DIXAN PROFESSIONAL

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • DIXAN PROFESSIONAL (SACHETS)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • DIXAN PROFESSIONAL (SACHETS)
  Норвегия
 • Език:
 • норвежки букмол

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 108979E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

DIXAN PROFESSIONAL

SIKKERHETSDATABLAD

Produktnavn

DIXAN PROFESSIONAL

I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa

:

1.1 Produktidentifikasjon

1.3 Detaljer om leverandøren i sikkerhetsdatabladet

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk

Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Produktkode

:

ikke anbefalt

1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen, Helsedirektoratet

Tekstilvaskemiddel. Automatisk prosess.

Ikke kjent.

Ecolab a.s

Stålverksveien 1 b

Postboks 6440-Etterstad

N-0605 Oslo

Tel +47 22 68 18 00

Fax + 47 22 68 20 50

NO-kundeservice@ecolab.com

:

Produsent/ Distributør/

Importør

108979E

Anvendelsesområde

:

Tekstilvaskemiddel

Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

Produsent/ Distributør/ Importør

:

Telefonnummer

+47 2259 1300, døgnåpent alle dager

:

Telefonnummer

+47 2268 1800

Mellom 0800 og 1600 på vanlige virkedager

Versjon

: 2

Klassifisering

Ikke klassifisert.

Klassifiseringen av dette produktet er basert på toksikologiske vurderinger.

:

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

Klassifisering i henhold til Forordning (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding

Produktdefinisjon

:

Blanding

Se kapittel 16 for fullstendig tekst i R- og H-setningene overfor.

Klassifisering ifølge direktiv 1999/45/EØF [DPD]

Produktet er ikke klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

2.2 Etikettelementer

Redegjørelser om fare

:

Redegjørelser om forholdsregler

Tilleggselementer på

etiketter

:

HMS-datablad kan fås på forepørsel.

2.3 Andre farer

Ikke klassifisert.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

1/12

31 juli 2013

DIXAN PROFESSIONAL

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

:

Andre farer som ikke fører

til klassifisering

Håndtering og bearbeiding av dette materialet kan danne et støv, som kan medføre

mekanisk irritasjon i øyne, nese og svelg.

I følge produsentens nåværende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i

produktet som er klassifisert som helse- eller miljøskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljøfare

[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

[3] Stoffet oppfyller kriteriene for PBT ifølge forskriften (EC) nr. 1907/2006, tillegg XIII

[4] Stoffet oppfyller kriteriene for vPvB ifølge forskriften (EC) nr. 1907/2006, tillegg XIII

[5] Stoffer med tilsvarende bekymringsgrad

Type

Identifikatorer

67/548/EEC

Navn på produkt/

bestanddel

Se avsnitt 16 for de

fullstendige R-

setningene det vises

til ovenfor.

%

Type

Forskrift (EU) nr.

1272/2008 [CLP]

Klassifisering

Se kapittel 16 for

fullstendig tekst i H-

setningene overfor.

Natriumperkarbonat

REACH #:

01-2119457268-30

EU: 239-707-6

CAS: 15630-89-4

10 -

<20

O; R8

Xn; R22

Xi; R41

Ox. Liq. 1, H271

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Bensensulfonsyre,

C10-13-alkylderivat,

natriumsalter

REACH #:

01-2119489428-22

EU: 270-115-0

CAS: 68411-30-3

5 - <7

Xn; R22

Xi; R41, R38

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Natriumkarbonat

REACH #:

01-2119485498-19

EU: 207-838-8

CAS: 497-19-8

Innhold: 011-005-00-2

1 - <5

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

Alkoholetoksilat

REACH #:

01-2119548515-35

CAS: 68951-67-7

1 - <3

Xn; R22

Xi; R41

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Natriumsilikat

REACH #:

01-2119448725-31

EU: 215-687-4

CAS: 1344-09-8

1 - <5

Xi; R36/37/38

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

Blandinger

3.2

Hudkontakt

Skyll straks øynene med mye vann samtidig som øvre og nedre øyelokk løftes. Se

etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege ved irritasjon.

Skyll kontaminert hud med store mengder vann. Fjern forurensede klær og sko.

Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes.

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter

åndedrettet. Ved inhalering av nedbrytningsprodukter i en brann kan symptomene

bli forsinket. Hvis det oppstår symptomer, må lege kontaktes.

Innånding

Øyekontakt

:

:

:

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

2/12

31 juli 2013

DIXAN PROFESSIONAL

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Vask munnen grundig med vann. Om stoffet er blitt svelget og den berørte

personen er bevisst, gi små mengder vann å drikke. Brekninger må ikke fremkalles

med mindre du er under instrukser fra medisinsk kyndig personell. Hvis det oppstår

symptomer, må lege kontaktes.

Merknader til lege

Ved inhalering av nedbrytningsprodukter i en brann kan symptomene bli forsinket.

Svelging

:

:

Spesifikke behandlinger

Vern av

førstehjelpspersonell

:

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Potensielle akutte helseeffekter

Innånding

:

Eksponering for luftbårne konsentrasjoner høyere enn lovbestemte eller anbefalte

eksponeringsgrenser kan medføre nese-, svelg-, og lungeirritasjoner. Eksponering

for spaltningsprodukter kan være helseskadelig. Alvorlige virkninger kan være

forsinket etter eksponering.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

:

Svelging

Hudkontakt

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Eksponering for luftbårne konsentrasjoner høyere enn lovbestemte eller anbefalte

eksponeringsgrenser kan medføre øyeirritasjoner.

:

Øyekontakt

Overeksponeringstegn/-symptomer

Hudkontakt

Svelging

Innånding

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

irritasjon i luftrøret

hoste

Ingen spesifikke data.

Ingen spesifikke data.

:

:

:

Øyekontakt

:

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

irritasjon

rødhet

4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

Ingen spesiell behandling.

:

Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten

tilstrekkelig opplæring.

Farlige

forbrenningsprodukter

Farer på grunn av stoffet

eller blandingen

Nedbrytningsproduktene kan omfatte følgende materialer:

karbondioksid

karbonmonoksid

nitrogenoksider

svoveloksider

metalloksid/oksider

Fine støvskyer kan skape eksplosive blandinger med luft.

Ved brann, bruk vanndusj (tåke), skum, pulver eller CO

5.1 Brannslukningsmidler

:

:

Ikke kjent.

Egnede

brannslukningsmidler

:

Uegnede

brannslukningsmidler

:

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

5.3 Råd for brannmenn

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

3/12

31 juli 2013

DIXAN PROFESSIONAL

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

Isoler straks stedet ved å fjerne alle personer i nærheten av uhellet hvis brann har

oppstått. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer

uten tilstrekkelig opplæring. Flytt beholdere bort fra brannområdet hvis det ikke

skaper risiko. Bruk vanndusj til å kjøle ned brannutsatte beholdere.

Brannmannskap skal bruke egnet verneutstyr og trykkluftsapparat med overtrykk

samt heldekkende ansiktsmaske.

Spesielt verneutstyr for

brannmannskap

:

Bestemte forholdsregler

for brannslukning

:

6.2 Forholdsregler for vern

av miljø

Flytt beholderne fra utslippsområdet. Møt utslippet i medvind. Unngå lekkasje til

kloakksystem, vannløp, kjellere eller trange rom. Støvsug eller kost opp materiale

og plasser det i en utvalgt, merket avfallsbeholder. Unngå dannelse av støvete

forhold og forhindre vind spredning.

Unngå spredning av utslipp, avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og

kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket

miljøforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft).

Stort utslipp

:

Flytt beholderne fra utslippsområdet. Støvsug eller kost opp materiale og plasser

det i en utvalgt, merket avfallsbeholder.

Ved lite utslipp

:

6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprenskning

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

For ikke-nødpersonell

:

For nødpersonell

:

6.4 Referanse til andre

avsnitt

Se avsnitt 1 for nødkontaktsinformasjon.

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.

Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten

tilstrekkelig opplæring. Ikke la unødvendig og ubeskyttet personale komme inn.

Unngå kontakt eller å gå i spilt materiale. Slå av alle antenningskilder. Ingen bluss,

røyking eller ild i fareområdet. Unngå innånding av støv. Bruk egnet personlig

verneutstyr.

Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til

alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer. Se også

opplysningene i ”For ikke-nødpersonell”.

:

:

Oppbevares i temperaturer mellom 0 til 40°C (32 til 104°F). Oppbevares i henhold

til lokale bestemmelser. Oppbevares i et isolert og godkjent område. Lagres i

original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tørt, kjølig og godt ventilert

område, vekk fra uforenlige materialer (se Avsnitt 10) samt mat og drikke. Eliminer

alle antennelseskilder. Holdes unna oksiderende materialer. Oppbevar beholderen

tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig

og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Må ikke oppbevares i umerkede

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1

bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Vernetiltak

:

Råd om generell

yrkeshygiene

:

7.2 Forhold for sikker

lagring, inkludert ev.

uforenlighet

Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Unngå innånding av støv. Unngå

at det dannes støv ved håndtering/bruk av produktet, og hold det borte fra alle

mulige antennelseskilder (gnister eller åpen flamme). Unngå støvansamling. Må

bare anvendes på et godt ventilert sted. Bruk egnet åndedrettsvern ved

utilstrekkelig ventilasjon.

Arbeidere bør vaske hender og ansiktet før de spiser, drikker eller røyker. Se også

avsnitt 8 for flere opplysninger om hygienetiltak.

:

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

4/12

31 juli 2013

DIXAN PROFESSIONAL

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

beholdere. Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås.

7.3 Spesifikk sluttbruk

Anbefalinger

:

Løsninger spesifikke for

industrisektoren

:

Ikke anvendelig før eksponeringsscenarier for emnene finnes tilgjengelige.

Ikke anvendelig før eksponeringsscenarier for emnene finnes tilgjengelige.

Håndvern

(EN 374)

Bruk godt tilpasset, luftrensende eller luftmatet åndedrettsvern i samsvar med

godkjente standarder hvis en risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Valg

av åndedrettsvern må gjøres på grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsnivå,

produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte åndedrettsvernet.

Ingen spesielle anbefalinger.

Ingen spesielle anbefalinger.

Øye-/ansiktsvern

(EN 166)

Åndedrettsvern

(EN 143, 14387)

:

:

:

Hudvern

Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utføres og farene

forbundet med denne, og skal være godkjent av en spesialist før dette produktet

håndteres.

:

Egnede konstruksjonstiltak

:

Må bare anvendes på et godt ventilert sted. Hvis bruken forårsaker støv, røyk,

gass, damper eller tåke, bruk lukkede prosesser, lokalt avtrekk eller andre tekniske

løsninger for å holde arbeidstakere under alle anbefalte og lovbestemte

eksponeringsgrenser for luftbårne forurensninger. De tekniske løsningene må

også holde konsentrasjoner av gass, damp og støv under laveste

eksplosjonsgrense. Bruk eksplosjonssikkert ventilasjonsutstyr.

Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter å ha håndtert kjemiske produkter,

før inntak av mat, røyking og toalettbesøk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det

bør brukes egnede teknikker ved fjerning av klær som kan være tilsølt. Vask

forurensede klær før de tas i bruk igjen. Sørg for at øyeskyllestasjoner og

sikkerhetsdusjer er i nærheten av arbeidsstedet.

8.2 Eksponeringskontroll

Hygieniske tiltak

:

Ingen DNEL-verdier finnes tilgjengelig for blandingen.

Forutsette effektkonsentrasjoner

Ingen PNEC-verdier finnes tilgjengelig for blandingen.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Deriverte effektnivåer

Individuelle vernetiltak

Kroppsvern

(EN 14605)

:

Annet hudvern

Temperaturfarer

:

Egnet fottøy og eventuelt tilleggsvern for huden skal velges basert på oppgaven

som skal utføres og de risikoene som er involvert, og må godkjennes av en

spesialist før dette produktet håndteres.

Ikke relevant.

Navn på produkt/bestanddel

Grenseverdier for eksponering

Administrative normer

Ingen kjente eksponeringsgrenser.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

5/12

31 juli 2013

DIXAN PROFESSIONAL

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

Begrensning og

overvåkning av

miljøeksponeringen

:

Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bør kontrolleres for å sikre at de er i

samsvar med kravene i gjeldende miljølovgivning. I enkelte tilfeller er det

nødvendig å anvende gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i

prosessutstyret for å redusere utslippene til akseptable nivåer.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Smeltepunkt/frysepunkt

Utgangskokepunkt og -

kokeområde

Damptrykk

Relativ tetthet

Damptetthet

Løselighet(er)

Pulver.

0.58 til 0.64

Lett løselig i følgende materialer: kaldt vann og varmt vann.

Behagelig.

Lukt

pH

hvit med fargede partikler

Farge

Fordamping

Selvantennelsestemperatur

Flammepunkt

> 100°C

Produktet gir ikke næring til brann.

9.6 til 10.6 [Kons. (% vekt / vekt): 1%]

Luktterskel

Fordelingskoeffisient oktanol/

vann

Eksplosjonsegenskaper

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ingen.

Oksidasjonsegenskaper

:

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

Brenntid

Brennverdi

:

:

Dekomponeringstemperatur

:

Ingen tilleggsinformasjon.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke relevant.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Viskositet

:

Øvre/nedre brennbarhets-

eller eksplosjonsgrenser

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Antennelighet (fast stoff, gass)

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Produktet er stabilt.

10.2 Kjemisk stabilitet

:

10.3 Mulighet fror skadelige

reaksjoner

:

Ved lagring og bruk under normale forhold vil det ikke oppstå farlige reaksjoner.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller

bestanddelene.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

6/12

31 juli 2013

DIXAN PROFESSIONAL

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.6 Farlige

nedbrytingsprodukter

10.4 Forhold som skal

unngås

Unngå at det dannes støv ved håndtering/bruk av produktet, og hold det borte fra

alle mulige antennelseskilder (gnister eller åpen flamme). Ta forholdsregler mot

elektrostatisk utladning. For å unngå brann eller eksplosjon, spre statisk elektrisitet

under overføringen ved å jorde og sammenkoble beholderne og utstyret før

materialet overføres. Unngå støvansamling.

Det bør ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og

bruksforhold.

:

:

10.5 Uforenlige stoffer

:

Reaktivt, eller uforenlig med følgende stoffer: organiske materialer, metaller og

syrer.

Noe reaktivt, eller uforenlig med følgende stoffer: fuktighet.

Ikke reaktiv, eller forenlig med følgende stoffer: baser (alkalier).

Akutt toksisitet

Natriumperkarbonat

LD50 Hud

Kanin

>2000 mg/kg

LD50 Oral

Rotte

1034 mg/kg

Bensensulfonsyre,

C10-13-alkylderivat,

natriumsalter

LD50 Hud

Rotte

>2000 mg/kg

LD50 Oral

Rotte

1080 mg/kg

Natriumkarbonat

LC50 Innånding Støv og tåke

Rotte

1.15 mg/l

4 timer

LD50 Hud

Kanin

>2000 mg/kg

LD50 Oral

Rotte

2800 mg/kg

Alkoholetoksilat

LD50 Hud

Kanin

5000 mg/kg

LD50 Oral

Rotte

1000 mg/kg

Natriumsilikat

LD50 Oral

Rotte

>2000 mg/kg

Navn på produkt/

bestanddel

Resultat

Arter

Dose

Eksponering

Kreftfremkallende egenskap

Mutasjonsfremmende karakter

Fosterskadelige egenskaper

Reproduktiv giftighet

Irritasjon/korrosjon

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Allergen

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Estimater over akutt toksisitet

Oral

4557.7 mg/kg

Vei

ATE verdi

Toksisitet for angitt målorgan (enkelteksponering)

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

7/12

31 juli 2013

DIXAN PROFESSIONAL

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Potensielle kroniske helseeffekter

Potensielle akutte helseeffekter

Innånding

:

Eksponering for luftbårne konsentrasjoner høyere enn lovbestemte eller anbefalte

eksponeringsgrenser kan medføre nese-, svelg-, og lungeirritasjoner. Eksponering

for spaltningsprodukter kan være helseskadelig. Alvorlige virkninger kan være

forsinket etter eksponering.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

:

Svelging

Hudkontakt

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Eksponering for luftbårne konsentrasjoner høyere enn lovbestemte eller anbefalte

eksponeringsgrenser kan medføre øyeirritasjoner.

:

Øyekontakt

Gjentatt eller lengre tids innånding av støv kan forårsake kronisk irritasjon av

luftveiene.

Generelt

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Kreftfremkallende

egenskap

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Mutasjonsfremmende

karakter

:

Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

Hudkontakt

Svelging

Innånding

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

irritasjon i luftrøret

hoste

Ingen spesifikke data.

Ingen spesifikke data.

:

:

:

Øyekontakt

:

Alvorlige symptomer kan omfatte følgende:

irritasjon

rødhet

Toksisitet for angitt målorgan (gjentatt eksponering)

Navn på produkt/bestanddel

Kategori

Fare for aspirering

Eksponeringsvei

Målorganer

Det kan forekomme både forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og

langtidseksponering

Korttidseksponering

Langvarig eksponering

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Natriumsilikat

Kategori 3

Ikke relevant.

Irritasjon i

luftveiene

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Opplysninger om

sannsynlige

eksponeringsveier

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Potensielle,

øyeblikkelige effekter

:

Potensielle, forsinkede

effekter

:

Potensielle,

øyeblikkelige effekter

:

Potensielle, forsinkede

effekter

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Konklusjon/oppsummering :

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

8/12

31 juli 2013

DIXAN PROFESSIONAL

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Fosterskadelige

egenskaper

:

Effekter på utvikling

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Fruktbarhetseffekter

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Andre opplysninger av

betydning for helse, miljø

og sikkerhet

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

LogP

ow

BKF

Potensial

12.3 Bioakkumuleringspotensial

12.6 Andre skadevirkninger

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Navn på produkt/

bestanddel

Bensensulfonsyre,

C10-13-alkylderivat,

natriumsalter

3.32

12.1 Toksisitet

Natriumperkarbonat

Akutt EC50 4.9 mg/l

Dafnie

48 timer

Bensensulfonsyre,

C10-13-alkylderivat,

natriumsalter

Akutt LC50 1.04 mg/l

Fisk

96 timer

Natriumkarbonat

Akutt EC50 200 mg/l

Dafnie

48 timer

Alkoholetoksilat

Akutt EC50 1.5 mg/l

Dafnie

48 timer

Akutt LC50 5.33 mg/l

Skalldyr

48 timer

Akutt LC50 0.7 mg/l

Fisk

96 timer

Natriumsilikat

Akutt LC50 210 mg/l

Fisk

96 timer

Navn på produkt/

bestanddel

Arter

Resultat

Eksponering

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Konklusjon/oppsummering

:

Tensidene i produktet er biologisk nedbrytbare i henhold til kravene i

Europaparlamentets og rådets forordning nr. 648/2004/EC om vaske- og

rengjøringsmidler.

PBT

:

Ikke relevant.

vPvB

:

Ikke relevant.

12.4 Jordmobilitet

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

:

Konklusjon/oppsummering

:

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Fordelingskoeffisient for

jord/vann (K

OC

)

:

Ikke definiert for blandingen.

Mobilitet

:

Ikke definiert for blandingen.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

9/12

31 juli 2013

DIXAN PROFESSIONAL

Den europeiske avfallslisten (EAL)

Farlig avfall

:

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den

grad det er mulig. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe

produktrester. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.

Det må ikke avhendes vesentlige mengder avfall av produktrester via avløpet, men

behandles i et passende behandlingsanlegg for spesialkloakkavfall. Overskytende

materialer og ikke gjenvinnbare produkter må deponeres via et firma/

underleverandør som er registrert for behandling av spesialavfall. Deponering av

dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar

med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale

bestemmelser fra lokale myndigheter. Unngå spredning av utslipp, avrenning og

kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

:

Metoder for avhending.

AVSNITT 13: Instruksker ved avhending

Informasjonen i dette avsnittet inneholder generelle råd og veiledning. Listen over Identifiserte bruksområder i avsnitt 1

bør sjekkes for eventuell bruksspesifikk informasjon i eksponeringsscenarioet(ene).

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Emballasje

Avfallskode

Avfallsbeskrivelse

Metoder for avhending.

:

Spesielle forholdsregler

:

20 01 29*

rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den

grad det er mulig. Avfallsemballasjen bør resirkuleres.

Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. Tomemballasje

eller tomme poser kan inneholde noe produktrester. Unngå spredning av utslipp,

avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

Not regulated.

Ikke regulert.

Ikke regulert.

Not regulated.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 FN-nummer

14.2 Korrekt

transportnavn, UN

14.3

Transportfareklasse

(r)

14.4

Emballasjegruppe

ADN/ADNR

14.5

Skadevirkninger i

miljøet

14.6 Spesielle

forholdsregler for

brukeren

Nei.

Nei.

Ingen.

Ingen.

None.

None.

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

10/12

31 juli 2013

DIXAN PROFESSIONAL

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.7 Transport i bulk, i

samsvar med vedlegg II i

MARPOL 73/78 og IBC-

koden

:

Ikke relevant.

Nasjonale forskrifter

Andre EU regler

Ikke relevant.

Tillegg XVII –

Restriksjoner på

produksjon,

markedsføring og bruk

av bestemte farlige

stoffer, blandinger og

artikler

:

Norge

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen

EU-forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH)

Tillegg XIV - Liste over stoffer som krever autorisasjon

15.2 Kjemisk

sikkerhetsvurdering

Dette produktet inneholder stoffer som fremdeles krever sikkerhetsvurderinger for

kjemiske stoffer.

Stoffer som gir stor grunn til bekymring

:

Ingen av bestanddelene er opplistet.

≥15 - <30% zeolitter

≥5 - <15% anionisk tensid, syrebasert blekemiddel

<5% nonionisk tensid, såpe, fosfonater, polykarboksilater

inneholder enzymer

Inneholder optisk hvitemiddel

Inneholder Parfymer: (Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Limonene)

Innholdsdeklarasjon i henhold til Europaparlamentets og rådets forordning nr 648/2004/EC om vaske- og rengjøringsmidler:

Arbeidsmiljøloven

Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer

:

ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport

av farlig gods på innenlands vannveier

ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

ATE = Akutt toksisitets estimat

BCF = Biokonsentrasjons faktor

CLP = Klassifisering, merking og innpakning

DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå

DPD = Stoffblandings direktivet [1999/45/EC]

EC = Den europeiske kommisjonen

EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring

IATA = Internasjonal lufttransport Forening

IBC = Middels Bulk Kontainer

IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods

LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann

MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin

Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

11/12

31 juli 2013

DIXAN PROFESSIONAL

AVSNITT 16: Andre opplysninger

31 juli 2013

Utskriftsdato

Utgitt dato:/ Revisjonsdato

Versjon

Informasjonen ovenfor er etter vårt beste skjønn korrekt når det gjelder fremgangsmåten anvendt ved

fremstillingen av produktet i opprinnelseslandet. Ettersom data, standarder og bestemmelser endres, samt

bruks- og håndteringsvilkår er utenfor vår kontroll, GIS DET INGEN GARANTI, EKSPLISITT ELLER

UNDERFORSTÅTT, HVA ANGÅR DENNE INFORMASJONENS FULLSTENDIGHET ELLER VEDVARENDE

NØYAKTIGHET.

Merknad til leseren

Dato for forrige utgave

:

:

:

:

R8- Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.

R22- Farlig ved svelging.

R41- Fare for alvorlig øyeskade.

R36- Irriterer øynene.

R38- Irriterer huden.

R36/37/38- Irriterer øynene, luftveiene og huden.

:

Fullstendig tekst for

forkortede R-setninger

Fullstendig tekst for

klassifiseringer [DSD/DPD]

:

O - Oksiderende

Xn - Helseskadelig

Xi - Irriterende

31 juli 2013

7 oktober 2011

:

Fullstendig tekst for

forkortede H-setninger

OEL = Administrativ norm

PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig

PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon

REACH = Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av

kjemikalier (REACH) [Forordning EF) Nr. 1907/2006]

RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

REACH # = REACH registrerings nummer

vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Fremgangsmåte for avledning av klassifisering etter forskriften (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifisering

Justering

Ikke klassifisert.

Fullstendig tekst for

klassifiseringer [CLP/GHS]

:

H271

Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.

H302

Farlig ved svelging.

H315

Irriterer huden.

H318

Gir alvorlig øyeskade.

H319

Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Acute Tox. 4, H302

AKUTT TOKSISITET: ORAL - Kategori 4

Eye Dam. 1, H318

ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 1

Eye Irrit. 2, H319

ALVORLIG ØYESKADE/-IRRITASJON - Kategori 2

Ox. Liq. 1, H271

OKSIDERENDE VÆSKER - Kategori 1

Skin Irrit. 2, H315

ETSER/IRRITERER HUD - Kategori 2

STOT SE 3, H335

GIFTIG FOR SPESIELLE MÅLORGANER (ENKEL

EKSPONERING) [Irritasjon i luftveiene] - Kategori 3

Utgitt dato:/Revisjonsdato

:

12/12

31 juli 2013