Elocta

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Elocta
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Elocta
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Antihemorrhagics,
 • Терапевтична област:
 • Хемофилия А
 • Терапевтични показания:
 • Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (дефицит на вроден дефицит на фактор VІІІ). Elocta може да се използва за всички възрастови групи.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 8

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/003964
 • Дата Оторизация:
 • 17-11-2015
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/003964
 • Последна актуализация:
 • 25-09-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/697822/2018

EMEA/H/C/003964

Elocta (efmoroctocog alfa)

Общ преглед на Elocta и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Elocta и за какво се използва?

Elocta е лекарство, което се използва за лечение и профилактика на кървене при пациенти с

хемофилия А (наследствено нарушение на кръвосъсирването, причинено от липсата на фактор

VІІІ). Съдържа активното вещество ефмороктоког алфа (efmoroctocog alfa).

Как се използва Elocta?

Elocta се предлага под формата на прах и разтворител за приготвяне на инжекционен разтвор.

Инжекцията се поставя във вена в продължение на няколко минути. Дозата и честотата на

инжекциите зависи от това, дали Elocta се използва за лечение или за предотвратяване на

кървене, от тежестта на дефицита на фактор VIII при пациента, от степента и мястото на кървене,

както и от състоянието на пациента и телесното му тегло.

Elocta се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да се започне и да се прилага

само под наблюдението на лекар с опит в лечението на хемофилия. За повече информация

относно употребата на Elocta вижте листовката или се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Как действа Elocta?

При пациенти с хемофилия А липсва фактор VIII (протеин, който е необходим за нормалното

съсирване на кръвта) и в резултат на това те кървят лесно. Активното вещество в Elocta,

ефмороктоког алфа, действа в организма по същия начин както човешкия фактор VIII.

Ефмороктоког алфа заменя липсващия фактор VIII, като по този начин способства за съсирването

на кръвта и предоставя временен контрол върху кървенето.

Какви ползи от Elocta са установени в проучванията?

В две основни проучвания на Elocta е установено, че лекарството е ефективно както за

предотвратяване, така и за лечение на епизоди на кървене.

В проучване, обхващащо 165 възрастни пациенти с хемофилия А, пациентите, на които е

приложен Elocta като адаптирано превантивно лечение на хемофилия, получават около 3 епизода

Elocta (efmoroctocog alfa)

EMA/697822/2018

Страница 2/2

на кървене годишно в сравнение с 37 епизода годишно при пациентите, на които не е приложено

превантивно лечение. В допълнение, когато настъпва кървене, лечението с Elocta се оценява като

„отлично“ или „добро“ при повече от 78 % от случаите, като 87 % от епизодите на кървене се

овладяват само с една инжекция.

В проучване при 69 деца ефективността на Elocta е сходна: на година/годишно? се наблюдават

средно 2 епизода на кървене, а 81 % от епизодите на кървене се овладяват само с една

инжекция.

Какви са рисковете, свързани с Elocta?

Реакции на свръхчувствителност (алергични реакции) се наблюдават рядко при Elocta и

включват: подуване на лицето, обрив, уртикария, стягане в гърдите и затруднено дишане, парене

и смъдене на мястото на инжектиране, тръпки, зачервяване, сърбеж по цялото тяло, главоболие,

ниско кръвно налягане, летаргия, гадене, безпокойство и ускорена сърдечна дейност. В някои

случаи тези реакции могат да станат тежки.

При лекарствата с фактор VIII има също така риск някои от пациентите да развият инхибитори

(антитела) срещу фактор VIII, в резултат на което действието на лекарството да спре и това да

доведе до невъзможност да се овладее кървенето.

За пълния списък на всички нежелани реакции и ограниченията при Elocta, вижте листовката.

Защо Elocta е разрешен за употреба в ЕС?

В проучванията е установено, че Elocta е ефективен за профилактика и лечение на епизоди на

кървене при пациенти с хемофилия А, а безопасността му отговаря на очакванията за лекарства

от този тип. Затова Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на

Elocta са по-големи от рисковете, и този продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Elocta?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Elocta, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Elocta непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Elocta, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Elocta:

Elocta получава разрешение за употреба, валидно в ЕС, на 19 ноември 2015 г.

Допълнителна информация за Elocta можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Elocta

Дата на последно актуализиране на текста 10-2018.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

ELOCTA 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ELOCTA 500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ELOCTA 750 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ELOCTA 1000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ELOCTA 1500 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ELOCTA 2000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ELOCTA 3000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ELOCTA 4000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ELOCTA 5000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ELOCTA 6000 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор

ефмороктоког алфа (efmoroctocog alfa) (рекомбинантен коагулационен фактор VIII)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да

им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява ELOCTA и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате ELOCTA

Как да използвате ELOCTA

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате ELOCTA

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Инструкции за приготвяне и прилагане

1.

Какво представлява ELOCTA и за какво се използва

ELOCTA съдържа активното вещество ефмороктоког алфа, рекомбинантен коагулационен

фактор VIII, Fc фузионен протеин. Фактор VIII е протеин, произвеждан естествено в организма и е

необходим, за да може кръвта да образува съсиреци и кървенето да спира.

ELOCTA е лекарство, което се използва за лечение и профилактика на кървене във всички

възрастови групи пациенти с хемофилия A (наследствено нарушение на кръвосъсирването,

причинено от недостиг на фактор VIII).

ELOCTA се приготвя посредством рекомбинантна технология без добавяне на никакви компоненти

от човешки или животински произход в производствения процес.

Как действа ELOCTA

При пациенти с хемофилия A, фактор VIII липсва или не функционира добре. ELOCTA се използва

за заместване на липсващия или недостатъчен фактор VIII. ELOCTA повишава нивото на

фактор VIII в кръвта и временно коригира склонността към кървене.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате ELOCTA

Не използвайте ELOCTA:

ако сте алергични към ефмороктоког алфа или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да използвате ELOCTA.

Съществува малък риск да получите анафилактична реакция (тежка, внезапна алергична

реакция) към ELOCTA. Признаците на алергичните реакции може да включват генерализиран

сърбеж, уртикария, стягане в гърдите, затруднено дишане и ниско кръвно налягане. Ако

настъпи някой от тези симптоми, прекратете веднага инжектирането и се свържете с Вашия

лекар.

Образуването на инхибитори (антитела) е известно усложнение, което може да възникне по

време на лечението с всички лекарства, съдържащи фактор VІІІ. Тези инхибитори, особено

във високи нива, спират правилното действие на лечението и Вие или Вашето дете ще бъдете

проследявани внимателно за развитие на тези инхибитори. Ако кървенето при Вас или това

при Вашето дете не се контролира с ELOCTA, незабавно информирайте Вашия лекар.

Усложнения, свързани с катетър

Ако Ви е необходим централен венозен катетър (ЦВК), трябва да се има предвид рискът от

усложнения, свързани с ЦВК, включително локални инфекции, наличие на бактерии в кръвта и

тромбоза на мястото на катетъра.

Документиране

Строго се препоръчва всеки път, когато се прилага ELOCTA, името и партидният номер на

продукта да се записват.

Други лекарства и ELOCTA

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е

възможно да използвате други лекарства.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Не са наблюдавани ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.

ELOCTA съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на флакон, т.е. може да се каже, че

практически не съдържа натрий.

3.

Как да използвате ELOCTA

Лечението с ELOCTA ще бъде започнато от лекар, който има опит в грижата за пациенти с

хемофилия. Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар (вижте

точка 7). Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

ELOCTA се прилага като инжекция във вена. Вашият лекар ще изчисли Вашата доза ELOCTA (в

международни единици или “IU”), в зависимост от индивидуалните Ви нужди от фактор VIII-

заместваща терапия и от това дали продуктът се използва за профилактика или за лечение на

кървене. Говорете с Вашия лекар, ако смятате, че кървенето Ви не е под контрол с дозата, която

получавате.

Колко често се нуждаете от инжекция ще зависи от това колко добре действа ELOCTA при Вас.

Вашият лекар ще проведе подходящи лабораторни изследвания, за да се увери, че имате достатъчни

нива на фактор VIII в кръвта си.

Лечение на кървене

Дозата ELOCTA се изчислява в зависимост от телесното Ви тегло и нивата на фактор VIII, които

трябва да се постигнат. Целевите нива на фактор VIII ще зависят от тежестта и мястото на кървене.

Профилактика на кървене

Обичайната доза ELOCTA е 50 IU на килограм телесно тегло, прилагана на всеки 3 до 5 дни. Дозата

може да се коригира от Вашия лекар в диапазона от 25 до 65 IU на килограм телесно тегло. При

някои случаи, особено при по-млади пациенти, може да са необходими по-кратки интервали на

прилагане или по-високи дози.

Употреба при деца и юноши

ELOCTA може да се използва при деца и юноши на всякаква възраст. При деца под 12-годишна

възраст може да са нужни по-високи дози или по-чести инжекции.

Ако сте използвали повече от необходимата доза ELOCTA

Кажете на Вашия лекар възможно най-скоро. Трябва винаги да използвате ELOCTA точно както Ви

е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Ако сте пропуснали да използвате ELOCTA

Не прилагайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Приложете Вашата доза веднага

щом се сетите и след това продължете по обичайната схема на прилагане. Ако не сте сигурни какво

да правите, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте спрели употребата на ELOCTA

Не спирайте употребата на ELOCTA без да се консултирате с Вашия лекар. Ако спрете да

използвате ELOCTA, може вече да не сте защитени от кървене или налично в момента кървене

може да не спре.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки

ги получава.

Ако възникнат тежки, внезапни алергични реакции (анафилактична реакция), инжектирането

трябва веднага да се прекрати. Трябва веднага да се свържете с Вашия лекар, ако усетите някой от

следните симптоми на алергични реакции: подуване на лицето, обрив, генерализиран сърбеж,

уртикария, стягане в гърдите, затруднено дишане, парене и смъдене на мястото на инжектиране,

втрисане, зачервяване, главоболие, ниско кръвно налягане, общо усещане за неразположение,

гадене, неспокойствие и ускорен пулс, чувство на замаяност или загуба на съзнание.

При деца, които преди това не са били лекувани с лекарства, съдържащи фактор VІІІ, може да се

образуват инхибиторни антитела (вижте точка 2) много често (повече от 1 на 10 пациенти); но при

пациентите, които са получавали предишно лечение с фактор VІІІ (повече от 150 дни лечение),

рискът е нечест (по-малко от 1 на 100 пациенти). Ако това се случи, Вашите лекарства или тези на

Вашето дете може да спрат да действат както трябва и Вие или Вашето дете може да получите

продължително кървене. Ако това се случи, трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар.

При това лекарство могат да възникнат следните нежелани реакции:

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)

Главоболие, замаяност, промяна на вкуса, бавен пулс, високо кръвно налягане, горещи вълни, болка

в кръвоносния съд след инжектиране, кашлица, болка в корема, обрив, подуване на стави, болка в

мускулите, болка в гърба, болка в ставите, общ дискомфорт, болка в гърдите, усещане за студ,

усещане за горещина и ниско кръвно налягане.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате ELOCTA

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на картонената

опаковка и на флакона след „Годен до:/EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец. Не използвайте това лекарство, ако е съхранявано на стайна температура за

повече от 6 месеца.

Да се съхранява в хладилник (2°C-8°C).

Да не се замразява.

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Има възможност ELOCTA да се съхранява на стайна температура (до 30°C) за еднократен период

не повече от 6 месеца. Запишете на картонената опаковка датата, на която ELOCTA е извадена от

хладилника и е оставена на стайна температура. След съхранение на стайна температура продуктът

не трябва да се поставя отново в хладилник.

След като сте приготвили ELOCTA, продуктът трябва да се използва веднага. Ако не можете да

използвате приготвения разтвор ELOCTA незабавно, той трябва да се използва в рамките на 6 часа.

Не слагайте приготвения разтвор в хладилник. Пазете приготвения разтвор от директна слънчева

светлина.

Приготвеният разтвор трябва да бъде прозрачен до леко опалесцентен и безцветен. Не използвайте

това лекарство, ако забележите, че е мътно или съдържа видими частици.

Изхвърляйте всяко неизползвано количество разтвор по правилния начин. Не изхвърляйте

лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт

как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на

околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа ELOCTA

Активното вещество е ефмороктоког алфа (рекомбинантен коагулационен фактор VIII,

Fc фузионен протеин) Всеки флакон ELOCTA номинално съдържа 250, 500, 750, 1 000, 1 500,

2 000, 3 000, 4 000, 5 000 или 6 000 IU ефмороктоког алфа.

Другите съставки са: захароза, натриев хлорид, L-хистидин, калциев хлорид дихидрат,

полисорбат 20, натриев хидроксид, солна киселина и вода за инжекции. Ако сте на диета с

контролирано количество натрий, вижте точка 2.

Как изглежда ELOCTA и какво съдържа опаковката

ELOCTA се предоставя под формата на прах и разтворител за инжекционен разтвор. Прахът е бял

до почти бял прах или компактна маса. Разтворителят, предоставен за приготвяне на инжекционния

разтвор, е прозрачен, безцветен разтвор. След приготвяне разтворът за инжектиране е прозрачен до

леко опалесцентен и безцветен.

Всяка опаковка ELOCTA съдържа 1 флакон с прах, 3 ml разтворител в предварително напълнена

спринцовка, 1 стъбло на бутало, 1 адаптер за флакон, 1 инфузионен набор, 2 тампона със спирт,

2 левкопласта и 1 марля.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

SE-112 76 Stockholm,

Швеция

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu

Обърнете гърба на листовката за точка 7. Инструкции за приготвяне и прилагане

7.

Инструкции за приготвяне и прилагане

ELOCTA се прилага като интравенозна (i.v.) инжекция след разтваряне на праха за инжекция с

разтворителя, предоставен в предварително напълнената спринцовка. Опаковката на ELOCTA

съдържа:

ELOCTA не трябва да се смесва с други инжекционни или инфузионни разтвори.

Измийте ръцете си, преди да отворите опаковката.

Приготвяне

Проверете името и активността на опаковката, за да се уверите, че съдържа правилното

лекарство. Проверете срока на годност на картонената опаковка на ELOCTA. Не

използвайте лекарството, ако срокът на годност е изтекъл.

Ако ELOCTA е съхраняван в хладилник, оставете флакона с ELOCTA (A) и спринцовката

с разтворител (B) да достигнат стайна температура преди употреба. Не използвайте

външна топлина.

Поставете флакона на чиста равна повърхност. Отстранете

пластмасовото отчупващо се капаче от флакона с ELOCTA.

A) 1 флакон с прах

B) 3 ml разтворител в предварително

напълнена спринцовка

C) 1 стъбло на бутало

D) 1 адаптер за флакон

E) 1 инфузионен набор

F) 2 тампона със спирт

G) 2 левкопласта

H) 1 марля

Избършете горната част на флакона с един от тампоните със

спирт (F) от опаковката и оставете да изсъхне на въздух. Не

докосвайте горната част на флакона и не допускайте нищо

друго да се докосва до нея, след като е била изчистена.

Отлепете предпазното хартиено покритие на прозрачния пластмасов адаптер за флакон

(D). Не отделяйте адаптера от предпазната му капачка. Не докосвайте вътрешната страна

на опаковката с адаптера за флакон.

Без да вадите адаптера за флакон от предпазната му капачка

го поставете точно върху горната част на флакона. Натиснете

силно, докато адаптерът щракне на място върху флакона, а

пробиващият връх на адаптера проникне през запушалката на

флакона.

Закрепете стъблото на буталото (C) към спринцовката с

разтворител, като поставите върха на стъблото на буталото в

отвора на буталото в спринцовката. Завъртете стъблото на

буталото силно по посока на часовниковата стрелка, докато се

закрепи стабилно за буталото в спринцовката.

Отчупете бялата пластмасова капачка за защита от отваряне

от спринцовката с разтворител, като я прегънете при

перфорациите, докато се отчупи. Оставете капачката встрани,

като я поставите с горната част надолу върху равна

повърхност. Не докосвайте вътрешната страна на капачката

или върха на спринцовката.

Отстранете предпазната капачка от адаптера и я изхвърлете.

Свържете спринцовката с разтворител към адаптера за

флакон, като поставите върха на спринцовката в отвора на

адаптера. Натиснете силно и завъртете спринцовката по

посока на часовниковата стрелка, докато се свърже стабилно.

Бавно натиснете буталото, за да инжектирате цялото

количество разтворител във флакона с ELOCTA.

Докато спринцовката все още е свързана с адаптера и

буталото е натисната надолу, завъртете внимателно флакона,

докато прахът се разтвори.

Не разклащайте.

Готовият разтвор трябва да се огледа преди приложение. Разтворът трябва да изглежда

прозрачен до леко опалесцентен и безцветен. Не използвайте разтвора, ако е мътен или

съдържа видими частици.

След като се уверите, че буталото на спринцовката все още е

натиснато докрай, обърнете флакона. Издърпайте бавно

буталото, за да изтеглите обратно цялото количество разтвор

през адаптера за флакон в спринцовката.

Отделете спринцовката от адаптера за флакон, като

внимателно изтеглите и завъртите флакона обратно на

часовниковата стрелка.

Забележка: Ако използвате повече от един флакон ELOCTA на инжекция, всеки флакон трябва

да се приготви отделно в съответствие с предходните инструкции (стъпки от 1 до 13), а

спринцовката с разтворител трябва да се отдели като адаптерът за флакон остане на място. За

изтегляне на приготвеното съдържание от всеки от отделните флакони може да се използва

една голяма луер лок спринцовка.

Изхвърлете флакона и адаптера.

Забележка: Ако разтворът няма да се използва веднага, капачката на спринцовката трябва

внимателно да се постави отново на върха на спринцовката. Не докосвайте върха на

спринцовката или вътрешната страна на капачката.

След приготвяне ELOCTA може да се съхранява на стайна температура до 6 часа преди

приложение. След това време приготвеният разтвор на ELOCTA трябва да се изхвърли. Да се

пази от директна слънчева светлина.

Прилагане (интравенозна инжекция):

ELOCTA трябва да се прилага с помощта на предоставения в тази опаковка инжекционен набор (E).

Отворете опаковката на инжекционния набор и махнете

капачката от края на тръбичката. Прикрепете спринцовката с

приготвения разтвор ELOCTA към края на тръбичката на

инжекционния набор като завъртите по посока на

часовниковата стрелка.

Ако е необходимо, поставете турникет и подгответе мястото на инжектиране, като

почистите добре кожата с другия тампон със спирт, предоставен в опаковката.

Отстранете въздуха в тръбичката на инжекционния набор, като бавно натиснете буталото,

докато течността достигне иглата на инжекционния набор. Не изтласквайте разтвор през

иглата. Отстранете прозрачното пластмасово предпазно капаче от иглата.

Въведете иглата на инжекционния набор във вена, според указанията на Вашия лекар или

медицинска сестра, и махнете турникета. Ако предпочитате, можете да използвате една от

лепенките (G), предоставени в опаковката, за да фиксирате пластмасовите крилца на иглата

на мястото на инжектиране. Приготвеният продукт трябва да се инжектира интравенозно за

няколко минути. Вашият лекар може да промени препоръчителната скорост на

инжектиране, за да направи приложението по-комфортно за Вас.

След като приключите с инжектирането и извадите иглата,

трябва да прегънете предпазителя на иглата и да го притиснете

така че да щракне върху иглата.

Моля, изхвърлете използваната игла, неизползваният разтвор, спринцовката и празният

флакон по безопасен начин в подходящ контейнер за медицински отпадъци, тъй като тези

материали могат да наранят други хора, ако не се изхвърлят правилно. Не използвайте

повторно материалите.