HOROLITHVIT

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • HOROLITHVIT
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • HOROLITHVIT
  Норвегия
 • Език:
 • норвежки букмол

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116842E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr.

1907/2006

HorolithVit

116842E

1 / 16

AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV

SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn

HorolithVit

Produktkode

116842E

Bruk av

stoffet/stoffblandingen

Desinfeksjonsmiddel

Stofftype

Blanding

Bare for yrkesbrukere.

Informasjon om fortynning

Ingen informasjon om fortynning angitt.

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte bruksområder

Desinfeksjonsmiddel. Halvautomatisk prosess.

Anbefalte begrensninger på

bruken

Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket

Ecolab a.s

Innspurten 9

Postboks 6440-Etterstad, N-0605 Oslo Norge Tel +47 22 68 18 00

NO-kundeservice@ecolab.com

1.4 Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer

22 68 18 00 (mellom 8.00 og 16.00 på vanlige virkedager)

Giftinformasjonen

telefonnummer

22 59 13 00

Utstedelses-/revisjonsdato

29.09.2016

Utgave

AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Organiske peroksyder, Type F

H242

Etsende på metaller, Kategori 1

H290

Hudetsing, Kategori 1A

H314

Alvorlig øyenskade, Kategori 1

H318

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse,

Kategori 3, Luftveier

H335

Kronisk vanntoksisitet, Kategori 1

H410

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

2 / 16

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer

Varselord

Fare

Faresetninger

H242

Brannfarlig ved oppvarming.

H290

Kan være etsende for metaller.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H410

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i

vann.

Sikkerhetssetninger

Forebygging:

P210

Holdes vekk fra varme, varme overflater,

gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Røyking forbudt.

P273

Unngå utslipp til miljøet.

P280

Benytt vernehansker/ vernebriller/

ansiktsskjerm.

Reaksjon:

P303 + P361 + P353

VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte

klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med

vann.

P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll

forsiktig med vann i flere minutter. Fjern

eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar

seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P310

Kontakt umiddelbart et

GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.

Lagring:

P403 + P235

Oppbevares på et godt ventilert sted.

Oppbevares kjølig.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Eddiksyre

Hydrogenperoksid

Pereddiksyre

Svovelsyre

2.3 Andre farer

Bland ikke med blekemiddel eller andre klorinerte produkter - klorgass kan dannes.

AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Stoffblandinger

Farlige komponenter

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

3 / 16

Kjemisk navn

CAS-nr.

EC-nr.

REACH nr.

KlassifiseringFORORDNING (EF) nr.

1272/2008

Konsentrasjon

Eddiksyre

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

Nota B Brennbare væsker Kategori 3;

H226

Hudetsing Kategori 1A; H314

>= 10 - < 20

Hydrogenperoksid

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

Nota B Oksyderende væsker Kategori 1;

H271

Akutt giftighet Kategori 4; H302

Akutt giftighet Kategori 4; H332

Hudetsing Kategori 1A; H314

>= 10 - < 20

Pereddiksyre

79-21-0

201-186-8

Brennbare væsker Kategori 3; H226

Organiske peroksyder Type D; H242

Akutt giftighet Kategori 4; H302

Akutt giftighet Kategori 4; H332

Akutt giftighet Kategori 4; H312

Hudetsing Kategori 1A; H314

Akutt giftighet i vann Kategori 1; H400

Spesifikk målorgan systemisk giftighet -

enkel utsettelse Kategori 3; H335

Kronisk vanntoksisitet Kategori 1; H410

>= 5 - < 10

Svovelsyre

7664-93-9

231-639-5

01-2119458838-20

Nota B Hudetsing Kategori 1A; H314

>= 5 - < 10

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved øyekontakt

Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også under

øyenlokkene, i minst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser

dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Tilkall lege

øyeblikkelig.

Ved hudkontakt

Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter. Bruk en mild

såpe dersom dette finnes. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

Rens skoene grundig før gjenbruk. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved svelging

Skyll munnen med vann. Fremkall IKKE brekninger. Gi aldri noe

gjennom munnen til en bevisstløs person. Tilkall lege øyeblikkelig.

Ved innånding

Flytt ut i frisk luft. Behandles symptomatisk. Ta kontakt med lege

hvis symptomer forekommer.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

4 / 16

Egnede slokkingsmidler

Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale

forholdene og miljø omgivelsene.

Upassende slokkingsmidler

Ikke kjent.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved

brannslukking

Brannfare

Hold borte fra varme og antennelselskilder.

Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.

Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper.

Oksiderende; Materialet er oksiderende og reagerer lett med

andre materialer, spesielt ved oppvarming.

Farlige brennbare produkter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn

Særlig verneutstyr for

brannslokkingsmannskaper.

: I tilfelle brann bruk uavhengig åndedrettsvern og vernedrakt.

Utfyllende opplysninger

: Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.

Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke

slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må

fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters

forskrifter. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann

eller eksplosjon.

Materialer kan initiere spontan forbrenning av papir, tre, klær og

andre organiske materialer. Antennelsen kan skje hurtig, men kan

også forsenes flere timer. Hurtig oksygenutvikling fra nedbryting

kan øke intensiteten til en brann. Klær kan antennes ved kontakt.

AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Råd for ikke-nødspersonale

Sørg for skikkelig ventilasjon. Alle tennkilder fjernes. Hold folk

borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. Unngå inhalering,

svelging og kontakt med hud og øyne. Hvis arbeidere møter

konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet

godkjent åndedrettsvern. Påse at opprenskingen kun foretas av

trenet personell. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må

det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-

egnete materialer.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med

hensyn til miljø

Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller

grunnvann.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og

Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

5 / 16

rengjøring

Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Sug

aldri opp sølt eller lekkede syrer og baser med sagmugg, sagflis

eller lignende materialer. Isoler avfallet og påse at det ikke

kommer i kontakt med inkompatible materialer. Dem inn og

absorber i sand eller vermikulitt. Fortynn dette materialet minst 10

ganger med vann. Overfør materialet til en åpen beholder og flytt

denne til et trygt sted for nøytralisering / avhending. Innhent

godkjennelse hos lokale forurensingsmyndigheter før materialet

spyles i avløpssystemer. NØYTRALISERING : etter fortynning

nøytraliseres materialet med et passende alkalisk stoff som lut

eller natriumbikarbonat.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering

Må ikke svelges. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller

klær. Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.

Benyttes kun med tilstrekkelig ventilasjon. Hold unna brann,

gnister og varme overflater. Ta forholdsregler mot utladning av

statisk elektrisitet (som kann forårsake antennelse av organiske

damper). Vask hendene grundig etter bruk. Bland ikke med

blekemiddel eller andre klorinerte produkter - klorgass kan

dannes.

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og

containere

Hold borte fra varme og antennelselskilder. Oppbevar på et kjølig,

godt ventilert sted. Oppbevares adskilt fra oksyderende midler.

Oppbevares adskilt fra sterke baser. Oppbevares utilgjengelig for

barn. Hold beholderen tett lukket. Lagres i egnede merkede

beholdere. Eksplosjoner på grunn av gassutvikling kan

forekomme om beholderen ikke har tilfredstillende ventilering.

Absorber spill for å hindre materiell skade. Oppbevares bare i

originalbeholder.

Lagringstemperatur

-20 °C til 30 °C

Innpakkingsmateriale

Passende materiale: Plast materiale, inkludert utvidende plast

materialer

Upassende materiale: Bløtt stål, Aluminium

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r)

Desinfeksjonsmiddel. Halvautomatisk prosess.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

6 / 16

AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametrer

Eksponeringsgrenser i arbeid

Komponenter

CAS-nr.

Verditype (Form for

utsettelse)

Kontrollparametrer

Grunnlag

Eddiksyre

64-19-7

10 ppm

25 mg/m3

FOR-2011-12-

06-1358

Utfyllende

opplysninger

EU har en veiledende grenseverdi for stoffet

Hydrogenperoksid

7722-84-1

1 ppm

1.4 mg/m3

FOR-2011-12-

06-1358

Svovelsyre

7664-93-9

TWA (inhalerbar)

0.1 mg/m3

FOR-2011-12-

06-1358

Utfyllende

opplysninger

Stoffer som skal betraktes som kreftfremkallende

0.1 mg/m3

FOR-2011-12-

06-1358

Utfyllende

opplysninger

Stoffer som skal betraktes som kreftfremkallende

TWA (aerosol,

torakal fraksjon)

0.1 mg/m3

FOR-2011-12-

06-1358

Utfyllende

opplysninger

EU har en veiledende grenseverdi for stoffet

Stoffer som skal betraktes som kreftfremkallende

DNEL

acetic acid

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: kortsiktig - lokalt

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger

Hydrogenperoksid

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: kortsiktig - lokalt

Verdi: 3 mg/m3

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger

Verdi: 1.4 mg/m3

peracetic acid

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Akutt - systemiske virkninger

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

7 / 16

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Akutt - lokale virkninger

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Arbeidstakere

Utsettelsesruter: Hudkontakt

Potensielle helsevirkninger: Akutt - lokale virkninger

Verdi: 0.12

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Akutt - systemiske virkninger

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger

Verdi: 0.6 mg/m3

Anvendelse: Forbrukere

Utsettelsesruter: Innåndning

Potensielle helsevirkninger: Akutt - lokale virkninger

Verdi: 0.3 mg/m3

PNEC

acetic acid

Ferskvann

Verdi: 3.058 mg/l

Sjøvann

Verdi: 0.3058 mg/l

Uregelmessig bruk/frigjøring

Verdi: 30.58 mg/l

Kloakkrenseanlegg

Verdi: 85 mg/l

Bunnfall

Verdi: 11.36 mg/kg

Jord

Verdi: 0.47 mg/kg

peracetic acid

Ferskvann

Verdi: 0.000224 mg/l

Ferskvannbunnfall

Verdi: 0.00018 mg/kg

Vann

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

8 / 16

Verdi: 0.051 mg/l

Jord

Verdi: 0.32 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske kontroller

Tekniske tiltak

Effektiv eksosventilasjonssystem. Oppretthold luftkonsentrasjoner

under yrkesutsettelsesstandarder.

Individuelle vernetiltak

Hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell

hygiene og sikkerhetstiltak. Fjern og vask forurenset tøy før

gjenbruk. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter

bruk. Ved kontakt eller risiko for sprut, se til at det finnes nøddusj

eller annet utstyr for å skylle øyne og kropp.

Øyen-/ansiktsvern (EN 166)

Vernebriller

Ansiktsskjerm

Håndvern (EN 374)

Anbefalt forebyggende hudvern

Hansker

Nitrilgummi

butylgummi

Gjennombruddstid: 1-4 timer

Minimum tykkelse for butylgummi er 0.7 mm og for nitrilgummi 0.4

mm eller tilsvarende (vennligst følg leverandørens anbefalinger).

Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning

eller kjemisk gjennombrudd.

Hud- og kroppsvern (EN

14605)

Personlig verneutstyr som består av: passende vernehansker,

vernebriller og vernetøy

Åndedrettsvern (EN 143,

14387)

Ikke nødvendig hvis de luftbårne konsentrasjonene holdes under

de opplyste grenseverdiene for eksponering. Bruk godkjent

åndedrettsvern som oppfyller EU krav (89/656/EEC, 89/686/EEC)

eller tilsvarende når respiratoriske risiki ikke kan unngås, eller i

tilstrekkelig grad begrenses, gjennom kollektive, tekniske

beskyttelsestiltak eller ved tiltak, metoder eller prosedyrer i

organiseringen av arbeidet.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling

: Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker.

AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

: væske

Farge

: Fargeløs

Lukt

: påtrengende

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

9 / 16

0.5 - 1.5, 100 %

Flammepunkt

77 °C lukket skål

Luktterskel

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Smelte-/frysepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Startkokepunkt

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordampingshastighet

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Antennelighet (fast stoff,

gass)

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Øvre eksplosjonsgrense

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Nedre eksplosjonsgrense

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Damptrykk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ damptetthet

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Relativ tetthet

1.13 - 1.17

Vannløselighet

oppløselig

Løselighet i andre

løsningsmidler

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Fordelingskoeffisient: n-

oktanol/vann

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Selvantenningstemperatur

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Termisk nedbrytning

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Viskositet, kinematisk

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Eksplosjonsegenskaper

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

Oksidasjonsegenskaper

9.2 Andre opplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

trykkoppbygging

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Bland ikke med blekemiddel eller andre klorinerte produkter - klorgass kan dannes.

10.4 Forhold som skal unngås

Varme, flammer og gnister.

Direkte varmekilder.

Utsettelse for sollys.

10.5 Uforenlige materialer

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

10 / 16

Baser

Metaller

Organiske materialer

Bløtt stål

Aluminium

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

Karbonoksider

Nitrogenoksider (NOx)

Svoveloksider

Fosforoksider

AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Informasjon angående

sannsynlige utsettelsesruter

Innåndning, Øyekontakt, Hudkontakt

Produkt

Akutt oral giftighet

: Akutt giftighetsberegning : > 2,000 mg/kg

Akutt innåndingsgiftighet

: 4 t Akutt giftighetsberegning : > 5 mg/l

Akutt giftighet på hud

: Akutt giftighetsberegning : > 2,000 mg/kg

Hudetsing / Hudirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Alvorlig

øyenskade/øyeirritasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Åndedrett- eller

hudsensibilisering

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Kreftframkallende egenskap

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Reproduktive virkninger

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Arvestoffskadelig virkning på

kjønnsceller

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Fosterskadelighet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (enkel utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk

giftighet (gjentatt utsettelse)

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Aspirasjonstoksisitet

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Komponenter

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

11 / 16

Akutt oral giftighet

: Eddiksyre

LD50 Rotte: 3,310 mg/kg

Hydrogenperoksid

LD50 Rotte: 486 mg/kg

Komponenter

Akutt innåndingsgiftighet

: Eddiksyre

4 t LC50 Rotte: > 40 mg/l

Pereddiksyre

4 t LC50 Rotte: 1.5 mg/l

Potensielle helsevirkninger

Øyne

Gir alvorlig øyeskade.

Forårsaker alvorlige hudforbrenninger.

Svelging

Forårsaker etseskader i fordøyelsessystemet.

Innåndning

Kan føre til irritasjon av luftveiene. Kan forårsake nese-, hals- og

lungeirritasjon.

Kronisk utsettelse

En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

Erfaring med menneskelig utsettelse

Øyekontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

Hudkontakt

Rødhet, Smerte, Etsing

Svelging

Etsing, Mavesmerter

Innåndning

Åndedrettsirritasjon, Hoste

AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Ekotoksisitet

Miljøvirkninger

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Produkt

Giftighet for fisk

: Ingen data tilgjengelig

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: Ingen data tilgjengelig

Giftighet for alger

: Ingen data tilgjengelig

Komponenter

Giftighet for fisk

: Eddiksyre

96 t LC50: 75 mg/l

96 t LC50 Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret): 1,000 mg/l

Pereddiksyre

96 t LC50: 0.8 mg/l

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

12 / 16

Svovelsyre

96 t LC50: 22 mg/l

Komponenter

Toksisitet til dafnia og andre

virvelløse dyr som lever i

vann.

: Eddiksyre

48 t EC50 Daphnia magna (magna-vannloppe): 1,000 mg/l

Pereddiksyre

48 t EC50: 0.73 mg/l

Komponenter

Giftighet for alger

: Eddiksyre

72 t EC50 Skeletonema costatum (vann-kiselalge): 1,000 mg/l

Hydrogenperoksid

72 t EC50: 1.38 mg/l

Pereddiksyre

72 t EC50: 0.7 mg/l

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Produkt

Ingen data tilgjengelig

Komponenter

Biologisk nedbrytbarhet

Eddiksyre

Resultat: Lett bionedbrytbart.

Hydrogenperoksid

Resultat: Ikke anvendbar - uorganisk

Pereddiksyre

Resultat: Lett bionedbrytbart.

Svovelsyre

Resultat: Ikke anvendbar - uorganisk

12.3 Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt

Vurdering

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0.1%

eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og

toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative

(vPvB).

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

13 / 16

12.6 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 13. SLUTTBEHANDLING

Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall.Avfallskoder bør

fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

: Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord.

Resirkulering er å foretrekke fremfor deponering eller forbrenning.

Hvis gjenvinning ikke er praktiskt mulig, avhend i h.t. lokale

forskrifter. Avhenting av avfallsstoffer på godkjent

avfallsavhentingsanlegg.

Forurenset emballasje

: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Tomme beholdere

skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller

avfallsdestruksjon. Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Deponering skal være i henhold til lokale og nasjonale

reguleringer.

Veiledning for avfallskoder

: Organisk avfall inneholdende farlige stoffer. Hvis dette produktet

benyttes i påfølgende prosesser, må sluttbruker omdefinere og

tildele den mest egnede europeiske avfallskoden (EAL). Det er

den som produserer avfallet som må fastsette toksisitet og fysiske

egenskaper for det genererte materialet, for deretter å fastslå

korrekt avfallstype og avhendingsmetode i overensstemmelse

med gjeldende europeisk (EU direktiv 2008/98/EC) og lokalt

regelverk.

AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Avsenderen er ansvarlig for å se til at emballasje, etiketter og merking er i tråd med valgt

transportmåte.

Veitransport (ADR/ADN/RID)

14.1 FN-nummer

3109

14.2 FN-forsendelsesnavn

ORGANISK PEROKSID TYPE F, FLYTENDE

(Peroxyacetic acid)

14.3 Transportfareklasse(r)

5.2 (8)

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

Flytransport (IATA)

14.1 FN-nummer

3109

14.2 FN-forsendelsesnavn

Organic peroxide type F, liquid

(Peroxyacetic acid)

14.3 Transportfareklasse(r)

5.2 (8)

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

Ingen

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

14 / 16

for brukere

Sjøtransport (IMDG/IMO)

14.1 FN-nummer

3109

14.2 FN-forsendelsesnavn

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID

(Peroxyacetic acid)

14.3 Transportfareklasse(r)

5.2 (8)

14.5 Miljøfarer

14.6 Spesielle forholdsregler

for brukere

Ingen

14.7 Bulktransport i henhold

til vedlegg II i MARPOL 73/78

og IBC-regelverket

Ikke anvendbar

AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller

stoffblandingen

Nasjonalt regelverk

Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.

Andre forskrifter/direktiver

Arbeidsmiljøloven

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for kjemiske stoffer.

AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

Prosedyre anvendt for å bestemme klassifisering i henhold til

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008

Klassifisering

Grunnlag

Organiske peroksyder F, H242

På basis av prøvedata.

Etsende på metaller 1, H290

På basis av prøvedata.

Hudetsing 1A, H314

På basis av prøvedata.

Alvorlig øyenskade 1, H318

På basis av prøvedata.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel

utsettelse 3, H335

Beregningsmetode

Kronisk vanntoksisitet 1, H410

Beregningsmetode

Full tekst av H-uttalelser

H226

Brannfarlig væske og damp.

H242

Brannfarlig ved oppvarming.

H271

Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.

H302

Farlig ved svelging.

H312

Farlig ved hudkontakt.

H314

Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H332

Farlig ved innånding.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H400

Meget giftig for liv i vann.

H410

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

15 / 16

Full tekst av andre forkortelser

Europeisk

avtale

angående

internasjonal

transport

farlig

gods

over

vannveier

innlandet; ADR - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AICS

- Australsk beholdning av kjemiske substanser; ASTM - Amerikanst forening for testing av

materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering

(EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for

det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA -

Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon

assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan;

ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x

% vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC -

Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC -

Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk;

IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon;

IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim

farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov

(Japan);

Internasjonal

organisasjon

standardisering;

KECI

Korea

eksisterende

kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig

dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon

for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen

observert

(skadelig)

effekt

koncentrasjon;

NO(A)EL

Ingen

observert

(skadelig)

effektnivå;

NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD

- Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og

forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS -

Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur

aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet

angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer

angående

internasjonal

transport

farlig

gods

skinner;

SADT

Selvakselererende

dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier;

TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrollov (USA); UN -

Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Fremlagt av

Regulatory Affairs

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen.

0.1 = 1 tidel og 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERT INFORMASJON: Viktige endringer i reguleringsinformasjon eller helseinformasjon for

denne revisjonen er merket med en loddrett strek i venstre marg av sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet,

korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være

retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og

utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder

kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for

bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

VEDLEGG: EKSPONERINGSSCENARIER

DPD+-stoffer

:

Følgende stoffer er de viktigste stoffene som bidrar til blandingens eksponeringsscenario iht.

DPD+-regelen.

Vei

Stoff

CAS-nr.

EINECS-nr.

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

HorolithVit

116842E

16 / 16

Svelging

Pereddiksyre

79-21-0

201-186-8

Innåndning

Eddiksyre

64-19-7

200-580-7

Pereddiksyre

79-21-0

201-186-8

Øyne

Pereddiksyre

79-21-0

201-186-8

omgivelse som

inneholder vann

Pereddiksyre

79-21-0

201-186-8

Fysikalske egenskaper DPD+-stoffer:

Stoff

Damptrykk

Vannløselighet

Pow

Molmasse

Pereddiksyre

0.217 pa

76.0 g/mol

Eddiksyre

2.079 kPa

60.06 g/mol

For å beregne om deres nedstrøms driftsforhold og risikohåndteringstiltak er sikre, vennligst

beregn deres risikofaktor på nedenstående hjemmeside:

www.ecetoc.org/tra

Kort tittel av

utsettelsesscenario

Desinfeksjonsmiddel. Halvautomatisk prosess.

Bruksbeskrivelser

Hoved brukergrupper

Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i

blandinger ved industrielle anlegg

Endebruksektorer

SU3: Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i

blandinger ved industrielle anlegg

Prosesskategorier

PROC4: Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning

for utsettelse forekommer

PROC8b: Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg

Kjemikaliekategorier

PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert

løsemiddelbaserte produkter)

Miljøutslipp kategori

ERC4: Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som

ikke blir en del av artikler