Clopidogrel Acino

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

клопидогрел

Предлага се от:

Acino AG

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction; Stroke

Терапевтични показания:

Clopidogrel is indicated in adults for the prevention of atherothrombotic events in: , , , Patients suffering from myocardial infarction (from a few days until less than 35 days), ischaemic stroke (from 7 days until less than 6 months) or established peripheral arterial disease, Non-ST segment elevation acute coronary syndrome (unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction), including patients undergoing a stent placement following percutaneous coronary intervention, in combination with acetylsalicylic acid (ASA), ST segment elevation acute myocardial infarction, in combination with ASA in medically treated patients eligible for thrombolytic therapy, Patients suffering from acute coronary syndrome. , ,.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-07-28

Листовка

                24
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА ОПАКОВКА
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Клопидогрел Acino 75 mg филмирани таблетки
Клопидогрел
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО(ИТЕ)
ВЕЩЕСТВО(А)
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (като безилат)
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Съдържа също хидрогенирано рициново
масло. За допълнителна информация
прочетете
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
14 филмирани таблетки
28 филмирани таблетки
30 филмирани таблетки
50 филмирани таблетки
84 филмирани таблетки
90 филмирани таблетки
100 филмирани таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Преди употреба прочетете листовката.
Перорално приложение.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
25
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в оригиналния блистер,
за да се предпази от влага.
10.
СПЕЦИАЛНИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Клопидогрел Acino 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (clopidogrel) (като безилат).
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 3,80 mg
хидрогенирано рициново масло.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бели до почти бели, мозаечни, кръгли и
двойноизпъкнали филмирани таблетки.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Клопидогрел е показан при възрастни
за предпазване от атеротромботични
инциденти при:

Пациенти с ана
м
неза за миокарден инфаркт (от няколко
дни до 35 дни), исхемичен
инсулт (от 7-мия ден до 6-тия месец) или
установено периферно артериално
заболяване.

Пациенти с остър коронарен синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST -сегмента (нестабилна стенокардия
или миокарден инфаркт без Q-зъбец),
включително пациенти на които е
поставен
стент сл
е
д перкутанна коронарна интервенция, в
комбинация с ацетилсалицилова

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-08-2016
Листовка Листовка чешки 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-08-2016
Листовка Листовка датски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-08-2016
Листовка Листовка немски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-08-2016
Листовка Листовка естонски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-08-2016
Листовка Листовка гръцки 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-08-2016
Листовка Листовка английски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-04-2016
Листовка Листовка френски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-08-2016
Листовка Листовка италиански 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-04-2016
Листовка Листовка латвийски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-04-2016
Листовка Листовка литовски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-08-2016
Листовка Листовка унгарски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-08-2016
Листовка Листовка малтийски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-04-2016
Листовка Листовка нидерландски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-04-2016
Листовка Листовка полски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-08-2016
Листовка Листовка португалски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-04-2016
Листовка Листовка румънски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-08-2016
Листовка Листовка словашки 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-08-2016
Листовка Листовка словенски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-04-2016
Листовка Листовка фински 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-08-2016
Листовка Листовка шведски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-08-2016
Листовка Листовка норвежки 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-08-2016
Листовка Листовка исландски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-08-2016
Листовка Листовка хърватски 11-08-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-08-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-04-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите