Cimzia

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Cimzia
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Cimzia
  Европейски съюз
 • Език:
 • словашки

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Imunosupresívami,
 • Терапевтична област:
 • Artritída, reumatoidná artritída
 • Терапевтични показания:
 • Reumatoidná artritída Cimzia, v kombinácii s metotrexátom (MTX), je indikovaný na: liečbu stredne ťažkej, aktívnej reumatoidnej artritídy (RA) u dospelých pacientov, keď reakcia na ochorenie-úprava antirheumatic drugs (DMARDs) vrátane MTX, bola neprimeraná. Cimzia sa môže podávať ako monotherapy pri intolerancii MTX alebo keď pokračovanie liečby s MTX je nevhodné, liečbu ťažkej, aktívnej a progresívnej RA u dospelých, ktoré predtým neboli liečení MTX alebo iných DMARDs. , Cimzia bolo preukázané, že znižujú rýchlosť progresie poškodenia kĺbov merané X ray a zlepšiť fyzickú funkciu, keď uvedené v kombinácii s MTX. Axiálne spondyloarthritis Cimzia je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s ťažkou aktívnou axiálne spondyloarthritis, ktoré zahŕňajú: Ankylozujúca spondylitída (AS) Dospelých pacientov s ťažkou aktívnou ankylozujúcou spondylitídou, ktorí mali nedostatočnú odpoveď na, alebo netolerujú nesteroidné protizápalové lieky (Nsaid). Axiálne spondyloarthritis bez radiographic dôkaz AKO Dospelí s ťažkým aktí
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 24

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • oprávnený
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/001037
 • Дата Оторизация:
 • 30-09-2009
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/001037
 • Последна актуализация:
 • 25-05-2019

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/326020/2018

EMEA/H/C/001037

Cimzia (certolizumab pegol)

Prehľad o lieku Cimzia a prečo bol povolený v EÚ

Čo je liek Cimzia a na čo sa používa?

Cimzia je liek, ktorý sa používa na liečbu dospelých s týmito ochoreniami:

aktívna reumatoidná artritída (ochorenie spôsobujúce zápal kĺbov), keď sa používa v kombinácii s

iným liekom, metotrexátom, alebo sa podáva samostatne, keď liečba metotrexátom nie je vhodná;

axiálna spondylartritída (ochorenie spôsobujúce zápal a bolesť kĺbov chrbta) vrátane ankylozujúcej

spondylitídy a keď sa na röntgenovej snímke nepreukáže ochorenie, ale prejavy zápalu sú zjavné;

psoriatická artritída (ochorenie spôsobujúce červené, šupinaté škvrny na koži a zápal kĺbov), keď

sa používa v kombinácii s metotrexátom alebo sa podáva samostatne, keď liečba metotrexátom nie

je vhodná;

ložisková psoriáza, ochorenie spôsobujúce červené šupinaté škvrny na koži.

Liek Cimzia sa väčšinou používa pri stavoch, ktoré sú závažné, stredne závažné alebo sa zhoršujú,

alebo ak pacienti nemôžu dostávať iné lieky. Viac informácií o používaní lieku Cimzia pri všetkých

ochoreniach sa nachádza v súhrne charakteristických vlastností lieku.

Cimzia obsahuje lečivo certolizumab pegol.

Ako sa liek Cimzia používa?

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis a liečbu má začať len odborný lekár, ktorý má skúsenosti

s diagnostikou a liečbou chorôb, na liečbu ktorých sa liek Cimzia používa.

Liek Cimzia je dostupný vo forme naplnených injekčných striekačiek, vopred naplnených pier a náplne

do dávkovacieho zariadenia. Liek Cimzia sa podáva injekciou pod kožu, zvyčajne do stehna alebo

brucha. Liečba sa začína dávkou 400 mg podanou ako dve injekcie, po ktorej nasleduje 400 mg dávka

s odstupom dva a štyri týždne. V závislosti od liečeného ochorenia by potom pacienti mali pokračovať s

dávkou 200 mg alebo 400 mg, ktorá sa podá v jednej alebo dvoch injekciách každé dva alebo štyri

týždne. So súhlasom lekára a po zaškolení si pacienti môžu vpichovať liek Cimzia sami.

Viac informácií si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa alebo kontaktujte svojho lekára alebo

lekárnika.

Cimzia (certolizumab pegol)

EMA/326020/2018

strana 2/3

Akým spôsobom liek Cimzia účinkuje?

Liečivo lieku Cimzia, certolizumab pegol, znižuje aktivitu imunitného systému (prirodzenú obranu tela).

Tvorí ho monoklonálna protilátka, certolizumab, ktorá bola pegylovaná (naviazaná na chemickú látku,

ktorá sa nazýva polyetylénglykol). Monoklonálna protilátka je bielkovina, ktorá bola vyvinutá tak, aby

v tele rozpoznala špecifickú štruktúru a naviazala sa na ňu. Liečivo certolizumab pegol bolo vyvinuté

tak, aby sa naviazalo na proteínovú štruktúru prenášajúcu informácie v tele, nazývanú tumor

nekrotizujúci faktor alfa (TNF-alfa). Táto štruktúra prenášajúca informácie sa podieľa na vzniku zápalu

a zistili sa jej vysoké hladiny u pacientov s ochoreniami, na liečbu ktorých sa liek Cimzia používa.

Certolizumab pegol blokuje TNF-alfa, čím zmierňuje zápal a ďalšie príznaky ochorení.

Pegyláciou sa znižuje rýchlosť, akou sa látka vylučuje z tela, a umožňuje menej časté podávanie lieku.

Aké prínosy lieku Cimzia boli preukázané v štúdiách?

V deviatich hlavných štúdiách zahŕňajúcich viac ako 3 000 pacientov sa zistilo, že liek Cimzia je účinný

pri zmierňovaní príznakov zápalových stavov. Do týchto štúdií boli zahrnutí dospelí s aktívnou

reumatoidnou artritídou, axiálnou spondylartritídou, psoriatickou artritídou a stredne ťažkou až ťažkou

ložiskovou psoriázou:

V prípade aktívnej reumatoidnej artritídy, ktorá sa liečbou antireumatikami modifikujúcimi

ochorenie (DMARD) primerane nezlepšila, sa v dvoch hlavných štúdiách zistilo, že liek Cimzia je

v porovnaní s placebom (zdanlivým liekom) pri použití s metotrexátom účinný. V prvej štúdii sa

príznaky znížili najmenej o 20 % u 57 % pacientov, ktorí dostávali liek Cimzia (141 z 246) v

porovnaní s 9 % pacientov, ktorí dostávali placebo (11 z 127). V ďalšej hlavnej štúdii sa príznaky

znížili najmenej o 20 % u 59 % pacientov, ktorí dostávali liek Cimzia (228 z 388) v porovnaní

so 14 % pacientov, ktorí dostávali placebo (27 z 198). V röntgenovom vyšetrení sa tiež ukázalo, že

poškodenie kĺbov sa zhoršilo v menšom rozsahu u pacientov, ktorí dostávali liek Cimzia.

Podobné výsledky sa pozorovali aj v štúdii s pacientmi, ktorí dostatočne nereagovali na iné lieky,

ako napr. metotrexát. Dávka lieku Cimzia použitá v tejto štúdii bola však vyššia ako bežná dávka.

U pacientov s aktívnou reumatoidnou artritídou, ktorí nikdy nedostali DMARD, liečba pomocou lieku

Cimzia viedla po 52 týždňoch liečby k trvalej remisii (žiadna zistiteľná aktivita ochorenia). V štúdii

s 879 pacientmi, ktorí nikdy nedostali DMARD, liečba pomocou lieku Cimzia a metotrexátu viedla

k remisii u takmer 29 % pacientov (189 zo 655), v porovnaní s 15 % (32 z 213) pacientov, ktorí

dostávali placebo s metotrexátom.

V štúdii s pacientmi s axiálnou spondylartritídou sa preukázalo, že príznaky sa po 12 týždňoch

zlepšili najmenej o 20 % u približne 60 % pacientov liečených liekom Cimzia v porovnaní

s približne 40 % pacientov, ktorí dostávali placebo.

V prípade psoriatickej artritídy sa príznaky zlepšili najmenej o 20 % u 58 % pacientov liečených

liekom Cimzia v dávke 200 mg každé dva týždne v porovnaní s 24 % pacientov, ktorí dostávali

placebo. U pacientov, ktorí dostávali liek Cimzia v dávke 400 mg každé štyri týždne, sa

zaznamenalo 52 % zlepšenie.

Pri liečbe stredne ťažkej až ťažkej ložiskovej psoriázy sa liek Cimzia porovnával s placebom v dvoch

hlavných štúdiách. Hlavným meradlom účinnosti bol počet pacientov, ktorí po 16 týždňoch

reagovali na liečbu, čo znamená, že skóre príznakov sa zlepšilo najmenej o 75 %. Liečba pomocou

lieku Cimzia 200 mg, ktorý sa v týchto dvoch štúdiách podával každé dva týždne, viedla k

odpovedi u 66,5 % a 52,6 % pacientov v porovnaní so 6,5 % a 4,5 % pacientov, ktorí dostávali

Cimzia (certolizumab pegol)

EMA/326020/2018

strana 3/3

placebo. Používanie lieku Cimzia 400 mg každé dva týždne viedlo k odpovedi v prípade 75,8 % a

55,4 % pacientov.

V tretej štúdii sa porovnával liek Cimzia s placebom, ako aj ďalším liekom nazývaným etanercept.

Po 12 týždňoch liečby viedlo podávanie lieku Cimzia 200 mg každé dva týždne k odpovedi u 61 %

pacientov a pri podávaní lieku Cimzia 400 mg každé dva týždne k odpovedi u 67 % pacientov v

porovnaní s 53 % pacientov, ktorí dostávali etanercept a 5 % pacientov, ktorí dostávali placebo.

Aké riziká sa spájajú s používaním lieku Cimzia?

Najčastejšie vedľajšie účinky lieku Cimzia (ktoré môžu postihnúť až 1 osobu z 10) sú bakteriálne

infekcie vrátane abscesov (dutín s obsahom hnisu), vírusové infekcie (vrátane herpesu, papilomavírusu

a chrípky), eozinofilné poruchy (poruchy spojené s eozinofilmi, typom bielych krviniek), leukopénia

(nízky počet bielych krviniek), nauzea (pocit nevoľnosti), bolesti hlavy (vrátane migrény), senzorické

poruchy (ako napr. pocity znecitlivenia, brnenia, pálenia), vysoký krvný tlak, hepatitída (zápal pečene)

vrátane zvýšenej hladiny pečeňových enzýmov, vyrážka, horúčka, bolesť, slabosť, svrbenie a reakcie v

mieste vpichu. Zoznam všetkých vedľajších účinkov pozorovaných pri používaní lieku Cimzia sa

nachádza v písomnej informácii pre používateľa.

Liek Cimzia nesmú používať pacienti s aktívnou tuberkulózou, inými závažnými infekciami alebo

so stredne závažným až závažným zlyhaním srdca (neschopnosťou srdca pumpovať do tela dostatočné

množstvo krvi). Zoznam všetkých obmedzení sa nachádza v písomnej informácii pre používateľa.

Prečo bol liek Cimzia povolený?

Európska agentúra pre lieky rozhodla, že prínosy lieku Cimzia sú väčšie ako riziká spojené s jeho

používaním a že môže byť povolený na jeho používanie v EÚ.

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné užívanie lieku Cimzia?

Na bezpečné a účinné používanie lieku Cimzia boli do súhrnu charakteristických vlastností lieku

a písomnej informácie pre používateľa zahrnuté odporúčania a opatrenia, ktoré majú zdravotnícki

pracovníci a pacienti dodržiavať.

Tak ako pri všetkých liekoch, aj údaje o používaní lieku Cimzia sa neustále kontrolujú. Vedľajšie účinky

hlásené pri lieku Cimzia sa dôkladne hodnotia a zabezpečujú sa akékoľvek nevyhnutné kroky na

ochranu pacientov.

Ďalšie informácie o lieku Cimzia

Lieku Cimzia bolo dňa 1. októbra 2009 udelené povolenie na uvedenie na trh platné v celej EÚ.

Ďalšie informácie o lieku Cimzia sa nachádzajú na webovom sídle agentúry: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 07-2018.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

PRÍLOHA I

SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá naplnená injekčná striekačka obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

Certolizumab pegol je Fab' fragment rekombinantnej, humanizovanej protilátky proti tumor

nekrotizujúcemu faktoru alfa (TNFα) získaný z Escherichia coli a konjugovaný s polyetylénglykolom

(PEG).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok (injekcia).

Číry až opalizujúci, bezfarebný až žltý roztok. pH roztoku je približne 4,7.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Reumatoidná artritída

Cimzia, v kombinácii s metotrexátom (MTX), je indikovaná na:

liečbu stredne závažnej až závažnej aktívnej reumatoidnej artritídy (RA) u dospelých pacientov,

keď je odpoveď na antireumatiká modifikujúce ochorenie (DMARD –Disease-Modifying

Antirheumatic Drugs), vrátane MTX, nedostatočná. Cimzia sa môže podávať v monoterapii

v prípade intolerancie MTX, alebo keď pokračovanie v liečbe MTX nie je vhodné.

liečbu závažnej, aktívnej a progresívnej formy RA u dospelých, doteraz neliečených MTX alebo

inými DMARD.

Preukázalo sa, že Cimzia znižuje mieru progresie poškodenia kĺbov meranú röntgenologicky

a zlepšuje fyzickú funkciu, keď sa podáva v kombinácii s MTX.

Axiálna spondylartritída

Cimzia je indikovaná na liečbu dospelých pacientov so závažnou aktívnou axiálnou spondylartritídou,

ktorú tvorí:

Ankylozujúca spondylitída (AS) (známa aj ako rádiograficky potvrdená axiálna spondylartritída)

Dospelí pacienti so závažnou aktívnou ankylozujúcou spondylitídou, u ktorých nedošlo k primeranej

odpovedi na nesteroidné antiflogistiká (NSA) alebo ktorí ich netolerujú.

Axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu AS (známa aj ako non-rádiografická axiálna

spondylartritída)

Dospelí pacienti so závažnou aktívnou axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu AS,

avšak s objektívnymi prejavmi zápalu a to zvýšeným C-reaktívnym proteínom (CRP) a/alebo podľa

vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR), u ktorých nedošlo k primeranej odpovedi na NSA alebo

ktorí ich netolerujú.

Psoriatická artritída

Cimzia, v kombinácii s MTX, je indikovaná na liečbu aktívnej psoriatickej artritídy u dospelých, keď

je odpoveď na liečbu DMARD nedostatočná.

Cimzia sa môže podávať v monoterapii v prípade intolerancie metotrexátu, alebo keď pokračovanie

v liečbe metotrexátom nie je vhodné.

Ložisková psoriáza

Cimzia je indikovaná na liečbu stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy u dospelých, ktorí

potrebujú systémovú liečbu.

Podrobnosti o terapeutických účinkoch, pozri časť 5.1.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu má začať lekár - špecialista so skúsenosťami v diagnostike a liečbe ochorení, na ktoré je

indikovaná Cimzia, ktorý bude dohliadať na priebeh liečby. Pacienti majú dostať špeciálnu kartičku s

pripomenutiami.

Dávkovanie

Reumatoidná artritída, psoriatická artritída, axiálna spondylartritída, ložisková psoriáza

Nárazová dávka

Odporúčaná začiatočná dávka Cimzie pre dospelých pacientov je 400 mg (podávaná vo forme

dvoch 200 mg subkutánnych injekcií) v 0., 2. a 4. týždni. Ak je to vhodné, s podávaním metotrexátu sa

má pri reumatoidnej artritíde a psoriatickej artritíde pokračovať počas liečby Cimziou.

Udržiavacia dávka

Reumatoidná artritída

Po začiatočnej dávke je odporúčaná udržiavacia dávka Cimzie u dospelých pacientov s reumatoidnou

artritídou 200 mg každé 2 týždne. Po potvrdení klinickej odpovede sa môže zvážiť alternatívne

udržiavacie dávkovanie 400 mg každé 4 týždne. Ak je to vhodné, s podávaním MTX sa má

pokračovať počas liečby Cimziou.

Axiálna spondylartritída

Po začiatočnej dávke je odporúčaná udržiavacia dávka Cimzie u dospelých pacientov s axiálnou

spondylartritídou 200 mg každé 2 týždne alebo 400 mg každé 4 týždne.

Psoriatická artritída

Po začiatočnej dávke je odporúčaná udržiavacia dávka Cimzie u dospelých pacientov s psoriatickou

artritídou 200 mg každé 2 týždne. Po potvrdení klinickej odpovede sa môže zvážiť alternatívne

udržiavacie dávkovanie 400 mg každé 4 týždne. Ak je to vhodné, s podávaním MTX sa má

pokračovať počas liečby Cimziou.

Pre indikácie uvedené vyššie dostupné údaje ukazujú, že klinická odpoveď sa zvyčajne dosiahne

v priebehu 12 týždňov liečby. Pokračovanie v liečbe sa má starostlivo prehodnotiť u pacientov, u

ktorých sa nepreukázal žiadny prospech z liečby počas prvých 12 týždňov liečby.

Ložisková psoriáza

Po počiatočnej dávke udržiavacia dávka Cimzie u dospelých pacientov s ložiskovou psoriázou

je 200 mg každé 2 týždne. Dávka 400 mg každé 2 týždne sa môže zvážiť u pacientov s nedostatočnou

odpoveďou (pozri časť 5.1).

Podľa dostupných údajov od dospelých pacientov s ložiskovou psoriázou sa klinická odpoveď

zvyčajne dosiahne do 16 týždňov od začatia liečby. Pokračovanie v liečbe sa má starostlivo

prehodnotiť u pacientov, u ktorých sa nepreukázal žiadny prínos z liečby do prvých 16 týždňov liečby.

U niektorých pacientov s počiatočnou čiastočnou odpoveďou sa pri pokračovaní v liečbe po

uplynutí 16 týždňov môže stav zlepšiť.

Vynechanie dávky

Pacientom, ktorí vynechali dávku, treba odporučiť, aby si aplikovali injekčne ďalšiu dávku Cimzie,

hneď ako si spomenú a potom pokračovali v injekčnej aplikácii nasledujúcich dávok tak, ako boli

poučení.

Osobitné skupiny pacientov

Pediatrická populácia (< 18 rokov)

Bezpečnosť a účinnosť Cimzie u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Starší pacienti (

65 rokov)

Nie je potrebná žiadna úprava dávky. Farmakokinetické analýzy populácie nepreukázali žiadny vplyv

veku (pozri časť 5.2).

Porucha funkcie

obličiek

a

pečene

V týchto populáciách pacientov sa Cimzia neskúmala. Nie je možné poskytnúť žiadne odporúčania pre

dávkovanie (pozri časť 5.2).

Spôsob podávania

Celkový obsah (1 ml) naplnenej injekčnej striekačky sa má podávať len vo forme subkutánnej

injekcie. Medzi vhodné miesta pre injekčnú aplikáciu patrí stehno alebo brucho.

Po náležitom vyškolení v injekčnej technike si môžu pacienti, ak to ich lekár považuje za vhodné,

sami aplikovať injekcie pomocou naplnenej injekčnej striekačky, s lekárskou kontrolou podľa potreby.

Naplnenú injekčnú striekačku s chráničom ihly majú používať len zdravotnícki pracovníci. Lekár by

mal s pacientom prediskutovať, ktorá forma podania injekcie je najvhodnejšia.

4.3

Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Aktívna tuberkulóza alebo iné závažné infekcie, ako sú sepsa alebo oportúnne infekcie (pozri

časť 4.4).

Stredne závažné až závažné srdcové zlyhanie (NYHA trieda III/IV) (pozri časť 4.4).

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Infekcie

Pred liečbou Cimziou, počas nej a po jej skončení sa musia u pacientov starostlivo sledovať prejavy

a príznaky infekcií, vrátane tuberkulózy. Pretože eliminácia certolizumab pegolu môže trvať až

do 5 mesiacov, sledovanie má pokračovať aj počas tohto obdobia (pozri časť 4.3).

Liečba Cimziou sa nesmie začať u pacientov s klinicky významnou aktívnou infekciou, vrátane

chronických alebo lokalizovaných infekcií, pokiaľ nie je infekcia zvládnutá (pozri časť 4.3).

Pacientov, u ktorých sa objavila nová infekcia v priebehu liečby Cimziou, je potrebné starostlivo

sledovať. Ak sa u pacienta vyskytne nová závažná infekcia, podávanie Cimzie sa má prerušiť, pokiaľ

nie je táto infekcia zvládnutá. Lekári majú byť opatrní pri zvažovaní použitia Cimzie u pacientov

s opakovanou alebo oportúnnou infekciou v anamnéze alebo s prebiehajúcimi ochoreniami, ktoré

môžu pacientov predisponovať na infekcie, vrátane súbežného používania imunosupresívnych liekov.

U pacientov s reumatoidnou artritídou sa nemusia prejaviť typické príznaky infekcie, vrátane horúčky,

z dôvodu ich ochorenia a súbežne podávaných liekov. Preto je skoré odhalenie akejkoľvek infekcie,

predovšetkým atypických klinických prejavov závažnej infekcie, veľmi dôležité, aby sa

minimalizovalo oneskorenie diagnostiky a začiatku liečby.

U pacientov, ktorí používajú Cimziu, boli hlásené závažné infekcie, vrátane sepsy a tuberkulózy

(vrátane miliárneho, diseminovaného a mimopľúcneho ochorenia) a oportúnne infekcie (napr.

histoplazmóza, nokardia, kandidóza). Niektoré z týchto udalostí boli fatálne.

Tuberkulóza

Pred začiatkom liečby Cimziou sa musia všetci pacienti vyšetriť na aktívnu alebo inaktívnu (latentnú)

tuberkulóznu infekciu. Toto vyšetrenie má obsahovať podrobnú lekársku anamnézu u pacientov

s tuberkulózou v osobnej anamnéze, s možnou predchádzajúcou expozíciou iným jedincom s aktívnou

tuberkulózou a s predchádzajúcim a/alebo súčasným používaním imunosupresívnej liečby. U všetkých

pacientov sa majú urobiť príslušné skríningové vyšetrenia, napr. tuberkulínový kožný test a röntgen

hrudníka (je potrebné postupovať podľa miestnych odporúčaní). Odporúča sa, aby sa vykonanie týchto

vyšetrení zaznamenalo v kartičke s pripomenutiami pre pacienta. Predpisujúcich lekárov to upozorní

na riziko falošne negatívnych výsledkov tuberkulínového kožného testu, najmä u pacientov, ktorí sú

závažne chorí alebo majú oslabený imunitný systém.

V prípade, že je aktívna tuberkulóza diagnostikovaná pred liečbou alebo počas nej, liečba Cimziou sa

nesmie začať a musí sa prerušiť (pozri časť 4.3).

Pri podozrení na inaktívnu („latentnú“) tuberkulózu sa treba poradiť s lekárom s kvalifikáciou v liečbe

tuberkulózy. Vo všetkých prípadoch popísaných nižšie sa má veľmi dôkladne zvážiť pomer prínosu

a rizika liečby Cimziou.

Ak sa stanoví diagnóza latentnej tuberkulózy, musí sa pred začiatkom liečby Cimziou začať príslušná

antituberkulózna liečba v súlade s miestnymi odporúčaniami.

Použitie antituberkulóznej liečby sa má zvážiť tiež pred začatím liečby Cimziou u pacientov

s latentnou alebo aktívnou tuberkulózou v predchádzajúcej anamnéze, u ktorých nie je možné potvrdiť

adekvátny priebeh liečby a u pacientov s významnými rizikovými faktormi tuberkulózy, napriek

negatívnemu vyšetreniu na latentnú tuberkulózu. Biologické testy pre skríning tuberkulózy sa majú

zvážiť pred začiatkom liečby Cimziou, ak existuje možnosť výskytu latentnej tuberkulóznej infekcie,

bez ohľadu na BCG vakcináciu.

Napriek predchádzajúcej alebo súbežnej profylaktickej antituberkulóznej liečbe sa u pacientov

liečených antagonistami TNF, vrátane Cimzie, vyskytli prípady aktívnej tuberkulózy. U niektorých

pacientov úspešne liečených na aktívnu tuberkulózu sa opätovne vyvinula tuberkulóza počas liečby

Cimziou.

Pacientov je potrebné poučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc v prípade, že sa u nich počas liečby

Cimziou alebo po jej skončení objavia prejavy/príznaky pripomínajúce tuberkulóznu infekciu (napr.

pretrvávajúci kašeľ, chudnutie/zníženie hmotnosti, horúčka nízkeho stupňa, ľahostajnosť).

Reaktivácia vírusu hepatitídy typu B (HBV)

U pacientov liečených antagonistom TNF vrátane certolizumab pegolu, ktorí sú chronickými nosičmi

tohto vírusu (t.j. pozitívny povrchový antigén) sa objavila reaktivácia hepatitídy B. Niektoré prípady

mali fatálny následok.

Pred začatím liečby Cimziou sa majú pacienti vyšetriť na infekciu HBV. Pacientom s pozitívnym

testom na infekciu HBV sa odporúča konzultácia s lekárom so skúsenosťami v liečbe hepatitídy B.

U nosičov HBV, ktorí si vyžadujú liečbu Cimziou, je potrebné počas liečby a niekoľko mesiacov po

skončení liečby starostlivo sledovať výskyt znakov a príznakov aktívnej infekcie HBV. Nie sú

dostupné dostatočné údaje o liečbe pacientov, ktorí sú nosičmi HBV a dostávajú antivírusovú liečbu v

kombinácii s liečbou TNF-antagonistom na prevenciu reaktivácie HBV. U pacientov, u ktorých sa

vyvinula reaktivácia HBV, je potrebné ukončiť podávanie Cimzie a má sa začať účinná antivírusová

liečba s príslušnou podpornou liečbou.

Malignity a lymfoproliferatívne poruchy

Potenciálna úloha liečby antagonistom TNF v rozvoji malignít nie je známa. Pri zvažovaní liečby

antagonistom TNF u pacientov s malignitou v anamnéze alebo pri zvažovaní pokračovania v liečbe

u pacientov, u ktorých sa rozvinula malignita, je potrebná opatrnosť.

Pri súčasných znalostiach nie je možné vylúčiť možné riziko rozvoja lymfómov, leukémie alebo iných

malignít u pacientov liečených s antagonistom TNF.

V klinických štúdiách s Cimziou a inými antagonistami TNF bolo hlásených viac prípadov lymfómov

a iných malignít medzi pacientmi užívajúcimi antagonisty TNF ako u kontrolných pacientov

užívajúcich placebo (pozri časť 4.8). Po uvedení lieku na trh sa u pacientov liečených antagonistom

TNF zaznamenali prípady leukémie. Existuje zvýšené riziko lymfómu a leukémie v pozadí

u pacientov s reumatoidnou artritídou s dlhotrvajúcim, vysoko aktívnym, zápalovým ochorením, ktoré

komplikuje odhad rizika.

Neboli vykonané žiadne štúdie, ktoré zahŕňajú pacientov s anamnézou malignity alebo štúdie,

v ktorých liečba pokračovala u pacientov, u ktorých sa rozvinula malignita počas liečby Cimziou.

Kožné karcinómy

U pacientov liečených antagonistami TNF vrátane certolizumab pegolu sa zaznamenal melanóm

a karcinóm z Merkelových buniek (pozri časť 4.8). Odporúča sa pravidelné vyšetrenie kože, hlavne

u pacientov s rizikovými faktormi pre kožný karcinóm.

Malignita u detí

U detí, dospievajúcich a mladých dospelých (do 22 rokov) liečených antagonistami TNF (začiatok

liečby vo veku ≤ 18 rokov) sa po uvedení lieku na trh zaznamenali malignity, niekedy fatálne.

Približne polovica prípadov boli lymfómy. Ďalšie prípady predstavovali rôzne druhy rozličných

malignít a patrili medzi ne zriedkavé malignity zvyčajne súvisiace s imunosupresiou. Riziko rozvoja

malignít u detí a dospievajúcich liečených antagonistami TNF nemožno vylúčiť.

U pacientov liečených antagonistami TNF sa po uvedení lieku na trh zaznamenali prípady

hepatosplenického T-bunkového lymfómu (hepatosplenic T-cell lymphoma - HSTCL). Tento

zriedkavý typ T-bunkového lymfómu má veľmi agresívny priebeh ochorenia a zvyčajne je smrteľný.

Väčšina hlásených prípadov s antagonistami TNF sa vyskytovala u dospievajúcich a mladých

dospelých mužov s Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou. Takmer všetci títo pacienti

užívali liečbu imunosupresívami azatioprinom a/alebo 6-merkaptopurínom súbežne s antagonistom

TNF počas diagnózy alebo pred ňou. Riziko vývoja hepatosplenického T-bunkového lymfómu

u pacientov liečených Cimziou nemožno vylúčiť.

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

V prieskumnej klinickej štúdii hodnotiacej používanie iného antagonistu TNF, infliximabu, bolo

u pacientov so stredne závažnou až závažnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP)

liečených infliximabom hlásených viac malignít, najmä v pľúcach alebo v hlave a krku, v porovnaní

s kontrolnými pacientmi. Všetci pacienti mali silné fajčenie v anamnéze. Preto pri používaní

ktoréhokoľvek antagonistu TNF u pacientov so CHOCHP je potrebná opatrnosť, rovnako ako

u pacientov so zvýšeným rizikom malignít z dôvodu silného fajčenia.

Kongestívne srdcové zlyhanie

Cimzia je kontraindikovaná v prípade stredne závažného alebo závažného srdcového zlyhania (pozri

časť 4.3). V klinickej štúdii s iným antagonistom TNF sa pozorovalo zhoršenie kongestívneho

srdcového zlyhania a zvýšená mortalita v dôsledku kongestívneho srdcového zlyhania. Rovnako boli

prípady kongestívneho srdcového zlyhania hlásené aj u pacientov s reumatoidnou artritídou liečených

Cimziou. U pacientov s miernym srdcovým zlyhaním (I/II trieda NYHA) sa má Cimzia používať

opatrne. U pacientov, u ktorých sa objavia nové príznaky kongestívneho srdcového zlyhania alebo sa

existujúce príznaky zhoršia, sa liečba Cimziou musí prerušiť.

Hematologické reakcie

Hlásenia o pancytopénii, vrátane aplastickej anémie, boli pri antagonistoch TNF zriedkavé.

V súvislosti s Cimziou boli hlásené nežiaduce reakcie hematologického systému, vrátane medicínsky

významnej cytopénie (napr. leukopénia, pancytopénia, trombocytopénia) (pozri časť 4.8). Je potrebné

upozorniť všetkých pacientov, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich počas liečby

Cimziou objavia prejavy a príznaky pripomínajúce krvnú dyskráziu alebo infekciu (napr.

pretrvávajúca horúčka, podliatiny, krvácanie, bledosť). U pacientov s potvrdenými významnými

hematologickými abnormalitami sa má zvážiť prerušenie liečby Cimziou.

Neurologické udalosti

Používanie antagonistov TNF bolo v zriedkavých prípadoch spájané s novým nástupom alebo

exacerbáciou klinických symptómov a/alebo rádiograficky potvrdeným demyelinizačným ochorením,

vrátane sklerózy multiplex. U pacientov s preexistujúcim demyelizačným ochorením alebo s jeho

nedávnym nástupom je potrebné pred začatím liečby Cimziou starostlivo zvážiť prínosy a riziká liečby

antagonistom TNF. U pacientov liečených Cimziou boli hlásené zriedkavé prípady neurologických

porúch, vrátane záchvatovej poruchy, neuritídy a periférnej neuropatie.

Precitlivenosť

Po podaní Cimzie boli zriedkavo hlásené závažné reakcie z precitlivenosti. Niektoré z týchto reakcií sa

vyskytli po prvom podaní Cimzie. Ak sa vyskytnú závažné reakcie, podávanie Cimzie sa má okamžite

prerušiť a začať príslušná liečba.

Údaje o používaní Cimzie u pacientov, u ktorých sa vyskytla závažná reakcia precitlivenosti na iného

antagonistu TNF sú obmedzené, u týchto pacientov je potrebná opatrnosť.

Citlivosť na latex

Ochranný kryt ihly, ktorý sa nachádza vo vnútri odnímateľného chrániča ihly Cimzia naplnenej

injekčnej striekačky, obsahuje derivát latexu z prírodného kaučuku (pozri časť 6.5).

Kontakt s latexom z prírodného kaučuku môže vyvolať závažné alergické reakcie u jedincov citlivých

na latex. Doposiaľ nebola zistená žiadna prítomnosť antigénneho latexového proteínu v odnímateľnom

chrániči ihly naplnenej injekčnej striekačky Cimzia. Napriek tomu, potenciálne riziko reakcií z

precitlivenosti nemôže byť úplne vylúčené u osôb citlivých na latex.

Imunosupresia

Pretože tumor nekrotizujúci faktor (TNF) sprostredkováva zápal a modifikuje bunkové imunitné

odpovede, pre antagonisty TNF, vrátane Cimzie, existuje možnosť, že spôsobia imunosupresiu,

pričom ovplyvnia ochranu hostiteľa proti infekciám a malignitám.

Autoimunita

Liečba Cimziou môže vyvolať tvorbu antinukleárnych protilátok (ANP) a menej často môže viesť

k vzniku syndrómu, ktorý je podobný lupusu (pozri časť 4.8). Vplyv dlhodobej liečby Cimziou na

rozvoj autoimunitných ochorení nie je známy. Ak sa po liečbe Cimziou u pacienta objavia symptómy

pripomínajúce syndróm podobný lupusu, liečba sa musí prerušiť. Cimzia sa neskúmala špeciálne

v populácii pacientov s lupusom (pozri časť 4.8).

Vakcinácie

Pacienti liečení Cimziou môžu byť očkovaní, s výnimkou očkovaní živými vakcínami. Nie sú

dostupné žiadne údaje o odpovedi na očkovanie živými vakcínami alebo na sekundárny prenos

infekcie živými vakcínami u pacientov liečených Cimziou. Živé vakcíny sa nemajú podávať súbežne s

Cimziou.

V placebom kontrolovanej klinickej štúdii u pacientov s reumatoidnou artritídou sa pozorovala

rovnaká protilátková odpoveď medzi liečebnými skupinami s Cimziou a s placebom pri podávaní

pneumokokovej polysacharidovej vakcíny a chrípkovej vakcíny súbežne s Cimziou. Pacienti liečení

Cimziou a súbežne metotrexátom mali nižšiu humorálnu odpoveď v porovnaní s pacientmi liečenými

samotnou Cimziou. Klinický význam tohto nie je známy.

Súbežné používanie s inými biologickými látkami

Závažné infekcie a neutropénia boli hlásené v klinických štúdiách so súbežným používaním anakinry

(antagonista interleukínu-1) alebo abataceptu (modulátor CD28) a iných antagonistov TNF,

etanerceptu, ktoré však nepredstavovali žiadny ďalší prínos v porovnaní s liečbou samotným

antagonistom TNF. Vzhľadom na povahu nežiaducich udalostí pozorovaných pri kombinácii iného

antagonistu TNF s liečbou abataceptom alebo anakinrou môže kombinácia anakinry alebo abataceptu

a iných antagonistov TNF viesť k podobným toxicitám. Preto sa používanie certolizumab pegolu v

kombinácii s anakinrou alebo abataceptom neodporúča (pozri časť 4.5).

Chirurgický výkon

U pacientov liečených Cimziou existujú s chirurgickými výkonmi obmedzené skúsenosti týkajúce sa

bezpečnosti. Ak je plánovaný chirurgický výkon, je potrebné vziať do úvahy 14-dňový polčas

certolizumab pegolu. Pacienta, u ktorého je nutný chirurgický výkon počas liečby Cimziou, je

potrebné starostlivo sledovať kvôli výskytu infekcie a vykonať vhodné opatrenia.

Vyšetrenie aktivovaného parciálneho tromboplastínového času (aPTT)

U pacientov liečených Cimziou bola pozorovaná interferencia s niektorými koagulačnými

vyšetreniami. Cimzia môže spôsobiť falošne zvýšené výsledky vyšetrenia aPTT u pacientov bez

koagulačných anomálií. Tento vplyv bol pozorovaný pri teste na lupus antikoagulans (PTT-LA)

a štandardných automatizovaných testoch aktivovaného parciálneho tromboplastínovéhu času

(STA-PTT - Standard Target Activated Partial Thromboplastin time) od firmy Diagnostica Stago

a testoch ”HemosIL APTT-SP liquid' a 'HemosIL lyophilized silica“ od firmy Instrumention

Laboratories. Rovnako môžu byť ovplyvnené aj iné aPTT vyšetrenia. Neexistuje dôkaz o tom, že

liečba Cimziou má vplyv na koaguláciu in vivo. Po podaní Cimzie pacientom sa má interpretácii

abnormálnych výsledkov koagulačných vyšetrení venovať zvýšená pozornosť. Nebola pozorovaná

interferencia s vyšetrením trombínového času (TT) a protrombínového času (PT).

Starší pacienti

V klinických štúdiách bol u pacientov vo veku ≥ 65 rokov zjavne vyšší výskyt infekcií ako u mladších

pacientov, hoci skúsenosti sú obmedzené. Opatrnosť je potrebná pri liečbe starších pacientov

a mimoriadnu opatrnosť je potrebné venovať výskytu infekcií.

4.5

Liekové a iné interakcie

Súbežná liečba s metotrexátom, kortikosteroidmi, nesteroidnými aniflogistikami (NSAID –

nonsteroidal anti-inflammatory drugs) a analgetikami nepreukázala žiadny vplyv na farmakokinetiku

certolizumab pegolu vychádzajúc z farmakokinetickej analýzy populácie.

Kombinácia certolizumab pegolu a anakinry alebo abataceptu sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Súbežné podávanie Cimzie s metotrexátom nemá žiadny významný vplyv na farmakokinetiku

metotrexátu. Pri porovnaní jednotlivých štúdií sa farmakokinetika certolizumab pegolu javila ako

porovnateľná s farmakokinetikou pozorovanou predtým u zdravých jedincov.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy vo fertilnom veku

U žien vo fertilnom veku je potrebné zvážiť použitie primeranej antikoncepcie. U žien, ktoré plánujú

otehotnieť, vzhľadom na rýchlosť eliminácie lieku možno zvážiť pokračujúce používanie

antikoncepcie počas 5 mesiacov po poslednej dávke Cimzie (pozri časť 5.2), ale je tiež potrebné vziať

do úvahy potrebu liečby žien (pozri ďalej).

Gravidita

Údaje z vyše 500 prospektívne zozbieraných gravidít, ktoré boli vystavené účinkom Cimzie so

známymi výsledkami gravidity, vrátane viac ako 400 gravidít vystavených Cimzii počas prvého

trimestra, nepoukazujú na malformačný účinok Cimzie. Dostupné klinické skúsenosti sú však príliš

obmedzené na vyvodenie záveru s odôvodnenou istotou, že s podávaním Cimzie počas gravidity nie je

spojené zvýšené riziko.

Štúdie na zvieratách, v ktorých sa používal anti-rat TNFα hlodavcov, neodhalili žiadny dôkaz

o poškodení fertility alebo poškodení plodu. Tieto informácie sú však nedostatočné čo sa týka

reprodukčnej toxicity u ľudí (pozri časť 5.3). Z dôvodu jej inhibície TNFα by Cimzia podávaná počas

gravidity mohla ovplyvňovať normálnu imunitnú odpoveď u novorodenca.

Cimzia sa má používať počas gravidity len v prípade, že je to klinicky potrebné.

Predklinické štúdie naznačujú nízku alebo zanedbateľnú úroveň placentárneho transferu homológneho

Fab-fragmentu certolizumab pegolu (bez Fc oblasti) (pozri časť 5.3).

V klinickej štúdii bolo 16 žien liečených certolizumab pegolom (200 mg každé 2 týždne alebo 400 mg

každé 4 týždne) počas gravidity. Plazmatické koncentrácie certolizumab pegolu namerané u 14 dojčiat

pri narodení boli pod hranicou kvantifikácie (BLQ - Below the Limit of Quantification)

pri 13 vzorkách; jedna bola 0,042 µg/ml s plazmatickým pomerom dojča/matka pri narodení 0,09 %.

Vo 4. týždni a v 8. týždni boli všetky koncentrácie u dojčiat BLQ. Klinický význam nízkych hladín

certolizumab pegolu pre dojčatá nie je známy. Odporúča sa počkať minimálne 5 mesiacov po podaní

poslednej dávky Cimzie matke počas gravidity pred podaním živej alebo živej oslabenej vakcíny

(napr. vakcína BCG), ak prínos vakcinácie zjavne neprevyšuje teoretické riziko podania živej alebo

živej oslabenej vakcíny dojčatám.

Dojčenie

V klinickej štúdii bol u 17 dojčiacich žien liečených Cimziou pozorovaný minimálny transfer

certolizumab pegolu z plazmy do materského mlieka. Percentuálny podiel materskej dávky

certolizumab pegolu, ktorá prechádza na dojča počas 24 hodín, bol odhadnutý na 0,04 % až 0,30 %.

Okrem toho, keďže certolizumab pegol je proteín, ktorý sa po perorálnom podaní rozkladá

v gastrointestinálnom trakte, predpokladá sa, že absolútna biologická dostupnosť bude u

dojčeného dieťaťa veľmi nízka.

Cimzia sa preto môže používať počas dojčenia.

Fertilita

Boli pozorované účinky na mieru motility spermií a tendencia zníženého počtu spermií u samcov

hlodavcov, ktoré však nemali dopad na ich fertilitu (pozri časť 5.3).

V klinickej štúdii na zhodnotenie účinku certolizumab pegolu na parametre kvality semena

bolo 20 zdravých mužov randomizovaných na aplikáciu jednorazovej subkutánnej dávky 400 mg

certolizumab pegolu alebo placeba. Počas 14-týždňového sledovania sa nepozorovali žiadne účinky

liečby certolizumab pegolom na parametre kvality semena v porovnaní s placebom.

4.7

Ovplyvnenie schopnosti

viesť

vozidlá a

obsluhovať

stroje

Cimzia môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po podaní Cimzie sa

môže objaviť závrat (vrátane vertiga, poruchy videnia a vyčerpanosti) (pozri časť 4.8).

4.8

Nežiaduce

účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Reumatoidná artritída

Cimzia bola skúmaná u 4 049 pacientov s reumatoidnou artritídou v kontrolovaných a nezaslepených

štúdiách po dobu až 92 mesiacov.

V placebom kontrolovaných štúdiách mali pacienti používajúci Cimziu približne 4-krát dlhšie trvanie

expozície v porovnaní s pacientmi v placebovej skupine. Tento rozdiel v expozícii je predovšetkým

spôsobený tým, že u pacientov užívajúcich placebo bola vyššia pravdepodobnosť skorého prerušenia

štúdie. Okrem toho, v štúdiách RA-I a RA-II bolo prerušenie štúdie povinné pre pacientov bez

odpovede v 16. týždni, z ktorých väčšina užívala placebo.

Počas kontrolovaných štúdií bol podiel pacientov, ktorí prerušili liečbu z dôvodu nežiaducich

udalostí, 4,4 % u pacientov liečených Cimziou a 2,7 % u pacientov liečených placebom.

Najčastejšie nežiaduce reakcie patrili do triedy orgánových systémov Infekcie a nákazy, hlásené

u 14,4 % pacientov liečených Cimziou a 8,0 % pacientov liečených placebom, do triedy Celkové

poruchy a reakcie v mieste podania, hlásené u 8,8 % pacientov liečených Cimziou a 7,4 % pacientov

liečených placebom a do triedy Poruchy kože a podkožného tkaniva, hlásené u 7,0 % pacientov

liečených Cimziou a u 2,4 % pacientov liečených placebom.

Axiálna spondylartritída

Cimzia sa skúmala u 325 pacientov s aktívnou axiálnou spondylartritídou (vrátane ankylozujúcej

spondylitídy a axiálnej spondylartritídy bez rádiografického dôkazu) v AS001 klinickej štúdii počas

až 4 rokov, ktorá zahŕňala 24 týždňov trvajúcu, placebom kontrolovanú fázu, po ktorej

nasledovala 24 týdňov trvajúca zaslepená fáza a 156 týždňov trvajúca otvorená fáza. Cimzia sa

skúmala aj u 317 pacientov s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu v placebom

kontrolovanej štúdii počas 52 týždňov (AS0006). V obidvoch štúdiách sa bezpečnostný profil u týchto

pacientov zhodoval s bezpečnostným profilom u reumatoidnej artritídy a s predchádzajúcimi

skúsenosťami s Cimziou.

Psoriatická artritída

Cimzia sa skúmala u 409 pacientov s psoriatickou artritídou v PsA001 klinickej štúdii počas

až 4 rokov, ktorá zahŕňala 24 týždňov trvajúcu, placebom kontrolovanú fázu, po ktorej

nasledovala 24 týždňov trvajúca zaslepená fáza a 168 týždňov trvajúca otvorená fáza. Bezpečnostný

profil u pacientov s psoriatickou artritídou liečených Cimziou bol zhodný s bezpečnostným profilom

pri reumatoidnej artritíde a s predchádzajúcimi skúsenosťami s Cimziou.

Ložisková psoriáza

Cimzia sa skúmala u 1 112 pacientov s psoriázou v kontrolovaných a nezaslepených klinických

skúšaniach po dobu najviac 18 mesiacov. Bezpečnostný profil 400 mg dávky Cimzie podávanej

každé 2 týždne a 200 mg dávky Cimzie podávanej každé 2 týždne bol celkovo podobný.

Počas kontrolovaných klinických skúšaní bol po 16. týždni podiel pacientov so závažnými

nežiaducimi udalosťami 3,5 % pri Cimzii a 3,7 % pri placebe.

Podiel pacientov, ktorí prerušili liečbu z dôvodu nežiaducich udalostí v kontrolovaných klinických

skúšaniach, bol 1,5 % u pacientov liečených Cimziou a 1,4 % u pacientov liečených placebom.

Najčastejšie nežiaduce reakcie hlásené po 16. týždni patrili do triedy orgánových systémov Infekcie a

nákazy, hlásené u 6,1 % pacientov liečených Cimziou a u 7 % pacientov liečených placebom, do

triedy Celkové poruchy a reakcie v mieste podania, hlásené u 4,1 % pacientov liečených Cimziou a

u 2,3 % pacientov liečených placebom, a do triedy Poruchy kože a podkožného tkaniva, hlásené

u 3,5 % pacientov liečených Cimziou a u 2,8 % pacientov liečených placebom.

Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

Nežiaduce reakcie vychádzajúce primárne z reakcií v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach

a z prípadov po uvedení lieku na trh s minimálne možnou súvislosťou s Cimziou sú uvedené v

tabuľke 1 nižšie podľa frekvencie a triedy orgánových systémov. Frekvencie kategórií sú definované

nasledovne: veľmi časté (

1/10); časté (

1/100 až < 1/10); menej časté (

1/1 000 až < 1/100);

zriedkavé (

1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nie je možné odhadnúť

z dostupných údajov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané

v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka

1

Nežiaduce reakcie v klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Časté

bakteriálne infekcie (vrátane abscesu), vírusové

infekcie (vrátane herpesu zoster, papilomavírusu,

chrípky)

Infekcie a nákazy

Menej časté

sepsa (vrátane multiorgánového zlyhania,

septického šoku), tuberkulóza (vrátane miliárneho,

diseminovaného a extrapulmonálneho ochorenia),

mykotické infekcie (vrátane oportúnnych)

Menej časté

malignity krvi a lymfatického systému (vrátane

lymfómu a leukémie), tumory solídnych orgánov,

nemelanómové karcinómy kože, prekancerózne

lézie (vrátane orálnej leukoplakie, névu

z melanocytov), benígne tumory a cysty (vrátane

papilómu kože)

Zriedkavé

gastrointestinálne tumory, melanóm

Benígne a malígne nádory,

vrátane nešpecifikovaných

novotvarov (cysty a polypy)

Neznáme

karcinóm z Merkelových buniek*

Časté

eozinofilné poruchy, leukopénia (vrátane

neutropénie, lymfopénie)

Menej časté

anémia, lymfadenopatia, trombocytopénia,

trombocytóza

Poruchy krvi a lymfatického

systému

Zriedkavé

pancytopénia, splenomegália, erytrocytóza,

abnormálna morfológia bielych krviniek

Menej časté

vaskulitídy, lupus erythematosus, precitlivenosť na

lieky (vrátane anafylaktického šoku), alergické

poruchy, pozitívne autoprotilátky

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

angioneurotický edém, sarkoidóza, sérová choroba,

panikulitída (vrátane nodózneho erytému),

zhoršenie príznakov dermatomyozitídy**

Poruchy endokrinného

systému

Zriedkavé

poruchy štítnej žľazy

Menej časté

nerovnováha elektrolytov, dyslipidémia, poruchy

chuti do jedla, zmeny telesnej hmotnosti

Poruchy metabolizmu a

výživy

Zriedkavé

hemosideróza

Menej časté

úzkosť a poruchy nálady (vrátane súvisiacich

symptómov)

Psychické poruchy

Zriedkavé

pokus o samovraždu, delírium, duševná porucha

Časté

bolesti hlavy (vrátane migrény), zmyslové anomálie

Menej časté

periférne neuropatie, závrat, tremor

Zriedkavé

záchvat, zápal kraniálneho nervu, porucha

koordinácie alebo rovnováhy

Poruchy nervového systému

Neznáme

skleróza multiplex*, Guillainov-Barrého syndróm*

Poruchy oka

Menej časté

porucha zraku (vrátane zhoršeného videnia), zápal

oka a očného viečka, porucha slzenia

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

tinnitus, vertigo

Menej časté

kardiomyopatie (vrátane srdcového zlyhania),

ischemické koronárne arteriálne poruchy, arytmie

(vrátane atriálnej fibrilácie), palpitácie

Poruchy srdca a srdcovej

činnosti

Zriedkavé

perikarditída, atrioventrikulárna blokáda

Časté

hypertenzia

Poruchy ciev

Menej časté

hemorágia alebo krvácanie (na ktoromkoľvek

mieste), hyperkoagulácia (vrátane tromboflebitídy,

pľúcnej embólie), synkopa, edém (vrátane

periférneho, faciálneho), ekchymózy (vrátane

hematómu, petechií)

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Zriedkavé

cerebrovaskulárna príhoda, arterioskleróza,

Raynaudov fenomén, livedo reticularis,

telangiektázia

Menej časté

astma a s ňou súvisiace symptómy, pleurálny

výpotok a symptómy, kongescia a zápal

respiračného traktu, kašeľ

Poruchy dýchacej sústavy,

hrudníka a mediastína

Zriedkavé

intersticiálna pľúcna choroba, pneumonitída

Časté

nevoľnosť

Menej časté

ascites, gastrointestinálna ulcerácia a perforácia,

zápal gastrointestinálneho traktu (na ktoromkoľvek

mieste), stomatitída, dyspepsia, abdominálna

distenzia, orofaryngeálna suchosť

Poruchy gastrointestinálneho

traktu

Zriedkavé

odynofágia, hypermotilita

Časté

hepatitída (vrátane zvýšenej hladiny pečeňových

enzýmov)

Menej časté

hepatopatia (vrátane cirhózy), cholestáza, zvýšená

hladina bilirubínu v krvi

Poruchy pečene a žlčových

ciest

Zriedkavé

cholelitiáza

Časté

vyrážka

Menej časté

alopécia, nový nástup alebo zhoršenie psoriázy

(vrátane palmoplantárnej pustulóznej psoriázy)

a s ňou súvisiace ochorenia, dermatitída a ekzém,

porucha potnej žľazy, kožný vred, fotosenzitivita,

akné, zmeny sfarbenia kože, suchá koža, poruchy

nechtov a nechtového lôžka

Poruchy kože a podkožného

tkaniva

Zriedkavé

exfoliácia a deskvamácia kože, bulózne ochorenia,

porucha štruktúry vlasov, Stevens-Johnsonov

syndróm**, multiformný erytém**, lichenoidné

reakcie

Poruchy kostrovej a svalovej

sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

svalové poruchy, zvýšená hladina

kreatínfosfokinázy v krvi

Menej časté

porucha funkcie obličiek, krv v moči, symptómy

močového mechúra a močovej rúry

Poruchy obličiek a močových

ciest

Zriedkavé

nefropatia (vrátane nefritídy)

Menej časté

poruchy menštruačného cyklu a krvácania

maternice (vrátane amenorey), poruchy prsníkov

Poruchy reprodukčného

systému a prsníkov

Zriedkavé

sexuálna dysfunkcia

Časté

pyrexia, bolesť (na ktoromkoľvek mieste), asténia,

pruritus (na ktoromkoľvek mieste), reakcie v mieste

vpichu

Menej časté

zimnica, ochorenie podobné chrípke, zmena

vnímania teploty, nočné potenie, návaly tepla

Celkové poruchy a reakcie v

mieste podania

Zriedkavé

fistula (na akomkoľvek mieste)

Menej časté

zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi,

predĺženie času koagulácie

Laboratórne a funkčné

vyšetrenia

Zriedkavé

zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi

Úrazy, otravy a komplikácie

liečebného postupu

Menej časté

kožné poranenia, zhoršené hojenie

*Tieto udalosti sa týkali triedy antagonistov TNF, ale výskyt v súvislosti s certolizumab pegolom nie

je známy.

**Tieto udalosti sa týkali triedy antagonistov TNF.

V iných indikáciách boli v súvislosti s Cimziou pozorované menej často ďalšie nasledujúce nežiaduce

reakcie: gastrointestinálna stenóza a obštrukcie, zhoršenie celkového zdravotného stavu, spontánny

potrat a azoospermia.

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Infekcie

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s reumatoidnou artritídou bola miera incidencie

nových prípadov infekcií u všetkých pacientov liečených Cimziou 1,03 na pacientorok a u pacientov

liečených placebom 0,92 na pacientorok. Z infekcií boli zastúpené predovšetkým infekcie horných

dýchacích ciest, infekcie močového traktu a infekcie dolných dýchacích ciest a herpetické vírusové

infekcie (pozri časti 4.3 a 4.4).

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach bolo v skupinách liečených Cimziou (0,07 na

pacientorok; pri všetkých dávkach) viac nových prípadov závažnej infekcie v porovnaní s placebom

(0,02 na pacientorok). Medzi najčastejšie závažné infekcie patrili pneumónia, tuberkulózne infekcie.

Medzi závažné infekcie patrili aj invazívne oportúnne infekcie (napr. pneumocystóza, mykotická

ezofagitída, nokardióza a diseminovaný herpes zoster). Neexistuje dôkaz o zvýšenom riziku infekcií

pri nepretržitej expozícii v priebehu času (pozri časť 4.4).

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach zameraných na psoriázu bola miera incidencie

nových prípadov infekcií u všetkých pacientov liečených Cimziou 1,37 na pacientorok a u pacientov

liečených placebom 1,59 na pacientorok. Z infekcií boli zastúpené predovšetkým infekcie horných

dýchacích ciest a vírusové infekcie (vrátane herpetických infekcií). Incidencia závažných infekcií u

pacientov liečených Cimziou bola 0,02 na pacientorok. U pacientov liečených placebom neboli

hlásené žiadne závažné infekcie. Nie sú žiadne dôkazy o zvýšenom riziku infekcií pri nepretržitej

expozícii v priebehu času.

Malignity a lymfoproliferatívne poruchy

S výnimkou nemelanómových nádorov kože bolo pozorovaných 121 malignít vrátane 5 prípadov

lymfómu v klinických RA štúdiách s Cimziou, v ktorých bolo liečených celkovo 4 049 pacientov, čo

predstavuje 9 277 pacientorokov. V klinických štúdiách s reumatoidnou artritídou sa v súvislosti

s Cimziou vyskytovali prípady lymfómu v rozsahu incidencie 0,05 na 100 pacientorokov a melanómu

v rozsahu incidencie 0,08 na 100 pacientorokov (pozri časť 4.4). V klinickej štúdii fázy III

s psoriatickou artritídou sa pozoroval aj jeden prípad lymfómu.

S výnimkou nemelanómových nádorov kože bolo pozorovaných 9 malignít vrátane 1 prípadu

lymfómu v klinických skúšaniach zameraných na Cimziu pri psoriáze, v ktorých bolo liečených

celkovo 1 112 pacientov, čo predstavuje 1 481 pacientorokov.

Autoimunita

Z pacientov, ktorí boli na začiatku ANP negatívni, malo v pivotných štúdiách pozitívne ANP

titre 16,7 % pacientov liečených Cimziou v porovnaní s 12,0 % pacientov v placebovej skupine. V

rámci pacientov, ktorí mali na začiatku negatívne protilátky anti-dsDNA, u 2,2 % pacientov liečených

Cimziou sa vyskytli pozitívne titre protilátok anti-dsDNA v porovnaní s 1,0 % pacientov v placebovej

skupine. V obidvoch placebom kontrolovaných a nezaslepených následných klinických štúdiách s

reumatoidnou artritídou boli menej často hlásené prípady syndrómu podobného lupusu. Zriedkavo boli

hlásené iné imunologicky sprostredkované ochorenia; príčinná súvislosť s Cimziou nie je známa.

Vplyv dlhodobej liečby Cimziou na vývoj autoimunitných ochorení nie je známy.

Reakcie v mieste podania injekcie

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s reumatoidnou artritídou sa reakcie v mieste podania

injekcie vyskytovali u 5,8 % pacientov liečených Cimziou, ako je erytém, svrbenie, hematóm, bolesť,

opuch alebo podliatina, v porovnaní s 4,8 % pacientov liečených placebom. Bolesť v mieste podania

injekcie sa pozorovala u 1,5 % pacientov liečených Cimziou, pričom ani v jeden prípad nemal za

následok prerušenie liečby.

Zvýšenie kreatínfosfokinázy

Frekvencia zvýšenia kreatínfosfokinázy (CPK) bola celkovo vyššia u pacientov s axSpA v porovnaní

s RA populáciou. Frekvencia bola zvýšená u pacientov liečených placebom (2,8 % oproti 0,4 %

v populácii s axSpA a RA, v uvedenom poradí), aj u pacientov liečených Cimziou (4,7 % oproti 0,8 %

v populácii s axSpA a RA, v uvedenom poradí). Zvýšenie CPK v štúdii axSpA bolo väčšinou mierne

až stredne závažné, prechodnej povahy a neznámeho klinického významu, pričom ani v jednom

prípade toto zvýšenie neviedlo k vysadeniu liečby.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Počas klinických štúdií sa nepozorovala žiadna toxicita limitujúca dávku. Podávané boli viacnásobné

dávky až do 800 mg subkutánne a 20 mg/kg intravenózne. V prípade predávkovania sa odporúča

u pacientov starostlivé sledovanie akýchkoľvek nežiaducich reakcií alebo účinku a okamžité začatie

vhodnej symptomatickej liečby.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunosupresíva, inhibítory tumor nekrotizujúceho alfa faktora (TNFα),

ATC kód: L04AB05

Mechanizmus účinku

Cimzia má vysokú afinitu k ľudskému TNFα a viaže sa s disociačnou konštantou (KD) 90 pM. TNFα

je kľúčovým prozápalovým cytokínom s najdôležitejšou úlohou pri zápalových procesoch. Cimzia

selektívne neutralizuje TNFα (IC90 4 ng/ml pre inhibíciu ľudského TNFα v in vitro hodnotení

L929 fibrosarkómovej cytotoxicity u myší), ale neneutralizuje lymfotoxín α (TNFβ).

Ukázalo sa, že Cimzia neutralizuje rozpustný ľudský TNFα spojený s membránami, spôsobom

závislým od dávky. Inkubácia monocytov s Cimziou viedla k inhibícii lipopolysacharidmi (LPS)

indukovanej produkcie TNFα a IL1β v ľudských monocytoch, ktorá bola závislá od dávky.

Cimzia neobsahuje oblasť fragmentu schopného kryštalizácie (Fc), ktorá je zvyčajne súčasťou

kompletnej protilátky a preto neviaže komplement ani nevyvoláva od protilátky závislú bunkami

sprostredkovanú cytotoxicitu in vitro. Neindukuje apoptózu in vitro v ľudských monocytoch ani

lymfocytoch pochádzajúcich z periférnej krvi, ani degranuláciu neutrofilov.

Klinická účinnosť

Reumatoidná artritída

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené v 2 randomizovaných, placebom kontrolovaných,

dvojito zaslepených klinických štúdiách u pacientov vo veku ≥ 18 rokov s aktívnou reumatoidnou

artritídou diagnostikovanou podľa ACR (American College of Rheumatology) kritérií, RA-I

(RAPID 1) a RA-II (RAPID 2). Každý pacient mal 9 alebo viac opuchnutých a citlivých kĺbov a trpel

aktívnou RA minimálne 6 mesiacov pred začiatkom štúdie. V obidvoch štúdiách bola Cimzia

podávaná subkutánne v kombinácii s perorálnym MTX počas minimálne 6 mesiacov v stabilných

dávkach minimálne 10 mg týždenne po dobu 2 mesiacov. S používaním Cimzie v kombinácii

s DMARD okrem MTX nie sú žiadne skúsenosti.

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené u dospelých pacientov doteraz neliečených liekmi

zo skupiny DMARD (tzv. DMARD-naivní pacienti) s aktívnou reumatoidnou artritídou

v randomizovanej, placebom kontrolovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii (C-EARLY). V štúdii

C-EARLY boli pacienti vo veku

18 rokov, ktorí mali

4 opuchnuté a bolestivé kĺby a diagnóza

stredne závažnej až závažnej progresívnej reumatoidnej artritídy u nich musela byť stanovená

v priebehu 1 roka (podľa definície klasifikačných kritérií ACR/EULAR (European League Against

Rheumatism) z roku 2010). Priemerný čas od diagnózy bol u pacientov vo východiskovom

bode 2,9 mesiaca a neboli doteraz liečení pomocou DMARD (vrátane MTX). V ramene s Cimziou

a v ramene s placebom bola liečba MTX začatá od 0. týždňa (10 mg/týždeň), dávka bola titrovaná až

do maximálne tolerovanej dávky v 8. týždni (povolených min. 15 mg/týždeň, max. 25 mg/týždeň)

a udržiavaná v priebehu štúdie (priemerná dávka MTX po 8. týždni bola pre placebo 22,3 mg/týždeň,

pre Cimziu 21,1 mg/týždeň).

Tabuľka

2

Popis klinickej štúdie

Číslo

štúdie

Počty

pacientov

Aktívna schéma

dávkovania

Ciele štúdie

RA-I

(52 týždňov

400 mg (v 0.,2.,4.

týždni) s MTX

200 mg alebo 400 mg

každé 2 týždne s MTX

Vyhodnotenie liečby prejavov a príznakov

a inhibície štrukturálneho poškodenia.

Súbežne primárne koncové ukazovatele:

ACR 20 v 24. týždni a zmena

z východiskovej hodnoty mTSS v 52. týždni

RA-II

(24 týždňov

400 mg (v 0.,2.,4.

týždni) s MTX

200 mg alebo 400 mg

každé 2 týždne s MTX

Vyhodnotenie liečby prejavov a príznakov

a inhibície štrukturálneho poškodenia.

Primárny výsledný ukazovateľ:

ACR 20 v 24. týždni.

C-EARLY

(do 52.

týždňa

400 mg (v 0., 2., 4.

týždni)

200 mg každé 2 týždne

s MTX

Vyhodnotenie liečby prejavov a príznakov

a inhibície štrukturálneho poškodenia

u DMARD-naivných pacientov.

Primárny výsledný ukazovateľ: podiel

subjektov s pretrvávajúcou remisiou* v 52.

týždni

mTSS: modifikované TSS (Total Sharp Score)

*Pretrvávajúca remisia v 52. týždni je definovaná ako DAS28

2,6 v 40. týždni aj v 52.

týždni.

Prejavy a príznaky

Výsledky klinických štúdií RA-I a RA-II sú uvedené v tabuľke 3. V oboch klinický štúdiách sa

v porovnaní s placebom dosiahli štatisticky významne vyššie odpovede ACR 20 od 1. týždňa

a ACR 50 od 2. týždňa. Odpovede pretrvávali až do 52. týždňa (RA-I) a 24. týždňa (RA-II).

Zo 783 pacientov, ktorí boli na začiatku randomizovaní k aktívnej liečbe

v RA-I, 508 ukončilo 52-týždňovú placebom kontrolovanú liečbu a zúčastnilo sa nezaslepeného

predĺženia štúdie. Z nich 427 pacientov ukončilo 2-ročnú nezaslepenú následnú štúdiu a tak mali

celkovú expozíciu Cimzii spolu 148 týždňov. Pozorovaná miera odpovede ACR 20 v tomto časovom

bode bola 91 %. Zníženie (RA-I) z východiskovej hodnoty DAS28 (ESR) bolo tiež v porovnaní s

placebom významne vyššie (p < 0,001) v 52. týždni (RA-I) a 24. týždni (RA-II) a pretrvávalo

počas 2 rokov v nezaslepenej predĺženej štúdii RA-I.

Tabuľka

3

ACR

odpoveď

v klinických štúdiách RA-I a RA-II

Štúdia RA-I

Kombinácia s metotrexátom

(24 a 52

týždňov)

Štúdia RA-II

Kombinácia s metotrexátom

(24

týždňov)

Odpoveď

Placebo + MTX

N = 199

Cimzia

200 mg + MTX

každé 2 týždne

N = 393

Placebo + MTX

N = 127

Cimzia

200 mg + MTX

každé 2 týždne

N = 246

ACR 20

24. týždeň

14 %

59 %**

57 %**

52. týždeň

13 %

53 %**

ACR 50

24. týždeň

37 %**

33 %**

52. týždeň

38 %**

ACR 70

24. týždeň

21 %**

16 %*

52. týždeň

21 %**

Hlavná

klinická

odpoveď

13 %**

Cimzia verzus placebo: * p ≤ 0,01, ** p < 0,001

Hlavná klinická odpoveď je definovaná ako dosiahnutie odpovede ACR 70 pri každom

hodnotení počas nepretržitého 6-mesačného obdobia.

p-hodnoty Waldovho testu sú uvedené na porovnanie terapií použitím logistickej regresie s faktormi

pre liečbu a oblasť.

Percentuálna odpoveď založená na počte pacientov, ktorí prispeli údajmi (n) pre tento koncový

a časový ukazovateľ, ktorý sa môže odlišovať od N.

Štúdia C-EARLY splnila svoje primárne a kľúčové sekundárne výsledné ukazovatele. Kľúčové

výsledky zo štúdie sú uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka

4

Štúdia C-EARLY: percento pacientov s trvajúcou remisiou a trvajúcou nízkou

aktivitou ochorenia v 52. týždni

Odpoveď

Placebo + MTX

N= 213

Cimzia 200 mg + MTX

N= 655

Pretrvávajúca remisia*

(DAS28(ESR) <2,6 v

40. týždni aj 52. týždni)

15,0 %

28,9%**

Pretrvávajúca nízka aktivita ochorenia

(DAS28(ESR) ≤3,2 v 40. týždni aj v 52. týždni)

28,6 %

43,8%**

*Primárny výsledný ukazovateľ štúdie C-EARLY (do 52. týždňa)

Zostava úplnej analýzy, prirátanie nonrespondérov pre chýbajúce hodnoty.

**Cimzia+MTX vs placebo+MTX: p<0,001

p-hodnota bola odhadnutá z logistického regresného modelu s faktormi pre liečbu, miesto a dobu

od diagnózy RA vo východiskovom stave (≤4 mesiace vs >4 mesiace)

U pacientov v skupine Cimzia+MTX došlo k výraznejšej redukcii od východiskového stavu

v DAS 28 (ESR) v porovnaní so skupinou placebo+MTX, ktorá bola pozorovaná už od 2. týždňa

a pokračovala do 52. týždňa (p<0,001 pri každej kontrole). Hodnotenia remisie (DAS 28 (ESR)

<2,6), stavu nízkej aktivity ochorenia (DAS 28 (ESR) ≤3,2) a ACR 50 a ACR 70 podľa kontrol

ukázali, že liečba Cimzia+MTX viedla k rýchlejšej a výraznejšej odpovedi ako liečba

PBO+MTX. Tieto výsledky u DMARD-naivných subjektov pretrvávali počas 52 týždňov liečby.

Rádiografická

odpoveď

V RA-I bolo štrukturálne poškodenie kĺbu hodnotené rádiograficky v 52. týždni a vyjadrené ako

zmena mTSS a jeho zložiek, skóre erózie a skóre zúženia kĺbovej štrbiny (JSN – joint space narrowing

score) v porovnaní s východiskovými hodnotami. Pacienti liečení Cimziou preukázali významne

menšiu rádiografickú progresiu ako pacienti užívajúci placebo v 24. týždni a 52. týždni (pozri

tabuľku 5). V placebovej skupine v 52. týždni bolo 52 % pacientov bez rádiografickej progresie

(mTSS ≤ 0,0) v porovnaní so 69 % v skupine liečenej Cimziou v dávke 200 mg.

Tabuľka

5

Zmeny v priebehu 12 mesiacov v RA-I

Placebo + MTX

N = 199

Stredná hodnota (SD)

Cimzia 200 mg + MTX

N = 393

Stredná hodnota (SD)

Cimzia 200 mg + MTX –

Placebo + MTX

Stredná hodnota rozdielu

mTSS

52. týždeň

2,8 (7,8)

0,4 (5,7)

-2,4

Skóre erózie

52. týždeň

1,5 (4,3)

0,1 (2,5)

-1,4

JSN skóre

52. týždeň

1,4 (5,0)

0,4 (4,2)

-1,0

p-hodnoty v prípade obidvoch – mTSS aj skóre erózie – boli < 0,001 a v prípade JSN skóre boli

≤ 0,01. ANCOVA zodpovedala hodnotenej zmene od východiskovej hodnoty pre každé meranie

s oblasťou a liečbou ako faktormi a východiskovým hodnotením ako kovariátom.

Zo 783 pacientov, ktorí boli na začiatku randomizovaní k aktívnej liečbe

v RA-I, 508 ukončilo 52-týždňovú placebom kontrolovanú liečbu a zúčastnilo sa nezaslepeného

predĺženia štúdie. V podskupine 449 pacientov, ktorí ukončili minimálne 2-ročnú liečbu Cimziou

(RA-I a nezaslepená predĺžená štúdia), sa preukázala pretrvávajúca inhibícia progresie štrukturálneho

poškodenia s hodnotiteľnými údajmi v časovom bode 2 roky.

V štúdii C-EARLY viedla Cimzia+MTX k inhibícii rádiografickej progresie v porovnaní

s placebom+MTX v 52. týždni (pozri tabuľku 6). V skupine placebo+MTX u 49,7 % pacientov

nedošlo k žiadnej rádiografickej progresii (zmena mTSS ≤0,5) v 52. týždni, v porovnaní s 70,3 %

v skupine Cimzia+MTX (p<0,001).

Tabuľka

6 Rádiografické zmeny v 52. týždni v štúdii C-EARLY

Placebo + MTX

N= 163

Priemer (SD)

Cimzia 200 mg + MTX

N = 528

Priemer (SD)

Cimzia 200 mg + MTX –

Placebo + MTX

Rozdiel*

mTSS

týždeň 52

1,8 (4,3)

0,2 (3,2)**

-0,978 (-1,005, -0,500)

Skóre erózie

týždeň 52

1,1 (3,0)

0,1 (2,1)**

-0,500 (-0,508, -0,366)

Skóre JSN

týždeň 52

0,7 (2,3)

0,1 (1,7)**

0,000 (0,000, 0,000)

Rádiografická zostava s lineárnou extrapoláciou.

* Hodges-Lehmannov bodový odhad posunu a 95 % asymptotický (Moses) interval spoľahlivosti.

**Cimzia+MTX vs. placebo+MTX p<0,001. p-hodnota bola odhadnutá z ANCOVA modelu

hodnotenia liečby, oblasti a času od diagnózy RA vo východiskovom stave (≤4 mesiace vs

>4 mesiace) ako faktory a hodnoty vo východiskovom stave ako kovariancia.

Odpoveď

fyzickej funkcie a následky týkajúce sa zdravia

U pacientov liečených Cimziou v RA-I a RA-II bolo už od 1. týždňa až do konca štúdií, v porovnaní

s placebom, hlásené významné zlepšenie fyzickej funkcie hodnotenej podľa dotazníka HAQ-DI

(Health Assessment Questionnaire – Disability Index) a únavy (vyčerpanosti) hlásenej podľa škály

FAS (Fatigue Assessment Scale). V obidvoch klinických štúdiách hlásili pacienti liečení Cimziou

významne väčšie zlepšenia v SF-36 súhrnov fyzickej a duševnej zložky (Physical and Mental

Component Summaries) a v skóre všetkých domén. Zlepšenia fyzickej funkcie a HRQoL pretrvávali

v priebehu 2 rokov v nezaslepenej predĺženej štúdii RA-I. Pacienti liečení Cimziou hlásili, v porovnaní

s placebom, štatisticky významné zlepšenia v prieskume produktivity práce (Work Productivity

Survey).

V štúdii C-EARLY pacienti liečení kombináciou Cimzia+MTX hlásili významné zlepšenie bolesti

v 52. týždni v porovnaní s kombináciou placebo+MTX, hodnotenej pomocou Hodnotenia artritickej

bolesti pacientom (Patient Assessment of Arthritis Pain = PAAP) - 48,5 vs - 44,0 (priemer najmenších

štvorcov) (p<0,05).

Klinická štúdia DoseFlex

Účinnosť a bezpečnosť 2 dávkovacích režimov Cimzie (200 mg každé 2 týždne a 400 mg

každé 4 týždne) oproti placebu sa hodnotili v 18-týždňovej, nezaslepenej, predrandomizačnej

a 16-týždňovej randomizovanej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii

u dospelých pacientov s aktívnou reumatoidnou artritídou diagnostikovanou podľa ACR kritérií, ktorí

nemali dostatočnú odpoveď na MTX.

Pacienti dostávali nárazové dávky 400 mg Cimzie v 0., 2. a 4. týždni, po ktorých nasledovala

dávka 200 mg Cimzie každé 2 týždne počas začiatočného nezaslepeného obdobia. Respondéri

(ACR 20 dosiahnuté) v 16. týždni boli randomizovaní v 18. týždni na Cimziu v dávke 200 mg

každé 2 týždne, Cimziu v dávke 400 mg každé 4 týždne alebo placebo v kombinácii s MTX počas

ďalších 16 týždňov (celková dĺžka štúdie: 34 týždňov). Tieto 3 skupiny boli dobre vyvážené čo sa týka

klinickej odpovede po aktívnej vstupnej fáze (ACR 20: 83-84 % v 18. týždni).

Primárnym koncovým ukazovateľom štúdie bola miera ACR 20 respondérov v 34. týždni. Výsledky v

v 34. týždni sú uvedené v tabuľke 7. Obidva dávkovacie režimy Cimzie preukázali pretrvávajúcu

klinickú odpoveď a boli štatisticky významné v porovnaní s placebom v 34. týždni. Koncový

ukazovateľ ACR 20 sa dosiahol pre oba režimy Cimzie, 200 mg každé 2 týždne a 400 mg

každé 4 týždne.

Tabuľka

7

ACR

odpoveď

v klinickej štúdii DoseFlex v 34. týždni

Liečebný

režim v 0.

až 16. týždni

Cimzia 400 mg + MTX v 0., 2. a 4. týždni, po ktorých

nasledovala Cimzia v dávke 200 mg + MTX každé 2 týždne

Randomizovaný, dvojito-

zaslepený

liečebný

režim v 18.

až 34. týždni

Placebo + MTX

N=69

Cimzia

200 mg + MTX

každé 2 týždne

N=70

Cimzia

400 mg + MTX

každé 4 týždne

N=69

ACR 20

p-hodnota*

45 %

67 %

0,009

65 %

0,017

ACR 50

p-hodnota*

30 %

50 %

0,020

52 %

0,010

ACR 70

p-hodnota*

16 %

30 %

0,052

38 %

0,005

N/A: neaplikovateľné

* p-hodnoty Waldovho testu pre porovnania Cimzie v dávke 200 mg oproti placebu a Cimzie

v dávke 400 mg oproti placebu sú odhadované na základe logistickej regresie s faktormi pre liečbu.

Axiálna spondylartritída (subpopulácie s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu a s

ankylozujúcou spondylitídou)

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené v jednej multicentrickej, randomizovanej, dvojito

zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii (AS001) u 325 pacientov vo veku ≥ 18 rokov s aktívnou

axiálnou spondylartritídou s nástupom v dospelosti trvajúcou najmenej 3 mesiace definovanou

klasifikačnými kritériami spoločnosti ASAS (Assessment of Spondyloarthritis International Society).

Celková populácia s axiálnou spondylartritídou zahŕňala subpopulácie s rádiografickým dôkazom

ankylozujúcej spondylitídy (AS) (známej aj ako rádiograficky potvrdená axiálna spondylartritída) a

bez neho (axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu; [nr-axSpA]). Pacienti mali aktívne

ochorenie definované indexom aktivity ochorenia ankylozujúcej spondylitídy (Bath Ankylosing

Spondylitis Disease Activity Index - BASDAI) ≥ 4, bolesť chrbtice ≥ 4 na číselnej stupnici NRS

(Numerical Rating Scale) s rozsahom 0 až 10 a zvýšené CRP alebo súčasný dôkaz sakroilitídy pri

vyšetrení magnetickou rezonanciou (MR). Pacienti museli mať prejavy neznášanlivosti alebo museli

mať nedostatočnú odpoveď aspoň na jedno NSA. Celkovo 16 % pacientov malo v anamnéze liečbu

antagonistom TBF. Pacienti boli liečení nárazovou dávkou Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni (u oboch

liečebných skupín) alebo placebom, po ktorom nasledovala dávka Cimzie buď 200 mg každé 2 týždne

alebo 400 mg každé 4 týždne alebo placebo. 87,7 % pacientov dostávalo súčasne NSA. Primárnym

výsledným ukazovateľom účinnosti bola miera odpovede ASAS20 v 12. týždni.

Po 24 týždňovej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej fáze štúdie nasledovala 24 týždňová

zaslepená fáza a 156 týždňová otvorená fáza. Maximálna dĺžka trvania štúdie bola 204 týždňov. Všetci

pacienti dostávali Cimziu ako v zaslepenej fáze, tak aj v následnej otvorenej fáze.

Celkom 199 účastníkov klinického skúšania (61,2 % z randomizovaných účastníkov) ukončilo štúdiu

do týždňa 204.

Kľúčové

výsledky

účinnosti

V klinickej štúdii AS001 dosiahlo ASAS20 odpoveď v 12. týždni 58 % pacientov liečených Cimziou

v dávke 200 mg každé 2 týždne a 64 % pacientov liečených Cimziou v dávke 400 mg každé 4 týždne

v porovnaní s 38 % pacientmi užívajúcimi placebo (p < 0,01). V celkovej populácii bol podiel

ASAS20 respondérov klinicky významný a významne vyšší pre liečebnú skupinu s Cimziou v

dávke 200 mg každé 2 týždne a s Cimziou 400 mg každé 4 týždne v porovnaní s placebovou skupinou

pri každej kontrole od 1. týždňa až do 24. týždňa (p ≤ 0,001 pri každej kontrole). V 12. týždni

a 24. týždni bolo percento osôb s ASAS40 odpoveďou vyššie v skupinách liečených Cimziou v

porovnaní s placebom.

Podobné výsledky sa dosiahli u oboch subpopulácií s ankylozujúcou spondylitídou a s axiálnou

spondylartritídou bez rádiografického dôkazu. U žien neboli ASAS20 odpovede štatisticky významne

odlišné od placeba až do časového bodu po 12. týždni.

Zlepšenie ASAS 5/6, čiastočná remisia a BASDAI-50 boli štatisticky významné v 12. týždni

a v 24. týždni a pretrvávali až do 48. týždňa v celkovej populácii rovnako ako v subpopuláciách.

Kľúčové výsledky účinnosti z klinickej štúdie AS001 sú uvedené v tabuľke 8.

U pacientov, ktorí zostali v štúdii, sa zlepšenie vo všetkých vyššie uvedených kľúčových výsledkoch

účinnosti zachovalo do týždňa 204 v celkovej populácii, rovnako ako v subpopuláciách.

Tabuľka

8

Kľúčové

výsledky

účinnosti

v klinickej štúdii AS001 (percento pacientov)

Parametre

Ankylozujúca

spondylitída

Axiálna

spondylartritída bez

rádiografického

dôkazu

Axiálna

spondylartritída

Celková populácia

Placebo

N=57

Cimzia všetky

režimy

dávkovania

N=121

Placebo

N=50

Cimzia

všetky

režimy

dávkovania

N=97

Placebo

N=107

Cimzia

všetky

režimy

dávkovania

N=218

ASAS20

(b,c)

12. týždeň

24. týždeň

60%*

69%**

61%*

68%**

61%**

68%**

ASAS40

(c,d)

12. týždeň

24. týždeň

45%**

53%**

47%**

51%**

46%**

52%**

ASAS 5/6

(c,d)

12. týždeň

24. týždeň

42%**

40%**

44%**

45%**

43%**

42%**

Čiastočná

remisia

(c,d)

12. týždeň

24. týždeň

20%**

28%**

29%**

33%**

24%**

30%**

BASDAI 50

(c,d)

12. týždeň

24. týždeň

41%**

49%**

49%**

57%**

45%**

52%**

Cimzia všetky režimy dávkovania = údaje pre Cimziu v dávke 200 mg podávanej každé 2 týždne,

ktorej predchádzala nárazová dávka 400 mg v 0., 2. a 4. týždni plus Cimzia 400 mg podávaná

každé 4 týždne, ktorej predchádzala nárazová dávka 400 mg v 0., 2. a 4. týždni

Výsledky sú z randomizovaného súboru

p-hodnoty Waldovho testu sú uvedené na porovnanie terapií použitím logistickej regresie

s faktormi pre liečbu a oblasť.

Kompletný analyzovaný súbor

NA = nie je k dispozícii

p ≤ 0,05, Cimzia oproti placebu

p < 0,001, Cimzia oproti placebu

Mobilita chrbtice

Mobilita chrbtice sa hodnotila v dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej fáze pomocou BASMI

v niekoľkých časových bodoch, vrátane východiskového stavu, v 12. týždni a v 24. týždni. Klinicky

významné a štatisticky významné rozdiely u pacientov liečených Cimziou v porovnaní s pacientmi

liečenými placebom sa preukázali pri každej kontrole od východiskového stavu. Rozdiel od placeba

má tendenciu byť väčší u subpopulácie nr-axSpA ako u AS, čo môže byť dôsledkom menšieho

chronického štrukturálneho poškodenia u pacientov s nr-axSpA.

Zlepšenie lineárneho skóre BASMI dosiahnuté v 24. týždni sa u pacientov, ktorí zostali v štúdii,

udržalo až do týždňa 204.

Odpoveď

fyzickej funkcie a následky týkajúce sa zdravia

V klinickej štúdii AS001 hlásili pacienti liečení Cimziou významné zlepšenie fyzickej funkcie

hodnotené pomocou BASFI a zlepšenie bolesti hodnotené NRS stupnicou celkovej a nočnej bolesti

chrbtice v porovnaní s placebom. Pacienti liečení Cimziou hlásili významné zlepšenie únavy

(vyčerpanosti) hlásené pomocou položky BASDAI pre únavu a významné zlepšenie kvality života

súvisiacej so zdravím merané dotazníkom Kvality života pri ankylozujúcej spondylitíde (ASQoL) a

zlepšenie v SF-36 súhrnov fyzickej a duševnej zložky (Physical and Mental Component Summaries) a

v skóre všetkých domén v porovnaní s placebom. Pacienti liečení Cimziou hlásili významné zlepšenie

produktivity v práci a v domácnosti súvisiacej s axiálnou spondylartritídou, ktoré bolo hlásené v

prieskume produktivity práce v porovnaní s placebom.

U pacientov, ktorí zostali v štúdii, bolo zlepšenie všetkých vyššie uvedených výsledkov do značnej

miery zachované až do týždňa 204.

Inhibícia zápalu pri magnetickej rezonancii (MR)

V zobrazovacej subštúdii zahŕňajúcej 153 pacientov sa hodnotili prejavy zápalu hodnotené MR

v 12. týždni a boli vyjadrené ako zmena skóre SPARCC (Spondyloarthritis Research Consortium of

Canada) oproti východiskovému stavu pre krížovo-driekové kĺby a skóre ASspiMRI-a v berlínskej

modifikácii pre chrbticu. Významná inhibícia zápalových príznakov u krížovo-driekových kĺbov aj

chrbtice sa pozorovala u pacientov liečených Cimziou (všetky dávkové skupiny) v 12. týždni, a to v

celkovej populácii s axiálnou spondylartritídou, ako aj v subpopulácii s ankylozujúcou spondylitídou

a s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu.

U pacientov, ktorí zostali v štúdii a u ktorých boli k dispozícii východiskové hodnoty aj hodnoty

z týždňa 204, bola do značnej miery zachovaná inhibícia zápalových príznakov až do

týždňa 204 v krížovo-driekových kĺboch (n=72) aj chrbtici (n=82), a to v celkovej populácii s axiálnou

spondylartritídou, ako aj v subpopulácii s ankylozujúcou spondylitídou a s axiálnou spondylartritídou

bez rádiografického dôkazu.

Axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu (nr-axSpA)

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie sa hodnotila v 52-týždňovej, multicentrickej, randomizovanej, dvojito

zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii (AS0006) u 317 pacientov vo veku ≥ 18 rokov s axiálnou

spondylartritídou s prepuknutím v dospelosti a s bolesťou chrbta počas najmenej 12 mesiacov.

Pacienti museli spĺňať kritériá ASAS pre nr- axSpA (okrem rodinnej anamnézy a dobrej odpovede na

NSA) a mali objektívne prejavy zápalu podľa hladín C-reaktívneho proteínu (CRP) prevyšujúcich

hornú hranicu normálu (HHN) a/alebo sakroilitídu pri zobrazení magnetickou rezonanciou (MRI)

naznačujúce zápalové ochorenie [pozitívny výsledok CRP (> HHN) a/alebo pozitívny výsledok pri

MRI], ale bez definitívneho rádiografického potvrdenia štrukturálneho poškodenia sakroiliakálnych

kĺbov. Pacienti mali aktívne ochorenie definované BASDAI ≥ 4 a bolesť chrbtice ≥ 4 na číselnej

stupnici NRS s rozsahom 0 až 10. Pacienti museli mať prejavy neznášanlivosti alebo museli mať

nedostatočnú odpoveď aspoň na dve NSA. Pacienti boli liečení placebom alebo nárazovou dávkou

Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni, po ktorých nasledovala dávka 200 mg Cimzie každé 2 týždne.

Použitie a úprava dávok liekov štandardnej starostlivosti (napr. NSA, DMARD, kortikosteroidy,

analgetiká) boli povolené kedykoľvek. Primárnou premennou účinnosti bola odpoveď v 52. týždni

podľa skóre podstatného zmiernenia aktivity ochorenia ankylozujúcej spondylitídy (Ankylosing

Spondylitis Disease Activity Score major improvement, ASDAS-MI). Odpoveď podľa ASDAS-MI

bola definovaná ako pokles ASDAS (zmiernenie) o ≥ 2,0 oproti východiskovému stavu alebo

dosiahnutím najnižšieho možného skóre. Sekundárnym ukazovateľom bola hodnota ASAS 40.

Pri východiskovom stave malo vysokú aktivitu ochorenia (ASDAS ≥ 2,1; ≤ 3,5) 37 % pacientov v

skupine užívajúcej Cimziu a 41 % pacientov v skupine užívajúcej placebo a veľmi vysokú aktivitu

ochorenia (ASDAS > 3,5) malo v skupine užívajúcej CIMZIU 62 % pacientov a v skupine užívajúcej

placebo 58 % pacientov.

Klinická

odpoveď

V štúdii AS0006 uskutočnenej u účastníkov bez rádiograficky potvrdených prejavov zápalu v SI

kĺboch sa potvrdil účinok, ktorý sa predtým preukázal u tejto podskupiny v štúdii AS001.

V 52. týždni odpoveď podľa ASDAS-MI dosiahol štatisticky významne vyšší podiel pacientov

liečených Cimziou v porovnaní s pacientmi liečenými placebom. Pacienti liečení Cimziou takisto

dosiahli zlepšenia oproti placebu vo viacerých komponentoch aktivity ochorenia axiálnej

spondylartritídy vrátane CRP. V 12. aj v 52. týždni boli odpovede ASAS 40 oproti placebu významne

vyššie. Kľúčové výsledky sú uvedené v tabuľke 9.

Tabuľka

9: Odpovede

podľa

ASDAS-MI a ASAS 40 v štúdii AS0006 (percento pacientov)

Parametre

Placebo

N = 158

Cimzia

a

200 mg

každé 2 týždne

N = 159

ASDAS-MI

52. týždeň

47 %*

ASAS 40

12. týždeň

52. týždeň

11 %

16 %

48 %*

57 %*

Cimzia podávaná každé 2 týždne po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2. a 4. týždni.

* p < 0,001

Všetky percentá vyjadrujú podiel pacientov, ktorí odpovedali v úplnom súbore analýz.

V 52. týždni 36,4 % pacientov dosiahlo ASDAS neaktívneho ochorenia (ASDAS < 1,3) v skupine

užívajúcej Cimziu oproti 11,8 % v skupine užívajúcej placebo.

V 52. týždni pacienti liečení Cimziou preukázali klinicky významné zlepšenia v MASES oproti

placebu (stredná hodnota LS zmeny oproti východiskovému stavu –2,4 v skupine užívajúcej Cimziu; –

0,2 v skupine užívajúcej placebo).

Psoriatická artritída

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie sa hodnotili v multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej,

placebom kontrolovanej klinickej štúdii (PsA001) u 409 pacientov vo veku ≥ 18 rokov s aktívnou

psoriatickou artritídou s nástupom v dospelosti trvajúcou najmenej 6 mesiacov definovanou

klasifikačnými kritériami pre psoriatickú artritídu (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis -

CASPAR). Pacienti mali ≥ 3 opuchnuté a bolestivé kĺby a zvýšené hodnoty markerov akútnej fázy.

Pacienti mali tiež aktívne psoriatické kožné lézie alebo zdokumentovanú psoriázu v anamnéze a

zlyhala u nich jedna alebo viac terapií DMARD. Predchádzajúca liečba jedným antagonistom TNF

bola povolená a 20 % pacientov bolo predtým liečených TNF-antagonistom. Pacienti dostávali

nárazovú dávku Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni (v oboch liečebných skupinách) alebo placebo, po

ktorej nasledovalo podávanie 200 mg Cimzie každé 2 týždne alebo 400 mg Cimzie každé 4 týždne

alebo placebo každé 2 týždne. 72,6 % pacientov súbežne užívalo NSA a 70,2 % konvenčné DMARD.

Štúdia mala dva primárne koncové ukazovatele: percento pacientov, ktorí dosiahli ACR 20 odpoveď

v 12. týždni a zmena modifikovaného skóre mTSS (Total Sharp Score) v 24. týždni od východiskovej

hodnoty. Účinnosť a bezpečnosť Cimzie u pacientov s PsA, u ktorých prevládali symptómy

sakroilitídy alebo axiálnej spondylartritídy, neboli analyzované samostatne.

Po 24 týždňovej dvojito zaslepenej, placebom kotrolovanej fáze štúdie nasledovala 24 týždňová

zaslepená fáza a 168 týždňová otvorená fáza. Maximálna dĺžka trvania štúdie bola 216 týždňov. Všetci

pacienti dostávali Cimziu ako v zaslepenej fáze, tak aj v následnej otvorenej fáze.

Celkom 264 účastníkov klinického skúšania (64,5 %) ukončilo štúdiu až v týždni 216.

ACR

odpoveď

Pacienti liečení Cimziou mali štatisticky významne vyššiu mieru ACR 20 odpovede v 12. týždni

a v 24. týždni v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo (p < 0,001). Percento

ACR 20 respondérov bolo klinicky významné v liečebných skupinách s Cimziou v dávke 200 mg

každé 2 týždne a s Cimziou v dávke 400 mg každé 4 týždne v porovnaní s placebovou skupinou pri

každej návšteve od začiatku až do 24. týždňa (nominálne p ≤ 0,001 pri každej návšteve). Pacienti

liečení Cimziou mali tiež významné zlepšenie miery odpovede ACR 50 a 70. V 12. a 24. týždni sa u

pacientov liečených Cimziou pozorovalo zlepšenie v parametroch periférnej aktivity psoriatickej

artritídy (napr. počet opuchnutých kĺbov, počet bolestivých/citlivých kĺbov, daktylitída a entezitída)

(nominálna p-hodnota p < 0,01). Kľúčové výsledky účinnosti z klinickej štúdie PsA001 sú uvedené v

tabuľke 10.

Tabuľka

10

Kľúčové

výsledky

účinnosti

v klinickej štúdii PsA001 (percento pacientov)

Odpoveď

Placebo

N=136

Cimzia

(a)

200 mg

každé 2 týždne

N=138

Cimzia

(b)

400 mg

každé 4 týždne

N=135

ACR20

12. týždeň

24. týždeň

24 %

24 %

58 %**

64 %**

52 %**

56 %**

ACR50

12. týždeň

24. týždeň

11 %

13 %

36 %**

44 %**

33 %**

40 %**

ACR70

12. týždeň

24. týždeň

25 %**

28 %**

13 %*

24 %**

Odpoveď

Placebo

N=86

Cimzia

(a)

200 mg

každé 2 týždne

N=90

Cimzia

(b)

400 mg

každé 4 týždne

N=76

PASI 75

12.

týždeň

24.

týždeň

48.

týždeň

14 %

15 %

47 %***

62 %***

67 %

47 %***

61 %***

62 %

(a)

Po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2. a 4. týždni sa Cimzia podávala každé 2 týždne

Po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2. a 4. týždni sa Cimzia podávala každé 4 týždne

U osôb s minimálne 3% psoriázy BSA na začiatku

p < 0,01, Cimzia oproti placebu

p < 0,001, Cimzia oproti placebu

p < 0,001 (nominálne), Cimzia oproti placebu

Výsledky sú z randomizovaného súboru. Rozdiel liečby: Cimzia 200 mg - placebo, Cimzia 400 mg -

placebo (a zodpovedajúci 95 % interval spoľahlivosti a p-hodnota) boli posudzované pomocou

štandardného obojstranného Waldovho testu asymptotických štandardných chýb. U pacientov, ktorí

prerušili liečbu alebo u nich chýbajú údaje, sa použil systém „Non-responder Imputation„ (NRI).

Spomedzi 273 pacientov, ktorí boli na začiatku randomizovaní na Cimziu v dávke 200 mg

každé 2 týždne a Cimziu v dávke 400 mg každé 4 týždne, zostalo na tejto liečbe 237 (86,8 %)

pacientov až do 48. týždňa. Zo 138 pacientov randomizovaných na Cimziu v dávke 200 mg

každé 2 týždne dosiahlo 92, 68 a 48 pacientov odpoveď ACR 20/50/70 v 48. týždni, v uvedenom

poradí. Zo 135 pacientov randomizovaných na Cimziu v dávke 400 mg každé 4 týždne

dosiahlo 89, 62 a 41 pacientov odpoveď ACR 20/50/70, v uvedenom poradí.

Medzi pacientmi, ktorí zostali v štúdii, sa miera odpovede ACR 20, 50 a 70 zachovala až do

týždňa 216. To platilo aj v prípade ďalších parametrov periférnej aktivity (napr. počet opuchnutých

kĺbov, počet bolestivých /citlivých kĺbov, daktylitída a entezitída).

Rádiografická

odpoveď

V klinickej štúdii PsA001 bola inhibícia progresie štrukturálneho poškodenia hodnotená rádiograficky

a vyjadrená ako zmena mTSS a jeho zložiek, skóre erózie (ES) a skóre zúženia kĺbovej štrbiny (JSN)

v 24. týždni v porovnaní s východiskovými hodnotami. Skóre mTSS bolo upravené pre psoriatickú

artritídu pridaním distálnych interfalangeálnych kĺbov ruky. Liečba Cimziou inhibovala rádiografickú

progresiu v porovnaní s liečbou placebom v 24. týždni meranú ako zmena celkového skóre mTSS (LS

priemerné [±SE] skóre oproti východiskovému stavu 0,28 [±0,07] v placebovej skupine v porovnaní

s 0,06 [±0,06] v skupine so všetkými dávkami Cimzie, p = 0,007). Inhibícia rádiografickej progresie sa

udržiavala pri liečbe Cimziou až do 48. týždňa v podskupine pacientov s vyšším rizikom

rádiografickej progresie (pacienti s východiskovým skóre mTSS > 6). U pacientov, ktorí sa

zúčastnili štúdie, sa inhibícia rádiografickej progresie naďalej udržala až do týždňa 216.

Odpoveď

fyzickej funkcie a následky týkajúce sa zdravia

V klinickej štúdii PsA001 hlásili pacienti liečení Cimziou významné zlepšenie fyzickej funkcie

hodnotenej podľa dotazníka HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire – Disability Index), bolesti

hodnotenej podľa Hodnotenia artritickej bolesti pacientom PAAP a únavy (vyčerpanosti), čo sa

preukázalo podľa Škály hodnotenia únavy (FAS - Fatigue Assessment Scale) v porovnaní s placebom.

Pacienti liečení Cimziou hlásili významné zlepšenie kvality života súvisiacej so zdravím merané

dotazníkom Kvality života pri psoriatickej artritíde (PsAQoL) a SF-36 fyzickej a duševnej zložky a

produktivity súvisiacej s psoriatickou artritídou v zamestnaní a v domácnosti hlásenej v v prieskume

produktivity práce v porovnaní s placebom. Zlepšenie vo všetkých vyššie uvedených výsledkoch

pretrvávalo až do týždňa 216.

Ložisková psoriáza

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené v dvoch placebom kontrolovaných skúšaniach

(CIMPASI-1 a CIMPASI-2) a v jednom placebom a účinnou látkou kontrolovanom skúšaní

(CIMPACT) u pacientov vo veku ≥18 rokov s mierne závažnou až závažnou chronickou ložiskovou

psoriázou po dobu najmenej 6 mesiacov. Pacienti dosiahli v indexe plochy a závažnosti psoriázy

(Psoriasis Area and Severity Index, PASI) skóre ≥12, postihnutú plochu telesného povrchu (body

surface area, BSA) ≥10 %, v celkovom hodnotení lekárom (Physician Global Assessment, PGA) skóre

≥3 a potrebovali systémovú liečbu a/alebo fototerapiu a/alebo chemoterapiu. Pacienti, ktorí „primárne“

neodpovedali na žiadnu predchádzajúcu liečbu biologikom (definované ako žiadna odpoveď do

prvých 12 týždňov od začatia liečby), boli vylúčení z klinických skúšaní v III. fáze (CIMPASI-1,

CIMPASI-2 a CIMPACT). Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené v porovnaní s etanerceptom

v skúšaní CIMPACT.

V skúšaní CIMPASI-1 a CIMPASI-2 pridruženými primárnymi ukazovateľmi účinnosti boli podiel

pacientov dosahujúcich PASI 75 a výsledok PGA „bez nálezov“ alebo „takmer bez nálezov“ (s

poklesom oproti východiskovej hodnote minimálne o 2 body) v 16. týždni. V skúšaní CIMPACT

primárnym ukazovateľom účinnosti bol podiel pacientov dosahujúcich PASI 75 v 12. týždni.

PASI75 a PGA v 16. týždni boli kľúčovými sekundárnymi ukazovateľmi. PASI 90 v 16. týždni bolo

kľúčovým sekundárnym ukazovateľom v všetkých 3 skúšaniach.

V skúšaní CIMPASI-1 bolo hodnotených 234 pacientov a v skúšaní CIMPASI-2 bolo

hodnotených 227 pacientov. V oboch skúšaniach boli pacienti randomizovaní pre užívanie placeba

alebo Cimzie 200 mg každé 2 týždne (po nárazovej dávke Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni) alebo

Cimzie 400 mg každé 2 týždne. V 16. týždni pacienti randomizovaní pre užívanie Cimzie, ktorí

dosiahli odpoveď PASI 50, pokračovali v užívaní Cimzie až po 48. týždeň so zachovaním rovnakej

randomizovanej dávky. Pacienti pôvodne randomizovaní pre užívanie placeba, ktorí v 16. týždni

dosiahli odpoveď PASI 50, ale nedosiahli odpoveď PASI 75, užívali Cimziu 200 mg každé 2 týždne (s

nárazovou dávkou Cimzie 400 mg v 16., 18. a 20. týždni). Pacienti s neadekvátnou odpoveďou v 16.

týždni (neodpovedajúci ako PASI 50) spĺňali podmienky pre užívanie Cimzie 400 mg každé 2 týždne

po 48. týždeň nezaslepeným spôsobom.

V skúšaní CIMPACT bolo hodnotených 559 pacientov. Pacienti boli randomizovaní pre užívanie

placeba alebo Cimzie 200 mg každé 2 týždne (po nárazovej dávke Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni)

alebo Cimzie 400 mg každé 2 týždne až po 16. týždeň, alebo pre užívanie 50 mg etanerceptu dvakrát

týždenne až po 12. týždeň. Pacienti pôvodne randomizovaní pre užívanie Cimzie, ktorí v 16. týždni

dosiahli odpoveď PASI 75, boli opätovne randomizovaní na základe ich pôvodnej dávkovacej schémy.

Pacienti užívajúci Cimziu 200 mg každé 2 týždne boli opätovne randomizovaní pre užívanie

Cimzie 200 mg každé 2 týždne, Cimzie 400 mg každé 4 týždne alebo pre užívanie placeba. Pacienti

užívajúci Cimziu 400 mg každé 2 týždne boli opätovne randomizovaní pre užívanie Cimzie 400 mg

každé 2 týždne, Cimzie 200 mg každé 2 týždne alebo pre užívanie placeba. Pacienti boli po 48. týždeň

hodnotení dvojito zaslepeným, placebom kontrolovaným spôsobom. Všetci pacienti, ktorí v 16. týždni

nedosiahli odpoveď PASI 75, vstúpili do únikového ramena a užívali Cimziu 400 mg každé 2 týždne.

Pacientmi boli prevažne muži (64 %) a belosi (94 %) s priemerným vekom 45,7 rokov

(od 18 do 80 rokov), pričom 7,2 % z nich bolo vo veku ≥ 65 rokov. Z 850 pacientov randomizovaných

pre užívanie placeba alebo Cimzie v týchto placebom kontrolovaných skúšaniach 29 % pacientov bolo

bez predchádzajúceho užívania systémovej liečby psoriázy. Na liečbu psoriázy 47 % v minulosti

užívalo fototerapiu alebo chemoterapiu a 30 % v minulosti užívalo biologikum. Z 850 pacientov 14 %

predtým užívalo aspoň jedného TNF-antagonistu, 13 % predtým užívalo anti-IL-17 a 5 % predtým

užívalo anti-IL 12/23. Osemnásť percent pacientov hlásilo anamnézu psoriatickej artritídy pri

východiskom stave. Stredná hodnota skóre PASI vo východiskom stave bola 20 a pohybovala sa v

rozmedzí od 12 do 69. Východiskové skóre PGA bolo v rozmedzí od stredného (70 %) po závažné

(30 %). Stredná hodnota východiskovej BSA bola 25 % a pohybovala sa v rozmedzí od 10 % do 96 %.

Klinická

odpoveď

v 16. a 48. týždni

Kľúčové výsledky skúšania CIMPASI-1 a CIMPASI-2 sú uvedené v tabuľke 11.

Tabuľka

11: Klinická

odpoveď

v klinickom skúšaní CIMPASI-1 a CIMPASI-2 v 16. a 48. týždni

16.

týždeň

48.

týždeň

CIMPASI-1

Placebo

N = 51

Cimzia 200 mg

každé 2 týždne

N = 95

Cimzia 400 mg

každé 2 týždne

N = 88

Cimzia 200 mg

každé 2 týždne

N = 95

Cimzia 400 mg

každé 2 týždne

N = 88

PGA bez

nálezov alebo

takmer bez

nálezov

4,2 %

47,0 %*

57,9 %*

52,7 %

69,5 %

PASI 75

6,5 %

66,5 %*

75,8 %*

67,2 %

87,1%

PASI 90

0,4 %

35,8 %*

43,6 %*

42,8 %

60,2 %

CIMPASI-2

Placebo

N = 49

Cimzia 200 mg

každé 2 týždne

N = 91

Cimzia 400 mg

každé 2 týždne

N = 87

Cimzia 200 mg

každé 2 týždne

N = 91

Cimzia 400 mg

každé 2 týždne

N = 87

PGA bez

nálezov alebo

takmer bez

nálezov

2,0 %

66,8 %*

71,6 %*

72,6 %

66,6 %

PASI 75

11,6 %

81,4 %*

82,6 %*

78,7 %

81,3 %

PASI 90

4,5 %

52,6 %*

55,4 %*

59,6 %

62,0 %

Cimzia 200 mg podávaná každé 2 týždne po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2., 4. týždni.

Škála PGA s 5 kategóriami. Liečebný úspech „bez nálezov“ (0) alebo „takmer bez nálezov“ (1)

spočíval v neprítomnosti prejavov psoriázy alebo v normálnom až ružovom sfarbení lézií, v

neprítomnosti zhrubnutia plaku a v žiadnej alebo minimálnej tvorbe lupín v ložiskách.

* Cimzia v porovnaní s placebom: p <0,0001.

Miera odpovede a p-hodnota u PASI a PGA boli odhadnuté na základe modelu logistickej regresie, pri

ktorom chýbajúce údaje boli odvodené metódou započítavania násobku na základe metódy MCMC.

Účastníci, ktorí unikli alebo odstúpili (na základe nedosiahnutia odpovede PASI 50), boli liečení ako

neodpovedajúci účastníci v 48. týždni.

Výsledky pochádzajú zo súboru randomizovaných účastníkov.

Kľúčové výsledky skúšania CIMPACT sú uvedené v tabuľke 12.

Tabuľka

12: Klinická

odpoveď

v skúšaní CIMPACT v 12. a 16. týždni

12.

týždeň

16.

týždeň

Placebo

N = 57

Cimzia 200

každé 2 týžd

N = 165

Cimzia 400

každé 2 týžd

N = 167

Etanercept 5

0 mg

dvakrát

týždenne

N = 170

Placebo

N = 57

Cimzia 200

každé 2 týžd

N = 165

Cimzia 400

každé 2 týžd

N = 167

PASI 75

61,3 %*

66,7 %*

,§§

53,3 %

3,8 %

68,2 %*

74,7 %*

PASI 90

0,2 %

31,2 %*

34,0 %*

27,1 %

0,3 %

39,8 %*

49,1 %*

PGA bez

nálezov alebo

takmer bez

nálezov

1,9 %

39,8 %**

50,3 %*

39,2 %

3,4 %

48,3 %*

58,4 %*

Cimzia 200 mg podávaná každé 2 týždne po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2., 4. týždni.

Škála PGA s 5 kategóriami. Liečebný úspech „bez nálezov“ (0) alebo „takmer bez nálezov“ (1)

spočíval v neprítomnosti prejavov psoriázy alebo v normálnom až ružovom sfarbení lézií, v

neprítomnosti zhrubnutia plaku a v žiadnej alebo minimálnej tvorbe lupín v ložiskách.

* Cimzia v porovnaní s placebom: p <0,0001.

Pri dávkovacej schéme Cimzia 200 mg každé 2 týždne sa preukázala neinferiórnosť oproti 50 mg

etanerceptu dvakrát týždenne (rozdiel pri porovnaní etanerceptu a Cimzie 200 mg každé 2 týždne

bol 8,0 %; 95 % CI -2,9; 18,9; na základe vopred špecifikovaného 10 % rozpätia neinferiórnosti).

§§ Pri Cimzii 400 mg každé 2 týždne sa oproti 50 mg etanerceptu dvakrát týždenne preukázala

nadradenosť (p < 0,05)

** Cimzia v porovnaní s placebom p <0,001. Miery odpovede a p-hodnoty na základe modelu

logistickej regresie. Chýbajúce údaje boli odvodené metódou započítavania násobku na základe

metódy MCMC. Výsledky pochádzajú zo súboru randomizovaných účastníkov.

Vo všetkých 3 skúšaniach bola miera odpovede so skóre PASI 75 výrazne vyššia u Cimzie než u

placeba od 4. týždňa.

Obidve dávky Cimzie preukázali oproti placebu účinnosť bez ohľadu na vek, pohlavie, telesnú

hmotnosť, BMI, dĺžku trvania psoriázy, predchádzajúcu systémovú liečbu a predchádzajúcu liečbu

biologikami.

Udržiavanie odpovede

Na základe integrovanej analýzy skúšania CIMPASI-1 a CIMPASI-2 bola miera udržateľnej odpovede

v 48. týždni 98,0 % u pacientov, ktorí odpovedali v skóre PASI 75 v 16. týždni a užívali

Cimziu 400 mg každé 2 týždne, a 87,5 % u rovnako odpovedajúcich pacientov, ktorí užívali

Cimziu 200 mg každý druhý týždeň. U pacientov s PGA bez nálezov alebo takmer bez nálezov v 16.

týždni bola miera udržateľnej odpovede v 48. týždni 85,9 % u tých, ktorí užívali Cimziu 400 mg

každé 2 týždne, a 84,3 % u tých, ktorí užívali Cimziu 200 mg každé 2 týždne. Miery odpovede

vychádzali z modelu logistickej regresie, pri ktorom chýbajúce údaje boli odvodené metódou

započítavania násobku (metóda MCMC).

V skúšaní CIMPACT u odpovedajúcich účastníkov v skóre PASI 75 v 16. týždni, ktorí užívali

Cimziu 400 mg každé 2 týždne a boli opätovne randomizovaní pre užívanie Cimzie 400 mg

každé 2 týždne, Cimzie 200 mg každé 2 týždne alebo placeba, bolo vyššie percento odpovedajúcich

účastníkov v skóre PASI 75 v 48. týždni v skupinách užívajúcich Cimziu než v skupine užívajúcej

placebo (98,0 %, 80,0 % a 36,0 % v príslušnom poradí). U odpovedajúcich účastníkov v skóre

PASI75 v 16. týždni, ktorí užívali Cimziu 200 mg každé 2 týždne a boli opätovne randomizovaní pre

užívanie Cimzie 400 mg každé 4 týždne, Cimzie 200 mg každé 2 týždne alebo placeba, bolo takisto

vyššie percento odpovedajúcich účastníkov v skóre PASI 75 v 48. týždni v skupinách užívajúcich

Cimziu než v skupine užívajúcej placebo (88,6 %, 79,5 % a 45,5 % v príslušnom poradí). Pri

chýbajúcich údajoch sa uplatnilo odvodenie týkajúce sa neodpovedajúcich účastníkov.

Kvalita života/Výsledky hlásené pacientmi

V Indexe dermatologickej kvality života (Dermatology Life Quality Index, DLQI) sa preukázali

štatisticky významné zlepšenia v 16. týždni (CIMPASI-1 a CIMPASI-2) oproti východiskového stavu

pri porovnaní s placebom. Stredné hodnoty poklesov (zlepšenia) skóre v DLQI oproti

východiskovému stavu boli v rozmedzí od –8,9 do –11,1 pri Cimzii 200 mg každé 2 týždne, od –

9,6 do –10,0 pri Cimzii 400 mg každé 2 týždne, oproti rozmedziu od –2,9 do –3,3 pri placebe v 16.

týždni.

Okrem toho v 16. týždni liečba Cimziou súvisela s vyšším podielom pacientov, ktorí dosiahli v DLQI

skóre 0 alebo 1 (Cimzia 400 mg každé 2 týždne, 45,5 % a 50,6 % v príslušnom poradí; Cimzia 200 mg

každé 2 týždne, 47,4 % a 46,2 % v príslušnom poradí, oproti placebu, 5,9 % a 8,2 % v príslušnom

poradí).

Pacienti liečení Cimziou hlásili oproti placebu väčšie zlepšenia podľa stupnice na hodnotenie

nemocničnej úzkosti a depresie (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS-D).

Zlepšenia všetkých už spomínaných výsledkov sa udržali po 48. týždeň.

Imunogenicita

Reumatoidná artritída

Celkový podiel pacientov s detekovateľnými protilátkami proti Cimzii pri aspoň 1 príležitosti

bol 9,6 % v placebom kontrolovaných RA štúdiách. Približne u jednej tretiny pacientov s pozitívnymi

protilátkami boli zistené in vitro neutralizujúce protilátky. U pacientov liečených súbežne s

imunosupresívami (MTX) sa protilátky tvorili v menšej miere ako u pacientov, ktorí na začiatku

neužívali imunosupresíva. Tvorba protilátok bola spojená s nižšou plazmatickou koncentráciou lieku a

u niektorých pacientov s nižšou účinnosťou.

V 2 dlhodobých (až 5 rokov expozície) otvorených štúdiách celkový podiel pacientov

s detekovateľnými protilátkami proti Cimzii pri aspoň jednej príležitosti bol 13 % (8,4 % z celkového

počtu pacientov malo prechodnú tvorbu protilátok a ďalších 4,7 % pacientov malo trvalú tvorbu

protilátok). Celkové percento pacientov, ktorí boli pozitívni na tvorbu protilátok a mali trvale zníženú

plazmatickú koncentráciu lieku, bolo odhadované na 9,1 %. Podobne, ako v placebom kontrolovaných

štúdiách, bola tvorba protilátok u niektorých pacientov spojená s nižšou účinnosťou.

Farmakodynamický model založený na údajoch z III. fázy klinickej štúdie predpokladá, že približne

u 15 % pacientov sa pri odporúčanom dávkovaní (200 mg každé 2 týždne po začiatočnej dávke), bez

súbežnej liečby s MTX, vyvinú protilátky v priebehu 6 mesiacov. Tento počet sa znižuje so

zvyšujúcimi sa dávkami súbežnej liečby s MTX. Tieto údaje sú primerane v súlade s pozorovanými

údajmi.

Axiálna spondylartritída

Celkové percento pacientov s protilátkami proti Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti až

do 24. týždňa bolo 4,4 % vo fáze III placebom kontrolovanej štúdie AS001 u pacientov s axiálnou

spondylartritídou (subpopulácie s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu a s

ankylozujúcou spondylitídou). Tvorba protilátok bola spojená so zníženou plazmatickou

koncentráciou liečiva.

V priebehu celej štúdie (až počas 192 týždňov) bolo celkové percento pacientov s protilátkami proti

Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti 9,6 % (4,8 % malo prechodnú tvorbu protilátok,

ďalších 4,8 % malo pretrvávajúcu tvorbu protilátok proti Cimzii). Celkové percento pacientov, ktorí

mali pozitívne protilátky s pretrvávajúcou zníženou plazmatickou koncentráciou liečiva sa odhadovalo

na 6,8 %.

Psoriatická artritída

Celkové percento pacientov s protilátkami proti Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti až

do 24. týždňa bolo 11,7 % vo fáze III placebom kontrolovanej štúdie u pacientov s psoriatickou

artritídou. Tvorba protilátok bola spojená so zníženou plazmatickou koncentráciou liečiva.

V priebehu celej štúdie (až do 4 rokov expozície) bolo celkové percento pacientov s protilátkami proti

Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti 17,3 % (8,7 % malo prechodnú tvorbu

protilátok, ďalších 8,7 % malo pretrvávajúcu tvorbu protilátok proti Cimzii). Celkové percento

pacientov, ktorí mali pozitívne protilátky s pretrvávajúcou zníženou plazmatickou koncentráciou

liečiva sa odhadovalo

na 11,5 %.

Ložiskovápsoriáza

V III. fáze placebom kontrolovaných skúšaní percento pacientov s prítomnými protilátkami proti

Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti počas liečby po 48. týždeň bolo 8,3 % (22/265) pri

Cimzii 400 mg každé 2 týždne a 19,2 % (54/281) pri Cimzii 200 mg každé 2 týždne. V skúšaní

CIMPASI-1 a CIMPASI-2 sa u šesťdesiatich pacientov zistili protilátky, pričom u 27 z nich sa

hodnotili neutralizujúce protilátky s pozitívnym výsledkom. Prítomnosť protilátok súvisela so

zníženou plazmatickou koncentráciou liečiva a u niektorých pacientov so zníženou účinnosťou.

Všetky indikácie

Vyššie uvedené údaje vyjadrujú podiel pacientov, u ktorých bola vyšetrením ELISA stanovená

prítomnosť protilátok proti Cimzii a do veľkej miery závisia od senzitivity a špecificity tohto

vyšetrenia.

Okrem toho môže byť pozorovaný výskyt protilátok v hodnotení ovplyvnený viacerými faktormi,

vrátane manipulácie so vzorkou, načasovania odberu vzorky, súbežne podávaných liekov a základného

ochorenia. Z týchto dôvodov nie je vhodné porovnávať výskyt protilátok proti Cimzii s výskytom

protilátok proti iným antagonistom TNF.

Axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu

V placebom kontrolovanom skúšaní u pacientov s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického

dôkazu bola v analýze, ktorá bola citlivejšia a voči liekom tolerantnejšia ako predchádzajúci test,

pozorovaná celková 97 % (248/255 pacientov) incidencia pacientov, ktorí mali protilátky proti

certolizumab pegolu po najviac 52 týždňoch liečby. So znížením plazmatických hladín certolizumab

pegolu boli spojené iba najvyššie titre, nebol však pozorovaný žiaden vplyv na účinnosť.

Približne 22 % (54/248) pacientov, ktorí mali kedykoľvek protilátky proti certolizumab pegolu, mali

protilátky, ktoré boli klasifikované ako neutralizačné.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Plazmatické koncentrácie certolizumab pegolu boli značne úmerné dávke. Farmakokinetika

pozorovaná u pacientov s reumatoidnou artritídou a psoriázou zodpovedala farmakokinetike

pozorovanej u zdravých jedincov.

Absorpcia

Po subkutánnom podaní sa maximálne plazmatické koncentrácie certolizumab pegolu dosiahli v

rozmedzí 54 a 171 hodín od podania injekcie. Biologická dostupnosť (F) certolizumab pegolu po

subkutánnom podaní, v porovnaní s intravenóznym podaním, je približne 80 % (rozmedzie 76 %

až 88%).

Distribúcia

Vo farmakokinetickej analýze populácie pacientov s reumatoidnou artritídou bol zdanlivý distribučný

objem (V/F) odhadovaný na 8,01 l a na 4,71 l vo farmakokinetickej analýze populácie pacientov s

ložiskovou psoriázou.

Biotransformácia a eliminácia

PEGyláciou, kovalentnou väzbou PEG polymérov na peptidy, sa odďaľuje eliminácia týchto látok z

krvného obehu viacerými mechanizmami, vrátane zníženého renálneho klírensu, zníženej proteolýzy

a zníženej imunogenicity. Certolizumab pegol je preto Fab' fragmentom protilátky konjugovanej

s PEG, aby predĺžil terminálny plazmatický eliminačný polčas Fab' fragmentu na hodnotu

porovnateľnú s kompletnou molekulou protilátky. Polčas terminálnej eliminačnej fázy (t

) bol pre

všetky testované dávky približne 14 dní.

Klírens po subkutánnom podaní bol odhadovaný na 21,0 ml/h vo farmakokinetickej analýze populácie

s reumatoidnou artritídou, s interindividuálnou variabilitou 30,8 % (CV) a intraindividuálnou

variabilitou 22,0 %. Pri hodnotení predchádzajúcou metódou ELISA prítomnosť protilátok proti

certolizumab pegolu viedla k približne trojnásobnému nárastu klírensu. V porovnaní s osobou

s hmotnosťou 70 kg je klírens o 29 % nižší u individuálnych pacientov s RA vážiacich 40 kg a o 38 %

vyšší u pacientov vážiacich 120 kg. Klírens po subkutánnom podaní u pacientov s ložiskovou

psoriázou bol 14 ml/h s intraindividuálnou variabilitou 22,2 % (CV).

Fab' fragment sa skladá z bielkovinových zložiek a predpokladá sa, že je odbúravaný na peptidy

a aminokyseliny proteolýzou. Dekonjugovaná PEG zložka sa rýchlo eliminuje z plazmy a vylučuje sa

renálne v neznámej miere.

Osobitné populácie

Porucha funkcie

obličiek

Neboli vykonané špecifické klinické štúdie, ktoré by hodnotili účinok poruchy funkcie obličiek na

farmakokinetiku certolizumab pegolu alebo jeho PEG frakcie. Farmakokinetická analýza populácie

pacientov s ľahkou poruchou renálnej funkcie nepreukázala žiadny vplyv klírensu kreatinínu. Na to,

aby bolo možné odporučiť dávkovanie pri stredne ťažkej a ťažkej poruche funkcie obličiek, nie je

dostatok informácií. Predpokladá sa, že farmakokinetika PEG frakcie certolizumab pegolu závisí od

funkcie obličiek, avšak u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa nehodnotila.

Porucha funkcie

pečene

Neboli vykonané špecifické klinické štúdie, ktoré by hodnotili vplyv poruchy funkcie pečene na

farmakokinetiku certolizumab pegolu.

Starší pacienti

(≥

65 rokov)

Neboli vykonané špecifické klinické štúdie u starších pacientov. Avšak vo farmakokinetickej analýze

populácie pacientov s reumatoidnou artritídou sa nepozoroval žiadny vplyv veku, 78 pacientov

(13,2 % populácie) bolo vo veku 65 rokov alebo viac, pričom najstarší pacient mal 83 rokov. Vo

farmakokinetickej analýze populácie nebol pozorovaný žiaden vplyv veku u dospelých pacientov s

ložiskovou psoriázou.

Pohlavie

Pohlavie nemalo žiadny vplyv na farmakokinetiku certolizumab pegolu. Pretože sa klírens znižuje so

znižujúcou sa telesnou hmotnosťou, ženy zvyčajne môžu dosiahnuť o niečo vyššiu systémovú

expozíciu certolizumab pegolu.

Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Na základe údajov z II. a III. fázy klinického skúšania u pacientov s reumatoidnou artritídou bol

stanovený vzťah expozícia – odpoveď populácie medzi priemernou plazmatickou koncentráciou

certolizumab pegolu počas dávkovacieho intervalu (C

) a účinnosťou (definícia ACR 20 odpovede).

Charakteristická C

, ktorá tvorí polovicu maximálnej pravdepodobnosti odpovede ACR 20 (EC50),

bola 17 µg/ml (95 % CI: 10-23 µg/ml). Podobne, na základe údajov z III. fázy klinického skúšania u

pacientov so psoriázou bol stanovený vzťah expozícia – odpoveď populácie medzi plazmatickou

koncentráciou certolizumab pegolu a PASI s EC90 s hodnotou 11,1 µg/ml.

5.3

Predklinické údaje o

bezpečnosti

Pivotné predklinické štúdie bezpečnosti boli vykonané u opíc Cynomolgus. U potkanov a opíc sa, pri

dávkach vyšších ako sú dávky u ľudí, histopatologicky zistila celulárna vakuolizácia prítomná najmä v

makrofágoch viacerých orgánov (v lymfatických uzlinách, v miestach vpichu, v slezine, nadobličkách,

maternici, cervixe, cievovkovej spleti mozgu a v epitelových bunkách cievovkovej spleti). Je

pravdepodobné, že tento nález bol spôsobený bunkovým vychytávaním PEG komponentu. In vitro

funkčné štúdie ľudských vakuolizovaných makrofágov naznačili, že všetky skúmané funkcie zostali

zachované. Štúdie s potkanmi naznačili, že > 90 % podaného PEG sa eliminovalo počas 3 mesiacov

po jednorazovej dávke, pričom hlavnou cestou exkrécie bolo vylúčenie močom.

Certolizumab pegol nereaguje skrížene s TNF hlodavcov. Preto boli reprodukčné toxikologické štúdie

vykonané s homologickou skupinou rozpoznávajúcou TNF potkanov. Význam týchto údajov pri

hodnotení rizika u ľudí môže byť obmedzený. Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky na zdravie

matiek alebo fertilitu samíc, embryo-fetálne, peri- a postnatálne reprodukčné indexy u potkanov,

ktorým bol po pretrvávajúcej supresii TNFα podávaný PEGylovaný Fab' fragment anti-rat TNFα

(cTN3 PF). U samcov potkanov bola pozorovaná znížená motilita spermií a tendencia k poklesu počtu

spermií.

Štúdie distribúcie preukázali, že prestup cTN3 PF placentou a materským mliekom do cirkulácie plodu

a novorodenca je zanedbateľný. Certolizumab pegol sa neviaže na ľudský neonatálny Fc receptor

(FcRn). Údaje z modelu ľudského placentárneho transferu s uzatvoreným okruhom ex vivo naznačujú

nízky alebo zanedbateľný transfer do fetálneho kompartmentu. Okrem toho experimenty

s transcytózou sprostredkovanou FcRn v bunkách transfektovaných ľudským FcRn poukázali na

zanedbateľný transfer (pozri časť 4.6).

V predklinických štúdiách sa nepreukázali žiadne mutagénne ani klastogénne účinky. Štúdie na

karcinogenicitu sa neuskutočnili s certolizumab pegolom.

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

octan sodný

chlorid sodný

voda na injekciu

6.2

Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3

Čas

použiteľnosti

2 roky.

Čas použiteľnosti pri uchovávaní pri izbovej teplote do 25 °C, takisto pozri časť 6.4.

6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2

C - 8

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Naplnené injekčné striekačky možno jednorazovo uchovávať pri izbovej teplote (do 25°C) po dobu

maximálne 10 dní chránené pred svetlom. Po uplynutí tejto doby naplnené injekčné striekačky musia

byť

použité alebo zlikvidované.

6.5

Druh obalu a obsah balenia

Jednomililitrová naplnená injekčná striekačka (zo skla typu I) s plunžerovým uzáverom (z

bromobutylovej gumy), s obsahom 200 mg certolizumab pegolu. Ochranný kryt ihly je zo styrén-

butadiénovej gumy, ktorá obsahuje derivát latexu z prírodného kaučuku (pozri časť 4.4).

Veľkosť balenia: 2 naplnené injekčné striekačky a 2 liehové tampóny.

Multibalenie obsahujúce 6 (3 balenia po 2) naplnených injekčných striekačiek a 6 (3 balenia po 2)

liehových tampónov.

Multibalenie obsahujúce 10 (5 balení po 2) naplnených injekčných striekačiek a 10 (5 balení po 2)

liehových tampónov.

Veľkosť balenia: 2 naplnené injekčné striekačky s chráničom ihly a 2 liehové tampóny (len na

používanie zdravotníckymi pracovníkmi).

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Obsiahle pokyny na prípravu a podanie Cimzie v naplnenej striekačke sú uvedené v písomnej

informácii pre používateľa.

Tento liek je len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má

zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.

DRŽITEĽ

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brusel

Belgicko

8.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/001

EU/1/09/544/002

EU/1/09/544/003

EU/1/09/544/004

9.

DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/

PREDĹŽENIA

REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 1. október 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 16. máj 2014

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

{MM/RRRR}

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky

http://www.ema.europa.eu.

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenom pere

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každé naplnené pero obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

Certolizumab pegol je Fab' fragment rekombinantnej, humanizovanej protilátky proti tumor

nekrotizujúcemu faktoru alfa (TNFα) získaný z Escherichia coli a konjugovaný s polyetylénglykolom

(PEG).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok (injekcia).

Číry až opalizujúci, bezfarebný až žltý roztok. pH roztoku je približne 4,7.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Reumatoidná artritída

Cimzia, v kombinácii s metotrexátom (MTX), je indikovaná na:

liečbu stredne závažnej až závažnej aktívnej reumatoidnej artritídy (RA) u dospelých pacientov,

keď je odpoveď na antireumatiká modifikujúce ochorenie (DMARD –Disease-Modifying

Antirheumatic Drugs), vrátane MTX, nedostatočná. Cimzia sa môže podávať v monoterapii

v prípade intolerancie MTX, alebo keď pokračovanie v liečbe MTX nie je vhodné.

liečbu závažnej, aktívnej a progresívnej formy RA u dospelých, doteraz neliečených MTX alebo

inými DMARD.

Preukázalo sa, že Cimzia znižuje mieru progresie poškodenia kĺbov meranú röntgenologicky

a zlepšuje fyzickú funkciu, keď sa podáva v kombinácii s MTX.

Axiálna spondylartritída

Cimzia je indikovaná na liečbu dospelých pacientov so závažnou aktívnou axiálnou spondylartritídou,

ktorú tvorí:

Ankylozujúca spondylitída (AS) (známa aj ako rádiograficky potvrdená axiálna spondylartritída)

Dospelí pacienti so závažnou aktívnou ankylozujúcou spondylitídou, u ktorých nedošlo k primeranej

odpovedi na nesteroidné antiflogistiká (NSA) alebo ktorí ich netolerujú.

Axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu AS (známa aj ako axiálna spondylartritída bez

rádiografického dôkazu)

Dospelí pacienti so závažnou aktívnou axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu AS,

avšak s objektívnymi prejavmi zápalu a to zvýšeným C-reaktívnym proteínom (CRP) a/alebo podľa

vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR), u ktorých nedošlo k primeranej odpovedi na NSA alebo

ktorí ich netolerujú.

Psoriatická artritída

Cimzia, v kombinácii s MTX, je indikovaná na liečbu aktívnej psoriatickej artritídy u dospelých, keď

je odpoveď na liečbu DMARD nedostatočná.

Cimzia sa môže podávať v monoterapii v prípade intolerancie metotrexátu, alebo keď pokračovanie

v liečbe metotrexátom nie je vhodné.

Ložisková psoriáza

Cimzia je indikovaná na liečbu stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy u dospelých, ktorí

potrebujú systémovú liečbu.

Podrobnosti o terapeutických účinkoch, pozri časť 5.1.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu má začať lekár - špecialista so skúsenosťami v diagnostike a liečbe ochorení, na ktoré je

indikovaná Cimzia, ktorý bude dohliadať na priebeh liečby. Pacienti majú dostať špeciálnu kartičku s

pripomenutiami.

Dávkovanie

Reumatoidná artritída, psoriatická artritída, axiálna spondylartritída, ložisková psoriáza

Nárazová dávka

Odporúčaná začiatočná dávka Cimzie pre dospelých pacientov je 400 mg (podávaná vo forme

dvoch 200 mg subkutánnych injekcií) v 0., 2. a 4. týždni. Ak je to vhodné, s podávaním metotrexátu sa

má pri reumatoidnej artritíde a psoriatickej artritíde pokračovať počas liečby Cimziou.

Udržiavacia dávka

Reumatoidná artritída

Po začiatočnej dávke je odporúčaná udržiavacia dávka Cimzie u dospelých pacientov s reumatoidnou

artritídou 200 mg každé 2 týždne. Po potvrdení klinickej odpovede sa môže zvážiť alternatívne

udržiavacie dávkovanie 400 mg každé 4 týždne. Ak je to vhodné, s podávaním MTX sa má

pokračovať počas liečby Cimziou.

Axiálna spondylartritída

Po začiatočnej dávke je odporúčaná udržiavacia dávka Cimzie u dospelých pacientov s axiálnou

spondylartritídou 200 mg každé 2 týždne alebo 400 mg každé 4 týždne.

Psoriatická artritída

Po začiatočnej dávke je odporúčaná udržiavacia dávka Cimzie u dospelých pacientov s psoriatickou

artritídou 200 mg každé 2 týždne. Po potvrdení klinickej odpovede sa môže zvážiť alternatívne

udržiavacie dávkovanie 400 mg každé 4 týždne. Ak je to vhodné, s podávaním MTX sa má

pokračovať počas liečby Cimziou.

Pre indikácie uvedené vyššie dostupné údaje ukazujú, že klinická odpoveď sa zvyčajne dosiahne

v priebehu 12 týždňov liečby. Pokračovanie v liečbe sa má starostlivo prehodnotiť u pacientov, u

ktorých sa nepreukázal žiadny prospech z liečby počas prvých 12 týždňov liečby.

Ložisková psoriáza

Po počiatočnej dávke udržiavacia dávka Cimzie u dospelých pacientov s ložiskovou psoriázou

je 200 mg každé 2 týždne. Dávka 400 mg každé 2 týždne sa môže zvážiť u pacientov s nedostatočnou

odpoveďou (pozri časť 5.1).

Podľa dostupných údajov od dospelých pacientov s ložiskovou psoriázou sa klinická odpoveď

zvyčajne dosiahne do 16 týždňov od začatia liečby. Pokračovanie v liečbe sa má starostlivo

prehodnotiť u pacientov, u ktorých sa nepreukázal žiadny prínos z liečby do prvých 16 týždňov liečby.

U niektorých pacientov s počiatočnou čiastočnou odpoveďou sa pri pokračovaní v liečbe po

uplynutí 16 týždňov môže stav zlepšiť.

Vynechanie dávky

Pacientom, ktorí vynechali dávku, treba odporučiť, aby si aplikovali injekčne ďalšiu dávku Cimzie,

hneď ako si spomenú a potom pokračovali v injekčnej aplikácii nasledujúcich dávok tak, ako boli

poučení.

Osobitné skupiny pacientov

Pediatrická populácia (< 18 rokov)

Bezpečnosť a účinnosť Cimzie u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Starší pacienti (

65 rokov)

Nie je potrebná žiadna úprava dávky. Farmakokinetické analýzy populácie nepreukázali žiadny vplyv

veku (pozri časť 5.2).

Porucha funkcie

obličiek

a

pečene

V týchto populáciách pacientov sa Cimzia neskúmala. Nie je možné poskytnúť žiadne odporúčania pre

dávkovanie (pozri časť 5.2).

Spôsob podávania

Celkový obsah (1 ml) naplneného pera sa má podávať len vo forme subkutánnej injekcie. Medzi

vhodné miesta pre injekčnú aplikáciu patrí stehno alebo brucho.

Po náležitom vyškolení v injekčnej technike si môžu pacienti, ak to ich lekár považuje za vhodné,

sami aplikovať injekcie pomocou naplneného pera, s lekárskou kontrolou podľa potreby. Lekár by

mal s pacientom prediskutovať, ktorá forma podania injekcie je najvhodnejšia.

4.3

Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Aktívna tuberkulóza alebo iné závažné infekcie, ako sú sepsa alebo oportúnne infekcie (pozri

časť 4.4).

Stredne závažné až závažné srdcové zlyhanie (NYHA trieda III/IV) (pozri časť 4.4).

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Infekcie

Pred liečbou Cimziou, počas nej a po jej skončení sa musia u pacientov starostlivo sledovať prejavy

a príznaky infekcií, vrátane tuberkulózy. Pretože eliminácia certolizumab pegolu môže trvať až

do 5 mesiacov, sledovanie má pokračovať aj počas tohto obdobia (pozri časť 4.3).

Liečba Cimziou sa nesmie začať u pacientov s klinicky významnou aktívnou infekciou, vrátane

chronických alebo lokalizovaných infekcií, pokiaľ nie je infekcia zvládnutá (pozri časť 4.3).

Pacientov, u ktorých sa objavila nová infekcia v priebehu liečby Cimziou, je potrebné starostlivo

sledovať. Ak sa u pacienta vyskytne nová závažná infekcia, podávanie Cimzie sa má prerušiť, pokiaľ

nie je táto infekcia zvládnutá. Lekári majú byť opatrní pri zvažovaní použitia Cimzie u pacientov

s opakovanou alebo oportúnnou infekciou v anamnéze alebo s prebiehajúcimi ochoreniami, ktoré

môžu pacientov predisponovať na infekcie, vrátane súbežného používania imunosupresívnych liekov.

U pacientov s reumatoidnou artritídou sa nemusia prejaviť typické príznaky infekcie, vrátane horúčky,

z dôvodu ich ochorenia a súbežne podávaných liekov. Preto je skoré odhalenie akejkoľvek infekcie,

predovšetkým atypických klinických prejavov závažnej infekcie, veľmi dôležité, aby sa

minimalizovalo oneskorenie diagnostiky a začiatku liečby.

U pacientov, ktorí používajú Cimziu, boli hlásené závažné infekcie, vrátane sepsy a tuberkulózy

(vrátane miliárneho, diseminovaného a mimopľúcneho ochorenia) a oportúnne infekcie (napr.

histoplazmóza, nokardia, kandidóza). Niektoré z týchto udalostí boli fatálne.

Tuberkulóza

Pred začiatkom liečby Cimziou sa musia všetci pacienti vyšetriť na aktívnu alebo inaktívnu (latentnú)

tuberkulóznu infekciu. Toto vyšetrenie má obsahovať podrobnú lekársku anamnézu u pacientov

s tuberkulózou v osobnej anamnéze, s možnou predchádzajúcou expozíciou iným jedincom s aktívnou

tuberkulózou a s predchádzajúcim a/alebo súčasným používaním imunosupresívnej liečby. U všetkých

pacientov sa majú urobiť príslušné skríningové vyšetrenia, napr. tuberkulínový kožný test a röntgen

hrudníka (je potrebné postupovať podľa miestnych odporúčaní). Odporúča sa, aby sa vykonanie týchto

vyšetrení zaznamenalo v kartičke s pripomenutiami pre pacienta. Predpisujúcich lekárov to upozorní

na riziko falošne negatívnych výsledkov tuberkulínového kožného testu, najmä u pacientov, ktorí sú

závažne chorí alebo majú oslabený imunitný systém.

V prípade, že je aktívna tuberkulóza diagnostikovaná pred liečbou alebo počas nej, liečba Cimziou sa

nesmie začať a musí sa prerušiť (pozri časť 4.3).

Pri podozrení na inaktívnu („latentnú“) tuberkulózu sa treba poradiť s lekárom s kvalifikáciou v liečbe

tuberkulózy. Vo všetkých prípadoch popísaných nižšie sa má veľmi dôkladne zvážiť pomer prínosu

a rizika liečby Cimziou.

Ak sa stanoví diagnóza latentnej tuberkulózy, musí sa pred začiatkom liečby Cimziou začať príslušná

antituberkulózna liečba v súlade s miestnymi odporúčaniami.

Použitie antituberkulóznej liečby sa má zvážiť tiež pred začatím liečby Cimziou u pacientov

s latentnou alebo aktívnou tuberkulózou v predchádzajúcej anamnéze, u ktorých nie je možné potvrdiť

adekvátny priebeh liečby a u pacientov s významnými rizikovými faktormi tuberkulózy, napriek

negatívnemu vyšetreniu na latentnú tuberkulózu. Biologické testy pre skríning tuberkulózy sa majú

zvážiť pred začiatkom liečby Cimziou, ak existuje možnosť výskytu latentnej tuberkulóznej infekcie,

bez ohľadu na BCG vakcináciu.

Napriek predchádzajúcej alebo súbežnej profylaktickej antituberkulóznej liečbe sa u pacientov

liečených antagonistami TNF, vrátane Cimzie, vyskytli prípady aktívnej tuberkulózy. U niektorých

pacientov úspešne liečených na aktívnu tuberkulózu sa opätovne vyvinula tuberkulóza počas liečby

Cimziou.

Pacientov je potrebné poučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc v prípade, že sa u nich počas liečby

Cimziou alebo po jej skončení objavia prejavy/príznaky pripomínajúce tuberkulóznu infekciu (napr.

pretrvávajúci kašeľ, chudnutie/zníženie hmotnosti, horúčka nízkeho stupňa, ľahostajnosť).

Reaktivácia vírusu hepatitídy typu B (HBV)

U pacientov liečených antagonistom TNF vrátane certolizumab pegolu, ktorí sú chronickými nosičmi

tohto vírusu (t.j. pozitívny povrchový antigén) sa objavila reaktivácia hepatitídy B. Niektoré prípady

mali fatálny následok.

Pred začatím liečby Cimziou sa majú pacienti vyšetriť na infekciu HBV. Pacientom s pozitívnym

testom na infekciu HBV sa odporúča konzultácia s lekárom so skúsenosťami v liečbe hepatitídy B.

U nosičov HBV, ktorí si vyžadujú liečbu Cimziou, je potrebné počas liečby a niekoľko mesiacov po

skončení liečby starostlivo sledovať výskyt znakov a príznakov aktívnej infekcie HBV. Nie sú

dostupné dostatočné údaje o liečbe pacientov, ktorí sú nosičmi HBV a dostávajú antivírusovú liečbu v

kombinácii s liečbou TNF-antagonistom na prevenciu reaktivácie HBV. U pacientov, u ktorých sa

vyvinula reaktivácia HBV, je potrebné ukončiť podávanie Cimzie a má sa začať účinná antivírusová

liečba s príslušnou podpornou liečbou.

Malignity a lymfoproliferatívne poruchy

Potenciálna úloha liečby antagonistom TNF v rozvoji malignít nie je známa. Pri zvažovaní liečby

antagonistom TNF u pacientov s malignitou v anamnéze alebo pri zvažovaní pokračovania v liečbe

u pacientov, u ktorých sa rozvinula malignita, je potrebná opatrnosť.

Pri súčasných znalostiach nie je možné vylúčiť možné riziko rozvoja lymfómov, leukémie alebo iných

malignít u pacientov liečených s antagonistom TNF.

V klinických štúdiách s Cimziou a inými antagonistami TNF bolo hlásených viac prípadov lymfómov

a iných malignít medzi pacientmi užívajúcimi antagonisty TNF ako u kontrolných pacientov

užívajúcich placebo (pozri časť 4.8). Po uvedení lieku na trh sa u pacientov liečených antagonistom

TNF zaznamenali prípady leukémie. Existuje zvýšené riziko lymfómu a leukémie v pozadí

u pacientov s reumatoidnou artritídou s dlhotrvajúcim, vysoko aktívnym, zápalovým ochorením, ktoré

komplikuje odhad rizika.

Neboli vykonané žiadne štúdie, ktoré zahŕňajú pacientov s anamnézou malignity alebo štúdie,

v ktorých liečba pokračovala u pacientov, u ktorých sa rozvinula malignita počas liečby Cimziou.

Kožné karcinómy

U pacientov liečených antagonistami TNF vrátane certolizumab pegolu sa zaznamenal melanóm

a karcinóm z Merkelových buniek (pozri časť 4.8). Odporúča sa pravidelné vyšetrenie kože, hlavne

u pacientov s rizikovými faktormi pre kožný karcinóm.

Malignita u detí

U detí, dospievajúcich a mladých dospelých (do 22 rokov) liečených antagonistami TNF (začiatok

liečby vo veku ≤ 18 rokov) sa po uvedení lieku na trh zaznamenali malignity, niekedy fatálne.

Približne polovica prípadov boli lymfómy. Ďalšie prípady predstavovali rôzne druhy rozličných

malignít a patrili medzi ne zriedkavé malignity zvyčajne súvisiace s imunosupresiou. Riziko rozvoja

malignít u detí a dospievajúcich liečených antagonistami TNF nemožno vylúčiť.

U pacientov liečených antagonistami TNF sa po uvedení lieku na trh zaznamenali prípady

hepatosplenického T-bunkového lymfómu (hepatosplenic T-cell lymphoma - HSTCL). Tento

zriedkavý typ T-bunkového lymfómu má veľmi agresívny priebeh ochorenia a zvyčajne je smrteľný.

Väčšina hlásených prípadov s antagonistami TNF sa vyskytovala u dospievajúcich a mladých

dospelých mužov s Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou. Takmer všetci títo pacienti

užívali liečbu imunosupresívami azatioprinom a/alebo 6-merkaptopurínom súbežne s antagonistom

TNF počas diagnózy alebo pred ňou. Riziko vývoja hepatosplenického T-bunkového lymfómu

u pacientov liečených Cimziou nemožno vylúčiť.

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

V prieskumnej klinickej štúdii hodnotiacej používanie iného antagonistu TNF, infliximabu, bolo

u pacientov so stredne závažnou až závažnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP)

liečených infliximabom hlásených viac malignít, najmä v pľúcach alebo v hlave a krku, v porovnaní

s kontrolnými pacientmi. Všetci pacienti mali silné fajčenie v anamnéze. Preto pri používaní

ktoréhokoľvek antagonistu TNF u pacientov so CHOCHP je potrebná opatrnosť, rovnako ako

u pacientov so zvýšeným rizikom malignít z dôvodu silného fajčenia.

Kongestívne srdcové zlyhanie

Cimzia je kontraindikovaná v prípade stredne závažného alebo závažného srdcového zlyhania (pozri

časť 4.3). V klinickej štúdii s iným antagonistom TNF sa pozorovalo zhoršenie kongestívneho

srdcového zlyhania a zvýšená mortalita v dôsledku kongestívneho srdcového zlyhania. Rovnako boli

prípady kongestívneho srdcového zlyhania hlásené aj u pacientov s reumatoidnou artritídou liečených

Cimziou. U pacientov s miernym srdcovým zlyhaním (I/II trieda NYHA) sa má Cimzia používať

opatrne. U pacientov, u ktorých sa objavia nové príznaky kongestívneho srdcového zlyhania alebo sa

existujúce príznaky zhoršia, sa liečba Cimziou musí prerušiť.

Hematologické reakcie

Hlásenia o pancytopénii, vrátane aplastickej anémie, boli pri antagonistoch TNF zriedkavé.

V súvislosti s Cimziou boli hlásené nežiaduce reakcie hematologického systému, vrátane medicínsky

významnej cytopénie (napr. leukopénia, pancytopénia, trombocytopénia) (pozri časť 4.8). Je potrebné

upozorniť všetkých pacientov, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich počas liečby

Cimziou objavia prejavy a príznaky pripomínajúce krvnú dyskráziu alebo infekciu (napr.

pretrvávajúca horúčka, podliatiny, krvácanie, bledosť). U pacientov s potvrdenými významnými

hematologickými abnormalitami sa má zvážiť prerušenie liečby Cimziou.

Neurologické udalosti

Používanie antagonistov TNF bolo v zriedkavých prípadoch spájané s novým nástupom alebo

exacerbáciou klinických symptómov a/alebo rádiograficky potvrdeným demyelinizačným ochorením,

vrátane sklerózy multiplex. U pacientov s preexistujúcim demyelizačným ochorením alebo s jeho

nedávnym nástupom je potrebné pred začatím liečby Cimziou starostlivo zvážiť prínosy a riziká liečby

antagonistom TNF. U pacientov liečených Cimziou boli hlásené zriedkavé prípady neurologických

porúch, vrátane záchvatovej poruchy, neuritídy a periférnej neuropatie.

Precitlivenosť

Po podaní Cimzie boli zriedkavo hlásené závažné reakcie z precitlivenosti. Niektoré z týchto reakcií sa

vyskytli po prvom podaní Cimzie. Ak sa vyskytnú závažné reakcie, podávanie Cimzie sa má okamžite

prerušiť a začať príslušná liečba.

Údaje o používaní Cimzie u pacientov, u ktorých sa vyskytla závažná reakcia precitlivenosti na iného

antagonistu TNF sú obmedzené, u týchto pacientov je potrebná opatrnosť.

Citlivosť na latex

Ochranný kryt ihly, ktorý sa nachádza vo vnútri odnímateľného chrániča ihly naplneného pera Cimzia,

obsahuje derivát latexu z prírodného kaučuku (pozri časť 6.5).

Kontakt s latexom z prírodného kaučuku môže vyvolať závažné alergické reakcie u jedincov citlivých

na latex. Doposiaľ nebola zistená žiadna prítomnosť antigénneho latexového proteínu v odnímateľnom

chrániči ihly naplneného pera Cimzia. Napriek tomu, potenciálne riziko reakcií z precitlivenosti

nemôže byť úplne vylúčené u osôb citlivých na latex.

Imunosupresia

Pretože tumor nekrotizujúci faktor (TNF) sprostredkováva zápal a modifikuje bunkové imunitné

odpovede, pre antagonisty TNF, vrátane Cimzie, existuje možnosť, že spôsobia imunosupresiu,

pričom ovplyvnia ochranu hostiteľa proti infekciám a malignitám.

Autoimunita

Liečba Cimziou môže vyvolať tvorbu antinukleárnych protilátok (ANP) a menej často môže viesť

k vzniku syndrómu, ktorý je podobný lupusu (pozri časť 4.8). Vplyv dlhodobej liečby Cimziou na

rozvoj autoimunitných ochorení nie je známy. Ak sa po liečbe Cimziou u pacienta objavia symptómy

pripomínajúce syndróm podobný lupusu, liečba sa musí prerušiť. Cimzia sa neskúmala špeciálne

v populácii pacientov s lupusom (pozri časť 4.8).

Vakcinácie

Pacienti liečení Cimziou môžu byť očkovaní, s výnimkou očkovaní živými vakcínami. Nie sú

dostupné žiadne údaje o odpovedi na očkovanie živými vakcínami alebo na sekundárny prenos

infekcie živými vakcínami u pacientov liečených Cimziou. Živé vakcíny sa nemajú podávať súbežne s

Cimziou.

V placebom kontrolovanej klinickej štúdii u pacientov s reumatoidnou artritídou sa pozorovala

rovnaká protilátková odpoveď medzi liečebnými skupinami s Cimziou a s placebom pri podávaní

pneumokokovej polysacharidovej vakcíny a chrípkovej vakcíny súbežne s Cimziou. Pacienti liečení

Cimziou a súbežne metotrexátom mali nižšiu humorálnu odpoveď v porovnaní s pacientmi liečenými

samotnou Cimziou. Klinický význam tohto nie je známy.

Súbežné používanie s inými biologickými látkami

Závažné infekcie a neutropénia boli hlásené v klinických štúdiách so súbežným používaním anakinry

(antagonista interleukínu-1) alebo abataceptu (modulátor CD28) a iných antagonistov TNF,

etanerceptu, ktoré však nepredstavovali žiadny ďalší prínos v porovnaní s liečbou samotným

antagonistom TNF. Vzhľadom na povahu nežiaducich udalostí pozorovaných pri kombinácii iného

antagonistu TNF s liečbou abataceptom alebo anakinrou môže kombinácia anakinry alebo abataceptu

a iných antagonistov TNF viesť k podobným toxicitám. Preto sa používanie certolizumab pegolu v

kombinácii s anakinrou alebo abataceptom neodporúča (pozri časť 4.5).

Chirurgický výkon

U pacientov liečených Cimziou existujú s chirurgickými výkonmi obmedzené skúsenosti týkajúce sa

bezpečnosti. Ak je plánovaný chirurgický výkon, je potrebné vziať do úvahy 14-dňový polčas

certolizumab pegolu. Pacienta, u ktorého je nutný chirurgický výkon počas liečby Cimziou, je

potrebné starostlivo sledovať kvôli výskytu infekcie a vykonať vhodné opatrenia.

Vyšetrenie aktivovaného parciálneho tromboplastínového času (aPTT)

U pacientov liečených Cimziou bola pozorovaná interferencia s niektorými koagulačnými

vyšetreniami. Cimzia môže spôsobiť falošne zvýšené výsledky vyšetrenia aPTT u pacientov bez

koagulačných anomálií. Tento vplyv bol pozorovaný pri teste na lupus antikoagulans (PTT-LA)

a štandardných automatizovaných testoch aktivovaného parciálneho tromboplastínovéhu času

(STA-PTT - Standard Target Activated Partial Thromboplastin time) od firmy Diagnostica Stago

a testoch ”HemosIL APTT-SP liquid' a 'HemosIL lyophilized silica“ od firmy Instrumention

Laboratories. Rovnako môžu byť ovplyvnené aj iné aPTT vyšetrenia. Neexistuje dôkaz o tom, že

liečba Cimziou má vplyv na koaguláciu in vivo. Po podaní Cimzie pacientom sa má interpretácii

abnormálnych výsledkov koagulačných vyšetrení venovať zvýšená pozornosť. Nebola pozorovaná

interferencia s vyšetrením trombínového času (TT) a protrombínového času (PT).

Starší pacienti

V klinických štúdiách bol u pacientov vo veku ≥ 65 rokov zjavne vyšší výskyt infekcií ako u mladších

pacientov, hoci skúsenosti sú obmedzené. Opatrnosť je potrebná pri liečbe starších pacientov

a mimoriadnu opatrnosť je potrebné venovať výskytu infekcií.

4.5

Liekové a iné interakcie

Súbežná liečba s metotrexátom, kortikosteroidmi, nesteroidnými aniflogistikami (NSAID –

nonsteroidal anti-inflammatory drugs) a analgetikami nepreukázala žiadny vplyv na farmakokinetiku

certolizumab pegolu vychádzajúc z farmakokinetickej analýzy populácie.

Kombinácia certolizumab pegolu a anakinry alebo abataceptu sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Súbežné podávanie Cimzie s metotrexátom nemá žiadny významný vplyv na farmakokinetiku

metotrexátu. Pri porovnaní jednotlivých štúdií sa farmakokinetika certolizumab pegolu javila ako

porovnateľná s farmakokinetikou pozorovanou predtým u zdravých jedincov.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy vo fertilnom veku

U žien vo fertilnom veku je potrebné zvážiť použitie primeranej antikoncepcie. U žien, ktoré plánujú

otehotnieť, vzhľadom na rýchlosť eliminácie lieku možno zvážiť pokračujúce používanie

antikoncepcie počas 5 mesiacov po poslednej dávke Cimzie (pozri časť 5.2), ale je tiež potrebné vziať

do úvahy potrebu liečby žien (pozri ďalej).

Gravidita

Údaje z vyše 500 prospektívne zozbieraných gravidít, ktoré boli vystavené účinkom Cimzie so

známymi výsledkami gravidity, vrátane viac ako 400 gravidít vystavených Cimzii počas prvého

trimestra, nepoukazujú na malformačný účinok Cimzie. Dostupné klinické skúsenosti sú však príliš

obmedzené na vyvodenie záveru s odôvodnenou istotou, že s podávaním Cimzie počas gravidity nie je

spojené zvýšené riziko.

Štúdie na zvieratách, v ktorých sa používal anti-rat TNFα hlodavcov, neodhalili žiadny dôkaz

o poškodení fertility alebo poškodení plodu. Tieto informácie sú však nedostatočné čo sa týka

reprodukčnej toxicity u ľudí (pozri časť 5.3). Z dôvodu jej inhibície TNFα by Cimzia podávaná počas

gravidity mohla ovplyvňovať normálnu imunitnú odpoveď u novorodenca.

Cimzia sa má používať počas gravidity len v prípade, že je to klinicky potrebné.

Predklinické štúdie naznačujú nízku alebo zanedbateľnú úroveň placentárneho transferu homológneho

Fab-fragmentu certolizumab pegolu (bez Fc oblasti) (pozri časť 5.3).

V klinickej štúdii bolo 16 žien liečených certolizumab pegolom (200 mg každé 2 týždne alebo 400 mg

každé 4 týždne) počas gravidity. Plazmatické koncentrácie certolizumab pegolu namerané u 14 dojčiat

pri narodení boli pod hranicou kvantifikácie (BLQ - Below the Limit of Quantification)

pri 13 vzorkách; jedna bola 0,042 µg/ml s plazmatickým pomerom dojča/matka pri narodení 0,09 %.

Vo 4. týždni a v 8. týždni boli všetky koncentrácie u dojčiat BLQ. Klinický význam nízkych hladín

certolizumab pegolu pre dojčatá nie je známy. Odporúča sa počkať minimálne 5 mesiacov po podaní

poslednej dávky Cimzie matke počas gravidity pred podaním živej alebo živej oslabenej vakcíny

(napr. vakcína BCG), ak prínos vakcinácie zjavne neprevyšuje teoretické riziko podania živej alebo

živej oslabenej vakcíny dojčatám.

Dojčenie

V klinickej štúdii bol u 17 dojčiacich žien liečených Cimziou pozorovaný minimálny transfer

certolizumab pegolu z plazmy do materského mlieka. Percentuálny podiel materskej dávky

certolizumab pegolu, ktorá prechádza na dojča počas 24 hodín, bol odhadnutý na 0,04 % až 0,30 %.

Okrem toho, keďže certolizumab pegol je proteín, ktorý sa po perorálnom podaní rozkladá

v gastrointestinálnom trakte, predpokladá sa, že absolútna biologická dostupnosť bude u

dojčeného dieťaťa veľmi nízka.

Cimzia sa preto môže používať počas dojčenia.

Fertilita

Boli pozorované účinky na mieru motility spermií a tendencia zníženého počtu spermií u samcov

hlodavcov, ktoré však nemali dopad na ich fertilitu (pozri časť 5.3).

V klinickej štúdii na zhodnotenie účinku certolizumab pegolu na parametre kvality semena

bolo 20 zdravých mužov randomizovaných na aplikáciu jednorazovej subkutánnej dávky 400 mg

certolizumab pegolu alebo placeba. Počas 14-týždňového sledovania sa nepozorovali žiadne účinky

liečby certolizumab pegolom na parametre kvality semena v porovnaní s placebom.

4.7

Ovplyvnenie schopnosti

viesť

vozidlá a

obsluhovať

stroje

Cimzia môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po podaní Cimzie sa

môže objaviť závrat (vrátane vertiga, poruchy videnia a vyčerpanosti) (pozri časť 4.8).

4.8

Nežiaduce

účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Reumatoidná artritída

Cimzia bola skúmaná u 4 049 pacientov s reumatoidnou artritídou v kontrolovaných a nezaslepených

štúdiách po dobu až 92 mesiacov.

V placebom kontrolovaných štúdiách mali pacienti používajúci Cimziu približne 4-krát dlhšie trvanie

expozície v porovnaní s pacientmi v placebovej skupine. Tento rozdiel v expozícii je predovšetkým

spôsobený tým, že u pacientov užívajúcich placebo bola vyššia pravdepodobnosť skorého prerušenia

štúdie. Okrem toho, v štúdiách RA-I a RA-II bolo prerušenie štúdie povinné pre pacientov bez

odpovede v 16. týždni, z ktorých väčšina užívala placebo.

Počas kontrolovaných štúdií bol podiel pacientov, ktorí prerušili liečbu z dôvodu nežiaducich

udalostí, 4,4 % u pacientov liečených Cimziou a 2,7 % u pacientov liečených placebom.

Najčastejšie nežiaduce reakcie patrili do triedy orgánových systémov Infekcie a nákazy, hlásené

u 14,4 % pacientov liečených Cimziou a 8,0 % pacientov liečených placebom, do triedy Celkové

poruchy a reakcie v mieste podania, hlásené u 8,8 % pacientov liečených Cimziou a 7,4 % pacientov

liečených placebom a do triedy Poruchy kože a podkožného tkaniva, hlásené u 7,0 % pacientov

liečených Cimziou a u 2,4 % pacientov liečených placebom.

Axiálna spondylartritída

Cimzia sa skúmala u 325 pacientov s aktívnou axiálnou spondylartritídou (vrátane ankylozujúcej

spondylitídy a axiálnej spondylartritídy bez rádiografického dôkazu) v AS001 klinickej štúdii počas

až 4 rokov, ktorá zahŕňala 24 týždňov trvajúcu placebom kontrolovanú fázu, po ktorej

nasledovala 24 týdňov trvajúca zaslepená fáza a 156 týždňov trvajúca otvorená fáza. Cimzia sa

skúmala aj u 317 pacientov s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu v placebom

kontrolovanej štúdii počas 52 týždňov (AS0006). V obidvoch štúdiách sa bezpečnostný profil u týchto

pacientov zhodoval s bezpečnostným profilom u reumatoidnej artritídy a s predchádzajúcimi

skúsenosťami s Cimziou.

Psoriatická artritída

Cimzia sa skúmala u 409 pacientov s psoriatickou artritídou v PsA001 klinickej štúdii počas

až 4 rokov, ktorá zahŕňala 24 týždňov trvajúcu placebom kontrolovanú fázu, po ktorej

nasledovala 24 týždňov trvajúca zaslepená fáza a 168 týždňov trvajúca otvorená fáza. Bezpečnostný

profil u pacientov s psoriatickou artritídou liečených Cimziou bol zhodný s bezpečnostným profilom

pri reumatoidnej artritíde a s predchádzajúcimi skúsenosťami s Cimziou.

Ložisková psoriáza

Cimzia sa skúmala u 1 112 pacientov s psoriázou v kontrolovaných a nezaslepených klinických

skúšaniach po dobu najviac 18 mesiacov. Bezpečnostný profil 400 mg dávky Cimzie podávanej

každé 2 týždne a 200 mg dávky Cimzie podávanej každé 2 týždne bol celkovo podobný.

Počas kontrolovaných klinických skúšaní bol po 16. týždni podiel pacientov so závažnými

nežiaducimi udalosťami 3,5 % pri Cimzii a 3,7 % pri placebe.

Podiel pacientov, ktorí prerušili liečbu z dôvodu nežiaducich udalostí v kontrolovaných klinických

skúšaniach, bol 1,5 % u pacientov liečených Cimziou a 1,4 % u pacientov liečených placebom.

Najčastejšie nežiaduce reakcie hlásené po 16. týždni patrili do triedy orgánových systémov Infekcie a

nákazy, hlásené u 6,1 % pacientov liečených Cimziou a u 7 % pacientov liečených placebom, do

triedy Celkové poruchy a reakcie v mieste podania, hlásené u 4,1 % pacientov liečených Cimziou a

u 2,3 % pacientov liečených placebom, a do triedy Poruchy kože a podkožného tkaniva, hlásené

u 3,5 % pacientov liečených Cimziou a u 2,8 % pacientov liečených placebom.

Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

Nežiaduce reakcie vychádzajúce primárne z reakcií v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach

a z prípadov po uvedení lieku na trh s minimálne možnou súvislosťou s Cimziou sú uvedené v

tabuľke 1 nižšie podľa frekvencie a triedy orgánových systémov. Frekvencie kategórií sú definované

nasledovne: veľmi časté (

1/10); časté (

1/100 až < 1/10); menej časté (

1/1 000 až < 1/100);

zriedkavé (

1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nie je možné odhadnúť

z dostupných údajov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané

v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka

1

Nežiaduce reakcie v klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Časté

bakteriálne infekcie (vrátane abscesu), vírusové

infekcie (vrátane herpesu zoster, papilomavírusu,

chrípky)

Infekcie a nákazy

Menej časté

sepsa (vrátane multiorgánového zlyhania,

septického šoku), tuberkulóza (vrátane miliárneho,

diseminovaného a extrapulmonálneho ochorenia),

mykotické infekcie (vrátane oportúnnych)

Menej časté

malignity krvi a lymfatického systému (vrátane

lymfómu a leukémie), tumory solídnych orgánov,

nemelanómové karcinómy kože, prekancerózne

lézie (vrátane orálnej leukoplakie, névu

z melanocytov), benígne tumory a cysty (vrátane

papilómu kože)

Zriedkavé

gastrointestinálne tumory, melanóm

Benígne a malígne nádory,

vrátane nešpecifikovaných

novotvarov (cysty a polypy)

Neznáme

karcinóm z Merkelových buniek*

Časté

eozinofilné poruchy, leukopénia (vrátane

neutropénie, lymfopénie)

Menej časté

anémia, lymfadenopatia, trombocytopénia,

trombocytóza

Poruchy krvi a lymfatického

systému

Zriedkavé

pancytopénia, splenomegália, erytrocytóza,

abnormálna morfológia bielych krviniek

Menej časté

vaskulitídy, lupus erythematosus, precitlivenosť na

lieky (vrátane anafylaktického šoku), alergické

poruchy, pozitívne autoprotilátky

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

angioneurotický edém, sarkoidóza, sérová choroba,

panikulitída (vrátane nodózneho erytému),

zhoršenie príznakov dermatomyozitídy**

Poruchy endokrinného

systému

Zriedkavé

poruchy štítnej žľazy

Menej časté

nerovnováha elektrolytov, dyslipidémia, poruchy

chuti do jedla, zmeny telesnej hmotnosti

Poruchy metabolizmu a

výživy

Zriedkavé

hemosideróza

Menej časté

úzkosť a poruchy nálady (vrátane súvisiacich

symptómov)

Psychické poruchy

Zriedkavé

pokus o samovraždu, delírium, duševná porucha

Časté

bolesti hlavy (vrátane migrény), zmyslové anomálie

Menej časté

periférne neuropatie, závrat, tremor

Zriedkavé

záchvat, zápal kraniálneho nervu, porucha

koordinácie alebo rovnováhy

Poruchy nervového systému

Neznáme

skleróza multiplex*, Guillainov-Barrého syndróm*

Poruchy oka

Menej časté

porucha zraku (vrátane zhoršeného videnia), zápal

oka a očného viečka, porucha slzenia

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

tinnitus, vertigo

Menej časté

kardiomyopatie (vrátane srdcového zlyhania),

ischemické koronárne arteriálne poruchy, arytmie

(vrátane atriálnej fibrilácie), palpitácie

Poruchy srdca a srdcovej

činnosti

Zriedkavé

perikarditída, atrioventrikulárna blokáda

Časté

Hypertenzia

Poruchy ciev

Menej časté

hemorágia alebo krvácanie (na ktoromkoľvek

mieste), hyperkoagulácia (vrátane tromboflebitídy,

pľúcnej embólie), synkopa, edém (vrátane

periférneho, faciálneho), ekchymózy (vrátane

hematómu, petechií)

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Zriedkavé

cerebrovaskulárna príhoda, arterioskleróza,

Raynaudov fenomén, livedo reticularis,

telangiektázia

Menej časté

astma a s ňou súvisiace symptómy, pleurálny

výpotok a symptómy, kongescia a zápal

respiračného traktu, kašeľ

Poruchy dýchacej sústavy,

hrudníka a mediastína

Zriedkavé

intersticiálna pľúcna choroba, pneumonitída

Časté

Nevoľnosť

Menej časté

ascites, gastrointestinálna ulcerácia a perforácia,

zápal gastrointestinálneho traktu (na ktoromkoľvek

mieste), stomatitída, dyspepsia, abdominálna

distenzia, orofaryngeálna suchosť

Poruchy gastrointestinálneho

traktu

Zriedkavé

odynofágia, hypermotilita

Časté

hepatitída (vrátane zvýšenej hladiny pečeňových

enzýmov)

Menej časté

hepatopatia (vrátane cirhózy), cholestáza, zvýšená

hladina bilirubínu v krvi

Poruchy pečene a žlčových

ciest

Zriedkavé

Cholelitiáza

Časté

Vyrážka

Menej časté

alopécia, nový nástup alebo zhoršenie psoriázy

(vrátane palmoplantárnej pustulóznej psoriázy)

a s ňou súvisiace ochorenia, dermatitída a ekzém,

porucha potnej žľazy, kožný vred, fotosenzitivita,

akné, zmeny sfarbenia kože, suchá koža, poruchy

nechtov a nechtového lôžka

Poruchy kože a podkožného

tkaniva

Zriedkavé

exfoliácia a deskvamácia kože, bulózne ochorenia,

porucha štruktúry vlasov, Stevens-Johnsonov

syndróm**, multiformný erytém**, lichenoidné

reakcie

Poruchy kostrovej a svalovej

sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

svalové poruchy, zvýšená hladina

kreatínfosfokinázy v krvi

Menej časté

porucha funkcie obličiek, krv v moči, symptómy

močového mechúra a močovej rúry

Poruchy obličiek a močových

ciest

Zriedkavé

nefropatia (vrátane nefritídy)

Menej časté

poruchy menštruačného cyklu a krvácania

maternice (vrátane amenorey), poruchy prsníkov

Poruchy reprodukčného

systému a prsníkov

Zriedkavé

sexuálna dysfunkcia

Časté

pyrexia, bolesť (na ktoromkoľvek mieste), asténia,

pruritus (na ktoromkoľvek mieste), reakcie v mieste

vpichu

Menej časté

zimnica, ochorenie podobné chrípke, zmena

vnímania teploty, nočné potenie, návaly tepla

Celkové poruchy a reakcie v

mieste podania

Zriedkavé

fistula (na akomkoľvek mieste)

Menej časté

zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi,

predĺženie času koagulácie

Laboratórne a funkčné

vyšetrenia

Zriedkavé

zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi

Úrazy, otravy a komplikácie

liečebného postupu

Menej časté

kožné poranenia, zhoršené hojenie

*Tieto udalosti sa týkali triedy antagonistov TNF, ale výskyt v súvislosti s certolizumab pegolom nie

je známy.

**Tieto udalosti sa týkali triedy antagonistov TNF.

V iných indikáciách boli v súvislosti s Cimziou pozorované menej často ďalšie nasledujúce nežiaduce

reakcie: gastrointestinálna stenóza a obštrukcie, zhoršenie celkového zdravotného stavu, spontánny

potrat a azoospermia.

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Infekcie

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s reumatoidnou artritídou bola miera incidencie

nových prípadov infekcií u všetkých pacientov liečených Cimziou 1,03 na pacientorok a u pacientov

liečených placebom 0,92 na pacientorok. Z infekcií boli zastúpené predovšetkým infekcie horných

dýchacích ciest, infekcie močového traktu a infekcie dolných dýchacích ciest a herpetické vírusové

infekcie (pozri časti 4.3 a 4.4).

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách bolo v skupinách liečených Cimziou (0,07 na

pacientorok; pri všetkých dávkach) viac nových prípadov závažnej infekcie v porovnaní s placebom

(0,02 na pacientorok). Medzi najčastejšie závažné infekcie patrili pneumónia, tuberkulózne infekcie.

Medzi závažné infekcie patrili aj invazívne oportúnne infekcie (napr. pneumocystóza, mykotická

ezofagitída, nokardióza a diseminovaný herpes zoster). Neexistuje dôkaz o zvýšenom riziku infekcií

pri nepretržitej expozícii v priebehu času (pozri časť 4.4).

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach zameraných na psoriázu bola miera incidencie

nových prípadov infekcií u všetkých pacientov liečených Cimziou 1,37 na pacientorok a u pacientov

liečených placebom 1,59 na pacientorok. Z infekcií boli zastúpené predovšetkým infekcie horných

dýchacích ciest a vírusové infekcie (vrátane herpetických infekcií). Incidencia závažných infekcií u

pacientov liečených Cimziou bola 0,02 na pacientorok. U pacientov liečených placebom neboli

hlásené žiadne závažné infekcie. Nie sú žiadne dôkazy o zvýšenom riziku infekcií pri nepretržitej

expozícii v priebehu času.

Malignity a lymfoproliferatívne poruchy

S výnimkou nemelanómových nádorov kože bolo pozorovaných 121 malignít vrátane 5 prípadov

lymfómu v klinických RA štúdiách s Cimziou, v ktorých bolo liečených celkovo 4 049 pacientov, čo

predstavuje 9 277 pacientorokov. V klinických štúdiách s reumatoidnou artritídou sa v súvislosti

s Cimziou vyskytovali prípady lymfómu v rozsahu incidencie 0,05 na 100 pacientorokov a melanómu

v rozsahu incidencie 0,08 na 100 pacientorokov (pozri časť 4.4). V klinickej štúdii fázy III

s psoriatickou artritídou sa pozoroval aj jeden prípad lymfómu.

S výnimkou nemelanómových nádorov kože bolo pozorovaných 9 malignít vrátane 1 prípadu

lymfómu v klinických skúšaniach zameraných na Cimziu pri psoriáze, v ktorých bolo liečených

celkovo 1 112 pacientov, čo predstavuje 1 481 pacientorokov.

Autoimunita

Z pacientov, ktorí boli na začiatku ANP negatívni, malo v pivotných štúdiách pozitívne ANP

titre 16,7 % pacientov liečených Cimziou v porovnaní s 12,0 % pacientov v placebovej skupine. V

rámci pacientov, ktorí mali na začiatku negatívne protilátky anti-dsDNA, u 2,2 % pacientov liečených

Cimziou sa vyskytli pozitívne titre protilátok anti-dsDNA v porovnaní s 1,0 % pacientov v placebovej

skupine. V obidvoch placebom kontrolovaných a nezaslepených následných klinických štúdiách s

reumatoidnou artritídou boli menej často hlásené prípady syndrómu podobného lupusu. Zriedkavo boli

hlásené iné imunologicky sprostredkované ochorenia; príčinná súvislosť s Cimziou nie je známa.

Vplyv dlhodobej liečby Cimziou na vývoj autoimunitných ochorení nie je známy.

Reakcie v mieste podania injekcie

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s reumatoidnou artritídou sa reakcie v mieste podania

injekcie vyskytovali u 5,8 % pacientov liečených Cimziou, ako je erytém, svrbenie, hematóm, bolesť,

opuch alebo podliatina, v porovnaní s 4,8 % pacientov liečených placebom. Bolesť v mieste podania

injekcie sa pozorovala u 1,5 % pacientov liečených Cimziou, pričom ani v jeden prípad nemal za

následok prerušenie liečby.

Zvýšenie kreatínfosfokinázy

Frekvencia zvýšenia kreatínfosfokinázy (CPK) bola celkovo vyššia u pacientov s axSpA v porovnaní

s RA populáciou. Frekvencia bola zvýšená u pacientov liečených placebom (2,8 % oproti 0,4 %

v populácii s axSpA a RA, v uvedenom poradí), aj u pacientov liečených Cimziou (4,7 % oproti 0,8 %

v populácii s axSpA a RA, v uvedenom poradí). Zvýšenie CPK v štúdii axSpA bolo väčšinou mierne

až stredne závažné, prechodnej povahy a neznámeho klinického významu, pričom ani v jednom

prípade toto zvýšenie neviedlo k vysadeniu liečby.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Počas klinických štúdií sa nepozorovala žiadna toxicita limitujúca dávku. Podávané boli viacnásobné

dávky až do 800 mg subkutánne a 20 mg/kg intravenózne. V prípade predávkovania sa odporúča

u pacientov starostlivé sledovanie akýchkoľvek nežiaducich reakcií alebo účinku a okamžité začatie

vhodnej symptomatickej liečby.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunosupresíva, inhibítory tumor nekrotizujúceho alfa faktora (TNFα),

ATC kód: L04AB05

Mechanizmus účinku

Cimzia má vysokú afinitu k ľudskému TNFα a viaže sa s disociačnou konštantou (KD) 90 pM. TNFα

je kľúčovým prozápalovým cytokínom s najdôležitejšou úlohou pri zápalových procesoch. Cimzia

selektívne neutralizuje TNFα (IC90 4 ng/ml pre inhibíciu ľudského TNFα v in vitro hodnotení

L929 fibrosarkómovej cytotoxicity u myší), ale neneutralizuje lymfotoxín α (TNFβ).

Ukázalo sa, že Cimzia neutralizuje rozpustný ľudský TNFα spojený s membránami, spôsobom

závislým od dávky. Inkubácia monocytov s Cimziou viedla k inhibícii lipopolysacharidmi (LPS)

indukovanej produkcie TNFα a IL1β v ľudských monocytoch, ktorá bola závislá od dávky.

Cimzia neobsahuje oblasť fragmentu schopného kryštalizácie (Fc), ktorá je zvyčajne súčasťou

kompletnej protilátky a preto neviaže komplement ani nevyvoláva od protilátky závislú bunkami

sprostredkovanú cytotoxicitu in vitro. Neindukuje apoptózu in vitro v ľudských monocytoch ani

lymfocytoch pochádzajúcich z periférnej krvi, ani degranuláciu neutrofilov.

Klinická účinnosť

Reumatoidná artritída

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené v 2 randomizovaných, placebom kontrolovaných,

dvojito zaslepených klinických štúdiách u pacientov vo veku ≥ 18 rokov s aktívnou reumatoidnou

artritídou diagnostikovanou podľa ACR (American College of Rheumatology) kritérií, RA-I

(RAPID 1) a RA-II (RAPID 2). Každý pacient mal 9 alebo viac opuchnutých a citlivých kĺbov a trpel

aktívnou RA minimálne 6 mesiacov pred začiatkom štúdie. V obidvoch štúdiách bola Cimzia

podávaná subkutánne v kombinácii s perorálnym MTX počas minimálne 6 mesiacov v stabilných

dávkach minimálne 10 mg týždenne po dobu 2 mesiacov. S používaním Cimzie v kombinácii

s DMARD okrem MTX nie sú žiadne skúsenosti.

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené u dospelých pacientov doteraz neliečených liekmi

zo skupiny DMARD (tzv. DMARD-naivní pacienti) s aktívnou reumatoidnou artritídou

v randomizovanej, placebom kontrolovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii (C-EARLY). V štúdii

C-EARLY boli pacienti vo veku

18 rokov, ktorí mali

4 opuchnuté a bolestivé kĺby a diagnóza

stredne závažnej až závažnej progresívnej reumatoidnej artritídy u nich musela byť stanovená

v priebehu 1 roka (podľa definície klasifikačných kritérií ACR/EULAR (European League Against

Rheumatism) z roku 2010). Priemerný čas od diagnózy bol u pacientov vo východiskovom

bode 2,9 mesiaca a neboli doteraz liečení pomocou DMARD (vrátane MTX). V ramene s Cimziou

a v ramene s placebom bola liečba MTX začatá od 0. týždňa (10 mg/týždeň), dávka bola titrovaná až

do maximálne tolerovanej dávky v 8. týždni (povolených min. 15 mg/týždeň, max. 25 mg/týždeň)

a udržiavaná v priebehu štúdie (priemerná dávka MTX po 8. týždni bola pre placebo 22,3 mg/týždeň,

pre Cimziu 21,1 mg/týždeň).

Tabuľka

2

Popis klinickej štúdie

Číslo

štúdie

Počty

pacientov

Aktívna schéma

dávkovania

Ciele štúdie

RA-I

(52 týždňov

400 mg (v 0.,2.,4.

týždni) s MTX

200 mg alebo 400 mg

každé 2 týždne s MTX

Vyhodnotenie liečby prejavov a príznakov

a inhibície štrukturálneho poškodenia.

Súbežne primárne koncové ukazovatele:

ACR 20 v 24. týždni a zmena

z východiskovej hodnoty mTSS v 52. týždni

RA-II

(24 týždňov

400 mg (v 0.,2.,4.

týždni) s MTX

200 mg alebo 400 mg

každé 2 týždne s MTX

Vyhodnotenie liečby prejavov a príznakov

a inhibície štrukturálneho poškodenia.

Primárny výsledný ukazovateľ:

ACR 20 v 24. týždni.

C-EARLY

(do 52.

týždňa

400 mg (v 0., 2., 4.

týždni)

200 mg každé 2 týždne

s MTX

Vyhodnotenie liečby prejavov a príznakov

a inhibície štrukturálneho poškodenia

u DMARD-naivných pacientov.

Primárny výsledný ukazovateľ: podiel

subjektov s pretrvávajúcou remisiou* v 52.

týždni

mTSS: modifikované TSS (Total Sharp Score)

*Pretrvávajúca remisia v 52. týždni je definovaná ako DAS28

2,6 v 40. týždni aj v 52.

týždni.

Prejavy a príznaky

Výsledky klinických štúdií RA-I a RA-II sú uvedené v tabuľke 3. V oboch klinický štúdiách sa

v porovnaní s placebom dosiahli štatisticky významne vyššie odpovede ACR 20 od 1. týždňa

a ACR 50 od 2. týždňa. Odpovede pretrvávali až do 52. týždňa (RA-I) a 24. týždňa (RA-II).

Zo 783 pacientov, ktorí boli na začiatku randomizovaní k aktívnej liečbe

v RA-I, 508 ukončilo 52-týždňovú placebom kontrolovanú liečbu a zúčastnilo sa nezaslepeného

predĺženia štúdie. Z nich 427 pacientov ukončilo 2-ročnú nezaslepenú následnú štúdiu a tak mali

celkovú expozíciu Cimzii spolu 148 týždňov. Pozorovaná miera odpovede ACR 20 v tomto časovom

bode bola 91 %. Zníženie (RA-I) z východiskovej hodnoty DAS28 (ESR) bolo tiež v porovnaní s

placebom významne vyššie (p < 0,001) v 52. týždni (RA-I) a 24. týždni (RA-II) a pretrvávalo

počas 2 rokov v nezaslepenej predĺženej štúdii RA-I.

Tabuľka

3

ACR

odpoveď

v klinických štúdiách RA-I a RA-II

Štúdia RA-I

Kombinácia s metotrexátom

(24 a 52

týždňov)

Štúdia RA-II

Kombinácia s metotrexátom

(24

týždňov)

Odpoveď

Placebo + MTX

N = 199

Cimzia

200 mg + MTX

každé 2 týždne

N = 393

Placebo + MTX

N = 127

Cimzia

200 mg + MTX

každé 2 týždne

N = 246

ACR 20

24. týždeň

14 %

59 %**

57 %**

52. týždeň

13 %

53 %**

ACR 50

24. týždeň

37 %**

33 %**

52. týždeň

38 %**

ACR 70

24. týždeň

21 %**

16 %*

52. týždeň

21 %**

Hlavná

klinická

odpoveď

13 %**

Cimzia verzus placebo: * p ≤ 0,01, ** p < 0,001

Hlavná klinická odpoveď je definovaná ako dosiahnutie odpovede ACR 70 pri každom

hodnotení počas nepretržitého 6-mesačného obdobia.

p-hodnoty Waldovho testu sú uvedené na porovnanie terapií použitím logistickej regresie s faktormi

pre liečbu a oblasť.

Percentuálna odpoveď založená na počte pacientov, ktorí prispeli údajmi (n) pre tento koncový

a časový ukazovateľ, ktorý sa môže odlišovať od N.

Štúdia C-EARLY splnila svoje primárne a kľúčové sekundárne výsledné ukazovatele. Kľúčové

výsledky zo štúdie sú uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka

4

Štúdia C-EARLY: percento pacientov s trvajúcou remisiou a trvajúcou nízkou

aktivitou ochorenia v 52. týždni

Odpoveď

Placebo + MTX

N= 213

Cimzia 200 mg + MTX

N= 655

Pretrvávajúca remisia*

(DAS28(ESR) <2,6 v

40. týždni aj 52. týždni)

15,0 %

28,9%**

Pretrvávajúca nízka aktivita ochorenia

(DAS28(ESR) ≤3,2 v 40. týždni aj v 52. týždni)

28,6 %

43,8%**

*Primárny výsledný ukazovateľ štúdie C-EARLY (do 52. týždňa)

Zostava úplnej analýzy, prirátanie nonrespondérov pre chýbajúce hodnoty.

**Cimzia+MTX vs placebo+MTX: p<0,001

p-hodnota bola odhadnutá z logistického regresného modelu s faktormi pre liečbu, miesto a dobu

od diagnózy RA vo východiskovom stave (≤4 mesiace vs >4 mesiace)

U pacientov v skupine Cimzia+MTX došlo k výraznejšej redukcii od východiskového stavu

v DAS 28 (ESR) v porovnaní so skupinou placebo+MTX, ktorá bola pozorovaná už od 2. týždňa

a pokračovala do 52. týždňa (p<0,001 pri každej kontrole). Hodnotenia remisie (DAS 28 (ESR)

<2,6), stavu nízkej aktivity ochorenia (DAS 28 (ESR) ≤3,2) a ACR 50 a ACR 70 podľa kontrol

ukázali, že liečba Cimzia+MTX viedla k rýchlejšej a výraznejšej odpovedi ako liečba

PBO+MTX. Tieto výsledky u DMARD-naivných subjektov pretrvávali počas 52 týždňov liečby.

Rádiografická

odpoveď

V RA-I bolo štrukturálne poškodenie kĺbu hodnotené rádiograficky v 52. týždni a vyjadrené ako

zmena mTSS a jeho zložiek, skóre erózie a skóre zúženia kĺbovej štrbiny (JSN – joint space narrowing

score) v porovnaní s východiskovými hodnotami. Pacienti liečení Cimziou preukázali významne

menšiu rádiografickú progresiu ako pacienti užívajúci placebo v 24. týždni a 52. týždni (pozri

tabuľku 5). V placebovej skupine v 52. týždni bolo 52 % pacientov bez rádiografickej progresie

(mTSS ≤ 0,0) v porovnaní so 69 % v skupine liečenej Cimziou v dávke 200 mg.

Tabuľka

5

Zmeny v priebehu 12 mesiacov v RA-I

Placebo + MTX

N = 199

Stredná hodnota (SD)

Cimzia 200 mg + MTX

N = 393

Stredná hodnota (SD)

Cimzia 200 mg + MTX –

Placebo + MTX

Stredná hodnota rozdielu

mTSS

52. týždeň

2,8 (7,8)

0,4 (5,7)

-2,4

Skóre erózie

52. týždeň

1,5 (4,3)

0,1 (2,5)

-1,4

JSN skóre

52. týždeň

1,4 (5,0)

0,4 (4,2)

-1,0

p-hodnoty v prípade obidvoch – mTSS aj skóre erózie – boli < 0,001 a v prípade JSN skóre boli

≤ 0,01. ANCOVA zodpovedala hodnotenej zmene od východiskovej hodnoty pre každé meranie

s oblasťou a liečbou ako faktormi a východiskovým hodnotením ako kovariátom.

Zo 783 pacientov, ktorí boli na začiatku randomizovaní k aktívnej liečbe

v RA-I, 508 ukončilo 52-týždňovú placebom kontrolovanú liečbu a zúčastnilo sa nezaslepeného

predĺženia štúdie. V podskupine 449 pacientov, ktorí ukončili minimálne 2-ročnú liečbu Cimziou

(RA-I a nezaslepená predĺžená štúdia), sa preukázala pretrvávajúca inhibícia progresie štrukturálneho

poškodenia s hodnotiteľnými údajmi v časovom bode 2 roky.

V štúdii C-EARLY viedla Cimzia+MTX k inhibícii rádiografickej progresie v porovnaní

s placebom+MTX v 52. týždni (pozri tabuľku 6). V skupine placebo+MTX u 49,7 % pacientov

nedošlo k žiadnej rádiografickej progresii (zmena mTSS ≤0,5) v 52. týždni, v porovnaní s 70,3 %

v skupine Cimzia+MTX (p<0,001).

Tabuľka

6

Rádiografické zmeny v 52. týždni v štúdii C-EARLY

Placebo + MTX

N= 163

Priemer (SD)

Cimzia 200 mg + MTX

N = 528

Priemer (SD)

Cimzia 200 mg + MTX –

Placebo + MTX

Rozdiel*

mTSS

týždeň 52

1,8 (4,3)

0,2 (3,2)**

-0,978 (-1,005, -0,500)

Skóre erózie

týždeň 52

1,1 (3,0)

0,1 (2,1)**

-0,500 (-0,508, -0,366)

Skóre JSN

týždeň 52

0,7 (2,3)

0,1 (1,7)**

0,000 (0,000, 0,000)

Rádiografická zostava s lineárnou extrapoláciou.

* Hodges-Lehmannov bodový odhad posunu a 95 % asymptotický (Moses) interval spoľahlivosti.

**Cimzia+MTX vs. placebo+MTX p<0,001. p-hodnota bola odhadnutá z ANCOVA modelu

hodnotenia liečby, oblasti a času od diagnózy RA vo východiskovom stave (≤4 mesiace vs

>4 mesiace) ako faktory a hodnoty vo východiskovom stave ako kovariancia.

Odpoveď

fyzickej funkcie a následky týkajúce sa zdravia

U pacientov liečených Cimziou v RA-I a RA-II bolo už od 1. týždňa až do konca štúdií, v porovnaní

s placebom, hlásené významné zlepšenie fyzickej funkcie hodnotenej podľa dotazníka HAQ-DI

(Health Assessment Questionnaire – Disability Index) a únavy (vyčerpanosti) hlásenej podľa škály

FAS (Fatigue Assessment Scale). V obidvoch klinických štúdiách hlásili pacienti liečení Cimziou

významne väčšie zlepšenia v SF-36 súhrnov fyzickej a duševnej zložky (Physical and Mental

Component Summaries) a v skóre všetkých domén. Zlepšenia fyzickej funkcie a HRQoL pretrvávali

v priebehu 2 rokov v nezaslepenej predĺženej štúdii RA-I. Pacienti liečení Cimziou hlásili, v porovnaní

s placebom, štatisticky významné zlepšenia v prieskume produktivity práce (Work Productivity

Survey).

V štúdii C-EARLY pacienti liečení kombináciou Cimzia+MTX hlásili významné zlepšenie bolesti

v 52. týždni v porovnaní s kombináciou placebo+MTX, hodnotenej pomocou Hodnotenia artritickej

bolesti pacientom (Patient Assessment of Arthritis Pain = PAAP) - 48,5 vs - 44,0 (priemer najmenších

štvorcov) (p<0,05).

Klinická štúdia DoseFlex

Účinnosť a bezpečnosť 2 dávkovacích režimov Cimzie (200 mg každé 2 týždne a 400 mg

každé 4 týždne) oproti placebu sa hodnotili v 18-týždňovej, nezaslepenej, predrandomizačnej

a 16-týždňovej randomizovanej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii

u dospelých pacientov s aktívnou reumatoidnou artritídou diagnostikovanou podľa ACR kritérií, ktorí

nemali dostatočnú odpoveď na MTX.

Pacienti dostávali nárazové dávky 400 mg Cimzie v 0., 2. a 4. týždni, po ktorých nasledovala

dávka 200 mg Cimzie každé 2 týždne počas začiatočného nezaslepeného obdobia. Respondéri

(ACR 20 dosiahnuté) v 16. týždni boli randomizovaní v 18. týždni na Cimziu v dávke 200 mg

každé 2 týždne, Cimziu v dávke 400 mg každé 4 týždne alebo placebo v kombinácii s MTX počas

ďalších 16 týždňov (celková dĺžka štúdie: 34 týždňov). Tieto 3 skupiny boli dobre vyvážené čo sa týka

klinickej odpovede po aktívnej vstupnej fáze (ACR 20: 83-84 % v 18. týždni).

Primárnym koncovým ukazovateľom štúdie bola miera ACR 20 respondérov v 34. týždni. Výsledky v

v 34. týždni sú uvedené v tabuľke 7. Obidva dávkovacie režimy Cimzie preukázali pretrvávajúcu

klinickú odpoveď a boli štatisticky významné v porovnaní s placebom v 34. týždni. Koncový

ukazovateľ ACR 20 sa dosiahol pre oba režimy Cimzie, 200 mg každé 2 týždne a 400 mg

každé 4 týždne.

Tabuľka

7

ACR

odpoveď

v klinickej štúdii DoseFlex v 34. týždni

Liečebný

režim v 0.

až 16. týždni

Cimzia 400 mg + MTX v 0., 2. a 4. týždni, po ktorých

nasledovala Cimzia v dávke 200 mg + MTX každé 2 týždne

Randomizovaný, dvojito-

zaslepený

liečebný

režim v 18.

až 34. týždni

Placebo + MTX

N=69

Cimzia

200 mg + MTX

každé 2 týždne

N=70

Cimzia

400 mg + MTX

každé 4 týždne

N=69

ACR 20

p-hodnota*

45 %

67 %

0,009

65 %

0,017

ACR 50

p-hodnota*

30 %

50 %

0,020

52 %

0,010

ACR 70

p-hodnota*

16 %

30 %

0,052

38 %

0,005

N/A: neaplikovateľné

* p-hodnoty Waldovho testu pre porovnania Cimzie v dávke 200 mg oproti placebu a Cimzie

v dávke 400 mg oproti placebu sú odhadované na základe logistickej regresie s faktormi pre liečbu.

Axiálna spondylartritída (subpopulácie s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu a s

ankylozujúcou spondylitídou)

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené v jednej multicentrickej, randomizovanej, dvojito

zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii (AS001) u 325 pacientov vo veku ≥ 18 rokov s aktívnou

axiálnou spondylartritídou s nástupom v dospelosti trvajúcou najmenej 3 mesiace definovanou

klasifikačnými kritériami spoločnosti ASAS (Assessment of Spondyloarthritis International Society).

Celková populácia s axiálnou spondylartritídou zahŕňala subpopulácie s rádiografickým dôkazom

ankylozujúcej spondylitídy (AS) (známej aj ako rádiograficky potvrdená axiálna spondylartritída) a

bez neho (axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu; [nr-axSpA]). Pacienti mali aktívne

ochorenie definované indexom aktivity ochorenia ankylozujúcej spondylitídy (Bath Ankylosing

Spondylitis Disease Activity Index - BASDAI) ≥ 4, bolesť chrbtice ≥ 4 na číselnej stupnici NRS

(Numerical Rating Scale) s rozsahom 0 až 10 a zvýšené CRP alebo súčasný dôkaz sakroilitídy pri

vyšetrení magnetickou rezonanciou (MR). Pacienti museli mať prejavy neznášanlivosti alebo museli

mať nedostatočnú odpoveď aspoň na jedno NSA. Celkovo 16 % pacientov malo v anamnéze liečbu

antagonistom TBF. Pacienti boli liečení nárazovou dávkou Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni (u oboch

liečebných skupín) alebo placebom, po ktorom nasledovala dávka Cimzie buď 200 mg každé 2 týždne

alebo 400 mg každé 4 týždne alebo placebo. 87,7 % pacientov dostávalo súčasne NSA. Primárnym

výsledným ukazovateľom účinnosti bola miera odpovede ASAS20 v 12. týždni.

Po 24 týždňovej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej fáze štúdie nasledovala 24 týždňová

zaslepená fáza a 156 týždňová otvorená fáza. Maximálna dĺžka trvania štúdie bola 204 týždňov. Všetci

pacienti dostávali Cimziu ako v zaslepenej fáze, tak aj v následnej otvorenej fáze.

Celkom 199 účastníkov klinického skúšania (61,2 % z randomizovaných účastníkov) ukončilo štúdiu

do týždňa 204.

Kľúčové

výsledky

účinnosti

V klinickej štúdii AS001 dosiahlo ASAS20 odpoveď v 12. týždni 58 % pacientov liečených Cimziou

v dávke 200 mg každé 2 týždne a 64 % pacientov liečených Cimziou v dávke 400 mg každé 4 týždne

v porovnaní s 38 % pacientmi užívajúcimi placebo (p < 0,01). V celkovej populácii bol podiel

ASAS20 respondérov klinicky významný a významne vyšší pre liečebnú skupinu s Cimziou v

dávke 200 mg každé 2 týždne a s Cimziou 400 mg každé 4 týždne v porovnaní s placebovou skupinou

pri každej kontrole od 1. týždňa až do 24. týždňa (p ≤ 0,001 pri každej kontrole). V 12. týždni

a 24. týždni bolo percento osôb s ASAS40 odpoveďou vyššie v skupinách liečených Cimziou v

porovnaní s placebom.

Podobné výsledky sa dosiahli u oboch subpopulácií s ankylozujúcou spondylitídou a s axiálnou

spondylartritídou bez rádiografického dôkazu. U žien neboli ASAS20 odpovede štatisticky významne

odlišné od placeba až do časového bodu po 12. týždni.

Zlepšenie ASAS 5/6, čiastočná remisia a BASDAI-50 boli štatisticky významné v 12. týždni

a v 24. týždni a pretrvávali až do 48. týždňa v celkovej populácii rovnako ako v subpopuláciách.

Kľúčové výsledky účinnosti z klinickej štúdie AS001 sú uvedené v tabuľke 8.

U pacientov, ktorí zostali v štúdii, sa zlepšenie vo všetkých vyššie uvedených kľúčových výsledkoch

účinnosti zachovalo do týždňa 204 v celkovej populácii, rovnako ako v subpopuláciách.

Tabuľka

8

Kľúčové

výsledky

účinnosti

v klinickej štúdii AS001 (percento pacientov)

Parametre

Ankylozujúca

spondylitída

Axiálna

spondylartritída bez

rádiografického

dôkazu

Axiálna

spondylartritída

Celková populácia

Placebo

N=57

Cimzia

všetky

režimy

dávkovania

N=121

Placebo

N=50

Cimzia

všetky

režimy

dávkovania

N=97

Placebo

N=107

Cimzia

všetky

režimy

dávkovania

N=218

ASAS20

(b,c)

12. týždeň

24. týždeň

60%*

69%**

61%*

68%**

61%**

68%**

ASAS40

(c,d)

12. týždeň

24. týždeň

45%**

53%**

47%**

51%**

46%**

52%**

ASAS 5/6

(c,d)

12. týždeň

24. týždeň

42%**

40%**

44%**

45%**

43%**

42%**

Čiastočná

remisia

(c,d)

12. týždeň

24. týždeň

20%**

28%**

29%**

33%**

24%**

30%**

BASDAI 50

(c,d)

12. týždeň

24. týždeň

41%**

49%**

49%**

57%**

45%**

52%**

Cimzia všetky režimy dávkovania = údaje pre Cimziu v dávke 200 mg podávanej

každé 2 týždne, ktorej predchádzala nárazová dávka 400 mg v 0., 2. a 4. týždni plus

Cimzia 400 mg podávaná každé 4 týždne, ktorej predchádzala nárazová dávka 400 mg v 0., 2.

a 4. týždni

Výsledky sú z randomizovaného súboru

p-hodnoty Waldovho testu sú uvedené na porovnanie terapií použitím logistickej regresie

s faktormi pre liečbu a oblasť.

Kompletný analyzovaný súbor

NA = nie je k dispozícii

p ≤ 0,05, Cimzia oproti placebu

p < 0,001, Cimzia oproti placebu

Mobilita chrbtice

Mobilita chrbtice sa hodnotila v dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej fáze pomocou BASMI

v niekoľkých časových bodoch, vrátane východiskového stavu, v 12. týždni a v 24. týždni. Klinicky

významné a štatisticky významné rozdiely u pacientov liečených Cimziou v porovnaní s pacientmi

liečenými placebom sa preukázali pri každej kontrole od východiskového stavu. Rozdiel od placeba

má tendenciu byť väčší u subpopulácie nr-axSpA ako u AS, čo môže byť dôsledkom menšieho

chronického štrukturálneho poškodenia u pacientov s nr-axSpA.

Zlepšenie lineárneho skóre BASMI dosiahnuté v 24. týždni sa u pacientov, ktorí zostali v štúdii,

udržalo až do týždňa 204.

Odpoveď

fyzickej funkcie a následky týkajúce sa zdravia

V klinickej štúdii AS001 hlásili pacienti liečení Cimziou významné zlepšenie fyzickej funkcie

hodnotené pomocou BASFI a zlepšenie bolesti hodnotené NRS stupnicou celkovej a nočnej bolesti

chrbtice v porovnaní s placebom. Pacienti liečení Cimziou hlásili významné zlepšenie únavy

(vyčerpanosti) hlásené pomocou položky BASDAI pre únavu a významné zlepšenie kvality života

súvisiacej so zdravím merané dotazníkom Kvality života pri ankylozujúcej spondylitíde (ASQoL) a

zlepšenie v SF-36 súhrnov fyzickej a duševnej zložky (Physical and Mental Component Summaries) a

v skóre všetkých domén v porovnaní s placebom. Pacienti liečení Cimziou hlásili významné zlepšenie

produktivity v práci a v domácnosti súvisiacej s axiálnou spondylartritídou, ktoré bolo hlásené v

prieskume produktivity práce v porovnaní s placebom.

U pacientov, ktorí zostali v štúdii, bolo zlepšenie všetkých vyššie uvedených výsledkov do značnej

miery zachované až do týždňa 204.

Inhibícia zápalu pri magnetickej rezonancii (MR)

V zobrazovacej subštúdii zahŕňajúcej 153 pacientov sa hodnotili prejavy zápalu hodnotené MR

v 12. týždni a boli vyjadrené ako zmena skóre SPARCC (Spondyloarthritis Research Consortium of

Canada) oproti východiskovému stavu pre krížovo-driekové kĺby a skóre ASspiMRI-a v berlínskej

modifikácii pre chrbticu. Významná inhibícia zápalových príznakov u krížovo-driekových kĺbov aj

chrbtice sa pozorovala u pacientov liečených Cimziou (všetky dávkové skupiny) v 12. týždni, a to

v celkovej populácii s axiálnou spondylartritídou, ako aj v subpopulácii s ankylozujúcou spondylitídou

a s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu.

U pacientov, ktorí zostali v štúdii a u ktorých boli k dispozícii východiskové hodnoty aj hodnoty

z týždňa 204, bola do značnej miery zachovaná inhibícia zápalových príznakov až do

týždňa 204 v krížovo-driekových kĺboch (n=72) aj chrbtici (n=82), a to v celkovej populácii s axiálnou

spondylartritídou, ako aj v subpopulácii s ankylozujúcou spondylitídou a s axiálnou spondylartritídou

bez rádiografického dôkazu.

Axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu (nr-axSpA)

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie sa hodnotila v 52-týždňovej, multicentrickej, randomizovanej, dvojito

zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii (AS0006) u 317 pacientov vo veku ≥ 18 rokov s axiálnou

spondylartritídou s prepuknutím v dospelosti a s bolesťou chrbta počas najmenej 12 mesiacov.

Pacienti museli spĺňať kritériá ASAS pre nr- axSpA (okrem rodinnej anamnézy a dobrej odpovede na

NSA) a mali objektívne prejavy zápalu podľa hladín C-reaktívneho proteínu (CRP) prevyšujúcich

hornú hranicu normálu (HHN) a/alebo sakroilitídu pri zobrazení magnetickou rezonanciou (MRI)

naznačujúce zápalové ochorenie [pozitívny výsledok CRP (> HHN) a/alebo pozitívny výsledok pri

MRI], ale bez definitívneho rádiografického potvrdenia štrukturálneho poškodenia sakroiliakálnych

kĺbov. Pacienti mali aktívne ochorenie definované BASDAI ≥ 4 a bolesť chrbtice ≥ 4 na číselnej

stupnici NRS s rozsahom 0 až 10. Pacienti museli mať prejavy neznášanlivosti alebo museli mať

nedostatočnú odpoveď aspoň na dve NSA. Pacienti boli liečení placebom alebo nárazovou dávkou

Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni, po ktorých nasledovala dávka 200 mg Cimzie každé 2 týždne.

Použitie a úprava dávok liekov štandardnej starostlivosti (napr. NSA, DMARD, kortikosteroidy,

analgetiká) boli povolené kedykoľvek. Primárnou premennou účinnosti bola odpoveď v 52. týždni

podľa skóre podstatného zmiernenia aktivity ochorenia ankylozujúcej spondylitídy (Ankylosing

Spondylitis Disease Activity Score major improvement, ASDAS-MI). Odpoveď podľa ASDAS-MI

bola definovaná ako pokles ASDAS (zmiernenie) o ≥ 2,0 oproti východiskovému stavu alebo

dosiahnutím najnižšieho možného skóre. Sekundárnym ukazovateľom bola hodnota ASAS 40.

Pri východiskovom stave malo vysokú aktivitu ochorenia (ASDAS ≥ 2,1; ≤ 3,5) 37 % pacientov v

skupine užívajúcej Cimziu a 41 % pacientov v skupine užívajúcej placebo a veľmi vysokú aktivitu

ochorenia (ASDAS > 3,5) malo v skupine užívajúcej Cimziu 62 % pacientov a v skupine užívajúcej

placebo 58 % pacientov.

Klinická

odpoveď

V štúdii AS0006 uskutočnenej u účastníkov bez rádiograficko potvrdených prejavov zápalu v SI

kĺboch sa potvrdil účinok, ktorý sa predtým preukázal u tejto podskupiny v štúdii AS001.

V 52. týždni odpoveď podľa ASDAS-MI dosiahol štatisticky významne vyšší podiel pacientov

liečených Cimziou v porovnaní s pacientmi liečenými placebom. Pacienti liečení Cimziou takisto

dosiahli zlepšenia oproti placebu vo viacerých komponentoch aktivity ochorenia axiálnej

spondylartritídy vrátane CRP. V 12. aj v 52. týždni boli odpovede ASAS 40 oproti placebu významne

vyššie. Kľúčové výsledky sú uvedené v tabuľke 9.

Tabuľka

9: Odpovede

podľa

ASDAS-MI a ASAS 40 v štúdii AS0006 (percento pacientov)

Parametre

Placebo

N = 158

Cimzia

a

200 mg

každé 2 týždne

N = 159

ASDAS-MI

52. týždeň

47 %*

ASAS 40

12. týždeň

52. týždeň

11 %

16 %

48 %*

57 %*

Cimzia podávaná každé 2 týždne po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2. a 4. týždni.

* p < 0,001

Všetky percentá vyjadrujú podiel pacientov, ktorí odpovedali v úplnom súbore analýz.

V 52. týždni 36,4 % pacientov dosiahlo ASDAS neaktívneho ochorenia (ASDAS < 1,3) v skupine

užívajúcej Cimziu oproti 11,8 % v skupine užívajúcej placebo.

V 52. týždni pacienti liečení Cimziou preukázali klinicky významné zlepšenia v MASES oproti

placebu (stredná hodnota LS zmeny oproti východiskovému stavu –2,4 v skupine užívajúcej Cimziu; –

0,2 v skupine užívajúcej placebo).

Psoriatická artritída

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie sa hodnotili v multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej,

placebom kontrolovanej klinickej štúdii (PsA001) u 409 pacientov vo veku ≥ 18 rokov s aktívnou

psoriatickou artritídou s nástupom v dospelosti trvajúcou najmenej 6 mesiacov definovanou

klasifikačnými kritériami pre psoriatickú artritídu (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis -

CASPAR). Pacienti mali ≥ 3 opuchnuté a bolestivé kĺby a zvýšené hodnoty markerov akútnej fázy.

Pacienti mali tiež aktívne psoriatické kožné lézie alebo zdokumentovanú psoriázu v anamnéze a

zlyhala u nich jedna alebo viac terapií DMARD. Predchádzajúca liečba jedným antagonistom TNF

bola povolená a 20 % pacientov bolo predtým liečených TNF-antagonistom. Pacienti dostávali

nárazovú dávku Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni (v oboch liečebných skupinách) alebo placebo, po

ktorej nasledovalo podávanie 200 mg Cimzie každé 2 týždne alebo 400 mg Cimzie každé 4 týždne

alebo placebo každé 2 týždne. 72,6 % pacientov súbežne užívalo NSA a 70,2 % konvenčné DMARD.

Štúdia mala dva primárne koncové ukazovatele: percento pacientov, ktorí dosiahli ACR 20 odpoveď

v 12. týždni a zmena modifikovaného skóre mTSS (Total Sharp Score) v 24. týždni od východiskovej

hodnoty. Účinnosť a bezpečnosť Cimzie u pacientov s PsA, u ktorých prevládali symptómy

sakroilitídy alebo axiálnej spondylartritídy, neboli analyzované samostatne.

Po 24 týždňovej dvojito zaslepenej, placebom kotrolovanej fáze štúdie nasledovala 24 týždňová

zaslepená fáza a 168 týždňová otvorená fáza. Maximálna dĺžka trvania štúdie bola 216 týždňov. Všetci

pacienti dostávali Cimziu ako v zaslepenej fáze, tak aj v následnej otvorenej fáze.

Celkom 264 účastníkov klinického skúšania (64,5 %) ukončilo štúdiu až v týždni 216.

ACR

odpoveď

Pacienti liečení Cimziou mali štatisticky významne vyššiu mieru ACR 20 odpovede v 12. týždni

a v 24. týždni v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo (p < 0,001). Percento

ACR 20 respondérov bolo klinicky významné v liečebných skupinách s Cimziou v dávke 200 mg

každé 2 týždne a s Cimziou v dávke 400 mg každé 4 týždne v porovnaní s placebovou skupinou pri

každej návšteve od začiatku až do 24. týždňa (nominálne p ≤ 0,001 pri každej návšteve). Pacienti

liečení Cimziou mali tiež významné zlepšenie miery odpovede ACR 50 a 70. V 12. a 24. týždni sa

u pacientov liečených Cimziou pozorovalo zlepšenie v parametroch periférnej aktivity psoriatickej

artritídy (napr. počet opuchnutých kĺbov, počet bolestivých/citlivých kĺbov, daktylitída a entezitída)

(nominálna p-hodnota p < 0,01).

Kľúčové výsledky účinnosti z klinickej štúdie PsA001 sú uvedené v tabuľke 10.

Tabuľka

10

Kľúčové

výsledky

účinnosti

v klinickej štúdii PsA001 (percento pacientov)

Odpoveď

Placebo

N=136

Cimzia

(a)

200 mg

každé 2 týždne

N=138

Cimzia

(b)

400 mg

každé 4 týždne

N=135

ACR20

12. týždeň

24. týždeň

24 %

24 %

58 %**

64 %**

52 %**

56 %**

ACR50

12. týždeň

24. týždeň

11 %

13 %

36 %**

44 %**

33 %**

40 %**

ACR70

12. týždeň

24. týždeň

25 %**

28 %**

13 %*

24 %**

Odpoveď

Placebo

N=86

Cimzia

(a)

200 mg

každé 2 týždne

N=90

Cimzia

(b)

400 mg

každé 4 týždne

N=76

PASI 75

12.

týždeň

24.

týždeň

48.

týždeň

14 %

15 %

47 %***

62 %***

67 %

47 %***

61 %***

62 %

(a)

Po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2. a 4. týždni sa Cimzia podávala každé 2 týždne

Po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2. a 4. týždni sa Cimzia podávala každé 4 týždne

U osôb s minimálne 3% psoriázy BSA na začiatku

p < 0,01, Cimzia oproti placebu

p < 0,001, Cimzia oproti placebu

p < 0,001 (nominálne), Cimzia oproti placebu

Výsledky sú z randomizovaného súboru. Rozdiel liečby: Cimzia 200 mg - placebo, Cimzia 400 mg -

placebo (a zodpovedajúci 95 % interval spoľahlivosti a p-hodnota) boli posudzované pomocou

štandardného obojstranného Waldovho testu asymptotických štandardných chýb. U pacientov, ktorí

prerušili liečbu alebo u nich chýbajú údaje, sa použil systém „Non-responder Imputation„ (NRI).

Spomedzi 273 pacientov, ktorí boli na začiatku randomizovaní na Cimziu v dávke 200 mg

každé 2 týždne a Cimziu v dávke 400 mg každé 4 týždne, zostalo na tejto liečbe 237 (86,8 %)

pacientov až do 48. týždňa. Zo 138 pacientov randomizovaných na Cimziu v dávke 200 mg

každé 2 týždne dosiahlo 92, 68 a 48 pacientov odpoveď ACR 20/50/70 v 48. týždni, v uvedenom

poradí. Zo 135 pacientov randomizovaných na Cimziu v dávke 400 mg každé 4 týždne

dosiahlo 89, 62 a 41 pacientov odpoveď ACR 20/50/70, v uvedenom poradí.

Medzi pacientmi, ktorí zostali v štúdii, sa miera odpovede ACR 20, 50 a 70 zachovala až do

týždňa 216. To platilo aj v prípade ďalších parametrov periférnej aktivity (napr. počet opuchnutých

kĺbov, počet bolestivých /citlivých kĺbov, daktylitída a entezitída).

Rádiografická

odpoveď

V klinickej štúdii PsA001 bola inhibícia progresie štrukturálneho poškodenia hodnotená rádiograficky

a vyjadrená ako zmena mTSS a jeho zložiek, skóre erózie (ES) a skóre zúženia kĺbovej štrbiny (JSN)

v 24. týždni v porovnaní s východiskovými hodnotami. Skóre mTSS bolo upravené pre psoriatickú

artritídu pridaním distálnych interfalangeálnych kĺbov ruky. Liečba Cimziou inhibovala rádiografickú

progresiu v porovnaní s liečbou placebom v 24. týždni meranú ako zmena celkového skóre mTSS (LS

priemerné [±SE] skóre oproti východiskovému stavu 0,28 [±0,07] v placebovej skupine v porovnaní

s 0,06 [±0,06] v skupine so všetkými dávkami Cimzie, p = 0,007). Inhibícia rádiografickej progresie sa

udržiavala pri liečbe Cimziou až do 48. týždňa v podskupine pacientov s vyšším rizikom

rádiografickej progresie (pacienti s východiskovým skóre mTSS > 6). U pacientov, ktorí sa zúčastnili

štúdie, sa inhibícia rádiografickej progresie naďalej udržala až do týždňa 216.

Odpoveď

fyzickej funkcie a následky týkajúce sa zdravia

V klinickej štúdii PsA001 hlásili pacienti liečení Cimziou významné zlepšenie fyzickej funkcie

hodnotenej podľa dotazníka HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire – Disability Index), bolesti

hodnotenej podľa Hodnotenia artritickej bolesti pacientom PAAP a únavy (vyčerpanosti), čo sa

preukázalo podľa Škály hodnotenia únavy (FAS - Fatigue Assessment Scale) v porovnaní s placebom.

Pacienti liečení Cimziou hlásili významné zlepšenie kvality života súvisiacej so zdravím merané

dotazníkom Kvality života pri psoriatickej artritíde (PsAQoL) a SF-36 fyzickej a duševnej zložky a

produktivity súvisiacej s psoriatickou artritídou v zamestnaní a v domácnosti hlásenej v v prieskume

produktivity práce v porovnaní s placebom. Zlepšenie vo všetkých vyššie uvedených výsledkoch

pretrvávalo až do týždňa 216.

Ložisková psoriáza

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené v dvoch placebom kontrolovaných skúšaniach

(CIMPASI-1 a CIMPASI-2) a v jednom placebom a účinnou látkou kontrolovanom skúšaní

(CIMPACT) u pacientov vo veku ≥18 rokov s mierne závažnou až závažnou chronickou ložiskovou

psoriázou po dobu najmenej 6 mesiacov. Pacienti dosiahli v indexe plochy a závažnosti psoriázy

(Psoriasis Area and Severity Index, PASI) skóre ≥12, postihnutú plochu telesného povrchu (body

surface area, BSA) ≥10 %, v celkovom hodnotení lekárom (Physician Global Assessment, PGA)

skóre ≥3 a potrebovali systémovú liečbu a/alebo fototerapiu a/alebo chemoterapiu. Pacienti, ktorí

„primárne“ neodpovedali na žiadnu predchádzajúcu liečbu biologikom (definované ako žiadna

odpoveď do prvých 12 týždňov od začatia liečby), boli vylúčení z klinických skúšaní v III. fáze

(CIMPASI-1, CIMPASI-2 a CIMPACT). Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené v porovnaní s

etanerceptom v skúšaní CIMPACT.

V skúšaní CIMPASI-1 a CIMPASI-2 pridruženými primárnymi ukazovateľmi účinnosti boli podiel

pacientov dosahujúcich PASI 75 a výsledok PGA „bez nálezov“ alebo „takmer bez nálezov“ (s

poklesom oproti východiskovej hodnote minimálne o 2 body) v 16. týždni. V skúšaní CIMPACT

primárnym ukazovateľom účinnosti bol podiel pacientov dosahujúcich PASI 75 v 12. týždni.

PASI75 a PGA v 16. týždni boli kľúčovými sekundárnymi ukazovateľmi. PASI 90 v 16. týždni bolo

kľúčovým sekundárnym ukazovateľom v všetkých 3 skúšaniach.

V skúšaní CIMPASI-1 bolo hodnotených 234 pacientov a v skúšaní CIMPASI-2 bolo

hodnotených 227 pacientov. V oboch skúšaniach boli pacienti randomizovaní pre užívanie placeba

alebo Cimzie 200 mg každé 2 týždne (po nárazovej dávke Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni) alebo

Cimzie 400 mg každé 2 týždne. V 16. týždni pacienti randomizovaní pre užívanie Cimzie, ktorí

dosiahli odpoveď PASI 50, pokračovali v užívaní Cimzie až po 48. týždeň so zachovaním rovnakej

randomizovanej dávky. Pacienti pôvodne randomizovaní pre užívanie placeba, ktorí v 16. týždni

dosiahli odpoveď PASI 50, ale nedosiahli odpoveď PASI 75, užívali Cimziu 200 mg každé 2 týždne (s

nárazovou dávkou Cimzie 400 mg v 16., 18. a 20. týždni). Pacienti s neadekvátnou odpoveďou v 16.

týždni (neodpovedajúci ako PASI 50) spĺňali podmienky pre užívanie Cimzie 400 mg každé 2 týždne

po 48. týždeň nezaslepeným spôsobom.

V skúšaní CIMPACT bolo hodnotených 559 pacientov. Pacienti boli randomizovaní pre užívanie

placeba alebo Cimzie 200 mg každé 2 týždne (po nárazovej dávke Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni)

alebo Cimzie 400 mg každé 2 týždne až po 16. týždeň, alebo pre užívanie 50 mg etanerceptu dvakrát

týždenne až po 12. týždeň. Pacienti pôvodne randomizovaní pre užívanie Cimzie, ktorí v 16. týždni

dosiahli odpoveď PASI 75, boli opätovne randomizovaní na základe ich pôvodnej dávkovacej schémy.

Pacienti užívajúci Cimziu 200 mg každé 2 týždne boli opätovne randomizovaní pre užívanie

Cimzie 200 mg každé 2 týždne, Cimzie 400 mg každé 4 týždne alebo pre užívanie placeba. Pacienti

užívajúci Cimziu 400 mg každé 2 týždne boli opätovne randomizovaní pre užívanie Cimzie 400 mg

každé 2 týždne, Cimzie 200 mg každé 2 týždne alebo pre užívanie placeba. Pacienti boli po 48. týždeň

hodnotení dvojito zaslepeným, placebom kontrolovaným spôsobom. Všetci pacienti, ktorí v 16. týždni

nedosiahli odpoveď PASI 75, vstúpili do únikového ramena a užívali Cimziu 400 mg každé 2 týždne.

Pacientmi boli prevažne muži (64 %) a belosi (94 %) s priemerným vekom 45,7 rokov

(od 18 do 80 rokov), pričom 7,2 % z nich bolo vo veku ≥ 65 rokov.

Z 850 pacientov randomizovaných pre užívanie placeba alebo Cimzie v týchto placebom

kontrolovaných skúšaniach 29 % pacientov bolo bez predchádzajúceho užívania systémovej liečby

psoriázy. Na liečbu psoriázy 47 % v minulosti užívalo fototerapiu alebo chemoterapiu a 30 % v

minulosti užívalo biologikum. Z 850 pacientov 14 % predtým užívalo aspoň jedného TNF-

antagonistu, 13 % predtým užívalo anti-IL-17 a 5 % predtým užívalo anti-IL 12/23. Osemnásť percent

pacientov hlásilo anamnézu psoriatickej artritídy pri východiskom stave. Stredná hodnota skóre PASI

vo východiskom stave bola 20 a pohybovala sa v rozmedzí od 12 do 69. Východiskové skóre PGA

bolo v rozmedzí od stredného (70 %) po závažné (30 %). Stredná hodnota východiskovej BSA

bola 25 % a pohybovala sa v rozmedzí od 10 % do 96 %.

Klinická

odpoveď

v 16. a 48. týždni

Kľúčové výsledky skúšania CIMPASI-1 a CIMPASI-2 sú uvedené v tabuľke 11.

Tabuľka

11: Klinická

odpoveď

v klinickom skúšaní CIMPASI-1 a CIMPASI-2 v 16. a 48. týždni

16.

týždeň

48.

týždeň

CIMPASI-1

Placebo

N = 51

Cimzia 200 mg

každé 2 týždne

N = 95

Cimzia 400 mg

každé 2 týždne

N = 88

Cimzia 200 mg

každé 2 týždne

N = 95

Cimzia 400 mg

každé 2 týždne

N = 88

PGA bez

nálezov alebo

takmer bez

nálezov

4,2 %

47,0 %*

57,9 %*

52,7 %

69,5 %

PASI 75

6,5 %

66,5 %*

75,8 %*

67,2 %

87,1%

PASI 90

0,4 %

35,8 %*

43,6 %*

42,8 %

60,2 %

CIMPASI-2

Placebo

N = 49

Cimzia 200 mg

každé 2 týždne

N = 91

Cimzia 400 mg

každé 2 týždne

N = 87

Cimzia 200 mg

každé 2 týždne

N = 91

Cimzia 400 mg

každé 2 týždne

N = 87

PGA bez

nálezov alebo

takmer bez

nálezov

2,0 %

66,8 %*

71,6 %*

72,6 %

66,6 %

PASI 75

11,6 %

81,4 %*

82,6 %*

78,7 %

81,3 %

PASI 90

4,5 %

52,6 %*

55,4 %*

59,6 %

62,0 %

Cimzia 200 mg podávaná každé 2 týždne po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2., 4. týždni.

Škála PGA s 5 kategóriami. Liečebný úspech „bez nálezov“ (0) alebo „takmer bez nálezov“ (1)

spočíval v neprítomnosti prejavov psoriázy alebo v normálnom až ružovom sfarbení lézií, v

neprítomnosti zhrubnutia plaku a v žiadnej alebo minimálnej tvorbe lupín v ložiskách.

* Cimzia v porovnaní s placebom: p <0,0001.

Miera odpovede a p-hodnota u PASI a PGA boli odhadnuté na základe modelu logistickej regresie, pri

ktorom chýbajúce údaje boli odvodené metódou započítavania násobku na základe metódy MCMC.

Účastníci, ktorí unikli alebo odstúpili (na základe nedosiahnutia odpovede PASI 50), boli liečení ako

neodpovedajúci účastníci v 48. týždni.

Výsledky pochádzajú zo súboru randomizovaných účastníkov.

Kľúčové výsledky skúšania CIMPACT sú uvedené v tabuľke 12.

Tabuľka

12: Klinická

odpoveď

v skúšaní CIMPACT v 12. a 16. týždni

12.

týždeň

16.

týždeň

Placebo

N = 57

Cimzia 200

každé 2 týžd

N = 165

Cimzia 400

každé 2 týžd

N = 167

Etanercept 5

0 mg

dvakrát

týždenne

N = 170

Placebo

N = 57

Cimzia 200

každé 2 týžd

N = 165

Cimzia 400

každé 2 týžd

N = 167

PASI 75

61,3 %*

66,7 %*

53,3 %

3,8 %

68,2 %*

74,7 %*

PASI 90

0,2 %

31,2 %*

34,0 %*

27,1 %

0,3 %

39,8 %*

49,1 %*

PGA bez

nálezov alebo

takmer bez

nálezov

1,9 %

39,8 %**

50,3 %*

39,2 %

3,4 %

48,3 %*

58,4 %*

Cimzia 200 mg podávaná každé 2 týždne po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2., 4. týždni.

Škála PGA s 5 kategóriami. Liečebný úspech „bez nálezov“ (0) alebo „takmer bez nálezov“ (1)

spočíval v neprítomnosti prejavov psoriázy alebo v normálnom až ružovom sfarbení lézií, v

neprítomnosti zhrubnutia plaku a v žiadnej alebo minimálnej tvorbe lupín v ložiskách.

* Cimzia v porovnaní s placebom: p <0,0001.

Pri dávkovacej schéme Cimzia 200 mg každé 2 týždne sa preukázala neinferiórnosť oproti 50 mg

etanerceptu dvakrát týždenne (rozdiel pri porovnaní etanerceptu a Cimzie 200 mg každé 2 týždne

bol 8,0 %; 95 % CI -2,9; 18,9; na základe vopred špecifikovaného 10 % rozpätia neinferiórnosti).

§§ Pri Cimzii 400 mg každé 2 týždne sa oproti 50 mg etanerceptu dvakrát týždenne preukázala

nadradenosť (p < 0,05)

** Cimzia v porovnaní s placebom p <0,001. Miery odpovede a p-hodnoty na základe modelu

logistickej regresie. Chýbajúce údaje boli odvodené metódou započítavania násobku na základe

metódy MCMC. Výsledky pochádzajú zo súboru randomizovaných účastníkov.

Vo všetkých 3 skúšaniach bola miera odpovede so skóre PASI 75 výrazne vyššia u Cimzie než u

placeba od 4. týždňa.

Obidve dávky Cimzie preukázali oproti placebu účinnosť bez ohľadu na vek, pohlavie, telesnú

hmotnosť, BMI, dĺžku trvania psoriázy, predchádzajúcu systémovú liečbu a predchádzajúcu liečbu

biologikami.

Udržiavanie odpovede

Na základe integrovanej analýzy skúšania CIMPASI-1 a CIMPASI-2 bola miera udržateľnej odpovede

v 48. týždni 98,0 % u pacientov, ktorí odpovedali v skóre PASI 75 v 16. týždni a užívali

Cimziu 400 mg každé 2 týždne, a 87,5 % u rovnako odpovedajúcich pacientov, ktorí užívali

Cimziu 200 mg každý druhý týždeň. U pacientov s PGA bez nálezov alebo takmer bez nálezov v 16.

týždni bola miera udržateľnej odpovede v 48. týždni 85,9 % u tých, ktorí užívali Cimziu 400 mg

každé 2 týždne, a 84,3 % u tých, ktorí užívali Cimziu 200 mg každé 2 týždne. Miery odpovede

vychádzali z modelu logistickej regresie, pri ktorom chýbajúce údaje boli odvodené metódou

započítavania násobku (metóda MCMC).

V skúšaní CIMPACT u odpovedajúcich účastníkov v skóre PASI 75 v 16. týždni, ktorí užívali

Cimziu 400 mg každé 2 týždne a boli opätovne randomizovaní pre užívanie Cimzie 400 mg

každé 2 týždne, Cimzie 200 mg každé 2 týždne alebo placeba, bolo vyššie percento odpovedajúcich

účastníkov v skóre PASI 75 v 48. týždni v skupinách užívajúcich Cimziu než v skupine užívajúcej

placebo (98,0 %, 80,0 % a 36,0 % v príslušnom poradí). U odpovedajúcich účastníkov v skóre

PASI75 v 16. týždni, ktorí užívali Cimziu 200 mg každé 2 týždne a boli opätovne randomizovaní pre

užívanie Cimzie 400 mg každé 4 týždne, Cimzie 200 mg každé 2 týždne alebo placeba, bolo takisto

vyššie percento odpovedajúcich účastníkov v skóre PASI 75 v 48. týždni v skupinách užívajúcich

Cimziu než v skupine užívajúcej placebo (88,6 %, 79,5 % a 45,5 % v príslušnom poradí). Pri

chýbajúcich údajoch sa uplatnilo odvodenie týkajúce sa neodpovedajúcich účastníkov.

Kvalita života/Výsledky hlásené pacientmi

V Indexe dermatologickej kvality života (Dermatology Life Quality Index, DLQI) sa preukázali

štatisticky významné zlepšenia v 16. týždni (CIMPASI-1 a CIMPASI-2) oproti východiskového stavu

pri porovnaní s placebom. Stredné hodnoty poklesov (zlepšenia) skóre v DLQI oproti

východiskovému stavu boli v rozmedzí od –8,9 do –11,1 pri Cimzii 200 mg každé 2 týždne, od –

9,6 do –10,0 pri Cimzii 400 mg každé 2 týždne, oproti rozmedziu od –2,9 do –3,3 pri placebe v 16.

týždni.

Okrem toho v 16. týždni liečba Cimziou súvisela s vyšším podielom pacientov, ktorí dosiahli v DLQI

skóre 0 alebo 1 (Cimzia 400 mg každé 2 týždne, 45,5 % a 50,6 % v príslušnom poradí; Cimzia 200 mg

každé 2 týždne, 47,4 % a 46,2 % v príslušnom poradí, oproti placebu, 5,9 % a 8,2 % v príslušnom

poradí).

Pacienti liečení Cimziou hlásili oproti placebu väčšie zlepšenia podľa stupnice na hodnotenie

nemocničnej úzkosti a depresie (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS-D).

Zlepšenia všetkých už spomínaných výsledkov sa udržali po 48. týždeň.

Imunogenicita

Reumatoidná artritída

Celkový podiel pacientov s detekovateľnými protilátkami proti Cimzii pri aspoň 1 príležitosti

bol 9,6 % v placebom kontrolovaných RA štúdiách. Približne u jednej tretiny pacientov s pozitívnymi

protilátkami boli zistené in vitro neutralizujúce protilátky. U pacientov liečených súbežne s

imunosupresívami (MTX) sa protilátky tvorili v menšej miere ako u pacientov, ktorí na začiatku

neužívali imunosupresíva. Tvorba protilátok bola spojená s nižšou plazmatickou koncentráciou lieku a

u niektorých pacientov s nižšou účinnosťou.

V 2 dlhodobých (až 5 rokov expozície) otvorených štúdiách celkový podiel pacientov

s detekovateľnými protilátkami proti Cimzii pri aspoň jednej príležitosti bol 13 % (8,4 % z celkového

počtu pacientov malo prechodnú tvorbu protilátok a ďalších 4,7 % pacientov malo trvalú tvorbu

protilátok). Celkové percento pacientov, ktorí boli pozitívni na tvorbu protilátok a mali trvale zníženú

plazmatickú koncentráciu lieku, bolo odhadované na 9,1 %. Podobne, ako v placebom kontrolovaných

štúdiách, bola tvorba protilátok u niektorých pacientov spojená s nižšou účinnosťou.

Farmakodynamický model založený na údajoch z III. fázy klinickej štúdie predpokladá, že približne

u 15 % pacientov sa pri odporúčanom dávkovaní (200 mg každé 2 týždne po začiatočnej dávke), bez

súbežnej liečby s MTX, vyvinú protilátky v priebehu 6 mesiacov. Tento počet sa znižuje so

zvyšujúcimi sa dávkami súbežnej liečby s MTX. Tieto údaje sú primerane v súlade s pozorovanými

údajmi.

Axiálna spondylartritída

Celkové percento pacientov s protilátkami proti Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti až

do 24. týždňa bolo 4,4 % vo fáze III placebom kontrolovanej štúdie AS001 u pacientov s axiálnou

spondylartritídou (subpopulácie s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu a s

ankylozujúcou spondylitídou). Tvorba protilátok bola spojená so zníženou plazmatickou

koncentráciou liečiva.

V priebehu celej štúdie (až počas 192 týždňov) bolo celkové percento pacientov s protilátkami proti

Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti 9,6 % (4,8 % malo prechodnú tvorbu protilátok,

ďalších 4,8 % malo pretrvávajúcu tvorbu protilátok proti Cimzii). Celkové percento pacientov, ktorí

mali pozitívne protilátky s pretrvávajúcou zníženou plazmatickou koncentráciou liečiva sa odhadovalo

na 6,8 %.

Psoriatická artritída

Celkové percento pacientov s protilátkami proti Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti až

do 24. týždňa bolo 11,7 % vo fáze III placebom kontrolovanej štúdie u pacientov s psoriatickou

artritídou. Tvorba protilátok bola spojená so zníženou plazmatickou koncentráciou liečiva.

V priebehu celej štúdie (až do 4 rokov expozície) bolo celkové percento pacientov s protilátkami proti

Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti 17,3 % (8,7 % malo prechodnú tvorbu

protilátok, ďalších 8,7 % malo pretrvávajúcu tvorbu protilátok proti Cimzii). Celkové percento

pacientov, ktorí mali pozitívne protilátky s pretrvávajúcou zníženou plazmatickou koncentráciou

liečiva sa odhadovalo

na 11,5 %.

Ložisková psoriáza

V III. fáze placebom kontrolovaných skúšaní percento pacientov s prítomnými protilátkami proti

Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti počas liečby po 48. týždeň bolo 8,3 % (22/265) pri

Cimzii 400 mg každé 2 týždne a 19,2 % (54/281) pri Cimzii 200 mg každé 2 týždne. V skúšaní

CIMPASI-1 a CIMPASI-2 sa u šesťdesiatich pacientov zistili protilátky, pričom u 27 z nich sa

hodnotili neutralizujúce protilátky s pozitívnym výsledkom. Prítomnosť protilátok súvisela so

zníženou plazmatickou koncentráciou liečiva a u niektorých pacientov so zníženou účinnosťou.

Všetky indikácie

Vyššie uvedené údaje vyjadrujú podiel pacientov, u ktorých bola vyšetrením ELISA stanovená

prítomnosť protilátok proti Cimzii a do veľkej miery závisia od senzitivity a špecificity tohto

vyšetrenia.

Okrem toho môže byť pozorovaný výskyt protilátok v hodnotení ovplyvnený viacerými faktormi,

vrátane manipulácie so vzorkou, načasovania odberu vzorky, súbežne podávaných liekov a základného

ochorenia. Z týchto dôvodov nie je vhodné porovnávať výskyt protilátok proti Cimzii s výskytom

protilátok proti iným antagonistom TNF.

Axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu

V placebom kontrolovanom skúšaní u pacientov s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického

dôkazu bola v analýze, ktorá bola citlivejšia a voči liekom tolerantnejšia ako predchádzajúci test,

pozorovaná celková 97 % (248/255 pacientov) incidencia pacientov, ktorí mali protilátky proti

certolizumab pegolu po najviac 52 týždňoch liečby. So znížením plazmatických hladín certolizumab

pegolu boli spojené iba najvyššie titre, nebol však pozorovaný žiaden vplyv na účinnosť.

Približne 22 % (54/248) pacientov, ktorí mali kedykoľvek protilátky proti certolizumab pegolu, mali

protilátky, ktoré boli klasifikované ako neutralizačné.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Plazmatické koncentrácie certolizumab pegolu boli značne úmerné dávke. Farmakokinetika

pozorovaná u pacientov s reumatoidnou artritídou a psoriázou zodpovedala farmakokinetike

pozorovanej u zdravých jedincov.

Absorpcia

Po subkutánnom podaní sa maximálne plazmatické koncentrácie certolizumab pegolu dosiahli v

rozmedzí 54 a 171 hodín od podania injekcie. Biologická dostupnosť (F) certolizumab pegolu po

subkutánnom podaní, v porovnaní s intravenóznym podaním, je približne 80 % (rozmedzie 76 %

až 88%).

Distribúcia

Vo farmakokinetickej analýze populácie pacientov s reumatoidnou artritídou bol zdanlivý distribučný

objem (V/F) odhadovaný na 8,01 l a 4,71 l vo farmakokinetickej analýze populácie pacientov s

ložiskovou psoriázou.

Biotransformácia a eliminácia

PEGyláciou, kovalentnou väzbou PEG polymérov na peptidy, sa odďaľuje eliminácia týchto látok z

krvného obehu viacerými mechanizmami, vrátane zníženého renálneho klírensu, zníženej proteolýzy

a zníženej imunogenicity. Certolizumab pegol je preto Fab' fragmentom protilátky konjugovanej

s PEG, aby predĺžil terminálny plazmatický eliminačný polčas Fab' fragmentu na hodnotu

porovnateľnú s kompletnou molekulou protilátky. Polčas terminálnej eliminačnej fázy (t

) bol pre

všetky testované dávky približne 14 dní.

Klírens po subkutánnom podaní bol odhadovaný na 21,0 ml/h vo farmakokinetickej analýze populácie

s reumatoidnou artritídou, s interindividuálnou variabilitou 30,8 % (CV) a intraindividuálnou

variabilitou 22,0 %. Pri hodnotení predchádzajúcou metódou ELISA prítomnosť protilátok proti

certolizumab pegolu viedla k približne trojnásobnému nárastu klírensu. V porovnaní s osobou

s hmotnosťou 70 kg je klírens o 29 % nižší u individuálnych pacientov s RA vážiacich 40 kg a o 38 %

vyšší u pacientov vážiacich 120 kg. Klírens po subkutánnom podaní u pacientov s ložiskovou

psoriázou bol 14 ml/h s intraindividuálnou variabilitou 22,2 % (CV).

Fab' fragment sa skladá z bielkovinových zložiek a predpokladá sa, že je odbúravaný na peptidy

a aminokyseliny proteolýzou. Dekonjugovaná PEG zložka sa rýchlo eliminuje z plazmy a vylučuje sa

renálne v neznámej miere.

Osobitné populácie

Porucha funkcie

obličiek

Neboli vykonané špecifické klinické štúdie, ktoré by hodnotili účinok poruchy funkcie obličiek na

farmakokinetiku certolizumab pegolu alebo jeho PEG frakcie. Farmakokinetická analýza populácie

pacientov s ľahkou poruchou renálnej funkcie nepreukázala žiadny vplyv klírensu kreatinínu. Na to,

aby bolo možné odporučiť dávkovanie pri stredne ťažkej a ťažkej poruche funkcie obličiek, nie je

dostatok informácií. Predpokladá sa, že farmakokinetika PEG frakcie certolizumab pegolu závisí od

funkcie obličiek, avšak u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa nehodnotila.

Porucha funkcie

pečene

Neboli vykonané špecifické klinické štúdie, ktoré by hodnotili vplyv poruchy funkcie pečene na

farmakokinetiku certolizumab pegolu.

Starší pacienti

(≥

65 rokov)

Neboli vykonané špecifické klinické štúdie u starších pacientov. Avšak vo farmakokinetickej analýze

populácie pacientov s reumatoidnou artritídou sa nepozoroval žiadny vplyv veku, 78 pacientov

(13,2 % populácie) bolo vo veku 65 rokov alebo viac, pričom najstarší pacient mal 83 rokov. Vo

farmakokinetickej analýze populácie nebol pozorovaný žiaden vplyv veku u dospelých pacientov s

ložiskovou psoriázou.

Pohlavie

Pohlavie nemalo žiadny vplyv na farmakokinetiku certolizumab pegolu. Pretože sa klírens znižuje so

znižujúcou sa telesnou hmotnosťou, ženy zvyčajne môžu dosiahnuť o niečo vyššiu systémovú

expozíciu certolizumab pegolu.

Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Na základe údajov z II. a III. fázy klinického skúšania u pacientov s reumatoidnou artritídou bol

stanovený vzťah expozícia – odpoveď populácie medzi priemernou plazmatickou koncentráciou

certolizumab pegolu počas dávkovacieho intervalu (C

) a účinnosťou (definícia ACR 20 odpovede).

Charakteristická C

, ktorá tvorí polovicu maximálnej pravdepodobnosti odpovede ACR 20 (EC50),

bola 17 µg/ml (95 % CI: 10-23 µg/ml). Podobne, na základe údajov z III. fázy klinického skúšania u

pacientov so psoriázou bol stanovený vzťah expozícia – odpoveď populácie medzi plazmatickou

koncentráciou certolizumab pegolu a PASI s EC90 s hodnotou 11,1 µg/ml.

5.3

Predklinické údaje o

bezpečnosti

Pivotné predklinické štúdie bezpečnosti boli vykonané u opíc Cynomolgus. U potkanov a opíc sa, pri

dávkach vyšších ako sú dávky u ľudí, histopatologicky zistila celulárna vakuolizácia prítomná najmä v

makrofágoch viacerých orgánov (v lymfatických uzlinách, v miestach vpichu, v slezine, nadobličkách,

maternici, cervixe, cievovkovej spleti mozgu a v epitelových bunkách cievovkovej spleti). Je

pravdepodobné, že tento nález bol spôsobený bunkovým vychytávaním PEG komponentu. In vitro

funkčné štúdie ľudských vakuolizovaných makrofágov naznačili, že všetky skúmané funkcie zostali

zachované. Štúdie s potkanmi naznačili, že > 90 % podaného PEG sa eliminovalo počas 3 mesiacov

po jednorazovej dávke, pričom hlavnou cestou exkrécie bolo vylúčenie močom.

Certolizumab pegol nereaguje skrížene s TNF hlodavcov. Preto boli reprodukčné toxikologické štúdie

vykonané s homologickou skupinou rozpoznávajúcou TNF potkanov. Význam týchto údajov pri

hodnotení rizika u ľudí môže byť obmedzený. Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky na zdravie

matiek alebo fertilitu samíc, embryo-fetálne, peri- a postnatálne reprodukčné indexy u potkanov,

ktorým bol po pretrvávajúcej supresii TNFα podávaný PEGylovaný Fab' fragment anti-rat TNFα

(cTN3 PF). U samcov potkanov bola pozorovaná znížená motilita spermií a tendencia k poklesu počtu

spermií.

Štúdie distribúcie preukázali, že prestup cTN3 PF placentou a materským mliekom do cirkulácie plodu

a novorodenca je zanedbateľný. Certolizumab pegol sa neviaže na ľudský neonatálny Fc receptor

(FcRn). Údaje z modelu ľudského placentárneho transferu s uzatvoreným okruhom ex vivo naznačujú

nízky alebo zanedbateľný transfer do fetálneho kompartmentu. Okrem toho experimenty

s transcytózou sprostredkovanou FcRn v bunkách transfektovaných ľudským FcRn poukázali na

zanedbateľný transfer (pozri časť 4.6).

V predklinických štúdiách sa nepreukázali žiadne mutagénne ani klastogénne účinky. Štúdie na

karcinogenicitu sa neuskutočnili s certolizumab pegolom.

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

octan sodný

chlorid sodný

voda na injekciu

6.2

Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3

Čas

použiteľnosti

2 roky.

Čas použiteľnosti pri uchovávaní pri izbovej teplote do 25 °C, takisto pozri časť 6.4.

6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2

C - 8

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Naplnené perá možno jednorazovo uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) po dobu

maximálne 10 dní chránené pred svetlom. Po uplynutí tejto doby naplnené perá musia

byť

použité

alebo zlikvidované.

6.5

Druh obalu a obsah balenia

Jednomililitrové naplnené pero (AutoClicks) obsahujúce naplnenú injekčnú striekačku (zo skla typu I)

s plunžerovým uzáverom (z bromobutylovej gumy), s obsahom 200 mg certolizumab pegolu.

Ochranný kryt ihly je zo styrén-butadiénovej gumy, ktorá obsahuje derivát latexu z prírodného

kaučuku (pozri časť 4.4).

Veľkosť balenia: 2 naplnené perá a 2 liehové tampóny.

Multibalenie obsahujúce 6 (3 balenia po 2) naplnených pier a 6 (3 balenia po 2) liehových tampónov.

Multibalenie obsahujúce 10 (5 balení po 2) naplnených pier a 10 (5 balení po 2) liehových tampónov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Obsiahle pokyny na prípravu a podanie Cimzie v naplnenom pere sú uvedené v písomnej informácii

pre používateľa.

Tento liek je len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku sa má

zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.

DRŽITEĽ

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brusel

Belgicko

8.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/005

EU/1/09/544/006

EU/1/09/544/007

9.

DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/

PREDĹŽENIA

REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 1. október 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 16. máj 2014

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

{MM/RRRR}

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky:

http://www.ema.europa.eu.

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v náplni do dávkovacieho zariadenia

2.

KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Každá náplň do dávkovacieho zariadenia obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

Certolizumab pegol je Fab' fragment rekombinantnej, humanizovanej protilátky proti tumor

nekrotizujúcemu faktoru alfa (TNFα) získaný z Escherichia coli a konjugovaný s polyetylénglykolom

(PEG).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.

3.

LIEKOVÁ FORMA

Injekčný roztok (injekcia).

Číry až opalizujúci, bezfarebný až žltý roztok. pH roztoku je približne 4,7.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikácie

Reumatoidná artritída

Cimzia, v kombinácii s metotrexátom (MTX), je indikovaná na:

liečbu stredne závažnej až závažnej aktívnej reumatoidnej artritídy (RA) u dospelých pacientov,

keď je odpoveď na antireumatiká modifikujúce ochorenie (DMARD –Disease-Modifying

Antirheumatic Drugs), vrátane MTX, nedostatočná. Cimzia sa môže podávať v monoterapii

v prípade intolerancie MTX, alebo keď pokračovanie v liečbe MTX nie je vhodné.

liečbu závažnej, aktívnej a progresívnej formy RA u dospelých, doteraz neliečených MTX alebo

inými DMARD.

Preukázalo sa, že Cimzia znižuje mieru progresie poškodenia kĺbov meranú röntgenologicky

a zlepšuje fyzickú funkciu, keď sa podáva v kombinácii s MTX.

Axiálna spondylartritída

Cimzia je indikovaná na liečbu dospelých pacientov so závažnou aktívnou axiálnou spondylartritídou,

ktorú tvorí:

Ankylozujúca spondylitída (AS) (známa aj ako rádiograficky potvrdená axiálna spondylartritída)

Dospelí pacienti so závažnou aktívnou ankylozujúcou spondylitídou, u ktorých nedošlo k primeranej

odpovedi na nesteroidné antiflogistiká (NSA) alebo ktorí ich netolerujú.

Axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu AS (známa aj ako axiálna spondylartritída bez

rádiografického dôkazu)

Dospelí pacienti so závažnou aktívnou axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu AS,

avšak s objektívnymi prejavmi zápalu a to zvýšeným C-reaktívnym proteínom (CRP) a/alebo podľa

vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR), u ktorých nedošlo k primeranej odpovedi na NSA alebo

ktorí ich netolerujú.

Psoriatická artritída

Cimzia, v kombinácii s MTX, je indikovaná na liečbu aktívnej psoriatickej artritídy u dospelých, keď

je odpoveď na liečbu DMARD nedostatočná.

Cimzia sa môže podávať v monoterapii v prípade intolerancie metotrexátu, alebo keď pokračovanie

v liečbe metotrexátom nie je vhodné.

Ložisková psoriáza

Cimzia je indikovaná na liečbu stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy u dospelých, ktorí

potrebujú systémovú liečbu.

Podrobnosti o terapeutických účinkoch, pozri časť 5.1.

4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

Liečbu má začať lekár - špecialista so skúsenosťami v diagnostike a liečbe ochorení, na ktoré je

indikovaná Cimzia, ktorý bude dohliadať na priebeh liečby. Pacienti majú dostať špeciálnu kartičku s

pripomenutiami.

Dávkovanie

Reumatoidná artritída, psoriatická artritída, axiálna spondylartritída, ložisková psoriáza

Nárazová dávka

Odporúčaná začiatočná dávka Cimzie pre dospelých pacientov je 400 mg (podávaná vo forme

dvoch 200 mg subkutánnych injekcií) v 0., 2. a 4. týždni. Ak je to vhodné, s podávaním metotrexátu sa

má pri reumatoidnej artritíde a psoriatickej artritíde pokračovať počas liečby Cimziou.

Udržiavacia dávka

Reumatoidná artritída

Po začiatočnej dávke je odporúčaná udržiavacia dávka Cimzie u dospelých pacientov s reumatoidnou

artritídou 200 mg každé 2 týždne. Po potvrdení klinickej odpovede sa môže zvážiť alternatívne

udržiavacie dávkovanie 400 mg každé 4 týždne. Ak je to vhodné, s podávaním MTX sa má

pokračovať počas liečby Cimziou.

Axiálna spondylartritída

Po začiatočnej dávke je odporúčaná udržiavacia dávka Cimzie u dospelých pacientov s axiálnou

spondylartritídou 200 mg každé 2 týždne alebo 400 mg každé 4 týždne.

Psoriatická artritída

Po začiatočnej dávke je odporúčaná udržiavacia dávka Cimzie u dospelých pacientov s psoriatickou

artritídou 200 mg každé 2 týždne. Po potvrdení klinickej odpovede sa môže zvážiť alternatívne

udržiavacie dávkovanie 400 mg každé 4 týždne. Ak je to vhodné, s podávaním MTX sa má

pokračovať počas liečby Cimziou.

Pre indikácie uvedené vyššie dostupné údaje ukazujú, že klinická odpoveď sa zvyčajne dosiahne

v priebehu 12 týždňov liečby. Pokračovanie v liečbe sa má starostlivo prehodnotiť u pacientov, u

ktorých sa nepreukázal žiadny prospech z liečby počas prvých 12 týždňov liečby.

Ložisková psoriáza

Po počiatočnej dávke udržiavacia dávka Cimzie u dospelých pacientov s ložiskovou psoriázou

je 200 mg každé 2 týždne. Dávka 400 mg každé 2 týždne sa môže zvážiť u pacientov s nedostatočnou

odpoveďou (pozri časť 5.1).

Podľa dostupných údajov od dospelých pacientov s ložiskovou psoriázou sa klinická odpoveď

zvyčajne dosiahne do 16 týždňov od začatia liečby. Pokračovanie v liečbe sa má starostlivo

prehodnotiť u pacientov, u ktorých sa nepreukázal žiadny prínos z liečby do prvých 16 týždňov liečby.

U niektorých pacientov s počiatočnou čiastočnou odpoveďou sa pri pokračovaní v liečbe po

uplynutí 16 týždňov môže stav zlepšiť.

Vynechanie dávky

Pacientom, ktorí vynechali dávku, treba odporučiť, aby si aplikovali injekčne ďalšiu dávku Cimzie,

hneď ako si spomenú a potom pokračovali v injekčnej aplikácii nasledujúcich dávok tak, ako boli

poučení.

Osobitné skupiny pacientov

Pediatrická populácia (< 18 rokov)

Bezpečnosť a účinnosť Cimzie u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov neboli doteraz stanovené.

K dispozícii nie sú žiadne údaje.

Starší pacienti (

65 rokov)

Nie je potrebná žiadna úprava dávky. Farmakokinetické analýzy populácie nepreukázali žiadny vplyv

veku (pozri časť 5.2).

Porucha funkcie

obličiek

a

pečene

V týchto populáciách pacientov sa Cimzia neskúmala. Nie je možné poskytnúť žiadne odporúčania pre

dávkovanie (pozri časť 5.2).

Spôsob podávania

Celý obsah (1 ml) náplne do dávkovacieho zariadenia sa podáva pomocou elektromechanického

injekčného zariadenia ava určeného len na subkutánnu injekciu. K vhodným miestam pre aplikáciu

injekcie patria stehno alebo brucho.

Cimzia injekčný roztok v náplni do dávkovacieho zariadenia je určená pre jednorazové použitie

elektromechanickým injekčným zariadením ava. Po príslušnom zaškolení v technike injekcie si

pacienti môžu sami aplikovať injekciu pomocou elektromechanického injekčného zariadenia

s jednorazovou náplňou do dávkovacieho zariadenia, ak sa ich lekár rozhodne, že je to vhodné a

s následným lekárskym dohľadom podľa potreby. Lekár by mal s pacientom prediskutovať, ktorá

forma podania injekcie je najvhodnejšia.

Injekčné zariadenie ava v súčasnosti nepodporuje podávanie udržiavacej dávky 400 mg

každé 2 týždne. Lekárovi sa odporúča používať iné formy u pacientov s ložiskovou psoriázou, ktorým

sa podáva táto udržiavacia dávka.

Pri podávaní sa majú dodržiavať pokyny na použitie uvedené na konci písomnej informácie pre

používateľa a v Návode na použitie elektromechanického injekčného zariadenia ava.

4.3

Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok uvedených v časti 6.1.

Aktívna tuberkulóza alebo iné závažné infekcie, ako sú sepsa alebo oportúnne infekcie (pozri

časť 4.4).

Stredne závažné až závažné srdcové zlyhanie (NYHA trieda III/IV) (pozri časť 4.4).

4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Infekcie

Pred liečbou Cimziou, počas nej a po jej skončení sa musia u pacientov starostlivo sledovať prejavy

a príznaky infekcií, vrátane tuberkulózy. Pretože eliminácia certolizumab pegolu môže trvať až

do 5 mesiacov, sledovanie má pokračovať aj počas tohto obdobia (pozri časť 4.3).

Liečba Cimziou sa nesmie začať u pacientov s klinicky významnou aktívnou infekciou, vrátane

chronických alebo lokalizovaných infekcií, pokiaľ nie je infekcia zvládnutá (pozri časť 4.3).

Pacientov, u ktorých sa objavila nová infekcia v priebehu liečby Cimziou, je potrebné starostlivo

sledovať. Ak sa u pacienta vyskytne nová závažná infekcia, podávanie Cimzie sa má prerušiť, pokiaľ

nie je táto infekcia zvládnutá. Lekári majú byť opatrní pri zvažovaní použitia Cimzie u pacientov

s opakovanou alebo oportúnnou infekciou v anamnéze alebo s prebiehajúcimi ochoreniami, ktoré

môžu pacientov predisponovať na infekcie, vrátane súbežného používania imunosupresívnych liekov.

U pacientov s reumatoidnou artritídou sa nemusia prejaviť typické príznaky infekcie, vrátane horúčky,

z dôvodu ich ochorenia a súbežne podávaných liekov. Preto je skoré odhalenie akejkoľvek infekcie,

predovšetkým atypických klinických prejavov závažnej infekcie, veľmi dôležité, aby sa

minimalizovalo oneskorenie diagnostiky a začiatku liečby.

U pacientov, ktorí používajú Cimziu, boli hlásené závažné infekcie, vrátane sepsy a tuberkulózy

(vrátane miliárneho, diseminovaného a mimopľúcneho ochorenia) a oportúnne infekcie (napr.

histoplazmóza, nokardia, kandidóza). Niektoré z týchto udalostí boli fatálne.

Tuberkulóza

Pred začiatkom liečby Cimziou sa musia všetci pacienti vyšetriť na aktívnu alebo inaktívnu (latentnú)

tuberkulóznu infekciu. Toto vyšetrenie má obsahovať podrobnú lekársku anamnézu u pacientov

s tuberkulózou v osobnej anamnéze, s možnou predchádzajúcou expozíciou iným jedincom s aktívnou

tuberkulózou a s predchádzajúcim a/alebo súčasným používaním imunosupresívnej liečby. U všetkých

pacientov sa majú urobiť príslušné skríningové vyšetrenia, napr. tuberkulínový kožný test a röntgen

hrudníka (je potrebné postupovať podľa miestnych odporúčaní). Odporúča sa, aby sa vykonanie týchto

vyšetrení zaznamenalo v kartičke s pripomenutiami pre pacienta. Predpisujúcich lekárov to upozorní

na riziko falošne negatívnych výsledkov tuberkulínového kožného testu, najmä u pacientov, ktorí sú

závažne chorí alebo majú oslabený imunitný systém.

V prípade, že je aktívna tuberkulóza diagnostikovaná pred liečbou alebo počas nej, liečba Cimziou sa

nesmie začať a musí sa prerušiť (pozri časť 4.3).

Pri podozrení na inaktívnu („latentnú“) tuberkulózu sa treba poradiť s lekárom s kvalifikáciou v liečbe

tuberkulózy. Vo všetkých prípadoch popísaných nižšie sa má veľmi dôkladne zvážiť pomer prínosu

a rizika liečby Cimziou.

Ak sa stanoví diagnóza latentnej tuberkulózy, musí sa pred začiatkom liečby Cimziou začať príslušná

antituberkulózna liečba v súlade s miestnymi odporúčaniami.

Použitie antituberkulóznej liečby sa má zvážiť tiež pred začatím liečby Cimziou u pacientov

s latentnou alebo aktívnou tuberkulózou v predchádzajúcej anamnéze, u ktorých nie je možné potvrdiť

adekvátny priebeh liečby a u pacientov s významnými rizikovými faktormi tuberkulózy, napriek

negatívnemu vyšetreniu na latentnú tuberkulózu. Biologické testy pre skríning tuberkulózy sa majú

zvážiť pred začiatkom liečby Cimziou, ak existuje možnosť výskytu latentnej tuberkulóznej infekcie,

bez ohľadu na BCG vakcináciu.

Napriek predchádzajúcej alebo súbežnej profylaktickej antituberkulóznej liečbe sa u pacientov

liečených antagonistami TNF, vrátane Cimzie, vyskytli prípady aktívnej tuberkulózy. U niektorých

pacientov úspešne liečených na aktívnu tuberkulózu sa opätovne vyvinula tuberkulóza počas liečby

Cimziou.

Pacientov je potrebné poučiť, aby vyhľadali lekársku pomoc v prípade, že sa u nich počas liečby

Cimziou alebo po jej skončení objavia prejavy/príznaky pripomínajúce tuberkulóznu infekciu (napr.

pretrvávajúci kašeľ, chudnutie/zníženie hmotnosti, horúčka nízkeho stupňa, ľahostajnosť).

Reaktivácia vírusu hepatitídy typu B (HBV)

U pacientov liečených antagonistom TNF vrátane certolizumab pegolu, ktorí sú chronickými nosičmi

tohto vírusu (t.j. pozitívny povrchový antigén) sa objavila reaktivácia hepatitídy B. Niektoré prípady

mali fatálny následok.

Pred začatím liečby Cimziou sa majú pacienti vyšetriť na infekciu HBV. Pacientom s pozitívnym

testom na infekciu HBV sa odporúča konzultácia s lekárom so skúsenosťami v liečbe hepatitídy B.

U nosičov HBV, ktorí si vyžadujú liečbu Cimziou, je potrebné počas liečby a niekoľko mesiacov po

skončení liečby starostlivo sledovať výskyt znakov a príznakov aktívnej infekcie HBV. Nie sú

dostupné dostatočné údaje o liečbe pacientov, ktorí sú nosičmi HBV a dostávajú antivírusovú liečbu v

kombinácii s liečbou TNF-antagonistom na prevenciu reaktivácie HBV. U pacientov, u ktorých sa

vyvinula reaktivácia HBV, je potrebné ukončiť podávanie Cimzie a má sa začať účinná antivírusová

liečba s príslušnou podpornou liečbou.

Malignity a lymfoproliferatívne poruchy

Potenciálna úloha liečby antagonistom TNF v rozvoji malignít nie je známa. Pri zvažovaní liečby

antagonistom TNF u pacientov s malignitou v anamnéze alebo pri zvažovaní pokračovania v liečbe

u pacientov, u ktorých sa rozvinula malignita, je potrebná opatrnosť.

Pri súčasných znalostiach nie je možné vylúčiť možné riziko rozvoja lymfómov, leukémie alebo iných

malignít u pacientov liečených s antagonistom TNF.

V klinických štúdiách s Cimziou a inými antagonistami TNF bolo hlásených viac prípadov lymfómov

a iných malignít medzi pacientmi užívajúcimi antagonisty TNF ako u kontrolných pacientov

užívajúcich placebo (pozri časť 4.8). Po uvedení lieku na trh sa u pacientov liečených antagonistom

TNF zaznamenali prípady leukémie. Existuje zvýšené riziko lymfómu a leukémie v pozadí

u pacientov s reumatoidnou artritídou s dlhotrvajúcim, vysoko aktívnym, zápalovým ochorením, ktoré

komplikuje odhad rizika.

Neboli vykonané žiadne štúdie, ktoré zahŕňajú pacientov s anamnézou malignity alebo štúdie,

v ktorých liečba pokračovala u pacientov, u ktorých sa rozvinula malignita počas liečby Cimziou.

Kožné karcinómy

U pacientov liečených antagonistami TNF vrátane certolizumab pegolu sa zaznamenal melanóm

a karcinóm z Merkelových buniek (pozri časť 4.8). Odporúča sa pravidelné vyšetrenie kože, hlavne

u pacientov s rizikovými faktormi pre kožný karcinóm.

Malignita u detí

U detí, dospievajúcich a mladých dospelých (do 22 rokov) liečených antagonistami TNF (začiatok

liečby vo veku ≤ 18 rokov) sa po uvedení lieku na trh zaznamenali malignity, niekedy fatálne.

Približne polovica prípadov boli lymfómy. Ďalšie prípady predstavovali rôzne druhy rozličných

malignít a patrili medzi ne zriedkavé malignity zvyčajne súvisiace s imunosupresiou. Riziko rozvoja

malignít u detí a dospievajúcich liečených antagonistami TNF nemožno vylúčiť.

U pacientov liečených antagonistami TNF sa po uvedení lieku na trh zaznamenali prípady

hepatosplenického T-bunkového lymfómu (hepatosplenic T-cell lymphoma - HSTCL). Tento

zriedkavý typ T-bunkového lymfómu má veľmi agresívny priebeh ochorenia a zvyčajne je smrteľný.

Väčšina hlásených prípadov s antagonistami TNF sa vyskytovala u dospievajúcich a mladých

dospelých mužov s Crohnovou chorobou alebo ulceróznou kolitídou. Takmer všetci títo pacienti

užívali liečbu imunosupresívami azatioprinom a/alebo 6-merkaptopurínom súbežne s antagonistom

TNF počas diagnózy alebo pred ňou. Riziko vývoja hepatosplenického T-bunkového lymfómu

u pacientov liečených Cimziou nemožno vylúčiť.

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

V prieskumnej klinickej štúdii hodnotiacej používanie iného antagonistu TNF, infliximabu, bolo

u pacientov so stredne závažnou až závažnou chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP)

liečených infliximabom hlásených viac malignít, najmä v pľúcach alebo v hlave a krku, v porovnaní

s kontrolnými pacientmi. Všetci pacienti mali silné fajčenie v anamnéze. Preto pri používaní

ktoréhokoľvek antagonistu TNF u pacientov so CHOCHP je potrebná opatrnosť, rovnako ako

u pacientov so zvýšeným rizikom malignít z dôvodu silného fajčenia.

Kongestívne srdcové zlyhanie

Cimzia je kontraindikovaná v prípade stredne závažného alebo závažného srdcového zlyhania (pozri

časť 4.3). V klinickej štúdii s iným antagonistom TNF sa pozorovalo zhoršenie kongestívneho

srdcového zlyhania a zvýšená mortalita v dôsledku kongestívneho srdcového zlyhania. Rovnako boli

prípady kongestívneho srdcového zlyhania hlásené aj u pacientov s reumatoidnou artritídou liečených

Cimziou. U pacientov s miernym srdcovým zlyhaním (I/II trieda NYHA) sa má Cimzia používať

opatrne. U pacientov, u ktorých sa objavia nové príznaky kongestívneho srdcového zlyhania alebo sa

existujúce príznaky zhoršia, sa liečba Cimziou musí prerušiť.

Hematologické reakcie

Hlásenia o pancytopénii, vrátane aplastickej anémie, boli pri antagonistoch TNF zriedkavé.

V súvislosti s Cimziou boli hlásené nežiaduce reakcie hematologického systému, vrátane medicínsky

významnej cytopénie (napr. leukopénia, pancytopénia, trombocytopénia) (pozri časť 4.8). Je potrebné

upozorniť všetkých pacientov, aby okamžite vyhľadali lekársku pomoc, ak sa u nich počas liečby

Cimziou objavia prejavy a príznaky pripomínajúce krvnú dyskráziu alebo infekciu (napr.

pretrvávajúca horúčka, podliatiny, krvácanie, bledosť). U pacientov s potvrdenými významnými

hematologickými abnormalitami sa má zvážiť prerušenie liečby Cimziou.

Neurologické udalosti

Používanie antagonistov TNF bolo v zriedkavých prípadoch spájané s novým nástupom alebo

exacerbáciou klinických symptómov a/alebo rádiograficky potvrdeným demyelinizačným ochorením,

vrátane sklerózy multiplex. U pacientov s preexistujúcim demyelizačným ochorením alebo s jeho

nedávnym nástupom je potrebné pred začatím liečby Cimziou starostlivo zvážiť prínosy a riziká liečby

antagonistom TNF. U pacientov liečených Cimziou boli hlásené zriedkavé prípady neurologických

porúch, vrátane záchvatovej poruchy, neuritídy a periférnej neuropatie.

Precitlivenosť

Po podaní Cimzie boli zriedkavo hlásené závažné reakcie z precitlivenosti. Niektoré z týchto reakcií sa

vyskytli po prvom podaní Cimzie. Ak sa vyskytnú závažné reakcie, podávanie Cimzie sa má okamžite

prerušiť a začať príslušná liečba.

Údaje o používaní Cimzie u pacientov, u ktorých sa vyskytla závažná reakcia precitlivenosti na iného

antagonistu TNF sú obmedzené, u týchto pacientov je potrebná opatrnosť.

Citlivosť na latex

Ochranný kryt ihly, ktorý sa nachádza vo vnútri odnímateľného chrániča ihly dávkovacieho zariadenia

Cimzia, obsahuje derivát latexu z prírodného kaučuku (pozri časť 6.5).

Kontakt s latexom z prírodného kaučuku môže vyvolať závažné alergické reakcie u jedincov citlivých

na latex. Doposiaľ nebola zistená žiadna prítomnosť antigénneho latexového proteínu v odnímateľnom

chrániči ihly dávkovacieho zariadenia Cimzia. Napriek tomu, potenciálne riziko reakcií z

precitlivenosti nemôže byť úplne vylúčené u osôb citlivých na latex.

Imunosupresia

Pretože tumor nekrotizujúci faktor (TNF) sprostredkováva zápal a modifikuje bunkové imunitné

odpovede, pre antagonisty TNF, vrátane Cimzie, existuje možnosť, že spôsobia imunosupresiu,

pričom ovplyvnia ochranu hostiteľa proti infekciám a malignitám.

Autoimunita

Liečba Cimziou môže vyvolať tvorbu antinukleárnych protilátok (ANP) a menej často môže viesť

k vzniku syndrómu, ktorý je podobný lupusu (pozri časť 4.8). Vplyv dlhodobej liečby Cimziou na

rozvoj autoimunitných ochorení nie je známy. Ak sa po liečbe Cimziou u pacienta objavia symptómy

pripomínajúce syndróm podobný lupusu, liečba sa musí prerušiť. Cimzia sa neskúmala špeciálne

v populácii pacientov s lupusom (pozri časť 4.8).

Vakcinácie

Pacienti liečení Cimziou môžu byť očkovaní, s výnimkou očkovaní živými vakcínami. Nie sú

dostupné žiadne údaje o odpovedi na očkovanie živými vakcínami alebo na sekundárny prenos

infekcie živými vakcínami u pacientov liečených Cimziou. Živé vakcíny sa nemajú podávať súbežne s

Cimziou.

V placebom kontrolovanej klinickej štúdii u pacientov s reumatoidnou artritídou sa pozorovala

rovnaká protilátková odpoveď medzi liečebnými skupinami s Cimziou a s placebom pri podávaní

pneumokokovej polysacharidovej vakcíny a chrípkovej vakcíny súbežne s Cimziou. Pacienti liečení

Cimziou a súbežne metotrexátom mali nižšiu humorálnu odpoveď v porovnaní s pacientmi liečenými

samotnou Cimziou. Klinický význam tohto nie je známy.

Súbežné používanie s inými biologickými látkami

Závažné infekcie a neutropénia boli hlásené v klinických štúdiách so súbežným používaním anakinry

(antagonista interleukínu-1) alebo abataceptu (modulátor CD28) a iných antagonistov TNF,

etanerceptu, ktoré však nepredstavovali žiadny ďalší prínos v porovnaní s liečbou samotným

antagonistom TNF. Vzhľadom na povahu nežiaducich udalostí pozorovaných pri kombinácii iného

antagonistu TNF s liečbou abataceptom alebo anakinrou môže kombinácia anakinry alebo abataceptu

a iných antagonistov TNF viesť k podobným toxicitám. Preto sa používanie certolizumab pegolu v

kombinácii s anakinrou alebo abataceptom neodporúča (pozri časť 4.5).

Chirurgický výkon

U pacientov liečených Cimziou existujú s chirurgickými výkonmi obmedzené skúsenosti týkajúce sa

bezpečnosti. Ak je plánovaný chirurgický výkon, je potrebné vziať do úvahy 14-dňový polčas

certolizumab pegolu. Pacienta, u ktorého je nutný chirurgický výkon počas liečby Cimziou, je

potrebné starostlivo sledovať kvôli výskytu infekcie a vykonať vhodné opatrenia.

Vyšetrenie aktivovaného parciálneho tromboplastínového času (aPTT)

U pacientov liečených Cimziou bola pozorovaná interferencia s niektorými koagulačnými

vyšetreniami. Cimzia môže spôsobiť falošne zvýšené výsledky vyšetrenia aPTT u pacientov bez

koagulačných anomálií. Tento vplyv bol pozorovaný pri teste na lupus antikoagulans (PTT-LA)

a štandardných automatizovaných testoch aktivovaného parciálneho tromboplastínovéhu času

(STA-PTT - Standard Target Activated Partial Thromboplastin time) od firmy Diagnostica Stago

a testoch ”HemosIL APTT-SP liquid' a 'HemosIL lyophilized silica“ od firmy Instrumention

Laboratories. Rovnako môžu byť ovplyvnené aj iné aPTT vyšetrenia. Neexistuje dôkaz o tom, že

liečba Cimziou má vplyv na koaguláciu in vivo. Po podaní Cimzie pacientom sa má interpretácii

abnormálnych výsledkov koagulačných vyšetrení venovať zvýšená pozornosť. Nebola pozorovaná

interferencia s vyšetrením trombínového času (TT) a protrombínového času (PT).

Starší pacienti

V klinických štúdiách bol u pacientov vo veku ≥ 65 rokov zjavne vyšší výskyt infekcií ako u mladších

pacientov, hoci skúsenosti sú obmedzené. Opatrnosť je potrebná pri liečbe starších pacientov

a mimoriadnu opatrnosť je potrebné venovať výskytu infekcií.

4.5

Liekové a iné interakcie

Súbežná liečba s metotrexátom, kortikosteroidmi, nesteroidnými aniflogistikami (NSAID –

nonsteroidal anti-inflammatory drugs) a analgetikami nepreukázala žiadny vplyv na farmakokinetiku

certolizumab pegolu vychádzajúc z farmakokinetickej analýzy populácie.

Kombinácia certolizumab pegolu a anakinry alebo abataceptu sa neodporúča (pozri časť 4.4).

Súbežné podávanie Cimzie s metotrexátom nemá žiadny významný vplyv na farmakokinetiku

metotrexátu. Pri porovnaní jednotlivých štúdií sa farmakokinetika certolizumab pegolu javila ako

porovnateľná s farmakokinetikou pozorovanou predtým u zdravých jedincov.

4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

Ženy vo fertilnom veku

U žien vo fertilnom veku je potrebné zvážiť použitie primeranej antikoncepcie. U žien, ktoré plánujú

otehotnieť, vzhľadom na rýchlosť eliminácie lieku možno zvážiť pokračujúce používanie

antikoncepcie počas 5 mesiacov po poslednej dávke Cimzie (pozri časť 5.2), ale je tiež potrebné vziať

do úvahy potrebu liečby žien (pozri ďalej).

Gravidita

Údaje z vyše 500 prospektívne zozbieraných gravidít, ktoré boli vystavené účinkom Cimzie so

známymi výsledkami gravidity, vrátane viac ako 400 gravidít vystavených Cimzii počas prvého

trimestra, nepoukazujú na malformačný účinok Cimzie. Dostupné klinické skúsenosti sú však príliš

obmedzené na vyvodenie záveru s odôvodnenou istotou, že s podávaním Cimzie počas gravidity nie je

spojené zvýšené riziko.

Štúdie na zvieratách, v ktorých sa používal anti-rat TNFα hlodavcov, neodhalili žiadny dôkaz

o poškodení fertility alebo poškodení plodu. Tieto informácie sú však nedostatočné čo sa týka

reprodukčnej toxicity u ľudí (pozri časť 5.3). Z dôvodu jej inhibície TNFα by Cimzia podávaná počas

gravidity mohla ovplyvňovať normálnu imunitnú odpoveď u novorodenca.

Cimzia sa má používať počas gravidity len v prípade, že je to klinicky potrebné.

Predklinické štúdie naznačujú nízku alebo zanedbateľnú úroveň placentárneho transferu homológneho

Fab-fragmentu certolizumab pegolu (bez Fc oblasti) (pozri časť 5.3).

V klinickej štúdii bolo 16 žien liečených certolizumab pegolom (200 mg každé 2 týždne alebo 400 mg

každé 4 týždne) počas gravidity. Plazmatické koncentrácie certolizumab pegolu namerané u 14 dojčiat

pri narodení boli pod hranicou kvantifikácie (BLQ - Below the Limit of Quantification)

pri 13 vzorkách; jedna bola 0,042 µg/ml s plazmatickým pomerom dojča/matka pri narodení 0,09 %.

Vo 4. týždni a v 8. týždni boli všetky koncentrácie u dojčiat BLQ. Klinický význam nízkych hladín

certolizumab pegolu pre dojčatá nie je známy. Odporúča sa počkať minimálne 5 mesiacov po podaní

poslednej dávky Cimzie matke počas gravidity pred podaním živej alebo živej oslabenej vakcíny

(napr. vakcína BCG), ak prínos vakcinácie zjavne neprevyšuje teoretické riziko podania živej alebo

živej oslabenej vakcíny dojčatám.

Dojčenie

V klinickej štúdii bol u 17 dojčiacich žien liečených Cimziou pozorovaný minimálny transfer

certolizumab pegolu z plazmy do materského mlieka. Percentuálny podiel materskej dávky

certolizumab pegolu, ktorá prechádza na dojča počas 24 hodín, bol odhadnutý na 0,04 % až 0,30 %.

Okrem toho, keďže certolizumab pegol je proteín, ktorý sa po perorálnom podaní rozkladá

v gastrointestinálnom trakte, predpokladá sa, že absolútna biologická dostupnosť bude u

dojčeného dieťaťa veľmi nízka.

Cimzia sa preto môže používať počas dojčenia.

Fertilita

Boli pozorované účinky na mieru motility spermií a tendencia zníženého počtu spermií u samcov

hlodavcov, ktoré však nemali dopad na ich fertilitu (pozri časť 5.3).

V klinickej štúdii na zhodnotenie účinku certolizumab pegolu na parametre kvality semena

bolo 20 zdravých mužov randomizovaných na aplikáciu jednorazovej subkutánnej dávky 400 mg

certolizumab pegolu alebo placeba. Počas 14-týždňového sledovania sa nepozorovali žiadne účinky

liečby certolizumab pegolom na parametre kvality semena v porovnaní s placebom.

4.7

Ovplyvnenie schopnosti

viesť

vozidlá a

obsluhovať

stroje

Cimzia môže mať malý vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po podaní Cimzie sa

môže objaviť závrat (vrátane vertiga, poruchy videnia a vyčerpanosti) (pozri časť 4.8).

4.8

Nežiaduce

účinky

Súhrn bezpečnostného profilu

Reumatoidná artritída

Cimzia bola skúmaná u 4 049 pacientov s reumatoidnou artritídou v kontrolovaných a nezaslepených

štúdiách po dobu až 92 mesiacov.

V placebom kontrolovaných štúdiách mali pacienti používajúci Cimziu približne 4-krát dlhšie trvanie

expozície v porovnaní s pacientmi v placebovej skupine. Tento rozdiel v expozícii je predovšetkým

spôsobený tým, že u pacientov užívajúcich placebo bola vyššia pravdepodobnosť skorého prerušenia

štúdie. Okrem toho, v štúdiách RA-I a RA-II bolo prerušenie štúdie povinné pre pacientov bez

odpovede v 16. týždni, z ktorých väčšina užívala placebo.

Počas kontrolovaných štúdií bol podiel pacientov, ktorí prerušili liečbu z dôvodu nežiaducich

udalostí, 4,4 % u pacientov liečených Cimziou a 2,7 % u pacientov liečených placebom.

Najčastejšie nežiaduce reakcie patrili do triedy orgánových systémov Infekcie a nákazy, hlásené

u 14,4 % pacientov liečených Cimziou a 8,0 % pacientov liečených placebom, do triedy Celkové

poruchy a reakcie v mieste podania, hlásené u 8,8 % pacientov liečených Cimziou a 7,4 % pacientov

liečených placebom a do triedy Poruchy kože a podkožného tkaniva, hlásené u 7,0 % pacientov

liečených Cimziou a u 2,4 % pacientov liečených placebom.

Axiálna spondylartritída

Cimzia sa skúmala u 325 pacientov s aktívnou axiálnou spondylartritídou (vrátane ankylozujúcej

spondylitídy a axiálnej spondylartritídy bez rádiografického dôkazu) v AS001 klinickej štúdii počas

až 4 rokov, ktorá zahŕňala 24 týždňov trvajúcu, placebom kontrolovanú fázu, po ktorej

nasledovala 24 týdňov trvajúca zaslepená fáza a 156 týždňov trvajúca otvorená fáza. Cimzia sa

skúmala aj u 317 pacientov s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu v placebom

kontrolovanej štúdii počas 52 týždňov (AS0006). V obidvoch štúdiách sa bezpečnostný profil u týchto

pacientov zhodoval s bezpečnostným profilom u reumatoidnej artritídy a s predchádzajúcimi

skúsenosťami s Cimziou.

Psoriatická artritída

Cimzia sa skúmala u 409 pacientov s psoriatickou artritídou v PsA001 klinickej štúdii počas

až 4 rokov, ktorá zahŕňala 24 týždňov trvajúcu, placebom kontrolovanú fázu, po ktorej

nasledovala 24 týždňov trvajúca zaslepená fáza a 168 týždňov trvajúca otvorená fáza. Bezpečnostný

profil u pacientov s psoriatickou artritídou liečených Cimziou bol zhodný s bezpečnostným profilom

pri reumatoidnej artritíde a s predchádzajúcimi skúsenosťami s Cimziou.

Ložisková psoriáza

Cimzia sa skúmala u 1 112 pacientov s psoriázou v kontrolovaných a nezaslepených klinických

skúšaniach po dobu najviac 18 mesiacov. Bezpečnostný profil 400 mg dávky Cimzie podávanej

každé 2 týždne a 200 mg dávky Cimzie podávanej každé 2 týždne bol celkovo podobný.

Počas kontrolovaných klinických skúšaní bol po 16. týždni podiel pacientov so závažnými

nežiaducimi udalosťami 3,5 % pri Cimzii a 3,7 % pri placebe.

Podiel pacientov, ktorí prerušili liečbu z dôvodu nežiaducich udalostí v kontrolovaných klinických

skúšaniach, bol 1,5 % u pacientov liečených Cimziou a 1,4 % u pacientov liečených placebom.

Najčastejšie nežiaduce reakcie hlásené po 16. týždni patrili do triedy orgánových systémov Infekcie a

nákazy, hlásené u 6,1 % pacientov liečených Cimziou a u 7 % pacientov liečených placebom, do

triedy Celkové poruchy a reakcie v mieste podania, hlásené u 4,1 % pacientov liečených Cimziou a

u 2,3 % pacientov liečených placebom, a do triedy Poruchy kože a podkožného tkaniva, hlásené

u 3,5 % pacientov liečených Cimziou a u 2,8 % pacientov liečených placebom.

Zoznam nežiaducich reakcií v tabuľke

Nežiaduce reakcie vychádzajúce primárne z reakcií v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach

a z prípadov po uvedení lieku na trh s minimálne možnou súvislosťou s Cimziou sú uvedené v

tabuľke 1 nižšie podľa frekvencie a triedy orgánových systémov. Frekvencie kategórií sú definované

nasledovne: veľmi časté (

1/10); časté (

1/100 až < 1/10); menej časté (

1/1 000 až < 1/100);

zriedkavé (

1/10 000 až < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000), neznáme (nie je možné odhadnúť

z dostupných údajov). V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané

v poradí klesajúcej závažnosti.

Tabuľka

1

Nežiaduce reakcie v klinických štúdiách a po uvedení lieku na trh

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Časté

bakteriálne infekcie (vrátane abscesu), vírusové

infekcie (vrátane herpesu zoster, papilomavírusu,

chrípky)

Infekcie a nákazy

Menej časté

sepsa (vrátane multiorgánového zlyhania,

septického šoku), tuberkulóza (vrátane miliárneho,

diseminovaného a extrapulmonálneho ochorenia),

mykotické infekcie (vrátane oportúnnych)

Menej časté

malignity krvi a lymfatického systému (vrátane

lymfómu a leukémie), tumory solídnych orgánov,

nemelanómové karcinómy kože, prekancerózne

lézie (vrátane orálnej leukoplakie, névu

z melanocytov), benígne tumory a cysty (vrátane

papilómu kože)

Zriedkavé

gastrointestinálne tumory, melanóm

Benígne a malígne nádory,

vrátane nešpecifikovaných

novotvarov (cysty a polypy)

Neznáme

karcinóm z Merkelových buniek*

Časté

eozinofilné poruchy, leukopénia (vrátane

neutropénie, lymfopénie)

Menej časté

anémia, lymfadenopatia, trombocytopénia,

trombocytóza

Poruchy krvi a lymfatického

systému

Zriedkavé

pancytopénia, splenomegália, erytrocytóza,

abnormálna morfológia bielych krviniek

Menej časté

vaskulitídy, lupus erythematosus, precitlivenosť na

lieky (vrátane anafylaktického šoku), alergické

poruchy, pozitívne autoprotilátky

Poruchy imunitného systému

Zriedkavé

angioneurotický edém, sarkoidóza, sérová choroba,

panikulitída (vrátane nodózneho erytému),

zhoršenie príznakov dermatomyozitídy**

Poruchy endokrinného

systému

Zriedkavé

poruchy štítnej žľazy

Menej časté

nerovnováha elektrolytov, dyslipidémia, poruchy

chuti do jedla, zmeny telesnej hmotnosti

Poruchy metabolizmu a

výživy

Zriedkavé

hemosideróza

Menej časté

úzkosť a poruchy nálady (vrátane súvisiacich

symptómov)

Psychické poruchy

Zriedkavé

pokus o samovraždu, delírium, duševná porucha

Časté

bolesti hlavy (vrátane migrény), zmyslové anomálie

Menej časté

periférne neuropatie, závrat, tremor

Zriedkavé

záchvat, zápal kraniálneho nervu, porucha

koordinácie alebo rovnováhy

Poruchy nervového systému

Neznáme

skleróza multiplex*, Guillainov-Barrého syndróm*

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Poruchy oka

Menej časté

porucha zraku (vrátane zhoršeného videnia), zápal

oka a očného viečka, porucha slzenia

Poruchy ucha a labyrintu

Menej časté

tinnitus, vertigo

Menej časté

kardiomyopatie (vrátane srdcového zlyhania),

ischemické koronárne arteriálne poruchy, arytmie

(vrátane atriálnej fibrilácie), palpitácie

Poruchy srdca a srdcovej

činnosti

Zriedkavé

perikarditída, atrioventrikulárna blokáda

Časté

hypertenzia

Menej časté

hemorágia alebo krvácanie (na ktoromkoľvek

mieste), hyperkoagulácia (vrátane tromboflebitídy,

pľúcnej embólie), synkopa, edém (vrátane

periférneho, faciálneho), ekchymózy (vrátane

hematómu, petechií)

Poruchy ciev

Zriedkavé

cerebrovaskulárna príhoda, arterioskleróza,

Raynaudov fenomén, livedo reticularis,

telangiektázia

Menej časté

astma a s ňou súvisiace symptómy, pleurálny

výpotok a symptómy, kongescia a zápal

respiračného traktu, kašeľ

Poruchy dýchacej sústavy,

hrudníka a mediastína

Zriedkavé

intersticiálna pľúcna choroba, pneumonitída

Časté

nevoľnosť

Menej časté

ascites, gastrointestinálna ulcerácia a perforácia,

zápal gastrointestinálneho traktu (na ktoromkoľvek

mieste), stomatitída, dyspepsia, abdominálna

distenzia, orofaryngeálna suchosť

Poruchy gastrointestinálneho

traktu

Zriedkavé

odynofágia, hypermotilita

Časté

hepatitída (vrátane zvýšenej hladiny pečeňových

enzýmov)

Menej časté

hepatopatia (vrátane cirhózy), cholestáza, zvýšená

hladina bilirubínu v krvi

Poruchy pečene a žlčových

ciest

Zriedkavé

cholelitiáza

Časté

vyrážka

Menej časté

alopécia, nový nástup alebo zhoršenie psoriázy

(vrátane palmoplantárnej pustulóznej psoriázy)

a s ňou súvisiace ochorenia, dermatitída a ekzém,

porucha potnej žľazy, kožný vred, fotosenzitivita,

akné, zmeny sfarbenia kože, suchá koža, poruchy

nechtov a nechtového lôžka

Poruchy kože a podkožného

tkaniva

Zriedkavé

exfoliácia a deskvamácia kože, bulózne ochorenia,

porucha štruktúry vlasov, Stevens-Johnsonov

syndróm**, multiformný erytém**, lichenoidné

reakcie

Poruchy kostrovej a svalovej

sústavy a spojivového tkaniva

Menej časté

svalové poruchy, zvýšená hladina

kreatínfosfokinázy v krvi

Menej časté

porucha funkcie obličiek, krv v moči, symptómy

močového mechúra a močovej rúry

Poruchy obličiek a močových

ciest

Zriedkavé

nefropatia (vrátane nefritídy)

Menej časté

poruchy menštruačného cyklu a krvácania

maternice (vrátane amenorey), poruchy prsníkov

Poruchy reprodukčného

systému a prsníkov

Zriedkavé

sexuálna dysfunkcia

Časté

pyrexia, bolesť (na ktoromkoľvek mieste), asténia,

pruritus (na ktoromkoľvek mieste), reakcie v mieste

vpichu

Celkové poruchy a reakcie v

mieste podania

Menej časté

zimnica, ochorenie podobné chrípke, zmena

vnímania teploty, nočné potenie, návaly tepla

Trieda orgánových systémov

Frekvencia

Nežiaduce reakcie

Zriedkavé

fistula (na akomkoľvek mieste)

Menej časté

zvýšená hladina alkalickej fosfatázy v krvi,

predĺženie času koagulácie

Laboratórne a funkčné

vyšetrenia

Zriedkavé

zvýšená hladina kyseliny močovej v krvi

Úrazy, otravy a komplikácie

liečebného postupu

Menej časté

kožné poranenia, zhoršené hojenie

*Tieto udalosti sa týkali triedy antagonistov TNF, ale výskyt v súvislosti s certolizumab pegolom nie

je známy.

**Tieto udalosti sa týkali triedy antagonistov TNF.

V iných indikáciách boli v súvislosti s Cimziou pozorované menej často ďalšie nasledujúce nežiaduce

reakcie: gastrointestinálna stenóza a obštrukcie, zhoršenie celkového zdravotného stavu, spontánny

potrat a azoospermia.

Popis vybraných nežiaducich reakcií

Infekcie

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s reumatoidnou artritídou bola miera incidencie

nových prípadov infekcií u všetkých pacientov liečených Cimziou 1,03 na pacientorok a u pacientov

liečených placebom 0,92 na pacientorok. Z infekcií boli zastúpené predovšetkým infekcie horných

dýchacích ciest, infekcie močového traktu a infekcie dolných dýchacích ciest a herpetické vírusové

infekcie (pozri časti 4.3 a 4.4).

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách bolo v skupinách liečených Cimziou (0,07 na

pacientorok; pri všetkých dávkach) viac nových prípadov závažnej infekcie v porovnaní s placebom

(0,02 na pacientorok). Medzi najčastejšie závažné infekcie patrili pneumónia, tuberkulózne infekcie.

Medzi závažné infekcie patrili aj invazívne oportúnne infekcie (napr. pneumocystóza, mykotická

ezofagitída, nokardióza a diseminovaný herpes zoster). Neexistuje dôkaz o zvýšenom riziku infekcií

pri nepretržitej expozícii v priebehu času (pozri časť 4.4).

V placebom kontrolovaných klinických skúšaniach zameraných na psoriázu bola miera incidencie

nových prípadov infekcií u všetkých pacientov liečených Cimziou 1,37 na pacientorok a u pacientov

liečených placebom 1,59 na pacientorok. Z infekcií boli zastúpené predovšetkým infekcie horných

dýchacích ciest a vírusové infekcie (vrátane herpetických infekcií). Incidencia závažných infekcií u

pacientov liečených Cimziou bola 0,02 na pacientorok. U pacientov liečených placebom neboli

hlásené žiadne závažné infekcie. Nie sú žiadne dôkazy o zvýšenom riziku infekcií pri nepretržitej

expozícii v priebehu času.

Malignity a lymfoproliferatívne poruchy

S výnimkou nemelanómových nádorov kože bolo pozorovaných 121 malignít vrátane 5 prípadov

lymfómu v klinických RA štúdiách s Cimziou, v ktorých bolo liečených celkovo 4 049 pacientov, čo

predstavuje 9 277 pacientorokov. V klinických štúdiách s reumatoidnou artritídou sa v súvislosti

s Cimziou vyskytovali prípady lymfómu v rozsahu incidencie 0,05 na 100 pacientorokov a melanómu

v rozsahu incidencie 0,08 na 100 pacientorokov (pozri časť 4.4). V klinickej štúdii fázy III

s psoriatickou artritídou sa pozoroval aj jeden prípad lymfómu.

S výnimkou nemelanómových nádorov kože bolo pozorovaných 9 malignít vrátane 1 prípadu

lymfómu v klinických skúšaniach zameraných na Cimziu pri psoriáze, v ktorých bolo liečených

celkovo 1 112 pacientov, čo predstavuje 1 481 pacientorokov.

Autoimunita

Z pacientov, ktorí boli na začiatku ANP negatívni, malo v pivotných štúdiách pozitívne ANP

titre 16,7 % pacientov liečených Cimziou v porovnaní s 12,0 % pacientov v placebovej skupine. V

rámci pacientov, ktorí mali na začiatku negatívne protilátky anti-dsDNA, u 2,2 % pacientov liečených

Cimziou sa vyskytli pozitívne titre protilátok anti-dsDNA v porovnaní s 1,0 % pacientov v placebovej

skupine. V obidvoch placebom kontrolovaných a nezaslepených následných klinických štúdiách s

reumatoidnou artritídou boli menej často hlásené prípady syndrómu podobného lupusu. Zriedkavo boli

hlásené iné imunologicky sprostredkované ochorenia; príčinná súvislosť s Cimziou nie je známa.

Vplyv dlhodobej liečby Cimziou na vývoj autoimunitných ochorení nie je známy.

Reakcie v mieste podania injekcie

V placebom kontrolovaných klinických štúdiách s reumatoidnou artritídou sa reakcie v mieste podania

injekcie vyskytovali u 5,8 % pacientov liečených Cimziou, ako je erytém, svrbenie, hematóm, bolesť,

opuch alebo podliatina, v porovnaní s 4,8 % pacientov liečených placebom. Bolesť v mieste podania

injekcie sa pozorovala u 1,5 % pacientov liečených Cimziou, pričom ani v jeden prípad nemal za

následok prerušenie liečby.

Zvýšenie kreatínfosfokinázy

Frekvencia zvýšenia kreatínfosfokinázy (CPK) bola celkovo vyššia u pacientov s axSpA v porovnaní

s RA populáciou. Frekvencia bola zvýšená u pacientov liečených placebom (2,8 % oproti 0,4 %

v populácii s axSpA a RA, v uvedenom poradí), aj u pacientov liečených Cimziou (4,7 % oproti 0,8 %

v populácii s axSpA a RA, v uvedenom poradí). Zvýšenie CPK v štúdii axSpA bolo väčšinou mierne

až stredne závažné, prechodnej povahy a neznámeho klinického významu, pričom ani v jednom

prípade toto zvýšenie neviedlo k vysadeniu liečby.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné

monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili

akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V.

4.9

Predávkovanie

Počas klinických štúdií sa nepozorovala žiadna toxicita limitujúca dávku. Podávané boli viacnásobné

dávky až do 800 mg subkutánne a 20 mg/kg intravenózne. V prípade predávkovania sa odporúča

u pacientov starostlivé sledovanie akýchkoľvek nežiaducich reakcií alebo účinku a okamžité začatie

vhodnej symptomatickej liečby.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: imunosupresíva, inhibítory tumor nekrotizujúceho alfa faktora (TNFα),

ATC kód: L04AB05

Mechanizmus účinku

Cimzia má vysokú afinitu k ľudskému TNFα a viaže sa s disociačnou konštantou (KD) 90 pM. TNFα

je kľúčovým prozápalovým cytokínom s najdôležitejšou úlohou pri zápalových procesoch. Cimzia

selektívne neutralizuje TNFα (IC90 4 ng/ml pre inhibíciu ľudského TNFα v in vitro hodnotení

L929 fibrosarkómovej cytotoxicity u myší), ale neneutralizuje lymfotoxín α (TNFβ).

Ukázalo sa, že Cimzia neutralizuje rozpustný ľudský TNFα spojený s membránami, spôsobom

závislým od dávky. Inkubácia monocytov s Cimziou viedla k inhibícii lipopolysacharidmi (LPS)

indukovanej produkcie TNFα a IL1β v ľudských monocytoch, ktorá bola závislá od dávky.

Cimzia neobsahuje oblasť fragmentu schopného kryštalizácie (Fc), ktorá je zvyčajne súčasťou

kompletnej protilátky a preto neviaže komplement ani nevyvoláva od protilátky závislú bunkami

sprostredkovanú cytotoxicitu in vitro. Neindukuje apoptózu in vitro v ľudských monocytoch ani

lymfocytoch pochádzajúcich z periférnej krvi, ani degranuláciu neutrofilov.

Klinická účinnosť

Reumatoidná artritída

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené v 2 randomizovaných, placebom kontrolovaných,

dvojito zaslepených klinických štúdiách u pacientov vo veku ≥ 18 rokov s aktívnou reumatoidnou

artritídou diagnostikovanou podľa ACR (American College of Rheumatology) kritérií, RA-I

(RAPID 1) a RA-II (RAPID 2). Každý pacient mal 9 alebo viac opuchnutých a citlivých kĺbov a trpel

aktívnou RA minimálne 6 mesiacov pred začiatkom štúdie. V obidvoch štúdiách bola Cimzia

podávaná subkutánne v kombinácii s perorálnym MTX počas minimálne 6 mesiacov v stabilných

dávkach minimálne 10 mg týždenne po dobu 2 mesiacov. S používaním Cimzie v kombinácii

s DMARD okrem MTX nie sú žiadne skúsenosti.

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené u dospelých pacientov doteraz neliečených liekmi

zo skupiny DMARD (tzv. DMARD-naivní pacienti) s aktívnou reumatoidnou artritídou

v randomizovanej, placebom kontrolovanej, dvojito zaslepenej klinickej štúdii (C-EARLY). V štúdii

C-EARLY boli pacienti vo veku

18 rokov, ktorí mali

4 opuchnuté a bolestivé kĺby a diagnóza

stredne závažnej až závažnej progresívnej reumatoidnej artritídy u nich musela byť stanovená

v priebehu 1 roka (podľa definície klasifikačných kritérií ACR/EULAR (European League Against

Rheumatism) z roku 2010). Priemerný čas od diagnózy bol u pacientov vo východiskovom

bode 2,9 mesiaca a neboli doteraz liečení pomocou DMARD (vrátane MTX). V ramene s Cimziou

a v ramene s placebom bola liečba MTX začatá od 0. týždňa (10 mg/týždeň), dávka bola titrovaná až

do maximálne tolerovanej dávky v 8. týždni (povolených min. 15 mg/týždeň, max. 25 mg/týždeň)

a udržiavaná v priebehu štúdie (priemerná dávka MTX po 8. týždni bola pre placebo 22,3 mg/týždeň,

pre Cimziu 21,1 mg/týždeň).

Tabuľka

2

Popis klinickej štúdie

Číslo

štúdie

Počty

pacientov

Aktívna schéma

dávkovania

Ciele štúdie

RA-I

(52 týždňov

400 mg (v 0.,2.,4.

týždni) s MTX

200 mg alebo 400 mg

každé 2 týždne s MTX

Vyhodnotenie liečby prejavov a príznakov

a inhibície štrukturálneho poškodenia.

Súbežne primárne koncové ukazovatele:

ACR 20 v 24. týždni a zmena

z východiskovej hodnoty mTSS v 52. týždni

RA-II

(24 týždňov

400 mg (v 0.,2.,4.

týždni) s MTX

200 mg alebo 400 mg

každé 2 týždne s MTX

Vyhodnotenie liečby prejavov a príznakov

a inhibície štrukturálneho poškodenia.

Primárny výsledný ukazovateľ:

ACR 20 v 24. týždni.

C-EARLY

(do 52.

týždňa

400 mg (v 0., 2., 4.

týždni)

200 mg každé 2 týždne

s MTX

Vyhodnotenie liečby prejavov a príznakov

a inhibície štrukturálneho poškodenia

u DMARD-naivných pacientov.

Primárny výsledný ukazovateľ: podiel

subjektov s pretrvávajúcou remisiou* v 52.

týždni

mTSS: modifikované TSS (Total Sharp Score)

*Pretrvávajúca remisia v 52. týždni je definovaná ako DAS28

2,6 v 40. týždni aj v 52.

týždni.

Prejavy a príznaky

Výsledky klinických štúdií RA-I a RA-II sú uvedené v tabuľke 3. V oboch klinický štúdiách sa

v porovnaní s placebom dosiahli štatisticky významne vyššie odpovede ACR 20 od 1. týždňa

a ACR 50 od 2. týždňa. Odpovede pretrvávali až do 52. týždňa (RA-I) a 24. týždňa (RA-II).

Zo 783 pacientov, ktorí boli na začiatku randomizovaní k aktívnej liečbe

v RA-I, 508 ukončilo 52-týždňovú placebom kontrolovanú liečbu a zúčastnilo sa nezaslepeného

predĺženia štúdie. Z nich 427 pacientov ukončilo 2-ročnú nezaslepenú následnú štúdiu a tak mali

celkovú expozíciu Cimzii spolu 148 týždňov. Pozorovaná miera odpovede ACR 20 v tomto časovom

bode bola 91 %. Zníženie (RA-I) z východiskovej hodnoty DAS28 (ESR) bolo tiež v porovnaní s

placebom významne vyššie (p < 0,001) v 52. týždni (RA-I) a 24. týždni (RA-II) a pretrvávalo

počas 2 rokov v nezaslepenej predĺženej štúdii RA-I.

Tabuľka

3

ACR

odpoveď

v klinických štúdiách RA-I a RA-II

Štúdia RA-I

Kombinácia s metotrexátom

(24 a 52

týždňov)

Štúdia RA-II

Kombinácia s metotrexátom

(24

týždňov)

Odpoveď

Placebo + MTX

N = 199

Cimzia

200 mg + MTX

každé 2 týždne

N = 393

Placebo + MTX

N = 127

Cimzia

200 mg + MTX

každé 2 týždne

N = 246

ACR 20

24. týždeň

14 %

59 %**

57 %**

52. týždeň

13 %

53 %**

ACR 50

24. týždeň

37 %**

33 %**

52. týždeň

38 %**

ACR 70

24. týždeň

21 %**

16 %*

52. týždeň

21 %**

Hlavná

klinická

odpoveď

13 %**

Cimzia verzus placebo: * p ≤ 0,01, ** p < 0,001

Hlavná klinická odpoveď je definovaná ako dosiahnutie odpovede ACR 70 pri každom

hodnotení počas nepretržitého 6-mesačného obdobia.

p-hodnoty Waldovho testu sú uvedené na porovnanie terapií použitím logistickej regresie s faktormi

pre liečbu a oblasť.

Percentuálna odpoveď založená na počte pacientov, ktorí prispeli údajmi (n) pre tento koncový

a časový ukazovateľ, ktorý sa môže odlišovať od N.

Štúdia C-EARLY splnila svoje primárne a kľúčové sekundárne výsledné ukazovatele. Kľúčové

výsledky zo štúdie sú uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka

4

Štúdia C-EARLY: percento pacientov s trvajúcou remisiou a trvajúcou nízkou

aktivitou ochorenia v 52. týždni

Odpoveď

Placebo + MTX

N= 213

Cimzia 200 mg + MTX

N= 655

Pretrvávajúca remisia*

(DAS28(ESR) <2,6 v

40. týždni aj 52. týždni)

15,0 %

28,9%**

Pretrvávajúca nízka aktivita ochorenia

(DAS28(ESR) ≤3,2 v 40. týždni aj v 52. týždni)

28,6 %

43,8%**

*Primárny výsledný ukazovateľ štúdie C-EARLY (do 52. týždňa)

Zostava úplnej analýzy, prirátanie nonrespondérov pre chýbajúce hodnoty.

**Cimzia+MTX vs placebo+MTX: p<0,001

p-hodnota bola odhadnutá z logistického regresného modelu s faktormi pre liečbu, miesto a dobu

od diagnózy RA vo východiskovom stave (≤4 mesiace vs >4 mesiace)

U pacientov v skupine Cimzia+MTX došlo k výraznejšej redukcii od východiskového stavu

v DAS 28 (ESR) v porovnaní so skupinou placebo+MTX, ktorá bola pozorovaná už od 2. týždňa

a pokračovala do 52. týždňa (p<0,001 pri každej kontrole). Hodnotenia remisie (DAS 28 (ESR)

<2,6), stavu nízkej aktivity ochorenia (DAS 28 (ESR) ≤3,2) a ACR 50 a ACR 70 podľa kontrol

ukázali, že liečba Cimzia+MTX viedla k rýchlejšej a výraznejšej odpovedi ako liečba

PBO+MTX. Tieto výsledky u DMARD-naivných subjektov pretrvávali počas 52 týždňov liečby.

Rádiografická

odpoveď

V RA-I bolo štrukturálne poškodenie kĺbu hodnotené rádiograficky v 52. týždni a vyjadrené ako

zmena mTSS a jeho zložiek, skóre erózie a skóre zúženia kĺbovej štrbiny (JSN – joint space narrowing

score) v porovnaní s východiskovými hodnotami. Pacienti liečení Cimziou preukázali významne

menšiu rádiografickú progresiu ako pacienti užívajúci placebo v 24. týždni a 52. týždni (pozri

tabuľku 5). V placebovej skupine v 52. týždni bolo 52 % pacientov bez rádiografickej progresie

(mTSS ≤ 0,0) v porovnaní so 69 % v skupine liečenej Cimziou v dávke 200 mg.

Tabuľka

5

Zmeny v priebehu 12 mesiacov v RA-I

Placebo + MTX

N = 199

Stredná hodnota (SD)

Cimzia 200 mg + MTX

N = 393

Stredná hodnota (SD)

Cimzia 200 mg + MTX –

Placebo + MTX

Stredná hodnota rozdielu

mTSS

52. týždeň

2,8 (7,8)

0,4 (5,7)

-2,4

Skóre erózie

52. týždeň

1,5 (4,3)

0,1 (2,5)

-1,4

JSN skóre

52. týždeň

1,4 (5,0)

0,4 (4,2)

-1,0

p-hodnoty v prípade obidvoch – mTSS aj skóre erózie – boli < 0,001 a v prípade JSN skóre boli

≤ 0,01. ANCOVA zodpovedala hodnotenej zmene od východiskovej hodnoty pre každé meranie

s oblasťou a liečbou ako faktormi a východiskovým hodnotením ako kovariátom.

Zo 783 pacientov, ktorí boli na začiatku randomizovaní k aktívnej liečbe

v RA-I, 508 ukončilo 52-týždňovú placebom kontrolovanú liečbu a zúčastnilo sa nezaslepeného

predĺženia štúdie. V podskupine 449 pacientov, ktorí ukončili minimálne 2-ročnú liečbu Cimziou

(RA-I a nezaslepená predĺžená štúdia), sa preukázala pretrvávajúca inhibícia progresie štrukturálneho

poškodenia s hodnotiteľnými údajmi v časovom bode 2 roky.

V štúdii C-EARLY viedla Cimzia+MTX k inhibícii rádiografickej progresie v porovnaní

s placebom+MTX v 52. týždni (pozri tabuľku 6). V skupine placebo+MTX u 49,7 % pacientov

nedošlo k žiadnej rádiografickej progresii (zmena mTSS ≤0,5) v 52. týždni, v porovnaní s 70,3 %

v skupine Cimzia+MTX (p<0,001).

Tabuľka

6

Rádiografické zmeny v 52. týždni v štúdii C-EARLY

Placebo + MTX

N= 163

Priemer (SD)

Cimzia 200 mg + MTX

N = 528

Priemer (SD)

Cimzia 200 mg + MTX –

Placebo + MTX

Rozdiel*

mTSS

týždeň 52

1,8 (4,3)

0,2 (3,2)**

-0,978 (-1,005, -0,500)

Skóre erózie

týždeň 52

1,1 (3,0)

0,1 (2,1)**

-0,500 (-0,508, -0,366)

Skóre JSN

týždeň 52

0,7 (2,3)

0,1 (1,7)**

0,000 (0,000, 0,000)

Rádiografická zostava s lineárnou extrapoláciou.

* Hodges-Lehmannov bodový odhad posunu a 95 % asymptotický (Moses) interval spoľahlivosti.

**Cimzia+MTX vs. placebo+MTX p<0,001. p-hodnota bola odhadnutá z ANCOVA modelu

hodnotenia liečby, oblasti a času od diagnózy RA vo východiskovom stave (≤4 mesiace vs

>4 mesiace) ako faktory a hodnoty vo východiskovom stave ako kovariancia.

Odpoveď

fyzickej funkcie a následky týkajúce sa zdravia

U pacientov liečených Cimziou v RA-I a RA-II bolo už od 1. týždňa až do konca štúdií, v porovnaní

s placebom, hlásené významné zlepšenie fyzickej funkcie hodnotenej podľa dotazníka HAQ-DI

(Health Assessment Questionnaire – Disability Index) a únavy (vyčerpanosti) hlásenej podľa škály

FAS (Fatigue Assessment Scale). V obidvoch klinických štúdiách hlásili pacienti liečení Cimziou

významne väčšie zlepšenia v SF-36 súhrnov fyzickej a duševnej zložky (Physical and Mental

Component Summaries) a v skóre všetkých domén. Zlepšenia fyzickej funkcie a HRQoL pretrvávali

v priebehu 2 rokov v nezaslepenej predĺženej štúdii RA-I. Pacienti liečení Cimziou hlásili, v porovnaní

s placebom, štatisticky významné zlepšenia v prieskume produktivity práce (Work Productivity

Survey).

V štúdii C-EARLY pacienti liečení kombináciou Cimzia+MTX hlásili významné zlepšenie bolesti

v 52. týždni v porovnaní s kombináciou placebo+MTX, hodnotenej pomocou Hodnotenia artritickej

bolesti pacientom (Patient Assessment of Arthritis Pain = PAAP) - 48,5 vs - 44,0 (priemer najmenších

štvorcov) (p<0,05).

Klinická štúdia DoseFlex

Účinnosť a bezpečnosť 2 dávkovacích režimov Cimzie (200 mg každé 2 týždne a 400 mg

každé 4 týždne) oproti placebu sa hodnotili v 18-týždňovej, nezaslepenej, predrandomizačnej

a 16-týždňovej randomizovanej, dvojito-zaslepenej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii

u dospelých pacientov s aktívnou reumatoidnou artritídou diagnostikovanou podľa ACR kritérií, ktorí

nemali dostatočnú odpoveď na MTX.

Pacienti dostávali nárazové dávky 400 mg Cimzie v 0., 2. a 4. týždni, po ktorých nasledovala

dávka 200 mg Cimzie každé 2 týždne počas začiatočného nezaslepeného obdobia. Respondéri

(ACR 20 dosiahnuté) v 16. týždni boli randomizovaní v 18. týždni na Cimziu v dávke 200 mg

každé 2 týždne, Cimziu v dávke 400 mg každé 4 týždne alebo placebo v kombinácii s MTX počas

ďalších 16 týždňov (celková dĺžka štúdie: 34 týždňov). Tieto 3 skupiny boli dobre vyvážené čo sa týka

klinickej odpovede po aktívnej vstupnej fáze (ACR 20: 83-84 % v 18. týždni).

Primárnym koncovým ukazovateľom štúdie bola miera ACR 20 respondérov v 34. týždni. Výsledky v

v 34. týždni sú uvedené v tabuľke 7. Obidva dávkovacie režimy Cimzie preukázali pretrvávajúcu

klinickú odpoveď a boli štatisticky významné v porovnaní s placebom v 34. týždni. Koncový

ukazovateľ ACR 20 sa dosiahol pre oba režimy Cimzie, 200 mg každé 2 týždne a 400 mg

každé 4 týždne.

Tabuľka

7

ACR

odpoveď

v klinickej štúdii DoseFlex v 34. týždni

Liečebný

režim v 0.

až 16. týždni

Cimzia 400 mg + MTX v 0., 2. a 4. týždni, po ktorých

nasledovala Cimzia v dávke 200 mg + MTX každé 2 týždne

Randomizovaný, dvojito-

zaslepený

liečebný

režim v 18.

až 34. týždni

Placebo + MTX

N=69

Cimzia

200 mg + MTX

každé 2 týždne

N=70

Cimzia

400 mg + MTX

každé 4 týždne

N=69

ACR 20

p-hodnota*

45 %

67 %

0,009

65 %

0,017

ACR 50

p-hodnota*

30 %

50 %

0,020

52 %

0,010

ACR 70

p-hodnota*

16 %

30 %

0,052

38 %

0,005

N/A: neaplikovateľné

* p-hodnoty Waldovho testu pre porovnania Cimzie v dávke 200 mg oproti placebu a Cimzie

v dávke 400 mg oproti placebu sú odhadované na základe logistickej regresie s faktormi pre liečbu.

Axiálna spondylartritída (subpopulácie s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu a s

ankylozujúcou spondylitídou)

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené v jednej multicentrickej, randomizovanej, dvojito

zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii (AS001) u 325 pacientov vo veku ≥ 18 rokov s aktívnou

axiálnou spondylartritídou s nástupom v dospelosti trvajúcou najmenej 3 mesiace definovanou

klasifikačnými kritériami spoločnosti ASAS (Assessment of Spondyloarthritis International Society).

Celková populácia s axiálnou spondylartritídou zahŕňala subpopulácie s rádiografickým dôkazom

ankylozujúcej spondylitídy (AS) (známej aj ako rádiograficky potvrdená axiálna spondylartritída) a

bez neho (axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu; [nr-axSpA]). Pacienti mali aktívne

ochorenie definované indexom aktivity ochorenia ankylozujúcej spondylitídy (Bath Ankylosing

Spondylitis Disease Activity Index - BASDAI) ≥ 4, bolesť chrbtice ≥ 4 na číselnej stupnici NRS

(Numerical Rating Scale) s rozsahom 0 až 10 a zvýšené CRP alebo súčasný dôkaz sakroilitídy pri

vyšetrení magnetickou rezonanciou (MR). Pacienti museli mať prejavy neznášanlivosti alebo museli

mať nedostatočnú odpoveď aspoň na jedno NSA. Celkovo 16 % pacientov malo v anamnéze liečbu

antagonistom TBF. Pacienti boli liečení nárazovou dávkou Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni (u oboch

liečebných skupín) alebo placebom, po ktorom nasledovala dávka Cimzie buď 200 mg každé 2 týždne

alebo 400 mg každé 4 týždne alebo placebo. 87,7 % pacientov dostávalo súčasne NSA. Primárnym

výsledným ukazovateľom účinnosti bola miera odpovede ASAS20 v 12. týždni.

Po 24 týždňovej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej fáze štúdie nasledovala 24 týždňová

zaslepená fáza a 156 týždňová otvorená fáza. Maximálna dĺžka trvania štúdie bola 204 týždňov. Všetci

pacienti dostávali Cimziu ako v zaslepenej fáze, tak aj v následnej otvorenej fáze.

Celkom 199 účastníkov klinického skúšania (61,2 % z randomizovaných účastníkov) ukončilo štúdiu

do týždňa 204.

Kľúčové

výsledky

účinnosti

V klinickej štúdii AS001 dosiahlo ASAS20 odpoveď v 12. týždni 58 % pacientov liečených Cimziou

v dávke 200 mg každé 2 týždne a 64 % pacientov liečených Cimziou v dávke 400 mg každé 4 týždne

v porovnaní s 38 % pacientmi užívajúcimi placebo (p < 0,01). V celkovej populácii bol podiel

ASAS20 respondérov klinicky významný a významne vyšší pre liečebnú skupinu s Cimziou v

dávke 200 mg každé 2 týždne a s Cimziou 400 mg každé 4 týždne v porovnaní s placebovou skupinou

pri každej kontrole od 1. týždňa až do 24. týždňa (p ≤ 0,001 pri každej kontrole). V 12. týždni

a 24. týždni bolo percento osôb s ASAS40 odpoveďou vyššie v skupinách liečených Cimziou v

porovnaní s placebom.

Podobné výsledky sa dosiahli u oboch subpopulácií s ankylozujúcou spondylitídou a s axiálnou

spondylartritídou bez rádiografického dôkazu. U žien neboli ASAS20 odpovede štatisticky významne

odlišné od placeba až do časového bodu po 12. týždni.

Zlepšenie ASAS 5/6, čiastočná remisia a BASDAI-50 boli štatisticky významné v 12. týždni

a v 24. týždni a pretrvávali až do 48. týždňa v celkovej populácii rovnako ako v subpopuláciách.

Kľúčové výsledky účinnosti z klinickej štúdie AS001 sú uvedené v tabuľke 8.

U pacientov, ktorí zostali v štúdii, sa zlepšenie vo všetkých vyššie uvedených kľúčových výsledkoch

účinnosti zachovalo do týždňa 204 v celkovej populácii, rovnako ako v subpopuláciách.

Tabuľka

8

Kľúčové

výsledky

účinnosti

v klinickej štúdii AS001 (percento pacientov)

Parametre

Ankylozujúca

spondylitída

Axiálna

spondylartritída bez

rádiografického

dôkazu

Axiálna

spondylartritída

Celková populácia

Placebo

N=57

Cimzia všetky

režimy

dávkovania

N=121

Placebo

N=50

Cimzia

všetky

režimy

dávkovania

N=97

Placebo

N=107

Cimzia

všetky

režimy

dávkovania

N=218

ASAS20

(b,c)

12. týždeň

24. týždeň

60%*

69%**

61%*

68%**

61%**

68%**

ASAS40

(c,d)

12. týždeň

24. týždeň

45%**

53%**

47%**

51%**

46%**

52%**

ASAS 5/6

(c,d)

12. týždeň

24. týždeň

42%**

40%**

44%**

45%**

43%**

42%**

Čiastočná

remisia

(c,d)

12. týždeň

24. týždeň

20%**

28%**

29%**

33%**

24%**

30%**

BASDAI 50

(c,d)

12. týždeň

24. týždeň

41%**

49%**

49%**

57%**

45%**

52%**

Cimzia všetky režimy dávkovania = údaje pre Cimziu v dávke 200 mg podávanej

každé 2 týždne, ktorej predchádzala nárazová dávka 400 mg v 0., 2. a 4. týždni plus

Cimzia 400 mg podávaná každé 4 týždne, ktorej predchádzala nárazová dávka 400 mg v 0., 2.

a 4. týždni

Výsledky sú z randomizovaného súboru

p-hodnoty Waldovho testu sú uvedené na porovnanie terapií použitím logistickej regresie

s faktormi pre liečbu a oblasť.

Kompletný analyzovaný súbor

NA = nie je k dispozícii

p ≤ 0,05, Cimzia oproti placebu

p < 0,001, Cimzia oproti placebu

Mobilita chrbtice

Mobilita chrbtice sa hodnotila v dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej fáze pomocou BASMI

v niekoľkých časových bodoch, vrátane východiskového stavu, v 12. týždni a v 24. týždni. Klinicky

významné a štatisticky významné rozdiely u pacientov liečených Cimziou v porovnaní s pacientmi

liečenými placebom sa preukázali pri každej kontrole od východiskového stavu. Rozdiel od placeba

má tendenciu byť väčší u subpopulácie nr-axSpA ako u AS, čo môže byť dôsledkom menšieho

chronického štrukturálneho poškodenia u pacientov s nr-axSpA.

Zlepšenie lineárneho skóre BASMI dosiahnuté v 24. týždni sa u pacientov, ktorí zostali v štúdii,

udržalo až do týždňa 204.

Odpoveď

fyzickej funkcie a následky týkajúce sa zdravia

V klinickej štúdii AS001 hlásili pacienti liečení Cimziou významné zlepšenie fyzickej funkcie

hodnotené pomocou BASFI a zlepšenie bolesti hodnotené NRS stupnicou celkovej a nočnej bolesti

chrbtice v porovnaní s placebom. Pacienti liečení Cimziou hlásili významné zlepšenie únavy

(vyčerpanosti) hlásené pomocou položky BASDAI pre únavu a významné zlepšenie kvality života

súvisiacej so zdravím merané dotazníkom Kvality života pri ankylozujúcej spondylitíde (ASQoL) a

zlepšenie v SF-36 súhrnov fyzickej a duševnej zložky (Physical and Mental Component Summaries) a

v skóre všetkých domén v porovnaní s placebom. Pacienti liečení Cimziou hlásili významné zlepšenie

produktivity v práci a v domácnosti súvisiacej s axiálnou spondylartritídou, ktoré bolo hlásené v

prieskume produktivity práce v porovnaní s placebom.

U pacientov, ktorí zostali v štúdii, bolo zlepšenie všetkých vyššie uvedených výsledkov do značnej

miery zachované až do týždňa 204.

Inhibícia zápalu pri magnetickej rezonancii (MR)

V zobrazovacej subštúdii zahŕňajúcej 153 pacientov sa hodnotili prejavy zápalu hodnotené MR

v 12. týždni a boli vyjadrené ako zmena skóre SPARCC (Spondyloarthritis Research Consortium of

Canada) oproti východiskovému stavu pre krížovo-driekové kĺby a skóre ASspiMRI-a v berlínskej

modifikácii pre chrbticu. Významná inhibícia zápalových príznakov u krížovo-driekových kĺbov aj

chrbtice sa pozorovala u pacientov liečených Cimziou (všetky dávkové skupiny) v 12. týždni, a to v

celkovej populácii s axiálnou spondylartritídou, ako aj v subpopulácii s ankylozujúcou spondylitídou

a s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu.

U pacientov, ktorí zostali v štúdii a u ktorých boli k dispozícii východiskové hodnoty aj hodnoty

z týždňa 204, bola do značnej miery zachovaná inhibícia zápalových príznakov až do

týždňa 204 v krížovo-driekových kĺboch (n=72) aj chrbtici (n=82), a to v celkovej populácii s axiálnou

spondylartritídou, ako aj v subpopulácii s ankylozujúcou spondylitídou a s axiálnou spondylartritídou

bez rádiografického dôkazu.

Axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu (nr-axSpA)

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie sa hodnotila v 52-týždňovej, multicentrickej, randomizovanej, dvojito

zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdii (AS0006) u 317 pacientov vo veku ≥ 18 rokov s axiálnou

spondylartritídou s prepuknutím v dospelosti a s bolesťou chrbta počas najmenej 12 mesiacov.

Pacienti museli spĺňať kritériá ASAS pre nr- axSpA (okrem rodinnej anamnézy a dobrej odpovede na

NSA) a mali objektívne prejavy zápalu podľa hladín C-reaktívneho proteínu (CRP) prevyšujúcich

hornú hranicu normálu (HHN) a/alebo sakroilitídu pri zobrazení magnetickou rezonanciou (MRI)

naznačujúce zápalové ochorenie [pozitívny výsledok CRP (> HHN) a/alebo pozitívny výsledok pri

MRI], ale bez definitívneho rádiografického potvrdenia štrukturálneho poškodenia sakroiliakálnych

kĺbov. Pacienti mali aktívne ochorenie definované BASDAI ≥ 4 a bolesť chrbtice ≥ 4 na číselnej

stupnici NRS s rozsahom 0 až 10. Pacienti museli mať prejavy neznášanlivosti alebo museli mať

nedostatočnú odpoveď aspoň na dve NSA. Pacienti boli liečení placebom alebo nárazovou dávkou

Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni, po ktorých nasledovala dávka 200 mg Cimzie každé 2 týždne.

Použitie a úprava dávok liekov štandardnej starostlivosti (napr. NSA, DMARD, kortikosteroidy,

analgetiká) boli povolené kedykoľvek. Primárnou premennou účinnosti bola odpoveď v 52. týždni

podľa skóre podstatného zmiernenia aktivity ochorenia ankylozujúcej spondylitídy (Ankylosing

Spondylitis Disease Activity Score major improvement, ASDAS-MI). Odpoveď podľa ASDAS-MI

bola definovaná ako pokles ASDAS (zmiernenie) o ≥ 2,0 oproti východiskovému stavu alebo

dosiahnutím najnižšieho možného skóre. Sekundárnym ukazovateľom bola hodnota ASAS 40.

Pri východiskovom stave malo vysokú aktivitu ochorenia (ASDAS ≥ 2,1; ≤ 3,5) 37 % pacientov v

skupine užívajúcej Cimziu a 41 % pacientov v skupine užívajúcej placebo a veľmi vysokú aktivitu

ochorenia (ASDAS > 3,5) malo v skupine užívajúcej Cimziu 62 % pacientov a v skupine užívajúcej

placebo 58 % pacientov.

Klinická

odpoveď

V štúdii AS0006 uskutočnenej u účastníkov bez rádiograficko potvrdených prejavov zápalu v SI

kĺboch sa potvrdil účinok, ktorý sa predtým preukázal u tejto podskupiny v štúdii AS001.

V 52. týždni odpoveď podľa ASDAS-MI dosiahol štatisticky významne vyšší podiel pacientov

liečených Cimziou v porovnaní s pacientmi liečenými placebom. Pacienti liečení Cimziou takisto

dosiahli zlepšenia oproti placebu vo viacerých komponentoch aktivity ochorenia axiálnej

spondylartritídy vrátane CRP. V 12. aj v 52. týždni boli odpovede ASAS 40 oproti placebu významne

vyššie. Kľúčové výsledky sú uvedené v tabuľke 9.

Tabuľka

9: Odpovede

podľa

ASDAS-MI a ASAS 40 v štúdii AS0006 (percento pacientov)

Parametre

Placebo

N = 158

Cimzia

a

200 mg

každé 2 týždne

N = 159

ASDAS-MI

52. týždeň

47 %*

ASAS 40

12. týždeň

52. týždeň

11 %

16 %

48 %*

57 %*

Cimzia podávaná každé 2 týždne po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2. a 4. týždni.

* p < 0,001

Všetky percentá vyjadrujú podiel pacientov, ktorí odpovedali v úplnom súbore analýz.

V 52. týždni 36,4 % pacientov dosiahlo ASDAS neaktívneho ochorenia (ASDAS < 1,3) v skupine

užívajúcej Cimziu oproti 11,8 % v skupine užívajúcej placebo.

V 52. týždni pacienti liečení Cimziou preukázali klinicky významné zlepšenia v MASES oproti

placebu (stredná hodnota LS zmeny oproti východiskovému stavu –2,4 v skupine užívajúcej Cimziu; –

0,2 v skupine užívajúcej placebo).

Psoriatická artritída

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie sa hodnotili v multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej,

placebom kontrolovanej klinickej štúdii (PsA001) u 409 pacientov vo veku ≥ 18 rokov s aktívnou

psoriatickou artritídou s nástupom v dospelosti trvajúcou najmenej 6 mesiacov definovanou

klasifikačnými kritériami pre psoriatickú artritídu (Classification Criteria for Psoriatic Arthritis -

CASPAR). Pacienti mali ≥ 3 opuchnuté a bolestivé kĺby a zvýšené hodnoty markerov akútnej fázy.

Pacienti mali tiež aktívne psoriatické kožné lézie alebo zdokumentovanú psoriázu v anamnéze a

zlyhala u nich jedna alebo viac terapií DMARD. Predchádzajúca liečba jedným antagonistom TNF

bola povolená a 20 % pacientov bolo predtým liečených TNF-antagonistom. Pacienti dostávali

nárazovú dávku Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni (v oboch liečebných skupinách) alebo placebo, po

ktorej nasledovalo podávanie 200 mg Cimzie každé 2 týždne alebo 400 mg Cimzie každé 4 týždne

alebo placebo každé 2 týždne. 72,6 % pacientov súbežne užívalo NSA a 70,2 % konvenčné DMARD.

Štúdia mala dva primárne koncové ukazovatele: percento pacientov, ktorí dosiahli ACR 20 odpoveď

v 12. týždni a zmena modifikovaného skóre mTSS (Total Sharp Score) v 24. týždni od východiskovej

hodnoty. Účinnosť a bezpečnosť Cimzie u pacientov s PsA, u ktorých prevládali symptómy

sakroilitídy alebo axiálnej spondylartritídy, neboli analyzované samostatne.

Po 24 týždňovej dvojito zaslepenej, placebom kotrolovanej fáze štúdie nasledovala 24 týždňová

zaslepená fáza a 168 týždňová otvorená fáza. Maximálna dĺžka trvania štúdie bola 216 týždňov. Všetci

pacienti dostávali Cimziu ako v zaslepenej fáze, tak aj v následnej otvorenej fáze.

Celkom 264 účastníkov klinického skúšania (64,5 %) ukončilo štúdiu až v týždni 216.

ACR

odpoveď

Pacienti liečení Cimziou mali štatisticky významne vyššiu mieru ACR 20 odpovede v 12. týždni

a v 24. týždni v porovnaní s pacientmi, ktorým bolo podávané placebo (p < 0,001). Percento

ACR 20 respondérov bolo klinicky významné v liečebných skupinách s Cimziou v dávke 200 mg

každé 2 týždne a s Cimziou v dávke 400 mg každé 4 týždne v porovnaní s placebovou skupinou pri

každej návšteve od začiatku až do 24. týždňa (nominálne p ≤ 0,001 pri každej návšteve). Pacienti

liečení Cimziou mali tiež významné zlepšenie miery odpovede ACR 50 a 70. V 12. a 24. týždni sa u

pacientov liečených Cimziou pozorovalo zlepšenie v parametroch periférnej aktivity psoriatickej

artritídy (napr. počet opuchnutých kĺbov, počet bolestivých/citlivých kĺbov, daktylitída a entezitída)

(nominálna p-hodnota p < 0,01). Kľúčové výsledky účinnosti z klinickej štúdie PsA001 sú uvedené v

tabuľke 10.

Tabuľka

10

Kľúčové

výsledky

účinnosti

v klinickej štúdii PsA001 (percento pacientov)

Odpoveď

Placebo

N=136

Cimzia

(a)

200 mg

každé 2 týždne

N=138

Cimzia

(b)

400 mg

každé 4 týždne

N=135

ACR20

12. týždeň

24. týždeň

24 %

24 %

58 %**

64 %**

52 %**

56 %**

ACR50

12. týždeň

24. týždeň

11 %

13 %

36 %**

44 %**

33 %**

40 %**

ACR70

12. týždeň

24. týždeň

25 %**

28 %**

13 %*

24 %**

Odpoveď

Placebo

N=86

Cimzia

(a)

200 mg

každé 2 týždne

N=90

Cimzia

(b)

400 mg

každé 4 týždne

N=76

PASI 75

12.

týždeň

24.

týždeň

48.

týždeň

14 %

15 %

47 %***

62 %***

67 %

47 %***

61 %***

62 %

(a)

Po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2. a 4. týždni sa Cimzia podávala každé 2 týždne

Po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2. a 4. týždni sa Cimzia podávala každé 4 týždne

U osôb s minimálne 3% psoriázy BSA na začiatku

p < 0,01, Cimzia oproti placebu

p < 0,001, Cimzia oproti placebu

p < 0,001 (nominálne), Cimzia oproti placebu

Výsledky sú z randomizovaného súboru. Rozdiel liečby: Cimzia 200 mg - placebo, Cimzia 400 mg -

placebo (a zodpovedajúci 95 % interval spoľahlivosti a p-hodnota) boli posudzované pomocou

štandardného obojstranného Waldovho testu asymptotických štandardných chýb. U pacientov, ktorí

prerušili liečbu alebo u nich chýbajú údaje, sa použil systém „Non-responder Imputation„ (NRI).

Spomedzi 273 pacientov, ktorí boli na začiatku randomizovaní na Cimziu v dávke 200 mg

každé 2 týždne a Cimziu v dávke 400 mg každé 4 týždne, zostalo na tejto liečbe 237 (86,8 %)

pacientov až do 48. týždňa. Zo 138 pacientov randomizovaných na Cimziu v dávke 200 mg

každé 2 týždne dosiahlo 92, 68 a 48 pacientov odpoveď ACR 20/50/70 v 48. týždni, v uvedenom

poradí. Zo 135 pacientov randomizovaných na Cimziu v dávke 400 mg každé 4 týždne

dosiahlo 89, 62 a 41 pacientov odpoveď ACR 20/50/70, v uvedenom poradí.

Medzi pacientmi, ktorí zostali v štúdii, sa miera odpovede ACR 20, 50 a 70 zachovala až do

týždňa 216. To platilo aj v prípade ďalších parametrov periférnej aktivity (napr. počet opuchnutých

kĺbov, počet bolestivých /citlivých kĺbov, daktylitída a entezitída).

Rádiografická

odpoveď

V klinickej štúdii PsA001 bola inhibícia progresie štrukturálneho poškodenia hodnotená rádiograficky

a vyjadrená ako zmena mTSS a jeho zložiek, skóre erózie (ES) a skóre zúženia kĺbovej štrbiny (JSN)

v 24. týždni v porovnaní s východiskovými hodnotami. Skóre mTSS bolo upravené pre psoriatickú

artritídu pridaním distálnych interfalangeálnych kĺbov ruky. Liečba Cimziou inhibovala rádiografickú

progresiu v porovnaní s liečbou placebom v 24. týždni meranú ako zmena celkového skóre mTSS (LS

priemerné [±SE] skóre oproti východiskovému stavu 0,28 [±0,07] v placebovej skupine v porovnaní

s 0,06 [±0,06] v skupine so všetkými dávkami Cimzie, p = 0,007). Inhibícia rádiografickej progresie sa

udržiavala pri liečbe Cimziou až do 48. týždňa v podskupine pacientov s vyšším rizikom

rádiografickej progresie (pacienti s východiskovým skóre mTSS > 6). U pacientov, ktorí sa

zúčastnili štúdie, sa inhibícia rádiografickej progresie naďalej udržala až do týždňa 216.

Odpoveď

fyzickej funkcie a následky týkajúce sa zdravia

V klinickej štúdii PsA001 hlásili pacienti liečení Cimziou významné zlepšenie fyzickej funkcie

hodnotenej podľa dotazníka HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire – Disability Index), bolesti

hodnotenej podľa Hodnotenia artritickej bolesti pacientom PAAP a únavy (vyčerpanosti), čo sa

preukázalo podľa Škály hodnotenia únavy (FAS - Fatigue Assessment Scale) v porovnaní s placebom.

Pacienti liečení Cimziou hlásili významné zlepšenie kvality života súvisiacej so zdravím merané

dotazníkom Kvality života pri psoriatickej artritíde (PsAQoL) a SF-36 fyzickej a duševnej zložky a

produktivity súvisiacej s psoriatickou artritídou v zamestnaní a v domácnosti hlásenej v v prieskume

produktivity práce v porovnaní s placebom. Zlepšenie vo všetkých vyššie uvedených výsledkoch

pretrvávalo až do týždňa 216.

Ložisková psoriáza

Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené v dvoch placebom kontrolovaných skúšaniach

(CIMPASI-1 a CIMPASI-2) a v jednom placebom a účinnou látkou kontrolovanom skúšaní

(CIMPACT) u pacientov vo veku ≥18 rokov s mierne závažnou až závažnou chronickou ložiskovou

psoriázou po dobu najmenej 6 mesiacov. Pacienti dosiahli v indexe plochy a závažnosti psoriázy

(Psoriasis Area and Severity Index, PASI) skóre ≥12, postihnutú plochu telesného povrchu (body

surface area, BSA) ≥10 %, v celkovom hodnotení lekárom (Physician Global Assessment, PGA) skóre

≥3 a potrebovali systémovú liečbu a/alebo fototerapiu a/alebo chemoterapiu. Pacienti, ktorí „primárne“

neodpovedali na žiadnu predchádzajúcu liečbu biologikom (definované ako žiadna odpoveď do

prvých 12 týždňov od začatia liečby), boli vylúčení z klinických skúšaní v III. fáze (CIMPASI-1,

CIMPASI-2 a CIMPACT). Účinnosť a bezpečnosť Cimzie boli hodnotené v porovnaní s etanerceptom

v skúšaní CIMPACT.

V skúšaní CIMPASI-1 a CIMPASI-2 pridruženými primárnymi ukazovateľmi účinnosti boli podiel

pacientov dosahujúcich PASI 75 a výsledok PGA „bez nálezov“ alebo „takmer bez nálezov“ (s

poklesom oproti východiskovej hodnote minimálne o 2 body) v 16. týždni. V skúšaní CIMPACT

primárnym ukazovateľom účinnosti bol podiel pacientov dosahujúcich PASI 75 v 12. týždni.

PASI75 a PGA v 16. týždni boli kľúčovými sekundárnymi ukazovateľmi. PASI 90 v 16. týždni bolo

kľúčovým sekundárnym ukazovateľom v všetkých 3 skúšaniach.

V skúšaní CIMPASI-1 bolo hodnotených 234 pacientov a v skúšaní CIMPASI-2 bolo

hodnotených 227 pacientov. V oboch skúšaniach boli pacienti randomizovaní pre užívanie placeba

alebo Cimzie 200 mg každé 2 týždne (po nárazovej dávke Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni) alebo

Cimzie 400 mg každé 2 týždne. V 16. týždni pacienti randomizovaní pre užívanie Cimzie, ktorí

dosiahli odpoveď PASI 50, pokračovali v užívaní Cimzie až po 48. týždeň so zachovaním rovnakej

randomizovanej dávky. Pacienti pôvodne randomizovaní pre užívanie placeba, ktorí v 16. týždni

dosiahli odpoveď PASI 50, ale nedosiahli odpoveď PASI 75, užívali Cimziu 200 mg každé 2 týždne (s

nárazovou dávkou Cimzie 400 mg v 16., 18. a 20. týždni). Pacienti s neadekvátnou odpoveďou v 16.

týždni (neodpovedajúci ako PASI 50) spĺňali podmienky pre užívanie Cimzie 400 mg každé 2 týždne

po 48. týždeň nezaslepeným spôsobom.

V skúšaní CIMPACT bolo hodnotených 559 pacientov. Pacienti boli randomizovaní pre užívanie

placeba alebo Cimzie 200 mg každé 2 týždne (po nárazovej dávke Cimzie 400 mg v 0., 2. a 4. týždni)

alebo Cimzie 400 mg každé 2 týždne až po 16. týždeň, alebo pre užívanie 50 mg etanerceptu dvakrát

týždenne až po 12. týždeň. Pacienti pôvodne randomizovaní pre užívanie Cimzie, ktorí v 16. týždni

dosiahli odpoveď PASI 75, boli opätovne randomizovaní na základe ich pôvodnej dávkovacej schémy.

Pacienti užívajúci Cimziu 200 mg každé 2 týždne boli opätovne randomizovaní pre užívanie

Cimzie 200 mg každé 2 týždne, Cimzie 400 mg každé 4 týždne alebo pre užívanie placeba. Pacienti

užívajúci Cimziu 400 mg každé 2 týždne boli opätovne randomizovaní pre užívanie Cimzie 400 mg

každé 2 týždne, Cimzie 200 mg každé 2 týždne alebo pre užívanie placeba. Pacienti boli po 48. týždeň

hodnotení dvojito zaslepeným, placebom kontrolovaným spôsobom. Všetci pacienti, ktorí v 16. týždni

nedosiahli odpoveď PASI 75, vstúpili do únikového ramena a užívali Cimziu 400 mg každé 2 týždne.

Pacientmi boli prevažne muži (64 %) a belosi (94 %) s priemerným vekom 45,7 rokov

(od 18 do 80 rokov), pričom 7,2 % z nich bolo vo veku ≥ 65 rokov. Z 850 pacientov randomizovaných

pre užívanie placeba alebo Cimzie v týchto placebom kontrolovaných skúšaniach 29 % pacientov bolo

bez predchádzajúceho užívania systémovej liečby psoriázy. Na liečbu psoriázy 47 % v minulosti

užívalo fototerapiu alebo chemoterapiu a 30 % v minulosti užívalo biologikum. Z 850 pacientov 14 %

predtým užívalo aspoň jedného TNF-antagonistu, 13 % predtým užívalo anti-IL-17 a 5 % predtým

užívalo anti-IL 12/23. Osemnásť percent pacientov hlásilo anamnézu psoriatickej artritídy pri

východiskom stave. Stredná hodnota skóre PASI vo východiskom stave bola 20 a pohybovala sa v

rozmedzí od 12 do 69. Východiskové skóre PGA bolo v rozmedzí od stredného (70 %) po závažné

(30 %). Stredná hodnota východiskovej BSA bola 25 % a pohybovala sa v rozmedzí od 10 % do 96 %.

Klinická

odpoveď

v 16. a 48. týždni

Kľúčové výsledky skúšania CIMPASI-1 a CIMPASI-2 sú uvedené v tabuľke 11.

Tabuľka

11: Klinická

odpoveď

v klinickom skúšaní CIMPASI-1 a CIMPASI-2 v 16. a 48. týždni

16.

týždeň

48.

týždeň

CIMPASI-1

Placebo

N = 51

Cimzia 200 mg

každé 2 týždne

N = 95

Cimzia 400 mg

každé 2 týždne

N = 88

Cimzia 200 mg

každé 2 týždne

N = 95

Cimzia 400 mg

každé 2 týždne

N = 88

PGA bez

nálezov alebo

takmer bez

nálezov

4,2 %

47,0 %*

57,9 %*

52,7 %

69,5 %

PASI 75

6,5 %

66,5 %*

75,8 %*

67,2 %

87,1%

PASI 90

0,4 %

35,8 %*

43,6 %*

42,8 %

60,2 %

CIMPASI-2

Placebo

N = 49

Cimzia 200 mg

každé 2 týždne

N = 91

Cimzia 400 mg

každé 2 týždne

N = 87

Cimzia 200 mg

každé 2 týždne

N = 91

Cimzia 400 mg

každé 2 týždne

N = 87

PGA bez

nálezov alebo

takmer bez

nálezov

2,0 %

66,8 %*

71,6 %*

72,6 %

66,6 %

PASI 75

11,6 %

81,4 %*

82,6 %*

78,7 %

81,3 %

PASI 90

4,5 %

52,6 %*

55,4 %*

59,6 %

62,0 %

Cimzia 200 mg podávaná každé 2 týždne po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2., 4. týždni.

Škála PGA s 5 kategóriami. Liečebný úspech „bez nálezov“ (0) alebo „takmer bez nálezov“ (1)

spočíval v neprítomnosti prejavov psoriázy alebo v normálnom až ružovom sfarbení lézií, v

neprítomnosti zhrubnutia plaku a v žiadnej alebo minimálnej tvorbe lupín v ložiskách.

* Cimzia v porovnaní s placebom: p <0,0001.

Miera odpovede a p-hodnota u PASI a PGA boli odhadnuté na základe modelu logistickej regresie, pri

ktorom chýbajúce údaje boli odvodené metódou započítavania násobku na základe metódy MCMC.

Účastníci, ktorí unikli alebo odstúpili (na základe nedosiahnutia odpovede PASI 50), boli liečení ako

neodpovedajúci účastníci v 48. týždni.

Výsledky pochádzajú zo súboru randomizovaných účastníkov.

Kľúčové výsledky skúšania CIMPACT sú uvedené v tabuľke 12.

Tabuľka

12: Klinická

odpoveď

v skúšaní CIMPACT v 12. a 16. týždni

12.

týždeň

16.

týždeň

Placebo

N = 57

Cimzia

200 mg

každé

2 týždne

N = 165

Cimzia 400 mg

každé 2 týždne

N = 167

Etanercept

50 mg

dvakrát

týždenne

N = 170

Placebo

N = 57

Cimzia

200 mg

každé

2 týždne

N = 165

Cimzia

400 mg

Každé

2 týždne

N = 167

PASI 75

61,3 %*

66,7 %*

53,3 %

3,8 %

68,2 %*

74,7 %*

PASI 90

0,2 %

31,2 %*

34,0 %*

27,1 %

0,3 %

39,8 %*

49,1 %*

PGA bez

nálezov

alebo

takmer bez

nálezov

1,9 %

39,8 %**

50,3 %*

39,2 %

3,4 %

48,3 %*

58,4 %*

Cimzia 200 mg podávaná každé 2 týždne po nárazovej dávke 400 mg v 0., 2., 4. týždni.

Škála PGA s 5 kategóriami. Liečebný úspech „bez nálezov“ (0) alebo „takmer bez nálezov“ (1)

spočíval v neprítomnosti prejavov psoriázy alebo v normálnom až ružovom sfarbení lézií, v

neprítomnosti zhrubnutia plaku a v žiadnej alebo minimálnej tvorbe lupín v ložiskách.

* Cimzia v porovnaní s placebom: p <0,0001.

Pri dávkovacej schéme Cimzia 200 mg každé 2 týždne sa preukázala neinferiórnosť oproti 50 mg

etanerceptu dvakrát týždenne (rozdiel pri porovnaní etanerceptu a Cimzie 200 mg každé 2 týždne

bol 8,0 %; 95 % CI -2,9; 18,9; na základe vopred špecifikovaného 10 % rozpätia neinferiórnosti).

§§ Pri Cimzii 400 mg každé 2 týždne sa oproti 50 mg etanerceptu dvakrát týždenne preukázala

nadradenosť (p < 0,05)

** Cimzia v porovnaní s placebom p <0,001. Miery odpovede a p-hodnoty na základe modelu

logistickej regresie. Chýbajúce údaje boli odvodené metódou započítavania násobku na základe

metódy MCMC. Výsledky pochádzajú zo súboru randomizovaných účastníkov.

Vo všetkých 3 skúšaniach bola miera odpovede so skóre PASI 75 výrazne vyššia u Cimzie než u

placeba od 4. týždňa.

Obidve dávky Cimzie preukázali oproti placebu účinnosť bez ohľadu na vek, pohlavie, telesnú

hmotnosť, BMI, dĺžku trvania psoriázy, predchádzajúcu systémovú liečbu a predchádzajúcu liečbu

biologikami.

Udržiavanie odpovede

Na základe integrovanej analýzy skúšania CIMPASI-1 a CIMPASI-2 bola miera udržateľnej odpovede

v 48. týždni 98,0 % u pacientov, ktorí odpovedali v skóre PASI 75 v 16. týždni a užívali

Cimziu 400 mg každé 2 týždne, a 87,5 % u rovnako odpovedajúcich pacientov, ktorí užívali

Cimziu 200 mg každý druhý týždeň. U pacientov s PGA bez nálezov alebo takmer bez nálezov v 16.

týždni bola miera udržateľnej odpovede v 48. týždni 85,9 % u tých, ktorí užívali Cimziu 400 mg

každé 2 týždne, a 84,3 % u tých, ktorí užívali Cimziu 200 mg každé 2 týždne. Miery odpovede

vychádzali z modelu logistickej regresie, pri ktorom chýbajúce údaje boli odvodené metódou

započítavania násobku (metóda MCMC).

V skúšaní CIMPACT u odpovedajúcich účastníkov v skóre PASI 75 v 16. týždni, ktorí užívali

Cimziu 400 mg každé 2 týždne a boli opätovne randomizovaní pre užívanie Cimzie 400 mg

každé 2 týždne, Cimzie 200 mg každé 2 týždne alebo placeba, bolo vyššie percento odpovedajúcich

účastníkov v skóre PASI 75 v 48. týždni v skupinách užívajúcich Cimziu než v skupine užívajúcej

placebo (98,0 %, 80,0 % a 36,0 % v príslušnom poradí). U odpovedajúcich účastníkov v skóre

PASI75 v 16. týždni, ktorí užívali Cimziu 200 mg každé 2 týždne a boli opätovne randomizovaní pre

užívanie Cimzie 400 mg každé 4 týždne, Cimzie 200 mg každé 2 týždne alebo placeba, bolo takisto

vyššie percento odpovedajúcich účastníkov v skóre PASI 75 v 48. týždni v skupinách užívajúcich

Cimziu než v skupine užívajúcej placebo (88,6 %, 79,5 % a 45,5 % v príslušnom poradí). Pri

chýbajúcich údajoch sa uplatnilo odvodenie týkajúce sa neodpovedajúcich účastníkov.

Kvalita života/Výsledky hlásené pacientmi

V Indexe dermatologickej kvality života (Dermatology Life Quality Index, DLQI) sa preukázali

štatisticky významné zlepšenia v 16. týždni (CIMPASI-1 a CIMPASI-2) oproti východiskového stavu

pri porovnaní s placebom. Stredné hodnoty poklesov (zlepšenia) skóre v DLQI oproti

východiskovému stavu boli v rozmedzí od –8,9 do –11,1 pri Cimzii 200 mg každé 2 týždne, od –

9,6 do –10,0 pri Cimzii 400 mg každé 2 týždne, oproti rozmedziu od –2,9 do –3,3 pri placebe v 16.

týždni.

Okrem toho v 16. týždni liečba Cimziou súvisela s vyšším podielom pacientov, ktorí dosiahli v DLQI

skóre 0 alebo 1 (Cimzia 400 mg každé 2 týždne, 45,5 % a 50,6 % v príslušnom poradí; Cimzia 200 mg

každé 2 týždne, 47,4 % a 46,2 % v príslušnom poradí, oproti placebu, 5,9 % a 8,2 % v príslušnom

poradí).

Pacienti liečení Cimziou hlásili oproti placebu väčšie zlepšenia podľa stupnice na hodnotenie

nemocničnej úzkosti a depresie (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS-D).

Zlepšenia všetkých už spomínaných výsledkov sa udržali po 48. týždeň.

Imunogenicita

Reumatoidná artritída

Celkový podiel pacientov s detekovateľnými protilátkami proti Cimzii pri aspoň 1 príležitosti

bol 9,6 % v placebom kontrolovaných RA štúdiách. Približne u jednej tretiny pacientov s pozitívnymi

protilátkami boli zistené in vitro neutralizujúce protilátky. U pacientov liečených súbežne s

imunosupresívami (MTX) sa protilátky tvorili v menšej miere ako u pacientov, ktorí na začiatku

neužívali imunosupresíva. Tvorba protilátok bola spojená s nižšou plazmatickou koncentráciou lieku a

u niektorých pacientov s nižšou účinnosťou.

V 2 dlhodobých (až 5 rokov expozície) otvorených štúdiách celkový podiel pacientov

s detekovateľnými protilátkami proti Cimzii pri aspoň jednej príležitosti bol 13 % (8,4 % z celkového

počtu pacientov malo prechodnú tvorbu protilátok a ďalších 4,7 % pacientov malo trvalú tvorbu

protilátok). Celkové percento pacientov, ktorí boli pozitívni na tvorbu protilátok a mali trvale zníženú

plazmatickú koncentráciu lieku, bolo odhadované na 9,1 %. Podobne, ako v placebom kontrolovaných

štúdiách, bola tvorba protilátok u niektorých pacientov spojená s nižšou účinnosťou.

Farmakodynamický model založený na údajoch z III. fázy klinickej štúdie predpokladá, že približne

u 15 % pacientov sa pri odporúčanom dávkovaní (200 mg každé 2 týždne po začiatočnej dávke), bez

súbežnej liečby s MTX, vyvinú protilátky v priebehu 6 mesiacov. Tento počet sa znižuje so

zvyšujúcimi sa dávkami súbežnej liečby s MTX. Tieto údaje sú primerane v súlade s pozorovanými

údajmi.

Axiálna spondylartritída

Celkové percento pacientov s protilátkami proti Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti až

do 24. týždňa bolo 4,4 % vo fáze III placebom kontrolovanej štúdie AS001 u pacientov s axiálnou

spondylartritídou (subpopulácie s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického dôkazu a s

ankylozujúcou spondylitídou). Tvorba protilátok bola spojená so zníženou plazmatickou

koncentráciou liečiva.

V priebehu celej štúdie (až počas 192 týždňov) bolo celkové percento pacientov s protilátkami proti

Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti 9,6 % (4,8 % malo prechodnú tvorbu protilátok,

ďalších 4,8 % malo pretrvávajúcu tvorbu protilátok proti Cimzii). Celkové percento pacientov, ktorí

mali pozitívne protilátky s pretrvávajúcou zníženou plazmatickou koncentráciou liečiva sa odhadovalo

na 6,8 %.

Psoriatická artritída

Celkové percento pacientov s protilátkami proti Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti až

do 24. týždňa bolo 11,7 % vo fáze III placebom kontrolovanej štúdie u pacientov s psoriatickou

artritídou. Tvorba protilátok bola spojená so zníženou plazmatickou koncentráciou liečiva.

V priebehu celej štúdie (až do 4 rokov expozície) bolo celkové percento pacientov s protilátkami proti

Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti 17,3 % (8,7 % malo prechodnú tvorbu

protilátok, ďalších 8,7 % malo pretrvávajúcu tvorbu protilátok proti Cimzii). Celkové percento

pacientov, ktorí mali pozitívne protilátky s pretrvávajúcou zníženou plazmatickou koncentráciou

liečiva sa odhadovalo

na 11,5 %.

Ložisková psoriáza

V III. fáze placebom kontrolovaných skúšaní percento pacientov s prítomnými protilátkami proti

Cimzii zistenými aspoň pri jednej príležitosti počas liečby po 48. týždeň bolo 8,3 % (22/265) pri

Cimzii 400 mg každé 2 týždne a 19,2 % (54/281) pri Cimzii 200 mg každé 2 týždne. V skúšaní

CIMPASI-1 a CIMPASI-2 sa u šesťdesiatich pacientov zistili protilátky, pričom u 27 z nich sa

hodnotili neutralizujúce protilátky s pozitívnym výsledkom. Prítomnosť protilátok súvisela so

zníženou plazmatickou koncentráciou liečiva a u niektorých pacientov so zníženou účinnosťou.

Všetky indikácie

Vyššie uvedené údaje vyjadrujú podiel pacientov, u ktorých bola vyšetrením ELISA stanovená

prítomnosť protilátok proti Cimzii a do veľkej miery závisia od senzitivity a špecificity tohto

vyšetrenia.

Okrem toho môže byť pozorovaný výskyt protilátok v hodnotení ovplyvnený viacerými faktormi,

vrátane manipulácie so vzorkou, načasovania odberu vzorky, súbežne podávaných liekov a základného

ochorenia. Z týchto dôvodov nie je vhodné porovnávať výskyt protilátok proti Cimzii s výskytom

protilátok proti iným antagonistom TNF.

Axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu

V placebom kontrolovanom skúšaní u pacientov s axiálnou spondylartritídou bez rádiografického

dôkazu bola v analýze, ktorá bola citlivejšia a voči liekom tolerantnejšia ako predchádzajúci test,

pozorovaná celková 97 % (248/255 pacientov) incidencia pacientov, ktorí mali protilátky proti

certolizumab pegolu po najviac 52 týždňoch liečby. So znížením plazmatických hladín certolizumab

pegolu boli spojené iba najvyššie titre, nebol však pozorovaný žiaden vplyv na účinnosť.

Približne 22 % (54/248) pacientov, ktorí mali kedykoľvek protilátky proti certolizumab pegolu, mali

protilátky, ktoré boli klasifikované ako neutralizačné.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Plazmatické koncentrácie certolizumab pegolu boli značne úmerné dávke. Farmakokinetika

pozorovaná u pacientov s reumatoidnou artritídou a psoriázou zodpovedala farmakokinetike

pozorovanej u zdravých jedincov.

Absorpcia

Po subkutánnom podaní sa maximálne plazmatické koncentrácie certolizumab pegolu dosiahli v

rozmedzí 54 a 171 hodín od podania injekcie. Biologická dostupnosť (F) certolizumab pegolu po

subkutánnom podaní, v porovnaní s intravenóznym podaním, je približne 80 % (rozmedzie 76 %

až 88%).

Distribúcia

Vo farmakokinetickej analýze populácie pacientov s reumatoidnou artritídou bol zdanlivý distribučný

objem (V/F) odhadovaný na 8,01 l a 4,71 l vo farmakokinetickej analýze populácie pacientov s

ložiskovou psoriázou.

Biotransformácia a eliminácia

PEGyláciou, kovalentnou väzbou PEG polymérov na peptidy, sa odďaľuje eliminácia týchto látok z

krvného obehu viacerými mechanizmami, vrátane zníženého renálneho klírensu, zníženej proteolýzy

a zníženej imunogenicity. Certolizumab pegol je preto Fab' fragmentom protilátky konjugovanej

s PEG, aby predĺžil terminálny plazmatický eliminačný polčas Fab' fragmentu na hodnotu

porovnateľnú s kompletnou molekulou protilátky. Polčas terminálnej eliminačnej fázy (t

) bol pre

všetky testované dávky približne 14 dní.

Klírens po subkutánnom podaní bol odhadovaný na 21,0 ml/h vo farmakokinetickej analýze populácie

s reumatoidnou artritídou, s interindividuálnou variabilitou 30,8 % (CV) a intraindividuálnou

variabilitou 22,0 %. Pri hodnotení predchádzajúcou metódou ELISA prítomnosť protilátok proti

certolizumab pegolu viedla k približne trojnásobnému nárastu klírensu. V porovnaní s osobou

s hmotnosťou 70 kg je klírens o 29 % nižší u individuálnych pacientov s RA vážiacich 40 kg a o 38 %

vyšší u pacientov vážiacich 120 kg. Klírens po subkutánnom podaní u pacientov s ložiskovou

psoriázou bol 14 ml/h s intraindividuálnou variabilitou 22,2 % (CV).

Fab' fragment sa skladá z bielkovinových zložiek a predpokladá sa, že je odbúravaný na peptidy

a aminokyseliny proteolýzou. Dekonjugovaná PEG zložka sa rýchlo eliminuje z plazmy a vylučuje sa

renálne v neznámej miere.

Osobitné populácie

Porucha funkcie

obličiek

Neboli vykonané špecifické klinické štúdie, ktoré by hodnotili účinok poruchy funkcie obličiek na

farmakokinetiku certolizumab pegolu alebo jeho PEG frakcie. Farmakokinetická analýza populácie

pacientov s ľahkou poruchou renálnej funkcie nepreukázala žiadny vplyv klírensu kreatinínu. Na to,

aby bolo možné odporučiť dávkovanie pri stredne ťažkej a ťažkej poruche funkcie obličiek, nie je

dostatok informácií. Predpokladá sa, že farmakokinetika PEG frakcie certolizumab pegolu závisí od

funkcie obličiek, avšak u pacientov s poruchou funkcie obličiek sa nehodnotila.

Porucha funkcie

pečene

Neboli vykonané špecifické klinické štúdie, ktoré by hodnotili vplyv poruchy funkcie pečene na

farmakokinetiku certolizumab pegolu.

Starší pacienti

(≥

65 rokov)

Neboli vykonané špecifické klinické štúdie u starších pacientov. Avšak vo farmakokinetickej analýze

populácie pacientov s reumatoidnou artritídou sa nepozoroval žiadny vplyv veku, 78 pacientov

(13,2 % populácie) bolo vo veku 65 rokov alebo viac, pričom najstarší pacient mal 83 rokov. Vo

farmakokinetickej analýze populácie nebol pozorovaný žiaden vplyv veku u dospelých pacientov s

ložiskovou psoriázou.

Pohlavie

Pohlavie nemalo žiadny vplyv na farmakokinetiku certolizumab pegolu. Pretože sa klírens znižuje so

znižujúcou sa telesnou hmotnosťou, ženy zvyčajne môžu dosiahnuť o niečo vyššiu systémovú

expozíciu certolizumab pegolu.

Farmakokinetický/farmakodynamický vzťah

Na základe údajov z II. a III. fázy klinického skúšania u pacientov s reumatoidnou artritídou bol

stanovený vzťah expozícia – odpoveď populácie medzi priemernou plazmatickou koncentráciou

certolizumab pegolu počas dávkovacieho intervalu (C

) a účinnosťou (definícia ACR 20 odpovede).

Charakteristická C

, ktorá tvorí polovicu maximálnej pravdepodobnosti odpovede ACR 20 (EC50),

bola 17 µg/ml (95 % CI: 10-23 µg/ml). Podobne, na základe údajov z III. fázy klinického skúšania u

pacientov so psoriázou bol stanovený vzťah expozícia – odpoveď populácie medzi plazmatickou

koncentráciou certolizumab pegolu a PASI s EC90 s hodnotou 11,1 µg/ml.

5.3

Predklinické údaje o

bezpečnosti

Pivotné predklinické štúdie bezpečnosti boli vykonané u opíc Cynomolgus. U potkanov a opíc sa, pri

dávkach vyšších ako sú dávky u ľudí, histopatologicky zistila celulárna vakuolizácia prítomná najmä v

makrofágoch viacerých orgánov (v lymfatických uzlinách, v miestach vpichu, v slezine, nadobličkách,

maternici, cervixe, cievovkovej spleti mozgu a v epitelových bunkách cievovkovej spleti). Je

pravdepodobné, že tento nález bol spôsobený bunkovým vychytávaním PEG komponentu. In vitro

funkčné štúdie ľudských vakuolizovaných makrofágov naznačili, že všetky skúmané funkcie zostali

zachované. Štúdie s potkanmi naznačili, že > 90 % podaného PEG sa eliminovalo počas 3 mesiacov

po jednorazovej dávke, pričom hlavnou cestou exkrécie bolo vylúčenie močom.

Certolizumab pegol nereaguje skrížene s TNF hlodavcov. Preto boli reprodukčné toxikologické štúdie

vykonané s homologickou skupinou rozpoznávajúcou TNF potkanov. Význam týchto údajov pri

hodnotení rizika u ľudí môže byť obmedzený. Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky na zdravie

matiek alebo fertilitu samíc, embryo-fetálne, peri- a postnatálne reprodukčné indexy u potkanov,

ktorým bol po pretrvávajúcej supresii TNFα podávaný PEGylovaný Fab' fragment anti-rat TNFα

(cTN3 PF). U samcov potkanov bola pozorovaná znížená motilita spermií a tendencia k poklesu počtu

spermií.

Štúdie distribúcie preukázali, že prestup cTN3 PF placentou a materským mliekom do cirkulácie plodu

a novorodenca je zanedbateľný. Certolizumab pegol sa neviaže na ľudský neonatálny Fc receptor

(FcRn). Údaje z modelu ľudského placentárneho transferu s uzatvoreným okruhom ex vivo naznačujú

nízky alebo zanedbateľný transfer do fetálneho kompartmentu. Okrem toho experimenty

s transcytózou sprostredkovanou FcRn v bunkách transfektovaných ľudským FcRn poukázali na

zanedbateľný transfer (pozri časť 4.6).

V predklinických štúdiách sa nepreukázali žiadne mutagénne ani klastogénne účinky. Štúdie na

karcinogenicitu sa neuskutočnili s certolizumab pegolom.

6.

FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1

Zoznam pomocných látok

octan sodný

chlorid sodný

voda na injekciu

6.2

Inkompatibility

Nevykonali sa štúdie kompatibility, preto sa tento liek nesmie miešať s inými liekmi.

6.3

Čas

použiteľnosti

2 roky.

Čas použiteľnosti pri uchovávaní pri izbovej teplote do 25 °C, takisto pozri časť 6.4.

6.4

Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Uchovávajte v chladničke (2

C - 8

Neuchovávajte v mrazničke.

Náplň do dávkovacieho zariadenia uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

Náplne do dávkovacieho zariadenia možno jednorazovo uchovávať pri izbovej teplote (do 25 °C) po

dobu maximálne 10 dní chránené pred svetlom. Po uplynutí tejto doby náplne do dávkovacieho

zariadenia musia

byť

použité alebo zlikvidované.

6.5

Druh obalu a obsah balenia

Jednomililitrová náplň do dávkovacieho zariadenia obsahuje naplnenú injekčnú striekačku (zo skla

typu I) s plunžerovým uzáverom (z bromobutylovej gumy). Naplnená injekčná striekačka

obsahuje 200 mg certolizumab pegolu. Ochranný kryt ihly je zo styrén-butadiénovej gumy, ktorá

obsahuje derivát latexu z prírodného kaučuku (pozri časť 4.4).

Veľkosť balenia: 2 náplne do dávkovacieho zariadenia a 2 liehové tampóny.

Multibalenie obsahujúce 6 (3 balenia po 2) náplní do dávkovacieho zariadenia a 6 (3 balenia po 2)

liehových tampónov.

Multibalenie obsahujúce 10 (5 balení po 2) náplní do dávkovacieho zariadenia a 10 (5 balení po 2)

liehových tampónov.

Na trh nemusia byť uvedené všetky veľkosti balenia.

6.6

Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Podrobné pokyny na prípravu a podanie Cimzie v náplni do dávkovacieho zariadenia sú uvedené

v písomnej informácii pre používateľa a v Návode na použitie elektromechanického injekčného

zariadenia ava.

Tento liek je určený len na jednorazové použitie. Všetok nepoužitý liek alebo odpad vzniknutý z lieku

sa má zlikvidovať v súlade s národnými požiadavkami.

7.

DRŽITEĽ

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

B-1070 Brusel

Belgicko

8.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/008

EU/1/09/544/009

EU/1/09/544/010

9.

DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/

PREDĹŽENIA

REGISTRÁCIE

Dátum prvej registrácie: 1. október 2009

Dátum posledného predĺženia registrácie: 16. máj 2014

10.

DÁTUM REVÍZIE TEXTU

{MM/RRRR}

Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky:

http://www.ema.europa.eu.

PRÍLOHA II

A.

VÝROBCOVIA BIOLOGICKÉHO

LIEČIVA

A VÝROBCA

ZODPOVEDNÝ ZA

UVOĽNENIE

ŠARŽE

B.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA

VÝDAJA A POUŽITIA

C.

ĎALŠIE

PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

D.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA

BEZPEČNÉHO

A

ÚČINNÉHO

POUŽÍVANIA LIEKU

A.

VÝROBCOVIA BIOLOGICKÉHO

LIEČIVA

A VÝROBCA ZODPOVEDNÝ ZA

UVOĽNENIE

ŠARŽE

Názov a adresa výrobcov biologického liečiva

Sandoz GmbH

Lonza AG

UCB Farchim SA

Biochemiestraße 10

Lonzastraβe

Zone Industrielle de Planchy d’Avau

A-6250 Kundl

CH- 3930 Visp

Chemin de Croix Blanche 10

Rakúsko

Švajčiarsko

CH-1630 Bulle

Švajčiarsko

Názov a adresa výrobcu zodpovedného za uvoľnenie šarže

UCB Pharma S.A.

Chemin du Foriest

B-1420 Braine l'Alleud

Belgicko

B.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA VÝDAJA A POUŽITIA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania (pozri Prílohu I: Súhrn

charakteristických vlastností lieku, časť 4.2).

C.

ĎALŠIE

PODMIENKY A POŽIADAVKY REGISTRÁCIE

Periodicky aktualizované správy o

bezpečnosti

Držiteľ rozhodnutia o registrácii predloží periodicky aktualizované správy o bezpečnosti tohto

lieku v súlade s požiadavkami stanovenými v zozname referenčných dátumov Únie (zoznam

EURD) uvedenom v ods. 7 článku 107c smernice 2001/83/ES a uverejnenom na európskom

internetovom portáli pre lieky.

D.

PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA

BEZPEČNÉHO

A

ÚČINNÉHO

POUŽÍVANIA LIEKU

Plán riadenia rizík (RMP)

Držiteľ rozhodnutia o registrácii vykoná požadované činnosti a zásahy v rámci dohľadu nad liekmi,

ktoré sú podrobne opísané v odsúhlasenom RMP predloženom v module 1.8.2 registračnej

dokumentácie a vo všetkých ďalších odsúhlasených aktualizáciách RMP.

Aktualizovaný RMP je potrebné predložiť:

na žiadosť Európskej agentúry pre lieky;

vždy v prípade zmeny systému riadenia rizík, predovšetkým v dôsledku získania nových

informácií, ktoré môžu viesť k výraznej zmene pomeru prínosu a rizika, alebo v dôsledku

dosiahnutia dôležitého medzníka (v rámci dohľadu nad liekmi alebo minimalizácie rizika).

V prípade, že sa dátum predloženia periodicky aktualizovanej správy o bezpečnosti lieku (PSUR)

zhoduje s dátumom aktualizácie RMP, môžu sa predložiť súčasne.

Dodatočné

opatrenia na minimalizáciu rizika

Držiteľ rozhodnutia o registrácii (MAH) má zabezpečiť, aby pred uvedením lieku na trh bol

všetkým lekárom, ktorí budú pravdepodobne predpisovať/používať Cimziu, poskytnutý balík

informácií pre lekárov, ktorý obsahuje nasledovné:

Súhrn charakteristických vlastností lieku

Kartičku s pripomenutiami pre pacienta

PRÍLOHA III

OZNAČENIE

OBALU A PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE

POUŽÍVATEĽA

A.

OZNAČENIE

OBALU

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajšia

škatuľka

(pre balenie s 2 naplnenými

injekčnými

striekačkami

a 2 liehovými

tampónmi)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

2 jednorazové naplnené injekčné striekačky

2 liehové tampóny

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/001

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĽNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

6-kusové multibalenie (3 balenia s 2 naplnenými

injekčnými

striekačkami

a 2 liehovými

tampónmi)

(s „blue box“)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

Multibalenie: 6 (3 x 2) jednorazových naplnených injekčných striekačiek a 6 (3 x 2) liehových

tampónov

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/002

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĹNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

10-kusové multibalenie (5 balení s 2 naplnenými

injekčnými

striekačkami

a 2 liehovými

tampónmi)

(s „blue box“)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

Multibalenie: 10 (5 x 2) jednorazových naplnených injekčných striekačiek

a 10 (5 x 2) liehových tampónov

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/004

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĹNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

Vnútorná

škatuľka

v 6-kusovom multibalení (pre 2 naplnené

injekčné

striekačky

a 2 liehové

tampóny) (bez „blue box“)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

2 jednorazové naplnené injekčné striekačky

2 liehové tampóny

Súčasť multibalenia, nie je možné predávať oddelene

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/002

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Neaplikovateľné.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĹNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

Neaplikovateľné.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

Vnútorná

škatuľka

v 10-kusovom multibalení (pre 2 naplnené

injekčné

striekačky

a 2 liehové

tampóny) (bez „blue box“)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

2 jednorazové naplnené injekčné striekačky

2 liehové tampóny

Súčasť multibalenia, nie je možné predávať oddelene

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/004

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Neaplikovateľné.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĹNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

Neaplikovateľné.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajšia

škatuľka

(pre balenie s 2 naplnenými

injekčnými

striekačkami

s

chráničom

ihly

a 2 liehovými tampónmi)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedna naplnená injekčná striekačka obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

2 jednorazové naplnené injekčné striekačky s chráničom ihly

2 liehové tampóny

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

Len pre zdravotníckych pracovníkov.

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnenú injekčnú striekačku uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/003

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĹNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA BLISTROCH ALEBO

STRIPOCH

BLISTER PRE

INJEKČNÚ

STRIEKAČKU

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenej injekčnej striekačke

certolizumab pegol

2.

NÁZOV

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

4.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

5.

INÉ

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajšia

škatuľka

(pre balenie s 2 naplnenými perami a 2 liehovými tampónmi)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenom pere

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedno naplnené pero obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenom pere (AutoClicks)

2 jednorazové naplnené perá AutoClicks

2 liehové tampóny

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/005

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĹNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľka

so 6-kusovým multibalením (3 balenia s 2 naplnenými perami a 2 liehovými

tampónmi)

(s „blue box“)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenom pere

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedno naplnené pero obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenom pere (AutoClicks)

Multibalenie: 6 (3 x 2) jednorazových naplnených pier AutoClicks a 6 (3 x 2) liehových tampónov

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/006

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĹNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľka

s 10-kusovým multibalením (5 balení s 2 naplnenými perami a 2 liehovými tampónmi)

(s „blue box“)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenom pere

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedno naplnené pero obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenom pere (AutoClicks)

Multibalenie: 10 (5 x 2) jednorazových naplnených pier AutoClicks a 10 (5 x 2) liehových tampónov

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/007

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĹNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

Vnútorná

škatuľka

v 6-kusovom multibalení (pre 2 naplnené perá a 2 liehové tampóny)

(bez „blue box“)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenom pere

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedno naplnené pero obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenom pere (AutoClicks)

2 jednorazové naplnené perá AutoClicks

2 liehové tampóny

Súčasť multibalenia, nie je možné predávať oddelene

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/006

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Neaplikovateľné.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĹNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

Neaplikovateľné.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

Vnútorná

škatuľka

v 10-kusovom multibalení (pre 2 naplnené perá a 2 liehové tampóny)

(bez „blue box“)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v naplnenom pere

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedno naplnené pero obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v naplnenom pere (AutoClicks)

2 jednorazové naplnené perá AutoClicks

2 liehové tampóny

Súčasť multibalenia, nie je možné predávať oddelene.

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Naplnené pero uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/007

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Neaplikovateľné.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĹNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

Neaplikovateľné.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Vonkajšia

škatuľka

(pre balenia s 2

náplňami

do dávkovacieho zariadenia

a 2 liehovými tampónmi)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v náplni do dávkovacieho zariadenia

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedna náplň do dávkovacieho zariadenia obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v náplni do dávkovacieho zariadenia

2 jednorazové náplne do dávkovacieho zariadenia

2 liehové tampóny

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Náplň do dávkovacieho zaiadenia uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/008

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĽNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľka

so 6-kusovým multibalením (3 balenia s 2

náplňami

do dávkovacieho zariadenia

a 2 liehovými tampónmi)

(s „blue box“)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v náplni do dávkovacieho zariadenia

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedna náplň do dávkovacieho zariadenia obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v náplni do dávkovacieho zariadenia

Multibalenie: 6 (3 x 2) jednorazových náplní do dávkovacieho zariadenia a 6 (3 x 2) liehových

tampónov

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Náplň do dávkovacieho zariadenia uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/009

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĽNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Škatuľka

s 10-kusovým multibalením (5 balení s 2

náplňami

do dávkovacieho zariadenia

a 2 liehovými tampónmi)

(s „blue box“)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v náplni do dávkovacieho zariadenia

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedna náplň do dávkovacieho zariadenia obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v náplni do dávkovacieho zariadenia

Multibalenie: 10 (5 x 2) jednorazových náplní do dávkovacieho zariadenia

a 10 (5 x 2) liehových tampónov

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Náplň do dávkovacieho zariadenia uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/010

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Dvojrozmerný čiarový kód s jedinečným identifikátorom.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĽNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

Vnútorná

škatuľka

v 6-kusovom multibalení (pre 2 náplne do dávkovacieho zariadenia

a 2 liehové tampóny) (bez „blue box“)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v náplni do dávkovacieho zariadenia

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedna náplň do dávkovacieho zariadenia obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v náplni do dávkovacieho zariadenia

2 jednorazové náplne do dávkovacieho zariadenia

2 liehové tampóny

Súčasť multibalenia, nie je možné predávať oddelene

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Náplň do dávkovacieho zariadenia uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/009

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Neaplikovateľné.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĽNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

Neaplikovateľné.

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA VNÚTORNOM OBALE

Vnútorná

škatuľka

v 10-kusovom multibalení (pre 2 náplne do dávkovacieho zariadenia

a 2 liehové tampóny) (bez „blue box“)

1.

NÁZOV LIEKU

Cimzia 200 mg injekčný roztok v náplni do dávkovacieho zariadenia

certolizumab pegol

2.

LIEČIVO

(LIEČIVÁ)

Jedna náplň do dávkovacieho zariadenia obsahuje 200 mg certolizumab pegolu v jednom ml.

3.

ZOZNAM POMOCNÝCH LÁTOK

Pomocné látky: octan sodný, chlorid sodný a voda na injekciu.

Ďalšie informácie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

4.

LIEKOVÁ FORMA A OBSAH

Injekčný roztok v náplni do dávkovacieho zariadenia

2 jednorazové náplne do dávkovacieho zariadenia

2 liehové tampóny

Súčasť multibalenia, nie je možné predávať oddelene

5.

SPÔSOB A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Subkutánne použitie.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

6.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE, ŽE LIEK SA MUSÍ

UCHOVÁVAŤ

MIMO

DOHĽADU

A DOSAHU DETÍ

Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

7.

INÉ ŠPECIÁLNE UPOZORNENIE (UPOZORNENIA), AK JE TO POTREBNÉ

8.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

9.

ŠPECIÁLNE PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávajte v chladničke.

Neuchovávajte v mrazničke.

Náplň do dávkovacieho zariadenia uchovávajte vo vonkajšom obale na ochranu pred svetlom.

10.

ŠPECIÁLNE UPOZORNENIA NA LIKVIDÁCIU NEPOUŽITÝCH LIEKOV ALEBO

ODPADOV Z NICH VZNIKNUTÝCH, AK JE TO VHODNÉ

11.

NÁZOV A ADRESA

DRŽITEĽA

ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60

1070 Brusel

Belgicko

12.

REGISTRAČNÉ

ČÍSLO

(ČÍSLA)

EU/1/09/544/010

13.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

Č. šarže

14.

ZATRIEDENIE LIEKU

PODĽA

SPÔSOBU VÝDAJA

Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis.

15.

POKYNY NA POUŽITIE

16.

INFORMÁCIE V BRAILLOVOM PÍSME

Cimzia 200 mg

17.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – DVOJROZMERNÝ

ČIAROVÝ

KÓD

Neaplikovateľné.

18.

ŠPECIFICKÝ IDENTIFIKÁTOR – ÚDAJE

ČITATEĽNÉ

ĽUDSKÝM

OKOM

Neaplikovateľné.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ

BYŤ

UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

ETIKETA

INJEKČNEJ

STRIEKAČKY/PERA/

NÁPLNE DO DÁVKOVACIEHO

ZARIADENIA

1.

NÁZOV LIEKU A CESTA (CESTY) PODÁVANIA

Cimzia 200 mg injekcia

certolizumab pegol

s.c.

2.

SPÔSOB PODÁVANIA

3.

DÁTUM EXSPIRÁCIE

4.

ČÍSLO

VÝROBNEJ ŠARŽE

5.

OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO V KUSOVÝCH

JEDNOTKÁCH

1 ml

6.

INÉ

B. PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE

POUŽÍVATEĽA

Písomná informácia pre

používateľa

Cimzia 200 mg

injekčný

roztok v naplnenej

injekčnej

striekačke

certolizumab pegol

Pozorne si

prečítajte

celú písomnú informáciu predtým, ako

začnete

používať

tento liek, pretože

obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj

vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo

zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto

písomnej informácii. Pozri časť 4.

V tejto písomnej informácii sa dozviete

Čo je Cimzia a na čo sa používa

Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete Cimziu

Ako používať Cimziu

Možné vedľajšie účinky

Ako uchovávať Cimziu

Obsah balenia a ďalšie informácie

Váš lekár vám dá tiež „kartičku s pripomenutiami pre pacienta“, ktorá obsahuje dôležité informácie

o bezpečnosti, o ktorých by ste mali vedieť pred podaním Cimzie a počas liečby Cimziou. Túto

kartičku s pripomenutiami pre pacienta si uschovajte.

1.

Čo

je Cimzia a na

čo

sa používa

Cimzia obsahuje liečivo (aktívnu látku) certolizumab pegol, fragment (časť) ľudskej protilátky.

Protilátky sú bielkoviny, ktoré špecificky rozpoznávajú a viažu sa na iné bielkoviny. Cimzia sa viaže

na špecifickú bielkovinu nazývanú tumor nekrotizujúci faktor α (TNFα). Preto je tento TNFα Cimziou

blokovaný a to znižuje zápal pri zápalových ochoreniach, ako sú reumatoidná artritída, axiálna

spondylartritída, psoriatická artritída a psoriáza. Lieky, ktoré sa viažu na TNFα, sa tiež nazývajú

blokátory TNF.

Cimzia sa používa u dospelých na liečbu nasledujúcich zápalových ochorení:

reumatoidná artritída,

axiálna spondylartritída (vrátane ankylozujúcej spondylitídy a axiálnej spondylartritídy bez

rádiografického dôkazu ankylozujúcej spodylitídy),

psoriatická artritída

ložisková psoriáza.

Reumatoidná artritída

Cimzia sa používa na liečbu reumatoidnej artritídy. Reumatoidná artritída je zápalové ochorenie

kĺbov. Ak máte stredne závažnú až závažnú aktívnu reumatoidnú artritídu, môžete byť najprv liečený

inými liekmi, zvyčajne metotrexátom. Ak odpoveď na tieto lieky nie je dobrá, dostanete na liečbu

reumatoidnej artritídy Cimziu v kombinácii s metotrexátom.

Ak váš lekár rozhodne, že metotrexát nie je vhodný, môže sa Cimzia podávať samostatne.

Cimzia sa môže v kombinácii s metotrexátom použiť tiež na liečbu závažnej, aktívnej a progresívnej

reumatoidnej artritídy bez predchádzajúceho použitia metotrexátu alebo iných liekov.

Cimzia, ktorú budete užívať v kombinácii s metotrexátom sa používa na:

zmiernenie prejavov a príznakov vášho ochorenia,

spomalenie poškodenia chrupaviek a kostí kĺbov spôsobených ochorením,

zlepšenie fyzickej funkcie a výkonávania denných činností.

Ankylozujúca spondylitída a axiálna spondylartritída bez rádiografického dôkazu ankylozujúcej

spondylitídy

Cimzia sa používa na liečbu závažnej aktívnej ankylozujúcej spondylitídy a axiálnej spondylartritídy

bez rádiografického dôkazu ankylozujúcej spondylitídy (niekedy označovaná ako nerádiografická

axiálna spondylartritída). Tieto ochorenia sú zápalovými ochoreniami chrbtice. Ak máte ankylozujúcu

spondylitídu alebo nerádiografickú axiálnu spondylartritídu, budete na začiatku liečený inými liekmi.

Ak vaše ochorenie nebude na túto liečbu dobre odpovedať, dostanete Cimziu na:

zmiernenie prejavov a príznakov ochorenia,

zlepšenie fyzickej funkcie a vykonávania denných činností.

Psoriatická artritída

Cimzia sa používa na liečbu aktívnej psoriatickej artritídy. Psoriatická artritída je zápalové ochorenie

kĺbov, zvyčajne sprevádzané psoriázou. Ak máte aktívnu psoriázu, budete najprv liečený inými liekmi,

zvyčajne metotrexátom. Ak vaše ochorenie nebude na túto liečbu dobre odpovedať, dostanete Cimziu

v kombinácii s metotrexátom na:

zmiernenie prejavov a príznakov vášho ochorenia,

zlepšenie fyzickej funkcie a výkonávania denných činností.

Ak váš lekár rozhodne, že metotrexát nie je vhodný, môže sa Cimzia podávať samostatne.

Ložisková psoriáza

Cimzia sa používa na liečbu stredne ťažkej až ťažkej ložiskovej psoriázy. Ložisková psoriáza je

zápalové ochorenie kože, ktoré takisto môže postihovať kožu vo vlasatej časti hlavy a nechty.

Cimzia sa používa na zníženie zápalu kože a iných prejavov a príznakov vášho ochorenia.

2.

Čo

potrebujete

vedieť

predtým, ako použijete Cimziu

NEPOUŽÍVAJTE Cimziu

ak ste ALERGICKÝ (precitlivený) na certolizumab pegol alebo na ktorúkoľvek z ďalších

zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

ak máte závažnú infekciu, vrátane aktívnej TUBERKULÓZY (TBC).

ak máte stredne závažné až závažné SRDCOVÉ ZLYHANIE. Oznámte svojmu lekárovi, ak

ste mali alebo máte závažné srdcové ochorenie.

Upozornenia a opatrenia

Pred liečbou Cimziou oznámte svojmu lekárovi, ak sa vás týka niektorý z nasledujúcich bodov:

Alergické reakcie

Ak sa u vás objavia ALERGICKÉ REAKCIE, ako je tlak na hrudi, ťažkosti s dýchaním,

závrat, opuch alebo vyrážka, prestaňte používať Cimziu a OKAMŽITE kontaktujte svojho

lekára. Niektoré z týchto reakcií sa môžu vyskytnúť po prvom podaní Cimzie.

Ak ste niekedy mali alergickú reakciu na latex.

Infekcie

Ak ste mali OPAKUJÚCE SA alebo OPORTÚNNE INFEKCIE (infekcie spôsobené

organizmami, ktoré za normálnych okolností nespôsobujú ochorenie) alebo iné ochorenia, ktoré

zvyšujú riziko infekcií (ako je liečba imunosupresívami, liekmi, ktoré by mohli znížiť vašu

schopnosť bojovať proti infekciám).

Ak máte infekciu alebo ak sa u vás vyskytnú príznaky ako je horúčka, poranenia, únava alebo

problémy so zubami. Keď ste liečený Cimziou, môžete ľahšie dostať infekciu, vrátane

závažných alebo v zriedkavých prípadoch život ohrozujúcich infekcií.

U pacientov liečených Cimziou boli hlásené prípady TUBERKULÓZY (TBC). Váš lekár u vás

pred začiatkom liečby Cimziou vyšetrí prejavy a príznaky tuberkulózy. Do tohto vyšetrenia

patrí dôkladná medicínska anamnéza (zistenie údajov o zdravotnom stave pacienta), röntgen

hrudníka a tuberkulínový test. Vykonanie týchto vyšetrení sa má zaznamenať do kartičky s

pripomenutiami pre pacienta. Ak sa diagnostikuje latentná (neaktívna) tuberkulóza, bude možno

potrebné, aby ste pred začiatkom liečby Cimziou užívali lieky proti tuberkulóze. V zriedkavých

prípadoch sa tuberkulóza môže vyvinúť počas liečby aj napriek preventívnej liečbe tuberkulózy.

Je veľmi dôležité oznámiť svojmu lekárovi, ak ste niekedy prekonali tuberkulózu alebo ste boli

v úzkom kontakte s osobou, ktorá mala tuberkulózu. Ak sa počas liečby Cimziou alebo po jej

skončení objavia príznaky tuberkulózy (pretrvávajúci kašeľ, úbytok na hmotnosti, ľahostajnosť,

mierna horúčka) alebo akejkoľvek inej infekcie, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

Ak u vás existuje riziko VÍRUSOVEJ infekcie HEPATITÍDY B (HBV) alebo ste jej

nositeľom alebo máte aktívnu hepatitídu B (zápalové ochorenie pečene), môže Cimzia zvyšovať

riziko opätovného vyvolania choroby u osôb, ktoré prenášajú tento vírus. Ak k tomu dôjde,

máte prestať používať Cimziu. Pred začiatkom liečby Cimziou vás má lekár vyšetriť na HBV.

Zlyhanie srdca

Ak máte mierne ZLYHANIE SRDCA a ste liečený Cimziou, váš lekár musí starostlivo

sledovať stav vášho srdcového zlyhania. Je dôležité oznámiť svojmu lekárovi, ak ste prekonali

alebo máte závažné ochorenie srdca. Ak sa u vás objavia nové príznaky zlyhania srdca alebo sa

zhoršia existujúce príznaky (napr. dýchavičnosť alebo opuch vašich chodidiel), musíte okamžite

kontaktovať svojho lekára. Váš lekár sa môže rozhodnúť ukončiť liečbu Cimziou.

Karcinóm (rakovina)

U pacientov liečených Cimziou alebo inými blokátormi TNF boli menej často hlásené prípady

určitých typov KARCINÓMOV. Osoby so závažnejšou reumatoidnou artritídou, ktoré trpeli

ochorením dlhodobo, môžu mať vyššie ako priemerné riziko vzniku typu karcinómu, ktorý

postihuje lymfatický systém, nazývaný lymfóm. Ak užívate Cimziu, vaše riziko výskytu

lymfómu alebo iných karcinómov sa môže zvýšiť. Okrem toho sa menej často pozorovali

prípady nemelanómového karcinómu kože (rakovina kože z iných ako melanómových buniek)

u pacientov užívajúcich Cimziu. Ak sa počas liečby Cimziou a po jej skončení objavia nové

kožné lézie (poruchy) alebo existujúce kožné lézie zmenia svoj vzhľad, oznámte to svojmu

lekárovi.

U detí a dospievajúcich pacientov užívajúcich blokátory TNF sa vyskytli prípady karcinómov,

vrátane nezvyčajných typov, z ktorých niektoré vyústili do úmrtia (pozri nižšie „Deti a

dospievajúci“).

Iné ochorenia

Pacienti s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc (CHOCHP) alebo silní fajčiari sú vystavení

zvýšenému riziku karcinómu pri liečbe Cimziou. Ak máte CHOCHP alebo ste silný fajčiar,

poraďte sa so svojím lekárom, či je pre vás liečba blokátorom TNF vhodná.

Ak máte ochorenie nervového systému, ako je skleróza multiplex, váš lekár rozhodne, či máte

používať Cimziu.

U niektorých pacientov môže telo prestať tvoriť dostatok krvných buniek, ktoré pomáhajú

vášmu telu bojovať proti infekciám alebo pomáhajú zastaviť krvácanie. Ak sa u vás objaví

horúčka, ktorá neprechádza, modriny alebo krvácanie alebo vyzeráte veľmi bledo, okamžite

volajte svojmu lekárovi. Váš lekár sa môže rozhodnúť ukončiť liečbu Cimziou.

Menej často sa môžu vyskytnúť príznaky ochorenia nazývaného lupus (napríklad pretrvávajúca

vyrážka, horúčka, bolesť kĺbov a únava). Ak sa u vás objavia tieto príznaky, kontaktujte svojho

lekára. Váš lekár sa môže rozhodnúť ukončiť liečbu Cimziou.

Očkovania

Poraďte sa so svojím lekárom, ak ste boli očkovaní alebo sa chystáte na očkovanie. Počas

používania Cimzie by ste nemali byť očkovaný niektorými (živými) vakcínami.

Niektoré očkovania môžu vyvolať infekcie. Ak dostanete Cimziu počas tehotenstva, vaše dieťa

môže byť vystavené vyššiemu riziku infekcie počas približne piatich mesiacov po poslednej

dávke, ktorú ste dostali počas tehotenstva. Je dôležité informovať detského lekára vášho dieťaťa

a ostatných zdravotníckych pracovníkov o vašom predošlom používaní Cimzie, aby sa mohli

rozhodnúť, kedy je vhodné vaše dieťa očkovať.

Operácie alebo stomatologické (zubné) výkony

Oznámte svojmu lekárovi, ak sa chystáte na operáciu alebo na stomatologický výkon. Oznámte

svojmu chirurgovi alebo zubárovi, ktorý vykonáva výkon, že ste liečený Cimziou a ukážte mu

svoju kartičku s pripomenutiami pre pacienta.

Deti a dospievajúci

Cimzia sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich vo veku do 18 rokov.

Iné lieky a Cimzia

Cimziu NEMÁTE používať, ak užívate nasledujúce lieky používané na liečbu reumatoidnej artritídy:

anakinra

abatacept

Ak máte otázky, spýtajte sa, prosím, svojho lekára.

Cimzia sa môže používať spolu s:

metotrexátom,

kortikosteroidmi alebo

liekmi proti bolesti, vrátane nesteroidných protizápalových liekov (nazývaných tiež NSAID –

Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs).

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to

svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Tehotenstvo a

dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so

svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Skúsenosti s Cimziou u tehotných žien sú obmedzené.

Cimzia sa má používať počas tehotenstva len v prípade, že je zjavne potrebná. Ak ste žena

v reprodukčnom veku, porozprávajte sa so svojím lekárom o použití primeranej antikoncepcie počas

používania Cimzie. V prípade žien, ktoré plánujú otehotnieť, sa antikoncepcia môže zvážiť po

dobu 5 mesiacov po poslednej dávke Cimzie.

Ak dostanete Cimziu počas tehotenstva, vaše dieťa môže byť vystavené vyššiemu riziku infekcie. Pred

očkovaním vášho dieťaťa je dôležité informovať detského lekára a ostatných zdravotníckych

pracovníkov o vašom predošlom používaní Cimzie (viac informácií pozri v časti o očkovaní).

Cimzia sa môže používať počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Cimzia môže mať malý vplyv na vašu schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. Po použití Cimzie

sa môže objaviť závrat (vrátane pocitu točenia miestnosti, rozmazaného videnia a únavy).

Cimzia obsahuje octan sodný a chlorid sodný

Tento liek obsahuje menej ako 1 mmol sodíka (23 mg) na 400 mg, t.j. je prakticky bez sodíka.

3.

Ako

používať

Cimziu

Vždy používajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste istý, ako

používať Cimziu, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Reumatoidná artritída

Začiatočná dávka pre dospelých s reumatoidnou artritídou je 400 mg podávaná v 0., 2.

a 4. týždni.

Potom sa pokračuje udržiavacou dávkou 200 mg každé 2 týždne. Ak reagujete na liek, váš lekár

vám môže predpísať alternatívnu udržiavaciu dávku 400 mg každé 4 týždne.

Počas používania Cimzie liečba metotrexátom pokračuje. Ak váš lekár rozhodne, že liečba

metotrexátom nie je vhodná, Cimzia sa môže podávať samostatne.

Axiálna spondylartritída

Začiatočná dávka pre dospelých s axiálnou spondylartritídou je 400 mg podávaná v 0., 2.

a 4. týždni.

Potom sa pokračuje udržiavacou dávkou 200 mg každé 2 týždne (od 6. týždňa) alebo 400 mg

každé 4 týždne (od 8. týždňa) podľa pokynov vášho lekára.

Psoriatická artritída

Začiatočná dávka pre dospelých s psoriatickou artritídou je 400 mg podávaná v 0., 2.

a 4. týždni.

Potom sa pokračuje udržiavacou dávkou 200 mg každé 2 týždne. Ak reagujete na liek, váš lekár

vám môže predpísať alternatívnu udržiavaciu dávku 400 mg každé 4 týždne.

Počas používania Cimzie liečba metotrexátom pokračuje. Ak váš lekár rozhodne, že liečba

metotrexátom nie je vhodná, Cimzia sa môže podávať samostatne.

Ložisková psoriáza

Začiatočná dávka pre dospelých s ložiskovou psoriázou je 400 mg každé 2 týždne podávaných

v 0., 2. a 4. týždni.

Po nej nasleduje udržiavacia dávka 200 mg každé 2 týždne alebo 400 mg každé 2 týždne podľa

pokynov lekára.

Ako

používať

Cimziu

Cimziu vám bude zvyčajne podávať lekár - špecialista alebo zdravotnícky pracovník. Cimziu budete

dostávať buď ako jednu injekciu (dávka 200 mg) alebo dve injekcie (dávka 400 mg) pod kožu

(subkutánne použitie, skratka: s.c.). Zvyčajne sa aplikuje injekčne do stehna alebo brucha. Neaplikujte

do oblasti, kde je koža sčervenená, stvrdnutá alebo kde sú modriny.

Pokyny týkajúce sa svojpomocného aplikovania si Cimzie

Po vhodnom vyškolení vám lekár možno dovolí, aby ste si injekčne aplikovali Cimziu svojpomocne.

Prečítajte si, prosím, pokyny ako si injekčne podať Cimziu na konci tejto písomnej informácie.

Ak vám lekár dovolil aplikovať si injekciu svojpomocne, musíte sa poradiť s lekárom, skôr ako budete

pokračovať vo svojpomocnom aplikovaní si injekcie:

po 12 týždňoch, ak máte reumatoidnú artritídu, axiálnu spondylartritídu alebo psoriatickú

artritídu, alebo

po 16 týždňoch, ak máte ložiskovú psoriázu.

Je to preto, aby lekár zistil, či Cimzia u vás účinkuje alebo či netreba zvážiť inú liečbu.

Ak použijete viac Cimzie, ako máte

Ak vám váš lekár dovolil podávať si injekciu svojpomocne a vy si náhodne injekčne podáte Cimziu

častejšie ako máte predpísané, oznámte to svojmu lekárovi. Vždy si so sebou vezmite kartičku s

pripomenutiami pre pacienta a vonkajší obal balenia Cimzie, aj keď je prázdny.

Ak zabudnete

použiť

Cimziu

Ak vám váš lekár dovolil podávať si injekciu svojpomocne a vy ste si zabudli podať injekciu, podajte

si ďalšiu dávku Cimzie ihneď, ako si na to spomeniete. Potom si aplikujte nasledujúce dávky podľa

pokynov.Potom sa poraďte so svojim lekárom a aplikujte si nasledujúce dávky podľa pokynov.

Ak prestanete

používať

Cimziu

Neprestaňte používať Cimziu bez toho, aby ste sa predtým poradili s vaším lekárom.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, lekárnika

alebo zdravotnej sestry.

4.

Možné

vedľajšie

účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

OKAMŽITE oznámte svojmu lekárovi, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich vedľajších účinkov:

závažná vyrážka, žihľavka alebo iné prejavy alergickej reakcie (urtikária)

opuch tváre, rúk, chodidiel (angioedém)

problémy s dýchaním, prehĺtaním (mnohé príčiny týchto príznakov)

dýchavičnosť pri námahe alebo v ľahu alebo opuch chodidiel (zlyhanie srdca)

príznaky krvných porúch, ako je pretrvávajúca horúčka, modriny, krvácanie, bledosť

(pancytopénia, anémia, nízky počet krvných doštičiek, nízky počet bielych krviniek).

závažné kožné vyrážky. Môžu sa prejavovať ako načervenalé bodové škvrny alebo okrúhle

škvrny často s centrálnymi pľuzgiermi na trupe, olupovaním kože, vredy v ústach, v hrdle, v