatt. Dette kan føre til for høyt blodsukkernivå.

1C

Innstilling av dose

Du må alltid kontrollere at trykknappen er presset helt inn og at dosevelgeren er innstilt

på 0.

Still inn antall enheter du trenger

ved å vri dosevelgeren med urviseren (bilde

2

Du vil høre et klikk for hver enhet som stilles inn.

Dosen kan justeres ved å vri dosevelgeren

i begge retninger. Forsikre deg om at du ikke vrir på dosevelgeren eller korrigerer dosen etter at

nålen er satt inn i huden. Dette kan føre til unøyaktig dosering, noe som kan gjøre

blodsukkernivået ditt for høyt eller for lavt.

Bruk alltid doseskalaen og dosevelgeren for å se hvor mange enheter du har valgt før insulinet

injiseres. Du skal ikke telle penneklikkene. Dersom du velger og injiserer feil dose, kan

blodsukkernivået ditt bli for høyt eller for lavt. Ikke bruk restdoseskalaen, den viser kun omtrent

hvor mye insulin som er igjen i pennen.

Du kan ikke stille inn en dose som er større enn antall enheter som er igjen i sylinderampullen.

2

Injisering av insulinet

Stikk nålen inn i huden.

Bruk den injeksjonsteknikken som legen din har anbefalt.

Injiser dosen ved å presse trykknappen helt inn

(bilde

3

). Du vil høre klikkelyder når

dosevelgeren går tilbake til 0.

Etter injeksjonen skal nålen holdes under huden i minst 6 sekunder

for å sikre at hele dosen

er injisert.

Pass på at du ikke blokkerer dosevelgeren under injeksjonen,

da dosevelgeren må få

anledning til å gå tilbake til 0 når du presser inn trykknappen. Forsikre deg alltid om at

dosevelgeren går tilbake til 0 etter injeksjonen. Hvis dosevelgeren stopper før den går tilbake til

0, har ikke hele dosen blitt injisert. Dette kan føre til for høyt blodsukkernivå.

Kast nålen etter hver injeksjon.

3

Fjerne nålen

Sett den store ytre nålehetten på igjen, og skru av nålen

(bilde

4

Kast nålen på en

forsvarlig måte.

Sett pennehetten på InnoLet igjen, for å beskytte insulinet mot lys.

4

Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon.

Sørg alltid for å fjerne og kaste nålen etter hver injeksjon, og oppbevar InnoLet uten påsatt nål. Dette

reduserer risikoen for urenheter, infeksjon, lekkasje av insulin, tette nåler og unøyaktig dosering.

Annen viktig informasjon

Omsorgspersoner må være ytterst forsiktige ved håndtering av brukte nåler, dette for å redusere

risikoen for nålestikk og kryssmitte.

Brukt InnoLet kastes på en forsvarlig måte uten påsatt nål.

Du må aldri dele pennen eller nålene med andre. Det kan føre til kryssmitte.

Du må aldri dele pennen din med andre. Legemidlet ditt kan skade helsen deres.

Oppbevar alltid InnoLet og nåler utilgjengelig for andre, spesielt barn.

Hvordan ta vare på pennen

InnoLet er utformet for å virke nøyaktig og sikkert. Den må behandles med forsiktighet. Hvis den

utsettes for støt, skades eller klemmes, er det en risiko for insulinlekkasje. Dette kan forårsake

unøyaktig dosering, noe som kan føre til for høyt eller for lavt blodsukkernivå.

Du kan rengjøre InnoLet ved å tørke den med desinfeksjonstørk. Pennen må ikke bli våt, vaskes eller

smøres. Dette kan skade mekanismen og kan forårsake unøyaktig dosering, noe som kan føre til for

høyt eller for lavt blodsukkernivå.

Du må ikke etterfylle InnoLet. Når den er tom, skal den kastes.

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Insulatard FlexPen 100 IE/ml (internasjonale enheter/ml) injeksjonsvæske, suspensjon i

ferdigfylt penn

insulin, human

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det

inneholder informasjon som er viktig for deg.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege, apotek eller sykepleier.

Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv

om de har symptomer på sykdom som ligner dine.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige

bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

Hva Insulatard er og hva det brukes mot

Hva du må vite før du bruker Insulatard

Hvordan du bruker Insulatard

Mulige bivirkninger

Hvordan du oppbevarer Insulatard

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1.

Hva Insulatard er og hva det brukes mot

Insulatard er et humant insulin med gradvis innsettende effekt og lang virketid.

Insulatard brukes til å senke det høye blodsukkernivået hos pasienter med diabetes mellitus (diabetes).

Diabetes er en sykdom hvor kroppen ikke produserer nok insulin til å kontrollere blodsukkernivået.

Behandling med Insulatard hjelper med å forebygge komplikasjoner i forbindelse med din diabetes.

Insulatard vil begynne å senke blodsukkeret ditt ca. 1½ time etter injeksjon. Effekten varer omtrent

24 timer. Insulatard gis ofte i kombinasjon med hurtigvirkende insulinpreparater.

2.

Hva du må vite før du bruker Insulatard

Bruk ikke Insulatard

Dersom du er allergisk overfor humant insulin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette

legemidlet listet opp i avsnitt 6.

Dersom du tror at du begynner å få føling (hypoglykemi, lavt blodsukker), se Sammendrag av

alvorlige og svært vanlige bivirkninger i avsnitt 4.

I insulininfusjonspumper.

Dersom FlexPen utsettes for støt, skades eller klemmes.

Dersom det ikke har vært riktig oppbevart, eller dersom det har vært frosset, se avsnitt 5.

Dersom insulinet, etter at det er godt blandet, ikke fremstår som ensartet hvitt og uklart.

Bruk ikke Insulatard hvis noe av dette forekommer. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier.

Før du bruker Insulatard

Kontroller etiketten for å forsikre deg om at det er riktig type insulin.

Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon for å unngå urenheter.

Nåler og Insulatard FlexPen må ikke deles med andre.

Insulatard FlexPen er kun tilpasset injeksjon under huden. Rådfør deg med legen din dersom du

trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen metode.

Advarsler og forsiktighetsregler

Noen tilstander og aktiviteter kan påvirke insulinbehovet ditt. Rådfør deg med lege:

Dersom du har nyre- eller leverproblemer, eller problemer med binyrer, hypofysen eller

skjoldbruskkjertelen.

Dersom du mosjonerer mer enn vanlig, eller hvis du ønsker å endre ditt vanlige kosthold, da

dette kan påvirke blodsukkernivået ditt.

Dersom du er syk, fortsett å ta insulin og rådfør deg med lege.

Dersom du skal reise utenlands, tidsforskjellen mellom de ulike land kan påvirke insulinbehovet

og tidspunktene for injeksjoner.

Andre legemidler og Insulatard

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å

bruke andre legemidler.

Noen legemidler påvirker blodsukkernivået, og dette kan bety at insulindosen må endres. Nedenfor

følger en oversikt over de vanligste legemidlene som kan påvirke insulinbehandlingen din.

Blodsukkernivået ditt kan synke (hypoglykemi, føling) dersom du bruker:

Andre medisiner til behandling av diabetes

Monoaminoksidasehemmere (MAOH) (brukes til behandling av depresjon)

Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk)

Angiotensinkonverterende enzym(ACE)hemmere (brukes til behandling av visse hjertelidelser

eller høyt blodtrykk)

Salisylater (brukes til å lindre smerte og som febernedsettende)

Anabole steroider (slik som testosteron)

Sulfonamider (brukes til behandling av infeksjoner).

Blodsukkernivået ditt kan stige (hyperglykemi) dersom du bruker:

Orale antikonsepsjonsmidler (p-piller)

Tiazider (brukes til behandling av høyt blodtrykk eller ved omfattende væskeopphopning)

Glukokortikoider (slik som ”kortison”, som brukes til behandling av inflammasjon)

Thyreoideahormoner (brukes til behandling av sykdommer i skjoldbruskkjertelen)

Sympatomimetika (som adrenalin, salbutamol eller terbutalin som brukes til behandling av

astma)

Veksthormon (legemiddel til stimulering av skjelett- og kroppslig vekst og med omfattende

påvirkning på kroppens stoffskifteprosesser)

Danazol (legemiddel som påvirker eggløsningen).

Oktreotid og lanreotid (brukes til behandling av akromegali, en sjelden hormonell sykdom som

vanligvis oppstår hos middelaldrende voksne og som kommer av at hypofysen produserer for mye

veksthormon) kan enten øke eller senke blodsukkernivået ditt.

Betablokkere (brukes til behandling av høyt blodtrykk) kan svekke eller fullstendig dempe de første

varselsymptomene som hjelper deg til å gjenkjenne lavt blodsukker.

Pioglitazon (tabletter brukt til behandling av type 2 diabetes)

Noen pasienter med mangeårig type 2 diabetes og hjertesykdom eller som har hatt slag, og som ble

behandlet med pioglitazon og insulin, utviklet hjertesvikt. Rådfør deg med lege så snart som mulig

hvis du opplever tegn på hjertesvikt slik som uvanlig kortpustethet eller rask vektøkning eller lokale

væskeansamlinger (hevelse i bena, ødem).

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier dersom du har brukt noen av legemidlene som er nevnt

her.

Inntak av Insulatard sammen med alkohol

Dersom du drikker alkohol, kan behovet for insulin endre seg fordi blodsukkernivået enten kan

stige eller synke. Nøye kontroll anbefales.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid

eller planlegger å bli gravid. Insulatard kan brukes under graviditet. Det kan være behov for å

endre insulindosen under svangerskapet og etter fødselen. Det er viktig med nøye kontroll av

din diabetes, særlig er det viktig å forhindre føling, dette for ditt barns helse.

Det er ingen restriksjoner for behandling med Insulatard under amming.

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller

ammer.

Kjøring og bruk av maskiner

Spør legen om du kan kjøre bil eller betjene en maskin:

Dersom du ofte får føling.

Dersom du har problemer med å gjenkjenne føling.

Dersom blodsukkeret ditt er lavt eller høyt, kan det påvirke konsentrasjons- og reaksjonsevnen og

derfor også evnen til å kjøre eller betjene en maskin. Tenk på at du kan utsette deg selv eller andre for

fare.

Insulatard inneholder natrium

Insulatard inneholder mindre enn 1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, det vil si at Insulatard praktisk talt

er "natriumfritt".

3.

Hvordan du bruker Insulatard

Dose og når du skal ta insulin

Bruk alltid insulinet og innstill dosen din nøyaktig slik legen har fortalt deg. Kontakt lege, apotek eller

sykepleier hvis du er usikker.

Ikke skift insulinet ditt med mindre legen din har gitt deg beskjed om det. Skifte av insulintype eller -

merke, kan medføre at legen vil justere dosen.

Bruk av Insulatard hos barn og ungdom

Insulatard kan brukes av barn og ungdom.

Bruk av Insulatard hos spesielle pasientgrupper

Dersom du har redusert nyre- eller leverfunksjon, eller dersom du er over 65 år, må du kontrollere

blodsukkeret ditt mer regelmessig og diskutere endringer av insulindosen med legen.

Hvordan og hvor skal det injiseres

Insulatard er beregnet til injeksjon under huden

(subkutant). Du må aldri selv injisere direkte i en

blodåre (intravenøst) eller muskel (intramuskulært). Insulatard FlexPen er kun tilpasset injeksjon

under huden. Rådfør deg med legen din dersom du trenger å injisere insulinet ved hjelp av en annen

metode.

For hver injeksjon bytt injeksjonssted innenfor det bestemte hudområdet du bruker. Dette kan redusere

risikoen for utvikling av kuler eller fordypninger i huden, se avsnitt 4. De stedene på kroppen som

egner seg best for injeksjon er: foran ved midjen (magen), bakenden, foran på lårene eller på

overarmene. Effekten av insulinet inntrer raskere hvis det injiseres rundt midjen (magen). Du bør alltid

måle blodsukkeret regelmessig.

Hvordan bruke Insulatard FlexPen

Insulatard FlexPen er en ferdigfylt penn inneholdende humant insulin som isofant (NPH) insulin, som

kastes når den er tom.

Les nøye bruksanvisningen for Insulatard FlexPen som inngår i dette pakningsvedlegget. Du må bruke

pennen som beskrevet i bruksanvisningen for Insulatard FlexPen.

Forsikre deg alltid om at du bruker riktig penn før injisering av ditt insulin.

Dersom du tar for mye insulin

Dersom du tar for mye insulin blir blodsukkeret for lavt (hypoglykemi). Se Sammendrag av alvorlige

og svært vanlige bivirkninger i avsnitt 4.

Dersom du har glemt å ta insulin

Dersom du glemmer å ta insulinet ditt kan blodsukkeret bli for høyt (hyperglykemi). Se Følger ved

diabetes i avsnitt 4.

Dersom du avbryter behandling med insulin

Ikke slutt med å ta insulin uten å snakke med en lege, som vil fortelle deg hva som må gjøres. Dette

kan føre til veldig høyt blodsukker (alvorlig hyperglykemi) og ketoacidose. Se Følger ved diabetes i

avsnitt 4.

Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.

4.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Sammendrag av alvorlige og svært vanlige bivirkninger

Lavt blodsukker (føling, hypoglykemi)

er en svært vanlig bivirkning. Den kan berøre flere enn 1 av

10 brukere.

Lavt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Injiserer for mye insulin.

Spiser for lite eller hopper over et måltid.

Mosjonerer mer enn vanlig.

Drikker alkohol, se Inntak av Insulatard sammen med alkohol i avsnitt 2.

Symptomer på lavt blodsukker: Kaldsvetting, kald og blek hud, hodepine, hjertebank, kvalme,

usedvanlig stor sultfølelse, forbigående synsforstyrrelser, døsighet, unormal tretthet og svakhet,

nervøsitet eller skjelving, angst, forvirring og konsentrasjonsproblemer.

Alvorlig lavt blodsukker kan føre til bevisstløshet. Dersom langvarig alvorlig lavt blodsukker ikke

behandles, kan det føre til hjerneskade (midlertidig eller livsvarig) og til og med død. Du kan komme

raskere til bevissthet igjen hvis du får en injeksjon av hormonet glukagon av en person som er blitt

instruert i hvordan det skal brukes. Dersom glukagon er injisert, må du så snart du kommer til

bevissthet få glukose eller et sukkerholdig mellommåltid. Hvis du ikke reagerer på

glukagonbehandling, må du behandles ved et sykehus.

Hva skal du gjøre hvis du får lavt blodsukker:

Dersom du opplever lavt blodsukker, spis glukosetabletter eller et annet mellommåltid med høyt

sukkerinnhold (for eksempel søtsaker, kjeks, fruktjuice). Hvis mulig, mål blodsukkeret ditt og ta

en hvil. For sikkerhets skyld må du alltid ha med deg glukosetabletter eller et mellommåltid

med høyt sukkerinnhold.

Når symptomene på lavt blodsukker har forsvunnet, eller når blodsukkernivået ditt er stabilisert,

fortsettes insulinbehandlingen som vanlig.

Dersom du får så lavt blodsukker at det fører til at du besvimer, dersom du har hatt behov for en

injeksjon av glukagon, eller dersom du har hatt gjentatte episoder med lavt blodsukker skal du

snakke med en lege. Det kan være nødvendig å justere insulindosen, tidspunktet for

insulindosering, matinntak eller mengde fysisk aktivitet.

Fortell relevante personer at du har diabetes

og hva konsekvensene kan være, inkludert risikoen for å

besvime (bli bevisstløs) på grunn av lavt blodsukker. La dem få vite at hvis du besvimer må de legge

deg i stabilt sideleie og tilkalle lege med det samme. De må ikke gi deg noe å spise eller drikke fordi

du kan bli kvalt.

Alvorlig allergisk reaksjon

overfor Insulatard

eller et av innholdsstoffene i preparatet (en såkalt

systemisk allergisk reaksjon) er en svært sjelden bivirkning, men den kan potensielt være livstruende.

Den kan berøre færre enn 1 av 10 000 brukere.

Søk råd hos helsepersonell omgående:

Dersom symptomene på allergi sprer seg til andre deler av kroppen.

Dersom du plutselig føler deg dårlig og du: begynner å svette, blir kvalm (kaster opp), får

pustebesvær, får hjertebank, føler deg svimmel.

Dersom du merker noen av disse symptomene, søk råd hos helsepersonell omgående.

Liste over andre bivirkninger

Mindre vanlige bivirkninger

Kan berøre færre enn 1 av 100 personer.

Symptomer på allergi:

Lokale allergiske reaksjoner (smerte, rødhet, elveblest, inflammasjon,

blåmerker, hevelse og kløe) på injeksjonsstedet kan forekomme. Disse forsvinner vanligvis i løpet av

få uker ved fortsatt bruk av insulinet. Hvis de ikke forsvinner, eller det sprer seg over hele kroppen,

snakk med lege omgående. Se også Alvorlig allergisk reaksjon ovenfor.

Forandringer på injeksjonsstedet

(lipodystrofi): Fettvevet under huden på injeksjonsstedet kan

skrumpe (lipoatrofi) eller fortykkes (lipohypertrofi). Bytte av sted for hver injeksjon, kan hjelpe med å

redusere risikoen for å utvikle slike hudforandringer. Hvis du merker at det oppstår fordypning eller

fortykning i huden på injeksjonsstedet, må du fortelle det til legen eller sykepleieren. Disse

reaksjonene kan bli mer alvorlige eller de kan forandre absorpsjonen av insulinet ditt hvis du injiserer

på et slikt sted.

Diabetisk retinopati

(en øyesykdom relatert til diabetes som kan føre til synstap): Dersom du har

diabetisk retinopati og blodsukkernivået ditt forbedres veldig raskt, kan retinopatien bli verre. Spør

legen om dette.

Hovne ledd:

Når du begynner insulinbehandlingen, kan væskeansamling forårsake hevelser rundt

ankler og andre ledd. Dette er normalt av forbigående karakter, hvis ikke, snakk med legen.

Svært sjeldne bivirkninger

Kan berøre færre enn 1 av 10 000 personer.

Synsforstyrrelser:

Synsforstyrrelser kan oppstå i begynnelsen av en insulinbehandling, men er

vanligvis av forbigående karakter.

Smertefull neuropati

(smerte som skyldes nerveskade): Hvis blodsukkernivået ditt forbedres veldig

raskt kan du få en nerverelatert smerte. Dette kalles akutt smertefull neuropati og er vanligvis

forbigående.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger

som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via det

nasjonale meldesystemet som beskrevet i Appendix V. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med

informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Følger ved diabetes

Høyt blodsukker (hyperglykemi)

Høyt blodsukker kan inntreffe hvis du:

Ikke har injisert nok insulin.

Glemmer å ta insulin eller avbryter behandlingen med insulin.

Gjentatte ganger tar mindre insulin enn det du trenger.

Får en infeksjon og/eller feber.

Spiser mer enn vanlig.

Mosjonerer mindre enn vanlig.

Varselsymptomer på høyt blodsukker:

Varselsymptomene utvikler seg gradvis. De inkluderer: økt vannlating, tørste, manglende appetitt,

uvelhet (kvalme eller oppkast), døsighet eller tretthet, rødmende hud, tørr hud, munntørrhet og

fruktluktende (acetonluktende) ånde.

Hva gjør du hvis du får høyt blodsukker:

Dersom du får noen av symptomene nevnt ovenfor:

kontroller blodsukkernivået, hvis mulig

kontroller urinen for ketoner, søk deretter råd hos helsepersonell omgående.

Dette kan være symptomer på en meget alvorlig tilstand kalt diabetisk ketoacidose (opphopning

av syre i blodet fordi kroppen bryter ned fett i stedet for sukker). Dersom den ikke behandles,

kan den føre til diabetisk koma og til slutt død.

5.

Hvordan du oppbevarer Insulatard

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på FlexPen sin etikett og eske etter "Utl.

dato". Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Før anbrudd:

Oppbevares i kjøleskap ved 2°C – 8°C. Holdes borte fra kjøleelementet. Skal ikke

fryses.

Under bruk eller medbrakt som reserve:

Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Den kan

medbringes og oppbevares i romtemperatur (ved høyst 30°C) i opptil 6 uker.

For å beskytte mot lys, oppbevares alltid FlexPen med pennehetten på når den ikke er i bruk.

Kast nålen etter hver injeksjon.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket

hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte

miljøet.

6.

Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Insulatard

Virkestoff er humant insulin. Insulatard er en suspensjon av isofant (NPH) humant insulin.

Hver ml inneholder 100 IE humant insulin. Hver ferdigfylte penn inneholder 300 IE humant

insulin à 3 ml injeksjonsvæske, suspensjon.

Andre innholdsstoffer er sinkklorid, glyserol, metakresol, fenol, dinatriumfosfatdihydrat,

natriumhydroksid, saltsyre, protaminsulfat og vann til injeksjonsvæsker.

Hvordan Insulatard ser ut og innholdet i pakningen

Insulatard finnes som injeksjonsvæske, suspensjon. Etter at suspensjonen er godt blandet skal væsken

være ensartet hvit og uklar.

Pakningsstørrelser på 1, 5 og 10 ferdigfylte penner à 3 ml. Ikke alle pakningsstørrelser vil bli

markedsført.

Suspensjonen er uklar, hvit og vandig.

Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark

Tilvirker

Tilvirkeren kan identifiseres via batchnummeret som er trykket på kartongfliken og på etiketten:

Hvis andre og tredje tegn er S6, P5, K7, R7, VG, FG eller ZF er tilvirkeren Novo Nordisk A/S,

Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark.

Hvis andre og tredje tegn er H7 eller T6 er tilvirkeren Novo Nordisk Production SAS, 45

Avenue d’Orléans, F-28000 Chartres, Frankrike.

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert

Andre informasjonskilder

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske

legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Se neste side for informasjon angående bruk av FlexPen.

Bruksanvisning for Insulatard injeksjonsvæske, suspensjon i FlexPen

Les nøye gjennom følgende instruksjoner før du tar i bruk FlexPen.

Dersom du ikke følger

instruksjonene nøye, kan du få for lite eller for mye insulin, noe som kan føre til for høyt eller for lavt

blodsukkernivå.

FlexPen er en ferdigfylt insulinpenn med dosevelger. Du kan velge doser fra 1 til 60 enheter i trinn på

1 enhet. FlexPen er utformet til bruk sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåler med

lengde opptil 8 mm. Som en ekstra sikkerhet, ha alltid med deg et ekstra injeksjonshjelpemiddel med

insulin i tilfelle FlexPen mistes eller ødelegges.

Insulatard FlexPen

Pennehette

Sylinder-

ampulle

Restdose-

skala

Peker

Dose-

velger

Trykknapp

Stor ytre

nålehette

Nål

Papir-

forsegling

Indre

nålehette

Nål (eksempel)

Glass-

kule

12 enheter

Hvordan ta vare på pennen

FlexPen må behandles med forsiktighet.

Hvis den utsettes for støt, skades eller klemmes, er det en risiko for insulinlekkasje. Dette kan

forårsake unøyaktig dosering, noe som kan føre til for høyt eller for lavt blodsukkernivå.

Du kan rengjøre FlexPen utvendig ved å tørke den med et desinfeksjonstørk. Pennen må ikke bli våt,

vaskes eller smøres, da dette kan skade pennen.

Du må ikke etterfylle FlexPen. Når den er tom, skal den kastes.

Klargjøring av Insulatard FlexPen

A

Kontroller navnet og den fargede etiketten på pennen for å forsikre deg om at den inneholder

riktig type insulin.

Dette er spesielt viktig hvis du bruker mer enn én type insulin. Dersom du tar feil

type insulin, kan blodsukkernivået ditt bli for høyt eller for lavt.

Hver gang du bruker en ny penn

La insulinet få romtemperatur før det brukes.

Dette gjør det lettere å få insulinet godt blandet. Dra av pennehetten (se

A

A

B

Før din første injeksjon med en ny FlexPen må insulinet blandes godt:

Beveg pennen opp og ned

tjue ganger

mellom de to posisjonene

som vist, slik at glasskulen beveger

seg fra den ene til den andre enden av sylinderampullen. Gjenta denne bevegelsen inntil væsken

fremstår som jevnt hvit og uklar.

Før hver påfølgende injeksjon

, beveg pennen opp og ned mellom de to posisjonene minst 10 ganger

inntil væsken fremstår som jevnt hvit og uklar.

Du må alltid forsikre deg om at du har blandet insulinet godt før hver injeksjon. Dette reduserer

risikoen for å få for høyt eller for lavt blodsukkernivå. Etter at insulinet har blitt godt blandet, fullføres

umiddelbart alle de påfølgende trinnene i injeksjonsprosessen.

B

Kontroller alltid at det er minst 12 insulinenheter igjen i sylinderampullen, dette for å sikre at

insulinet blir blandet godt. Dersom det er mindre enn 12 enheter igjen, bruk en ny FlexPen.

12 enheter er markert på restdoseskalaen. Se det store bildet øverst i denne bruksanvisningen.

Ikke bruk pennen dersom det

godt blandete

insulinet ikke fremstår som

ensartet hvitt og

uklart

Feste nålen

C

Fjern papirforseglingen på en ny engangsnål.

Skru nålen rett og fast

på FlexPen.

C

D

Dra av den store ytre nålehetten, og behold den til senere.

D

E

Dra av den indre nålehetten og kast den.

Du må aldri forsøke å sette den indre nålehetten tilbake på nålen. Du kan stikke deg på nålen.

E

Bruk alltid en ny nål til hver injeksjon. Dette reduserer risikoen for urenheter, infeksjon,

lekkasje av insulin, tette nåler og unøyaktig dosering.

Vær forsiktig så ikke nålen bøyes eller skades før bruk.

Kontrollere gjennomstrømningen av insulin

F

Forut for hver injeksjon kan små mengder luft samle seg i sylinderampullen ved vanlig bruk.

For å unngå injeksjon av luft og sikre riktig dosering:

Vri dosevelgeren for å stille inn 2 enheter.

F

2 enheter

valgt

G

Hold FlexPen med nålen pekende oppover, og knips forsiktig på sylinderampullen

med fingeren noen

ganger

for at eventuelle luftbobler skal samle seg på toppen av sylinderampullen.

G

H

Mens nålen holdes oppover, presses trykknappen helt inn. Dosevelgeren går tilbake til 0.

Det skal nå komme en dråpe insulin til syne på nålespissen. Hvis dette ikke skjer, bytt nålen og gjenta

denne fremgangsmåten opptil 6 ganger.

Hvis det fremdeles ikke kommer til syne en dråpe insulin er pennen ødelagt, og du må bruke en ny

penn.

H

Forsikre deg alltid om at en dråpe kommer til syne på nålespissen før du injiserer. Dette sikrer

gjennomstrømningen av insulin. Hvis det ikke kommer en dråpe til syne, vil du ikke få injisert

noe insulin, selv om dosevelgeren kan bevege seg. Dette kan være tegn på at nålen er tett eller

ødelagt.

Kontroller alltid gjennomstrømningen før du injiserer. Dersom du ikke kontrollerer

gjennomstrømningen, kan du få for lite insulin eller ikke noe insulin i det hele tatt. Dette kan

føre til for høyt blodsukkernivå.

Innstilling av dose

I

Kontroller at dosevelgeren er innstilt på 0.

Vri dosevelgeren for å stille inn antall enheter du har behov for å injisere.

Dosen kan justeres enten opp eller ned ved å vri dosevelgeren i begge retninger inntil korrekt dose

kommer på linje med pekeren. Mens du vrir dosevelgeren, pass på å ikke trykke inn trykknappen, da

dette vil føre til at insulin vil komme ut.

Du kan ikke stille inn en dose som er større enn antall enheter som er igjen i sylinderampullen.

I

5 enheter

valgt

24 enheter

valgt

Bruk alltid dosevelgeren og pekeren for å se hvor mange enheter du har valgt før insulinet

injiseres.

Du skal ikke telle penneklikkene. Dersom du stiller inn og injiserer feil dose, kan

blodsukkernivået ditt bli for høyt eller for lavt. Ikke bruk restdoseskalaen, den viser kun omtrent

hvor mye insulin som er igjen i pennen.

Utføre injeksjonen

J

Stikk nålen inn i huden. Bruk den injeksjonsteknikken som legen eller sykepleieren har

anbefalt.

Injiser dosen ved å presse trykknappen helt inn til 0 kommer på linje med pekeren. Pass på at det kun

er trykknappen som trykkes inn ved injisering.

Å vri dosevelgeren vil ikke medføre injeksjon av insulin.

J

K

Hold trykknappen helt inne og la nålen forbli under huden i minst 6 sekunder.

Dette vil sikre at du får

hele dosen.

Trekk nålen ut av huden og slipp deretter opp presset på trykknappen.

Forsikre deg alltid om at dosevelgeren går tilbake til 0 etter injeksjonen. Hvis dosevelgeren stopper før

den går tilbake til 0, har ikke hele dosen blitt injisert. Dette kan føre til for høyt blodsukkernivå.

K

L

Før nålen inn i den store ytre nålehetten uten at den berøres. Når nålen er tildekket, trykk forsiktig den

store ytre nålehetten ordentlig på, og skru så av nålen.

Kast nålen på en forsvarlig måte og sett pennehetten på igjen.

L

Fjern alltid nålen etter hver injeksjon, og oppbevar FlexPen uten påsatt nål. Dette reduserer

risikoen for urenheter, infeksjon, lekkasje av insulin, tette nåler og unøyaktig dosering.

Annen viktig informasjon

Omsorgspersoner må være ytterst forsiktige ved håndtering av brukte nåler, dette for å redusere

risikoen for nålestikk og kryssmitte.

Brukt FlexPen kastes på en forsvarlig måte uten påsatt nål.

Du må aldri dele pennen eller nålene med andre. Det kan føre til kryssmitte.

Du må aldri dele pennen din med andre. Legemidlet ditt kan skade helsen deres.

Oppbevar alltid penn og nåler utilgjengelig for andre, spesielt barn.