Eliquis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Апиксабан

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb / Pfizer EEIG

АТС код:

B01AF02

INN (Международно Name):

apixaban

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Arthroplasty; Venous Thromboembolism

Терапевтични показания:

За Елиций 2. 5 mg Таблетки, покрити с обвивка:профилактика венозных тромбоемболични усложнения (ВТЭ) при възрастни пациенти, подложени на избираеми тазобедрената става или подмяна на колянната става. Профилактика на инсулт и системна емболия при възрастни пациенти с неклапанной фибрилляцией мъждене (NVAF), с един или повече рискови фактори, като например инсулт или транзиторная исхемична атака (ТИА); възраст ≥ 75 години; хипертония; диабет; симптоматична сърдечна недостатъчност (nyha клас ≥ втора). Лечение на дълбока венозна тромбоза (DVT) и тромбоэмболии белодробната артерия (ТЭЛА) и за превенция на рецидив на дълбока венозна тромбоза и ТЭЛА при възрастни (виж раздел 4. 4 за гемодинамически нестабилна ТЭЛА пациенти). За Eliquis 5 мг покрити с филмовата обвивка хапчета:профилактика на инсулт и системна емболия при възрастни пациенти с неклапанной фибрилляцией мъждене (NVAF), с един или повече рискови фактори, като например инсулт или транзиторная исхемична атака (ТИА); възраст≥ 75 години; хипертония; диабет;

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-05-18

Листовка

                77
Б. ЛИСТОВКА
78
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ELIQUIS 2,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
апиксабан (apixaban)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Eliquis и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Eliquis
3.
Как да приемате Eliquis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Eliquis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ELIQUIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Eliquis съдържа активното вещество
апиксабан и спада към група лекарс
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Eliquis 2,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg
апиксабан (apixaban).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка филмирана таблетка от 2,5 mg
съдържа 51,4 mg лактоза (вж. точка 4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Жълти, кръгли таблетки (с диаметър 5,95
mm) с вдлъбнато релефно означение “893”
от едната
страна и “2½” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Профилактика на венозен
тромбоемболизъм (ВТЕ) при възрастни
пациенти, претърпели
елективно протезиране на
тазобедрената или на коленната става.
Профилактика на инсулт и системен
емболизъм при възрастни пациенти с
неклапно
предсърдно мъждене (non-valvular atrial fibrillation,
NVAF) с един или повече рискови фактори,
като предшествуващ инсулт или
транзиторна исхемична атака (ТИА),
възраст ≥ 75 години,
хипертония, захарен диабет,
симптоматична сърдечна
недостатъчност (Клас по NYHA ≥ II).
Лечение на дълбока венозна тромбоза
(ДВТ) и белодробен емболизъм (БЕ) и
профилактика на

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-06-2023
Листовка Листовка чешки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-06-2023
Листовка Листовка датски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-06-2023
Листовка Листовка немски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-06-2023
Листовка Листовка естонски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-06-2023
Листовка Листовка гръцки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-06-2023
Листовка Листовка английски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-08-2018
Листовка Листовка френски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-06-2023
Листовка Листовка италиански 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-08-2018
Листовка Листовка латвийски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-08-2018
Листовка Листовка литовски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-06-2023
Листовка Листовка унгарски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-06-2023
Листовка Листовка малтийски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-08-2018
Листовка Листовка нидерландски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-08-2018
Листовка Листовка полски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-06-2023
Листовка Листовка португалски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-08-2018
Листовка Листовка румънски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-06-2023
Листовка Листовка словашки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-06-2023
Листовка Листовка словенски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-08-2018
Листовка Листовка фински 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-06-2023
Листовка Листовка шведски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-06-2023
Листовка Листовка норвежки 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-06-2023
Листовка Листовка исландски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-06-2023
Листовка Листовка хърватски 23-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-08-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите