Efient

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

прасугрел

Предлага се от:

Substipharm

АТС код:

B01AC22

INN (Международно Name):

prasugrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Acute Coronary Syndrome; Angina, Unstable; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Efient, прилага с Ацетилсалицилова киселина (АСК) е показан за предпазване от атеротромботични инциденти при пациенти с остър коронарен синдром, (i. нестабилна стенокардия, non-ST-сегмент елевация инфаркт на миокарда [UA / NSTEMI] или миокарден инфаркт ST-сегмент-елевация [STEMI]) подложени на първична или забавено перкутанна коронарна интервенция (PCI).

Каталог на резюме:

Revision: 25

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-02-24

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
EFIENT 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
EFIENT 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
прасугрел (prasugrel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Efient и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Efient
3.
Как да приемате Efient
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Efient
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА EFIENT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Efient, който съдържа активното вещество
прасугрел, принадлежи към група
лека
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Efient 10 mg филмирани таблетки
Efient 5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
_Efient 10 mg: _
Всяка таблетка съдържа 10 mg прасугрел
(prasugrel) (като хидрохлорид).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка съдържа 2,1 mg лактоза
монохидрат.
_Efient 5 mg: _
Всяка таблетка съдържа 5 mg прасугрел
(prasugrel) (като хидрохлорид).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка таблетка съдържа 2,7 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
_Efient 10 mg: _
Бежови таблетки с форма на шестограм,
с вдлъбнато релефно означение “10 MG”
върху едната
страна и “4759” върху другата.
_Efient 5 mg: _
Жълти таблетки с форма на шестограм, с
вдлъбнато релефно означение “5 MG”
върху едната
страна и “4760” върху другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Efient, прилаган едновременно с
ацетилсалицилова киселина (АСК), е
показан за предотвратяване
на атеротромботични събития при
възрастни пациенти с остър коронарен
синдром (напр.
нестабилна стенокардия, инфаркт на
миокарда без елевац
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-11-2022
Листовка Листовка чешки 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-11-2022
Листовка Листовка датски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-11-2022
Листовка Листовка немски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-11-2022
Листовка Листовка естонски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-11-2022
Листовка Листовка гръцки 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-11-2022
Листовка Листовка английски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-02-2016
Листовка Листовка френски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-11-2022
Листовка Листовка италиански 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-02-2016
Листовка Листовка латвийски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-02-2016
Листовка Листовка литовски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-11-2022
Листовка Листовка унгарски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-11-2022
Листовка Листовка малтийски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-02-2016
Листовка Листовка нидерландски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-02-2016
Листовка Листовка полски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-11-2022
Листовка Листовка португалски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-02-2016
Листовка Листовка румънски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-11-2022
Листовка Листовка словашки 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-11-2022
Листовка Листовка словенски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-02-2016
Листовка Листовка фински 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-11-2022
Листовка Листовка шведски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-11-2022
Листовка Листовка норвежки 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-11-2022
Листовка Листовка исландски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-11-2022
Листовка Листовка хърватски 16-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-02-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите