Infanrix Hexa

Основна информация

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Infanrix Hexa
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Ваксина,
 • Терапевтична област:
 • Хепатит B, Тетанус, Ваксинация, Менингит, Гемофильной Инфекции, Коклюш, Полиомиелит, Дифтерия
 • Терапевтични показания:
 • Infanrix хекса е показан за първичен и помощник ваксинация на децата срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит и заболявания, причинени от Haemophilus инфлуенца тип-б.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 40

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000296
 • Дата Оторизация:
 • 22-10-2000
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000296
 • Последна актуализация:
 • 25-05-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/670868/2015

EMEA/H/C/000296

Резюме на EPAR за обществено ползване

Infanrix hexa

адсорбирана ваксина срещу дифтерия (D), тетанус (Т), коклюш

(безклетъчна, компонентна) (РА), хепатит B (рДНК) (HBV), полиомиелит

(инактивирана) (IPV) и Haemophilus influenzae тип b (конюгатна)

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Infanrix hexa. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Infanrix hexa.

За практическа информация относно употребата на Infanrix hexa пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Infanrix hexa и за какво се използва?

Infanrix hexa е ваксина, която се използва за защита на кърмачета и малки деца срещу дифтерия,

тетанус, коклюш (магарешка кашлица), хепатит В, полиомиелит (полио) и заболявания, например

бактериален менингит, причинени от бактерията Haemophilus influenzae тип b (Hib). Infanrix hexa

съдържа следните активни вещества:

токсоиди (химически отслабени токсини) от дифтерия и тетанус;

части от Bordetella pertussis (B. pertussis, бактерия, която причинява магарешка кашлица);

части от вируса на хепатит В;

инактивирани полиовируси;

полизахариди (захари) от Haemophilus influenzae тип b.

Как се използва Infanrix hexa?

Infanrix hexa се предлага под формата на прах и суспензия за приготвяне на инжекционна

суспензия. Схемата на ваксинация за Infanrix hexa е курс от 2 или 3 дози, прилагани през

интервал от поне 1 месец, според официалните препоръки, обикновено през първите 6 месеца на

Infanrix hexa

EMA/670868/2015

Страница 2/3

живот. Infanrix hexa се прилага чрез дълбока инжекция в мускул. Следващите инжекции трябва

да се прилагат на различни места.

Бустер доза на Infanrix hexa или подобна ваксина трябва да се прилага поне 6 месеца след

последната доза на първоначалния курс. Изборът на бустер ваксина зависи от официалните

препоръки.

Ваксината се отпуска по лекарско предписание. За повече информация вижте листовката.

Как действа Infanrix hexa?

Infanrix hexa е ваксина, която осигурява защита срещу редица инфекции. Ваксините действат,

като „обучават“ имунната система (естествените защитни сили на организма) как да защитава

организма срещу инфекциите.

При ваксиниране на детето имунната му система разпознава частите на съдържащите се във

ваксината бактерии и вируси като „чужди“ и произвежда антитела срещу тях. След това, когато

лицето влезе в контакт с бактериите или вирусите, имунната система може по-бързо да произведе

антитела. Това помага за защита срещу заболяванията, причинявани от тези бактерии или вируси.

Ваксината е „адсорбирана“. Това означава, че някои от активните вещества са фиксирани върху

алуминиеви компоненти за стимулиране на по-добър отговор.

Какви ползи от Infanrix hexa са установени в проучванията?

Infanrix hexa е проучен в девет проучвания при общо почти 5 000 деца на възраст между 6

седмици и 2 години. Над 3 000 от децата получават курс на ваксиниране с Infanrix hexa. Ефектите

на Infanrix hexa се сравняват с ефектите на отделните ваксини, съдържащи същите активни

вещества. Основната мярка за ефективност е производството на защитни антитела.

Взети заедно, резултатите от проучванията показват, че един курс на инжекции с Infanrix hexa е

толкова ефективен за производството на защитни нива на антитела, колкото прилагането на

отделните ваксини, съдържащи същите активни вещества. Като цяло, 1 месец след курса на

ваксиниране между 95 и 100 % от децата имат антитела към дифтерия, тетанус, коклюш, вируса

на хепатит В, полиовируси и Hib.

В допълнителни пет проучвания се разглеждат ефектите на бустер ваксинация с Infanrix hexa.

Тези проучвания показват, че бустер ваксинациите с Infanrix hexa са толкова ефективни, колкото

прилагането на отделните ваксини, съдържащи същите активни вещества, 1 месец след бустер

ваксинацията.

Какви са рисковете, свързани с Infanrix hexa?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Infanrix hexa (наблюдавани при повече от 1 на

10 дози ваксина) са оток, болка и зачервяване на мястото на инжектиране, загуба на апетит,

повишаване на температурата до 38ºС или повече, отпадналост, засилен плач, раздразнителност

и безпокойство. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при

Infanrix hexa, вижте листовката.

Infanrix hexa не трябва да се използва при деца, които са свръхчувствителни (алергични) към

някое от активните вещества, някоя от съставките на ваксината или към неомицин и полимиксин

(антибиотици) и формалдехид. Infanrix hexa не трябва да се използва при деца, които са имали

алергична реакция към ваксина, съдържаща дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, полио или

Infanrix hexa

EMA/670868/2015

Страница 3/3

Hib. Infanrix hexa не трябва да се използва при деца, които са имали енцефалопатия (мозъчно

заболяване) с неизвестен произход в рамките на 7 дни от поставянето на ваксина срещу коклюш.

При деца с внезапна висока температура поставянето на Infanrix hexa трябва да се отложи.

Защо е одобрен Infanrix hexa?

Показано е, че Infanrix hexa е ефективна ваксина за производството на защитни нива на антитела

срещу дифтерия, тетанус, коклюш, вируса на хепатит В, полиовируси и Hib. Безопасността на

Infanrix hexa е подобна на другите ваксини, използвани за предотвратяване на тези заболявания.

Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Infanrix hexa са по-големи

от рисковете, и препоръча Infanrix hexa да бъде разрешен за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и ефективна

употреба на Infanrix hexa?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Infanrix hexa, които

да се спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Infanrix hexa:

На 23 октомври 2000 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Infanrix hexa,

валидно в ЕС.

Пълният текст на EPAR за Infanrix hexa може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Infanrix hexa прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2017.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Infanrix hexa прах и суспензия за инжекционна суспензия в предварително напълнена

спринцовка

Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), хепатит В

(р-ДНК), полиомиелит (инактивирана) и

Haemophilus influenzae

тип b (конюгатна).

Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV),

poliomyelitis (inactivated) (IPV) and

Haemophilus influenzae

type b (Hib) conjugate vaccine

(adsorbed).

Прочетете внимателно цялата листовка, преди тази ваксина да бъде приложена на детето

Ви, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Тази ваксина е предписана лично на Вашето дете. Не я преотстъпвайте на други хора.

Ако Вашето дете получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар

или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Infanrix hexa и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди на детето Ви да бъде приложена Infanrix hexa

Как се прилага Infanrix hexa

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Infanrix hexa

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Infanrix hexa и за какво се използва

Infanrix hexa е ваксина, която се използва, за да защити Вашето дете от шест заболявания:

Дифтерия:

сериозна бактериална инфекция, която засяга главно дихателните пътища и

понякога кожата. Дихателните пътища отичат, което води до сериозни проблеми с

дишането и понякога до задушаване. Дифтерийните бактерии отделят и отрова. Това

може да причини нервно увреждане, проблеми със сърцето и дори смърт.

Тетанус

: тетаничните бактерии навлизат в организма през порязвания, одрасквания или

рани на кожата. Рани, при които има по-голяма вероятност от развитие на тетанична

инфекция са изгаряния, счупвания, дълбоки рани или рани, върху които има пръст, прах,

конска тор или в които има дървени трески. Бактериите освобождават отрова. Тя може да

причини сковаване на мускулите, болезнени мускулни спазми, гърчове и дори смърт.

Мускулните спазми могат да бъдат толкова силни, че да доведат до счупвания на

гръбначния стълб.

Магарешка кашлица (коклюш)

: силно заразна болест, която засяга дихателните

пътища. Тя причинява тежка кашлица, която може да доведе до проблеми с дишането.

Кашлицата често е със звук, наподобяващ магарешко хълцане. Кашлицата може да

продължи един до два месеца или по-дълго. Магарешката кашлица може да доведе също

до инфекция на ушите, гръдна инфекция (бронхит), която може да продължи дълго,

белодробна инфекция (пневмония), припадъци, мозъчни увреждания и дори смърт.

Хепатит В

: причинява се от вируса на хепатит В. Той предизвиква увеличаване на

черния дроб. Вирусът се открива в телесните течности - във вагината, кръвта, спермата

или храчките (слюнката) на инфектирани лица.

Полиомиелит:

вирусна инфекция. Полиомиелитът е често само леко заболяване. Все

пак, понякога той може да бъде много тежък и да доведе до трайно увреждане и дори

смърт. Полиомиелитът може да предизвика невъзможност за движение на мускулите

(парализа). Това включва мускулите, отговорни за дишането и ходенето. Засегнатите от

заболяването ръце или крака могат да се извият (деформират) болезнено.

Haemophilus influenzae тип b (Hib)

: може да причини мозъчен оток (възпаление). Това

може да доведе до сериозни проблеми като умствено изоставане, церебрална парализа,

глухота, епилепсия или частична слепота. Може да причини също така и подуване на

гърлото. Това може да доведе до смърт от задушаване. По-рядко бактериите могат да

засегнат и кръвта, сърцето, белите дробове, костите, ставите и тъканите на очите и устата.

Как действа Infanrix hexa

Infanrix hexa помага на организма на Вашето дете да създаде своя собствена защита

(антитела). Това ще предпази Вашето дете от тези заболявания.

Както всички ваксини Infanrix hexa може да не предпази напълно всички деца, които са

ваксинирани.

Ваксината не може да причини заболяванията, от които тя предпазва Вашето дете.

2.

Какво трябва да знаете, преди на детето Ви да бъде приложена Infanrix

hexa

Infanrix hexa не трябва да се прилага:

ако детето Ви е алергично към:

- Infanrix hexa или към някоя от съставките на тази ваксина (изброени в точка 6).

- формалдехид

- неомицин или полимиксин (антибиотици)

Симптомите на алергична реакция могат да включват сърбящ кожен обрив, затруднение в

дишането и подуване на лицето или езика.

ако детето Ви е имало алергична реакция след приложение на друга ваксина срещу

дифтерия, тетанус, магарешка кашлица, хепатит B, полиомиелит или

Haemophilus

influenzae

тип b.

ако детето Ви е имало проблеми от страна на нервната система в рамките на 7 дни след

предишно приложение на ваксина срещу магарешка кашлица.

ако детето Ви има тежка инфекция с висока температура (над 38

С).

Леките инфекции като настинки не би трябвало да представляват проблем, но въпреки

това уведомете лекаря преди имунизация.

Infanrix hexa не трябва да се прилага, ако някое от гореизброените се отнася за Вашето дете.

Ако не сте сигурни, обсъдете това с Вашия лекар или фармацевт преди на детето Ви да бъде

приложена Infanrix hexa.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди на детето Ви да бъде приложена Infanrix

hexa:

ако след предишна ваксинация с Infanrix hexa или друга ваксина срещу магарешка

кашлица, детето Ви е имало някакви проблеми, особено:

повишена температура (над 40

С) до 48 часа след приложение на ваксината

колапс или състояние, подобно на шок до 48 часа след приложение на ваксината

непрекъснат плач, продължаващ повече от 3 часа до 48 часа след прилагане на

ваксината

гърчове, с или без повишена температура, появили се до 3 дни след прилагане на

ваксината

ако детето Ви има недиагностицирано или прогресиращо заболяване на мозъка или

епилепсия, която не е контролирана. След установяване на контрол над заболяването

ваксината може да бъде приложена.

ако детето Ви има нарушения в кръвосъсирването или лесно получава кръвонасядания.

ако детето Ви е предразположено към гърчове при висока температура или в семейството

е имало такива случаи.

ако детето Ви не реагира или получи гърчове (припадъци) след ваксинация, моля

свържете се незабавно с Вашия лекар. Вижте също точка 4 „Възможни нежелани

реакции“.

ако Вашето бебе е родено много недоносено (във или преди 28-ма гестационна седмица)

може да се появят по-дълги паузи между вдишванията в сравнение с нормалното за 2-

3 дни след ваксинация. При тези бебета може да се наложи проследяване на дишането за

48-72 часа след прилагането на първите две или три дози от Infanrix hexa.

Ако някое от гореизброените се отнася за Вашето дете (или ако не сте сигурни), консултирайте

се с Вашия лекар или фармацевт преди на детето Ви да бъде приложенa Infanrix hexa.

Други лекарства и Infanrix hexa

Вашият лекар може да Ви посъветва да дадете на детето си лекарство, което понижава

повишената температура (като например парацетамол), преди или веднага след приложение на

Infanrix hexa. Това може да помогне да се намалят някои от нежеланите реакции (фебрилни

реакции) на Infanrix hexa.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вашето дете приема, наскоро е приемало,

възможно e да приема други лекарства или наскоро е ваксинирано с друга ваксина.

Infanrix hexa съдържа неомицин и полимиксин

Тази ваксина съдържа неомицин и полимиксин (антибиотици). Информирайте Вашия лекар,

ако детето Ви е имало алергична реакция към тези съставки.

3.

Как се прилага Infanrix hexa

Колко дози се прилагат

На детето Ви ще бъдат приложени общо две или три инжекции с интервал от най-малко

един месец между всяка от тях.

Ще бъдете уведомени от лекаря или медицинската сестра относно по-нататъшните

посещения на детето Ви за следващите дози ваксина.

Ако са необходими допълнителни инжекции (бустер дози), лекарят ще Ви уведоми.

Как се прилага ваксината

Infanrix hexa се прилага под формата на мускулна инжекция.

Ваксината не трябва никога да се прилага в кръвоносен съд или в кожата.

Ако детето Ви пропусне доза

Ако детето Ви пропусне доза, която е планирана, е важно да го заведете отново при

лекаря.

Уверете се, че Вашето дете е завършило пълния ваксинационен курс. Ако не е,

Вашето дете може да не бъде напълно защитено срещу тези заболявания.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, тази ваксина може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Следните нежелани реакции могат да се наблюдават при тази ваксина:

Алергични реакции

Ако Вашето дете има алергична реакция, се обърнете незабавно към Вашия лекар. Признаците

могат да включват:

обриви, които може да бъдат сърбящи или с образуване на мехури

подуване на клепачите на очите и лицето

затруднения в дишането или преглъщането

внезапно понижаване на кръвното налягане и загуба на съзнание.

Тези признаци обикновено започват много скоро след приложението на ваксината. Обърнете се

към лекар незабавно, ако те настъпят след напускането на лекарския кабинет.

Обърнете се към лекар незабавно, ако Вашето дете има някоя от следните сериозни

нежелани реакции:

колапс

периоди на загуба на съзнание или загуба на чувствителност

припадъци – това може да се случи, когато има треска

Тези нежелани реакции са настъпвали много рядко при Infanrix hexa, както и при други ваксини

срещу магарешка кашлица. Те обикновено настъпват в рамките на 2 до 3 дни след ваксинация.

Други нежелани реакции включват:

Много чести

(могат да се появят при повече от 1 на 10 дози ваксина): умора, загуба на апетит,

висока температура - 38

C или по-висока, подуване, болка, зачервяване на мястото на

инжектиране, необичаен плач, раздразнителност или безпокойство.

Чести

(могат да се появят при до 1 на 10 дози ваксина): диария, повръщане, повишена

температура над 39,5

C, подуване по-голямо от 5 cm или твърда бучка на мястото на

инжектиране, подуване по-голямо от 5 cm или твърда бучка на мястото на инжектиране,

нервност.

Нечести

(могат да се появят при до 1 на 100 дози ваксина): инфекция на горните дихателни

пътища, сънливост, кашлица, обширно подуване на крайника, в който е направена инжекцията.

Редки

(могат да се появят при до 1 на 1 000 дози ваксина): бронхит, обрив, подути лимфни

възли на шията, подмишницaта или слабините (лимфаденопатия), кървене или получаване на

синини по-лесно от нормално (тромбоцитопения), при много недоносени бебета (във или

преди 28-ма гестационна седмица) за 2-3 дни след ваксинацията може да има по-големи паузи

между вдишванията, временно спиране на дишането (апнея), подуване на лицето, устните,

устата, езика или гърлото, което може да затрудни преглъщането или дишането (ангиоедем),

подуване на целия инжектиран крайник, мехурчета.

Много редки

(могат да се появят при до 1 на 10 000 дози ваксина): сърбеж (дерматит)

Опит с хепатит B ваксина

В изключително редки случаи са съобщавани следните нежелани реакции при приложение на

хепатит B ваксина: парализа, скованост или слабост на ръцете и краката (невропатия),

възпаление на някои нерви, възможно с мравучкания или загуба на чувствителност, или

нормални движения (синдром на Гилен-Баре), подуване или инфекция на мозъка

(енцефалопатия, енцефалит), инфекция на мозъчните обвивки (менингит).

Не е установена причинно-следствена връзка с ваксината.

При приложение на хепатит B ваксини се съобщава за по-лесна поява на кървене или

кръвонасядане (синина) от обичайното (тромбоцитопения).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако Вашето дете получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Infanrix hexa

Съхранявайте тази ваксина на място, недостъпно за деца.

Не използвайте тази ваксина след срока на годност, отбелязан върху картонената

опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да не се замразява. Замразяването разрушава ваксината.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които детето Ви вече не

използва. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Infanrix hexa

Активните вещества са:

Дифтериен токсоид

(Diphtheria toxoid)

не по-малко от 30 Международни единици (IU)

Тетаничен токсоид

(Tetanus toxoid)

не по-малко от 40 Международни единици (IU)

Антигени на

Bordetella pertussis

Коклюшен токсоид

(Pertussis toxoid)

25 микрограма

Филаментозен хемаглутинин

(Filamentous Haemagglutinin)

25 микрограма

Пертактин

(Pertactin)

8 микрограма

Повърхностен антиген на вируса на хепатит В

Hepatitis B surface antigen

10 микрограма

Полиовирус

(Poliovirus)

(инактивиран)

тип 1 (щам Mahoney)

40 D-антигенни единици

тип 2

(щам MEF-1)

8 D-антигенни единици

тип 3 (щам Saukett)

32 D-антигенни единици

Полизахарид на

Haemophilus influenzae

тип b

10 микрограма

(полирибозилрибитолфосфат)

(polyribosylribitol phosphate)

конюгиран с тетаничен токсоид като протеинов

носител

приблизително 25 микрограма

адсорбиран върху алуминиев хидроксид, хидратиран (Al(OH)

0,5 милиграма Al

произведен в дрождеви клетки (

Saccharomyces cerevisiae

) чрез рекомбинантна ДНК

технология

адсорбиран върху алуминиев фосфат (AlPO

0,32 милиграма Al

размножени във VERO клетки

Другите съставки са:

Hib прах: лактоза, безводна

DTPa-HBV-IPV суспензия: натриев хлорид (NaCl), среда 199, съдържаща предимно

аминокиселини, минерални соли, витамини и вода за инжекции

Как изглежда Infanrix hexa и какво съдържа опаковката

Дифтерия, тетанус, безклетъчен коклюш, хепатит В и инактивиран полиомиелит (DTPa-

HBV-IPV) съставката е бяла, млекоподобна течност в предварително напълнена

спринцовка (0,5 ml).

Hib съставката е бял прах в стъклен флакон.

Двете съставки се смесват точно преди поставянето на ваксината на Вашето дете.

Получената смес е бяла, млекоподобна течност.

Infanrix hexa се предлага в опаковки от по 1, 10, 20 и 50 спринцовки с или без игли, и в

групова опаковка от 5 опаковки, всяка съдържаща 10 флакона и 10 предварително

напълнени спринцовки, без игли.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Белгия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel. +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

Smith Kline & French Portuguesa, Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel:+ 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: +44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

По време на съхранение в предварително напълнената спринцовка, съдържаща DTPa-HBV-IPV

суспензия, могат да се наблюдават бистра течност и бяла утайка. Това е нормално да се

наблюдава.

Предварително напълнената спринцовка трябва да се разклати добре до получаване на

хомогенна мътна бяла суспензия.

Ресуспендирането на ваксината се извършва чрез прибавяне на цялото съдържание на

предварително напълнената спринцовка към флакона, съдържащ праха. Преди приложение

сместа трябва да се разклати добре до пълното разтваряне на праха.

Ресуспендираната ваксина изглежда като малко по-мътна суспензия в сравнение с течната

съставка самостоятелно. Това е нормално да се наблюдава.

Суспензията трябва да се прегледа визуално преди и след ресуспендиране за наличие на чужди

частици и/или променен външен вид. В случай, че се наблюдават такива, изхвърлете ваксината.

Предварително напълнената спринцовка може да се доставя с накрайник тип луер с керамично

покритие (ceramic coated treatment, CCT) или с адаптор тип луер лок с капачка на накрайника от

твърда пластмаса (plastic rigid tip cap, PRTC).

Указания за приложение на предварително напълнената спринцовка, ако се

доставя с адаптор тип луер лок с PRTC

Игла

Спринцовка

Като държите

тялото

на спринцовката с едната ръка (и избягвате да държите буталото на

спринцовката), развийте капачката на спринцовката, като я завъртите по посока обратна на

часовниковата стрелка.

За да прикрепите иглата към спринцовката, завъртете иглата върху спринцовката по посока

на часовниковата стрелка, докато усетите, че се затегне (вижте рисунката).

Свалете предпазителя на иглата, който понякога може да е малко плътно стегнат.

Ресуспендирайте ваксината, както е описано по-горе.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

Предпазител на

иглата

Бутало на

спринцовката

Тяло на

спринцовката

Капачка на

спринцовката

Листовка: информация за потребителя

Infanrix hexa прах и суспензия за инжекционна суспензия

Адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна, компонентна), хепатит В

(р-ДНК), полиомиелит (инактивирана) и

Haemophilus influenzae

тип b (конюгатна).

Diphtheria (D), tetanus (T), pertussis (acellular, component) (Pa), hepatitis B (rDNA) (HBV),

poliomyelitis (inactivated) (IPV) and

Haemophilus influenzae

type b (Hib) conjugate vaccine

(adsorbed).

Прочетете внимателно цялата листовка, преди тази ваксина да бъде приложена на детето

Ви, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Тази ваксина е предписана лично на Вашето дете. Не я преотстъпвайте на други хора.

Ако Вашето дете получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар

или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Infanrix hexa и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди на детето Ви да бъде приложена Infanrix hexa

Как се прилага Infanrix hexa

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Infanrix hexa

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Infanrix hexa и за какво се използва

Infanrix hexa е ваксина, която се използва, за да защити Вашето дете от шест заболявания:

Дифтерия:

сериозна бактериална инфекция, която засяга главно дихателните пътища и

понякога кожата. Дихателните пътища отичат, което води до сериозни проблеми с

дишането и понякога до задушаване. Дифтерийните бактерии отделят и отрова. Това

може да причини нервно увреждане, проблеми със сърцето и дори смърт.

Тетанус

: тетаничните бактерии навлизат в организма през порязвания, одрасквания или

рани на кожата. Рани, при които има по-голяма вероятност от развитие на тетанична

инфекция са изгаряния, счупвания, дълбоки рани или рани, върху които има пръст, прах,

конска тор или в които има дървени трески. Бактериите освобождават отрова. Тя може да

причини сковаване на мускулите, болезнени мускулни спазми, гърчове и дори смърт.

Мускулните спазми могат да бъдат толкова силни, че да доведат до счупвания на

гръбначния стълб.

Магарешка кашлица (коклюш)

: силно заразна болест, която засяга дихателните

пътища. Тя причинява тежка кашлица, която може да доведе до проблеми с дишането.

Кашлицата често е със звук, наподобяващ магарешко хълцане. Кашлицата може да

продължи един до два месеца или по-дълго. Магарешката кашлица може да доведе също

до инфекция на ушите, гръдна инфекция (бронхит), която може да продължи дълго,

белодробна инфекция (пневмония), припадъци, мозъчни увреждания и дори смърт.

Хепатит В

: причинява се от вируса на хепатит В. Той предизвиква увеличаване на

черния дроб. Вирусът се открива в телесните течности във вагината, кръвта, спермата или

храчките (слюнката) на инфектирани лица.

Полиомиелит:

вирусна инфекция. Полиомиелитът е често само леко заболяване. Все

пак, понякога той може да бъде много тежък и да доведе до трайно увреждане и дори

смърт. Полиомиелитът може да предизвика невъзможност за движение на мускулите

(парализа). Това включва мускулите, отговорни за дишането и ходенето. Засегнатите от

заболяването ръце или крака могат да се извият (деформират) болезнено.

Haemophilus influenzae тип b

(Hib)

: може да причини мозъчен оток (възпаление). Това

може да доведе до сериозни проблеми като умствено изоставане, церебрална парализа,

глухота, епилепсия или частична слепота. Може да причини също така и подуване на

гърлото. Това може да доведе до смърт от задушаване. По-рядко бактериите могат да

засегнат и кръвта, сърцето, белите дробове, костите, ставите и тъканите на очите и устата.

Как действа Infanrix hexa

Infanrix hexa помага на организма на Вашето дете да създаде своя собствена защита

(антитела). Това ще предпази Вашето дете от тези заболявания.

Както всички ваксини Infanrix hexa може да не предпази напълно всички деца, които са

ваксинирани.

Ваксината не може да причини заболяванията, от които тя предпазва Вашето дете.

2.

Какво трябва да знаете, преди на детето Ви да бъде приложена Infanrix

hexa

Infanrix hexa не трябва да се прилага:

ако детето Ви е алергично към:

- Infanrix hexa или към някоя от съставките на тази ваксина (изброени в точка 6).

- формалдехид

- неомицин или полимиксин (антибиотици)

Симптомите на алергична реакция могат да включват сърбящ кожен обрив, затруднение в

дишането и подуване на лицето или езика.

ако детето Ви е имало алергична реакция след приложение на друга ваксина срещу

дифтерия, тетанус, магарешка кашлица, хепатит B, полиомиелит или

Haemophilus

influenzae

тип b.

ако детето Ви е имало проблеми от страна на нервната система в рамките на 7 дни след

предишно приложение на ваксина срещу магарешка кашлица.

ако детето Ви има тежка инфекция с висока температура (над 38

С).

Леките инфекции като настинки не би трябвало да представляват проблем, но въпреки

това уведомете лекаря преди имунизация.

Infanrix hexa не трябва да се прилага, ако някое от гореизброените се отнася за Вашето дете.

Ако не сте сигурни, обсъдете това с Вашия лекар или фармацевт преди на детето Ви да бъде

приложена Infanrix hexa.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди на детето Ви да бъде приложена Infanrix hexa

ако след предишна ваксинация с Infanrix hexa или друга ваксина срещу магарешка

кашлица, детето Ви е имало някакви проблеми, особено:

повишена температура (над 40

С) до 48 часа след приложение на ваксината

колапс или състояние, подобно на шок до 48 часа след приложение на ваксината

непрекъснат плач, продължаващ повече от 3 часа до 48 часа след прилагане на

ваксината

гърчове, с или без повишена температура, появили се до 3 дни след прилагане на

ваксината

ако детето Ви има недиагностицирано или прогресиращо заболяване на мозъка или

епилепсия, която не е контролирана. След установяване на контрол над заболяването

ваксината може да бъде приложена.

ако детето Ви има нарушения в кръвосъсирването или лесно получава кръвонасядания.

ако детето Ви е предразположено към гърчове при висока температура или в семейството

е имало такива случаи.

ако детето Ви не реагира или получи гърчове (припадъци) след ваксинация, моля

свържете се незабавно с Вашия лекар. Вижте също точка 4 „Възможни нежелани

реакции“.

ако Вашето бебе е родено много недоносено (във или преди 28-ма гестационна седмица)

може да се появят по-дълги паузи между вдишванията в сравнение с нормалното за 2-

3 дни след ваксинация. При тези бебета може да се наложи проследяване на дишането за

48-72 часа след прилагането на първите две или три дози от Infanrix hexa.

Ако някое от гореизброените се отнася за Вашето дете (или ако не сте сигурни), консултирайте

се с Вашия лекар или фармацевт преди на детето Ви да бъде приложена Infanrix hexa.

Други лекарства и Infanrix hexa

Вашият лекар може да Ви посъветва да дадете на детето си лекарство, което понижава

повишената температура (като например парацетамол), преди или веднага след приложение на

Infanrix hexa. Това може да помогне да се намалят някои от нежеланите реакции (фебрилни

реакции) на Infanrix hexa.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако Вашето дете приема, наскоро е приемало,

възможно e да приема други лекарства или наскоро е ваксинирано с друга ваксина.

Infanrix hexa съдържа неомицин и полимиксин

Тази ваксина съдържа неомицин и полимиксин (антибиотици). Информирайте Вашия лекар,

ако детето Ви е имало алергична реакция към тези съставки.

3.

Как се прилага Infanrix hexa

Колко дози се прилагат

На детето Ви ще бъдат приложени общо две или три инжекции с интервал от най-малко

един месец между всяка от тях.

Ще бъдете уведомени от лекаря или медицинската сестра относно по-нататъшните

посещения на детето Ви за следващите дози ваксина.

Ако са необходими допълнителни инжекции (бустер дози), лекарят ще Ви уведоми.

Как се прилага ваксината

Infanrix hexa се прилага под формата на мускулна инжекция.

Ваксината не трябва никога да се прилага в кръвоносен съд или в кожата.

Ако детето Ви пропусне доза

Ако детето Ви пропусне доза, която е планирана, е важно да го заведете отново при

лекаря.

Уверете се, че Вашето дете е завършило пълния ваксинационен курс. Ако не е,

Вашето дете може да не бъде напълно защитено срещу тези заболявания.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, тази ваксина може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Следните нежелани реакции могат да се наблюдават при тази ваксина:

Алергични реакции

Ако Вашето дете има алергична реакция, се обърнете незабавно към Вашия лекар. Признаците

могат да включват:

обриви, които може да бъдат сърбящи или с образуване на мехури

подуване на клепачите на очите и лицето

затруднения в дишането или преглъщането

внезапно понижаване на кръвното налягане и загуба на съзнание.

Тези признаци обикновено започват много скоро след приложението на ваксината. Обърнете се

към лекар незабавно, ако те настъпят след напускането на лекарския кабинет.

Обърнете се към лекар незабавно, ако Вашето дете има някоя от следните сериозни

нежелани реакции:

колапс

периоди на загуба на съзнание или загуба на чувствителност

припадъци – това може да се случи, когато има треска

Тези нежелани реакции са настъпвали много рядко при Infanrix hexa, както и при други ваксини

срещу магарешка кашлица. Те обикновено настъпват в рамките на 2 до 3 дни след ваксинация.

Други нежелани реакции включват:

Много чести

(могат да се появят при повече от 1 на 10 дози ваксина)

умора

загуба на апетит

висока температура - 38

C или по-висока

подуване, болка, зачервяване на мястото на инжектиране

необичаен плач

раздразнителност или безпокойство

Чести

(могат да се появят при до 1 на 10 дози ваксина)

диария

повръщане

повишена температура над 39,5

подуване по-голямо от 5 cm или твърда бучка на мястото на инжектиране

нервност

Нечести

(могат да се появят при до 1 на100 дози ваксина)

инфекция на горните дихателни пътища

сънливост

кашлица

обширно подуване на крайника, в който е направена инжекцията

Редки

(могат да се появят при до 1 на 1 000 дози ваксина)

бронхит

обрив

подути лимфни възли на шията, подмишницaта или слабините (лимфаденопатия)

кървене или получаване на синини по-лесно от нормално (тромбоцитопения)

при много недоносени бебета (във или преди 28-ма гестационна седмица) за 2-3 дни след

ваксинацията може да има по-големи паузи между вдишванията

временно спиране на дишането (апнея)

подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото, което може да затрудни

преглъщането или дишането (ангиоедем)

подуване на целия инжектиран крайник

мехурчета

Много редки

(могат да се появят при до 1 на 10 000 дози ваксина)

сърбеж (дерматит)

Опит с хепатит B ваксина

В изключително редки случаи са съобщавани следните нежелани реакции при приложение на

хепатит B ваксина.

парализа

скованост или слабост на ръцете и краката (невропатия)

възпаление на някои нерви, възможно с мравучкания или загуба на чувствителност, или

нормални движения (синдром на Гилен-Баре)

подуване или инфекция на мозъка (енцефалопатия, енцефалит)

инфекция на мозъчните обвивки (менингит).

Не е установена причинно-следствена връзка с ваксината.

При приложение на хепатит B ваксини се съобщава за по-лесна поява на кървене или

кръвонасядане (синина) от обичайното (тромбоцитопения).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако Вашето дете получи някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Infanrix hexa

Съхранявайте тази ваксина на място, недостъпно за деца.

Не използвайте тази ваксина след срока на годност отбелязан върху картонената

опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2

C – 8

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да не се замразява. Замразяването разрушава ваксината.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които детето Ви вече не

използва. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Infanrix hexa

Активните вещества са:

Дифтериен токсоид

(Diphtheria toxoid)

не по-малко от 30 Международни единици (IU)

Тетаничен токсоид

(Tetanus toxoid)

не по-малко от 40 Международни единици (IU)

Антигени на

Bordetella pertussis

Коклюшен токсоид

(Pertussis toxoid)

25 микрограма

Филаментозен хемаглутинин

(Filamentous Haemagglutinin)

25 микрограма

Пертактин

(Pertactin)

8 микрограма

Повърхностен антиген на вируса на хепатит В

Hepatitis B surface antigen

10 микрограма

Полиовирус

(Poliovirus)

(инактивиран)

тип 1 (щам Mahoney)

40 D-антигенни единици

тип 2 (щам MEF-1)

8 D-антигенни единици

тип 3 (щам Saukett)

32 D-антигенни единици

Полизахарид на

Haemophilus influenzae

тип b

10 микрограма

(полирибозилрибитолфосфат)

(polyribosylribitol phosphate)

конюгиран с тетаничен токсоид като протеинов

носител

приблизително 25 микрограма

адсорбиран върху алуминиев хидроксид, хидратиран (Al(OH)

0,5 милиграма Al

произведен в дрождеви клетки (

Saccharomyces cerevisiae

) чрез рекомбинантна ДНК

технология

адсорбиран върху алуминиев фосфат (AlPO

0,32 милиграма Al

размножени във VERO клетки

Другите съставки са:

Hib прах: лактоза, безводна

DTPa-HBV-IPV суспензия: натриев хлорид (NaCl), среда 199, съдържаща предимно

аминокиселини, минерални соли, витамини и вода за инжекции

Как изглежда Infanrix hexa и какво съдържа опаковката

Дифтерия, тетанус, безклетъчен коклюш, хепатит В и инактивиран полиомиелит (DTPa-

HBV-IPV) съставката е бяла, млекоподобна течност в стъклен флакон (0,5 ml).

Hib съставката е бял прах в стъклен флакон.

Двете съставки се смесват точно преди поставянето на ваксината на Вашето дете.

Получената смес е бяла, млекоподобна течност.

Infanrix hexa се предлага в опаковки от по 1 и 50.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба и производител

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Белгия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението

за употреба:

Belgique/België/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel. +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info @gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z.o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

Smith Kline & French Portuguesa, Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel:+ 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: +44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Тази листовка е налична на всички езици на ЕС/ЕИП на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

По време на съхранение във флакона, съдържащ DTPa-HBV-IPV суспензия, могат да се

наблюдават бистра течност и бяла утайка. Това е нормално да се наблюдава.

Суспензията DTPa-HBV-IPV трябва да се разклати добре до получаване на хомогенна мътна

бяла суспензия.

Ресуспендирането на ваксината се извършва чрез прибавяне на съдържанието на флакона,

съдържащ DTPa-HBV-IPV суспензия, чрез спринцовка във флакона, съдържащ праха. Преди

приложение сместа трябва да се разклати добре до пълното разтваряне на праха.

Ресуспендираната ваксина изглежда като малко по-мътна суспензия в сравнение с течната

съставка самостоятелно. Това е нормално да се наблюдава.

Суспензията трябва да се прегледа визуално преди и след ресуспендиране за наличие на чужди

частици и/или променен външен вид. В случай, че се наблюдават такива, изхвърлете ваксината.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.