Extavia

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

09-12-2020

Активна съставка:
интерферон бета-1b
Предлага се от:
Novartis Europharm Limited
АТС код:
L03AB08
INN (Международно Name):
interferon beta-1b
Терапевтична група:
Иммуностимуляторы,
Терапевтична област:
Множествена склероза
Терапевтични показания:
Extavia is indicated for the treatment of: , patients with a single demyelinating event with an active inflammatory process, if it is severe enough to warrant treatment with intravenous corticosteroids, if alternative diagnoses have been excluded, and if they are determined to be at high risk of developing clinically definite multiple sclerosis;, patients with relapsing-remitting multiple sclerosis and two or more relapses within the last two years;, patients with secondary progressive multiple sclerosis with active disease, evidenced by relapses.
Каталог на резюме:
Revision: 23
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000933
Дата Оторизация:
2008-05-20
EMEA код:
EMEA/H/C/000933

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

06-01-2020

Листовка Листовка - чешки

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

09-12-2020

Листовка Листовка - датски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

09-12-2020

Листовка Листовка - немски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

09-12-2020

Листовка Листовка - естонски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

06-01-2020

Листовка Листовка - гръцки

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

09-12-2020

Листовка Листовка - английски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

06-01-2020

Листовка Листовка - френски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

09-12-2020

Листовка Листовка - италиански

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

06-01-2020

Листовка Листовка - латвийски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

06-01-2020

Листовка Листовка - литовски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

06-01-2020

Листовка Листовка - унгарски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

06-01-2020

Листовка Листовка - малтийски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

06-01-2020

Листовка Листовка - нидерландски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

06-01-2020

Листовка Листовка - полски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

09-12-2020

Листовка Листовка - португалски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

06-01-2020

Листовка Листовка - румънски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

06-01-2020

Листовка Листовка - словашки

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

06-01-2020

Листовка Листовка - словенски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

06-01-2020

Листовка Листовка - фински

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

09-12-2020

Листовка Листовка - шведски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

09-12-2020

Листовка Листовка - норвежки

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

09-12-2020

Листовка Листовка - исландски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

09-12-2020

Листовка Листовка - хърватски

09-12-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

09-12-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

06-01-2020

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Extavia 250 микрограма/ml прах и разтворител за инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Extavia съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU) рекомбинантен интерферон бета-1b

(interferon beta-1b) на флакон*.

След разтваряне всеки ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) рекомбинантен

интерферон бета-1b.

* произведен чрез генно инженерство от щам на

Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционен разтвор

Прах - бял до почти бял на цвят

Разтворител - бистър/безцветен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Extavia е показана за лечение на:

Пациенти с единичен епизод на демиелинизация с активен възпалителен процес, който е

достатъчно тежък, за да е показан за лечение с интравенозни кортикостероиди, ако

алтернативните диагнози са изключени, и ако са с висок риск от развитие на клинично

изявена множествена склероза (вж. точка 5.1).

Пациенти с пристъпно ремитентна множествена склероза с два или повече пристъпа в

последните две години.

Пациенти с вторично прогресираща множествена склероза с активност на заболяването,

доказана с пристъпи.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Extavia трябва да се започне под контрола на лекар с опит в лечението на

заболяването.

Дозировка

Възрастни и юноши на възраст 12-17 години

Препоръчваната доза Extavia при пациенти с пристъпно-ремитентна или вторично

прогресираща множествена склероза е 250 микрограма (8,0 милиона IU), които се съдържат в

1 ml от приготвения разтвор (вж. точка 6.6) инжектирана подкожно през ден.

Обикновено се препоръчва дозово титриране в началото на терапията.

Започва се с 62,5 микрограма (0,25 ml) приложени подкожно през ден и бавно се повишава до

доза от 250 микрограма (1,0 ml) през ден (вж. таблица A). Периодът на титриране може да бъде

коригиран, ако се появи някаква

значителна нежелана реакция. За постигане на адекватна

ефикасност, трябва да се достигне до доза от 250 микрограма (1,0 ml) през ден.

Таблица A

Схема за дозово титриране*

Ден на приложение

Доза

Количество

1, 3, 5

62,5

микрограма

0,25

7, 9, 11

микрограма

13, 15, 17

187,5

микрограма

0,75

≥19

микрограма

* Периодът на титриране може да бъде подходящо коригиран, ако се появи някаква значителна

нежелана реакция.

Оптималната доза още не е напълно уточнена.

На този етап не е известно колко време трябва да продължи лечението. Има допълнителни

данни при контролирани клинични условия на пациенти с пристъпно-ремитентна множествена

склероза до 5 години и пациенти с вторично прогресираща множествена склероза до 3 години.

За пристъпно-ремитентна множествена склероза ефикасността на терапията е доказана за

първите две години. Наличните данни за останалите три години са в съответствие с

ефикасността на Extavia при непрекъсната терапия за целия период от време.

При пациенти с единичен клиничен епизод, показателен за множествена склероза,

ефикасността е доказана за период от три години.

Терапията не е препоръчителна при пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза,

които са имали по-малко от два пристъпа през предходните две години или при пациенти с

вторично прогресираща множествена склероза, при които заболяването не е било активно през

предходните две години.

Ако пациентът не се повлиява, например при постоянна прогресия по Extended Disability Status

Scale (разширена скала за инвалидизиране) EDSS за 6 месеца или се налага лечение с най-малко

3 курса адренокортикотропен хормон (ACTH) или кортикостероиди за период от една година,

въпреки терапията с Extavia, лечението с Extavia трябва да се спре.

Педиатрична популация

Не са провеждани официални клинични изпитвания или фармакокинетични изпитвания при

деца или юноши. Ограничените публикувани данни обаче предполагат, че профилът на

безопасност при юноши на възраст между 12 и 17 години, получаващи Extavia 8,0 милиона IU

подкожно през ден, е сходен с този при възрастни. Липсват данни за приложението на Extavia

при деца под 12-годишна възраст и по тази причина Extavia не трябва да се използва при тази

популация.

Начин на приложение

Приготвеният разтвор трябва да се инжектира подкожно през ден.

За указания относно реконституирането на лекарствения продукт преди приложение вижте

точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към естествен или рекомбинантен интерферон бета, човешки

албумин или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Пациенти с тежка депресия и/или суицидни наклонности (вж. точки 4.4 и 4.8).

Пациенти с декомпенсирано чернодробно заболяване (вж. точки 4.4, 4.5 и 4.8).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Нарушения на имунната система

Приложението на цитокини при пациенти с предхождаща моноклонална гамапатия се свързва с

развитие на синдром на системен капилярен излив с шоково-подобни симптоми и фатален

изход.

Стомашно-чревни нарушения

Наблюдавни са случаи на панкреатит при употребата на Extavia, често свързан с

хипертриглицеридемия.

Нарушения на нервната система

Extavia трябва да се прилага внимателно при пациенти с анамнеза или наличие на депресивни

промени в настроението и по-специално при тези с предишни суицидни наклоностти (вж. точка

4.3). Известно е, че депресиите и суицидните наклонности се появяват с по-голяма честота при

популацията с множествена склероза и са свързани с употребата на интерферон. Пациентите,

лекувани с Extavia, трябва да бъдат съветвани незабавно да уведомят лекаря си за поява на

симптоми на депресия и/или суицидни наклонности. Необходимо е пациентите с депресия да

бъдат внимателно наблюдавани по време на Extavia терапията и да се лекуват по подходящ

начин. При необходимост може да се обмисли прекъсване на терапията с Extavia (вж. точки 4.3

и 4.8).

Extavia трябва да се прилага внимателно при пациенти с анамнеза за припадъци, при пациенти,

получаващи антиепилептична терапия и особено при пациенти с епилепсия, която не е

адекватно контролирана с антиепилептични средства (вж. точки 4.5 и 4.8).

Този лекарствен продукт съдържа човешки албумин, поради което съществува потенциален

риск от трансмисивни вирусни заболявания. Не може да се изключи и рискът от заболяване на

Creutzfeld-Jacob (CJD).

Лабораторни изследвания

Препоръчително е редовно изследване на функцията на щитовидната жлеза при пациенти с

анамнеза за тиреоидна дисфункция или ако те са клинично показани за това.

В допълнение към тези лабораторни изследвания, препоръчително е преди началото на

терапията с Extavia и редовно по време на нея, както и периодично след това при отсъствие на

клинични симптоми при пациенти с множествена склероза, да се прави пълна кръвна картина с

диференциално броене на левкоцити, тромбоцити, както и биохимични изследвания,

включващи функционални чернодробни тестове (вкл. аспартат аминотрансфераза, серумна

глутамат-оксалацетат трансаминаза (SGOT), аланин аминотрансфераза, серумна глутамат-

пируват трансаминаза (SGPT) и гама-глутамилтрансфераза).

Пациенти с анемия, тромбоцитопения или левкопения (самостоятелна или в комбинация) могат

да изискват по-интензивно наблюдение на общия брой кръвни клетки с диференциално броене

и количество на тромбоцитите. Пациентите, които развиват неутропения, трябва внимателно да

бъдат наблюдавани за поява на фебрилитет или инфекция. Има съобщения за тромбоцитопения

със значително намаляване на тромбоцитния брой.

Хепато-билиарни нарушения

Асимптоматично увеличение на серумните трансаминази, в повечето случаи леко до умерено,

се наблюдава много често при пациенти, лекувани с Extavia по време на клинични изпитвания.

Както при други бета интерферони, случаи на тежко чернодробно увреждане, включително и

чернодробна недостатъчност, са съобщавани при пациенти, лекувани с Extavia. Най-сериозните

случаи често се наблюдават при пациенти, приемащи и други лекарствени продукти или

вещества, които са с известна хепатотоксичност, както и при наличие на съпътстващо

заболяване (напр. метастатични злокачествени заболявания, остра инфекция и сепсис,

алкохолна злоупотреба).

Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци на чернодробно увреждане. При

повишаване на серумните трансаминази, пациентите трябва да се наблюдават и изследват. Ако

стойностите се увеличат значително или са свързани с клинични симптоми като жълтеница,

лечението с Extavia трябва да се преустанови. При липса на клинични данни за чернодробно

увреждане и след нормализиране на чернодробните ензими, може да се обсъди започване на

лечението отново, като се проследяват чернодробните функции.

Тромботична микроангиопатия (ТМА) и хемолитична анемия (ХА)

Случаи на тромботична микроангиопатия, проявяваща се като тромботична

тромбоцитопенична пурпура (TTP) или хемолитично-уремичен синдром (HUS), включително

смъртни случаи, са съобщавани при приложение на продукти, съдържащи интерферон бета.

Ранните клинични прояви включват тромбоцитопения, нововъзникнала хипертония, повишена

температура, симптоми от страна на централната нервна система (напр. объркване и пареза) и

нарушена бъбречна функция. Лабораторните находки, предполагащи TMA, включват намален

брой на тромбоцитите, повишена серумна лактатдехидрогеназа (LDH) поради хемолиза и

шистоцити (фрагментирани еритроцити) в натривка от периферна кръв. Поради това, ако се

наблюдават клинични прояви на TMA, се препоръчва допълнително изследване на кръвните

нива на тромбоцитите, серумната LDH, натривките от периферна кръв и бъбречната функция.

Освен това са съобщавани случаи на ХA, които не са свързани с TMA, включително имунна

ХA, при продукти съдържащи интерферон бета. Съобщени са животозастрашаващи и смъртни

случаи. Случаи на ТМА и/или ХА са съобщавани в различни времеви точки в хода на

лечението, като могат да възникнат от няколко седмици до няколко години след започване на

лечението с интерферон бета. При диагностициране на TMA и/или ХА и съмнение за връзка с

Extavia, се изисква своевременно лечение (в случай на ТМА, евентуално с плазмафереза) и се

препоръчва незабавно прекратяване на лечението с Extavia.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Необходимо е особено внимание и наблюдение при приложение на интерферон бета при

пациенти с тежка бъбречна недостатъчност.

Нефротичен синдром

Съобщават се случаи на нефротичен синдром с различни подлежащи нефропатии, включително

фокална сегментна гломерулосклероза (ФСГС), болест на минималните изменения (БМИ),

мембранопролиферативен гломерулонефрит (МПГ) и мембранозна гломерулопатия (МГ) по

време на лечението с лекарствени продукти, съдържащи интерферон бета. Нежеланите събития

се съобщават по всяко време на лечението и могат да възникнат няколко години след започване

на лечението с интерферон бета. Препоръчва се проследяване на ранните признаци и симптоми,

напр. оток, протеинурия и нарушена бъбречна функция, особено при пациентите с по-висок

риск за развитие на бъбречно заболяване. Необходимо е бързо започване на лечение на

нефротичния синдром и трябва да се обмисли спиране на лечението с Extavia.

Сърдечни нарушения

Също така, Extavia трябва да бъде внимателно използван при пациенти, страдащи от сърдечни

нарушения. Пациентите с предхождащи сърдечни заболявания, като конгестивна сърдечна

недостатъчност, ИБС или аритмия, трябва да бъдат внимателно проследявани за влошаване на

състоянието им, основно в началото на терапията с Extavia.

Докато Extavia не притежава никаква директна кардиотоксичност, то симптомите на

грипоподобен синдром при пациенти със значимо предхождащо сърдечно заболяване се

свързват с бета интерфероните. По време на постмаркетинговия период много рядко са

получавани съобщения за временно влошаване на сърдечния статус при започване на терапията

с Extavia при пациенти със сърдечно заболяване.

Съобщава се за случаи на кардиомиопатия. Ако това се случи и се подозира връзка с Extavia,

лечението трябва да се преустанови.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Могат да се появят сериозни реакции на свръхчувствителност (тежки остри реакции като

бронхоспазъм, анафилаксия и уртикария). Ако реакциите са тежки, Extavia трябва да бъде

преустановен и да се назначи подходящо лечение.

Съобщавано е за некроза на мястото на приложение при пациенти на Extavia (вж. точка 4.8). Тя

може да бъде обширна и да включва мускулна фасция, както и мастна тъкан и да доведе до

образуване на белег. Понякога може да се наложи дебридман и по-рядко кожна трансплантация,

като оздравяването може да продължи до 6 месеца.

Ако при пациента има някакво нарушение на целостта на кожата, което е свързано с подуване

или изтичане на течности от мястото на приложение, трябва да се потърси съвет от лекуващия

лекар преди да продължи прилагането на Extavia.

Ако пациентът има множество лезии, приложението на Extavia трябва да се преустанови до

излекуването им. Пациентите с единични лезии могат да продължат лечението с Extavia, ако

некрозата не е твърде обширна, като при някои пациенти е наблюдавано излекуване на

некрозата на мястото на инжектиране по време на приложението на Extavia.

За намаляване на риска от развитие на некроза на мястото на инжектиране, пациентите трябва

да бъдат съветвани:

Да използват асептична техника на инжектиране;

Да променят мястото на инжектиране при всяка доза;

Случаите на реакции на мястото на приложение могат да бъдат намалени чрез използване на

автоинжектор. В пилотно изпитване с пациенти с единичен клиничен епизод, показателен за

множествена склероза, е бил използван автоинжектор при болшинството от пациентите. В

сравнение с други пилотни изпитвания много по-рядко са наблюдавани реакции на мястото на

приложение и некрози при това изпитване.

Процедурата за прилагане от самия пациент трябва периодично да бъде контролирана, особено

при реакции на мястото на приложение.

Имуногенност

Както при всички терапевтични протеини съществува възможност за развитие на имуногенност.

Събирани са серумни проби на всеки 3 месеца при контролирани клинични изпитвания за

мониториране развитието на антитела към Extavia.

При различни контролирани клинични изпитвания между 23% и 41% от пациентите развиват

серумна интерферон бета-1b неутрализираща активност, потвърдена с поне два последователно

позитивни титъра. Между 43% и 55% от тези пациенти преминават в стабилен антитяло-

негативен статус (основаващ се на два последователно негативни титъра) при последващия

период на наблюдение на изпитването.

Развитието на неутрализираща активност се свързва с намаляване на клиничната ефективност

само по отношение на пристъпната активност. Някои анализи показват, че този ефект е по-

изразен при пациенти с по-висок титър на неутрализираща активност.

При изпитване с пациенти с единичен клиничен епизод, показателен за множествена склероза,

неутрализираща активност, измервана при визити на всеки 6 месеца, е наблюдавана най-малко

веднъж при 32% (89) от пациентите, лекувани незабавно с Extavia; 60% (53) от пациентите

преминават в негативен статус, въз основа на последната налична оценка за 5-годишния период.

През този период развитието на неутрализираща активност се е свързвало със значимо

увеличаване на новите активни лезии и обема на Т2 лезиите на ядреномагнитния резонанс.

Обаче, изглежда това не е било свързано с намаляване на клиничната ефикасност (по

отношение на времето до клинично проявена множествена склероза (CDMS), времето до

потвърдена прогресия на EDSS и честотата на релапсите).

Нови нежелани реакции не се свързват с развитието на неутрализираща активност.

Демонстрирано е

in vitro

, че Extavia кръстосано реагира с естествен интерферон бета. Това

обаче не е изследвано

in vivo

и клиничната му значимост не е установена.

Има оскъдни и неубедителни данни за пациенти, които са развили неутрализираща активност и

са завършили Extavia терапията.

Решението за продължаване или спиране на лечението трябва да се базира по-скоро на

клиничната активност на заболяването, отколкото на статуса на неутрализираща активност.

Помощни вещества

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) в ml, т.е. практически не

съдържа натрий.

Индивиди с чувствителност към латекс

Подвижната капачка на иглата на Extavia предварително напълнена спринцовка съдържа

производно на естествения каучук. Въпреки че до момента не е установено наличие на

естествен каучук в подвижната капачка, безопасната употреба на Extavia предварително

напълнена спринцовка при индивиди с чувствителност към латекс не е проучвана и поради тази

причина съществуването на потенциален риск от развитие на реакции на свръхчувствителност

не може напълно да се изключи.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Ефектът на алтерниращото приложение на 250 микрограма (8,0 милиона IU) Extavia върху

лекарствения метаболизъм при пациенти с множествена склероза е неизвестен. Лечението на

пристъпите с кортикостероиди или ACTH за периоди до 28 дни се понася добре от пациентите

лекувани с Extavia.

Поради липсата на клиничен опит при пациенти с множествена склероза, употребата на Extavia

заедно с имуномодулатори, различни от кортикостероиди или ACTH, не се препоръчва.

Има съобщения, че интерфероните намаляват активността на чернодробните цитохром Р450-

зависими ензими при хора и животни. Extavia трябва да се комбинира внимателно с други

лекарствени продукти с тесен терапевтичен индекс и зависими в голяма степен от

чернодробната цитохром Р450 клирънсова система, напр. антиепилептични продукти.

Необходимо е допълнително внимание при комбинирано лечение с всякакви лекарства, които

повлияват хемопоезата.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Голям обем данни (за изхода на повече от 1 000 случая на бременност) от регистрите за

интерферон бета, от националните регистри и от постмаркетинговия опит не показват повишен

риск от големи вродени аномалии след експозиция преди зачеване или експозиция по време на

първия триместър от бременността.

Въпреки това, продължителността на експозиция по време на първия триместър на

бременността не е установена, тъй като данните са събирани, когато употребата на интерферон

бета е била противопоказана по време на бременност и лечението вероятно е прекратено при

установяване и/или потвърждаване на бременността. Опитът с експозиция през втория и третия

триместър на бременността е много ограничен.

Въз основа на данните от проучвания при животни (вж. точка 5.3), съществува вероятност за

повишен риск от спонтанен аборт. Рискът от спонтанни аборти при бременни жени с

експозиция на интерферон бета не може да бъде достатъчно добре оценен посредством

наличните понастоящем данни, но те не предполагат повишен риск.

При клинична необходимост, употребата на Extavia може да бъде обмислена по време на

бременност.

Кърмене

Наличната ограничена информация, относно преминаването на интерферон бета-1b в кърмата,

както и химичните / физиологичните характеристики на интерферон бета показват, че

количествата на интерферон бета-1b, които се екскретират в кърмата, са незначителни. Не се

очакват вредни ефекти върху новороденото/кърмачето на естествено хранене.

Extavia може да се изпозлва в периода на кърмене.

Фертилитет

Не са провеждани проучвания относно повлияването на фертилитета (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани реакции от страна на централната нервна система, свързани с употребата на Extavia,

могат да повлияят способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

В началото на лечението нежеланите лекарствени реакции са чести, но като цяло те изчезват в

хода на терапията. Най-честите наблюдавани нежелани реакции са грипо-подобен комплекс от

симптоми (температура, втрисане, артралгия, безпокойство, потене, главоболие или миалгия),

които се дължат основно на фармакологичната активност на лекарствения продукт и реакции на

мястото на приложение. Реакции на мястото на инжектиране се появяват често при приложение

на Extavia. Зачервяване, подуване, промяна на цвета, възпаление, болка, свръхчувствителност,

некроза и неспецифични реакции се свързват с лечението с 250 микрограма (8,0 милиона IU)

Extavia.

Най-сериозните съобщени нежелани реакции включват тромботична микроангиопатия (ТМА) и

хемолитична анемия (ХА).

В повечето случаи е препоръчително дозово титриране в началото на терапията, с цел да се

увеличи поносимостта към Extavia (вж. точка 4.2). Грипоподобните симптоми могат да бъдат

намалени чрез приложение на нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти.

Случаите на реакции на мястото на приложение могат да се намалят чрез използване на

автоинжектор.

Таблично представяне на нежеланите реакции

В следващите таблици е използвана най-подходящата терминология по MedDRA, за да се

опишат определени реакции и техните синоними, както и свързаните състояния.

Следните нежелани лекарствени реакции се базират на доклади от клинични изпитвания

Таблица 1, нежелани лекарствени реакции и лабораторни отклонения

) и на пост-маркетингови

наблюдения (

Таблица 2, честотите - където са известни - са въз основа на сборен анализ на

данните от клинични изпитвания (много чести

1/10,чести

1/100 до <1/10, нечести

1/1 000

до <1/100, редки

1/10 000 до <1/1 000, много редки <1/10 000))

при употреба на Extavia.

Опитът с Extavia при пациенти с множествена склероза (МС) е ограничен, следователно, е

възможно все още да не са наблюдавани нежелани лекарствени реакции с много ниска честота.

Таблица 1 Нежелани лекарствени реакции и лабораторни отклонения с честота

10% и

съответния процент с плацебо; значимо изявени нежелани лекарствени

реакции <10% въз основа на съобщения от клинични изпитвания

Системо-органни

класове

Нежелана лекарствена

реакция

Лабораторни

отклонения

Единичен

епизод

показателен за

множествена

склероза

(BENEFIT)

Вторично

прогресираща

множествена

склероза

(Европейско

изпитване)

Вторично

прогресираща

множествена

склероза

(Северно-

Американско

изпитване)

Пристъпно-

ремитентна

множествена

склероза

Extavia

250

микрограма

(Плацебо)

n=292 (n=176)

Extavia

250

микрограма

(Плацебо)

n=360 (n=358)

Extavia

250

микрограма

(Плацебо)

n=317 (n=308)

Extavia

250

микрограма

(Плацебо)

n=124 (n=123)

Инфекции и инфестации

Инфекция

6% (3%)

13% (11%)

11% (10%)

14% (10%)

Абсцес

0% (1%)

4% (2%)

4% (5%)

1% (6%)

Нарушения на кръвта и лимфната система

Намаляване на

лимфоцитите <

(1500/mm

х ^ °

79% (45%)

53% (28%)

88% (68%)

82% (67%)

Намаляване на абс.брой

неутрофили (<1500

х ^

* º

11% (2%)

18% (5%)

4% (10%)

18% (5%)

Намаляване на

левкоцитите

(<3000 /mm

х ^

* º

11% (2%)

13% (4%)

13% (4%)

16% (4%)

Лимфаденопатия

1% (1%)

3% (1%)

11% (5%)

14% (11%)

Нарушения на метаболизма и храненето

Кръвна захар

(<55 mg/dl)

3% (5%)

27% (27%)

5% (3%)

15% (13%)

Психични нарушения

Депресия

10% (11%)

24% (31%)

44% (41%)

25% (24%)

Напрегнатост

3% (5%)

6% (5%)

10% (11%)

15% (13%)

Нарушения на нервната система

Главоболие ^

27% (17%)

47% (41%)

55% (46%)

84% (77%)

Виене на свят

3% (4%)

14% (14%)

28% (26%)

35% (28%)

Безсъние

8% (4%)

12% (8%)

26% (25%)

31% (33%)

Мигрена

2% (2%)

4% (3%)

5% (4%)

12% (7%)

Парестезия

16% (17%)

35% (39%)

40% (43%)

19% (21%)

Нарушения на очите

Конюнктивит

1% (1%)

2% (3%)

6% (6%)

12% (10%)

Зрителни нарушения ^

3% (1%)

11% (15%)

11% (11%)

7% (4%)

Нарушения на ухото и лабиринта

Болка в ушите

0% (1%)

<1% (1%)

6% (8%)

16% (15%)

Сърдечни нарушения

Сърцебиене *

1% (1%)

2% (3%)

5% (2%)

8% (2%)

Съдови нарушения

Вазодилатация

0% (0%)

6% (4%)

13% (8%)

18% (17%)

Хипертония º

2% (0%)

4% (2%)

9% (8%)

7% (2%)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Extavia 250 микрограма/ml прах и разтворител за инжекционен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Extavia съдържа 300 микрограма (9,6 милиона IU) рекомбинантен интерферон бета-1b

(interferon beta-1b) на флакон*.

След разтваряне всеки ml съдържа 250 микрограма (8,0 милиона IU) рекомбинантен

интерферон бета-1b.

* произведен чрез генно инженерство от щам на

Escherichia coli.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах и разтворител за инжекционен разтвор

Прах - бял до почти бял на цвят

Разтворител - бистър/безцветен разтвор

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Extavia е показана за лечение на:

Пациенти с единичен епизод на демиелинизация с активен възпалителен процес, който е

достатъчно тежък, за да е показан за лечение с интравенозни кортикостероиди, ако

алтернативните диагнози са изключени, и ако са с висок риск от развитие на клинично

изявена множествена склероза (вж. точка 5.1).

Пациенти с пристъпно ремитентна множествена склероза с два или повече пристъпа в

последните две години.

Пациенти с вторично прогресираща множествена склероза с активност на заболяването,

доказана с пристъпи.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Extavia трябва да се започне под контрола на лекар с опит в лечението на

заболяването.

Дозировка

Възрастни и юноши на възраст 12-17 години

Препоръчваната доза Extavia при пациенти с пристъпно-ремитентна или вторично

прогресираща множествена склероза е 250 микрограма (8,0 милиона IU), които се съдържат в

1 ml от приготвения разтвор (вж. точка 6.6) инжектирана подкожно през ден.

Обикновено се препоръчва дозово титриране в началото на терапията.

Започва се с 62,5 микрограма (0,25 ml) приложени подкожно през ден и бавно се повишава до

доза от 250 микрограма (1,0 ml) през ден (вж. таблица A). Периодът на титриране може да бъде

коригиран, ако се появи някаква

значителна нежелана реакция. За постигане на адекватна

ефикасност, трябва да се достигне до доза от 250 микрограма (1,0 ml) през ден.

Таблица A

Схема за дозово титриране*

Ден на приложение

Доза

Количество

1, 3, 5

62,5

микрограма

0,25

7, 9, 11

микрограма

13, 15, 17

187,5

микрограма

0,75

≥19

микрограма

* Периодът на титриране може да бъде подходящо коригиран, ако се появи някаква значителна

нежелана реакция.

Оптималната доза още не е напълно уточнена.

На този етап не е известно колко време трябва да продължи лечението. Има допълнителни

данни при контролирани клинични условия на пациенти с пристъпно-ремитентна множествена

склероза до 5 години и пациенти с вторично прогресираща множествена склероза до 3 години.

За пристъпно-ремитентна множествена склероза ефикасността на терапията е доказана за

първите две години. Наличните данни за останалите три години са в съответствие с

ефикасността на Extavia при непрекъсната терапия за целия период от време.

При пациенти с единичен клиничен епизод, показателен за множествена склероза,

ефикасността е доказана за период от три години.

Терапията не е препоръчителна при пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза,

които са имали по-малко от два пристъпа през предходните две години или при пациенти с

вторично прогресираща множествена склероза, при които заболяването не е било активно през

предходните две години.

Ако пациентът не се повлиява, например при постоянна прогресия по Extended Disability Status

Scale (разширена скала за инвалидизиране) EDSS за 6 месеца или се налага лечение с най-малко

3 курса адренокортикотропен хормон (ACTH) или кортикостероиди за период от една година,

въпреки терапията с Extavia, лечението с Extavia трябва да се спре.

Педиатрична популация

Не са провеждани официални клинични изпитвания или фармакокинетични изпитвания при

деца или юноши. Ограничените публикувани данни обаче предполагат, че профилът на

безопасност при юноши на възраст между 12 и 17 години, получаващи Extavia 8,0 милиона IU

подкожно през ден, е сходен с този при възрастни. Липсват данни за приложението на Extavia

при деца под 12-годишна възраст и по тази причина Extavia не трябва да се използва при тази

популация.

Начин на приложение

Приготвеният разтвор трябва да се инжектира подкожно през ден.

За указания относно реконституирането на лекарствения продукт преди приложение вижте

точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към естествен или рекомбинантен интерферон бета, човешки

албумин или към някое от помощните вещества, изброени в точка 6.1.

Пациенти с тежка депресия и/или суицидни наклонности (вж. точки 4.4 и 4.8).

Пациенти с декомпенсирано чернодробно заболяване (вж. точки 4.4, 4.5 и 4.8).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложения продукт трябва ясно да се записват.

Нарушения на имунната система

Приложението на цитокини при пациенти с предхождаща моноклонална гамапатия се свързва с

развитие на синдром на системен капилярен излив с шоково-подобни симптоми и фатален

изход.

Стомашно-чревни нарушения

Наблюдавни са случаи на панкреатит при употребата на Extavia, често свързан с

хипертриглицеридемия.

Нарушения на нервната система

Extavia трябва да се прилага внимателно при пациенти с анамнеза или наличие на депресивни

промени в настроението и по-специално при тези с предишни суицидни наклоностти (вж. точка

4.3). Известно е, че депресиите и суицидните наклонности се появяват с по-голяма честота при

популацията с множествена склероза и са свързани с употребата на интерферон. Пациентите,

лекувани с Extavia, трябва да бъдат съветвани незабавно да уведомят лекаря си за поява на

симптоми на депресия и/или суицидни наклонности. Необходимо е пациентите с депресия да

бъдат внимателно наблюдавани по време на Extavia терапията и да се лекуват по подходящ

начин. При необходимост може да се обмисли прекъсване на терапията с Extavia (вж. точки 4.3

и 4.8).

Extavia трябва да се прилага внимателно при пациенти с анамнеза за припадъци, при пациенти,

получаващи антиепилептична терапия и особено при пациенти с епилепсия, която не е

адекватно контролирана с антиепилептични средства (вж. точки 4.5 и 4.8).

Този лекарствен продукт съдържа човешки албумин, поради което съществува потенциален

риск от трансмисивни вирусни заболявания. Не може да се изключи и рискът от заболяване на

Creutzfeld-Jacob (CJD).

Лабораторни изследвания

Препоръчително е редовно изследване на функцията на щитовидната жлеза при пациенти с

анамнеза за тиреоидна дисфункция или ако те са клинично показани за това.

В допълнение към тези лабораторни изследвания, препоръчително е преди началото на

терапията с Extavia и редовно по време на нея, както и периодично след това при отсъствие на

клинични симптоми при пациенти с множествена склероза, да се прави пълна кръвна картина с

диференциално броене на левкоцити, тромбоцити, както и биохимични изследвания,

включващи функционални чернодробни тестове (вкл. аспартат аминотрансфераза, серумна

глутамат-оксалацетат трансаминаза (SGOT), аланин аминотрансфераза, серумна глутамат-

пируват трансаминаза (SGPT) и гама-глутамилтрансфераза).

Пациенти с анемия, тромбоцитопения или левкопения (самостоятелна или в комбинация) могат

да изискват по-интензивно наблюдение на общия брой кръвни клетки с диференциално броене

и количество на тромбоцитите. Пациентите, които развиват неутропения, трябва внимателно да

бъдат наблюдавани за поява на фебрилитет или инфекция. Има съобщения за тромбоцитопения

със значително намаляване на тромбоцитния брой.

Хепато-билиарни нарушения

Асимптоматично увеличение на серумните трансаминази, в повечето случаи леко до умерено,

се наблюдава много често при пациенти, лекувани с Extavia по време на клинични изпитвания.

Както при други бета интерферони, случаи на тежко чернодробно увреждане, включително и

чернодробна недостатъчност, са съобщавани при пациенти, лекувани с Extavia. Най-сериозните

случаи често се наблюдават при пациенти, приемащи и други лекарствени продукти или

вещества, които са с известна хепатотоксичност, както и при наличие на съпътстващо

заболяване (напр. метастатични злокачествени заболявания, остра инфекция и сепсис,

алкохолна злоупотреба).

Пациентите трябва да бъдат наблюдавани за признаци на чернодробно увреждане. При

повишаване на серумните трансаминази, пациентите трябва да се наблюдават и изследват. Ако

стойностите се увеличат значително или са свързани с клинични симптоми като жълтеница,

лечението с Extavia трябва да се преустанови. При липса на клинични данни за чернодробно

увреждане и след нормализиране на чернодробните ензими, може да се обсъди започване на

лечението отново, като се проследяват чернодробните функции.

Тромботична микроангиопатия (ТМА) и хемолитична анемия (ХА)

Случаи на тромботична микроангиопатия, проявяваща се като тромботична

тромбоцитопенична пурпура (TTP) или хемолитично-уремичен синдром (HUS), включително

смъртни случаи, са съобщавани при приложение на продукти, съдържащи интерферон бета.

Ранните клинични прояви включват тромбоцитопения, нововъзникнала хипертония, повишена

температура, симптоми от страна на централната нервна система (напр. объркване и пареза) и

нарушена бъбречна функция. Лабораторните находки, предполагащи TMA, включват намален

брой на тромбоцитите, повишена серумна лактатдехидрогеназа (LDH) поради хемолиза и

шистоцити (фрагментирани еритроцити) в натривка от периферна кръв. Поради това, ако се

наблюдават клинични прояви на TMA, се препоръчва допълнително изследване на кръвните

нива на тромбоцитите, серумната LDH, натривките от периферна кръв и бъбречната функция.

Освен това са съобщавани случаи на ХA, които не са свързани с TMA, включително имунна

ХA, при продукти съдържащи интерферон бета. Съобщени са животозастрашаващи и смъртни

случаи. Случаи на ТМА и/или ХА са съобщавани в различни времеви точки в хода на

лечението, като могат да възникнат от няколко седмици до няколко години след започване на

лечението с интерферон бета. При диагностициране на TMA и/или ХА и съмнение за връзка с

Extavia, се изисква своевременно лечение (в случай на ТМА, евентуално с плазмафереза) и се

препоръчва незабавно прекратяване на лечението с Extavia.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Необходимо е особено внимание и наблюдение при приложение на интерферон бета при

пациенти с тежка бъбречна недостатъчност.

Нефротичен синдром

Съобщават се случаи на нефротичен синдром с различни подлежащи нефропатии, включително

фокална сегментна гломерулосклероза (ФСГС), болест на минималните изменения (БМИ),

мембранопролиферативен гломерулонефрит (МПГ) и мембранозна гломерулопатия (МГ) по

време на лечението с лекарствени продукти, съдържащи интерферон бета. Нежеланите събития

се съобщават по всяко време на лечението и могат да възникнат няколко години след започване

на лечението с интерферон бета. Препоръчва се проследяване на ранните признаци и симптоми,

напр. оток, протеинурия и нарушена бъбречна функция, особено при пациентите с по-висок

риск за развитие на бъбречно заболяване. Необходимо е бързо започване на лечение на

нефротичния синдром и трябва да се обмисли спиране на лечението с Extavia.

Сърдечни нарушения

Също така, Extavia трябва да бъде внимателно използван при пациенти, страдащи от сърдечни

нарушения. Пациентите с предхождащи сърдечни заболявания, като конгестивна сърдечна

недостатъчност, ИБС или аритмия, трябва да бъдат внимателно проследявани за влошаване на

състоянието им, основно в началото на терапията с Extavia.

Докато Extavia не притежава никаква директна кардиотоксичност, то симптомите на

грипоподобен синдром при пациенти със значимо предхождащо сърдечно заболяване се

свързват с бета интерфероните. По време на постмаркетинговия период много рядко са

получавани съобщения за временно влошаване на сърдечния статус при започване на терапията

с Extavia при пациенти със сърдечно заболяване.

Съобщава се за случаи на кардиомиопатия. Ако това се случи и се подозира връзка с Extavia,

лечението трябва да се преустанови.

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Могат да се появят сериозни реакции на свръхчувствителност (тежки остри реакции като

бронхоспазъм, анафилаксия и уртикария). Ако реакциите са тежки, Extavia трябва да бъде

преустановен и да се назначи подходящо лечение.

Съобщавано е за некроза на мястото на приложение при пациенти на Extavia (вж. точка 4.8). Тя

може да бъде обширна и да включва мускулна фасция, както и мастна тъкан и да доведе до

образуване на белег. Понякога може да се наложи дебридман и по-рядко кожна трансплантация,

като оздравяването може да продължи до 6 месеца.

Ако при пациента има някакво нарушение на целостта на кожата, което е свързано с подуване

или изтичане на течности от мястото на приложение, трябва да се потърси съвет от лекуващия

лекар преди да продължи прилагането на Extavia.

Ако пациентът има множество лезии, приложението на Extavia трябва да се преустанови до

излекуването им. Пациентите с единични лезии могат да продължат лечението с Extavia, ако

некрозата не е твърде обширна, като при някои пациенти е наблюдавано излекуване на

некрозата на мястото на инжектиране по време на приложението на Extavia.

За намаляване на риска от развитие на некроза на мястото на инжектиране, пациентите трябва

да бъдат съветвани:

Да използват асептична техника на инжектиране;

Да променят мястото на инжектиране при всяка доза;

Случаите на реакции на мястото на приложение могат да бъдат намалени чрез използване на

автоинжектор. В пилотно изпитване с пациенти с единичен клиничен епизод, показателен за

множествена склероза, е бил използван автоинжектор при болшинството от пациентите. В

сравнение с други пилотни изпитвания много по-рядко са наблюдавани реакции на мястото на

приложение и некрози при това изпитване.

Процедурата за прилагане от самия пациент трябва периодично да бъде контролирана, особено

при реакции на мястото на приложение.

Имуногенност

Както при всички терапевтични протеини съществува възможност за развитие на имуногенност.

Събирани са серумни проби на всеки 3 месеца при контролирани клинични изпитвания за

мониториране развитието на антитела към Extavia.

При различни контролирани клинични изпитвания между 23% и 41% от пациентите развиват

серумна интерферон бета-1b неутрализираща активност, потвърдена с поне два последователно

позитивни титъра. Между 43% и 55% от тези пациенти преминават в стабилен антитяло-

негативен статус (основаващ се на два последователно негативни титъра) при последващия

период на наблюдение на изпитването.

Развитието на неутрализираща активност се свързва с намаляване на клиничната ефективност

само по отношение на пристъпната активност. Някои анализи показват, че този ефект е по-

изразен при пациенти с по-висок титър на неутрализираща активност.

При изпитване с пациенти с единичен клиничен епизод, показателен за множествена склероза,

неутрализираща активност, измервана при визити на всеки 6 месеца, е наблюдавана най-малко

веднъж при 32% (89) от пациентите, лекувани незабавно с Extavia; 60% (53) от пациентите

преминават в негативен статус, въз основа на последната налична оценка за 5-годишния период.

През този период развитието на неутрализираща активност се е свързвало със значимо

увеличаване на новите активни лезии и обема на Т2 лезиите на ядреномагнитния резонанс.

Обаче, изглежда това не е било свързано с намаляване на клиничната ефикасност (по

отношение на времето до клинично проявена множествена склероза (CDMS), времето до

потвърдена прогресия на EDSS и честотата на релапсите).

Нови нежелани реакции не се свързват с развитието на неутрализираща активност.

Демонстрирано е

in vitro

, че Extavia кръстосано реагира с естествен интерферон бета. Това

обаче не е изследвано

in vivo

и клиничната му значимост не е установена.

Има оскъдни и неубедителни данни за пациенти, които са развили неутрализираща активност и

са завършили Extavia терапията.

Решението за продължаване или спиране на лечението трябва да се базира по-скоро на

клиничната активност на заболяването, отколкото на статуса на неутрализираща активност.

Помощни вещества

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) в ml, т.е. практически не

съдържа натрий.

Индивиди с чувствителност към латекс

Подвижната капачка на иглата на Extavia предварително напълнена спринцовка съдържа

производно на естествения каучук. Въпреки че до момента не е установено наличие на

естествен каучук в подвижната капачка, безопасната употреба на Extavia предварително

напълнена спринцовка при индивиди с чувствителност към латекс не е проучвана и поради тази

причина съществуването на потенциален риск от развитие на реакции на свръхчувствителност

не може напълно да се изключи.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Ефектът на алтерниращото приложение на 250 микрограма (8,0 милиона IU) Extavia върху

лекарствения метаболизъм при пациенти с множествена склероза е неизвестен. Лечението на

пристъпите с кортикостероиди или ACTH за периоди до 28 дни се понася добре от пациентите

лекувани с Extavia.

Поради липсата на клиничен опит при пациенти с множествена склероза, употребата на Extavia

заедно с имуномодулатори, различни от кортикостероиди или ACTH, не се препоръчва.

Има съобщения, че интерфероните намаляват активността на чернодробните цитохром Р450-

зависими ензими при хора и животни. Extavia трябва да се комбинира внимателно с други

лекарствени продукти с тесен терапевтичен индекс и зависими в голяма степен от

чернодробната цитохром Р450 клирънсова система, напр. антиепилептични продукти.

Необходимо е допълнително внимание при комбинирано лечение с всякакви лекарства, които

повлияват хемопоезата.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Голям обем данни (за изхода на повече от 1 000 случая на бременност) от регистрите за

интерферон бета, от националните регистри и от постмаркетинговия опит не показват повишен

риск от големи вродени аномалии след експозиция преди зачеване или експозиция по време на

първия триместър от бременността.

Въпреки това, продължителността на експозиция по време на първия триместър на

бременността не е установена, тъй като данните са събирани, когато употребата на интерферон

бета е била противопоказана по време на бременност и лечението вероятно е прекратено при

установяване и/или потвърждаване на бременността. Опитът с експозиция през втория и третия

триместър на бременността е много ограничен.

Въз основа на данните от проучвания при животни (вж. точка 5.3), съществува вероятност за

повишен риск от спонтанен аборт. Рискът от спонтанни аборти при бременни жени с

експозиция на интерферон бета не може да бъде достатъчно добре оценен посредством

наличните понастоящем данни, но те не предполагат повишен риск.

При клинична необходимост, употребата на Extavia може да бъде обмислена по време на

бременност.

Кърмене

Наличната ограничена информация, относно преминаването на интерферон бета-1b в кърмата,

както и химичните / физиологичните характеристики на интерферон бета показват, че

количествата на интерферон бета-1b, които се екскретират в кърмата, са незначителни. Не се

очакват вредни ефекти върху новороденото/кърмачето на естествено хранене.

Extavia може да се изпозлва в периода на кърмене.

Фертилитет

Не са провеждани проучвания относно повлияването на фертилитета (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани реакции от страна на централната нервна система, свързани с употребата на Extavia,

могат да повлияят способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

В началото на лечението нежеланите лекарствени реакции са чести, но като цяло те изчезват в

хода на терапията. Най-честите наблюдавани нежелани реакции са грипо-подобен комплекс от

симптоми (температура, втрисане, артралгия, безпокойство, потене, главоболие или миалгия),

които се дължат основно на фармакологичната активност на лекарствения продукт и реакции на

мястото на приложение. Реакции на мястото на инжектиране се появяват често при приложение

на Extavia. Зачервяване, подуване, промяна на цвета, възпаление, болка, свръхчувствителност,

некроза и неспецифични реакции се свързват с лечението с 250 микрограма (8,0 милиона IU)

Extavia.

Най-сериозните съобщени нежелани реакции включват тромботична микроангиопатия (ТМА) и

хемолитична анемия (ХА).

В повечето случаи е препоръчително дозово титриране в началото на терапията, с цел да се

увеличи поносимостта към Extavia (вж. точка 4.2). Грипоподобните симптоми могат да бъдат

намалени чрез приложение на нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти.

Случаите на реакции на мястото на приложение могат да се намалят чрез използване на

автоинжектор.

Таблично представяне на нежеланите реакции

В следващите таблици е използвана най-подходящата терминология по MedDRA, за да се

опишат определени реакции и техните синоними, както и свързаните състояния.

Следните нежелани лекарствени реакции се базират на доклади от клинични изпитвания

Таблица 1, нежелани лекарствени реакции и лабораторни отклонения

) и на пост-маркетингови

наблюдения (

Таблица 2, честотите - където са известни - са въз основа на сборен анализ на

данните от клинични изпитвания (много чести

1/10,чести

1/100 до <1/10, нечести

1/1 000

до <1/100, редки

1/10 000 до <1/1 000, много редки <1/10 000))

при употреба на Extavia.

Опитът с Extavia при пациенти с множествена склероза (МС) е ограничен, следователно, е

възможно все още да не са наблюдавани нежелани лекарствени реакции с много ниска честота.

Таблица 1 Нежелани лекарствени реакции и лабораторни отклонения с честота

10% и

съответния процент с плацебо; значимо изявени нежелани лекарствени

реакции <10% въз основа на съобщения от клинични изпитвания

Системо-органни

класове

Нежелана лекарствена

реакция

Лабораторни

отклонения

Единичен

епизод

показателен за

множествена

склероза

(BENEFIT)

Вторично

прогресираща

множествена

склероза

(Европейско

изпитване)

Вторично

прогресираща

множествена

склероза

(Северно-

Американско

изпитване)

Пристъпно-

ремитентна

множествена

склероза

Extavia

250

микрограма

(Плацебо)

n=292 (n=176)

Extavia

250

микрограма

(Плацебо)

n=360 (n=358)

Extavia

250

микрограма

(Плацебо)

n=317 (n=308)

Extavia

250

микрограма

(Плацебо)

n=124 (n=123)

Инфекции и инфестации

Инфекция

6% (3%)

13% (11%)

11% (10%)

14% (10%)

Абсцес

0% (1%)

4% (2%)

4% (5%)

1% (6%)

Нарушения на кръвта и лимфната система

Намаляване на

лимфоцитите <

(1500/mm

х ^ °

79% (45%)

53% (28%)

88% (68%)

82% (67%)

Намаляване на абс.брой

неутрофили (<1500

х ^

* º

11% (2%)

18% (5%)

4% (10%)

18% (5%)

Намаляване на

левкоцитите

(<3000 /mm

х ^

* º

11% (2%)

13% (4%)

13% (4%)

16% (4%)

Лимфаденопатия

1% (1%)

3% (1%)

11% (5%)

14% (11%)

Нарушения на метаболизма и храненето

Кръвна захар

(<55 mg/dl)

3% (5%)

27% (27%)

5% (3%)

15% (13%)

Психични нарушения

Депресия

10% (11%)

24% (31%)

44% (41%)

25% (24%)

Напрегнатост

3% (5%)

6% (5%)

10% (11%)

15% (13%)

Нарушения на нервната система

Главоболие ^

27% (17%)

47% (41%)

55% (46%)

84% (77%)

Виене на свят

3% (4%)

14% (14%)

28% (26%)

35% (28%)

Безсъние

8% (4%)

12% (8%)

26% (25%)

31% (33%)

Мигрена

2% (2%)

4% (3%)

5% (4%)

12% (7%)

Парестезия

16% (17%)

35% (39%)

40% (43%)

19% (21%)

Нарушения на очите

Конюнктивит

1% (1%)

2% (3%)

6% (6%)

12% (10%)

Зрителни нарушения ^

3% (1%)

11% (15%)

11% (11%)

7% (4%)

Нарушения на ухото и лабиринта

Болка в ушите

0% (1%)

<1% (1%)

6% (8%)

16% (15%)

Сърдечни нарушения

Сърцебиене *

1% (1%)

2% (3%)

5% (2%)

8% (2%)

Съдови нарушения

Вазодилатация

0% (0%)

6% (4%)

13% (8%)

18% (17%)

Хипертония º

2% (0%)

4% (2%)

9% (8%)

7% (2%)

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/547137/2019

EMEA/H/C/000933

Extavia (interferon beta-1b)

Общ преглед на Extavia и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Extavia и за какво се използва?

Extavia е лекарство, което се използва за лечение на възрастни с множествена склероза (МС). МС

е заболяване, при което възпалението уврежда защитната обвивка на нервите (демиелинизация),

както и самите нерви. Extavia се прилага при пациенти:

които са получили симптоми на МС за първи път и те са достатъчно тежки, за да обосноват

лечение с инжектирани кортикостероиди (противовъзпалителни лекарства). Прилага се, ако

се счита, че за пациента има висок риск от развитие на МС. Преди употреба на Extavia

лекарите трябва да отхвърлят други възможни причини за симптомите;

с МС от вида, известен като пристъпно-ремитентна, когато пациентът има атаки (пристъпи) в

рамките на периоди без симптоми (ремисии) и с най-малко два пристъпа в последните две

години.

с вторична прогресираща МС (видът МС, която се развива след пристъпно-ремитентната МС),

когато заболяването е активно.

Extavia съдържа активното вещество интерферон бета-1b (interferon beta-1b). Това лекарство е

същото като Betaferon, което вече е разрешено за употреба в ЕС. Фирмата производител на

Betaferon е дала съгласие научните ѝ данни да се използват за Extavia.

Как се използва Extavia?

Extavia се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се започне от лекар с опит в

лечението на МС.

Extavia се предлага под формата на прах и разтворител, които се смесват за приготвяне на

разтвор, доставящ доза от 250 микрограма. Extavia се прилага чрез подкожна инжекция.

Лечението трябва да започне с 62,5 микрограма (четвърт доза), приложени през ден, като дозата

постепенно се увеличава в продължение на 19 дни, за да достигне препоръчителната доза от

250 микрограма, приложени през ден. След като бъдат обучени, пациентите могат сами да си

инжектират Extavia. Лечението с Extavia трябва да бъде прекратено при пациенти, при които

състоянието не се подобрява.

Extavia (interferon beta-1b)

EMA/547137/2019

Страница 2/3

За повече информация относно употребата на Extavia вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Extavia?

Активното вещество в Extavia е протеинът интерферон бета-1b, принадлежащ към група

интерферони, които се синтезират от организма по естествен път, за да му помогнат да се бори

срещу вируси и други атаки. При МС имунната система (естествените защитни сили на тялото) не

функционира правилно и тя атакува части от централната нервна система (мозъка, гръбначния

мозък и зрителния нерв [нервът, който изпраща сигнали от окото до мозъка]), като причинява

възпаление, което уврежда нервите и обвивката около тях. Все още не е известен точният

механизъм, по който Extavia действа при МС, но изглежда, че активното вещество интерферон бета-

1b успокоява имунната система и предотвратява пристъпите на МС.

Какви ползи от Extavia са установени в проучванията?

Extavia е проучен в продължение на две години при 338 пациенти с пристъпно-ремитираща МС,

способни да вървят без чужда помощ, като ефективността му е сравнена с плацебо (сляпо лечение).

Extavia е по-ефективен от плацебо при намаляване на броя на годишните пристъпи: пациентите,

приемащи лекарството, са имали средно 0,84 пристъпа годишно, а пациентите на плацебо са имали

1,27 пристъпа.

Extavia също е проучен при 1 657 пациенти в две проучвания на пациенти с вторично прогресираща

МС, които са били способни да вървят, като сравнението е с плацебо. Едно от двете проучвания

показва значително забавяне във времето до прогресия на инвалидността (31 % намаление на

риска при прием на Extavia) и във времето до достигане на зависимост от инвалиден стол (39 %).

Във второто проучване не се наблюдава забавяне във времето до прогресия на инвалидността. И в

двете проучвания е показано, че Extavia води до намаляване (30 %) на броя на клиничните

пристъпи.

В проучване, обхващащо 487 пациенти с единичен епизод на демиелинизация, е показано, че

лечението с Extavia в продължение на две години намалява риска от развитие на клинично

изявена МС: 28 % от пациентите, които са получавали Extavia, са развили МС в сравнение с 45 %

от пациентите, които са получавали плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Extavia?

Най-честите нежелани реакции при Extavia са грипоподобни симптоми (включително висока

температура, втрисане, болки в ставите, неразположение (чувство на дискомфорт), изпотяване,

главоболие и болки в мускулите) и реакции на мястото на инжектиране. Нежеланите реакции са

чести в началото на лечението, но обикновено намаляват при следващо лечение.

Extavia не трябва да се прилага при пациенти, които страдат от тежка форма на депресия или имат

мисли за самоубийство. Extavia не трябва да се прилага при пациенти с декомпенсирано

чернодробно заболяване (когато черният дроб е увреден и вече не може да функционира

нормално).

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията при Extavia вижте листовката.

Extavia (interferon beta-1b)

EMA/547137/2019

Страница 3/3

Защо Extavia е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Extavia са по-големи от

рисковете и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Extavia?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Extavia, които следва да

се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика на

продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Extavia непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Extavia, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Extavia:

Extavia получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 20 май 2008 г.

Допълнителна информация за Extavia можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/extavia

Дата на последно актуализиране на текста 11-2019.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация