Firdapse (previously Zenas)

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Firdapse (previously Zenas)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Firdapse (previously Zenas)
  Европейски съюз
 • Език:
 • чешки

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Ostatní léky pro nervový systém,
 • Терапевтична област:
 • Lambert-Eatonův myastenický syndrom
 • Терапевтични показания:
 • Symptomatická léčba Lambert-Eatonova myastenického syndromu (LEMS) u dospělých.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 17

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Autorizovaný
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/001032
 • Дата Оторизация:
 • 22-12-2009
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/001032
 • Последна актуализация:
 • 23-09-2019

Доклад обществена оценка

EMA/246404/2010

EMEA/H/C/001032

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Firdapse

amifampridinum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Firdapse. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Firdapse.

Co je Firdapse?

Firdapse je léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku amifampridin. K dispozici je ve formě tablet

(10 mg).

K čemu se přípravek Firdapse používá?

Přípravek Firdapse se používá k léčbě příznaků Lambert-Eatonova myastenického syndromu (LEMS) u

dospělých. LEMS je onemocnění, při kterém se u pacientů objevuje svalová slabost v důsledku poruchy

přenosu nervových elektrických impulsů do svalů.

Jelikož počet pacientů s LEMS je nízký, toto onemocnění se považuje za zřídka se vyskytující a

přípravek Firdapse byl dne 18. prosince 2002 označen jako „léčivý přípravek pro vzácná onemocnění“.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Jak se přípravek Firdapse používá?

Léčba přípravkem Firdapse by měla být zahájena pouze pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou

LEMS.

Doporučená počáteční dávka přípravku Firdapse je 15 mg denně, přičemž tuto dávku lze každých 4 až

5 dní zvyšovat o 5 mg až do maximální dávky 60 mg/den. Přípravek Firdapse se užívá v oddělených

Léčivý přípravek dříve známý pod názvem Zenas.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

dávkách, třikrát nebo čtyřikrát denně, přičemž každá jednotlivá dávka by neměla přesáhnout 20 mg.

Přípravek Firdapse by se měl užívat s jídlem.

Jak přípravek Firdapse působí?

K dosažení kontrakce svalů je nezbytné, aby nervy přenášely elektrické impulsy do svalů

prostřednictvím chemického posla zvaného acetylcholin. Acetylcholin se z nervových zakončení

uvolňuje během tzv. depolarizace.

Léčivá látka v přípravku Firdapse, amifampridin, je blokátor draslíkového kanálu, který zabraňuje

výstupu nabitých částic draslíku z nervových buněk. To prodlužuje fázi depolarizace, což umožňuje

delší uvolňování acetylcholinu z nervů a následně stimulaci kontrakce svalů.

Jak byl přípravek Firdapse zkoumán?

Jelikož léčivé přípravky obsahující amifampridin se v Evropské unii používají již déle než 20 let,

společnost na podporu používání přípravku Firdapse předložila výsledky studií z vědecké literatury

týkajících se amifampridinu. Ve dvou publikovaných studiích, do kterých bylo zařazeno celkem 38

dospělých s LEMS, byl amifampridin srovnáván s placebem (léčbou neúčinným přípravkem). Hlavní

měřítka účinnosti byla založena na hodnocení práce svalů pomocí bodovacího systému, a to buď skóre

neurologického deficitu (NDS) nebo kvantitativního skóre myastenie gravis (QMG). Pacienti s nižším

skóre NDS nebo QMG mají lepší svalovou funkci. V další studii, která byla zaměřena na sumační svalový

akční potenciál (CMAP), byly sloučeny údaje ze dvou publikovaných studií. CMAP je měřítkem elektrické

aktivity svalů. Navíc byl zkoumán účinek přípravku Firdapse na interval QT (elektrickou aktivitu srdce).

Jaký přínos přípravku Firdapse byl prokázán v průběhu studií?

Přípravek Firdapse byl v rámci léčby pacientů s LEMS účinnější než placebo. V jedné studii došlo u

pacientů užívajících přípravek Firdapse ke snížení skóre NDS ze 40 na 22 bodů, zatímco u pacientů,

kteří užívali placebo, došlo k poklesu na 35 bodů. V druhé studii bylo u pacientů užívajících přípravek

Firdapse zaznamenáno snížení skóre QMG o 2 body ve srovnání s nárůstem o 0,25 bodu u pacientů,

kteří užívali placebo. Ve třetí kombinované studii došlo u pacientů užívajících přípravek Firdapse ve

srovnání s pacienty, kteří užívali placebo, k významnějšímu zlepšení potenciálu CMAP. Ve studii

zaměřené na interval QT nebyl u amifampridinu zaznamenán žádný účinek na aktivitu srdce, což

dokazují elektrokardiogramy zdravých dobrovolníků účastnících se studie.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Firdapse?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Firdapse jsou parestezie (abnormální pocity, jako je brnění

a mravenčení) a gastrointestinální poruchy, jako jsou epigastralgie (bolest v nadbřišku), průjem,

nauzea (pocit nevolnosti) a bolest břicha.

Přípravek Firdapse nesmějí užívat pacienti trpící epilepsií a dále pacienti s nekontrolovaným astmatem

nebo vrozeným syndromem QT (poruchou srdeční frekvence). Nesmí být podáván souběžně se

sultopridem (antipsychotikem) nebo léky, které způsobují prodloužení intervalu QTc (změnu elektrické

aktivity srdce). Rovněž nesmí být podáván souběžně s léky, které mají úzké terapeutické okno. Léčivý

přípravek s úzkým terapeutickým oknem může snadno vyvolat nežádoucí účinky, je-li podán v dávce o

něco málo vyšší, než je doporučená dávka.

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Firdapse je uveden v příbalové informaci.

Firdapse

EMA/194554/2014

strana 2/3

Na základě čeho byl přípravek Firdapse schválen?

Výbor CHMP rozhodl, že přínosy přípravku Firdapse převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu

bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Přípravek Firdapse byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke vzácné

povaze tohoto onemocnění nebylo možné o přípravku Firdapse získat úplné informace. Evropská

agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace a tento souhrn bude podle

potřeby aktualizován.

Jaké informace o přípravku Firdapse nebyly dosud předloženy?

Výrobce přípravku Firdapse předloží další údaje ze studií na experimentálních modelech týkajících se

nádorových onemocnění.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Firdapse?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Firdapse byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Firdapse zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i

pacienti.

Společnost, která přípravek Firdapse dodává na trh, navíc byla požádána o zřízení registru pacientů pro

pacienty s LEMS. Společnost zajistí, aby všichni zdravotničtí pracovníci, u nichž se předpokládá, že

budou přípravek používat, obdrželi informace o tom, jak do tohoto registru zařadit své pacienty.

Další informace o přípravku Firdapse

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Zenas platné v celé Evropské unii dne

23. prosince 2009. Název tohoto léčivého přípravku se dne 28. ledna 2010 změnil na Firdapse.

Plné znění Evropské veřejné zprávy o hodnocení (EPAR) pro přípravek Firdapse je k dispozici na

internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European

public assessment reports. Další informace o léčbě přípravkem Firdapse naleznete v příbalové

informaci (rovněž součástí zprávy EPAR) nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Firdapse vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná

onemocnění je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 04-2014.

Firdapse

EMA/194554/2014

strana 3/3

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRA

VKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

FIRDAPSE 10 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje amifampridini phosphas odpovídající amifampridinum 10 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Bílá, kulatá tableta, plochá na jedné straně s půlicí rýhou na druhé straně.

Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Symptomatická léčba Lambert-Eatonova myastenického syndromu (LEMS) u dospělých.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba má být zahájena pod dohledem lékaře se zkušenostmi s léčbou tohoto onemocnění.

Dávkování

Přípravek FIRDAPSE má být podáván v dílčích dávkách třikrát nebo čtyřikrát denně. Doporučená

počáteční dávka je 15 mg amifampridinu denně, přičemž tato dávka může být zvyšována o 5 mg

každých 4 až 5 dní až do maximální dávky 60 mg/den. Jednotlivá dávka by neměla překročit 20 mg.

Tablety se užívají spolu s jídlem. Další informace týkající se biologické dostupnosti amifampridinu při

podání po jídle a nalačno viz bod 5.2.

Při ukončení léčby mohou mít pacienti některé příznaky Lambert-Eatonova myastenického syndromu

(LEMS).

Porucha funkce ledvin nebo jater

Přípravek FIRDAPSE má být u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater používán s opatrností.

U pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin se doporučuje počáteční

dávka 5 mg amifampridinu (půl tablety) jednou denně. U pacientů s lehkou poruchou funkce jater

nebo ledvin je doporučována počáteční dávka 10 mg amifampridinu (5 mg dvakrát denně) denně. U

těchto pacientů je třeba dávku titrovat pomaleji než u

pacientů bez poruchy funkce ledvin nebo jater,

přičemž dávky lze zvyšovat o 5 mg každých 7 dní. Pokud se objeví jakékoli nežádoucí účinky,

postupné zvyšování dávky je třeba přerušit (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku FIRDAPSE u dětí a dospívajících ve věku od 0 do 17 let nebyla

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Pouze perorální podání.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Epilepsie

Nekontrolované astma

Souběžné podávání sultopridu (viz body 4.5 a 5.1)

Souběžné podávání léčivých přípravků s úzkým terapeutickým oknem (viz bod 4.5)

Souběžné podávání léčivých přípravků, o nichž je známo, že mohou způsobit prodloužení QTc

U pacientů s vrozenými QT syndromy (viz bod 4.4)

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Porucha funkce ledvin a jater

Farmakokinetika amifampridinu byla hodnocena v klinickém hodnocení I. fáze s jednorázovým

podání u pacientů s poruchou funkce ledvin (viz bod 5.2).

U pacientů s poruchou funkce jater dosud nebyly provedeny žádné studie. Vzhledem k riziku značně

zvýšené expozice léčivému přípravku musí být pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater pečlivě

monitorováni. Dávka amifampridinu má být u pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater titrována

pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin a jater. Postupné zvyšování dávky má být přerušeno,

objeví-li se jakékoli nežádoucí účinky (viz bod 4.2).

Záchvaty křečí

Expozice amifampridinu je spojována se zvýšeným rizikem epileptických záchvatů. Riziko záchvatů

je závislé na dávce a je zvýšené u pacientů s rizikovými faktory, které snižují epileptický práh, včetně

podávání v kombinaci s dalšími léčivými přípravky známými tím, že epileptický práh snižují (viz

bod 4.5). V případě záchvatu je třeba léčbu přerušit.

Karcinogenní riziko

V 2leté dietární studii kancerogenity byly u potkanů léčených amifampridinem pozorovány benigní a

maligní schwannomy (viz bod 5.3). Amifampridin nebyl genotoxický ve standardní baterií testů in

vitro a in vivo. Korelace mezi použitím amifampridinu a vznikem tumorů u člověka není v současnosti

známá.

Většina schwannomů je benigních a asymptomatických. Mohou být přítomny na mnoha místech, proto

se klinické projevy mohou lišit. Diagnóza schwannomu se má zvažovat u pacientů, kteří vykazují

příznaky jako hmatný útvar, který je bolestivý při palpaci, nebo symptomy podobné kompresivní

neuropatii. Schwannomy jsou obecně pomalu rostoucí a mohou být měsíce až roky asymptomatické.

Prospěch pokračující léčby amifampridinem je nutné přezkoumat u každého pacienta, u něhož se

objeví schwannom.

Amifampridin je nutno používat s opatrností u pacientů se zvýšeným rizikem schwannomů, jako jsou

pacienti s takovými tumory, neurofibromatózou typu 2 nebo schwannomatózou v anamnéze.

Srdeční účinky

Klinické a elektrokardiografické (EKG) sledování je indikováno při zahájení léčby a poté každoročně.

V případě známek a příznaků svědčících o srdečních arytmiích je třeba okamžitě provést EKG.

Souběžná onemocnění

Pacienti musí být upozorněni, aby informovali každého lékaře, kterého navštíví, že užívají tento léčivý

přípravek, neboť může být nezbytné pečlivé sledování současně probíhajícího onemocnění, obzvláště

astmatu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakokinetické interakce

Léčivé přípravky eliminované metabolismem nebo aktivní sekrecí

Nejsou k dispozici žádné údaje o účincích amifampridinu na metabolismus nebo aktivní sekreci jiných

léčivých přípravků. Pacientům se souběžnou léčbou léčivými přípravky eliminovanými

prostřednictvím metabolismu nebo aktivní sekrecí je tedy třeba věnovat zvláštní péči. Doporučuje se

sledování, pokud je možné. Je-li to nezbytné, má být dávka souběžně podávaného léčivého přípravku

upravena. Souběžné podávání léčivých přípravků s úzkým terapeutickým oknem je kontraindikováno

(viz bod 4.3).

Látky, které jsou silnými inhibitory enzymů metabolizujících léčivé přípravky (viz bod 5.2)

Není pravděpodobné, že by účinné inhibitory enzymů cytochromu P450 (CYP450), např. cimetidin či

ketokonazol, inhibovaly metabolismus amifampridinu zprostředkovaný lidskými enzymy N-acetyl-

transferázami (NAT) a způsobovaly tak zvýšenou expozici amifampridinu. Výsledky z in vitro studie

inhibice CYP450 naznačují, že není pravděpodobné, že by amifampridin hrál roli v na metabolismu

založených klinických lékových interakcích souvisejících s inhibicí metabolismu současně

podávaných léčivých přípravků zprostředkovanéh

o CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9,

CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 a CYP3A4. Nicméně má být při zahájení léčby účinnými inhibitory

enzymů nebo renálních transportérů u pacientů pečlivě sledován výskyt nežádoucích účinků. Je-li

léčba účinnými inhibitory přerušena, má být u pacientů sledována účinnost, neboť může být nutné

zvýšit dávku amifampridinu.

Látky, které jsou silnými induktory enzymů metabolizujících léčivé přípravky (viz bod 5.2)

Výsledky z in vitro studií naznačují nízký potenciál k lékovým interakcím způsobeným indukcí

enzymů CYP1A2, CYP2B6 a CYP3A4 navozenou amifampridinem.

Farmakodynamické interakce

Na základě farmakodynamických vlastností amifampridinu je souběžné užívání se sultopridem nebo

jinými léčivými přípravky, o kterých je známo, že způsobují prodloužení QT intervalu (např.

disopyramid, cisaprid, domperidon, rifampicin a ketokonazol), kontraindikováno, neboť tato

kombinace může vést ke zvýšenému riziku ventrikulární tachykardie, zejména typu torsade de pointes

(viz body 4.3 a 5.1).

Kombinace vyžadující bezpečnostní opa

tření pro použití

Léčivé přípravky, o kterých je známo, že snižují epileptický práh

Současné používání amifampridinu a látek, o kterých je známo, že snižují epileptický práh, může vést

ke zvýšení rizika záchvatů. Rozhodnutí podávat souběžně prokonvulzivní látky nebo látky snižující

práh vzniku křečí je třeba pečlivě zvážit s ohledem na závažnost doprovodných rizik. Tyto látky

zahrnují většinu antidepresiv (tricyklická antidepresiva, selektivní inhibitory vychytávání serotoninu),

neuroleptika (fenothiaziny a butyrofenony), meflochin, bupropion a tramadol (viz body 4.4 a 5.1).

Kombinace, které je třeba zvážit

Léčivé přípravky s atropinovými účinky

Souběžné podávání přípravku amifampridin a léčivých přípravků s atropinovými účinky může snížit

účinek obou léčivých látek a je třeba jej zvážit. Léčivé přípravky s atropinovými účinky zahrnují

tricyklická antidepresiva, většinu H1 atropinových antihistaminik, anticholinergika, antiparkinsonika,

atropinová spasmolytika, disopyramid, fenothiazinová neuroleptika a klozapin.

Léčivé přípravky s cholinergními účinky

Souběžné podávání přípravku amifampridin a léčivých přípravků s cholinergními účinky (např.

přímých nebo nepřímých inhibitorů cholinesterázy) může vést ke zvýšení účinků obou přípravků a je

třeba je zvážit.

Léčivé přípravky obsahující nedepolarizující svalová relaxancia

Souběžné podávání přípravku amifampridin a léčivých přípravků s účinky nedepolarizujících

svalových myorelaxancií (např. mivakurium, piperkurium) může vést ke snížení účinků obou

přípravků a je třeba je zvážit.

Léčivé přípravky obsahující depolarizující svalová relaxancia

Souběžné podávání přípravku amifampridin a léčivých přípravků s účinky depolarizujících svalových

myorelaxancií (např. suxa

methonium) může vést ke snížení účinků obou přípravků a je třeba je zvážit.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Přípravek FIRDAPSE nemá být během těhotenství podáván. Ženy ve fertilním věku musí během léčby

přípravkem FIRDAPSE používat účinnou antikoncepci. Pro amifapridin nejsou k dispozici dostatečné

klinické údaje o expozici v těhotenství. U králíků bylo prokázáno, že amifampridin nemá žádný vliv

na životaschopnost embryí a plodů a jejich vývoj, u potkanů však došlo ke zvýšení počtu matek

předčasně vrhnoucích mláďata (viz bod 5.3).

Kojení

Není známo, zda se amifampridin vylučuje do lidského mateřského mléka. Dostupné údaje

o reprodukci u zvířat prokázaly přítomnost amifampridinu v mléku laktujících matek. Hodnocení

kojených novorozených zvířat neprokázala známky nežádoucích účinků po expozici amifampridinu

v mateřském mléku. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku

je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku FIRDAPSE.

Fertilita

K dispozici jsou neklinické údaje o bezpečnosti s ohledem na účinky amifampridinu na rozmnožovací

funkce. V neklinických studiích s amifampridinem nebyly pozorovány škodlivé účinky na fertilitu (viz

bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem k nežádoucím účinkům, jako je ospalost, závratě, záchvaty křečí a rozmazané vidění, může

mít amifampridin mírný až středně výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje (viz

bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního pro

filu

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou parestezie (jako je periferní a peribukální parestezie) a

gastrointestinální poruchy (jako je epigastralgie, průjem, nauzea a bolest břicha). Intenzita a výskyt

většiny nežádoucích účinků jsou závislé na dávce přípravku.

Tabulka 1 níže uvádí seznam nežádoucích účinků hlášených u přípravku amifampridin.

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Frekvence definované jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až

< 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných

údajů nelze určit). V každé skupině jsou nežádoucí účinky uvedeny podle klesající závažnosti.

Frekvence jsou odhadnuty podle klinické studie pro vyhodnocení účinků amifampridinu podávaného

jednorázově v dávce 30 mg nebo 60 mg zdravým dobrovolníkům na srdeční repolarizaci.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky hlášené u přípravku FIRDAPSE

MedDRA

Třída orgánových

systémů

MedDRA

Preferovaný název

Frekvence

Psychiatrické

poruchy

Poruchy spánku, úzkost

Není známo

Křeče, chorea, myoklonie, ospalost, slabost, únava,

bolest hlavy

Není známo

Poruchy nervového

systému

Závratě

, hypestezie

, parestezie

Velmi časté

Poruchy oka

Rozmazané vidění

Není známo

Srdeční poruchy

Poruchy srdečního rytmu, palpitace

Není známo

Raynaudův syndrom

Není známo

Cévní poruchy

Chladné končetiny

Časté

Respirační, hrudní a

mediastinální

poruchy

Bronchiální hypersekrece, astmatický záchvat u

astmatiků nebo pacientů s astmatem v anamnéze,

kašel

Není známo

Orální hypestezie

, orální parestezie

, periferní a

peribukální parestezie, nauzea

Velmi časté

Bolest břicha

Časté

Gastrointestinální

poruchy

Průjem a epigastralgie

Není známo

Poruchy jater a

žlučových cest

Zvýšené hladiny jaterních enzymů (aminotransferáz)

Není známo

Poruhcy kůže a

podkožní tkáně

Hyperhidróza

, studený pot

Velmi časté

1

Nežádoucí účinky hlášené v klinické studii hodnotící účinky amifampridinu podávaného jednorázově

v dávce 30 mg nebo 60 mg zdravým dobrovolníkům na srdeční repolarizaci.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků uvedeného v Dodatku V

4.9

Předávkování

Zkušenosti s předávkováním jsou omezené. Projevy akutního předávkování zahrnují zvracení a bolest

břicha. V případě předávkování má pacient přerušit léčbu. Není známo žádné specifické antidotum.

Podpůrnou péči je třeba poskytnout podle klinického stavu, včetně pečlivého sledování vitálních

funkcí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: jiná léčiva nervového systému, ATC kód: N07XX05.

Mechanismus účinku

Amifampridin blokuje draselné kanály závislé na napětí, a tím prodlužuje presynaptickou depolarizaci

buněčné membrány. Prodloužením akčního potenciálu zvyšuje přenos vápníku do nervových

zakončení. Výsledné zvýšení koncentrací vápníku uvnitř buněk posiluje exocytózu měchýřků

obsahujících acetylcholin, což postupně zvyšuje neuromuskulární přenos.

To zlepšuje svalovou sílu a amplitudy klidového sumačního svalového akčního potenciálu (CMAP)

s celkově pozorovaným průměrným rozdílem 1,69 mV (95% CI 0,60 až 2,77).

Farmakodynamické účinky

Farmakodynamický profil amifampridinu byl zkoumán pro celou řadu dávek. Prospektivní, placebem

kontrolovaná randomizovaná studie s 26 pacienty s Lambert-Eatonovým myastenickým syndromem

(LEMS) zaznamenala klinickou účinnost amifampridinu ve standardní doporučené maximální

dávce 60 mg/den (Sanders et al 2000). Dvě další studie s celkem 57 pacienty s LEMS přinesly údaje o

vyšších dávkách amifampridinu. McEvoy et al 1989 přinesl údaje z krátkodobé studie s 12 pacienty

s LEMS, která prokázala, že podávání amifampridinu v dávkách do 100 mg/den po dobu 3 dnů bylo

účinné v léčbě autonomních a motorických symptomů LEMS. Sanders et al 1998

předložil údaje o

účinnosti a bezpečnosti léčby amifampridinem v dávkách do 100 mg/den u 45 pacientů s LEMS, kteří

byli léčeni v průměru 31 měsíců. Za výjimečných okolností mohou být vyšší dávky až do

maxima 80 mg/den přínosem, jsou-li podávány za náležitého bezpečnostního sledování. Doporučuje

se, aby titrace dávky od 60 mg/den do 80 mg/den byla prováděna v 5mg přírůstcích každých 7 dní.

Postupné zvyšování dávky je třeba přerušit, jsou-li pozorovány jakékoli nežádoucí účinky nebo EKG

abnormality.

Na základě jednorázového podání 30 mg nebo 60 mg amifampridin-fosfátu zdravým dobrovolníkům

byla hodnocena závislost QTc na farmakokinetických faktorech, vypovídající o účinku koncentrace

amifampridinu na srdeční repolarizaci. Toto hodnocení bylo provedeno v rámci randomizované,

dvojitě zaslepené zkřížené studie fáze I, jejímž cílem bylo určení vlivu amifampridin-fosfátu

podávaného v těchto dávkách na EKG ve srovnání s placebem a moxifloxacinem (pozitivní kontrola)

u pomalu acetylujících zdravých mužů a žen (n = 52). Při měření srdeční frekvence a doby trvání

intervalů PR a QRS nebyly zjištěny žádné účinky amifampridin-fosfátu na srdeční frekvenci,

atrioventrikulární převod nebo srdeční depolarizaci. U žádného subjektu se po podání

ifampridin-fosfátu nevyskytly nové, klinicky významné morfologické změny na EKG. Na základě

hodnocení intervalu QTc nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky amifampridin-fosfátu na srdeční

repolarizaci.

Klinická účinnost a bezpečnost

Dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná vyřazovací studie pro vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti

amifampridin-fosfátu u pacientů s LEMS byla provedena u dospělých pacientů ve věku 18 let nebo

starších (n=26). U pacientů byla udržována stabilní dávka a frekvence podávání amifampridin- fosfátu

po dobu alespoň 7 dní před randomizací. V této čtyřdenní studii byli pacienti v den 0 randomizováni

(1:1) do skupiny s amifampridin-fosfátem (v optimální dávce pro pacienta) nebo do skupiny s

placebem. Výchozí posouzení bylo stanoveno v den 0. Primárním cílovým parametrem byla změna od

výchozí hodnoty (change from baseline, CFB) ve skóre celkového dojmu pacienta (Patient (Subject)

Global Impression, SGI) a kvantitativního skóre myasthenia gravis (Quantitative Myasthenia Gravis,

QMG) v den 4. Sekundárním parametrem účinnosti byla změna oproti výchozí hodnotě u skóre CGI-I

ve dni 4, které bylo určeno ošetřujícím lékařem. Pacientům bylo dovoleno užívat stabilní dávky

periferně účinkujících inhibitorů cholinesterázy nebo kortikosteroidy. Pacienti současně užívající

imunomodulační léčiva (např. azathioprin, mykofenolát, cyklosporin), rituximab, intravenózně

podávaný imunoglobulin G a pacienti podstupující plazmaferézu byli ze studie vyloučeni. Medián

věku pacientů byl 55,5 let (rozmezí: 31 až 75 let) a 62 % byly ženy a 38 % byli muži.

Po 4denním dvojitě zaslepeném období s přerušením si pacienti léčení amifampridin-fosfátem udrželi

svalovou sílu oproti pacientům léčeným placebem, u kterých se projevilo zhoršení svalové síly.

Pozorovaný průměrný rozdíl v celkovém skóre QMG a změna SGI oproti výchozímu skóre mezi

jednotlivými léčbami byla -6,54 (95% CI: -9,78, -3,29; p=0,0004) a 2,95 (95% CI: 1,53, 4,38;

p=0,0003), obě hodnoty statisticky významné ve prospěch amifampridin-fosfátu. Kromě toho

prokázalo CGI-I skóre v den 4 určené lékařem významné zlepšení u pacientů užívajících

amifampridin-fosfát ve srovnání s placebem (p=0,0020).

Souhrn změn primárních a sekundárních cílových parametrů účinnosti oproti výchozímu stavu

Hodnocení

Amifampridin (n=13)

Placebo (n=13)

QMG skóre

a

LS průměr

0,00

6,54

Odchylka LS průměru (95% CI)

-6,54 (-9,78; -3,29)

p-hodnota

0,0004

SGI skóre

b

LS průměr

-0,64

-3,59

Odchylka LS průměru (95% CI)

2,95 (1,53; 4,38)

p-hodnota

0,0003

CGI-I skóre

c

Průměr (SD)

3,8 (0,80)

5,5 (1,27)

p-hodnota

0,0020

Celkový rozsah QMG skóre 0–39, 13 položek, 0–3 body v každém testu. Více bodů = horší

příznaky.

SGI je 7bodová stupnice, která hodnotí celkový dojem účinků hodnocené léčby (1=hrozný

až 7=nadšen(a)).

CGI-I je 7bodová stupnice na základě změn příznaků, chování a funkčních schopností (1=velké

zlepšení až 7=velké zhoršení).

CFB pro celkové skóre QMG byla modelována jako odpověď s pevnými podmínkami účinků

pro léčbu a skóre QMG ve výchozím stavu.

p-hodnota pro rozdíly v léčbě na základě Wilcoxon rank sum testu.

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností”. Znamená to, že vzhledem ke

vzácné povaze onemocnění, pro které je indikován, nebylo možné získat úplné informace o přínosech

a rizicích tohoto léčivého přípravku.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nově dostupné informace a

tento souhrn údajů o přípravku bude podle potřeby aktualizován.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Perorálně podaný amifampridin se u člověka rychle absorbuje a vrcholu plazmatické koncentrace je

dosaženo do 0,6 až 1,3 hodiny (průměrné hodnoty).

U člověka jsou rychlost a rozsah absorpce amifampridinu ovlivněny potravou (viz tabulka 2). Při

podání amifampridin-fosfátu s jídlem bylo zaznamenáno snížení C

a AUC a zvýšení doby do

dosažení maximálních koncentrací v plazmě. Dvojnásobné zvýšení doby k dosažení C

) bylo

pozorováno za přítomnosti jídla. Podobně C

a AUC

0-∞

byly větší při podání nalačno než při podání

s jídlem. Celkově jídlo zpomalovalo a snižovalo absorpci amifampridinu při snížení expozice u C

v průměru o ~44 % a snížilo expozici u AUC o ~20 % na základě poměrů geometrických průměrů (od

jídla do lačnění).

Ve studii zkoumající vliv potravy byly mezi subjekty zaznamenány 3-4násobné rozdíly ve zdánlivém

terminálním poločase eliminace v plazmě. Na základě vylučování nemetabolizovaného amifampridinu

a hlavního 3-N-acetylovaného metabolitu amifampridinu v moči je biologická dostupnost

přibližně 93-100%.

Tabulka 2: Farmakokinetické parametry amifampridinu u subjektů po jídle a nalačno po

podání jednorázové perorální dávky amifampridin-fosfátu

Amifampridin

20 mg

C

max

(ng/ml)

průměr (SD);

rozmezí

AUC

0-∞

(ng·h/ml)

průměr (SD);

rozmezí

T

max

(hod.)

průměr (SD);

rozmezí

t

1/2

(hod.)

průměr (SD); rozmezí

Nalačno

(N=45)

59,1 (34,4); 16-137

117 (76,6); 22,1-271

0,637 (0,247); 0,25-1,5

2,5 (0,73); 1,23-4,31

Po jídle*

(N=46)

40,6 (31,3); 2,81-132

109 (76,4); 9,66-292

1,31 (0,88); 0,5-4,0

2,28 (0,704); 0,822-3,78

* Požití standardizovaného jídla s vysokým obsahem tuku

U zdravých dobrovolníků ve studii byla systémová expozice amifampridinu významně ovlivněna

celkovou metabolickou aktivitou (acetylací) enzymů NAT a typem genotypu NAT2. Geny NAT jsou

vysoce polymorfní, což má za následek fenotypy s různou rychlostí acetylace, od pomalé k rychlé. Ve

studii se zdravými dobrovolníky byli účastníci rozděleni na skupinu s rychlou (poměr kofein:

metabolit >0,3) a pomalou acetylací (hodnota poměru <0,2 ). Při pomalé acetylaci byla expozice

amifampridinu významně vyšší než při rychlé acetylací. Mezi oběma skupinami byly zjištěny

statisticky významné rozdíly ve farmakokinetických parametrech amifampridinu (C

, AUC

0-∞

1/2

zdánlivá clearance), a to při všech dávkách. V této studii bylo při pomalé acetylaci zaznamenáno více

nežádoucích účinků než při rychlé acetylaci. Bezpečnostní profil v této studii je konzistentní

s nežádoucími účinky pozorovanými u pacientů užívajících amifampridin.

Tabulka 3: Průměrné hodnoty farmakokinetických parametrů amifampridinu u zdravých osob

po jednorázové perorální dávce (5-30 mg) při pomalé a rychlé acetylaci

Dávka

amifampridinu

(mg)

5

10

20

30

Účastníci (N)

Rychlost

acetylace

Rychle

Pomalu

Rychle

Pomalu

Rychle

Pomalu

Rychle

Pomalu

Průměrné hodnoty farmakokinetických parametrů amifampridinu

(ng·h/ml)

2,89

30,1

9,55

66,3

24,7

43,5

0-∞

(ng·h/ml)

3,57

32,1

11,1

68,9

26,2

45,2

(ng/ml)

3,98

17,9

9,91

34,4

16,2

56,7

25,5

89,6

0,750

0,830

0,805

1,14

1,04

1,07

0,810

1,29

0,603

2,22

1,21

2,60

1,23

2,93

1,65

3,11

Průměrná hodnota u poměru acetylace kofeinu u těchto 12 pacientů užívající čtyři stoupající dávky

činil 0,408 (rychlá) a 0,172 (pomalá acetylace).

Distribuce

Distribuce amifampridinu byla zkoumána u potkanů. Po perorálním podání radioaktivně značeného

C] amifampridinu je radioaktivní materiál rychle absorbován z gastrointestinálního traktu a široce

distribuován po celém těle. Koncentrace v tkáních jsou většinou podobné jako koncentrace v plazmě

nebo vyšší; nejvyšší koncentrace se nacházejí ve vylučovacích orgánech (játrech, ledvinách a

gastrointestinálním traktu) a některých žlázových tkáních (slzných, slinných a slizničních žlázách,

hypofýze a štítné žláze).

Biotransformace

In vitro a in vivo studie u člověka naznačují, že amifampridin je metabolizován na jediný

hlavní 3-N-acetylovaný metabolit amifampridinu.

Eliminace

U člověka je 93,2 % až 100 % amifampridinu vyloučeno do moči do 24 hodin po podání dávky ve

formě amifampridinu (19 %) a ve formě jejího 3-N-acetylovaného metabolitu amifampridinu (74,0 %

až 81,7 %). Plazmatický eliminační poločas je přibližně 2,5 hodiny pro amifampridin a 4 hodiny

pro 3-N-acetylovaný metabolit amifampridinu.

Celková clearance amifampridinu je převážně způsobena metabolismem N-acetylací a fenotyp

acetylátoru má větší účinek na metabolismus jednotlivce a eliminaci amifampridinu, než má eliminace

prostřednictvím funkce ledvin (viz tabulka 4).

Porucha funkce ledvin

Expozice amifampridinu byla obecně vyšší u subjektů s poruchou funkce ledvin než u subjektů

s normání funkcí ledvin, nicméně fenotyp NAT2 měl větší účinek na expozici jednotlivců

amifampridinu než stav funkce ledvin (viz tabulka 4). Expozice amifampridinu prostřednictvím AUC

0–

byla až 2krát vyšší u pomalých acetylátorů a až 3krát vyšší u rychlých acetylátorů s těžkou poruchou

funkce ledvin v porovnání se subjekty s normální funkcí ledvin. Expozice prostřednictvím C

byla

marginálně ovlivněna poruchou funkce ledvin bez ohledu na stav acetylace.

Naproti tomu hladiny expozice 3-N-acetyl metabolitu byly postiženy ve větší míře poruchou funkce

ledvin, než tomu bylo u amifampridinu. Expozice 3-N-acetyl metabolitu prostřednictvím AUC

0–∞

byla

až 6,8krát vyšší u pomalých acetylátorů a až 4krát vyšší u rychlých acetylátorů s těžkou poruchou

funkce ledvin v porovnání se subjekty s normální funkcí ledvin. Expozice prostřednictvím C

byla

jen marginálně ovlivněna poruchou funkce ledvin bez ohledu na stav acetylace. Přestože je metabolit

inaktivní v draslíkových kanálech, potenciální účinky mimo cíl jsou díky akumulaci neznámé.

Tabulka 4: Průměrné FK parametry amifampridinu u subjektů s normální funkcí ledvin a

subjektů s poruchou funkce ledvin po jednorázovém podání perorální dávky

(10 mg) u fenotypů pomalých a rychlý acetylátorů

Stav

funkce

ledvin

Normální

Lehká porucha

Středně těžká

porucha

Těžká porucha

Subjekty

Fenotyp

NAT2

Rychlý

Pomalý

Rychlý

Pomalý

Rychlý

Pomalý

Rychlý

Pomalý

Průměrné FK parametry amifampridinu

0-∞

(ng·h/ml)

10,7

59,1

16,1

81,3

14,3

32,8

(ng/ml)

7,65

38,6

11,1

33,5

8,33

52,5

9,48

44,1

0,44

0,43

0,88

0,88

0,51

0,55

0,56

0,63

1,63

2,71

1,86

2,95

1,72

3,89

1,64

3,17

Stav

funkce

ledvin

Normální

Lehká porucha

Středně těžká

porucha

Těžká porucha

Průměrné FK parametry 3-N-acetyl amifampridinu

0 -∞

(ng·h/ml)

1264

1307

2724

1451

3525

4014

(ng/ml)

1,13

0,75

1,44

1,38

2,00

1,13

1,63

2,81

4,32

4,08

5,35

7,71

13,61

6,99

18,22

15,7

Porucha funkce jater

Nejsou k dispozici žádné údaje o farmakokinetice amifampridinu u pacientů s poruchou funkce jater

(viz body 4.2 a 4.4).

Pediatrická populace

Nejsou k dispozici žádné údaje o farmakokinetice amifampridinu u pediatrických pacientů (viz

bod 4.2 ).

Vliv věku na farmakokinetiku amifampridinu nebyl zkoumán.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V bezpečnostních farmakologických studiích u potkanů nebyly u dávek až do 10 mg/kg pozorovány

žádné účinky na respirační systém nebo na centrální nervový systém u dávek až do 40 mg/kg.

Ve studiích toxicity po opakovaném podávání u potkanů a psů byly pozorovány účinky na centrální a

autonomní nervový systém, zvýšení hmotnosti jater a ledvin a účinky na srdce (atrioventrikulární blok

druhého stupně). Vzhledem k citlivosti použitých zvířecích modelů nebyly prokázány žádné

bezpečnostní hranice pro expozici lidí.

Ve 2leté studii dietarání kancerogenity u potkanů amifampridin způsoboval malá, ale statisticky

významaná zvýšení incidence schwannomů u obou pohlaví související s dávkou a endometriální

karcinomy u samic. Klinický význam těchto výsledků není znám.

Amifampridin nebyl ve standardní sérii testů in vitro a in vivo genotoxický.

Byly provedeny studie na zvířatech hodnotící reprodukční a vývojovou toxicitu amifampridinu

v dávkách do 75 mg/kg/den u potkanů a králíků. U potkanů neměl amifampridin podávaný v dávkách

do 75 mg/kg/den žádné nežádoucí účinky na fertilitu samců a samic a nebyl pozorován žádný vliv na

postnatální vývoj fertility u potomků léčených zvířat. V perinatální/postnatální reprodukční studii bylo

u potkanů, ji

mž byl podáván amifampridin, pozorováno na dávce závislé procentuální zvýšení počtu

matek s předčasně narozenými potomky (o 16,7-20 %) při dávkách 22,5 mg/kg/den a 75 mg/kg/den

(1,1 a 2,7krát vyšších než je dávka 80 mg denně u člověka podle C

). V podobné studii na březích

králících však nebyl pozorován žádný vliv na životaschopnost plodů a embryí při hodnocení těsně

před porodem a dávkách do 57 mg/kg/den.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulóza

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Kalcium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Perforované jednodávkové termoformované blistry (termoformované Al-PVC/PVDC laminátové

blistry) obsahující 10 tablet.

Jedna krabička obsahuje 100 tablet v 10 blistrech, jeden obsahuje 10 tablet.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/601/001

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 23. prosince 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 1. prosince 2014

10.

DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léč

ivé přípravky

http://www.ema.europa.eu.

PŘÍLOHA II

A.

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ

POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

E.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOST USKUTEČNIT POREGISTRAČNÍ OPATŘENÍ

PRO REGISTRACI PŘÍPRAVKU ZA VÝJIMEČNÝCH OKOLNOSTÍ

A.

VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobců o

dpovědných za propouštění šarží

EXCELLA GmbH & Co. KG

Nürnberger Strasse 12

90537 Feucht

Německo

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy, Co. Cork, P43 R298

Irsko

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za

propouštění dané šarže.

B.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lé

kařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o

přípravku, bod 4.2).

C.

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Pravidelně aktualiz

ované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek

jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c

odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoliv následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém

portálu pro léčivé přípravky.

D.

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A

ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých

schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP předložit:

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací,

které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení

význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

E.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOST USKUTEČNIT POREGISTRAČNÍ OPATŘENÍ PRO

REGISTRACI PŘÍPRAVKU ZA VÝJIMEČNÝCH OKOLNOSTÍ

Tato registrace byla schválena za „výjimečných okolností”, a proto podle článku 14(8) nařízení (ES)

č. 726/2004 držitel rozhodnutí o registraci uskuteční v daném termínu následující opatření:

Popis

Termín splnění

Zřídit registr pacientů s Lambert-Eatonovým syndromem, jak je

stanoveno v RMP, a rovněž začlenit měřítka účinnosti.

Roční zprávy:

jako součást dokumentace pro

každoroční hodnocení

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČE

NÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FIRDAPSE 10 mg tablety

amifampridinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje amifampridini phosphas odpovídající amifampridinum 10 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

100 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/09/601/001

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

FIRDAPSE

17.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18.

JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Perforované jednodávkové termoformované blistry

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FIRDAPSE 10 mg tablety

amifampridinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BioMarin International Limited

3.

POUŽITELNOST

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.

5.

JINÉ

B: PŘÍB

ALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

FIRDAPSE 10 mg tablety

amifampridinum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak

hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbal

ové informaci

Co je FIRDAPSE a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FIRDAPSE užívat

Jak se FIRDAPSE užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak FIRDAPSE uchovávat.

Obsah balení a další informace

1.

Co je FIRDAPSE a k čemu se používá

Přípravek FIRDAPSE je určen k léčbě příznaků onemocnění nervů a svalů nazvaného

Lambert-Eatonův myastenický syndrom neboli LEMS u dospělých. Toto onemocnění je poruchou

postihující přenos nervových impulsů do svalů a vedoucí ke svalové slabosti. Může se vyskytovat

s určitými druhy nádorů (paraneoplastické formy LEMS) nebo při nepřítomnosti těchto nádorů

(neparaneoplastické formy LEMS).

U pacientů trpících tímto onemocněním se chemická látka zvaná acetylcholin, která zprostředkovává

přenos nervových impulsů do svalů, neuvolňuje normálním způsobem a sval nedostává některé nebo

žádné nervové impulsy.

Přípravek FIRDAPSE působí tak, že zvyšuje uvolňování acetylcholinu a pomáhá svalům přijímat

nervové im

pulsy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FIRDAPSE užívat

Neužívejte přípravek FIRDAPSE

jestliže jste alergický(á) na amifampridin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

jestliže máte neléčené astma,

jestliže máte epilepsii,

v kombinaci s léky, které mohou změnit elektrickou aktivitu Vašeho srdce (prodloužení QT

intervalu – zjistitelné na elektrokardiogramu), jako jsou:

sultoprid (lék předepisovaný k léčbě určitých poruch chování u dospělých),

antiarytmika (lék k léčbě poruch srdečního rytmu, např. disopyramid),

léky k léčbě poruch trávení (např. cisaprid, domperidon),

léky k léčbě infekcí – antibiotika (např. rifampicin) a antimykotika (k léčbě

plísňových onemocnění, např. ketokonazol).

v kombinaci s léky s terapeutickou dávkou blízkou maximální bezpečné dávce,

jestliže jste se narodil(a) se srdečními problémy (vrozené QT syndromy).

Máte-li jakékoli pochybnosti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku FIRDAPSE se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte svého lékaře, pokud máte

astma,

záchvaty (křeče) v anamnéze,

potíže s ledvinami,

potíže s játry.

Váš lékař bude pečlivě sledovat, jak na Vás přípravek FIRDAPSE působí, a může změnit dávku léků,

které užíváte. Váš lékař bude také sledovat Vaše srdce při zahájení léčby a rovněž každý následující

rok.

Jestliže

máte LEMS, avšak nemáte žádný nádor, Váš lékař provede před zahájením léčby důkladné

zhodnocení možného rizika nádoru s přípravkem FIRDAPSE.

Informujte každého lékaře, kterého navštívíte, že užíváte přípravek FIRDAPSE.

Ukončete léčbu a okamžitě se poraďte se svým lékařem v případě:

záchvatů (křečí),

astmatu.

Další léčivé přípravky a přípravek FIRDAPSE

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Některé léky mohou vzájemně reagovat s přípravkem FIRDAPSE, pokud jsou užívány souběžně.

Následující léky nesmí být užívány v kombinaci s přípravkem FIRDAPSE:

léky, které mohou změnit elektrickou aktivitu srdce (prodloužení QT intervalu – detekovatelné

na elektrokardiogramu), např. sultoprid, disopyramid, cisaprid, domperidon, rifampicin a

ketokonazol (viz „Neužívejte přípravek FIRDAPSE“)

Je obzvláště důležité informovat Vašeho lékaře, jestliže užíváte nebo plánujete začít užívat následující

léky:

léky k léčbě malári

e (např. halofantrin a meflochin),

tramadol (lék proti bolesti),

antidepresiva – tricyklická antidepresiva (např. klomipramin, amoxapin), selektivní inhibitory

zpětného vychytávání serotoninu (např. citalopram, dapoxetin) a atypická antidepresiva (např.

buproprion),

léky k léčbě duševních problémů (např. haloperidol, karbamazepin, chlorpromazin, klozapin),

léky k léčbě Parkinsonovy choroby – anticholinergika (např. trihexyfenidyl, mesylát), inhibitory

MAO-B (např. selegilin, deprenyl), inhibitory COMT (např. entakapon),

léky k léčbě alergií – antihistaminika (např. terfenadin, astemizol, cimetidin),

léky na uvolnění svalů – (např. mivakurium, piperkurium, suxamethonium),

sedativa (uklidňující přípravky, např. barbituráty).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Neužívejte přípravek FIRDAPSE, jestliže jste těhotná. Během léčby musíte používat účinnou

antikoncepci. Jestliže během léčby zjistíte, že jste těhotná, okamžitě informujte svého lékaře.

Není známo, zda se přípravekFIRDAPSE vylučuje do lidského mateřského mléka. Poraďte se se svým

lékařem o rizicích a přínosech pokračujícího užívání přípravku FIRDAPSE během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento lék může vyvolat ospalost, závratě, záchvaty (křeče) a rozmazané vidění, což může ovlivnit

Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Neřiďte dopravní prostředky ani

neobsluhujte stroje, objeví-li se u Vás některý z těchto nežádoucích účinků.

3.

Jak se FIRDAPSE užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka, kterou máte užívat, je stanovena Vaším lékařem na základě intenzity Vašich příznaků a

genetických faktorů. Tato dávka je přizpůsobena právě Vám.

Počáteční dávka je 5 mg amifampridinu (půl tablety) třikrát denně (tj. 15 mg/den). Váš lékař může tuto

dávku pomalu zvyšovat, nejprve na 5 mg (půl tablety) čtyřikrát denně (tj. 20 mg/den). Poté může Váš

lékař pokračovat ve zvyšování celkové denní dávky přidáváním 5 mg (půl tablety) denně, a to

každé 4 nebo 5 dní.

Maximální doporučená dávka přípravku je 60 mg/den (tj. celkem šest tablet užívaných v intervalech

během dne). Celkové denní dávky nad 20 mg mají být rozděleny do dvou až čtyř dílčích dávek.

Jednotlivá dávka nemá překročit 20 m

g (dvě tablety).

Tablety mají půlicí rýhu, která umožňuje jejich rozlomení napůl. Tablety mají být polykány s trochou

vody a užívají se při jídle.

Pacienti s potížemi s játry / ledvinami:

Přípravek FIRDAPSE má být u pacientů s onemocněním jater nebo ledvin užíván s opatrností.

Počáteční dávka 5 mg (půl tablety) přípravku FIRDAPSE denně je doporučována u pacientů se středně

těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater nebo ledvin. U pacientů s lehkou poruchou funkce jater

nebo ledvin je doporučována počáteční dávka 10 mg (5 mg dvakrát denně) přípravku FIRDAPSE

denně. U těchto pacientů má být dávka přípravku FIRDAPSE zvyšována pomaleji než u pacientů bez

poškození jater nebo ledvin, tj. s dávkami zvyšovanými o 5 mg každých 7 dní. Jestliže se objeví

jakékoli nežádoucí účinky, poraďte se prosím se svým lékařem, neboť možná bude nutné zastavit

zvyšování dávek.

Jestliže jste užil(a) více přípravku FIRDAPSE, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku FIRDAPSE, než jste měl(a), můžete trpět zvracením nebo bolestmi

břicha. Pokud se u Vás kterékoliv z těchto příznaků

objeví, informujte neprodleně svého lékaře nebo

lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít FIRDAPSE

Jestliže jste zapomněl(a) užít FIRDAPSE, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tak, jak Vám předepsal Váš lékař.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek FIRDAPSE

Je-li léčba ukončena, můžete pociťovat příznaky, jako jsou únava, zpomalené reflexy a zácpa.

Neukončujte léčbu bez porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Ukončete léčbu a okamžitě se poraďte se svým lékařem v případě:

záchvatů (křečí),

astmatu.

Velmi časté nežádoucí účinky, které mohou postihnout více než 1 z 10 lidí, jsou:

brnění a znecitlivění kolem úst a končetin (například nohy a ruce),

oslabené vnímání dotyku a čití,

pocit na zvracení,

závratě,

nadměrné pocení, studený

pot.

Časté nežádoucí účinky, které mohou postihnout až 1 z 10 lidí, jsou:

bolest břicha,

chladné ruce a nohy.

Další nežádoucí účinky

Intenzita a výskyt většiny nežádoucích účinků závisí na dávce, kterou užíváte. Hlášeny byly rovněž

následující nežádoucí účinky (četnost nelze z dostupných údajů určit):

Raynaudův syndrom (onemocnění krevního oběhu postihující prsty rukou a nohou),

průjem,

záchvaty (křeče),

kašel, nadměrný nebo vazký hlen v dýchacích cestách, astmatický záchvat u pacientů

s astmatem nebo u pacientů s astmatem v anamnéze,

rozmazané vidění,

poruchy srdečního rytmu, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep (bušení srdce)

slabost, únava, bolest hlavy,

úzkost, poruchy spánku, ospalost,

chorea (porucha pohybů), myoklonie (svalové záškuby),

zvýšení určitých jaterních enzymů (am

inotransferáz) pozorované v krevních testech,

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak FIRDAPSE uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné

do/EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co FIRDAPSE obsahuje

Léčivou látkou je amifampridinum. Jedna tableta obsahuje amifampridini phosphas

odpovídající amifampridinum 10 mg.

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulóza, koloidní bezvodý oxid křemičitý a

kalcium-stearát.

Jak FIRDAPSE vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá, kulatá tableta, plochá na jedné straně, s půlicí rýhou na druhé straně.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Perforované jednodávkové termoformované blistry (termoformované Al-PVC/PVDC laminátové

blistry) obsahující 10 tablet.

Jedna krabička obsahuje 100 tablet v 10 blistrech, jeden obsahuje10 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy

County Cork, P43 R298

Irsko

Výrobci

EXCELLA GmbH & Co. KG

Nürnberger Strasse 12

90537 Feucht

Německo

BioMarin International Limited

Shanbally, Ringaskiddy, Co. Cork, P43 R298

Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností”. Znamená to, že vzhledem ke

vzácné povaze tohoto onemocnění nebylo možné získat o tomto léčivém přípravku úplné informace.

Evropská agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace týkající se

tohoto léčivého přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu