Clopidogrel Acino Pharma

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

клопидогрел

Предлага се от:

Acino Pharma GmbH

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-09-21

Листовка

                19
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА КУТИЯ от 14, 28, 30, 50, 84, 90 или 100
филмирани таблетки
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel Acino Pharma 75 mg филмирани таблетки
Клопидогрел
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (като безилат)
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Съдържа също хидрогенирано рициново
масло. За допълнителна информация
прочетете
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
14 филмирани таблетки
28 филмирани таблетки
30 филмирани таблетки
50 филмирани таблетки
84 филмирани таблетки
90 филмирани таблетки
100 филмирани таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Преди употреба прочетете листовката.
Перорално приложение.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
20
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в оригиналния блистер,
за д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel Acino Pharma 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (
_clopidogrel_
) (като безилат).
Помощни вещества: всяка филмирана
таблетка съдържа 3,80 mg хидрогенирано
рициново
масло.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бели до почти бели, мозаечни, кръгли и
двойно изпъкнали филмирани таблетки.
4.
КЛИН
ИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Клопидогрел е показан при възрастни
за предпазване от атеротромботични
инциденти при:

Пациенти с анамнеза за миокарден
инфаркт (от няколко дни до 35 дни),
исхемичен
инсулт (от 7-мия ден до 6-тия месец) или
установено периферно артериално
заболяване.
За допълнителна информация вижте точ
ка 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
ЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка

Възрастни и лица в старческа възраст
Клопидогрел трябва да се прилага като
единична дневна доза от 75 mg.
Ако е пропусната доза:
-
В рамките на по-малко от 12 часа след
редовно определеното време:
пациент
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-07-2012
Листовка Листовка чешки 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-07-2012
Листовка Листовка датски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-07-2012
Листовка Листовка немски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-07-2012
Листовка Листовка естонски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-07-2012
Листовка Листовка гръцки 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-07-2012
Листовка Листовка английски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-07-2012
Листовка Листовка френски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-07-2012
Листовка Листовка италиански 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-07-2012
Листовка Листовка латвийски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-07-2012
Листовка Листовка литовски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-07-2012
Листовка Листовка унгарски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-07-2012
Листовка Листовка малтийски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-07-2012
Листовка Листовка нидерландски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-07-2012
Листовка Листовка полски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-07-2012
Листовка Листовка португалски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-07-2012
Листовка Листовка румънски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-07-2012
Листовка Листовка словашки 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-07-2012
Листовка Листовка словенски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-07-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-07-2012
Листовка Листовка фински 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-07-2012
Листовка Листовка шведски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-07-2012
Листовка Листовка норвежки 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-07-2012
Листовка Листовка исландски 26-07-2012
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-07-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите