Forxiga

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Forxiga
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Forxiga
  Европейски съюз
 • Език:
 • исландски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Lyf er notað í sykursýki,
 • Терапевтична област:
 • Sykursýki, Tegund 2, Sykursýki, Tegund 1
 • Терапевтични показания:
 • Tegund sykursýki 2 mellitusForxiga er ætlað í fullorðnir fyrir meðferð nægilega stjórnað tegund 2 sykursýki sem viðbót til að fæði og exerciseas sér þegar sjúklingar er talið óviðeigandi vegna óþol. auk þess önnur lyf fyrir meðferð tegund sykursýki 2. Fyrir rannsókn árangri með tilliti til sambland af meðferð, áhrif á blóðsykursstjórnun og hjarta viðburði, og íbúa rannsakað, sjáðu kafla 4. 4, 4. 5 og 5. 1 sykursýki mellitusForxiga er ætlað í fullorðnir fyrir meðferð nægilega stjórnað tegund 1 sykursýki sem viðbót til að insúlín í sjúklinga með ÆTTI stærri 27 kg/ m 2, þegar insúlín einn veitir ekki fullnægjandi blóðsykursstjórnun þrátt fyrir bestu insúlín meðferð.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 17

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Leyfilegt
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002322
 • Дата Оторизация:
 • 11-11-2012
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002322
 • Последна актуализация:
 • 05-05-2020

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Forxiga 5 mg filmuhúðaðar töflur

dapagliflozin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Forxiga og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Forxiga

Hvernig nota á Forxiga

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Forxiga

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Forxiga og við hverju það er notað

Upplýsingar um Forxiga

Forxiga inniheldur virka efnið dapagliflozin. Það tilheyrir flokki lyfja sem kallast sykursýkilyf til

inntöku.

Þetta eru lyf við sykursýki sem ætluð eru til inntöku.

Þau verka með því að lækka magn sykurs (glúkósa) í blóði.

Forxiga er notað hjá fullorðnum sjúklingum (18 ára og eldri).

Við hverju Forxiga er notað

Forxiga er notað við tegundum sykursýki sem kallast:

sykursýki af tegund 1 – þegar líkaminn framleiðir næstum ekkert insúlín. Forxiga á eingöngu að

nota hjá sjúklingum með sykursýki af tegund 1 sem eru í yfirþyngd eða hjá offitusjúklingum.

sykursýki af tegund 2 – þegar líkaminn framleiðir ekki nóg af insúlíni eða getur ekki notað

almennilega það insúlín sem hann framleiðir.

Báðar þessar tegundir sykursýki valda miklu magni af sykri í blóði. Forxiga fjarlægir umframsykur úr

líkamanum með þvagi. Ef þú ert með sykursýki af tegund 2 getur það hjálpað til við að koma í veg

fyrir hjartasjúkdóma.

Forxiga og önnur lyf við sykursýki

Sykursýki af tegund 1:

Forxiga er notað ef ekki næst stjórn á sykursýki af tegund 1 með insúlíni eingöngu.

Forxiga er notað ásamt insúlíni.

Sykursýki af tegund 2:

Forxiga er notað ef ekki er hægt að hafa stjórn á sykursýki af tegund 2 með mataræði og

hreyfingu.

Læknirinn getur beðið þig um að taka Forxiga:

eingöngu – ef þú þolir ekki metformin.

með öðrum lyfjum við sykursýki.

Mikilvægt er að fylgja áfram þeim ráðleggingum varðandi mataræði og hreyfingu sem þú hefur fengið

hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi.

2.

Áður en byrjað er að nota Forxiga

Ekki má nota Forxiga:

ef um er að ræða ofnæmi fyrir dapagliflozini eða einhverju öðru innihaldsefni Forxiga (talin upp

í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Hafðu samband við lækninn eða næsta sjúkrahús tafarlaust:

Ef fram kemur ógleði eða uppköst, kviðverkur, mikill þorsti, hröð og djúp öndun, ringlun,

óvanaleg syfja eða þreyta, sæt lykt af andardrætti, sætt eða málmkennt bragði í munni, eða

breytt lykt af þvagi eða svita eða hratt þyngdartap.

Einkennin hér fyrir ofan geta verið merki um ketónblóðsýringu af völdum sykursýki – alvarlegt,

stundum lífshættulegt ástand sem getur komið fram við sykursýki vegna aukins magns ketóna í

þvagi eða blóði, sem kemur fram í rannsóknum.

Hætta á að ketónblóðsýring komi fram getur aukist við langvarandi föstu, mikla áfengisneyslu,

ofþornun, ef insúlínskammtar eru minnkaðir skyndilega eða ef insúlínþörf eykst vegna stórrar

skurðaðgerðar eða alvarlegra veikinda.

Þegar þú færð meðferð með Forxiga getur ketónblóðsýring af völdum sykursýki komið fram

jafnvel þótt blóðsykurinn sé innan eðlilegra marka.

Hætta á ketónblóðsýringu af völdum sykursýki er mismikil fyrir sykursýki af tegund 1 og

tegund 2:

mjög sjaldgæf við sykursýki af tegund 2.

hættan er meiri við sykursýki af tegund 1 – það er vegna þess að líkaminn framleiðir

næstum ekkert insúlín og ketónblóðsýring af völdum sykursýki getur komið fram við

skyndilega lækkun insúlínskammts (t.d. ef gleymst hefur að gefa insúlín eða vegna

vandamála með insúlínpennann eða -dæluna).

Ef þú ert með sykursýki af tegund 1:

Talaðu við lækninn um hættuna á ketónblóðsýringu af völdum sykursýki áður en þú byrjar að

nota Forxiga.

Læknirinn segir þér hvenær þú eigir að mæla ketóna í blóði eða þvagi og hvað þú eigir að gera

ef ketóngildi hafa hækkað:

Ef gildi ketóna í blóði er á bilinu 0,6 til 1,5 mmól/l (eða ketónar í þvagi +) getur þú þurft

að taka viðbótarinsúlín, drekka vatn og, ef glúkósi í blóði er innan eðlilegra marka eða

lágur getur þú þurft að neyta kolvetna. Þú skalt mæla ketóngildi aftur eftir 2 klst. Leitaðu

læknisaðstoðar tafarlaust og hættu að nota Forxiga ef gildin eru viðvarandi og einkenni til

staðar.

Ef gildi ketóna í blóði er 1,5 til 3,0 mmól/l (eða ketónar í þvagi ++) er hugsanlegt að þú

sért að þróa með þér ketónblóðsýringu af völdum sykursýki. Leitaðu læknisaðstoðar

tafarlaust og hættu að taka Forxiga. Þú getur þurft að taka viðbótarinsúlín, drekka vatn og

ef glúkósi í blóði er innan eðlilegra marka eða lágur getur þú þurft að neyta kolvetna. Þú

skalt mæla ketóngildi aftur eftir 2 klst.

Ef gildi ketóna í blóði er yfir 3,0 mmól/l (eða ketónar í þvagi +++) ertu sennilega með

ketónblóðsýringu af völdum sykursýki, farðu á bráðamóttöku án tafar og hættu töku

Forxiga. Þú getur þurft að taka viðbótarinsúlín, drekka vatn og ef glúkósi í blóði er innan

eðlilegra marka eða lágur getur þú þurft að neyta kolvetna.

Ef þig grunar að þú sért með ketónblóðsýringu af völdum sykursýki skaltu strax hafa samband við

lækni eða næsta sjúkrahús og hætta töku lyfsins.

Hafðu tafarlaust samband við lækni ef þú finnur fyrir einkennum svo sem verkjum, eymslum, roða eða

bólgu við kynfæri eða á svæðinu milli kynfæra og endaþarms ásamt hita eða almennum lasleika. Þetta

gætu verið einkenni mjög sjaldgæfrar en alvarlegrar eða jafnvel lífshættulegrar sýkingar sem kallast

drepmyndandi fellsbólga í spöng eða Fourniers drep, sem eyðileggur vefinn undir húðinni.

Drepmyndandi fellsbólgu verður að meðhöndla tafarlaust.

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi áður en Forxiga er notað:

ef þú ert með nýrnasjúkdóm – læknirinn gæti beðið þig um að taka annað lyf.

ef þú ert með lifrarsjúkdóm.

ef þú notar blóðþrýstingslækkandi lyf og ert með sögu um lágan blóðþrýsting. Frekari

upplýsingar má finna hér fyrir neðan í „Notkun annarra lyfja samhliða Forxiga“.

ef þú ert með mjög mikinn sykur í blóði sem getur valdið vökvaskorti (mikið vökvatap).

Hugsanleg einkenni vökvaskorts eru talin upp fremst í kafla 4. Segðu lækninum frá því, áður en

þú tekur Forxiga, ef þú ert með eitthvert þessara einkenna.

ef þú ert með eða færð ógleði, uppköst eða hita eða ef þú getur ekki borðað eða drukkið. Þetta

getur valdið vökvaskorti. Læknirinn gæti beðið þig um að hætta að taka Forxiga þangað til þér

batnar, til að koma í veg fyrir vökvaskort.

ef þú færð oft þvagfærasýkingar.

Eins og á við fyrir alla sykursýkisjúklinga er mikilvægt að skoða fæturna reglulega og fylgja öllum

öðrum ráðleggingum varðandi umhirðu fóta sem heilbrigðisstarfsmaður hefur gefið þér.

Ef eitthvað af ofantöldu á við þig (eða ef þú ert ekki viss), skaltu ræða við lækninn, lyfjafræðing eða

hjúkrunarfræðing áður en þú tekur Forxiga.

Nýrnastarfsemi

Rannsaka skal nýrnastarfsemi áður en þú byrjar að taka lyfið og meðan þú tekur lyfið.

Glúkósi í þvagi

Vegna verkunarmáta Forxiga mælist þvag jákvætt fyrir sykri meðan þú tekur lyfið.

Börn og unglingar

Ekki er mælt með notkun Forxiga hjá börnum og unglingum yngri en 18 ára, þar sem það hefur ekki

verið rannsakað hjá þessum sjúklingum.

Notkun annarra lyfja samhliða Forxiga

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega

verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Segðu lækninum sérstaklega frá því:

ef þú tekur lyf sem losar vatn úr líkamanum (þvagræsilyf). Læknirinn gæti beðið þig um að

hætta að taka Forxiga. Hugsanleg einkenni of mikils vökvataps eru talin upp fremst í kafla 4.

ef þú ert með sykursýki af tegund 2 og tekur önnur lyf sem draga úr blóðsykursmagni, eins og

insúlín eða súlfónýlúrealyf. Læknirinn gæti minnkað skammta þessara lyfja til að koma í veg

fyrir að blóðsykursmagn verði of lágt (blóðsykursfall).

Ef þú notar Forxiga við sykursýki af tegund 1 er mikilvægt að þú haldir áfram að nota insúlín.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað. Ef þungun á sér stað skal stöðva meðferð með Forxiga, þar

sem notkun þess er ekki ráðlögð á öðrum og síðasta þriðjungi meðgöngu. Ráðfærðu þig við lækninn

um hvernig best er að hafa stjórn á blóðsykri á meðgöngu.

Ráðfærðu þig við lækninn ef þú vilt vera með eða ert með barn á brjósti áður en þú tekur lyfið. Ekki

nota Forxiga ef þú ert með barn á brjósti. Ekki er þekkt hvort lyfið skilst út í brjóstamjólk.

Akstur og notkun véla

Forxiga hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Notkun lyfsins með öðrum lyfjum sem kallast súlfónýlúrealyf eða insúlíni, getur valdið of lágum

blóðsykri (blóðsykursfalli) sem getur valdið einkennum eins og skjálfta, svitamyndun og breytingum á

sjón, og geta haft áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Ekki aka eða nota verkfæri eða vélar ef þig sundlar meðan þú tekur Forxiga.

Forxiga inniheldur laktósa

Forxiga inniheldur laktósa (mjólkursykur). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband

við lækninn áður en lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á Forxiga

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingi.

Hve mikið á að taka

Ef þú notar Forxiga við sykursýki af tegund 2:

Ráðlagður skammtur er ein 10 mg tafla dag hvern.

Læknirinn getur látið þig byrja á að taka 5 mg skammt ef þú ert með lifrarvandamál.

Læknirinn ávísar þeim styrkleika sem hæfir þér.

Ef þú notar Forxiga við sykursýki af tegund 1:

Ráðlagður skammtur er ein 5 mg tafla dag hvern.

Taka lyfsins

Gleyptu töfluna í heilu lagi með hálfu glasi af vatni.

Hægt er að taka töfluna með eða án matar.

Taka má töfluna hvenær dagsins sem er. Hins vegar skaltu reyna að taka töfluna alltaf á sama

tíma dags. Það auðveldar þér að muna eftir að taka hana.

Læknirinn gæti ávísað Forxiga ásamt öðrum lyfjum sem lækka blóðsykur. Mundu eftir að taka þau lyf

eins og læknirinn hefur mælt fyrir um. Þetta hjálpar til við að ná sem bestum heilsufarslegum árangri.

Mataræði og hreyfing getur stuðlað að því að blóðsykurinn nýtist betur. Mikilvægt er að fara eftir

áætlun um mataræði og hreyfingu sem læknirinn hefur ráðlagt meðan á töku Forxiga stendur.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef þú tekur fleiri töflur af Forxiga en þú átt að gera, skaltu hafa samband við lækni eða fara á

sjúkrahús án tafar. Hafðu lyfið meðferðis.

Ef gleymist að taka Forxiga

Hvernig bregðast skal við ef gleymist að taka töflu fer eftir því hversu langt er þangað til taka á næsta

skammt.

Ef 12 klst. eða meira eru þangað til taka á næsta skammt, skaltu taka skammt af Forxiga um leið

og þú manst eftir því. Síðan skaltu taka næsta skammt á venjulegum tíma.

Ef innan við 12 klst. eru þangað til taka á næsta skammt, skaltu sleppa skammtinum sem þú

gleymdir. Síðan skaltu taka næsta skammt á venjulegum tíma.

Ekki á að tvöfalda skammt af Forxiga til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Forxiga

Ekki hætta að taka Forxiga án þess að ráðfæra þig við lækninn fyrst. Blóðsykurinn gæti hækkað ef þú

tekur ekki lyfið.

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun

lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hafðu strax samband við lækni eða næsta sjúkrahús ef einhver eftirtalinna aukaverkana kemur

fram:

ofnæmisbjúgur, kemur örsjaldan fyrir (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum

10.000 einstaklingum).

Þetta eru einkenni ofnæmisbjúgs:

- þroti í andliti, tungu eða hálsi

- erfiðleikar við að kyngja

- ofsakláði og öndunarerfiðleikar.

ketónblóðsýring – sem er algeng hjá sjúklingum með sykursýki af tegund 1 (getur komið fyrir

hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) og mjög sjaldgæf hjá sjúklingum með sykursýki af

tegund 2 (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum).

Þetta eru einkenni ketónblóðsýringar (sjá einnig kafla 2 Varnaðarorð og varúðarreglur):

- aukið magn ketóna í þvagi eða blóði

- ógleði eða uppköst

- kviðverkur

- mikill þorsti

- hröð og djúp öndun

- ringlun

- óvenjuleg syfja eða þreyta

- sæt lykt af andardrætti, sætt eða málmkennt bragði í munni eða breytt lykt af þvagi eða svita

- hratt þyngdartap.

Þetta getur gerst óháð blóðsykursmagni. Læknirinn gæti ákveðið að stöðva meðferð með Forxiga

tímabundið eða varanlega.

drepmyndandi fellsbólga í spöng eða Fourniers drep, alvarleg mjúkvefssýking kynfæra eða á

svæðinu milli kynfæra og endaþarms, kemur örsjaldan fyrir.

Hættu að taka Forxiga og leitaðu til læknis eins fljótt og hægt er ef þú verður vör/var við

einhverja af eftirfarandi aukaverkunum, sem eru alvarlegar:

of mikið vökvatap (vökvaskortur), sjaldgæf aukaverkun (getur komið fyrir hjá allt að 1 af

hverjum 100 einstaklingum).

Þetta eru einkenni vökvaskorts:

- mikill munnþurrkur eða klísturstilfinning í munni, mikill þorsti

- mikil syfja eða þreyta

- lítil eða engin þvaglát

- hraður hjartsláttur.

þvagfærasýking, algeng aukaverkun (getur komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum

10 einstaklingum).

Þetta eru einkenni alvarlegrar þvagfærasýkingar:

- hiti og/eða kuldahrollur

- sviðatilfinning við þvaglát

- verkur í baki eða síðu.

Leitaðu til læknis strax ef þú tekur eftir blóði í þvagi, þó slíkt sé sjaldgæft.

Hafðu samband við lækninn eins fljótt og hægt er ef eftirfarandi aukaverkanir koma fyrir:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum)

lágt blóðsykursmagn (blóðsykursfall) – þegar lyfið er tekið með súlfónýlúrealyfi eða insúlíni

Þetta eru einkenni lágs blóðsykurs:

skjálfti, svitamyndun, mikill kvíði, hraður hjartsláttur

hungurtilfinning, höfuðverkur, sjónbreytingar

skapbreytingar eða ringl.

Læknirinn mun segja þér hvernig á að meðhöndla lágt blóðsykursmagn og hvað á að gera ef einhver

ofantalinna einkenna koma fram.

Aðrar aukaverkanir við töku Forxiga:

Algengar

kynfærasýking (þruska) í lim eða leggöngum (meðal einkenna eru erting, kláði, óvenjuleg útferð

eða ólykt)

bakverkur

meiri eða tíðari þvaglát en venjulega

breytingar á magni kólesteróls eða fitu í blóði (kemur fram í rannsóknum)

aukinn fjölda rauðra blóðkorna (kemur fram í rannsóknum)

minni kreatínínhreinsun í nýrum (kemur fram í rannsóknum) í upphafi meðferðar

sundl

útbrot

Sjaldgæfar

þorsti

hægðatregða

þvaglát að nóttu til

munnþurrkur

þyngdartap

aukning kreatíníns (kemur fram í blóðrannsóknum) í upphafi meðferðar

aukning þvagsýru (kemur fram í blóðrannsóknum)

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um

aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint

samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna

aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Forxiga

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á þynnunni eða öskjunni á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Forxiga inniheldur

Virka innihaldsefnið er dapagliflozin.

Hver Forxiga 5 mg filmuhúðuð tafla (tafla) inniheldur dapagliflozin propanediol einhýdrat sem

jafngildir 5 mg af dapagliflozini.

Önnur innihaldsefni eru:

töflukjarni: örkristallaður sellulósi (E460i), laktósi (mjólkursykur) (sjá kafla 2 „Forxiga

inniheldur laktósa“), krospóvídón (E1202), kísiltvíoxíð (E551), magnesíumsterat (E470b).

filmuhúð: pólývínýl alkóhól (E1203), títantvíoxíð (E171), makrogol 3350, talkúm (E553b), gult

járnoxíð (E172).

Lýsing á útliti Forxiga og pakkningastærðir

Forxiga 5 mg filmuhúðaðar töflur eru gular og kringlóttar og 0,7 cm í þvermál. Þær eru með „5“ á

annarri hliðinni og „1427“ á hinni.

Forxiga 5 mg töflur eru í álþynnupakkningum með 14, 28 eða 98 filmuhúðuðum töflum í órifgötuðum

dagatalsþynnum og 30x1 eða 90x1 filmuhúðaðri töflu í rifgötuðum stakskammtaþynnum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Svíþjóð

Framleiðandi

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

Þýskaland

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

SK10 2NA

Bretland

Bristol-Myers Squibb Company

Contrada Fontana del Ceraso

IT-03012 Anagni (FR)

Ítalía

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V.

Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550

България

АстраЗенека България ЕООД

Тел.: +359 (2) 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V.

Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft.

Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd

Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2 106871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0

España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o.

Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z.

Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010

Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.