Ibaflin

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Ibaflin
 • Използвай за:
 • Животни
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Ibaflin
  Европейски съюз
 • Език:
 • норвежки букмол

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Hunder, katter
 • Терапевтична област:
 • ANTIBAKTERIELLE MIDLER FOR SYSTEMISK BRUK
 • Терапевтични показания:
 • Hunder:Ibaflin er angitt for behandling av følgende tilstander hos hunder:dermal infeksjoner (pyoderma - overfladiske og dype sår, abscesser) forårsaket av mottakelige stammer av Stafylokokker, Escherichia coli og Proteus plante får;akutt, ukomplisert urin-skrift infeksjoner, forårsaket av mottakelige stammer av Stafylokokker, Proteus-arter, Enterobacter spp. , E. coli og Klebsiella spp. ;luftveier-skrift infeksjoner (øvre skrift) forårsaket av mottakelige stammer av Stafylokokker, E. coli og Klebsiella spp. Ibaflin gel er indisert hos hunder for behandling av følgende forhold: dermal infeksjoner (pyoderma - overflate og dyp, sår, abscesser) forårsaket av følsomme patogener som Staphylococcus spp. , E. coli og p. mirabilis. Katter:Ibaflin gel er angitt i katter for behandling av følgende forhold:dermal infeksjoner (soft-tissue infeksjoner - sår, abscesser) forårsaket av mottakelige bakterier som Staphylococcus spp. , E. coli, Proteus spp. og Pasteurella spp. ;øvre luftveier-skrift infeksjoner forårsaket av mo
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 7

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Tilbaketrukket
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/V/C/000052
 • Дата Оторизация:
 • 12-06-2000
 • EMEA код:
 • EMEA/V/C/000052
 • Последна актуализация:
 • 31-03-2019

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKNINGSVEDLEGG

29/41

Medicinal product no longer authorised

PAKNINGSVEDLEGG

Ibaflin vet. 30 mg tabletter til hund

Ibaflin vet. 150 mg tabletter til hund

Ibaflin vet. 300 mg tabletter til hund

Ibaflin vet. 900 mg tabletter til hund

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVEREN AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN

SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE

ER FORSKJELLIGE

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831

AN Boxmeer

Nederland

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet GesmbH

Siemensstrasse 107

A-1210 Wien

Østerrike

2.

VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Ibaflin 30 mg tabletter til hund

Ibaflin 150 mg tabletter til hund

Ibaflin 300 mg tabletter til hund

Ibaflin 900 mg tabletter til hund

3.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER)

Ibaflin 30 mg: ibafloxacin 30 mg

Ibaflin 150 mg: ibafloxacin 150 mg

Ibaflin 300 mg: ibafloxacin 300 mg

Ibaflin 900 mg: ibafloxacin 900 mg

4.

INDIKASJON(ER)

Ibaflin er indisert til behandling av følgende tilstander hos hund:

Hudinfeksjoner (pyodermi – overflatisk og dyp, sår, abscesser) forårsaket av følsomme stammer av

stafylokokker, E. coli og Proteus mirabilis.

Akutte, ukompliserte urinveisinfeksjoner forårsaket av følsomme stammer av

stafylokokker, Proteus

spp., Enterobacter spp., E. coli og Klebsiella spp.

30/41

Medicinal product no longer authorised

Luftveisinfeksjoner (øvre luftveier) forårsaket av følsomme stammer av

stafylokokker, E. coli og

Klebsiella spp.

5.

KONTRAINDIKASJONER

Skal ikke brukes til hunder i vekst p.g.a. affeksjon av leddbrusk. Vekstperioden er raseavhengig. For

de fleste raser gjelder at bruk av ibafloxacin er kontraindisert hos hunder yngre enn 8 måneder; for de

største rasene hos hunder yngre enn 18 måneder.

Skal ikke brukes i kombinasjon med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) til

hunder der anfall er beskrevet i anamnesen.

6.

BIVIRKNINGER

Diaré, løs avføring, oppkast, sløvhet og nedsatt matlyst har vært observert i noen få tilfeller. Disse

bivirkningene var milde og forbigående.

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget,

bør disse meldes til veterinær.

7.

DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Hund.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE

Gis i munnen. 15 mg ibafloxacin per kg kroppsvekt én gang daglig. Varighet av behandlingen

avhenger av type og alvorlighetsgrad av infeksjon og respons på behandlingen. I de fleste tilfeller er

en 10-dagers behandling tilstrekkelig. Dersom nødvendig og avhengig av respons, kan behandlingen

fortsette uavbrutt til effekten er tilfredsstillende. Behandlingen bør revurderes dersom man ikke ser

bedring

etter

dager.

dype

pyodermier

bør

behandlingen

revurderes

hvis

ikke

sees

tilstrekkelig bedring etter 21 dagers behandling.

For å kunne gi korrekt dosering og unngå underdosering, bør kroppsvekten fastsettes så nøyaktig som

mulig. Følgende doseringsskjema er angitt:

Kroppsvekt

(kg)

Dosering (antall tabletter)

mg

administrert

Ibaflin

30 mg

Ibaflin

150 mg

Ibaflin

300 mg

Ibaflin

900 mg

6-10

11-15

31/41

Medicinal product no longer authorised

16-20

21-30

31-40

41-60

9.

OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

Tidspunkt på døgnet for administrasjon av Ibaflin har ingen innvirkning på effekten. Det anbefales

imidlertid å gi tabletten i forbindelse med fôring for å sikre maksimal biotilgjengelighet.

10.

TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

11.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

12.

SPESIELLE ADVARSLER

Personer med kjent hypersensitivitet overfor kinoloner bør unngå kontakt med veterinærpreparatet.

Virkningen på fertiliteten hos avlshunder av hannkjønn er ikke studert.

Ensidig bruk av en enkelt gruppe antibiotika kan føre til resistensutvikling i en bakteriepopulasjon.

Det anbefales å reservere fluorokinolonene til behandling av bakterieinfeksjoner som har respondert

dårlig, eller forventes å respondere dårlig, på andre grupper antibiotika. Ibaflin bør kun brukes etter

resistenstesting.

Må ikke brukes til hunder med kjent kinolonhypersensitivitet.

Pyodermi oppstår som oftest sekundært til andre lidelser. Det er viktig å diagnostisere primærlidelsen

for å kunne sette inn adekvat behandling.

Syrehemmere

interferere

gastrointestinal

absorpsjon

kinoloner.

Antagonisme

forekomme med nitrofurantoin.

Kan brukes under drektighet. Veterinærpreparates sikkerhet ved bruk til diegivende dyr er ikke

klarlagt.

13.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT

LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale

krav.

32/41

Medicinal product no longer authorised

14.

DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

26.05.2010

15.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Til dyr.

Ved utilsiktet inntak, spesielt når det gjelder barn, må det søkes legehjelp.

Ibafloxacin er et bredspektret antibiotikum i gruppen kinoloner med baktericid virkning.

Virkningsmekanismen er hemming av bakterienes DNA-gyrase.

Etter

oral

administrasjon

hund

blir

ibafloxacin

raskt

absorbert

maksimum

plasmakonsentrasjon

mikrobiologisk

aktive

stoffer

timer

etter

administrasjon.

Terminal

plasmahalveringstid er ca. 4-5 timer. Utskillelse foregår hovedsaklig via urin og fæces. Etter gjentatte

orale administreringer nås steady state etter den første eller andre doseringen, og det forekommer

ingen akkumulering av substansen eller induksjon av biotransformasjonsenzymer.

Ved sikkerhetsstudier utført på 8 måneder gamle beagler med ibafloxacin i doser på 45 mg/kg/dag

(tre ganger anbefalt dose) gitt oralt i en periode på 90 dager, ble det ikke observert bivirkninger.

33/41

Medicinal product no longer authorised

PAKNINGSVEDLEGG

Ibaflin vet. 3 % oralgel til hunder og katter

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE

ER FORSKJELLIGE

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons

27460 Igoville

Frankrike

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

2.

VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Ibaflin 3 % oralgel til hunder og katter

3.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF/VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER

Ibaflin 3 % oralgel: 30 mg ibafloxacin per g oralgel (tilsvarende 30,9 mg/ml)

Hjelpestoff(er):

Metylparahydroksybenzoat (0,125 %)

4.

INDIKASJON(ER)

Ibaflin oralgel er indisert til behandling av hunder ved følgende tilstander:

- Hudinfeksjoner (pyodermi – overflatisk og dyp, sår, abscesser) forårsaket av følsomme patogener

som f.eks.

Staphylococcus spp., E.coli og Proteus mirabilis.

Ibaflin oralgel er indisert til behandling av katter ved følgende tilstander:

34/41

Medicinal product no longer authorised

- Hudinfeksjoner (bløtdelsinfeksjoner – sår, abcesser) forårsaket av følsomme patogener som f.eks.

Staphylococcus spp., E. coli, Proteus spp. og Pasteurella spp.

- Øvre luftveisinfeksjoner forårsaket av følsomme patogener som f.eks.

Staphylococcus spp., E. coli,

Klebsiella spp. og Pasteurella spp.

5.

KONTRAINDIKASJONER

Det foreligger ingen informasjon om utviklingen av leddbrusk ved bruk av ibafloxacin hos katter i

vekst. Da det er mulig at leddbrusk blir affisert, skal ibafloxacin ikke gis til katter yngre enn 8

måneder. Hos hunder er denne vekstperioden raseavhengig. For de fleste raser er ibafloxacin

kontraindisert hos hunder yngre enn 8 måneder og for de største rasene yngre enn 18 måneder.

6.

BIVIRKNINGER

Diaré, løs avføring, oppkast, sløvhet og nedsatt matlyst er observert med lav frekvens. Disse

bivirkningene var milde og forbigående.

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget,

bør disse meldes til veterinær.

7.

DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL

Hunder og katter.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE

Til oral bruk. 15 mg ibafloxacin per kg kroppsvekt én gang daglig.

15 mg per kg kroppsvekt = 0,5 ml oralgel per kg kroppsvekt.

For å kunne gi korrekt dosering og unngå underdosering, bør kroppsvekten fastsettes så nøyaktig som

mulig. Sprøyten innstilles på beregnet dose ved plassering av stempelringen på rett sted (trinn på 0,5

ml for 15 ml sprøyten).

Varighet

behandlingen

avhenger

type

alvorlighetsgrad

infeksjon

respons

behandlingen. I de fleste tilfeller er en 10-dagers behandling tilstrekkelig. Dersom nødvendig og

avhengig

respons,

behandlingen

fortsette

uavbrutt

effekten

tilfredsstillende.

Behandlingen bør revurderes dersom man ikke ser bedring etter 5 dager. Ved dype pyodermier bør

behandlingen

revurderes

hvis

ikke

sees

tilstrekkelig

bedring

tilstanden

etter

behandlingsperiode på 21 dager.

Det anbefales å gi oralgelen i forbindelse med fôring.

For å unngå mulig krysskontaminering skal samme sprøyte ikke brukes til flere enn ett dyr. Åpnet

sprøyte skal bare brukes til fortsatt behandling av samme dyr.

35/41

Medicinal product no longer authorised

9.

OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

Pyodermi er oftest sekundær til annen sykdom. Det tilrådes å fastslå den underliggende årsak og også

behandle dyret for denne.

Kinoloner bør ikke brukes sammen med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) til

hunder som har hatt slag. Antacida (syrenøytraliserende midler) kan forstyrre absorpsjonen av

kinoloner i mage-tarmkanalen. Uforlikelighet med nitrofurantoin kan sees.

Ibaflin oralgel kan gis til drektige hunder. Sikkerheten ved bruk av det veterinære legemiddelet for

diegivende hunder og for drektige og diegivende katter er ikke fastlagt. Påvirkning av fruktbarheten

hos avlsdyr av hannkjønn er ikke undersøkt.

10.

TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

11.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Skal ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på pakningen.

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester skal destrueres når behandlingen er avsluttet.

12.

SPESIELLE ADVARSLER

Ensidig bruk av en enkelt gruppe antibiotika kan føre til resistensutvikling i en bakteriepopulasjon.

Det anbefales å reservere fluorokinolonene til behandling av bakterieinfeksjoner som har respondert

dårlig, eller forventes å respondere dårlig, på andre grupper antibiotika. Ibaflin oralgel bør kun brukes

etter resistenstesting.

Personer med kjent hypersensitivitet overfor kinoloner bør unngå kontakt med veterinærpreparatet.

13.

SPESIELLE

FORHOLDSREGLER

FOR

HÅNDTERING

AV

UBRUKT

LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale

krav.

14.

DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

26.05.2010

36/41

Medicinal product no longer authorised

15.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Til dyr.

Ibafloxacin

syntetisk

antimikrobielt

stoff

gruppen

fluorokinoloner.

Ibafloxacin

bredspektret antibiotikum med baktericid virkning. Virkningsmekanismen er hemming av bakterienes

DNA-gyrase. Den viktigste metabolitten er 8-hydroksy-ibafloxacin som også er mikrobiologisk aktiv.

Ibafloxacin og 8-hydroksy-ibafloxacin virker synergistisk. For ibafloxacin (morsubstans) er det målt

MIC-verdier fra 0,032-0,5

g/ml for følgende isolater fra hund:

E.coli, Staphylococcus spp. og

Proteus mirabilis.

Hos katt er de mest relevante følsomme mikroorganismer

E. coli, Staphylococcus

spp., Pasteurella spp., Proteus spp og Klebsiella spp

. (MIC <

g ibafloxacin/ml).

Etter oral administrering til katter blir ibafloxacin raskt absorbert med maksimal plasmakonsentrasjon

1 time etter administrering uten mat og 2 timer etter administrering sammen med mat. Hos hunder nås

maksimal

plasmakonsentrasjon

timer

etter

administrering

både

uten

mat.

Terminal

plasmahalveringstid er ca. 3-5 timer. Absorpsjonen var i hovedsak høyere hos hunder og katter når

preparatet ble gitt samtidig med mat. Oralgelen bør derfor gis i forbindelse med fôring for å oppnå

maksimal biotilgjengelighet. Utskillelse foregår hovedsakelig via urin og fæces. Etter gjentatte orale

administreringer nås steady state etter den første doseringen, og det forekommer ingen akkumulering

hos hunder, men moderat akkumulering er sett hos katter.

En sikkerhetsstudie utført på hunder viste at oral administrering av 75 mg ibafloxacin /kg/dag (fem

ganger anbefalt dose) i en periode på 90 dager ble godt tolerert. Ved administrering av 15-75 mg

Ibaflin oralgel/kg/dag i en periode på 30 dager kan det hos friske katter observeres oppkast/gulping og

spyttavsondring.

37/41

Medicinal product no longer authorised

PAKNINGSVEDLEGG

Ibaflin 7,5 % oralgel til hunder

1.

NAVN

OG

ADRESSE

INNEHAVER

AV

MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE

ER FORSKJELLIGE

Innehaver av markedsføringstillatelse:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons

27460 Igoville

Frankrike

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nederland

2.

VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Ibaflin 7,5 % oralgel til hunder

3.

DEKLARASJON AV VIRKESTOFF/VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER

Ibaflin 7,5 % oralgel: 75 mg ibafloxacin per g oralgel (tilsvarende 78,8 mg/ml)

Hjelpestoff(er):

Metylparahydroksybenzoat (0,125 %)

4.

INDIKASJON(ER)

Ibaflin oralgel er indisert til behandling av hunder ved følgende tilstander:

- Hudinfeksjoner (pyodermi – overflatisk og dyp, sår, abscesser) forårsaket av følsomme patogener

som f.eks.

Staphylococcus spp., E. coli og Proteus mirabilis.

38/41

Medicinal product no longer authorised

5.

KONTRAINDIKASJONER

Ibaflin 7,5 % oralgel skal ikke brukes til katter.

Skal ikke brukes til hunder i vekst da det er mulig at leddbrusk blir affisert. Denne vekstperioden er

raseavhengig. For de fleste raser er ibafloxacin kontraindisert hos hunder yngre enn 8 måneder og for

de største rasene yngre enn 18 måneder.

6.

BIVIRKNINGER

Diaré, løs avføring, oppkast, sløvhet og nedsatt matlyst er observert med lav frekvens. Disse

bivirkningene var milde og forbigående.

Hvis du merker noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget,

bør disse meldes til veterinær.

7.

DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL

Hunder.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE

Til oral bruk. 15 mg ibafloxacin per kg kroppsvekt én gang daglig.

15 mg per kg kroppsvekt = 1 ml oralgel per 5 kg kroppsvekt.

For å kunne gi korrekt dosering og unngå underdosering, bør kroppsvekten fastsettes så nøyaktig som

mulig. Sprøyten innstilles på beregnet dose ved plassering av stempelringen på rett sted (trinn på 1 ml

for 30 ml sprøyten).

Varighet

behandlingen

avhenger

type

alvorlighetsgrad

infeksjon

respons

behandling. I de fleste tilfeller er en 10-dagers behandling tilstrekkelig. Dersom nødvendig og

avhengig

respons,

behandlingen

fortsette

uavbrutt

effekten

tilfredsstillende.

Behandlingen bør revurderes dersom man ikke ser bedring etter 5 dager. Ved dype pyodermier bør

behandlingen

revurderes

hvis

ikke

sees

tilstrekkelig

bedring

tilstanden

etter

behandlingsperiode på 21 dager.

Det anbefales å gi oralgelen i forbindelse med fôring.

For å unngå mulig krysskontaminering skal samme sprøyte ikke brukes til flere enn ett dyr. Åpnet

sprøyte skal bare brukes til fortsatt behandling av samme dyr.

39/41

Medicinal product no longer authorised

9.

OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

Pyodermi er oftest sekundær til annen sykdom. Det tilrådes å fastslå den underliggende årsak og også

behandle dyret for denne.

Kinoloner bør ikke brukes sammen med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID) til

hunder der anfall er beskrevet i anamnesen. Antacida (syrenøytraliserende midler) kan forstyrre

absorpsjonen av kinoloner i mage-tarmkanalen. Uforlikelighet med nitrofurantoin kan sees.

Ibaflin oralgel kan gis til drektige hunder. Sikkerheten ved bruk av det veterinære legemiddelet for

diegivende hunder er ikke fastlagt. Påvirkning av fruktbarheten hos avlsdyr av hannkjønn er ikke

undersøkt.

10.

TILBAKEHOLDELSESTID(ER)

Ikke relevant.

11.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25 °C.

Skal ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på pakningen.

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester skal destrueres når behandlingen er avsluttet.

12.

SPESIELLE ADVARSLER

Ensidig bruk av en enkelt gruppe antibiotika kan føre til resistensutvikling i en bakteriepopulasjon.

Det anbefales å reservere fluorokinolonene til behandling av bakterieinfeksjoner som har respondert

dårlig, eller forventes å respondere dårlig, på andre grupper antibiotika. Ibaflin oralgel bør kun brukes

etter resistenstesting.

Personer med kjent hypersensitivitet overfor kinoloner bør unngå kontakt med veterinærpreparatet.

13.

SPESIELLE

FORHOLDSREGLER

FOR

HÅNDTERING

AV

UBRUKT

LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal avhendes i overensstemmelse med lokale

krav.

14.

DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

26.05.2010

40/41

Medicinal product no longer authorised

15.

YTTERLIGERE INFORMASJON

Til dyr.

Ibafloxacin

syntetisk

antimikrobielt

stoff

gruppen

fluorokinoloner.

Ibafloxacin

bredspektret antibiotikum med baktericid virkning. Virkningsmekanismen er hemming av bakterienes

DNA-gyrase. Den viktigste metabolitten er 8-hydroksy-ibafloxacin som også er mikrobiologisk aktiv.

Ibafloxacin og 8-hydroksy-ibafloxacin virker synergistisk. For ibafloxacin (morsubstans) er det målt

MIC-verdier fra 0,032-0,5

g/ml for følgende isolater fra hund:

E. coli, Staphylococcus spp. og

Proteus mirabilis.

Hos hunder nås maksimal plasmakonsentrasjon 2 timer etter administrering både med og uten mat.

Terminal plasmahalveringstid er ca. 3-5 timer. Absorpsjonen var i hovedsak høyere når preparatet ble

gitt samtidig med mat. Gelen bør derfor gis i forbindelse med fôring for å oppnå maksimal

biotilgjengelighet.

Utskillelse

foregår

hovedsakelig

urin

fæces.

Etter

gjentatte

orale

administreringer nås steady state etter den første doseringen, og det forekommer ingen akkumulering

hos hunder.

En sikkerhetsstudie utført på hunder viste at oral administrering av 75 mg ibafloxacin/kg/dag (fem

ganger anbefalt dose) i er periode på 90 dager ble godt tolerert.

41/41

Medicinal product no longer authorised