Grastofil

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

филграстим

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

L03AA02

INN (Международно Name):

filgrastim

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Неутропения

Терапевтични показания:

Grastofil е показан за намаляване продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с установените цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на Хроничната миелоидна левкемия и остра миелоидна синдроми) и за намаляване на продължителността на неутропения при пациенти, подложени на myeloablative терапия последвана от костно-мозъчна трансплантация се с повишен риск от продължителен тежка неутропения. Безопасността и ефективността на Grastofil са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. Grastofil е предназначен за мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (PBPCs). При пациенти, деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (ANC) ≤ 0. 5 х 109/л, и анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, в дългосрочен план администрация Grastofil се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на инфекциозните събития.

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-10-17

Листовка

                55
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
Б. ЛИСТОВКА
56
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
_ _
GRASTOFIL 30 MU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН/ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
филграстим (filgrastim)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Grastofil и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Grastofil
3.
Как да използвате Grastofil
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Grastofil
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
_ _
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Grastofil 30 MU/0,5 ml инжекционен/инфузионен
разтвор в предварително напълнена
спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 30 милиона единици
(MU)/300 микрограма филграстим (filgrastim) в 0,5
ml (0,6 mg/ml) инжекционен/инфузионен
разтвор.
Филграстим е рекомбинантен
метионил-човешки
гранулоцит-колониостимулиращ фактор,
произведен чрез рекомбинантна ДНК
технология в
_Escherichia coli_
(BL21).
Помощнo веществo с известно действие
Всеки ml от разтвора съдържа 50 mg
сорбитол (E420).
_ _
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен/инфузионен разтвор
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Grastofil е показан за намаляване
продължителността на неутропенията и
честотата на
фебрилната неутропения при пациенти,
лекувани с утвърдена цитотоксична
химиотерапия по
повод на злокачествено заболяване (с
изключение на хронична миелоидна
левкемия и
миелодиспластичен синдром) и за
намаляване продължителността на
неутропенията при
пациенти, подложени на миеоаб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-08-2023
Листовка Листовка чешки 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-08-2023
Листовка Листовка датски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-08-2023
Листовка Листовка немски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-08-2023
Листовка Листовка естонски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-08-2023
Листовка Листовка гръцки 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-08-2023
Листовка Листовка английски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-07-2014
Листовка Листовка френски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-08-2023
Листовка Листовка италиански 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-06-2014
Листовка Листовка латвийски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-06-2014
Листовка Листовка литовски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-08-2023
Листовка Листовка унгарски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-08-2023
Листовка Листовка малтийски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-06-2014
Листовка Листовка нидерландски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-06-2014
Листовка Листовка полски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-08-2023
Листовка Листовка португалски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-06-2014
Листовка Листовка румънски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-08-2023
Листовка Листовка словашки 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-08-2023
Листовка Листовка словенски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-06-2014
Листовка Листовка фински 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-08-2023
Листовка Листовка шведски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-08-2023
Листовка Листовка норвежки 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-08-2023
Листовка Листовка исландски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-08-2023
Листовка Листовка хърватски 31-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-06-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите