Busilvex

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Busilvex
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Busilvex
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Анти-туморни агенти,
 • Терапевтична област:
 • Трансплантация на хематопоетични стволови клетки
 • Терапевтични показания:
 • Busilvex следвани от циклофосфамид (BuCy2) е посочено като кондициониране лечение преди конвенционалната хематопоетична прогениторна клетъчна трансплантация (HPCT) при възрастни пациенти, когато комбинацията се счита за най-добрите налични опцията. Busilvex след флударабина (FB) е показан за лечение на климатик преди трансплантация на хемопоетични стволови клетки за трансплантация (HPCT) при възрастни пациенти, които са кандидати за намаляване на интензивността на климатик (Рик) режим на. Busilvex след това циклофосфамид (BuCy4) или мелфалан (BuMel) е показан за лечение на климатик пред конвенционалните трансплантация на хемопоетични стволови клетки при трансплантация на малки пациенти.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 16

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/000472
 • Дата Оторизация:
 • 09-07-2003
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/000472
 • Последна актуализация:
 • 12-05-2020

Доклад обществена оценка

EMA/500878/2014

EMEA/H/C/000472

Резюме на EPAR за обществено ползване

Busilvex

busulfan

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Busilvex

.

В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Busilvex.

Какво представлява Busilvex?

Busilvex е концентрат, от който се приготвя инфузионен разтвор (вливане във вена). Съдържа

активното вещество бусулфан (busulfan).

За какво се използва Busilvex?

Busilvex се използва при възрастни и деца като компонент от „условния“ (подготвителен) режим

преди трансплантация на хемопоетични стволови клетки (клетките, които произвеждат кръвни

клетки). Този вид трансплантация се прилага при пациенти, които се нуждаят от смяна на

собствените кръвотворни клетки поради хематологични нарушения (каквито са някои редки

видове анемия) или поради рак на кръвта.

За стандартен условен режим Busilvex се прилага преди лечението в комбинация с второ

лекарство – циклофосфамид при възрастни и циклофосфамид или друго лекарство, мелфалан,

при деца. При възрастни пациенти, които са подходящи за условен режим с намалена

интензивност, Busilvex се прилага веднага след лечението с друго лекарство, наречено

флударабин.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Busilvex?

Busilvex трябва да се използва от лекар с опит в прилагането на лечения преди трансплантация.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Когато се използва в комбинация с циклофосфамид или мелфалан, препоръчителната доза

Busilvex при възрастни е 0,8 mg на килограм телесно тегло. При деца на възраст до 17 години

препоръчителната доза Busilvex е в порядъка между 0,8 и 1,2 mg на килограм в зависимост от

теглото на детето. Busilvex се прилага като централна венозна инфузия (вливане в централната

вена в гърдите). Всяка инфузия продължава два часа и се прилага на пациента на всеки шест

часа в продължение на четири последователни дни преди лечението с циклофосфамид или

мелфалан и самата трансплантация.

Когато се използва в комбинация с флударабин, препоръчителната доза Busilvex е 3,2 mg на

килограм, прилагана веднъж дневно като тричасова инфузия непосредствено след флударабин в

продължение на 2 или 3 последователни дни.

Преди приема на Busilvex на пациента се дават антиконвулсанти (за предотвратяване на гърчове)

и антиеметични лекарства (за предотвратяване на повръщане).

Как действа Busilvex?

Активното вещество в Busilvex, бусулфан, принадлежи към групата на лекарствата, наречени

„алкилиращи агенти“. Тези вещества притежават „цитотоксично“ действие. Това означава, че

убиват клетки, особено клетките, които се развиват бързо, каквито са раковите или стволовите

клетки (клетки, които произвеждат други видове клетки). Бусулфан се използва преди

трансплантацията, за да разруши атипичните клетки, както и наличните у пациента хемопоетични

стволови клетки. Това се нарича „демиелоаблация“. Циклофосфамид, мелфалан или флударабин

се прилагат, за да потиснат имунната система, така че естествената защита на организма да е

понижена. Това помага на трансплантираните клетки да се „присадят“ (когато започнат да

нарастват и да произвеждат нормални кръвни клетки).

Как е проучен Busilvex?

Busilvex в комбинация с циклофосфамид или мелфалан е проучен при пациенти, повечето от

които с рак на кръвта, които се нуждаят от трансплантация на хемопоетични стволови клетки.

Проведени са две основни проучвания при 103 възрастни и едно проучване при 55 деца.

Основната мярка за ефективност са броят на пациентите с миелоаблация и „приемане на

присадката“ (времето, за което трансплантираните клетки започват да растат, а нивото на белите

кръвни клетки се връща в по-високи стойности).

Тъй като Busilvex в комбинация с флударабин се използва в клиничната практика от много

години, са представени данните от 7 проучвания (при 731 пациенти), които разглеждат

ефективността на Busilvex и флударабин за условен режим с намалена интензивност.

Какви ползи от Busilvex са установени в проучванията?

Когато Busilvex се прилага в комбинация с циклофосфамид или мелфалан, всички възрастни и

деца постигат миелоаблация. Присаждането посредством „автотрансплантиране“ (пациентът

получава собствени клетки, взети и съхранени преди трaнсплантацията) е постигнато средно след

10 дни при възрастни и след 11 дни при деца. В случаите на „алотрансплантация“ (пациентът

получава клетки от донор) присаждането настъпва след 13 дни при възрастни и след 21 дни при

деца.

Данните от публикуваните проучвания показват, че Busilvex в комбинация с флударабин е

ефективен за условен режим с намалена интензивност, като пълно присаждане настъпва при 80

до 100% от пациентите.

Какви са рисковете, свързани с Busilvex?

Освен намаляване на броя на кръвните клетки, което е очакваният ефект от лекарството, най-

сериозните нежелани лекарствени реакции при Busilvex са инфекции, чернодробни нарушения,

включително запушване на чернодробните вени, реакция на присадката срещу приемника

(заболяване, при което трансплантираните клетки атакуват организма) и респираторни

(белодробни) нарушения.

Busilvex не трябва да се използва при бременни жени

.

При започване на лечение с Busilvex

кърменето трябва да се прекрати. Busilvex може да повлияе на репродуктивната способност и при

двата пола. Поради това пациентките не бива да забременяват по време на лечението и до шест

месеца след него, а на мъжете не се препоръчва да създават деца по време на лечението и до

шестия месец след лечението с Busilvex.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции и ограничения при Busilvex вижте

листовката.

Защо Busilvex е разрешен за употреба?

CHMP заключи, че е показана ефективността на Busilvex в комбинация с циклофосфамид и

мелфалан за стандартен условен режим и с флударабин за условен режим с намалена

интензивност; Busilvex представлява също алтернатива на таблетките бусулфан, които имат

някои недостатъци, напр. необходимо е да се приемат голям брой таблетки.

CHMP реши, че ползите от Busilvex са по-големи от рисковете при тези условия, и препоръча да

се издаде разрешение за употреба.

Допълнителна информация за Busilvex:

На 9 юли 2003 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Busilvex, валидно в

Европейския съюз

Пълният текст на EPAR за Busilvex може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За

повече информация относно лечението с Busilvex прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 09-2014.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: Информация за потребителя

Busilvex 6 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

бусулфан (busulfan

)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна информация за вас.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени рекации, уведомете Вашия лекар. Това

включва всички възможни нежелани рекации, неописани в тази листовката.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Busilvex и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Busilvex

Как да използвате Busilvex

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Busilvex

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Busilvex и за какво се използва

Busilvex съдържа активното веществото бусулфан, което принадлежи към група лекарства,

наречени алкилиращи агенти. Busilvex разрушава оригиналния костен мозък преди

трансплантанта.

Busilvex се използва при възрастни, новородени, деца и юноши

като лечение преди

трансплантация.

При възрастни Busilvex се използва в комбинация с циклофосфамид или флударабин.

При новородени, деца и юноши Busilvex се използва в комбинация с циклофосфамид или

мелфалан.

Вие ще получите това подготвително лекарство, преди да получите трансплантат на костен

мозък или хемопоетични стволови клетки.

Busilvex съдържа веществото бусулфан, което принадлежи към група лекарства, наречени

алкилиращи агенти. Busilvex унищожава естествения костен мозък преди трансплантацията.

2.

Какво трябва да знаете преди да приемете Busilvex

Не използвайте Busilvex:

ако сте алергични (свръхчувствителни) към бусулфан или към някоя от останалите съставки

на Busilvex, изброени в точка 6;

ако сте бременна или смятате, че може да сте бременна.

Предупреждения и предпазни мерки:

Busilvex е мощно цитотоксично лекарство, което довежда до силно намаляване на броя на

кръвните клетки. В препоръчваната доза, това е желаният ефект. Следователно, трябва да се

провежда внимателно наблюдение. Възможно е употребата на Busilvex да увеличи риска от

друго злокачествено заболяване в бъдеще.

Трябва да уведомите Вашия лекар:

ако имате чернодробен, бъбречен, сърдечен или белодробен проблем;

ако имате анамнеза за гърчове;

ако приемате други лекарства.

След трансплантация на хемопоетични клетки (HCT), може да има случаи на образуване

на кръвни съсиреци в малките кръвоносни съдове, при високи дози на лечение в

комбинация с други лекарства.

Други лекарства и Busilvex:

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете

други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. Busilvex може да взаимодейства

с други лекарства.

Особено, повишено внимание следва да се обърне, ако приемате итраконазол и метронидазол

(използвани при определени видове инфекции) или кетобемидон (използван за лечение на

болка), защото това може да увеличи нежеланите реакции.

Употребата на парацетамол в период от 72 часа преди или по време на приложението на

Busilvex трябва да се извършва с повишено внимание.

Бременност , кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с вашия лекар преди да получите лечение с Busilvex. Жените не трябва да са

бременни по време на лечение с Busilvex и до 6 месеца след лечението.

Жените трябва да спрат кърменето преди да започнат лечение с Busilvex.

Необходимо е да се използват подходящи противозачатъчни средства, когато някой от

партньорите получава Busilvex.

След лечение с булсулфан е възможно да не може вече да забременеете (безплодие).

Ако възнамерявате да имате деца, трябва да обсъдите това с вашия лекар преди лечението.

Освен това Busilvex може да предизвика признаци на менопауза, а при момичета преди

пубертета, той може да попречи на настъпването му.

Лекувани с Busilvex мъже се съветват да не стават бащи по време на и до 6 месеца след

лечението.

3.

Как да използвате Busilvex

Доза и приложение:

Дозата на

Busilvex ще бъде изчислена според телесното Ви тегло.

При възрастни:

Busilvex в комбинация с циклофосфамид:

Препоръчваната доза Busilvex е 0,8 mg/kg

Всяка инфузия продължава 2 часа

Busilvex ще бъде прилаган на всеки 6 часа по време на 4 последователни дни преди

трансплантацията.

Busilvex в комбинация с флударабин:

Препоръчваната доза Busilvex е 3,2 mg/kg

Всяка инфузия продължава 3 часа

Busilvex ще бъде прилаган веднъж дневно по време на 2 или 3 последователни дни преди

трансплантацията.

При новородени, деца и юноши (0 до 17 години):

Препоръчваната доза Busilvex в комбинация с циклофосфамид или мелфалан се основава на

телесното Ви тегло, като варира между 0,8 и 1,2 mg/kg.

Всяка инфузия продължава 2 часа

Busilvex ще бъде прилаган на всеки 6 часа по време на 4 последователни дни преди

трансплантацията.

Лекарства, приложени преди да получите Busilvex:

Преди да получите Busilvex, ще бъдете лекувани с:

антиконвулсанти за предотвратяване на гърчове (фенитоин или бензодиазепини) и

антиеметични лекарства против повръщане.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Сериозни нежелани реакции:

Най-сериозните нежелани реакции на лечението с Busilvex или процедурата на трансплантация

може да включват намаляване броя на циркулиращите кръвни клетки (планиран ефект на

лекарството, за да ви подготви за трансплантационната инфузия), инфекция, чернодробни

нарушения включително запушване на чернодробна вена, реакция на присадката срещу

приемателя (присадката атакува тялото Ви) и белодробни усложнения. Вашият лекар ще следи

редовно броя на кръвните Ви клетки и чернодробни ензими, за да открие и лекува тези реакции.

Други нежелани реакции могат да включват:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

Кръв:

намаляване на циркулиращите кръвни клетки (червени и бели) и на тромбоцитите.

Инфекции. Нервна система

:

безсъние, тревожност, замайване и депресия.

Хранене:

загуба на

апетит, понижение на магнезия, калция, калия, албумин в кръвта и повишение на кръвната

захар.

Сърдечни:

увеличение на сърдечния ритъм, повишение или понижение на кръвното

налягане, вазодилатация (разширяване на кръвоносните съдове) и кръвни съсиреци.

Дихателни:

задух, носна секреция (хрема), възпалено гърло, кашлица, хълцане, кръвотечение

от носа, неестествени дихателни звуци.

Стомашно-чревни

:

гадене, възпаление на устната

лигавица, повръщане, коремна болка, диария, запек, киселини, дискомфорт около ануса,

събиране на течност в корема.

Чернодробни:

увеличен черен дроб, жълтеница, запушване на

чернодробна вена.

Кожа:

обрив, сърбеж, косопад.

Мускули и кости:

болка в гърба, мускулите

и ставите.

Бъбречни:

повишено отделяне на креатинин, дискомфорт при уриниране и

намаляване на количеството отделена урина и кръв в урината.

Общи:

повишена температура,

главоболие, слабост, тръпки, болка, алергична реакция, оток, генерализирана болка или

възпаление в инжекционното място, гръдна болка, възпаление на лигавиците.

Изследвания

увеличени чернодробни ензими и повишено тегло.

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души):

Нервна система:

обърканост, нарушения на нервната система.

Хранене:

ниско съдържание на

натрий в кръвта.

Сърдечни:

промени и нарушения в сърдечния ритъм, задръжка на течности

или възпаление около сърцето, намален сърдечен капацитет.

Дихателни:

увеличение на

дихателната честота, дихателна недостатъчност, алвеоларни кръвоизливи, астма, колапс на

малките въздухоносни пътища на белия дроб, течност около белия дроб.

Стомашно-чревни:

възпаление на лигавицата на хранопровода, парализа на червата, повръщане на кръв.

Кожа

нарушение в цвета на кожата, зачервяване, лющене.

Бъбречни:

увеличение на количеството

азотни компоненти в кръвния поток, умерена бъбречна недостатъчност, нарушения на

бъбреците.

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души):

Нервна система:

делир, нервност, халюцинации, възбуда, нарушена мозъчна функция,

мозъчен кръвоизлив и гърч.

Сърдечни:

тромбоза на феморалната артерия, екстрасистоли,

понижен сърдечен ритъм, дифузно пропускане на течности от капилярите

(малки кръвоносни

съдове).

Дихателни:

намаляване на кислорода в кръвта.

Стомашно-чревни:

кървене в стомаха

и/или червата.

Неизвестна честотата (от наличните данни не може да бъде направена оценка на

честотата)

Дисфункция на половите жлези

Увреждане на очната леща, включително помътняване на очната леща (катаракта) и замъглено

зрение (изтъняване на роговицата)

Признаци на менопауза и безплодие при жените.

Мозъчен абсцес, възпаление на кожата, генерализирана инфекция.

Нарушения на черния дроб.

Повишена лактат дехидрогеназа в кръвта.

Повишени пикочна киселина и урея в кръвта.

Непълно развитие на зъбите.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани рекации, уведомете Вашия лекар. Това включва всички

възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани

реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като

съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече

информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Busilvex

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета на флакона и

картонената опаковка.

Неотворени флакони:

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Разреден разтвор:

Доказано е, че продукът е химически и физически стабилнен в периода на използване, след

разреждане в 5% глюкоза или инжекционен разтвор на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%), в

продължение на 8 часа (включително времето за вливане) след разреждане, когато се съхранява

при 20°C

5°C или 12 часа след разреждане, когато се съхранява при 2°C-8°C, последвано от

3 часа съхранение при 20°C

5°C (включително времето за вливане).

Да не се замразява.

Не изхвърляйте лекарствата с канализацията или в контейнера с домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и друга информация

Какво съдържа Busilvex

Активното вещество е бусулфан. Един ml концентрат съдържа 6 mg бусулфан (60 mg във

флакона). След разреждане: един ml от разтвора съдържа приблизително 0,5 mg

бусулфан.

Другите съставки са: диметилацетамид и макрогол 400.

Как изглежда Busilvex и какво съдържа опаковката

Busilvex се състои от концентрат за инфузионен разтвор и се доставя в безцветни стъклени

флакони, като всеки флакон съдържа 60 mg бусулфан.

Busilvex се предлага в групови опаковки, включващи 2 опаковки, всяка от които съдържа 4

флакона.

След разреждане Busilvex е бистър, безцветен разтвор.

Притежател на разрешението за употреба

Pierre Fabre Médicament

45, place Abel Gance

F-92654 Boulogne-Billancourt cedex

Франция

Производител

Pierre Fabre Médicament Production, site Aquitaine Pharm International

Avenue du béarn-

F-64320 Idron

Франция

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с притежателя на

разрешението за употреба

Дата на последно преразглеждане на листовката:

{ММ/ГГГГ}

Други източници на информация

Подробна информация за този продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по

лекарствата http://www.ema.europa.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИГОТВЯНЕ

Busilvex 6 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор

Busulfan (Бусулфан)

Прочетете това ръководство преди приготвянето и приложението на Busilvex.

1.

ПРЕДСТАВЯНЕ

Busilvex се доставя като бистър безцветен разтвор в прозрачни стъклени флакони от 10 ml (тип

І). Busilvex трябва да бъде разреден преди приложение.

2.

ПРЕПОРЪКА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Трябва да се имат предвид процедурите за правилна работа и изхвърляне на противоракови

лекарствени продукти.

Всички процедури на прехвърляне изискват стриктно придържане към асептични техники, като

за предпочитане е да се използва безопасна лабораторна камина за вертикален ламинарен

поток.

Както и с други цитотоксични съединения трябва да се подхожда с повишено внимание при

работа и приготвяне на разтвора Busilvex:

Препоръчва се употребата на ръкавици и защитно облекло.

Ако Busilvex или разреден разтвор на Busilvex влезе в контакт с кожа или лигавица,

незабавно ги измийте щателно с вода.

Изчисление на количеството Busilvex за разреждане и на разредителя

Busilvex трябва да се разреди преди употреба с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен

разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Количеството на разредителя трябва да бъде 10 пъти по-голямо от обема Busilvex, за

осигуряване окончателна концентрация на бусулфан около 0,5 mg/ml.

Количеството на Busilvex и разредителя, който ще бъде приложен, ще бъдат изчислени, както

следва:

За пациент с телесно тегло Y kg:

Количество Busilvex:

Y (kg) x D (mg/kg)

= A ml Busilvex за разреждане

6 (mg/ml)

Y: телесно тегло на пациента в kg

D: доза Busilvex (вж. КХП точка 4.2)

Количество на разредителя:

(A ml Busilvex)x(10) = B ml разредител

За приготвяне на крайния инфузионен разтвор добавете (А) ml Busilvex към (B) ml разредител

(натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или 5% инжекционен разтвор на

глюкоза)

Приготовяне на инфузионния разтвор

Busilvex трябва да се приготвя от медицински специалисти, като се използват стерилни техники

за прехвърляне.

Използвайте спринцовка, която не е поликарбонатна, с игла:

изчисленият обем Busilvex трябва да се изтегли от флакона.

съдържанието на спринцовката трябва да се прехвърли в интравенозен сак (или

спринцовка), която вече съдържа изчисленото количество избран разредител. Busilvex

трябва винаги да се добавя към разредителя, а не разредителя към Busilvex. Busilvex не

трябва да се поставя в интравенозен сак, който не съдържа натриев хлорид 9 mg/ml

(0,9%) инжекционен разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Разреденият развор трябва да се смеси старателно с неколкократно обръщане.

След разреждането 1 ml инфузионен разтвор съдържа 0,5 mg бусулфан.

Разреденият Busilvex е бистър безцветен разтвор.

Указания за употреба

Преди и след всяка инфузия промивайте постоянния катетър с около 5 ml натриев хлорид

9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или 5% инжекционен разтвор на глюкоза.

Остатъчният лекарствен продукт трябва да се въведе внимателно в интравенозната система, тъй

като бърза инфузия на Busilvex не е била тествана и такава не се препоръчва.

Цялата предписана доза Busilvex трябва да се приложи за два или три часа, в зависимост от

благоприятния режим.

Малки обеми могат да се прилагат за 2 часа с използване на електрически спринцовки. В такъв

случай трябва да се използват инфузионни устройства с минимални деления (т.е. 0,3-0,6 ml),

заредени с разтвор на лекарствения продукт преди започването на действителната инфузия на

Busilvex и след това промити с натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор или 5%

инжекционен разтвор на глюкоза.

Busilvex не трябва да се влива едновременно с друг интравенозен разтвор.

Поликарбонатни спринцовки не трябва да се използват с Busilvex.

Само за еднократна употреба. Трябва да се използва само бистър разтвор без частици.

Условия на съхранение

Неотворени флакони:

Да се съхранява в хладилник (2°C – 8°C).

Разреден разтвор:

Доказано е, че химичната и физичната стабилност в периода на използване, след разреждане с

глюкоза 5% инжекционен разтвор или на натриев хлорид 9 mg/ml (0,9%) инжекционен разтвор,

е 8 часа (включително времето за вливане) след разреждане, при съхранение при 20°C

5°C

или 12 часа след разреждане, при съхранение при 2°C-8°C, последвано от 3 часа съхранение

при 20°C

5°C (включително времето за вливане).

От микробиологична гледна точка, разреденият разтвор трябва да се използва веднага.

3.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания за цитотоксични лекарствени продукти.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

НАУЧНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

НА РАЗРЕШЕНИЕТО(ЯТА) ЗА УПОТРЕБА

Научни заключения

Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за бусулфан, научните заключения на

CHMP са, както следва:

С оглед на представените данни в прегледания ПАДБ, PRAC счита че промените в

продуктовата информация на лекарствените продукти съдържащи бусулфан са основателни.

Публикувани са кумулативно седем съобщения от литературата по отношение на нарушения в

развитието на зъбите. В една статия се проучва ролята на бусулфан при ювенилни плъхове,

водеща до необичайно развитие на корена; преглед на два случая на имунодефицитни

нарушения, лекувани с бусулфан и циклофосфамид, в които е предоставено ортодонтско

лечение на зъбите; допълнително 2 съобщения на случаи са представени на хипоплазия на

постоянен зъбен зародиш; един преглед оценява дългосрочните ефекти на цитотоксична

терапия и заключава, че зъбната агенезия е по-широко разпространена при пациенти, лекувани

с бусулфан и циклофосфамид; проучване с 81 пациенти заключава, че бусулфан е също толкова

токсичен, колкото облъчване на цялото тяло в причиняването на смущения в денталното

развитие; най-накрая, проучване на рисковите фактори за аномалии във формирането на зъбите

при рак в детска възраст, заключават че групата с висок риск от зъбна агенезия е тази, с високи

дози химиотерапия под 4-годишна възраст. При оценката на тези статии, се потвържадава

причинно-следствената връзка между бусулфан и развитието на хипоплазия на зъбите. Ето

защо, "хипоплазия на зъбите" следва да се добави към продуктовата информация за двете

лекарствени форми.

Съобщава се за взаимодействие между бусулфан и метронидазол в литературни прегледи и в

случаи от постмаркетинговия период. От особен интерес е проучването на това взаимодействие

при три групи пациенти, при които се наблюдават по-високи плазмени нива на бусулфан в

групата, получаваща профилактика с метронидазол по време на лечение с бусулфан, отколкото

при тези без метронидазол. Следователно, това взаимодействие следва да бъде включено в

продуктовата информация за двете лекарствени форми.

Сигналът относно взаимодействие с деферазирокс се опровергава и може да бъде затворен.

Този сигнал е повдигнат на базата на изолиран случай от литературата и не са съобщавани

допълнителни случаи. Няма фармакокинетично обяснение, което да обосновава това

взаимодействие. Сигналите относно пероралните форми на бусулфан и риска от венооклузивна

болест на черния дроб при пациенти, получавали в миналото лъчетерапия/химиотерапия/HSCT,

стерилитет, предозиране на лечението, могат да бъдат затворени. Тези рискове са оценени в

съответните национални процедури.

ПРУ на Busilvex е отговорил на въпроса за "тромботична микроангиопатия" (TMA) след

трансплантация на хемопоетични клетки (НСТ), поискана като допълнителна информация.

Извършен е кумулативен преглед на литературата и базата данни за безопасност. Появата на

ТМА е многофакторна и интравенозен бусулфан, сам по себе си, не може да се счита като

основен фактор в развитието на тази реакция. Основно проучванията от литературата показват,

че високи интравенозни дози бусулфан в комбинация с други лекарства при кондициониращо

лечение, след предишна HCT, могат да имат важна роля в развитието на ТМА. В заключение,

бусулфан може да бъде един от рисковите фактори за развитие на TMA и се счита, че

добавянето на предупреждението в точка 4.4 от КХП на Busilvex

са основателни.

Предупреждението за TMA след HCT се отнася само за една лекарствена форма:

интравенозната. Случаи на TMA след високи дози интравенозен бусулфан в комбинация с

други лекарства като кондициониращо лечение, след предишна HCT се виждат след преглед на

литературата и случаите, установени от базата данни за безопасност на компанията. Няма

случаи с перорален бусулфан.

Профилът на безопасност на продукта остава благоприятен в рамките на одобрените показания.

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.

Основания за промяната на условията на разрешението(ята) за употреба

Въз основа на научните заключения за бусулфан CHMP счита, че съотношението полза/риск за

лекарствения(ите) продукт(и), съдържащ(и) бусулфан, е непроменено с предложените промени

в продуктовата информация.

CHMP препоръчва промяна на условията на разрешението(ята) за употреба.

CHMP се съгласява с научните заключения на PRAC.