HOROLITHVIT

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • HOROLITHVIT
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • HOROLITHVIT
  Словакия
 • Език:
 • словашки

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116842E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č.

1907/2006

HorolithVit

116842E

1 / 17

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1 Identifikátor produktu

Názov výrobku

HorolithVit

Kód výrobku

116842E

Použitie látky/zmesi

dezinfekčný prostriedok

Druh látky

Zmes

Len na odborné použitie.

Informácie o riedení produktu

Informácie o roztoku nie sú k dispozícii.

1.2 Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Identifikované použitia

Dezinfekčný prostriedok. Poloautomatizované použitie

Odporúčané obmedzenia z

hľadiska používania

Vyhradené pre priemyselné a profesionálne použitie.

1.3 Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť

Ecolab s.r.o.

Čajakova 18

811 05, Bratislava Slovensko 02 57204915-16

objednavky@ecolab.com

1.4 Núdzové telefónne číslo

Núdzové telefónne číslo

02 57204914 (dodávateľ, pracovné dni 8-16 hod.)

Telefónne číslo

toxikologického centra

02 54774166 (24/7)

Dátum zostavenia/revízie

29.09.2016

Verzia

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1 Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Organické peroxidy, Typ F

H242

Korozívnosť pre kovy, Kategória 1

H290

Žieravosť kože, Kategória 1A

H314

Vážne poškodenie očí, Kategória 1

H318

Toxicita pre špecifický cieľový orgán - jednorazová expozícia,

Kategória 3, Dýchací systém

H335

Chronická vodná toxicita, Kategória 1

H410

2.2 Prvky označovania

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

2 / 17

Označovanie (NARIADENIE (ES) č. 1272/2008)

Výstražné piktogramy

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie

H242

Zahrievanie môže spôsobiť požiar.

H290

Môže byť korozívna pre kovy.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a

poškodenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s

dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenie

Prevencia:

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich

povrchov, iskier, otvoreného ohňa. Nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare/

ochranu tváre.

Odozva:

P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo

vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu

okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite

vodou/sprchou.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich

opatrne vyplachujte vodou. Ak používate

kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte

ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Skladovanie:

P403 + P235

Uchovávajte na dobre vetranom mieste.

Uchovávajte v chlade.

Nebezpečné zložky ktoré musia byť uvedené na štítku:

Kyselina octová

peroxid vodíka, roztok

kyselina peroctová

kyselina sírová

2.3 Iná nebezpečnosť

Nemiešajte s bieliacimi alebo inými chlórovými produktmi - môže dôjsť k uvoľneniu plynov chlóru.

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.2 Zmesi

Nebezpečné zložky

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

3 / 17

Chemický názov

Č. CAS

Č.EK

č. REACH

KlasifikáciaNARIADENIE (ES) č.

1272/2008

Koncentrácia:

Kyselina octová

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

Nota B Horľavé kvapaliny Kategória 3;

H226

Žieravosť kože Kategória 1A; H314

>= 10 - < 20

peroxid vodíka, roztok

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

Nota B Oxidujúce kvapaliny Kategória 1;

H271

Akútna toxicita Kategória 4; H302

Akútna toxicita Kategória 4; H332

Žieravosť kože Kategória 1A; H314

>= 10 - < 20

kyselina peroctová

79-21-0

201-186-8

Horľavé kvapaliny Kategória 3; H226

Organické peroxidy Typ D; H242

Akútna toxicita Kategória 4; H302

Akútna toxicita Kategória 4; H332

Akútna toxicita Kategória 4; H312

Žieravosť kože Kategória 1A; H314

Akútna vodná toxicita Kategória 1; H400

Toxicita pre špecifický cieľový orgán -

jednorazová expozícia Kategória 3;

H335

Chronická vodná toxicita Kategória 1;

H410

>= 5 - < 10

kyselina sírová

7664-93-9

231-639-5

01-2119458838-20

Nota B Žieravosť kože Kategória 1A;

H314

>= 5 - < 10

Úplné znenie H-upozornení uvedených v tomto oddiele, viď oddiel 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1 Opis opatrení prvej pomoci

Pri kontakte s očami

Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody i pod viečkami

najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to

možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite

vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri kontakte s pokožkou

Okamžite umývajte veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15

minút. Použite jemné mydlo, ak je k dispozícii. Vyperte

kontaminovaný odev pred opakovaným použitím. Pred

opakovaným použitím obuv dôkladne očistite. Okamžite

vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití

Vypláchnite ústa vodou. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Nikdy

nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí. Okamžite vyhľadajte

lekársku pomoc.

Pri vdýchnutí

Postihnutého premiestnite na čerstvý vzduch. Liečte

symptomaticky. Ak sa objavia symptómy zaistite lekárske

ošetrenie.

4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Podrobnejšie informácie týkajúce sa symptómov a vplyvu na zdravie sú uvedené v oddiele č. 11.

4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

4 / 17

Zaobchádzanie

Liečte symptomaticky.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1 Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:

Použite spôsob hasenia požiaru zodpovedajúci miestnej situácii a

okoliu.

Nevhodné hasiace

prostriedky

Nie sú známe.

5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zvláštne nebezpečenstvá pri

hasení požiaru

Nebezpečenstvo požiaru

Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia.

Možnosť spätného výšľahu plameňov do značnej vzdialenosti.

Špeciálne ochranné prostriedky pre požiarnikov

Oxidačné činidlo; materiál je oxidačným činidlom, ktorý môže

ľahko reagovať s inými materiálmi, najmä pri zahriatí.

Nebezpečné produkty

spaľovania

Produkty rozkladu môžu obsahovať nasledujúce látky:

Oxidy uhlíka

Oxidy dusíka (NOx)

Oxidy síry

Oxidy fosforu

5.3 Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné

prostriedky pre požiarnikov

: V prípade požiaru použite ochranný odev a dýchací prístroj

zakrývajúci celú tvár a automaticky vytvárajúci kladný pretlak.

Ďalšie informácie

: Neotvorené nádoby sa môžu ochladzovať postrekom vodou.

Zberajte kontaminovanú vodu použitú na hasenie oddelene. Táto

sa nesmie vypúšťať do kanalizácie. Zvyšky po požiari a

kontaminovaná voda použitá na hasenie musia byť zneškodnené

v súlade s miestnymi predpismi. Pri požiari a/alebo výbuchu

nevdychujte dym.

Materiály môžu spôsobovat spontánne zapálenie papiera, dreva,

textilu, a iných organických materiálov. Vzplanutie môže byt

rýchle, ale môže byt oneskorené niekolko hodín. Rýchly vývoj

kyslíka pri rozklade môže podporovat intezitu ohna. Konktakt s

odevom môže byt tiež spôsobit vznietenie.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Rada pre iný ako

pohotovostný personál

Zabezpečte primerané vetranie. Odstráňte všetky zdroje

zapálenia. Udržiavajte osoby mimo dosahu smeru vetra a miesta

vyliatia/úniku. Vyvarujte sa vdychovaniu, požitiu a kontaktu s

pokožkou alebo očami. Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám

presahujúcim medzné hodnoty expozície, musia použiť vhodný

respirátor. Zaistite, aby cistenie bolo vykonávané iba vyškoleným

personálom. Informujte sa o ochranných opatreniach uvedených v

oddieloch 7 a 8.

Rada pre pohotovostný

personál

Ak je na riešenie úniku potrebné špeciálne oblečenie, prečítajte si

informácie v bode 8 o vhodných a nevhodných materiáloch.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

5 / 17

6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Bezpečnostné opatrenia pre

životné prostredie

Zabráňte kontaktu s pôdou, povrchovými alebo spodnými vodami.

6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Spôsoby čistenia

Ak je to bezpečné, odstráňte všetky zdroje zapálenia. Zastavte

únik, ak je to bezpečné. Rozliate alebo vytečené kyseliny alebo

zásady nikdy nenechávajte vsiaknuť do pilín, hoblín alebo

podobných materiálov. Odpad je potrebné izolovať a zabrániť jeho

kontaktu s nekompatibilnými materiálmi. Malý únik (rozliatie)

zachyťte do piesku alebo vermikulitu a rozrieďte najmenej 10 krát

s vodou. Uložte do otvorenej nádoby a preneste na bezpečné

miesto vhodné pre neutralizáciu*/ zneškodnenie. V prípade

veľkého úniku, zabezpečte evakuáciu danej oblasti, opustite

priestor, kým reakcia neodznie, potom zachyťte a pozbierajte

uniknutý materiál na likvidáciu. V prípade jeho vypúšťania do

kanalizácie získajte súhlas od miestnej vodárenskej spoločnosti /

príslušného miestneho orgánu. *NEUTRALIZÁCIA: Po zriedení,

neutralizuje vhodným alkalickým materiálom, napr.

hydrogénuhličitanom sodným.

6.4 Odkaz na iné oddiely

Pozri bod 1 - Informácie o núdzovom kontakte.

Ochrana osôb je uvedená v oddieli 8.

Pozri oddiel 13 - Ďalšie informácie o nakladaní s odpadmi.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Pokyny pre bezpečnú

manipuláciu

Nepožívajte. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly. Používajte

len v dostatočne vetranom priestore. Uchovávajte mimo dosahu

zdrojov zapálenia, iskier a horúcich povrchov. Urobte nevyhnutné

opatrenia proti výbojom statickej elektriny (ktoré môžu byť príčinou

vznietenia organických výparov). Po manipulácii s produktom si

dôkladne umyte ruky. Nemiešajte s bieliacimi alebo inými

chlórovými produktmi - môže dôjsť k uvoľneniu plynov chlóru.

Hygienické opatrenia

Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a

bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte

znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si

dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky. Zabezpečte

vhodné priestory pre rýchle osprchovanie tela alebo

vyplachovanie očí pre prípad kontaktu alebo obliatia prípravkom.

7.2 Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Požiadavky na skladovacie

plochy a zásobníky

Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Uchovávajte

na chladnom, dobre vetranom mieste. Uchovávajte mimo dosahu

oxidačných činidiel. Uchovávajte mimo dosahu silných zásad.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne

uzavretú. Skladujte vo vhodne oznacených kontajneroch. Tlakové

trhliny sa môžu vyskytnúť v dôsledkuuvoľnenia plynu, ak kontajner

nie je primerane odvetrávaný.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

6 / 17

Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym

škodám. Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.

Skladovacia teplota

-20 °C do 30 °C

Obalový materiál

Vhodný materiál: Plastový materiál, vrátane expandovaného

Nevhodný materiál: Mäkká oceľ, Hliník

7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Osobitné použitia

Dezinfekčný prostriedok. Poloautomatizované použitie

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1 Kontrolné parametre

Najvyššie prípustné expozičné limity

Chemická látka

Č. CAS

Typ hodnoty

(Forma expozície)

Kontrolné parametre

Právny predpis

Kyselina octová

64-19-7

NPEL priemerný

10 ppm

25 mg/m3

SK OEL

peroxid vodíka,

roztok

7722-84-1

NPEL priemerný

1 ppm

1.4 mg/m3

SK OEL

NPEL krátkodobý

2 ppm

2.8 mg/m3

SK OEL

kyselina sírová

7664-93-9

NPEL priemerný

0.1 mg/m3

SK OEL

Ďalšie informácie

Kateg

órie I

Miestne dráždivé faktory alebo faktory senzibilizujúce dýchacie cesty. Trvanie

píku: 15 minút priemerná hodnota. Frekvencia za zmenu: 4. Interval medzi

píkmi: 1hodina. Kategória I znamená, že NPEL nesmie byť vo všeobecnosti

prekročený, ojedinele môže byť prekročený 2-krát pri niektorých chemických

faktoroch.

CEIL

0.1 mg/m3

SK OEL

Ďalšie informácie

Kateg

órie I

Miestne dráždivé faktory alebo faktory senzibilizujúce dýchacie cesty. Trvanie

píku: 15 minút priemerná hodnota. Frekvencia za zmenu: 4. Interval medzi

píkmi: 1hodina. Kategória I znamená, že NPEL nesmie byť vo všeobecnosti

prekročený, ojedinele môže byť prekročený 2-krát pri niektorých chemických

faktoroch.

NPEL priemerný

0.05 mg/m3

SK OEL

NPEL priemerný

(Hmla)

0.05 mg/m3

SK OEL

DNEL

acetic acid

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: krátkodobý - lokálny

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky

peroxid vodíka, roztok

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: krátkodobý - lokálny

Hodnota: 3 mg/m3

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky

Hodnota: 1.4 mg/m3

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

7 / 17

peracetic acid

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Akútne - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Akútne - lokálne účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Finálne použite: Pracovníci

Spôsoby expozície: Kontakt s pokožkou

Možné ovplyvnenie zdravia: Akútne - lokálne účinky

Hodnota: 0.12

Finálne použite: Spotrebitelia

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Finálne použite: Spotrebitelia

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Akútne - systémové účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Finálne použite: Spotrebitelia

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Dlhodobé - lokálne účinky

Hodnota: 0.6 mg/m3

Finálne použite: Spotrebitelia

Spôsoby expozície: Vdychovanie

Možné ovplyvnenie zdravia: Akútne - lokálne účinky

Hodnota: 0.3 mg/m3

PNEC

acetic acid

Sladká voda

Hodnota: 3.058 mg/l

Morská voda

Hodnota: 0.3058 mg/l

Prerušované používanie/uvoľnenie

Hodnota: 30.58 mg/l

Čistička odpadových vôd

Hodnota: 85 mg/l

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

8 / 17

Sediment

Hodnota: 11.36 mg/kg

Pôda

Hodnota: 0.47 mg/kg

peracetic acid

Sladká voda

Hodnota: 0.000224 mg/l

Sladkovodný sediment

Hodnota: 0.00018 mg/kg

Voda

Hodnota: 0.051 mg/l

Pôda

Hodnota: 0.32 mg/kg

8.2 Kontroly expozície

Primerané technické zabezpečenie

Technické opatrenia

Účinný odsávací systém vetrania. Udržujte koncentráciu vo

vzduchu pod štandardnou hodnotou expozície na pracovisku.

Individuálne ochranné opatrenia

Hygienické opatrenia

Dodržujte zásady správneho zaobchádzania s chemikáliami a

bezpečnosti práce. Pred opakovaným použitím vyzlečte

znečistený odev a vyperte. Po manipulácii s produktom si

dôkladne umyte ruky, tvár a odkryté miesta pokožky. Zabezpečte

vhodné priestory pre rýchle osprchovanie tela alebo

vyplachovanie očí pre prípad kontaktu alebo obliatia prípravkom.

Ochrana očí / tváre (EN 166)

Bezpečnostné ochranné okuliare

Ochranný štít na tvár

Ochrana rúk (EN 374)

Odporúčaná preventívna ochrana pokožky

Rukavice

Nitrilkaučuk

butylkaučuk

Doba odolnosti materiálu voči prieniku: 1 - 4 hodiny

Minimálna požadovaná hrúbka rukavíc z butylkaučuku je 0.7 mm,

z nitrilkaučuku alebo ekvivalentného materiálu je 0.4 mm

(podrobné informácie Vám poskytne výrobca/ distribútor

ochranných rukavíc).

Rukavice by sa mali pri známkach znehodnotenia alebo

chemického prieniku vyradiť a nahradiť novými.

Ochrana pokožky a tela (EN

14605)

Osobné ochranné prostriedky zahŕňajú: vhodné ochranné

rukavice, tesniace ochranné okuliare a ochranný odev

Ochrana dýchacích ciest

(EN 143, 14387)

Nevyžaduje sa, ak sa koncentrácia vo vzduchu udržiava pod

limitom expozície uvedeným v príslušnom predpise (nariadenie

vlády). Používajte certifikované prostriedky na ochranu dýchacích

ciest, ktoré spĺňajú požiadavky EÚ (89/656/EHS, 89/686/EHS)

alebo ekvivalentné, v prípade ak sa nedá zabrániť alebo

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

9 / 17

dostatočne obmedziť respiračné riziko technickými prostriedkami

kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi

organizácie práce.

Kontroly environmentálnej expozície

Všeobecné odporúčania

: Zvážte zabezpecenie odpadu v okolí skladovacích nádob.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Vzhľad

: kvapalina

Farba

: Bezfarebný

Zápach

: štipľavý

0.5 - 1.5, 100 %

Teplota vzplanutia

77 °C uzatvorený téglik

Prahová hodnota zápachu

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Teplota topenia/tuhnutia

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Počiatočná teplota varu a

destilačný rozsah

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Rýchlosť odparovania

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Horľavosť (tuhá látka, plyn)

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Horný limit výbušnosti

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Dolný limit výbušnosti

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Tlak pár

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Relatívna hustota pár

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Relatívna hustota

1.13 - 1.17

Rozpustnosť vo vode

rozpustný

Rozpustnosť v iných

rozpúšťadlách

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Rozdeľovací koeficient: n-

oktanol/voda

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Teplota samovznietenia

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Teplota rozkladu

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Viskozita, kinematická

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Výbušné vlastnosti

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

Oxidačné vlastnosti

Áno

9.2 Iné informácie

Nehodí sa a / alebo nie je určené pre zmes

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

10 / 17

10.1 Reaktivita

Nie sú známe nebezpečné reakcie pri použití za normálnych podmienok.

10.2 Chemická stabilita

zvyšovanie tlaku

10.3 Možnosť nebezpečných reakcií

Nemiešajte s bieliacimi alebo inými chlórovými produktmi - môže dôjsť k uvoľneniu plynov chlóru.

10.4 Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Teplo, plamene a iskry.

Priame zdroje tepla.

Vystavenie slnečnému svetlu.

10.5 Nekompatibilné materiály

Zásady

Kovy

Organické materiály

Mäkká oceľ

Hliník

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Produkty rozkladu môžu obsahovať nasledujúce látky:

Oxidy uhlíka

Oxidy dusíka (NOx)

Oxidy síry

Oxidy fosforu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1 Informácie o toxikologických účinkoch

Informácie o

pravdepodobných spôsoboch

expozície

Vdychovanie, Kontakt s očami, Kontakt s pokožkou

Výrobok

Akútna orálna toxicita

: Akútna inhalačná toxicita : > 2,000 mg/kg

Akútna toxicita pri vdýchnutí

: 4 h Akútna inhalačná toxicita : > 5 mg/l

Odhad akútnej toxicity

: Akútna inhalačná toxicita : > 2,000 mg/kg

Poleptanie kože/podráždenie

kože

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Vážne poškodenie

očí/podráždenie očí

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

11 / 17

Respiračná alebo kožná

senzibilizácia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Karcinogenita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Účinky na reprodukčnú

schopnosť

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Mutagenita zárodočných

buniek

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Teratogenita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický

cieľový orgán (STOT) –

jednorazová expozícia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Toxicita pre špecifický

cieľový orgán (STOT) –

opakovaná expozícia

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Aspiračná toxicita

: Nie sú dostupné žiadne údaje o tomto produkte.

Chemická látka

Akútna orálna toxicita

: Kyselina octová

LD50 Potkan: 3,310 mg/kg

peroxid vodíka, roztok

LD50 Potkan: 486 mg/kg

Chemická látka

Akútna toxicita pri vdýchnutí

: Kyselina octová

4 h LC50 Potkan: > 40 mg/l

kyselina peroctová

4 h LC50 Potkan: 1.5 mg/l

Možné účinky na zdravie

Oči

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Koža

Spôsobuje ťažké popáleniny kože.

Požitie

Spôsobuje popáleniny tráviaceho traktu.

Vdychovanie

Môže spôsobiť dráždenie dýchacieho traktu. Môže spôsobiť

dráždenie nosa, hrdla a pľúc.

Chronická expozícia

Pri bežnom použití nie je známe ani sa neočakáva poškodenie

zdravia.

Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu

Kontakt s očami

Sčervenanie, Bolesť, Poleptanie

Kontakt s pokožkou

Sčervenanie, Bolesť, Poleptanie

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

12 / 17

Požitie

Poleptanie, Bolesti v krajine brušnej

Vdychovanie

Dráždenie dýchacích ciest, Kašeľ

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1 Ekotoxicita

Účinky na životné prostredie

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Výrobok

Toxicita pre ryby

: Údaje sú nedostupné

Toxicita pre dafnie a ostatné

vodné nestavovce.

: Údaje sú nedostupné

Toxicita pre riasy

: Údaje sú nedostupné

Chemická látka

Toxicita pre ryby

: Kyselina octová

96 h LC50: 75 mg/l

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (pstruh dúhový): 1,000 mg/l

kyselina peroctová

96 h LC50: 0.8 mg/l

kyselina sírová

96 h LC50: 22 mg/l

Chemická látka

Toxicita pre dafnie a ostatné

vodné nestavovce.

: Kyselina octová

48 h EC50 Daphnia magna (perloočka velká): 1,000 mg/l

kyselina peroctová

48 h EC50: 0.73 mg/l

Chemická látka

Toxicita pre riasy

: Kyselina octová

72 h EC50 Skeletonema costatum (rozsievky druhu Skeletonema

costatum): 1,000 mg/l

peroxid vodíka, roztok

72 h EC50: 1.38 mg/l

kyselina peroctová

72 h EC50: 0.7 mg/l

12.2 Perzistencia a degradovateľnosť

Výrobok

Údaje sú nedostupné

Chemická látka

Biologická odbúrateľnosť

Kyselina octová

Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

13 / 17

peroxid vodíka, roztok

Výsledok: Neaplikované - anorganický

kyselina peroctová

Výsledok: Ľahko biologicky odbúrateľný.

kyselina sírová

Výsledok: Neaplikované - anorganický

12.3 Bioakumulačný potenciál

Údaje sú nedostupné

12.4 Mobilita v pôde

Údaje sú nedostupné

12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Výrobok

Hodnotenie

Táto látka / zmes neobsahuje žiadne zložky, ktoré sú považované

za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) alebo veľmi

perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) na úrovni 0.1%

alebo vyššej.

12.6 Iné nepriaznivé účinky

Údaje sú nedostupné

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch.Kódy

odpadov by mal prideliť užívateľ a to najlepšie po prejednaní s úradmi zodpovednými za

zneškodňovanie odpadov.

13.1 Metódy spracovania odpadu

Výrobok

: Výrobok sa nemá vypúšťať do kanalizácie, vodných tokov alebo

pôdy. Všade, kde je to možné, dajte prednosť recyklácii pred

uložením na skládku alebo spálením. Ak nie je recyklácia

uskutočniteľná, zneškodnite v súlade s miestnymi predpismi.

Zneškodnenie odpadov na schválenej skládke odpadov.

Znečistené obaly

: Zneškodnite ako nespotrebovaný výrobok. Prázdne nádoby by sa

mali odovzdať firme s oprávnením manipulovať s odpadmi na

recykláciu alebo zneškodnenie. Prázdne obaly znovu

nepoužívajte. Likvidujte v súlade s miestnymi, štátnymi a

federálnymi nariadeniami.

Pokyny pre pridelenie kódu

odpadu

: Organické odpady obsahujúce nebezpečné látky. Ak je tento

materiál spracovávaný ďalšími procesmi, musí konečný užívateľ

tento materiál opäť kategorizovať a priradiť mu najvhodnejší kód

podľa platného Katalógu odpadov. Je zodpovednosťou pôvodcu

odpadu určiť toxicitu a fyzikálne vlastnosti daného materiálu za

účelom jeho správnej identifikácie a stanovenia spôsobu jeho

zneškodňovania v súlade s platnými európskymi (Smernica

Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES) a národnými

predpismi.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

14 / 17

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Odosielateľ je zodpovedný zabezpečiť, aby balenie, označovanie a značenie boli v súlade so

zvoleným spôsobom dopravy.

Pozemná preprava (ADR/ADN/RID)

14.1 Číslo OSN

3109

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

ORGANICKÝ PEROXID TYPU F, KVAPALNÝ

(Peroxyacetic acid)

14.3 Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu

5.2 (8)

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Áno

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Žiadny

Letecká doprava (IATA)

14.1 Číslo OSN

3109

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

Organic peroxide type F, liquid

(Peroxyacetic acid)

14.3 Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu

5.2 (8)

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Áno

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Žiadny

Doprava po mori

(IMDG/IMO)

14.1 Číslo OSN

3109

14.2 Správne expedičné

označenie OSN

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID

(Peroxyacetic acid)

14.3 Trieda, resp. triedy

nebezpečnosti pre dopravu

5.2 (8)

14.5 Nebezpečnosť pre

životné prostredie

Áno

14.6 Osobitné bezpečnostné

opatrenia pre užívateľa

Žiadny

14.7 Doprava hromadného

nákladu podľa prílohy II k

dohovoru MARPOL 73/78

a Kódexu IBC

Neaplikované.

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia

a životného prostredia

Vnútroštátne nariadenie

Berte do úvahy smernicu 94/33/ES o ochrane mládeže v zamestnaní.

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

15 / 17

15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Tento produkt obsahuje látky, pre ktoré je ešte potrebné vypracovať hodnotenie chemickej

bezpečnosti.

ODDIEL 16: Iné informácie

Metóda použitá na určenie klasifikácie podľa

NARIADENIE (ES) č. 1272/2008

Klasifikácia

Zdôvodnenie

Organické peroxidy F, H242

Na základe skúšobných údajov.

Korozívnosť pre kovy 1, H290

Na základe skúšobných údajov.

Žieravosť kože 1A, H314

Na základe skúšobných údajov.

Vážne poškodenie očí 1, H318

Na základe skúšobných údajov.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán -

jednorazová expozícia 3, H335

Výpočetní metoda

Chronická vodná toxicita 1, H410

Výpočetní metoda

Úplné znenie H-upozornení

H226

Horľavá kvapalina a pary.

H242

Zahrievanie môže spôsobiť požiar.

H271

Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.

H302

Škodlivý po požití.

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Úplné znenie iných skratiek

Európska

Dohoda

Medzinárodnej

preprave

Nebezpečných

látok

vnútrozemskými

vodnými

tokmi;

Európska

Dohoda

Medzinárodnej

preprave

Nebezpečných

látok

vnútrozemskými

cestnými

trasami;

AICS

Austrálsky

zoznam

chemických

látok;

ASTM

Americká Spoločnosť pre Testovanie Materiálov; bw - Telesná hmotnosť; CLP - Nariadenie o

klasifikácií, označovaní a balení látok; Nariadenie (EK) 1272/2008; CMR - Karcinogénna látka,

mutagénna látka alebo látka toxická pre reprodukciu; DIN - Štandard Nemeckého Inštitútu pre

Štandardizáciu; DSL - Národný zoznam chemických látok (Kanada); ECHA - Európska agentúra

pre chemikálie; EC-Number - Číslo Európskeho Spoločenstva; ECx - Koncentrácia spojená s x %

reakciou; ELx - Rýchlosť zmeny zaťaženia spojená s x % reakciou; EmS - Núdzový plán; ENCS -

Existujúce a nové chemické látky (Japonsko); ErCx - Koncentrácia spojená s x % rýchlosťou

rastu; GHS - Globálny harmonizovaný systém; GLP

- Dobrá laboratórna praktika; IARC

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny; IATA - Medzinárodná spoločnosť pre leteckú

prepravu;

Medzinárodný

kód

konštruovanie

vybavenie

lodí

prepravujúcich

nebezpečné

chemikálie;

IC50

Polovica

maximálnej

koncentrácie

inhibítora;

ICAO

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo; IECSC - Zoznam existujúcich chemických látok v

Číne; IMDG

- Medzinárodná námorná preprava nebezpečných látok; IMO

Medzinárodná

námorná organizácia; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Japonsko); ISO -

Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu; KECI - Kórejský zoznam existujúcich chemikálií;

LC50 - Letálna koncentrácia pre 50 % testovanej populácie; LD50 - Letálna dávka pre 50 %

testovanej populácie (stredná letálna dávka); MARPOL - Medzinárodná dohoda pre prevenciu

znečisťovania z lodí; n.o.s. - Nie je inak špecifikované; NO(A)EC - Nepozorovaný (nepriaznivý)

účinok koncentrácie; NO(A)EL - Nepozorovaný (nepriaznivý) účinok hodnoty; NOELR - Nebol

pozorovaný

žiadny

vplyv

rýchlosť

zmeny

zaťaženia;

NZIoC

Novozélandský

zoznam

chemických látok; OECD - Organizácia pre Ekonomickú Spoluprácu a Rozvoj; OPPTS - Úrad

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

16 / 17

Chemickej

Bezpečnosti

Prevencie

Pred

Znečistením;

Odolná,

bioakumulatívna

jedovatá

látka;

PICCS

Filipínsky

zoznam

chemikálií

chemických

látok;

(Q)SAR

(Kvantitatívny) Vzťah štruktúrnej aktivity; REACH - Nariadenie (EK) 1907/2006 Európskeho

Parlamentu a Rady o Registrácií, Vyhodnotení, Schvaľovaní a Obmedzení Chemických látok;

RID - Nariadenia o Medzinárodnej preprave Nebezpečných látok železničnou prepravou; SADT -

Teplota

urýchľujúca

samovoľný

rozklad;

Karta

bezpečnostných

údajov;

TCSI

Tchajwanský zoznam chemických látok; TRGS - Technické pravidlá pre nebezpečné látky; TSCA

- Zákon o kontrole jedovatých látok (Spojené Štáty Americké); UN - Organizácia Spojených

Národov; vPvB - Veľmi odolné a veľmi bioakumulatívne

Pripravil

Regulatory Affairs

Čísla uvedené v karte bezpečnostných údajov sú vo formáte: 1,000,000 = 1 milión a 1,000 = 1

tisíc. 0.1 = 1 desatina a 0.001 = 1 tisícina.

NOVELIZOVANÉ INFORMÁCIE: Výrazné zmeny informácií v tejto novele, ktoré sa týkajú

bezpečnostných a zdravotných predpisov, sú označené čiarou na ľavom okraji KBÚ.

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov zodpovedajú súčasnému stavu našich

poznatkov, ako aj informáciám a presvedčeniu v okamžiku jej vydania. Uvedené informácie slúžia

na bezpečnú manipuláciu, používanie, skladovanie, prepravu, zneškodnenie a uvoľnenie do

predaja a nemôžu byť považované za záruku a špecifikáciu akosti. Informácie sa vzťahujú iba na

menovaný špecifický materiál a môžu stratiť platnosť, ak bude použitý v kombinácií s akýmikoľvek

inými materiálmi alebo v akýchkoľvek procesoch, ak tak nebude konkrétne uvedené v texte.

PRÍLOHA: EXPOZIČNÉ SCENÁRE

DPD + Látky

:

Uvedené látky sú hlavnými zložkami ktoré prispievajú k expozičnému scenáru zmesi podľa DPD +

Rule:

Trasa

Látka

Č. CAS

Č: EINECS

Požitie

kyselina peroctová

79-21-0

201-186-8

Vdychovanie

Kyselina octová

64-19-7

200-580-7

Kožný

kyselina peroctová

79-21-0

201-186-8

Oči

kyselina peroctová

79-21-0

201-186-8

vodná zložka životného

prostredia

kyselina peroctová

79-21-0

201-186-8

Fyzikálne vlastnosti DPD + Látky:

Látka

Tlak pár

Rozpustnosť vo

vode

Pow

Molárna hmotnosť

kyselina peroctová

0.217 Pa

76.0 g/mol

Kyselina octová

2.079 kPa

60.06 g/mol

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa nariadenie (ES) č. 1907/2006

HorolithVit

116842E

17 / 17

Na nižšie uvedenej webovej stránke, prosím, vypočítajte váš rizikový faktor, aby ste ako

následný užívateľ mohli posúdiť, či vaše pracovné podmienky a vami prijaté opatrenia na

zníženie rizika zaručujú dostatočnú bezpečnosť:

www.ecetoc.org/tra

Krátky názov expozičného

scenára

Dezinfekčný prostriedok. Poloautomatizované použitie

Deskriptory použitia

Hlavné skupiny používateľov

Priemyselné použitia: Použitia látok ako takých alebo v

prípravkoch v priemyselných podnikoch

Sektory konečného použitia

SU3: Priemyselné použitia: Použitia látok ako takých alebo v

prípravkoch v priemyselných podnikoch

Kategória procesu

PROC4: Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), kde je

možnosť expozície

PROC8b: Presun látky alebo prípravku (plnenie/ vypúšťanie) do/ z

nádob/ veľkých kontajnerov v určených zariadeniach

Kategórie chemických

produktov

PC35: Produkty na umývanie a čistenie (vrátane produktov na

základe rozpúšťadiel)

Kategórie uvoľňovania do

životného prostredia

ERC4: Priemyselné použitie pomôcok pri spracovaní v procesoch

a produktoch, ktoré sa nestanú súčasťou výrobkov