Dacogen

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

децитабин

Предлага се от:

Janssen-Cilag International N.V.  

АТС код:

L01BC08

INN (Международно Name):

decitabine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Левкемия, миелоид

Терапевтични показания:

Лечение на възрастни пациенти с новодиагностицираните de novo или вторична остра миелоидна левкемия (AML) според класификацията на Световната здравна организация (СЗО), които не са кандидатки за стандартен индукционна химиотерапия.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-09-20

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
DACOGEN 50 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
децитабин (decitabine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Dacogen и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Dacogen
3.
Как да използвате Dacogen
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Dacogen
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DACOGEN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА DACOGEN
Dacogen е 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Dacogen 50 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон с прах за концентрат за
инфузионен разтвор съдържа 50 mg
децитабин
(decitabine).
След разтваряне с 10 ml вода за инжекции
всеки ml от концентрата съдържа 5 mg
децитабин.
Помощни вещества с известно действие
Всеки флакон съдържа 0,29 mmol натрий (E524).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор (прах за инфузия)
Бял до почти бял лиофилизиран прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Dacogen е показан за лечение на възрастни
пациенти с новодиагностицирана _de novo_
или
вторична остра миелоидна левкемия
(ОМЛ) съгласно класификацията на
Световната здравна
организация (СЗО), които не са
кандидати за стандартна индукционна
химиотерапия.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложението на Dacogen трябва да започне
под наблюдението на лекари,
притежаващи опит в
прилагането на химиотерапевтични
лекарствени продукти.
Дозировка
В един терапевтичен цикъл Dacogen се
прилага в доза от 20 mg/m
2
телесна 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-07-2021
Листовка Листовка чешки 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-07-2021
Листовка Листовка датски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-07-2021
Листовка Листовка немски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-07-2021
Листовка Листовка естонски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-07-2021
Листовка Листовка гръцки 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-07-2021
Листовка Листовка английски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-07-2016
Листовка Листовка френски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-07-2021
Листовка Листовка италиански 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-07-2016
Листовка Листовка латвийски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-07-2016
Листовка Листовка литовски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-07-2021
Листовка Листовка унгарски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-07-2021
Листовка Листовка малтийски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-07-2016
Листовка Листовка нидерландски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-07-2016
Листовка Листовка полски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-07-2021
Листовка Листовка португалски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-07-2016
Листовка Листовка румънски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-07-2021
Листовка Листовка словашки 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-07-2021
Листовка Листовка словенски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-07-2016
Листовка Листовка фински 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-07-2021
Листовка Листовка шведски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-07-2021
Листовка Листовка норвежки 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-07-2021
Листовка Листовка исландски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-07-2021
Листовка Листовка хърватски 20-07-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-07-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-07-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите