Fasturtec

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

расбуриказа

Предлага се от:

Sanofi Winthrop Industrie

АТС код:

V03AF07

INN (Международно Name):

rasburicase

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

Hyperuricemia

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на острата hyperuricaemia с цел предотвратяване на остра бъбречна недостатъчност, при възрастни, деца и юноши (на възраст 0-17 години) с хематологични злокачествени с високо тумор тежест и на риск от бързо тумор разпад или свиване на започване на химиотерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-02-23

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
Листовка: информация за потребителя
Fasturtec 1,5 mg/ml прах и разтворител за
концентрат за инфузионен разтвор
расбуриказа (rasburicase)
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди да започнете да използвате това
лекарство, тъй като тя съдържа важна
за Вас информация.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
медицинска сестра
или болничен фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
медицинска сестра или болничен
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
Какво съдържа тази листовка
1.
Какво представлява Fasturtec и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Fasturtec
3.
Как да използвате Fasturtec
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Fasturtec
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява Fasturtec и за какво се
използва
Fasturtec съдържа активното вещество
расбуриказа.
Расбуриказа се използва за лечение на
или предпазване от увеличение на
нивата на пикочната
киселина в кръвта 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Fasturtec 1,5 mg/ml прах и разтворител за
концентрат за инфузионен разтвор.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Fasturtec е рекомбинантен ензим
уратоксидаза, произведен от генетично
модифициран щам
Saccharomyces cerevisiae. Расбуриказа е
тетрамерен протеин, съставен от
идентични
субединици с молекулна маса от около 34
kDA.
След разтваряне 1 ml Fasturtec концентрат
съдържа 1,5 mg расбуриказа (rasburicase).
1 mg отговаря на 18,2 EAU*.
*Една единица ензимна активност (EAU),
отговаря на ензимната активност,
която превръща
1 mol пикочна киселина в алантоин за
минута при следните условия на
средата: +30
о
С±1
о
С
ТЕА pH 8,9 буфер.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие:
Всеки флакон от 1,5 mg/ml съдържа 0,091 mmol
натрий, което е 2,1 mg натрий, а флаконът
от
7,5 mg/5 ml съдържа 0,457 mmol натрий, което е 10,5
mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за концентрат за
инфузионен разтвор (прах за стерилен
концентрат)
Прахът представлява цяла или
разчупена бяла до почти бяла пелета.
Разтворителят е безцветна и бистра
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтичн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-06-2023
Листовка Листовка чешки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-06-2023
Листовка Листовка датски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-06-2023
Листовка Листовка немски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-06-2023
Листовка Листовка естонски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-06-2023
Листовка Листовка гръцки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-06-2023
Листовка Листовка английски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-05-2015
Листовка Листовка френски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-06-2023
Листовка Листовка италиански 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-05-2015
Листовка Листовка латвийски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-05-2015
Листовка Листовка литовски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-06-2023
Листовка Листовка унгарски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-06-2023
Листовка Листовка малтийски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-05-2015
Листовка Листовка нидерландски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-05-2015
Листовка Листовка полски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-06-2023
Листовка Листовка португалски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-05-2015
Листовка Листовка румънски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-06-2023
Листовка Листовка словашки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-06-2023
Листовка Листовка словенски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-05-2015
Листовка Листовка фински 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-06-2023
Листовка Листовка шведски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-06-2023
Листовка Листовка норвежки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-06-2023
Листовка Листовка исландски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-06-2023
Листовка Листовка хърватски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-05-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите