COSA PUR

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • COSA PUR 85 (905019)
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • COSA PUR 85 (905019)
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 115913E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

COSA PUR 85

115913E

1 / 13

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U

PROMET

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda

COSA PUR 85

Šifra proizvoda

115913E

Upotreba

supstance/preparata

Aditiv

Vrsta supstance

Mešavina

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razblaživanju

proizvoda.

Nisu dostupne informacije o razblaživanju.

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini

korišćenja

Procesno čišćenje; CIP proces (čišćenje na licu mesta)

Preporučena ograničenja

prilikom upotrebe

Namenjeno isključivo za industrijsku i profesionalnu upotrebu.

1.3 Podaci o snabdevaču

Društvo

Ecolab Hygiene d.o.o.

Tošin Bunar 272

11000 Beograd, Srbija +381 (0)11 2076800 (Radnim danom od

8.00 do 16.00 h)

office.belgrade@ecolab.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne

slučajeve

+381 (0)11 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Broj telefona centra za

kontrolu trovanja

+381 11 36 08-440 (24 časovni kontakt)

Datum izdavanja/revizije

11.02.2016

Verzija

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Akutna toksičnost., Kategorija 4

H302

Korozivno oštećenje kože, Kategorija 1A

H314

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

COSA PUR 85

115913E

2 / 13

Klasifikacija (67/548/EEZ, 1999/45/EZ)

C; KOROZIVNO

R20/22

Klasifikacija proizvoda je zasnovana na njegovoj ekstremnoj

vrednosti.

Za pun tekst oznaka rizika pomenutih u ovom poglavlju videti poglavlje 16.

Za pun tekst H-izjava navedenih u ovom poglavlju videti poglavlje 16.

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Piktogrami opasnosti

Reč upozorenja

Opasnost

Obaveštenje o opasnosti

H302

Štetno ako se proguta.

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

Obaveštenje o merama

predostrožnosti

Prevencija:

P280

Nositi zaštitne rukavice/ zaštitne naočare/

zaštitu za lice.

Reagovanje

:

P303 + P361 + P353

AKO DOSPE NA KOŽU (ili kosu): Hitno

ukloniti/ skinuti svu kontaminiranu odecu.

Isprati kožu vodom/ istuširati se.

P305 + P351 + P338

AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati

vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna

sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće

učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P310

Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se

obratiti lekaru.

Opasni sastojci koje treba navesti na etiketi:

Hydrogen peroxide

2.3 Ostale opasnosti

Nepoznato.

POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Opasni sastojci

Hemijski naziv

Br. CAS

Br. EC

Br. REACH

Klasifikacija

(67/548/EEZ)

Klasifikacija

(UREDBOM (EZ) br.

1272/2008)

Koncentracija [%]

Hydrogen peroxide

7722-84-1

C-O-Xn; R35-

Nota B Oksidujuće tečnosti

>= 30 - < 35

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

COSA PUR 85

115913E

3 / 13

231-765-0

01-2119485845-22

R20/22-R05-

Kategorija 1; H271

Akutna toksičnost. Kategorija

4; H302

Akutna toksičnost. Kategorija

4; H332

Korozivno oštećenje kože

Kategorija 1A; H314

etoksilati masnih

alkohola > 5EO

146340-16-1

R38-R50

Iritacija kože Kategorija 2;

H315

Akutna opasnost po vodenu

životnu sredinu Kategorija 1;

H400

>= 2.5 - < 5

natrijumkumensulfon

28348-53-0

248-983-7

Xi; R36

Iritacija oka Kategorija 2;

H319

>= 1 - < 2.5

Za pun tekst oznaka rizika pomenutih u ovom poglavlju videti poglavlje 16.

Za pun tekst H-izjava navedenih u ovom poglavlju videti poglavlje 16.

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

U slučaju dodira sa očima

Odmah početi ispirati sa puno vode, takođe ispod kapaka,

najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i

ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah

potražiti pomoć lekara.

U slučaju dodira sa kožom

Odmah početi ispirati sa puno vode najmanje 15 minuta. Ako je

moguće, upotrebiti blagi sapun. Pre ponovne upotrebe oprati

odeću. Pre ponovne upotrebe dobro očistiti odeću. Odmah

potražiti pomoć lekara.

Ako se proguta

Vodom isprati usta. NEMOJTE izazivati povraćanje. Nikada davati

bilo što kroz usta lica koje nije pri svesti. Odmah potražiti pomoć

lekara.

Ako se udiše

Izvesti na svež vazduh. Simptomatično lečenje. Ako se pojave

simptomi, potražiti pomoć lekara.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje

Simptomatično lečenje.

POGLAVLJE 5. MJERE GAŠENJA POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje požara

Odgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i

okolnoj sredini.

Neodgovarajuća sredstva za

Nepoznato.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

COSA PUR 85

115913E

4 / 13

gašenje požara

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom

gašenja požara

Ne pali se i ne sagoreva.

Opasni produkti sagorevanja

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za

vatrogasce

: Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne informacije

: Ostatke požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara

treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima. Nemojte udisati dim

u slučaju požara i/ili eksplozije.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Obezbediti dovoljnu ventilaciju. Zadržati ljude podalje od

iscurele/izlivene materije i na mestu gde ne duva vetar. Sprečiti

udisanje, gutanje i dodir sa kožom i očima. Radnici koji su izloženi

koncentracijama većim od granične vrednosti izlaganja treba da

nose odgovarajuće odobrene respiratore. Obezbediti da čišćenje

obavlja samo obučeno osoblje. Videti zaštitne mere navedene u

poglavljima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Sprečiti dodir sa zemljištem, površinskim ili podzemnim vodama.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode čišćenja

Zaustaviti curenje, ako je to moguće učiniti na bezbedan

način.Zaustaviti izlivenu materiju, pokupiti je negorivim

materijalom za apsorpciju (npr. pesak, zemlja, dijatomejska

zemlja, vermikulit) i odložiti u kontejner za odlaganje u skladu sa

lokalnim/nacionalnim propisima (videti odeljak 13).Isprati tragove

vodom.Za velika izlivanja, ograditi prosuti materijal ili ga na drugi

način zadržati i tako obezbediti da ne dospe u vodene tokove.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu za hitnie slučajeve, videti poglavlje 1.

Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti poglavlje 13.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

COSA PUR 85

115913E

5 / 13

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Preporuke u vezi sa

bezbednim rukovanjem

Nemojte gutati.Ne dozvoliti kontakt sa očima, kožom ili

odećom.Ne udisati prašinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/

sprej.Upotrebljavati samo uz odgovarajuću ventilaciju.Oprati ruke

detaljno nakon rukovanja.

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za

brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja

opasnom materijom.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Zahtevi za skladišna

područja i posude

Čuvati odvojeno od jakih baza. Čuvati van domašaja dece. Ĉuvati

ambalažu ĉvrsto zatvorenu. Skladištiti u prikladnim označenim

posudama.

Temperatura skladištenja

-10 °C do 35 °C

7.3 Posebni načini korišćenja

Posebni načini upotrebe

Procesno čišćenje; CIP proces (čišćenje na licu mesta)

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

DNEL

Hydrogen peroxide

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: kratkotrajno - lokalno

Vrednost: 3 mg/m3

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni lokalni efekti

Vrednost: 1.4 mg/m3

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Efikasan sistem odvodne ventilacije. Koncentracije u vazduhu

održavati unutar standarda izlaganja na radu.

Individualne mere zaštite

Higijenske mere

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

COSA PUR 85

115913E

6 / 13

bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odeću pre

ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izložene delove kože

detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovarajuću opremu za

brzo kvašenje ili ispiranje očiju i tela u slučaju kontakta ili prskanja

opasnom materijom.

Zaštita očiju/lica (EN 166)

Zaštitni naočari

Štitnik za lice

Zaštita ruku (EN 374)

Nosite sledeću ličnu zaštitnu opremu:

Nitril-guma

butil-guma

Nepropusne rukavice

Rukavice odložiti i zameniti ih novim u slučaju bilo kakvih znakova

razgradnje rukavica ili hemijske penetracije kroz rukavice.

Zaštita kože i tela (EN

14605)

Lična zaštitna sredstva koja obuhvataju: odgovarajuće zaštitne

rukavice, zaštitne naočare i zaštitnu odeću

Zaštita organa za disanje

(EN 143, 14387)

Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu održava ispod

granične vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu

zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC,

89/686/EEC ), ili ekvivalent, kada se štetno udisanje ne može

izbeći ili ako su postavljeni strožiji kriterijumi zbog tehničkih mera

kolektivne zaštite ili merama, metodama ili procedurama radne

organizacije.

Kontrola izloženosti životne sredine

Opšte preporuke

: Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled

: tečnost

Boja

: Bezbojno

Miris

: blag miris

0.8 - 1.2, 100 %

Tačka paljenja

Nije primenljivo

Prag Mirisa

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Tačka topljenja/mržnjenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Početna tačka ključanja i

opseg ključanja

100 °C

Brzina isparavanja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Gornja granica

eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Donja granica eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

COSA PUR 85

115913E

7 / 13

Napon pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina

1.1 - 1.14

Rastvorljivost u vodi

rastvorljivo

Zapaljivost u drugim

rastvaračima

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Koeficjent raspodele u

sistemu n-oktanol/voda

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Temperatura samopaljenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Termičko razlaganje

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Viskoznost,kinematička

0.894 mm2/s (40 °C)

Eksplozivna svojstva

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Oksidujuća svojstva

9.2 Ostali podaci

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

10.1 Reaktivnost

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Nepoznato.

10.5 Nekompatibilni materijali

Baze

Metali u prahu

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

COSA PUR 85

115913E

8 / 13

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Informacije o verovatnim

putevima izlaganja

Inhalaciono, Dodir sa očima, Dodir sa kožom

Toksičnost

Akutna oralna toksičnost

: Procenjena vrednost akutne toksičnosti : 1,494 mg/kg

Akutna inhalaciona

toksičnost

: 4 h Procenjena vrednost akutne toksičnosti : > 20 mg/l

Akutna dermalna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Korozivno oštećenje/iritacija

kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teško oštećenje/iritacija oka

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Senzibilizacija respiratornih

organa ili kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Karcinogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

dejstvo na reprodukciju

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Mutagenost germinativnih

ćelija

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teratogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Specifična toksičnost za

ciljani organ – jednokratna

izloženost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Specifična toksičnost za

ciljani organ – višekratna

izloženost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Opasnost od aspiracije

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Sastojci

Akutna oralna toksičnost

: Hydrogen peroxide

LD50 Pacov: 486 mg/kg

etoksilati masnih alkohola > 5EO

LD50 Pacov: > 2,000 mg/kg

natrijumkumensulfonat

LD50 Pacov: > 7,000 mg/kg

Sastojci

Akutna inhalaciona

toksičnost

: natrijumkumensulfonat

4 h LC50 Pacov: > 770 mg/l

Sastojci

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

COSA PUR 85

115913E

9 / 13

Akutna dermalna toksičnost

: natrijumkumensulfonat

LD50 Zec: > 2,000 mg/kg

Potencijalna dejstva na zdravlje

Oči

Dovodi do teškog oštećenja oka

Koža

Izaziva teške opekotine kože.

Gutanje

Štetno ako se proguta. Izaziva opekotine digestivnog trakta.

Inhalaciono

Može nadražiti nos, grlo i pluća.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi

Dodir sa očima

Crvenilo, Bolovi, Korozija

Dodir sa kožom

Crvenilo, Bolovi, Korozija

Gutanje

Korozija, Bolovi u stomaku

Inhalaciono

Iritativnost respiratornih organa, Kašalj

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1 Ekotoksičnost

Dejstva na životnu sredinu

Ekotoksikološka dejstva ovog proizvoda nisu poznata.

Proizvod

Toksičnost za ribe

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za alge

: Podaci nisu dostupni

Sastojci

Toksičnost za ribe

: natrijumkumensulfonat

96 h LC50 Ribe: > 450 mg/l

Sastojci

Toksičnost za alge

: Hydrogen peroxide

72 h EC50: 1.38 mg/l

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Proizvod

Biorazgradljivost

: Proizvod sadrži tenzide koji su biološki razgradivi u skladu sa

regulativom o deterdžentima 648/2004/EC.

Sastojci

Biorazgradljivost

Hydrogen peroxide

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

COSA PUR 85

115913E

10 / 13

Rezultat: Nije primenljivo - neorgansko

etoksilati masnih alkohola > 5EO

Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

natrijumkumensulfonat

Rezultat: Lako biološki razgradljivo.

12.3 Potencijal bioakumulacije

Podaci nisu dostupni

12.4 Mobilnost u zemljištu

Podaci nisu dostupni

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod

Procena

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju

kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma

perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0.1%

ili više.

12.6 Ostali štetni efekti

Podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Odložiti u skladu sa evropskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Oznake otpada treba

dodeliti korisnik, po mogućnosti u dogovoru sa organima nadležnim za oblast otpada.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod

: Gde je moguće, reciklaža ima prednost pred odlaganjem ili

spaljivanjem. Ako reciklaža nije praktična, odložiti u skladu sa

lokalnim propisima. Otpatke odložiti u ovlašćenom postrojenju za

odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaža

: Odložiti kao nekorišćeni proizvod. Prazne posude treba predati

ovlašćenom lokalnom preduzeću na reciklažu ili odlaganje.

Nemojte ponovo koristiti prazne posude. Odlagati u skladu sa

lokalnim, državnim ili saveznim propisima.

Evropski katalog otpada

: 200114* - kiseline

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom

transporta.

Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj

2014

14.2 UN naziv za teret u

transportu

VODONIKPEROKSID, VODENI RASTVOR

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

COSA PUR 85

115913E

11 / 13

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

5.1 (8)

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nema

Vazdušni prevoz (IATA)

Prevoz nije dozvoljen

Pomorski prevoz

(IMDG/IMO)

14.1 UN broj

2014

14.2 UN naziv za teret u

transportu

HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

5.1 (8)

14.4 Ambalažna grupa

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nema

14.7 Transport u rasutom

stanju u skladu sa Aneksom

II MARPOL 73/78 i IBC Code

Nije primenljivo

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

prema Uredbi o detergentima

EZ 648/2004

30% i više: Sredstva za beljenje bazirana na kiseoniku

manje od 5%: Neionski tenzidi

Lokalni propis

Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.

Ostali propisi

Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 I

25/2015)

Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl.

glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015)

Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br. 59/10, 25/11

i 5/12)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju

hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.

glasnik RS” br. 64/10, 26/11 i 5/12)

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Službeni glasnik RS br.

100/11).

Pravilnik o detergentima (“Sl. Glasnik RS” br. 40/10 i 92/11 i

25/15)

Pravilik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri

izlaganju hemijskim materijama („Sl. Glasnik RS“ br. 106/2009)

Zakon o otpadu (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010)

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

COSA PUR 85

115913E

12 / 13

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj bezbednosti.

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Puni tekst R oznaka

Zagrevanje može izazvati eksploziju.

U dodiru sa zapaljivim materijalom može prouzrokovati požar.

R20/22

Štetno ako se udiše i ako se proguta.

Izaziva teške opekotine.

Nadražuje oci.

Iritativno za kožu.

Veoma toksićno po vodene organizme.

Puni tekst obaveštenja o opasnosti

H271

Može da izazove požar ili eksploziju; jako oksidujuće sredstvo

H302

Štetno ako se proguta.

H314

Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka

H315

Izaziva iritaciju kože

H319

Dovodi do jake iritacije oka.

H332

Štetno ako se udiše

H400

Veoma toksično po živi svet u vodi.

Puni tekst drugih skraćenica

ADN - Evropskog sporazuma o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnim

putevima; ADR - Evropski sporazum o međunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AICS -

Australijski popis hemijskih supstanci; ASTM - Američko društvo za ispitivanje materijala; bw -

Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obeležavanju ambalaže; Uredba (EK) br. 1272/2008;

CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemačkog instituta za

standardizaciju;

Popis

domaćih

supstanci

(Kanada);

ECHA

Evropska

agencija

hemikalije;

EC-Number

Broj

Evropske

zajednice;

Koncentracija

povezana

odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS -

Postojeće i nove hemijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom

rasta odgovora; GHS - Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC -

Međunarodna

agencija

istraživanje

raka;

IATA

Međunarodna

asocijacija

vazdušni

saobraćaj;

Međunarodni

gradnju

opremanje

brodova

koji

prevoze

opasne

hemikalije

rasutom

stanju;

IC50

Polovina

maksimalne

koncentracije

inhibitora;

ICAO

Međunarodna

organizacija

civilnog

vazduhoplovstva;

IECSC

Popis

postojećih

hemijskih

supstanci u Kini; IMDG - Međunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO -

Međunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan);

ISO - Međunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postojećih hemikalija Koreje;

LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za

50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o

sprečavanju

zagađenja

brodova;

n.o.s.

Nije

drugačije

specifikovano;

NO(A)EC

Nije

posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL - Nije posmatran (negativan) nivo efekta;

NOELR - Nije primetan efekat stope učitavanja; NZIoC - Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD

- Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i sprečavanja

zagađenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksična supstanca; PICCS - Popis hemikalija i

hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativno) Struktura aktivnosti odnosa; REACH -

Uredba

(EZ)

1907/2006

Evropskog

parlamenta

Veća

registrovanju,

ocenjivanju,

odobravanju i ograničavanju hemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija

železnicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; TCSI -

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

COSA PUR 85

115913E

13 / 13

Popis hemijskih supstanci Tajvana; TRGS - Tehnička pravila za opasne supstance; TSCA -

Zakon o kontroli otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo

bioakumulativni

Sačinio

Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1

desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu

reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama

i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su

isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje

i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na

određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u

kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.