CARPET POWDER

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • CARPET POWDER
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • Медицински устройство

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • CARPET POWDER
  Белгия
 • Език:
 • нидерландски

Състояние

 • Източник:
 • Ecolab
 • Номер на разрешението:
 • 116570E
 • Последна актуализация:
 • 12-03-2018

кратка характеристика на продукта: дозировка, взаимодействия, странични ефекти.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr.

1907/2006

Carpet Powder

116570E

1 / 11

RUBRIEK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/

ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

Productbenaming

Carpet Powder

Productcode

116570E

Gebruik van de stof of het

mengsel

Tapijtreiniger

Type stof

Mengsel

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

informatie over

productverdunning

geen informatie over de verdunning gegeven

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik

Tapijtreiniger. Automatische dosering en manueel gebruik.

Aanbevolen beperkingen

voor gebruik

Uitsluitend voor industrieel en beroepsmatig gebruik.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma

Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo, België 013 67 05 11 (België)

Info.be@Ecolab.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoonnummer voor

noodgevallen

013 67 06 70 (België)

Telefoonnummer NVIC

(alleen voor artsen)

070 245 245

Datum van

samenstelling/herziening

01.02.2016

Versie

RUBRIEK 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

Indeling (67/548/EEG, 1999/45/EG)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

2 / 11

Het product hoeft niet geëtiketteerd te worden volgens EG-richtlijnen of de respectievelijke

landelijke wetgeving.

Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16.

Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Geen gevaarlijke stof of mengsel.

Aanvullende etikettering:

Bijzondere etikettering voor

bepaalde mengsels

Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Bevat: 2-Octyl-2H-isothiazool-3-on MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-

2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON [EC NO.

247-500-7] EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-

3-ON [EC NO. 220-239-6] (3:1) Kan een

allergische reactie veroorzaken.

2.3 Andere gevaren

Niets bekend.

RUBRIEK 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Opmerkingen

Geen gevaarlijke ingrediënten

RUBRIEK 4. EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Bij aanraking met de ogen

Spoelen met veel water.

Bij aanraking met de huid

Spoelen met veel water.

Bij inslikken

Mond spoelen. Medische hulp inroepen als aandoeningen

merkbaar worden.

Bij inademing

Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Zie sectie 11 voor meer gedetailleerde informatie betreffende gezondheidseffecten en symptonen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling

Geen bijzondere maatregelen bekend.

RUBRIEK 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

3 / 11

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

omstandigheden en de omgeving.

Ongeschikte blusmiddelen

Niets bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren bij

brandbestrijding

Niet ontvlambaar of brandbaar.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

: Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Nadere informatie

: Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd

worden volgens plaatselijke regelgeving.

RUBRIEK 6. MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET

MENGSEL

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Advies voor andere personen

dan de hulpdiensten

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

Advies voor de hulpdiensten

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het

gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek

8 over geschikte en ongeschikte materialen.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Geen speciale morsingsvoorzorgsmaatregelen voor het milieu

vereist.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden

Bijeenvegen en opscheppen in geschikte containers voor

verwijdering.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

RUBRIEK 7. HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

4 / 11

Advies voor veilige hantering

Was de handen na gebruik. Voor persoonlijke bescherming zie

paragraaf 8.

Hygiënische maatregelen

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik

van het product.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en

containers

Buiten het bereik van kinderen houden. In goed gesloten

verpakking bewaren. Opslaan in containers voorzien van daarvoor

geschikte etiketten.

Opslagtemperatuur

-5 °C tot 40 °C

7.3 Specifiek eindgebruik

Specifiek gebruik

Tapijtreiniger. Automatische dosering en manueel gebruik.

RUBRIEK 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE

BESCHERMING

8.1 Controleparameters

Grenzen blootstelling in beroep

Bestanddelen

CAS-Nr.

Type van de

waarde (Wijze van

blootstelling)

Controleparameters

Basis

propaan-2-ol

67-63-0

TGG 8 hr

200 ppm

500 mg/m3

BE OEL

TGG 15 min

400 ppm

1,000 mg/m3

BE OEL

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Geschikte technische beheersinstrumenten

Technische maatregelen

Een goede algemene ventilatie zou voldoende moeten zijn om

blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek onder

controle te houden.

Individuele beschermingsmaatregelen

Hygiënische maatregelen

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik

van het product.

Bescherming van de ogen /

het gezicht (EN 166)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de handen

(EN 374)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Huid- en

lichaamsbescherming (EN

14605)

Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.

Bescherming van de

ademhalingswegen (EN 143,

14387)

Wanneer ademhalingsrisico’s niet vermeden kunnen worden of

afdoende beperkt worden door het nemen van technische

maatregelen, methoden of procedures met betrekking tot

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

5 / 11

arbeidsorganisatie, overweeg dan het gebruik van gecertificeerde

ademhalingsbeschermingsapparatuur die voldoen aan de EU

vereisten (89/656/EEC, 89/686/EEC), pf equivalent met filter type:

Beheersing van milieublootstelling

Algemeen advies

: Beschouw de voorzorg van omsluiting rond opslag vaten

RUBRIEK 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

: poeder

Kleur

: opaak, lichtgeel

Geur

: Parfums, geurmiddelen

5.5 - 6.5, 1 %

Vlampunt

Niet van toepassing

Geurdrempelwaarde

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Smelt-/vriespunt

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Beginkookpunt en

kooktraject

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Verdampingssnelheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontvlambaarheid (vast, gas)

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Bovenste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Onderste explosiegrens

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Dampspanning

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dampdichtheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Relatieve dichtheid

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Oplosbaarheid in water

onoplosbaar

Oplosbaarheid in andere

oplosmiddelen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Verdelingscoëfficiënt n-

octanol/water

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Zelfontbrandingstemperatuu

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Thermische ontleding

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Viscositeit, kinematisch

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Ontploffingseigenschappen

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

Oxiderende eigenschappen

De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

9.2 Overige informatie

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel

RUBRIEK 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

6 / 11

10.1 Reactiviteit

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties waargenomen.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Niets bekend.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niets bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

Koolstofoxiden

Stikstofoxiden (NOx)

Zwaveloxiden

Oxides van fosfor

RUBRIEK 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Informatie over

waarschijnlijke

blootstellingsrouten

Inademing, Aanraking met de ogen, Aanraking met de huid

Toxiciteit

Acute orale toxiciteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Acute toxiciteit bij inademing

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Acute dermale toxiciteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Huidcorrosie/-irritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Ernstig oogletsel/oogirritatie

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Sensibilisatie van de

luchtwegen/de huid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Kankerverwekkendheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

voortplantingseffecten

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Mutageniteit in

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

7 / 11

geslachtscellen

Teratogeniteit

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij eenmalige

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

STOT bij herhaalde

blootstelling

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Aspiratiesgiftigheid

: Over dit product zijn geen gegevens beschikbaar.

Mogelijke gezondheidseffecten

Ogen

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Huid

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inname

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Inademing

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Chronische blootstelling

Gezondheidsletsel bij normaal gebruik niet bekend of te

verwachten.

Ervaring met blootstelling van mensen

Aanraking met de ogen

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Aanraking met de huid

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inslikken

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Inademing

Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

RUBRIEK 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Ecotoxiciteit

Milieueffecten

Van dit product zijn geen ecotoxicologische effecten bekend.

Product

Toxiciteit voor vissen

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor dafnia's en

andere ongewervelde

waterdieren.

: Geen gegevens beschikbaar

Toxiciteit voor algen

: Geen gegevens beschikbaar

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Product

Biologische afbreekbaarheid

: De oppervlakteactieve stoffen in het product zijn biologisch

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

8 / 11

afbreekbaar volgens de vereisten van de verordening betreffende

detergentia 648/2004/EG.

12.3 Bioaccumulatie

Geen gegevens beschikbaar

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product

Beoordeling

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men

kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT)

of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (vPvB) op niveaus

van 0.1% of hoger.

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Verwijderen overeenkomstig de Europese Richtlijnen voor afvalstoffen en gevaarlijke

afvalstoffen.Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met

de afvalverwerkende autoriteiten.

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

: Verdund product kan door toilet worden gespoeld.

Verontreinigde verpakking

: Afvoeren in overeenstemming met de locale, staat en federale

regelgeving

Europese afvalstoffenlijst

: 200130 - niet onder 20 01 29 vallende detergenten

RUBRIEK 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

de verlader/afzender/verzender is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat de verpakking,

etikettering en markeing in overeenstemming is met de geselecteerde wijze van transport.

Wegtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 VN-nummer

Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Niet-gevaarlijke goederen

14.3

Transportgevarenklasse(n)

Niet-gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet-gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

Niet-gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen

Niet-gevaarlijke goederen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

9 / 11

voor de gebruiker

Luchttransport (IATA)

14.1 VN-nummer

Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Niet-gevaarlijke goederen

14.3

Transportgevarenklasse(n)

Niet-gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet-gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

Niet-gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Niet-gevaarlijke goederen

Zeetransport (IMDG/IMO)

14.1 VN-nummer

Niet-gevaarlijke goederen

14.2 Juiste ladingnaam

overeenkomstig de

modelreglementen van de

Niet-gevaarlijke goederen

14.3

Transportgevarenklasse(n)

Niet-gevaarlijke goederen

14.4 Verpakkingsgroep

Niet-gevaarlijke goederen

14.5 Milieugevaren

Niet-gevaarlijke goederen

14.6 Bijzondere voorzorgen

voor de gebruiker

Niet-gevaarlijke goederen

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

Niet-gevaarlijke goederen

RUBRIEK 15. REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of

het mengsel

overeenkomstig de

detergentiaverordening EC

648/2004

minder dan 5 %: Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Niet-

ionogene oppervlakteactieve stoffen

Conserveringsmiddelen:

2-Octyl-2H-isothiazool-3-on

MENGSEL VAN: 5-CHLOOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-

ON [EC NO. 247-500-7] EN 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOOL-3-ON

[EC NO. 220-239-6] (3:1)

Bevat: Parfums

Plaatselijke verordening

Neem nota van Richtlijn 94/33/EG voor de bescherming van jonge mensen op de werkplek.

Andere verordeningen

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

10 / 11

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen vereist zijn.

RUBRIEK 16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van andere afkortingen

(Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; ADN - Europese overeenkomst betreffende

het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Europese

overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

(ADR-overeenkomst).; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw -

Lichaamsgewicht;

Verordening

betreffende

indeling,

etikettering

verpakking;

Verordening (EG) nr 1272/2008; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie;

ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx -

Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS

Noodschema;

ErCx

Concentratie

verbonden

groei

respons;

Globaal

geharmoniseerd systeem; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA -

Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de

uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50

- Halfmaximale

remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IMDG - Internationale

maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISO - Internationale

organisatie voor standaardisering; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie;

LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL -

Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere

wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO(A)EL

- Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op

laadcapaciteit; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO;

OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare,

bioaccumulatieve en toxische stof; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese

Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen

ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale

spoorwegvervoer

gevaarlijke

goederen

(RID);

SADT

Zelfversnellende

ontledingstemperatuur;

- Veiligheidsinformatieblad; TRGS

- Technisch voorschrift over

gevaarlijke

stoffen;

Verenigde

Naties;

vPvB

Zeer

moeilijk

afbreekbaar

zeer

bioaccumulatief; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); KECI - Koreaanse

inventarislijst van bestaande chemicaliën; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen

(VS); AICS - Werkplek Environmental blootstellingslimiet; IECSC - Inventarislijst van bestaande

chemische stoffen in China; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ISHL -

Industriële

Veiligheids- en Gezondheitswet (Japan); PICCS

Philippijnse inventarislijst van

chemicaliën en chemische stoffen; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën;

TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig

voor de voortplanting; GLP - Goede laboratoriumspraktijk

Gemaakt door

Regulatory Affairs

Getallen vermeld op het MSDS zijn als volgt opgemaakt: 1,000,000 = 1 miljoen en 1,000 = 1

duizend. 0.1 = 1 tiende en 0.001 = 1 duizendste.

GECONTROLEERDE INFORMATIE: Belangrijke wijzigingen in de wettelijke of

gezondheidsinformatie voor deze versie zijn aangeduid met een balk in de linkermarge van het

VIB.

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven

uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren,

gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd

worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

Carpet Powder

116570E

11 / 11

hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten

of in enig ander procédé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

BIJLAGE: BLOOTSTELLINGSCENARIO'S

DPD +stoffen

:

the volgende stoffen zijn de belangrijkste stoffen die bijdragen aan het Blootstellingsscenario van

het mengsel in overeenstemming met DPD

Route

Stof

CAS-Nr.

EINECS-Nr.

Geen uitgangsstoffen, niet gevaarlijk

Om te berekenen of uw downstream bedrijfsomstandigheden en Risk management metingen

veilig zijn, bereken uw risico factor in onderstaande website

www.ecetoc.org/tra

Verkorte titel van het

blootstellingsscenario

Tapijtreiniger. Automatische dosering en manueel gebruik.

Gebruiksdescriptoren

Hoofdgebruikersgroepen

Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs,

amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Eindgebruiksectoren

SU22: Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie,

onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)

Procescategorieën

PROC10: Met roller of kwast aanbrengen

PROC8a: Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/ leeg

laten lopen) van/ naar vaten/ grote containers in niet-

gespecialiseerde voorzieningen

Product categoriën

PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

Milieu-emissiecategorieën

ERC8a: Wijdverbreid gebruik (binnen) van

verwerkingshulpmiddelen in open systemen