Cystadrops

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Cystadrops
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Cystadrops
  Европейски съюз
 • Език:
 • датски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Ophthalmologicals,
 • Терапевтична област:
 • cystinosis
 • Терапевтични показания:
 • Cystadrop er indiceret til behandling af hornhindecystinkrystalsaflejringer hos voksne og børn fra 2 år med cystinose.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 5

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • autoriseret
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/003769
 • Дата Оторизация:
 • 17-01-2017
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/003769
 • Последна актуализация:
 • 24-07-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/687938/2016

EMEA/H/C/003769

EPAR – sammendrag for offentligheden

Cystadrops

mercaptamin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Cystadrops. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse

af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Cystadrops bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Cystadrops, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Cystadrops, og hvad anvendes det til?

Cystadrops er øjenmedicin, som anvendes til patienter fra 2 år med cystinose. Cystinose er en arvelig

sygdom, hvor et naturligt stof kaldet cystin hober sig op i kroppen, hvilket forårsager, at der dannes

skadelige krystaller i nyrerne og hornhinden (den gennemsigtige hinde, der dækker det forreste af

øjet). Cystadrops anvendes til at mindske ophobningen af cystinkrystaller i hornhinden.

Da antallet af patienter med cystinose er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden", og Cystadrops

blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 7. november 2008.

Cystadrops indeholder det aktive stof mercaptamin (også kendt som cysteamin).

Hvordan anvendes Cystadrops?

Cystadrops udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes under opsyn af en læge med

erfaring i behandling af cystinose.

Cystadrops fås som øjendråber. Den anbefalede dosis er en dråbe i hvert øje 4 gange dagligt i

patientens vågenperiode. Lægen kan nedsætte dosis progressivt til 1 daglig dråbe, afhængigt af

resultaterne af øjenundersøgelserne. Behandlingen bør forløbe over lang tid.

Cystadrops

EMA/687938/2016

Side 2/3

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Cystadrops?

Dannelsen af cystinkrystaller i hornhindecellerne kan beskadige øjet og forårsage alvorlige

synsforstyrrelser. Det aktive stof i Cystadrops, mercaptamin, reagerer med og opløser cystin og

danner stoffer, der kan fjernes fra cellerne. Ved lægemidlets kontakt med øjet reduceres mængden af

cystin i hornhindens celler og begrænser herved øjenbeskadigelsen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Cystadrops?

Cystadrops er blevet sammenlignet med en mindre koncentreret mercaptamin-øjendråbeopløsning i en

hovedundersøgelse, hvori der deltog 32 patienter fra 2 år med cystinose. Behandlingens virkning blev

hovedsagelig bedømt på mindskelsen af krystalaflejringer i hornhinden ved mikroskopi og med

kvantificering ved hjælp af en målingsværdi kaldet IVCM-score. Målingsværdierne går fra 0 til 28, hvor

0 svarer til ingen krystaller. I starten af undersøgelsen havde patienterne i begge grupper et

midlertidigt målingsresultat på 10.

Cystadrops viste sig at være mere effektivt end sammenligningslægemidlet til at mindske

cystinkrystaller i hornhinden efter 3 måneders behandlig. Hos patienter, der anvendte Cystadrops,

faldt IVCM-scoren med 4,6 point sammenlignet med et fald på 0,5 point hos patienter, der anvendte

sammenligningslægemidlet. Behandling med Cystadrops førte også til reduktioner i fotofobi (ubehag i

øjnene ved stærkt lys)

Hvilke risici er der forbundet med Cystadrops?

De hyppigste bivirkninger ved Cystadrops (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer)

vedrører øjet og omfatter smerter, kløe og irritation i øjet, øget tåreproduktion, slørret syn og okulær

hyperæmi (røde øjne). Disse virkninger er normalt milde og moderate og varer ikke ved.

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger og begrænsninger ved Cystadrops fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Cystadrops godkendt?

Øjendråbeopløsninger med mercaptamin, som blandes lokalt på apoteker og hospitaler, er blevet

anvendt i mange år til behandling af øjensymptomer på cystinose. Desuden har Cystadrops i en

undersøgelse vist sig at være effektivt til at mindske cystinkrystaller i hornhinden. Lægemidlet har

også forbedret andre symptomer på cystinose såsom fotofobi. Hvad angår sikkerhed optræder der ofte

bivirkninger i relation til øjet, men de er normalt håndterbare.

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Cystadrops

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Cystadrops?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Cystadrops.

Cystadrops

EMA/687938/2016

Side 3/3

Andre oplysninger om Cystadrops

Den fuldstændige EPAR for Cystadrops findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Cystadrops, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Cystadrops findes

på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Cystadrops 3,8 mg/ml øjendråber, opløsning

cysteamin (mercaptamin)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cystadrops

Sådan skal du bruge Cystadrops

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Om Cystadrops

Cystadrops er øjendråber, der indeholder det aktive stof cysteamin (kaldes også mercaptamin).

Anvendelse

Øjendråberne anvendes til at nedsætte mængden af cystinkrystaller på øjets overflade (hornhinden)

hos voksne og børn fra 2 år med cystinose.

Hvad er cystinose

Cystinose er en sjælden arvelig sygdom, hvor kroppen ikke er i stand til at fjerne overskud af cystin

(en aminosyre), hvilket forårsager, at der ophobes cystinkrystaller i forskellige organer (f.eks. nyrerne

og øjnene). Ophobning af krystaller i øjnene kan medføre øget følsomhed for lys (fotofobi),

nedbrydning af hornhinden (keratopati) og synstab.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Cystadrops

Brug ikke Cystadrops

hvis du er allergisk over for cysteamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cystadrops (angivet i

afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Cystadrops.

Brug af anden medicin sammen med Cystadrops

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Selvom indholdet af Cystadrops i blodet er ubetydeligt, bør der træffes forholdsregler.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik og arbejdssikkerhed

Dit syn kan være sløret i et par minutter, lige efter du har brugt Cystadrops. Du må ikke køre

motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du ikke kan se klart.

Cystadrops indeholder benzalkoniumchlorid

Benzalkoniumchlorid kan irritere øjnene, og man ved, at det kan misfarve bløde kontaktlinser. Derfor

skal du fjerne bløde kontaktlinser, inden du drypper øjnene, og først sætte dem på plads igen 15

minutter efter, at du har dryppet øjnene.

3.

Sådan skal du bruge Cystadrops

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Anbefalet dosis

Den anbefalede dosis er 1 dråbe i hvert øje 4 gange dagligt i dagtimerne (mens du er vågen).

Det anbefales, at der går 4 timer mellem hver drypning (du kan f.eks. bruge øjendråberne kl. 8.00,

kl.12.00, kl.16.00 og kl. 20.00).

Det anbefales, at du kommer den sidste dråbe i øjnene mindst 30 minutter før sengetid for at

undgå, at dine øjenlåg er klistret sammen om morgenen.

Din læge kan gradvist nedsætte din dosis (til mindst 1 dråbe i hvert øje dagligt), afhængigt af

resultatet af øjenundersøgelser.

Dråberne må kun anvendes i øjnene.

Følg nøje nedenstående anvisninger i brug af øjendråberne.

Du kan også se disse instruktioner i en

animeret film på www.cystadrops.net ‘QR-code skal inkluderes’

Trin 1: Inden du bruger en flaske første gang

Inden du anvender Cystadrops første gang, skal øjendråberne have stuetemperatur. Det gør

anvendelse af dråberne lettere.

Umiddelbart inden du bruger en flaske første gang, skal du skrive den dato, du åbner flasken, i

det dertil beregnede felt på kartonæsken.

Vask hænderne grundigt for at undgå bakteriel forurening af flaskens indhold.

Fjern den grønne beskyttelseshætte (billede 1).

Fjern metalforseglingen (billede 2).

Fjern den grå prop fra flasken (billede 3).

Rør ikke ved flaskens åbning, når du har taget den grå prop af.

fjern

fjern

fjern

metalforsegling

flaske

grøn

beskyttelseshætte

grå

prop

Tag dråbetælleren ud af posen uden at berøre den ende, der skal sættes på flasken. Sæt

dråbetælleren på flasken (billede 4) og tag den ikke af igen.

Sørg for, at du ikke mister den lille hvide hætte (billede 5), der sidder på spidsen af

dråbetælleren.

Trin 2: Inden du bruger øjendråberne

Tjek den dato, du skrev på kartonæsken. Cystadrops må bruges i op til 7 dage efter, flasken

blevet åbnet.

Tag pipetteflasken og et spejl.

Vask hænderne.

Trin 3: Sådan bruger du øjendråberne

Hold pipetteflasken med fingrene, flasken skal vende nedad. Ryst pipetteflasken op og ned for

at fylde dråbetælleren.

Skru den lille, hvide hætte af dråbetælleren.

Læg hovedet tilbage. Træk ned i nederste øjenlåg med en ren finger, indtil der dannes en

lomme mellem øjenlåget og øjet. Her skal dråben placeres (billede 6).

Før pipetteflaskens spids tæt på øjet. Brug spejlet, hvis det hjælper.

Dråbetælleren må ikke røre ved dit øje, øjenlåg, øjenomgivelserne eller andre

overflader.

Det kan forurene dråberne.

Tryk let på dråbetælleren for at få én dråbe Cystadrops ud ad gangen. Vær ekstra forsigtig

med ikke at røre ved spidsen af dråbetælleren med dine fingre.

Når du har brugt Cystadrops, skal du sætte en finger mod øjenkrogen ind mod næsen (billede

7) og forsigtigt massere dit øverste øjenlåg for at sprede øjendråberne over øjet.

flaske

flaske

dråbetæller

dråbetæller

lille hvid hætte

drej og pres

for at påsætte

lille hvid hætte

Fjern overskydende medicin med en fugtig serviet (billede 8) for at undgå mulig irritation.

Gentag trin 3 for det andet øje.

Sæt den lille hvide hætte på dråbetælleren igen straks efter brug.

Trin 4: Opbevaring af øjendråberne efter brug

Læg pipetteflasken ned i kartonæsken.

Opbevar Cystadrops ved stuetemperatur (det gør det lettere at bruge dråbetælleren).

Kasser flasken 7 dage efter åbning.

Hvis en dråbe ikke kommer ind i øjet

Prøv igen.

Hvis du bruger Cystadrops sammen med et andet lægemiddel til øjnene

Sørg for, at der går mindst 10 minutter mellem brug af Cystadrops og det andet lægemiddel. Du skal

bruge øjensalve sidst.

Hvis du går med bløde kontaktlinser

Du må ikke komme øjendråberne i øjnene, mens du har linserne i. Når du har brugt dråberne, skal du

vente 15 minutter, før du må sætte kontaktlinserne i igen.

Hvis du brugt for meget Cystadrops

Hvis du kommer for mange dråber i øjnene, skal du skylle øjnene - helst med saltvand (hvis du ikke

har saltvand, skal du bruge varmt vand). Du må ikke komme flere dråber i, før det er tid til din næste

sædvanlige dosis.

Hvis du har glemt at bruge Cystadrops

Vent indtil næste planlagte drypning og fortsæt så, som du plejer. Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Cystadrops

Cystadrops skal bruges hver dag, for at medicinen virker korrekt. Hvis du holder op med at bruge

Cystadrops, kan ophobningen af cystinkrystaller i hornhinden vokse og medføre øget følsomhed for

lys (fotofobi), nedbrydning af hornhinden (keratopati) og synstab. Du skal derfor tale med din læge,

inden du stopper behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du kan normalt fortsætte med at bruge dråberne, medmindre bivirkningerne er alvorlige. Tal med

lægen eller apotekspersonalet, hvis du er bekymret. Du må ikke holde op med at bruge Cystadrops

uden at tale med din læge.

Følgende bivirkninger er rapporteret:

Meget almindelige bivirkninger

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer)

øjensmerter

røde øjne, øjenkløe, irritation i øjnene (svie)

øjne, der løber i vand

tågesyn

gener på det sted, dråberne er dryppet i (hovedsageligt sammenklistrede øjenlåg og vipper),

medicinrester på øjenvipperne og rundt om øjnene

Almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

unormal fornemmelse i øjnene, følelse af at have noget i øjet

tørre øjne

hævede øjenlåg

irritation i øjenlåg

nedsat syn

smerter på det sted, dråberne er dryppet i

bygkorn

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Inden åbning:

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Opbevar pipetteflasken i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter åbning:

Skriv datoen, hvor du åbner flasken, i feltet på kartonæsken.

Cystadrops må bruges i op til 7 dage efter, flasken er blevet åbnet.

Opbevar pipetteflasken tæt tillukket i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevares ved temperaturer under 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Du skal kassere pipetteflasken 7 dage efter åbning, også selvom den ikke er tom.

Tag en

ny flaske i brug.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Cystadrops indeholder:

Aktivt stof: cysteamin (mercaptamin) som hydrochlorid. En ml øjendråber, opløsning,

indeholder 3,8 mg cysteamin.

Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid (se afsnit 2 under "Cystadrops indeholder

benzalkoniumchlorid"), natriumedetat, carmellosenatrium, citronsyremonohydrat,

natriumhydroxid, saltsyre og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Cystadrops er klare og tyktflydende øjendråber (opløsning).

Hver æske indeholder:

1 ravfarvet glasflaske med 5 ml øjendråber

1 dråbetæller.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Recordati Rare Diseases

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

Frankrig

Fremstiller

Recordati Rare Diseases

Immeuble “Le Wilson”

70 Avenue du Général de Gaulle

92800 Puteaux

Frankrig

eller

Recordati Rare Diseases

Eco River Parc

30, rue des Peupliers

F-92000 Nanterre

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija

България

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция

Luxembourg/Luxemburg

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien

Česká republika

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarország

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország

Danmark

Recordati AB.

Tlf.: +46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

Deutschland

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Recordati

Tel: +32 2 46101 36

België

Eesti

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Recordati AB.

Tlf.: +46 8 545 80 230

Sverige

Ελλάδα

Recordati Rare Diseases

Τηλ: +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Österreich

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

España

Recordati Rare Diseases Spain S.L.U.

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

Frankrig

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Jaba Recordati S.A.

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Franţa

Ireland

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

France

Slovenija

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

Ísland

Recordati AB.

Simi:+46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko

Italia

Recordati Rare Diseases Italy Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Recordati AB.

Puh/Tel: +46 8 545 80 230

Sverige

Κύπρος

Recordati Rare Diseases

Τηλ: +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Recordati AB.

Tel: +46 8 545 80 230

Latvija

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Zviedrija

United Kingdom

Recordati Rare Diseases UK Ltd.

Tel: +44 (0)1491 414333

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre hjemmesider om sjældne

sygdomme og om, hvordan de behandles.