Entacapone Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ентакапон

Предлага се от:

Teva Pharma B.V.

АТС код:

N04BX02

INN (Международно Name):

entacapone

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

Entacapone е посочено като допълнение към стандартните препарати на леводопа / benserazide или леводопа / carbidopa за употреба при възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания, който не може да се стабилизира на тези комбинации.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-02-18

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЕНТАКАПОН TEVA 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Ентакапон (Еntacapone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ентакапон Teva и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ентакапон Teva
3.
Как да приемате Ентакапон Teva
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ентакапон Teva
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕНТАКАПОН TEVA
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Таблетките Ентакапон Teva съдърж
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ентакапон Teva 200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
ентакапон (entacapone).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Светлокафяви, двойно изпъкнали,
елипсовидни филмирани таблетки, с
приблизително 18 mm
дължина и 10 mm ширина, с изпъкнало
релефно означение “E200” от едната
страна и гладки
от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ентакапон
е показан като допълнение към
стандартните лекарствени продукти,
съдържащи
леводопа/бензеразид или
леводопа/карбидопа за употреба при
възрастни пациенти с болест на
Паркинсон и моторните флуктуации при
изчерпване на дозата, които не може да
бъдат
стабилизирани с тези комбинирани
дозови режими.
_ _
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Ентакапон
трябва да бъде прилаган само в
комбинация с леводопа/бензеразид или
леводопа/карбидопа. Лекарствената
информация за тези лекарствени
продукти, съдържащи
леводопа е приложима и при
едновременното им прилагане с
ентакапон.
_ _
Дозировка
Прием
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-09-2021
Листовка Листовка чешки 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-09-2021
Листовка Листовка датски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-09-2021
Листовка Листовка немски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-09-2021
Листовка Листовка естонски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-09-2021
Листовка Листовка гръцки 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-09-2021
Листовка Листовка английски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-01-2016
Листовка Листовка френски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-09-2021
Листовка Листовка италиански 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-01-2016
Листовка Листовка латвийски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-01-2016
Листовка Листовка литовски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-09-2021
Листовка Листовка унгарски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-09-2021
Листовка Листовка малтийски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-01-2016
Листовка Листовка нидерландски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-01-2016
Листовка Листовка полски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-09-2021
Листовка Листовка португалски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-01-2016
Листовка Листовка румънски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-09-2021
Листовка Листовка словашки 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-09-2021
Листовка Листовка словенски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-01-2016
Листовка Листовка фински 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-09-2021
Листовка Листовка шведски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-09-2021
Листовка Листовка норвежки 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-09-2021
Листовка Листовка исландски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-09-2021
Листовка Листовка хърватски 28-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-01-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите