Fuzeon

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

енфувиртид

Предлага се от:

Roche Registration GmbH

АТС код:

J05AX07

INN (Международно Name):

enfuvirtide

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Fuzeon е показан в комбинация с други антиретровирусните лекарствени продукти за лечение на ХИВ-1-заразените пациенти, които са получили лечение с и неуспешно на схеми, съдържащи най-малко един лекарствен продукт от всяка от следните антиретровирусна класове: протеазни инхибитори, не нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза и класа на нуклеозидните инхибитори на обратната транскриптаза, или които имат непоносимост към предишните антиретровирусна терапия. При вземането на решение за новия режим за пациенти, които не са на антиретровирусни лекарства, трябва да прецени внимателно към историята лечение на конкретен пациент и характера на мутации, свързани с различни лекарствени продукти. Където е възможно, тест на съпротива може да бъде полезно.

Каталог на резюме:

Revision: 24

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2003-05-27

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
FUZEON 90 MG/ML ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Енфувиртид (Еnfuvirtide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Fuzeon и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Fuzeon
3.
Как да използвате Fuzeon
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Fuzeon
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
7.
РЪКОВОДСТВО СТЪПКА ПО СТЪПКА ЗА
ИНЖЕКТИРАНЕ НА FUZEON
1.
КАКВО П
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Fuzeon 90 mg/ml прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 108 mg енфувиртид
(еnfuvirtide).
Всеки ml от приготвения разтвор
съдържа 90 mg енфувиртид.
Помощно вещество с известно действие:
натрий. Съдържа по-малко от 1 mmol натрий
(23 mg)
на доза, т.е. може да се каже, че
практически не съдържа натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Бял до почти бял лиофилизиран прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Fuzeon е показан в комбинация с други
антиретровирусни лекарствени
продукти за лечение на
пациенти, заразени с НІV-1, които са
лекувани неуспешно с терапевтични
схеми, съдържащи
поне един лекарствен продукт от всеки
от следните антиретровирусни класове:
протеазни
инхибитори, ненуклеозидни инхибитори
на обратната транскриптаза и
нуклеозидни
инхибитори на обратната
транскриптаза, или които имат
непоносимост към предишни
антиретровирусни терапевтични схеми
(вж. точка 5.1).
Когато се решава пациентите, при които
ант
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-02-2024
Листовка Листовка чешки 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-02-2024
Листовка Листовка датски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-02-2024
Листовка Листовка немски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-02-2024
Листовка Листовка естонски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-02-2024
Листовка Листовка гръцки 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-02-2024
Листовка Листовка английски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-10-2008
Листовка Листовка френски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-02-2024
Листовка Листовка италиански 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-10-2008
Листовка Листовка латвийски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-10-2008
Листовка Листовка литовски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-02-2024
Листовка Листовка унгарски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-02-2024
Листовка Листовка малтийски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-10-2008
Листовка Листовка нидерландски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-10-2008
Листовка Листовка полски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-02-2024
Листовка Листовка португалски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-10-2008
Листовка Листовка румънски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-02-2024
Листовка Листовка словашки 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-02-2024
Листовка Листовка словенски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-10-2008
Листовка Листовка фински 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-02-2024
Листовка Листовка шведски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-02-2024
Листовка Листовка норвежки 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-02-2024
Листовка Листовка исландски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-02-2024
Листовка Листовка хърватски 23-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-02-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите