Clopidogrel 1A Pharma

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

клопидогрел

Предлага се от:

Acino Pharma GmbH 

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Периферни съдови заболявания

Терапевтични показания:

Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. Пациентите, страдащи от остър коронарным синдром:- без повдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна ангина или инфаркт на миокарда без направления Q), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). - Покачване на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2009-07-28

Листовка

                ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА ОПАКОВКА
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel 1A Pharma 75 mg филмирани таблетки
Клопидогрел
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (като безилат)
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Съдържа също хидрогенирано рициново
масло. За допълнителна информация
прочетете
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
14 филмирани таблетки
28 филмирани таблетки
30 филмирани таблетки
50 филмирани таблетки
84 филмирани таблетки
90 филмирани таблетки
100 филмирани таблетки
5.
НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ И ПЪТ/ИЩА НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Преди употреба прочетете листовката.
Перорално приложение.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦА
Да се съхранява на място, недостъпно
за деца.
7.
ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,АКО Е
НЕОБХОДИМО
8.
ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ГОДНОСТ
Годен до:
20
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
9.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява в оригиналния блистер,
за да се предпази от влага.
10.
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДП
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕР
ИСТИКА НА ПРОДУКТ
А
1
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Clopidogrel 1A Pharma 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел (
_clopidogrel_
) (като безилат).
Помощни вещества: всяка таблетка
съдържа 3,80 mg хидрогенирано рициново
масло.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бели до почти бели, мозаечни, кръгли и
двойно изпъкнали филмирани таблетки.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Клопидогрел е показан при възрастни
за предпазване от атеротромботични
инциденти при:

Пациенти с анамнеза за миокарден
инфаркт (от няколко дни до 35 дни),
исхемичен
инсулт (от 7-мия ден до 6-тия месец) или
установено периферно артериално
заболяване.

Пациенти с остър коронарен синдро
м:
-
Остър коронарен
синдром без елевация на ST -сегмента
(нестабилна стенокардия
или миокарден инфаркт без Q-зъбец),
включително пациенти на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър миокарде
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-02-2011
Листовка Листовка чешки 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-02-2011
Листовка Листовка датски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-02-2011
Листовка Листовка немски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-02-2011
Листовка Листовка естонски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-02-2011
Листовка Листовка гръцки 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-02-2011
Листовка Листовка английски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-02-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-02-2011
Листовка Листовка френски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-02-2011
Листовка Листовка италиански 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-02-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-02-2011
Листовка Листовка латвийски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-02-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-02-2011
Листовка Листовка литовски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-02-2011
Листовка Листовка унгарски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-02-2011
Листовка Листовка малтийски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-02-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-02-2011
Листовка Листовка нидерландски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-02-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-02-2011
Листовка Листовка полски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-02-2011
Листовка Листовка португалски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-02-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-02-2011
Листовка Листовка румънски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-02-2011
Листовка Листовка словашки 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-02-2011
Листовка Листовка словенски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-02-2011
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-02-2011
Листовка Листовка фински 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-02-2011
Листовка Листовка шведски 28-02-2011
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-02-2011

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите