Fulvestrant Mylan

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Fulvestrant Mylan
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Fulvestrant Mylan
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • ЕНДОКРИННАТА ТЕРАПИЯ
 • Терапевтична област:
 • Неоплазми на гърдата
 • Терапевтични показания:
 • Фулвестрант е показан за лечение на рецепторите на естроген положителен, локално-разпространена или метастатичен рак на гърдата при жени в постменопауза: не по-рано лекувани с ендокринната терапия, или при рецидив на болестта след помощните терапия анти -- естроген, или прогресиране на заболяването на терапия антиэстрогенами.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 1

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/004649
 • Дата Оторизация:
 • 07-01-2018
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/004649
 • Последна актуализация:
 • 30-12-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/754074/2017

EMEA/H/C/004649

Резюме на EPAR за обществено ползване

Фулвестрант Mylan

fulvestrant

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Фулвестрант Mylan. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча

разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да

предоставя практически съвети относно употребата на Фулвестрант Mylan.

За практическа информация относно употребата на Фулвестрант Mylan пациентите следва да

прочетат листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Фулвестрант Mylan и за какво се използва?

Фулвестрант Mylan е антиестрогенно лекарство, което се използва за лечение на авансирал или

метастазирал рак на млечната жлеза (рак, който се е разпространил в други части на организма)

при постменопаузални жени с вид рак, известен като „естроген-рецептор позитивен рак“, които

преди това не са били подлагани на хормонално лечение или с рецидивирал рак след лечение с

друга антиестрогенна терапия.

Фулвестрант Mylan съдържа активното вещество фулвестрант (fulvestrant).

Фулвестрант Mylan е „генерично лекарство“. Това означава, че Фулвестрант Mylan съдържа

същото активно вещество и действа по същия начин като „референтното лекарство“ Faslodex,

което е вече разрешено в Европейския съюз (ЕС). За повече информация относно генеричните

лекарства вижте документа тип „въпроси и отговори“ тук.

Как се използва Фулвестрант Mylan?

Фулвестрант Mylan се отпуска по лекарско предписание и се предлага под формата на

инжекционен разтвор в предварително напълнени спринцовки (250 mg). Препоръчителната доза

е 500 mg, прилагана веднъж месечно, плюс допълнителна доза от 500 mg две седмици след

Фулвестрант Mylan

EMA/754074/2017

Страница 2/2

първата доза. Дозата се прилага под формата на две инжекции, по една в мускула от всяка

страна на седалището, в продължение на една-две минути.

Как действа Фулвестрант Mylan?

Растежът на повечето видове рак на млечната жлеза се стимулира, когато хормонът естроген се

свързва с целите (рецепторите) на раковите клетки. Активното вещество във Фулвестрант Mylan,

фулвестрант, е антиестроген. Фулвестрант блокира рецепторите на естроген в клетките и това

води до загиване на редица естрогенови рецептори. В резултат на това растежът на раковите

клетки не се стимулира от естроген и това забавя растежа на тумора.

Как е проучен Фулвестрант Mylan?

Вече са проведени проучвания с референтното лекарство Faslodex относно ползите и рисковете

при употребата на активното вещество за одобреното показание и не се налага да се повтарят с

Фулвестрант Mylan.

Както при всяко лекарство, фирмата е представила проучвания относно качеството на

Фулвестрант Mylan. Не са необходими проучвания за „биоеквивалентност“, изследващи дали

Фулвестрант Mylan се абсорбира по сходен начин като референтното лекарство за произвеждане

на същото ниво на активното вещество в кръвта. Причината е, че съставът на Фулвестрант Mylan

е същият, като на референтното лекарство, и се очаква, че при прилагане чрез инжекция в

мускула активното вещество в двата продукта ще се абсорбира по същия начин.

Какви са ползите и рисковете, свързани с Фулвестрант Mylan?

Тъй като Фулвестрант Mylan е генерично лекарство, приема се, че неговите ползи и рискове са

същите като при референтното лекарство.

Защо Фулвестрант Mylan е разрешен за употреба?

Европейската агенция по лекарствата заключи, че в съответствие с изискванията на ЕС е

доказано, че Фулвестрант Mylan е сравним с Faslodex. Следователно Агенцията счита, че както

при Faslodex, ползите превишават установените рискове. Агенцията препоръча Фулвестрант Mylan

да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Фулвестрант Mylan?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Фулвестрант Mylan,

които да се спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Допълнителна информация за Фулвестрант Mylan:

Пълният текст на EPAR за Фулвестрант Mylan може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече

информация относно лечението с Фулвестрант Mylan прочетете листовката (също част от EPAR)

или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Пълният текст на EPAR относно референтното лекарство също може да се намери на уебсайта на

Агенцията.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Фулвестрант Mylan 250 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

фулвестрант (fulvestrant)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да

им навреди, независимо от това, че признаците на тяхното заболяване са същите като

Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Фулвестрант Mylan и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Фулвестрант Mylan

Как да използвате Фулвестрант Mylan

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Фулвестрант Mylan

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Фулвестрант Mylan и за какво се използва

Фулвестрант Mylan съдържа активното вещество фулвестрант, което принадлежи към групата на

блокерите на естрогена. Естрогените, вид женски полови хормони, в някои случаи могат да

участват в развитието на рака на гърдата.

Фулвестрант Mylan се използва или:

самостоятелно, за лечение на жени в менопауза с тип рак на гърдата, който се нарича

положителен за естрогенен рецептор рак на гърдата, който е локално напреднал или се е

разпространил в други части на тялото (метастатичен), или

в комбинация с палбоциклиб за лечение на жени с тип рак на гърдата, който се нарича

положителен за хормонален рецептор, отрицателен за рецептор 2 на човешкия

епидермален растежен фактор, който е локално напреднал или се е разпространил в други

части на тялото (метастатичен). Жени, които не са достигнали менопауза, трябва също да

се лекуват с лекарство, наречено агонист на лутеинизиращ хормон-освобождаващ хормон

(LHRH).

Когато фулвестрант се прилага в комбинация с палбоциклиб, е важно също така да се запознаете

с листовката на палбоциклиб. Ако имате някакви въпроси за палбоциклиб, моля, говорете с

Вашия лекар.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Фулвестрант Mylan

Не използвайте Фулвестрант Mylan :

ако сте алергични към фулвестрант или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6)

ако сте бременна или кърмите

ако имате тежки проблеми с черния дроб

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате Фулвестрант

Mylan, ако някое от следните състояния се отнася за Вас:

проблеми с бъбреците или черния дроб

намален брой тромбоцити (които участват в кръвосъсирването) или нарушения на

кръвосъсирването

предходни проблеми, свързани с образуване на кръвни съсиреци

остеопороза (намалена костна плътност)

алкохолизъм

Деца и юноши

Фулвестрант Mylan не е показан за употреба при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Фулвестрант Mylan

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или може да

приемате други лекарства.

Особено важно е да уведомите лекаря си, ако използвате антикоагуланти (лекарства за

предпазване от образуване на кръвни съсиреци).

Бременност и кърмене

Ако сте бременна, не трябва да използвате Фулвестрант Mylan. Ако има възможност да

забременеете, по време на лечението с Фулвестрант Mylan трябва да използвате ефикасна

контрацепция.

Докато сте на лечение с Фулвестрант Mylan, не трябва да кърмите.

Шофиране и работа с машини

Не се очаква Фулвестрант Mylan да засегне способността Ви да шофирате или да работите с

машини. Все пак, ако след лечението се чувствате отпаднали, не шофирайте и не работете с

машини.

Фулвестрант Mylan съдържа 10 % т./об. етанол (алкохол), т.е. до 1 000 mg на доза,

еквивалентни на 20 ml бира или 8 ml вино на доза.

Вреден за страдащите от алкохолизъм.

Това трябва да се взема предвид при бременни или кърмещи жени, деца и високирискови групи,

като пациенти с чернодробно заболяване или епилепсия.

Фулвестрант Mylan съдържа бензилов алкохол.

Това лекарство съдържа 500 mg бензилов алкохол във всеки 5 ml. Бензиловият алкохол може да

причини алергични реакции

3.

Как да използвате Фулвестрант Mylan

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е 500 mg фулвестрант (две инжекции от 250 mg/5 ml) еднократно месечно

плюс една допълнителна доза от 500 mg две седмици след първата.

Вашият лекар или медицинска сестра ще Ви инжектира Фулвестрант Mylan бавно

интрамускулно, по една инжекция от всяка страна на седалището.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Може да се нуждаете от незабавно лечение, ако получите някоя от следните нежелани

реакции:

Алергични реакции (реакции на свръхчувствителност), включително подуване на лицето,

устните, езика и/или гърлото, които може да са признаци на анафилактични реакции

Тромбoемболизъм (повишен риск за образуване на тромби)*

Възпаление на черния дроб (хепатит)

Чернодробна недостатъчност

Уведомете лекаря, фармацевта или медицинската си сестра, ако забележите някоя от

следните нежелани реакции:

Много чести нежелани реакции (може да засегнат повече от 1 на 10 души)

Реакции на мястото на инжектиране, като болка и/или възпаление

Отклонения в стойностите на чернодробните ензими (установяват се при изследване на

кръв)*;

Гадене (повдигане)

Слабост, отпадналост*

Болки в ставите и в мускулите и костите

Горещи вълни

Обрив по кожата

Алергични реакции (реакции на свръхчувствителност), включително подуване на лицето,

устните, езика и/или гърлото

Други нежелани реакции:

Чести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 10 души)

Главоболие

Повръщане, диария, загуба на апетит*

Инфекции на пикочните пътища

Болка в гърба*

Повишаване на билирубина (жлъчен пигмент, който се произвежда от черния дроб)

Тромбоемболизъм (повишен риск от образуване на кръвни съсиреци)*

Понижен брой на тромбоцитите (тромбоцитопения)

Вагинално кървене

Болка в долната част на гърба, разпространяваща се към крака от едната страна (ишиас)

Внезапна слабост, изтръпване, мравучкане или блокиране на движението на крака, особено

само от едната страна на тялото, внезапни проблеми с ходенето или с равновесието

(периферна невропатия)

Нечести нежелани реакции (може да засегнат до 1 на 100 души)

Гъста, белезникава вагинална секреция и кандидоза (инфекция)

Кръвонасядане и кървене на мястото на инжектиране

Повишаване на ГГТ – чернодробен ензим, който се открива при изследване на кръв

Възпаление на черния дроб (хепатит)

Чернодробна недостатъчност

Изтръпване, мравучкане и болка

Анафилактични реакции

* Включва нежелани реакции, за които, поради основното заболяване, точната роля на

Фулвестрант Mylan не може да се прецени със сигурност.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Фулвестрант Mylan

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка или

етикета на спринцовката след Годен до:/EXP. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява и транспортира в хладилник (2°C – 8°C).

Температурни отклонения извън диапазона 2°C – 8°C трябва да са ограничени, ненадвишаващи

28 дни при средна температура под 25°C (но над 2°C – 8°C). След евентуални температурни

отклонения, продуктът незабавно трябва да се върне към препоръчителните условия на

съхранение (да се съхранява и транспортира в хладилник при 2°C – 8°C). Температурните

отклонения имат кумулативен ефект върху качеството на продукта и 28-дневният период не

трябва да се надвишава през срока на годност на Фулвестрант Mylan. Излагането на продукта на

температури под 2°C няма да му навреди, стига да не се съхранява под – 20°C.

Предварително напълнената спринцовка да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се

предпази от светлина.

Вашият медицински специалист носи отговорност за правилното съхраняване, използване и

изхвърляне на Фулвестрант Mylan.

Това лекарство може да представлява риск за водите. Не изхвърляйте лекарствата в

канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да

изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на

околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Фулвестрант Mylan

Активното вещество е фулвестрант. Всяка предварително напълнена спринцовка (5 ml)

съдържа 250 mg фулвестрант.

Другите съставки (помощни вещества) са бензилбензоат, бензилов алкохол, етанол и

рафинирано рициново масло.

Как изглежда Фулвестрант Mylan и какво съдържа опаковката

Фулвестрант Mylan е бистър, безцветен до жълт вискозен разтвор в предварително напълнена

спринцовка с капачка, защитена от отваряне, съдържаща 5 ml инжекционен разтвор. За да се

получи препоръчаната месечна доза от 500 mg, трябва да се инжектират 2 спринцовки.

Фулвестрант Mylan се предлага в два вида опаковки – или опаковка, съдържаща 1 стъклена

предварително напълнена спринцовка, или опаковка, съдържаща 2 стъклени предварително

напълнени спринцовки. Осигурени са и обезопасени игли (BD SafetyGlide) за свързване с всяка

спринцовка.

Не всички видове опаковки може да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

MYLAN S.A.S.

117 Allée des Parcs

69800 SAINT-PRIEST

ФРАНЦИЯ

Производител

MYLAN TEORANTA

Inverin

Co. Galway

ИРЛАНДИЯ

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител

на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

BGP Products UAB

Tel: +370 5 205 1288

България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)

Česká republika

Mylan Pharmaceuticals.s.r.o.

Tel: +420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100

Danmark

Mylan AB

Tlf: + 46 855 522 750

(Sverige)

Malta

V.J.Salomone Pharma Ltd

Tel: + 356 21 22 01 74

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6172 888 01

Nederland

Mylan BV

Tel: +31 (0)20 426 3300

Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti

filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Sverige)

Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ

Τηλ: +30 210 993 6410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH

Tel: +43 1 416 2418

España

Mylan Pharmaceuticals, S.L

Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z.o.o.

Tel: + 48 22 546 64 00

France

Mylan S.A.S

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56

Hrvatska

Mylan EPD d.o.o.

Tel: +385 1 23 50 599

România

BPG Products SRL

Tel: + 40 372 579 000

Ireland

Mylan Ireland

Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenija

GSP Proizvodi d.o.o.

Tel: + 386 1 236 31 85

Ísland

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

(Svíþjóð)

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100

Italia

Mylan S.p.A

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 20 720 9555

Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co. Ltd.

Τηλ: + 357 99403969

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750

Latvija

BGP Products SIA

Tel: +371 676 055 80

United Kingdom

Generics [UK] Ltd

Tel: +44 1707 853000

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Фулвестрант Mylan 500 mg (2 x 250 mg/5 ml инжекционен разтвор) трябва да се

прилага чрез две предварително напълнени спринцовки, вижте точка 3.

Инструкции за приложение

Внимание – преди употреба не стерилизирайте обезопасената игла (подкожна игла с

предпазител BD SafetyGlide Shielding Hypodermic Needle) в автоклав. Във всеки един

момент по време на работа с иглата и при изхвърлянето й ръцете трябва да остават зад нея

За всяка от двете спринцовки:

Извадетее стъкленото тяло на спринцовката от кутията

и проверете дали не е повредено.

Отворете външната опаковка на обезопасената игла

(SafetyGlide).

Преди приложение, разтворите за парентерално

приложение трябва да се огледат за видими частици и

промяна на цвета.

Дръжте спринцовката изправена за оребрената част (C).

С другата ръка хванете капачето (A) и внимателно го

накланяйте напред-назад, докато се отдели и може да се

издърпа; не въртете (вж. Фигура 1).

Фигура 1

Отстранете капачето (A) с движение право нагоре.

За да запазите стерилността, не докосвайте върха на

спринцовката (B) (вж. Фигура 2).

Фигура 2

Поставете обезопасената игла на накрайника тип

Luer-Lok и я завъртете, докато се закрепи стабилно

(вж. Фигура 3).

Проверете дали иглата е заключена на Luer конектора,

преди да промените вертикалното положение на

спринцовката.

Издърпайте предпазителя на иглата право напред, за да

не увредите върха й.

Доближете спринцовката до мястото на приложение.

Отстранете предпазителя на иглата.

Изгонете излишния въздух от спринцовката.

Фигура 3

Приложете бавно интрамускулно (1-2 минути/инжекция)

в седалището (глутеалната област). За удобство на

прилагащия инжекцията, скосената страна на иглата е

ориентирана към лостчето (вж. Фигура 4).

Фигура 4

Веднага след инжектирането, с един пръст натиснете

лостчето, за да активирате предпазителя (вж. Фигура 5).

ЗАБЕЛЕЖКА: При активирането не насочвайте иглата

към себе си и към други хора. Изчакайте да чуете

щракване и погледнете дали върхът на иглата е покрит

напълно.

Фигура 5

Изхвърляне

Предварително напълнените спринцовки са предназначени само за еднократна употреба.

Това лекарство може да представлява риск за водите. Неизползваният лекарствен продукт или

отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.