Eviplera

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

emtricitabine, rilpivirine hydrochloride, tenofovir disoproxil fumarate

Предлага се от:

Gilead Sciences International Ltd 

АТС код:

J05AR08

INN (Международно Name):

emtricitabine, rilpivirine, tenofovir disoproxil

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Eviplera е показан за лечение на възрастни, заразени с човешкия имунодефицитен вирус тип 1 (HIV-1) без известни мутации, свързани с резистентност към не нуклеозидните обратна транскриптаза инхибитор (NNRTI) клас, tenofovir или emtricitabine, и с вирусно натоварване ≤ 100 000 HIV-1 РНК копия/mL. Както при другите антиретровирусни лекарствени продукти, тестовете за генотипна резистентност и / или данните за историческата резистентност трябва да ръководят употребата на Eviplera.

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-11-27

Листовка

                51
Б. ЛИСТОВКА
52
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EVIPLERA 200 MG/25 MG/245 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
eмтрицитабин/рилпивирин/тенофовир
дизопроксил (еmtricitabine/rilpivirine/tenofovir
disoproxil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
–
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
–
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
–
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
–
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Eviplera и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Eviplera
3.
Как да приемате Eviplera
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Eviplera
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EVIPLERA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
EVIPLERA СЪДЪРЖА ТРИ АКТИВНИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Eviplera 200 mg/25 mg/245 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
емтрицитабин (emtricitabine), 25 mg рилпивирин
(rilpivirine) (като хидрохлорид) и 245 mg
тенофовир дизопроксил (tenofovir disoproxil)
(като
фумарат).
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 277 mg
лактоза монохидрат и 4 микрограма
сънсет жълто
алуминиев лак (E110).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Розово-лилава филмирана таблетка с
форма на капсула с размери 19 mm x 8,5 mm, с
вдлъбнато
релефно означение „GSI“ от едната
страна и гладка от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Eviplera е показан за лечение на
възрастни, инфектирани с човешкия
вирус на имунната
недостатъчност тип 1 (HIV-1) без известни
мутации, свързани с резистентност към
класа на
ненуклеозидните инхибитори на
обратната транскриптаза (ННИОТ),
тенофовир, емтрицитабин
и с вирусно натоварване ≤ 100 000 HIV-1 РНК
копия/ml (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).
Употребата на Eviplera трябва да се базира
на генотипно изследване за
рези
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-12-2022
Листовка Листовка чешки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-12-2022
Листовка Листовка датски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-12-2022
Листовка Листовка немски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-12-2022
Листовка Листовка естонски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-12-2022
Листовка Листовка гръцки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-12-2022
Листовка Листовка английски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-07-2016
Листовка Листовка френски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-12-2022
Листовка Листовка италиански 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-07-2016
Листовка Листовка латвийски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-07-2016
Листовка Листовка литовски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-12-2022
Листовка Листовка унгарски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-12-2022
Листовка Листовка малтийски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-07-2016
Листовка Листовка полски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-12-2022
Листовка Листовка португалски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-07-2016
Листовка Листовка румънски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-12-2022
Листовка Листовка словашки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-12-2022
Листовка Листовка словенски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-07-2016
Листовка Листовка фински 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-12-2022
Листовка Листовка шведски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-12-2022
Листовка Листовка норвежки 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-12-2022
Листовка Листовка исландски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-12-2022
Листовка Листовка хърватски 13-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите