CARPET POWDER

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • CARPET POWDER
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • CARPET POWDER
  Сърбия
 • Език:
 • сръбски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116570E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

1 / 10

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U

PROMET

1.1 Identifikacija hemikalije

Naziv proizvoda

Carpet Powder

Šifra proizvoda

116570E

Upotreba

supstance/preparata

Sredstvo za čišćenje tepiha i mebl-štofova

Vrsta supstance

Mešavina

Samo za profesionalne korisnike.

Informacije o razblaživanju

proizvoda.

Nisu dostupne informacije o razblaživanju.

1.2 Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju

Identifikovani načini

korišćenja

Sredstvo za pranje tepiha i sličnih podnih odloga.Poluautomatsko

pranje

Preporučena ograničenja

prilikom upotrebe

Namenjeno isključivo za industrijsku i profesionalnu upotrebu.

1.3 Podaci o snabdevaču

Društvo

Ecolab Hygiene d.o.o.

Tošin Bunar 272

11000 Beograd, Srbija +381 (0)11 2076800 (Radnim danom od

8.00 do 16.00 h)

office.belgrade@ecolab.com

1.4 Broj telefona za hitne slučajeve

Broj telefona za hitne

slučajeve

+381 (0)11 2076800 (Radnim danom od 8.00 do 16.00 h)

Broj telefona centra za

kontrolu trovanja

+381 11 36 08-440 (24 časovni kontakt)

Datum izdavanja/revizije

01.02.2016

Verzija

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Nije opasna supstanca ili smeša.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

2 / 10

Klasifikacija (67/548/EEZ, 1999/45/EZ)

Prema direktivama EZ ili odgovarajućim nacionalnim propisima, obeležavanje proizvoda nije

potrebno.

Za pun tekst oznaka rizika pomenutih u ovom poglavlju videti poglavlje 16.

Za pun tekst H-izjava navedenih u ovom poglavlju videti poglavlje 16.

2.2 Elementi obeležavanja

Obeležavanje (UREDBOM (EZ) br. 1272/2008)

Nije opasna supstanca ili smeša.

Dodatno obeležavanje:

Posebno obeležavanje

određenih preparata

Bezbednosni list dostupan na zahtev

Sadrži: 2-oktil-2H-izotiazol-3-оn Mešavina 5-hloro-2-metil-2h-

izotiazol 3-ona i 2-metil-2h-izotiazol-3-ona (3:1)

Može da izazove alergijsku reakciju

2.3 Ostale opasnosti

Nepoznato.

POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Podaci o sastojcima smeše

Dodatno objašnjenje

Nema opasnih sastojaka

POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI

4.1 Opis mera prve pomoći

U slučaju dodira sa očima

Isprati sa puno vode.

U slučaju dodira sa kožom

Isprati sa puno vode.

Ako se proguta

Isprati usta. Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

Ako se udiše

Ako se pojave simptomi, potražiti pomoć lekara.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

4.3 Hitna medicinska pomoć i poseban tretman

Lečenje

Specifične mere nisu utvrđene.

POGLAVLJE 5. MJERE GAŠENJA POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje požara

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

3 / 10

Odgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i

okolnoj sredini.

Neodgovarajuća sredstva za

gašenje požara

Nepoznato.

5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša

Posebne opasnosti tokom

gašenja požara

Ne pali se i ne sagoreva.

Opasni produkti sagorevanja

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zaštitna oprema za

vatrogasce

: Koristiti opremu za ličnu zaštitu.

Dodatne informacije

: Ostatke požara i kontaminiranu vodu korišćenu za gašenje požara

treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima.

POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA

6.1 Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa

Preporuke za osoblje koje ne

interveniše u hitnim

slučajevima

Videti zaštitne mere navedene u poglavljima 7 i 8.

Preporuke za osoblje koje

interveniše u hitnim

slučajevima

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeća pri rukovanju sa

iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o

odgovarajućim i neodgovarajućim materijalima u Odeljku 8.

6.2 Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu

Predostrožnosti koje se

odnose na životnu sredinu

Posebne mere predostrožnosti u vezi sa zaštitom životne sredine

nisu potrebne.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju

Metode čišćenja

Pomesti i lopatom prebaciti u odgovarajuće kontejnere za

odlaganje.

6.4 Upućivanje na druga poglavlja

Za informacije o kontaktu za hitnie slučajeve, videti poglavlje 1.

Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti poglavlje 13.

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

7.1 Predostrožnosti za bezbedno rukovanje

Preporuke u vezi sa

Posle rukovanja oprati ruke. Za ličnu zaštitu videti poglavlje 8.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

4 / 10

bezbednim rukovanjem

Higijenske mere

Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

7.2 Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Zahtevi za skladišna

područja i posude

Čuvati van domašaja dece. Ĉuvati ambalažu ĉvrsto zatvorenu.

Skladištiti u prikladnim označenim posudama.

Temperatura skladištenja

-5 °C do 40 °C

7.3 Posebni načini korišćenja

Posebni načini upotrebe

Sredstvo za pranje tepiha i sličnih podnih odloga.Poluautomatsko

pranje

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA

8.1 Parametri kontrole izloženosti

Ne sadrži supstance za koje važe granične vrednosti izlaganja na radu.

8.2 Kontrola izloženosti i lična zaštita

Odgovarajuće tehničko-tehnološke mere

Tehničko-tehnološke mere

Dobro opšte provetravanje bi trebalo da održava pod kontrolom

izloženost radnika zagađivačima u vazduhu.

Individualne mere zaštite

Higijenske mere

Oprati ruke pre odmora i odmah posle rukovanja proizvodom.

Zaštita očiju/lica (EN 166)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita ruku (EN 374)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita kože i tela (EN

14605)

Posebna zaštitna oprema nije potrebna.

Zaštita organa za disanje

(EN 143, 14387)

Kada se rizik od aspiracije ne može izbeći ili su postavljeni strožiji

kriterijumi zbog tehničkih mera, kolektivne zaštite ili merama,

metodama ili procedurama radne organizacije, koristiti

sertifikovanu respiratornu zaštitnu opremu u skladu sa zahtevima

EU (89/656/EEC, 89/686/EEC ), ili ekvivalentima, sa filterom tipa:

Kontrola izloženosti životne sredine

Opšte preporuke

: Voditi računa o pripremi prostora oko rezervoara.

POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled

: prah

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

5 / 10

Boja

: neprovidno, svetlo žuta

Miris

: Parfemi, mirisi

5.5 - 6.5, 1 %

Tačka paljenja

Nije primenljivo

Prag Mirisa

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Tačka topljenja/mržnjenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Početna tačka ključanja i

opseg ključanja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Brzina isparavanja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Zapaljivost (čvrsta materija,

gas)

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Gornja granica

eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Donja granica eksplozivnosti

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Napon pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina pare

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Relativna gustina

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Rastvorljivost u vodi

nerastvorljivo

Zapaljivost u drugim

rastvaračima

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Koeficjent raspodele u

sistemu n-oktanol/voda

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Temperatura samopaljenja

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Termičko razlaganje

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Viskoznost,kinematička

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Eksplozivna svojstva

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

Oksidujuća svojstva

Supstanca ili smeša nije klasifikovana kao oksidirajuća materija.

9.2 Ostali podaci

Ne primenjuje se i/ili ne određuje se za smešu

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST

10.1 Reaktivnost

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

10.2 Hemijska stabilnost

Stabilno u normalnim uslovima.

10.3 Mogućnost nastanka opasnih reakcija

U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

6 / 10

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Nepoznato.

10.5 Nekompatibilni materijali

Nepoznato.

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

Proizvodi raspadanja mogu sadržati sledeće materije:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

11.1 Podaci o toksičnim efektima

Informacije o verovatnim

putevima izlaganja

Inhalaciono, Dodir sa očima, Dodir sa kožom

Toksičnost

Akutna oralna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna inhalaciona

toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Akutna dermalna toksičnost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Korozivno oštećenje/iritacija

kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teško oštećenje/iritacija oka

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Senzibilizacija respiratornih

organa ili kože

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Karcinogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

dejstvo na reprodukciju

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Mutagenost germinativnih

ćelija

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Teratogenost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Specifična toksičnost za

ciljani organ – jednokratna

izloženost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Specifična toksičnost za

ciljani organ – višekratna

izloženost

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

7 / 10

Opasnost od aspiracije

: Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Potencijalna dejstva na zdravlje

Oči

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Koža

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Gutanje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Inhalaciono

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Hronično izlaganje

Kod normalne upotrebe oštećenja zdravlja nisu poznata niti

predviđena.

Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi

Dodir sa očima

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Dodir sa kožom

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Gutanje

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

Inhalaciono

Nisu poznati, odnosno ne očekuju se nikakvi simptomi.

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI

12.1 Ekotoksičnost

Dejstva na životnu sredinu

Ekotoksikološka dejstva ovog proizvoda nisu poznata.

Proizvod

Toksičnost za ribe

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za dafnije i ostale

vodene beskičmenjake

: Podaci nisu dostupni

Toksičnost za alge

: Podaci nisu dostupni

12.2 Perzistentnost i razgradljivost

Proizvod

Biorazgradljivost

: Proizvod sadrži tenzide koji su biološki razgradivi u skladu sa

regulativom o deterdžentima 648/2004/EC.

12.3 Potencijal bioakumulacije

Podaci nisu dostupni

12.4 Mobilnost u zemljištu

Podaci nisu dostupni

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

8 / 10

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod

Procena

Ova supstanca/smeša ne sadrži komponente koje se smatraju

kao perzistentne, bioakumulativne i toksične (PBT), ili veoma

perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0.1%

ili više.

12.6 Ostali štetni efekti

Podaci nisu dostupni

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Odložiti u skladu sa evropskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Oznake otpada treba

dodeliti korisnik, po mogućnosti u dogovoru sa organima nadležnim za oblast otpada.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod

: Rastvoreni proizvod se može isprati u kanalizaciju.

Kontaminirana ambalaža

: Odlagati u skladu sa lokalnim, državnim ili saveznim propisima.

Evropski katalog otpada

: 200130 - detergenti drugačiji od onih navedenih u 20 01 29

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Prevoznik/pošiljalac je dužan da uskladi pakovanje, obeležavanje i označavanje sa načinom

transporta.

Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

Vazdušni prevoz (IATA)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

9 / 10

Pomorski prevoz

(IMDG/IMO)

14.1 UN broj

Nije opasna roba

14.2 UN naziv za teret u

transportu

Nije opasna roba

14.3 Klasa opasnosti u

transportu

Nije opasna roba

14.4 Ambalažna grupa

Nije opasna roba

14.5 Opasnost po životnu

sredinu

Nije opasna roba

14.6 Posebne

predostrožnosti za korisnika

Nije opasna roba

14.7 Transport u rasutom

stanju u skladu sa Aneksom

II MARPOL 73/78 i IBC Code

Nije opasna roba

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom

prema Uredbi o detergentima

EZ 648/2004

manje od 5%: Anionski tenzidi, Neionski tenzidi

Sredstva za konzervisanje:

2-oktil-2H-izotiazol-3-оn

Mešavina 5-hloro-2-metil-2h-izotiazol 3-ona i 2-metil-2h-izotiazol-

3-ona (3:1)

Sadrži: Parfemi

Lokalni propis

Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zaštitom mladih ljudi na radu.

Ostali propisi

Zakon o hemikalijama (Sl. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 I

25/2015)

Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (Sl.

glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015)

Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju

hemikalije i određenog proizvoda (Sl. glasnik RS, br. 59/10, 25/11

i 5/12)

Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju

hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN ("Sl.

glasnik RS” br. 64/10, 26/11 i 5/12)

Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Službeni glasnik RS br.

100/11).

Pravilnik o detergentima (“Sl. Glasnik RS” br. 40/10 i 92/11 i

25/15)

Pravilik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri

izlaganju hemijskim materijama („Sl. Glasnik RS“ br. 106/2009)

Zakon o otpadu (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010)

15.2 Procena bezbednosti hemikalije

Ovaj proizvod sadrži supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj bezbednosti.

BEZBEDNOSNI LIST

u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

10 / 10

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Puni tekst drugih skraćenica

(Q)SAR

(Kvantitativno)

Struktura

aktivnosti

odnosa;

Evropskog

sporazuma

međunarodnom

prevozu

opasnih

materija

unutrašnjim

plovnim

putevima;

Evropski

sporazum o međunarodnom putnom prevozu

opasnih roba; ASTM

- Američko društvo

ispitivanje materijala; bw - Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obeležavanju ambalaže;

Uredba (EK) br. 1272/2008; DIN - Standard Nemačkog instituta za standardizaciju; ECHA -

Evropska agencija za hemikalije; EC-Number - Broj Evropske zajednice; ECx - Koncentracija

povezana sa x% odgovorom; ELx - Stopa učitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni

raspored; ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom rasta odgovora; GHS - Globalno

harmonizovan sistem; IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka; IATA - Međunarodna

asocijacija za vazdušni saobraćaj; IBC - Međunarodni kod za gradnju i opremanje brodova koji

prevoze

opasne

hemikalije

rasutom

stanju;

IC50

Polovina

maksimalne

koncentracije

inhibitora; ICAO - Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva; IMDG - Međunarodni

pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO - Međunarodna pomorska organizacija; ISO -

Međunarodna organizacija za standardizaciju; LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od

testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za 50% testirane populacije (Srednja smrtonosna

doza); MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju zagađenja sa brodova; n.o.s. - Nije

drugačije specifikovano; NO(A)EC - Nije posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL -

Nije posmatran (negativan) nivo efekta; NOELR - Nije primetan efekat stope učitavanja; OECD -

Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i sprečavanja

zagađenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksična supstanca; REACH - Uredba (EZ) br.

1907/2006

Evropskog

parlamenta

Veća

registrovanju,

ocenjivanju,

odobravanju

ograničavanju hemikalija; RID - Propisi o međunarodnom prevozu opasnih materija železnicom;

SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; TRGS - Tehnička pravila

za opasne supstance; UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo bioakumulativni; DSL -

Popis domaćih supstanci (Kanada); KECI - Popis postojećih hemikalija Koreje; TSCA - Zakon o

kontroli otrovnih supstanci (SAD); AICS - Australijski popis hemijskih supstanci; IECSC - Popis

postojećih hemijskih supstanci u Kini; ENCS - Postojeće i nove hemijske supstance (Japan);

ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan); PICCS - Popis hemikalija i hemijskih

supstanci Filipina; NZIoC - Popis hemikalija Novog Zelanda; TCSI - Popis hemijskih supstanci

Tajvana; CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; GLP - Dobra laboratorijska praksa

Sačinio

Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1

desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Značajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu

reviziju naznačene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema našim najboljim saznanjima, informacijama

i ubeđenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tačne. Date informacije obrazovane su

isključivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladištenje, prevoz, odlaganje

i ispuštanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na

određenu naznačenu materiju i moguće je da ne važe za slučajeve kada se ta materija koristi u

kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.