Firdapse (previously Zenas)

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

амифампридинов

Предлага се от:

SERB SA

АТС код:

N07XX05

INN (Международно Name):

amifampridine

Терапевтична група:

Други лекарства в нервната система

Терапевтична област:

Миастеничен синдром на Lambert-Eaton

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на миастенен синдром на Lambert-Eaton (LEMS) при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-12-23

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
FIRDAPSE 10 MG ТАБЛЕТКИ
амифампридин (amifampridine)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява FIRDAPSE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете FIRDAPSE
3.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
_ _
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
_ _
FIRDAPSE 10 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа
амифампридинов фосфат, еквивалентен
на 10 mg амифампридин
(amifampridine).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бяла, кръгла, плоска таблетка от
едната страна и с делителна черта от
другата страна.
Таблетката може да бъде разделена на
две равни половини.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Симптоматично лечение на миастенен
синдром на Lambert-Eaton (LEMS) при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се започне под
наблюдението на лекар с опит в
лечението на заболяването.
Дозировка
FIRDAPSE трябва да се прилага в дози,
разпределени в три или четири приема
дневно.
Препоръчител
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-11-2020
Листовка Листовка чешки 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-05-2022
Листовка Листовка датски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-11-2020
Листовка Листовка немски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-11-2020
Листовка Листовка естонски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-11-2020
Листовка Листовка гръцки 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-11-2020
Листовка Листовка английски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-08-2014
Листовка Листовка френски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-11-2020
Листовка Листовка италиански 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-08-2014
Листовка Листовка латвийски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-08-2014
Листовка Листовка литовски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-11-2020
Листовка Листовка унгарски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-11-2020
Листовка Листовка малтийски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-08-2014
Листовка Листовка нидерландски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-08-2014
Листовка Листовка полски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-05-2022
Листовка Листовка португалски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-08-2014
Листовка Листовка румънски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-11-2020
Листовка Листовка словашки 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-11-2020
Листовка Листовка словенски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-08-2014
Листовка Листовка фински 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-11-2020
Листовка Листовка шведски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-11-2020
Листовка Листовка норвежки 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-11-2020
Листовка Листовка исландски 26-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-11-2020
Листовка Листовка хърватски 25-05-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-05-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-08-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите