Hepsera

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

адефовир дипивоксил

Предлага се от:

Gilead Sciences Ireland UC

АТС код:

J05AF08

INN (Международно Name):

adefovir dipivoxil

Терапевтична група:

Нуклеозидни и нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза

Терапевтична област:

Хепатит В, хроничен

Терапевтични показания:

Hepsera е показан за лечение на хроничен хепатит В при възрастни с:компенсированным заболяване на черния дроб с признаци на активна репликация на вируса, упорито повишена сывороточной аланин-аминотрансферазы (ALT) и гистологических признаци на активно възпаление на черния дроб фиброза и. Началото на Hepsera лечение трябва да се разглежда само в случай, когато прилагането на алтернативни антивирусно лекарство с висок генетичен бариера на резистентност не са налични или подходящи (виж раздел 5. 1);декомпенсированные заболяване на черния дроб в съчетание с втория агент, без кръстосана резистентност към Hepsera.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2003-03-06

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
HEPSERA 10 MG ТАБЛЕТКИ
адефовир дипивоксил (аdefovir dipivoxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Hepsera и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Hepsera
3.
Как да приемате Hepsera
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Hepsera
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА HEPSERA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА HEPSERA
Hepsera съдържа активното ве
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Hepsera 10 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 10 mg aдефoвир
дипивoкcил (adefovir dipivoxil).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка съдържа 107,4 mg (като
лактоза монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетки
Бели до почти бели, кръгли таблетки, с
плоски страни и заоблени ръбове, с
диаметър 7 mm, с
щамповани означения “GILEAD” и “10” от
едната страна и стилизирана форма на
черен дроб
от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Hepsera е показан за лечение на хроничен
хепатит B при възрастни с:
•
компенсирано чернодробно заболяване
и признаци за активна вирусна
репликация,
трайно повишени серумни нива на
аланин-аминотрансферазата (ALT) и
хистологични
доказателства за активно чернодробно
възпаление и фиброза. За започване на
лечение с
Hepsera трябва да се мисли единствено
когато използването на алтернативно
антивирусно
средство с по-висока генетична
бариера за резистентност не е
възможно или не 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-03-2023
Листовка Листовка чешки 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-03-2023
Листовка Листовка датски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-03-2023
Листовка Листовка немски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-03-2023
Листовка Листовка естонски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-03-2023
Листовка Листовка гръцки 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-03-2023
Листовка Листовка английски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-03-2023
Листовка Листовка френски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-03-2023
Листовка Листовка италиански 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-03-2023
Листовка Листовка латвийски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-03-2023
Листовка Листовка литовски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-03-2023
Листовка Листовка унгарски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-03-2023
Листовка Листовка малтийски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-03-2023
Листовка Листовка нидерландски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-03-2023
Листовка Листовка полски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-03-2023
Листовка Листовка португалски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-03-2023
Листовка Листовка румънски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-03-2023
Листовка Листовка словашки 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-03-2023
Листовка Листовка словенски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-03-2023
Листовка Листовка фински 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-03-2023
Листовка Листовка шведски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-03-2023
Листовка Листовка норвежки 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-03-2023
Листовка Листовка исландски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-03-2023
Листовка Листовка хърватски 01-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-03-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите