Incivo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

телапревир

Предлага се от:

Janssen-Cilag International N.V.

АТС код:

J05AE

INN (Международно Name):

telaprevir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Incivo, в комбинация с пегинтерфероном алфа и рибавирином, е показан за лечение генотип 1 на хроничен хепатит в при възрастни пациенти с компенсированным заболяване на черния дроб (включително цироза):кой е за лечение наивен, които по-рано лечението интерфероном Алфа (пегилированным или пегилированным) като монотерапии или в комбинация с рибавирином, включително рецидив, частичен подсъдимите и неответчики.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-09-19

Листовка

                57
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
INCIVO 375 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
телапревир (telaprevir)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представляв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
INCIVO 375 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 375 mg
телапревир (telaprevir).
Помощно вещество: 2,3 mg натрий в една
филмирана таблетка.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Жълти таблетки с форма на капсула с
дължина около 20 mm, с надпис „T375” от
едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
INCIVO в комбинация с пегинтерферон алфа
и рибавирин е показан за лечение на
хроничен
хепатит C генотип 1 при възрастни
пациенти с компенсирано чернодробно
заболяване
(включително и цироза):
-
които не са се подлагали на лечение;
-
които са преминали лечение само с
интерферон алфа (пегилиран или
непегил
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-10-2016
Листовка Листовка чешки 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-10-2016
Листовка Листовка датски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-10-2016
Листовка Листовка немски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-10-2016
Листовка Листовка естонски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-10-2016
Листовка Листовка гръцки 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-10-2016
Листовка Листовка английски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-10-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-10-2016
Листовка Листовка френски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-10-2016
Листовка Листовка италиански 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-10-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-10-2016
Листовка Листовка латвийски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-10-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-10-2016
Листовка Листовка литовски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-10-2016
Листовка Листовка унгарски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-10-2016
Листовка Листовка малтийски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-10-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-10-2016
Листовка Листовка нидерландски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-10-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-10-2016
Листовка Листовка полски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-10-2016
Листовка Листовка португалски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-10-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-10-2016
Листовка Листовка румънски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-10-2016
Листовка Листовка словашки 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-10-2016
Листовка Листовка словенски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-10-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-10-2016
Листовка Листовка фински 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-10-2016
Листовка Листовка шведски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-10-2016
Листовка Листовка норвежки 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-10-2016
Листовка Листовка исландски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-10-2016
Листовка Листовка хърватски 06-10-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-10-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите