Dazo Fluorescent Marking Gel

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Dazo Fluorescent Marking Gel
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Dazo Fluorescent Marking Gel
  Литва
 • Език:
 • литовски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 115403E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

1 / 14

SKYRIUS 1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas

Dazo Fluorescent Marking Gel

Produkto kodas

115403E

Cheminės medžiagos/mišinio

paskirtis

Priežiūros priemonė

Medžiagos tipas

Mišinys

Tik profesionaliems naudotojams.

Informacija apie produkto

skiedimą.

Apie skiedimą informacijos nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai

Bendrosios paskirties valiklis. Naudoti rankiniu būdu

Rekomenduojami naudojimo

apribojimai

Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė

ECOLAB SIA

Bauskas iela 58a-8

Ryga, Latvija LV-1004

+371 67063770 (Latvija)

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris

+371 67063770 (Latvija)

Apsinuodijimų kontrolės ir

informacijos biuro telefono

numeris

(8)5 236-2052, (8)6 875-3378

Sudarymo / koregavimo data

29.06.2016

Versija

SKYRIUS 2. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Akių dirginimas, 2 kategorija

H319

Šio produkto klasifikacija grindžiama toksikologiniu įvertinimu.

Klasifikacija (67/548/EEB, 1999/45/EB)

Xi; Dirginanti

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

2 / 14

Šio produkto klasifikacija grindžiama toksikologiniu

įvertinimu.

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos

Signalinis žodis

Atsargiai

Pavojingumo frazės

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Atsargumo frazės

Prevencija:

P280

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

amfoterinės aktyviosios paviršiaus medžiagos

2.3 Kiti pavojai

Nežinomas.

SKYRIUS 3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2 Mišiniai

Pavojingi komponentai

Cheminis pavadinimas

CAS Nr.

EB Nr.

REACH Nr.

KlasifikacijaREGLAMENTAS (EB) Nr.

1272/2008

Koncentracija

Propan-2-olis

67-63-0

200-661-7

01-2119457558-25

Degieji skysčiai 2 kategorija; H225

Akių dirginimas 2 kategorija; H319

Specifinis toksiškumas konkrečiam

organui - vienkartinis poveikis 3

kategorija; H336

>= 3 - < 5

alkoholiai, C9-11,

etoksilinti

68439-46-3

Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H302

Odos dirginimas 2 kategorija; H315

Smarkus akių pažeidimas 1 kategorija;

H318

>= 3 - < 5

katijoninių aktyviųjų

paviršiaus medžiagų

61791-10-4

Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H302

Akių dirginimas 2 kategorija; H319

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai 2

kategorija; H411

>= 1 - < 2.5

2-fenoksietanolis

122-99-6

204-589-7

01-2119488943-21

Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H302

Akių dirginimas 2 kategorija; H319

>= 1 - < 2.5

Fattyalcohol ethoxylates >

C15 and =/< 5EO

160875-66-1

Smarkus akių pažeidimas 1 kategorija;

H318

>= 1 - < 2.5

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

3 / 14

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

SKYRIUS 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis

Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne

trumpiau kaip 15 minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir

jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Gauti

medicininę pagalbą.

Patekus ant odos

Gerai praplauti vandeniu.

Prarijus

Išskalauti burną. Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

Įkvėpus

Atsiradus simptomams, kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Detalesnė informacija apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikiama 11 skyriuje.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo

reikalingumą

Rizikos

Simptominis gydymas.

SKYRIUS 5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo

priemonės

Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro

gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo

priemonės

Nežinomas.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro

metu

Neužsidegantis arba nedegus.

Pavojingi degimo produktai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

Anglies oksidai

Azoto oksidai (NOx)

Sieros oksidai

Fosforo oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga,

skirta gaisrininkams

: Naudoti asmenines apsaugos priemones.

Tolesnė informacija

: Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti

pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. Gaisro ir sprogimo

metu nekvėpuoti dūmais.

SKYRIUS 6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

4 / 14

Neteikiantiems pagalbos

darbuotojams

Užtikrinkite, kad išvalymo darbus atlieka tik apmokyti personalo

darbuotojai. Apie apsaugines priemones žiūrėti į 7 ir 8 skyrius.

Pagalbos teikėjams

Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai,

atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir

netinkamas medžiagas.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo

priemonės

Saugoti nuo kontakto su dirvožemiu, paviršiniu ar gruntiniu

vandeniu.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros

Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti.Išsipylus,

likučius susemti ir surinkti panaudojant nedegias ir sugeriančias

medžiagas (pvz: smelį, gruntą , vermikulitą) ir patalpinti į atliekų

konteinerį (žiūrėti 13 skyrių).Pėdsakus nuplauti vandeniu.Išsiliejus

dideliam medžiagos kiekiui, pylimu atitverkite ar kitaip sulaikykite

medžiagą ir tokiu būdu užtikrinkite, kad nuotėkis nepasieks

vandentakio.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

SKYRIUS 7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo

rekomendacijos

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudoti tik esant tinkamam

vėdinimui. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Higienos priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Nusivilkti

užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą. Po

naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo

plotams ir talpykloms

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.Talpyklą laikyti sandariai

uždarytą.Laikyti tinkamai pažymėtuose konteineriuose

Sandėliavimo temperatūra

0 °C iki 40 °C

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo

atvejis (-ai)

Bendrosios paskirties valiklis. Naudoti rankiniu būdu

SKYRIUS 8. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolės parametrai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

5 / 14

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai

CAS Nr.

Vertės tipas

(Ekspozicijos

forma)

Kontrolės parametrai

Pagrindas,

bazė

Propan-2-olis

67-63-0

IPRD

150 ppm

350 mg/m3

LT OEL

TPRD

250 ppm

600 mg/m3

LT OEL

DNEL

Propan-2-olis

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Odos

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 888 mg/cm2

Naudojimo pabaiga: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 500 mg/m3

Naudojimo pabaiga: Vartotojai

Paveikimo būdai: Odos

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 319 mg/cm2

Naudojimo pabaiga: Vartotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 89 mg/m3

Naudojimo pabaiga: Vartotojai

Paveikimo būdai: Nurijimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 26 ppm

PNEC

Propan-2-olis

Gėlasis vanduo

Vertė: 140.9 mg/l

Jūros vanduo

Vertė: 140.9 mg/l

Protarpinis naudojimas, išskyrimas

Vertė: 140.9 mg/l

Gėlasis vanduo

Vertė: 552 mg/kg

Jūros nuosėdos

Vertė: 552 mg/kg

Dirvožemis

Vertė: 28 mg/kg

Nuotekų valymo įrenginys

Vertė: 2251 mg/l

Oralinis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

6 / 14

Vertė: 160 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Inžinerinės priemonės

Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore

esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Individualios apsaugos priemonės

Higienos priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Nusivilkti

užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą. Po

naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą.

Akių ir ( arba ) veido apsaugą

(EN 166)

Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais ir skydeliais šonuose

Rankų apsauga (EN 374)

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Odos ir kūno apsaugos

priemonės (EN 14605)

Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Kvėpavimo organų apsauga

(EN 143, 14387)

Nereikalaujama, jei koncentracija ore neviršija poveikio vertės,

nurodytos Poveikio Ribų Informacijoje. Naudokite sertifikuotą

kvėpavimo apsaugos įrangą, atitinkančią ES reikalavimus

(89/656/EEC, 89/686/EEC ), arba jos atitikmenis, kai kvėpavimo

rizikos negalima išvengti arba pakankamai jos apriboti

techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, metodais bei

darbo organizavimo procedūromis.

Poveikio aplinkai kontrolė

Bendroji pagalba

: Laikykitės apsaugos nuo plitimo aplink laikymo talpas sąlygų.

SKYRIUS 9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

: skystas

Spalva

: ryški, geltona

Kvapas

: panašus į alkoholio

5.0 - 9.0, 100 %

Pliūpsnio temperatūra

Netaikomas, Nepalaiko degimo.

Kvapo atsiradimo slenkstis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Lydimosi/užšalimo

temperatūra

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra

ir virimo temperatūros

intervalas,

> 100 °C

Garavimo greitis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

7 / 14

Degumas (kietų medžiagų,

dujų)

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Viršutinė sprogumo riba

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Žemutinė sprogumo riba

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Garų slėgis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Santykinis garų tankis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Santykinis tankis

1.01 - 1.018

Tirpumas vandenyje

tirpus

Tirpumas kituose tirpikliuose

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas:

n-oktanolis/vanduo

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Savaiminio užsidegimo

temperatūra

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Terminis skilimas

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Kinematinė klampa

3457.890 mm2/s (40 °C)

Sprogstamosios

(sprogiosios) savybės

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Oksidacinės savybės

Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.

9.2 Kita informacija

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

SKYRIUS 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Normaliomis sąlygomis stabilus.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.4 Vengtinos sąlygos

Nežinomas.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Nežinomas.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

Anglies oksidai

Azoto oksidai (NOx)

Sieros oksidai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

8 / 14

Fosforo oksidai

SKYRIUS 11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Informacija apie tikėtinus

poveikio būdus

Įkvėpimas, Patekimas į akis, Sąlytis su oda

Produktas

Ūmus toksiškumas prarijus

: Ūmaus toksiškumo įvertis : > 2,000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Ūmus toksiškumas susilietus

su oda

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Odos ėsdinimas ir (arba)

dirginimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Didelis kenksmingumas

akims ir (arba) akių

dirginimas

: Sukelia smarkų akių dirginimą.

Metodas: OECD Bandymų gairės 437

Bandomoji medžiaga: Produktas

Kvėpavimo takų arba odos

jautrinimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Kancerogeniškumas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Poveikis reprodukcijai

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageninis poveikis

lytinėms ląstelėms

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageniškumas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

: Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Toksiškumas įkvėpus

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Komponentai

Ūmus toksiškumas prarijus

: Propan-2-olis

LD50 Žiurkė: 5,840 mg/kg

alkoholiai, C9-11, etoksilinti

LD50 Žiurkė: 1,400 mg/kg

katijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

LD50 Žiurkė: 580 mg/kg

2-fenoksietanolis

LD50 Žiurkė: 2,000 mg/kg

Fattyalcohol ethoxylates > C15 and =/< 5EO

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

9 / 14

LD50 Žiurkė: > 2,000 mg/kg

Komponentai

Ūmus toksiškumas įkvėpus

: Propan-2-olis

4 h LC50 Žiurkė: > 30 mg/l

Komponentai

Ūmus toksiškumas susilietus

su oda

: Propan-2-olis

LD50 Triušis: 12,870 mg/kg

alkoholiai, C9-11, etoksilinti

LD50 Žiurkė: > 5,000 mg/kg

2-fenoksietanolis

LD50 Triušis: 2,250 mg/kg

Potencialus poveikis sveikatai

Akys

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Nurijimas

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Įkvėpimas

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Lėtinė ekspozicija

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Patirtis su poveikiu žmogui

Patekimas į akis

Raudonis, Skausmas, Dirginimas

Sąlytis su oda

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Nurijimas

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

Įkvėpimas

Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų.

SKYRIUS 12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1 Ekotoksiškumas

Poveikis aplinkai

Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais poveikiais.

Produktas

Toksiškumas žuvims

: Neturima duomenų

Toksiškumas dafnijoms ir

kitiems vandens

bestuburiams

: Neturima duomenų

Toksiškumas jūros

dumbliams

: Neturima duomenų

Komponentai

Toksiškumas žuvims

: Propan-2-olis

96 h LC50 Pimephales promelas (Bukagalvė rainė): 9,640 mg/l

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

10 / 14

alkoholiai, C9-11, etoksilinti

96 h LC50 Žuvys: 8.5 mg/l

2-fenoksietanolis

96 h LC50 Žuvys: > 220 mg/l

Komponentai

Toksiškumas dafnijoms ir

kitiems vandens

bestuburiams

: Propan-2-olis

LC50 Daphnia magna (Dafnija ): > 10,000 mg/l

alkoholiai, C9-11, etoksilinti

48 h EC50 Daphnia magna (Dafnija ): 5.3 mg/l

Fattyalcohol ethoxylates > C15 and =/< 5EO

48 h EC50 Daphnia (Dafnija): 10 mg/l

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas

Biologinis skaidomumas

: Produkto sudėtyje esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra

biologiškai skylančios pagal Reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl

ploviklių reikalavimus.

Komponentai

Biologinis skaidomumas

Propan-2-olis

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

alkoholiai, C9-11, etoksilinti

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

katijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

Rezultatas: Prastas bioskaidumas

2-fenoksietanolis

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

Fattyalcohol ethoxylates > C15 and =/< 5EO

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Neturima duomenų

12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas

Vertinimas

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi

patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba

labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai

koncentracija yra 0.1% arba didesnė.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

11 / 14

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Neturima duomenų

SKYRIUS 13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus.Atliekų kodus turi

suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

: Kur įmanoma perdirbimui teikiama pirmenybė nei šalinimui ar

deginimui. Jei perdirbimas netaikytinas, šalinti pagal vietinių

taisyklių reikalavimus. Šalinti atliekas įteisintame atliekų šalinimo

įrenginyje.

Užterštos pakuotės

: Šalinti kaip nenaudotą produktą. Tuščios pakuotės perdirbimui

arba pašalinimui turi būti pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo

vietą. Pakartotinai nenaudoti tuščios pakuotės. Utilizuoti pagal

vietinius, valstybinius ir federalinius reikalavimus.

Atliekų kodo parinkimo gairės

: Organinių atliekų sudėtyje yra pavojingų medžiagų. Jeigu šis

produktas naudojamas bet kokiuose tolimesniuose procesuose,

galutinis naudotojas privalo iš naujo apibrėžti ir priskirti labiausiai

tinkantį Europos atliekų sąrašo kodą. Atliekų turėtojui tenka

atsakomybė įvertinti toksines ir fizines susidariusios medžiagos

savybes, kad būtų galima tinkamai identifikuoti atliekas ir numatyti

jų šalinimo būdus, kaip to reikalauja atitinkami Europos (ES

direktyva 2008/98/EB) ir nacionaliniai teisės aktai.

SKYRIUS 14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Ekspeditorius / konsignantas / siuntėjas privalo užtikrinti, kad pakuotė, žymėjimas etiketėmis ir

žymėjimai atitinka pasirinktą transportavimo būdą.

Sausumos transportas

(ADR/ADN/RID)

14.1 JT numeris

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Nepavojingi kroviniai

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Nepavojingi kroviniai

Oro transportas (IATA)

14.1 JT numeris

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Nepavojingi kroviniai

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

Nepavojingi kroviniai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

12 / 14

14.4 Pakuotės grupė

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Nepavojingi kroviniai

Jūrų transportas

(IMDG/IMO)

14.1 JT numeris

Nepavojingi kroviniai

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Nepavojingi kroviniai

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

Nepavojingi kroviniai

14.4 Pakuotės grupė

Nepavojingi kroviniai

14.5 Pavojus aplinkai

Nepavojingi kroviniai

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Nepavojingi kroviniai

14.7 Nesupakuotų krovinių

vežimas pagal MARPOL

73/78 II priedą ir IBC

kodeksą

Nepavojingi kroviniai

SKYRIUS 15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

pagal Ploviklių Reglamentą

EB 648/2004

5 % arba daugiau bet mažiau kaip 15 %: Amfoterinių aktyviųjų

paviršiaus medžiagų, Nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

mažiau kaip 5 %: Katijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

Konservantai:

2-fenoksietanolis

Vidaus reglamentavimas

Atkreipti dėmesį į direktyvą 94/33/EEB dėl jaunų asmenų apsaugos darbe.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

SKYRIUS 16. KITA INFORMACIJA

Pilnas H teiginių tekstas

H225

Labai degūs skystis ir garai.

H302

Kenksminga prarijus.

H315

Dirgina odą.

H318

Smarkiai pažeidžia akis.

H319

Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H411

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

13 / 14

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl.

„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland

Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl.

„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“);

AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija

(angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo,

ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas,

mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas;

DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų

agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku;

ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos

cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku;

GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio

tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti

supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali

slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų

cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių

kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas

(Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių

medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė

50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo

iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio

koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio

greičiui

nepastebėta;

NZIoC

Naujosios

Zelandijos

cheminių

medžiagų

sąrašas;

OECD

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS

- Cheminės saugos ir taršos

prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų

Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis;

REACH

Europos

parlamento

Tarybos

reglamentas

(EB)

1907/2006

dėl

cheminių

medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų

krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra;

SDS - Saugos duomenų lapas; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų

medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN

- Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Parengtas

Regulatory Affairs

Medžiagos saugos duomenų lape nurodyti skaičiai yra pateikiami šiuo formatu: 1 000 000 = 1

milijonas ir 1000 = 1 tūkstantis, 0,1 = 1 dešimtoji ir 0,001 = 1 tūkstantoji.

PAKOREGUOTA INFORMACIJA: reikšmingi informacijos apie kontrolę arba sveikatą pakeitimai

šiame pataisytame leidime yra pažymėti brūkšneliu kairėje saugos duomenų lapo pusės paraštėje.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo

sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai

naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, pervežant, šalinant, išskiriant cheminę medžiagą,

preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su specifine

medžiaga, preparatu ir netaikomi tai medžiagai, esančiai junginiuose su kitomis medžiagomis,

arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

PRIEDAS: POVEIKIO SCENARIJAI

„DPD+“ medžiagos

:

Toliau išvardintos medžiagos yra pagrindinės medžiagos, kurios įtraultos į mišinių poveikio

scenarijų pagal „DPD+“ taisyklę:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Dazo Fluorescent Marking Gel

115403E

14 / 14

Medžiagos

įvedimo būdas

Medžiaga

CAS Nr.

EINECS Nr.

Nurijimas

alkoholiai, C9-11, etoksilinti

68439-46-3

Įkvėpimas

Propan-2-olis

67-63-0

200-661-7

Odos

alkoholiai, C9-11, etoksilinti

68439-46-3

Akys

alkoholiai, C9-11, etoksilinti

68439-46-3

vandens aplinka

Nepagrindinė medžiaga

„DPD+“ medžiagų fizikinės savybės

Medžiaga

Garų slėgis

Tirpumas

vandenyje

Pow

Molinė masė

alkoholiai, C9-11,

etoksilinti

2.17 Pa

94.58 mg/l

1,995.26

Propan-2-olis

6,020 Pa

60.10 g/mol

Norint apskaičiuoti, ar jūsų galutinių gamybos ciklų sąlygos ir rizikos valdymo priemonės yra

saugios, prašome savo rizikos koeficientą nustatyti toliau nurodytu svetainės adresu:

www.ecetoc.org/tra

Trumpasis poveikio

scenarijaus pavadinimas

Bendrosios paskirties valiklis. Naudoti rankiniu būdu

Naudokite deskriptorius

Pagrindinės vartotojų grupės

Profesinis naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas,

pramogos, paslaugos, amatinin-kai)

Galutinio naudojimo sektoriai

SU22: Profesinis naudojimas: viešoji erdvė (administracija,

švietimas, pramogos, paslaugos, amatinin-kai)

Procesų kategorijos

PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku

PROC8a: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba)

iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam

specialiai nepritaikytoje vietoje

Produkto kategorijos

PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)

Išleidimo į aplinką kategorija

ERC8a: Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis

naudojimas atvirose sistemose