Bronchitol

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Bronchitol
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Bronchitol
  Европейски съюз
 • Език:
 • български

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • КАШЛИЦА И СТУДЕНИ ЛЕКАРСТВА
 • Терапевтична област:
 • Кистозна фиброза
 • Терапевтични показания:
 • Бронхитол е показан за лечение на кистозна фиброза (CF) при възрастни на и над 18 години като допълнителна терапия за най-добър стандарт на грижа.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 13

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • упълномощен
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/001252
 • Дата Оторизация:
 • 12-04-2012
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/001252
 • Последна актуализация:
 • 24-03-2019

Доклад обществена оценка

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/865142/2011

EMEA/H/C/001252

Резюме на EPAR за обществено ползване

Bronchitol

Mannitol

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Bronchitol. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Bronchitol.

Какво представлява Bronchitol?

Bronchitol е лекарство, което съдържа активното вещество манитол. То се предлага като капсули

(40 mg), съдържащи сух прах за инхалации с помощта на ихалаторно устройство.

За какво се използва Bronchitol?

Bronchitol се използва за лечение на кистична фиброза при възрастни в допълнение към най-

добрите стандартни грижи.

Кистичната фиброза е наследствено заболяване, което засяга клетките в белите дробове и

жлезите в червата и панкреаса, които секретират течности, като слуз и храносмилателни сокове.

При кистичната фиброза тези течности стават гъсти и вискозни, като блокират дихат

елните

пътища и потока храносмилателни сокове. Това води до проблеми с храносмилането и

абсорбцията на храна, което води до лош растеж и продължителна инфекция и възпаление на

белите дробове, тъй като излишната слуз не се изчиства.

Тъй като броят на пациентите с кистична фиброза е малък, заболяването се счита за „рядко”, и

Bronchito

l е определен като „лекарство-сирак” (лекарство, използвано при редки болести) на 7

ноември 2005 г.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Bronchitol?

Преди започване на лечение с Bronchitol, при пациентите трябва да се извърши преценка на

началната доза, по време на която те ще бъдат провокирани с повишаваща се доза Bronchitol до

общо 400 mg, за да се открие бронхиална хиперреактивност (състояние, при което дихателните

пътища в белите дробове лесно се стесняват). Пациентите, които демонстрират бронхиална

хиперреактивност, не трябва да бъда

т лекувани с Bronchitol.

Първата доза от 400 mg Bronchitol трябва да се дава само под надзора на квалифициран здравен

специалист в условия, където дишането на пациента може да бъде следено адекватно и

съществуват условия за ресусцитация.

Bronchitol се ихалира с помощта на приложеното инхалаторно устройство. Капсулите никога не

трябва да се поглъщат. Преп

оръчваната доза е 400 mg (която изисква инхалиране на

съдържанието на 10 капсули, заредени поотделно в инхалатора) два пъти дневно сутрин и вечер.

Вечерната доза трябва да се приема два до три часа преди лягане.

За повече информация как се използва Bronchitol, вижте указанията в листовката.

Как действа Bronchitol?

Активното вещество в Bronchitol, манитол, е естествено съществуващ полиол (захарен алкохол),

който се използва широко като осмотично средство. Това означава, че той може да усили

осмозата (потока на течност през мембрана). Точният начин, по който действа Bronchitol при

кистична фиброза не е известен. Счита се, че след като бъде инхалиран, Bronchitol води до

навлизане на течн

ост в секрециите в дихателните пътища в белите дробове, като ги прави по-

малко вискозни и следователно по-лесни за изчистване.

Как е проучен Bronchitol?

Преди провеждане на проучвания при хора, ефектите на Bronchitol са изследвани първо върху

експериментални модели.

Bronchitol е изследван в две основни проучвания, включващи 642 пациенти на възраст между

шест и 56 години с лека или умерена кистична фиброза. При двете проучвания пациентите

получават 400 mg инхалиран Bronchitol два пъти дневно или 50 mg инхалиран Bronchitol два пъти

дневно (което се счита н

еефективно и поради това служи като плацебо (фиктивно лечение)).

Някои пациенти също получават допълнително лечение с rhDNase (друго лечение за кистична

фиброза). Главната мярка за ефективност се базира на подобрението на форсирания

експираторен обем за една секунда (FEV

) при пациента, коригиран за възрастта на пациента,

височината и пола, измерена за 26 седмици при двете проучвания. FEV

е максималният обем

въздух, който човек може да издиша за една секунда.

Какви ползи от Bronchitol са установени в проучванията?

Като цяло пациентите демонстрират подобрение при приблизително 2-3% за FEV

коригиран за

възрастта, височината и пола, сравняван с плацебо, за 26 седмици с Bronchitol.

Какви са рисковете, свързани с Bronchitol?

Най-честата нежелана лекарствена реакция при Bronchitol (наблюдавана при повече от 1 пациент

на 10) е кашлица. Най-сериозната лекарствена нежелана реакция при Bronchitol е бронхоспазъм

(стесняване на дихателните пътища в белите дробове) по време на преценката на

Bronchitol

Страница 2/3

Bronchitol

Страница 3/3

първоначалната доза и хемоптиза (кашляне на кръв) по време на лечението с Bronchitol. За

пълния списък на всички нежелани реакции, докладвани за Bronchitol, вижте листовката.

Bronchitol не трябва да се използва при лица, които са свръхчувствителни (алергични) към

манитол. Bronchitol не трябва да се използва и при пациенти с бронхиална хиперреактивност.

Защо Bronchitol е разрешен за употреба?

Комитетът се придържа към гледната точка, че въпреки че демонстрираното по време на

проучванията подобрение на FEV1 е малко, Bronchitol може да е от полза за пациенти с кистична

фиброза, ако се използва в допълнение към най-добрия стандарт на грижи. По отношение на

безопасността на Bronchitol CHMP счита, че от компанията са предложени достатъчни ме

рки, за да

се намалят рисковете от бронхоспазъм и хемоптиза. Поради това CHMP стига до извода, че

ползите от Bronchitol в допълнение към най-добрия стандарт на грижи превишават рисковете за

възрастни пациенти с кистична фиброза и препоръчва да му бъде дадено разрешение за

употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната употреба

на Bronchitol?

Компанията, която произвежда Bronchitol, трябва да гарантира, че на всички здравни

специалисти, за които се очаква да предписват лекарството, е предоставена важна информация

за безопасност, включително информация относно риска от стесняване на дихателните пътища в

белите дробове и кашлянето на кръв и как да се управлява този риск.

За да се получи допълни

телна информация относно ефективността и безопасността на Bronchitol

при деца и юноши с кистична фиброза, CHMP изисква от компанията да извърши проучване при

тази група пациенти.

Допълнителна информация за Bronchitol

На 13 април 2012 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Bronchitol, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Bronchitol може да се намери на уебсайта на агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението с Bronchitol, прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар, или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета за лекарства сираци за Bronchitol може да се намери на

уебсайта на агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations

Дата на последно актуализиране на текста 04-2012.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Bronchitol 40 mg прах за инхалация, твърди капсули

Манитол (Mannitol)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Bronchitol и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да използвате Bronchitol

Как да използвате Bronchitol

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Bronchitol

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Bronchitol и за какво се използва

Какво представлява Bronchitol

Bronchitol съдържа лекарство, наречено манитол, което представлява муколитично средство.

За какво се използва Bronchitol

Bronchitol е предназначен за употреба при възрастни на 18 и повече години. Обикновено

едновременно с употребата на Bronchitol, Вие ще продължите да използвате другите лекарства,

които вземате за кистозна фиброза.

Как действа Bronchitol

Bronchitol се инхалира в белите дробове за лечение на кистозна фиброза. Кистозната фиброза е

наследствено заболяване, което засяга жлезите в белите дробове, червата и задстомашната

жлеза, които секретират телесни течности като слуз и храносмилателни сокове.

Bronchitol спомага за увеличаването на количеството вода по повърхността на дихателните Ви

пътища и в слузта. Това помага на белите Ви дробове да се изчистят от слузта. Също така това

спомага за подобряване на състоянието на белите дробове и дишането Ви. В резултат на това

може да се появи „продуктивна кашлица”, която помага за премахването на слузта от белите

Ви дробове.

2.

Какво трябва да знаете, преди да използвате Bronchitol

Не използвайте Bronchitol

ако сте алергични към манитол

ако имате чувствителност към манитол. Преди да започнете лечение с Bronchitol, Вашият

лекар ще провери дали дихателните Ви пътища са твърде чувствителни към манитол.

Ако проявявате твърде голяма чувствителност към манитол, дихателните Ви пътища ще

се стеснят, което ще затрудни дишането Ви.

Ако нещо от горепосочените се отнася за Вас (или не сте сигурни), свържете се с Вашия лекар

или фармацевт преди да използвате това лекарство.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате това лекарство:

ако имате астма;

ако някога сте кашляли кръв или в храчките Ви е имало кръв;

ако имате тежка кистозна фиброза, особено ако белодробната Ви функция, измерена чрез

форсиран експираторен обем в първата секунда на издишване (ФЕО

), обикновено е под

30%.

Инхалационните лекарства може да предизвикат стягане в гърдите и хриптене, което може да

се случи веднага след приема на това лекарство. Вашият лекар ще Ви помогне да приемете

първата доза Bronchitol и ще провери функцията на белите Ви дробове преди, по време на и

след прилагането. Вашият лекар може да Ви предложи да приемате други лекарства, като

бронходилататор преди прием на Bronchitol.

Инхалационните лекарства може също така да предизвикат кашлица, което може да се случи и

при Bronchitol. Свържете се с Вашия лекар, ако кашлицата не спира или Ви притеснява.

Деца и юноши

Bronchitol не трябва да се прилага при деца и юноши под 18-годишна възраст. Това е така,

защото има ограничена информация при тази група хора.

Други лекарства и Bronchitol

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства.

Можете да продължите да използвате Вашите лекарства за кистозна фиброза, когато

използвате Bronchitol като това включва инхалационни антибиотици, като тобрамицин и

натриев колистиметат. Ако не сте сигурни, свържете се с Вашия лекар или фармацевт преди да

използвате Bronchitol.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна, мислите, че може да сте бременна, или планирате да забременеете,

попитайте Вашия лекар за съвет преди да използвате това лекарство. Вие не трябва да

използвате това лекарство, ако сте бременна.

Ако кърмите или планирате да кърмите, попитайте Вашия лекар за съвет преди да

използвате това лекарство. Не е известно дали това лекарство преминава в кърмата.

Шофиране и работа с машини

Малко вероятно е Bronchitol да повлияе на способността Ви за шофиране или работа с

инструменти, или машини.

3.

Как да използвате Bronchitol

Винаги използвайте това лекарство, точно както Ви е посъветвал Вашия лекар. Попитайте

Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни.

Винаги приемате Вашия бронходилататор преди да използвате Bronchitol.

Колко да използвате

Възрастни на 18 и повече години

Начална доза

Преди да Ви предпише Bronchitol, Вашият лекар ще Ви помогне да приемете първата си доза

Bronchitol и ще проверява белодробната Ви функция на всяка стъпка, за да се убеди, че не сте

чувствителни към манитол. Първата доза се приема в 4 стъпки:

Стъпка 1 – 1 капсула (40 mg)

Стъпка 2 – 2 капсули (80 mg)

Стъпка 3 – 3 капсули (120 mg)

Стъпка 4 – 4 капсули (160 mg)

След прилагането на началната доза Вие ще сте приели 10 капсули (400 mg), което се равнява

на обичайната доза.

Лечебна доза (двуседмични опаковки)

Трябва да използвате Bronchitol всеки ден.

Обичайната доза е 10 капсули (400 mg), инхалирани сутринта, и 10 капсули, инхалирани

вечерта.

Приемайте вечерната доза поне 2 до 3 часа преди лягане.

За най-добри резултати инхалирайте капсулите една след друга, така че интервалът

между капсулите да е възможно най-малък.

Ред на приемане на това лекарство

Използвайте Bronchitol, като част от обичайната си дневна схема на лечение.

Препоръчителният ред е както следва, освен ако Вашия лекар Ви е посъветвал друго:

Приемете Вашия бронходилататор;

Изчакайте от 5 до 15 минути;

Използвайте Bronchitol преди физиотерапия, ако това е част от Вашата схема на лечение.

Дорназа алфа (Пулмозим), ако това е част от Вашата схема на лечение

Инхалаторни антибиотици, ако това е част от Вашата схема на лечение

Как да използвате Вашето лекарство

-

Bronchitol се вдишва (инхалира) под формата на прах от капсулата с помощта на

инхалатора, който е предоставен в опаковката. Той е предназначен само за инхалиране и

не трябва да се прилага по друг начин. Капсулите не трябва да се гълтат.

-

Прахът в капсулите трябва да се инхалира само с помощта на инхалатора, включен в

опаковката.

Използвайте нов инхалатор всяка седмица.

Десетте капсули се поставят в инхалатора една по една.

Инхалирайте съдържанието на капсулата с помощта на инхалатора с едно или две

вдишвания.

За инструкции за употреба на инхалатора вижте края на листовката.

Ако сте приели повече от необходимата доза Bronchitol

Ако мислите, че сте използвали твърде голямо количество от лекарството, съобщете това

незабавно на Вашия лекар или фармацевт. Вие може:

да почувствате, че не можете да дишате;

да получите хрипове;

да кашляте много.

Лекарят може да Ви даде кислород и лекарства, които да Ви помогнат да дишате.

Ако сте пропуснали да използвате Bronchitol

Ако пропуснете една доза, приемете я веднага щом си спомните и продължете по

обичайната схема. Ако обаче вече наближава времето за следващата доза , не приемайте

пропуснатата доза.

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Bronchitol

Ако спрете употребата на Bronchitol, Вашите симптоми може да се влошат. Не спирайте

употребата на Bronhcitol, без първо да говорите с Вашия лекар, дори ако се чувствате по-добре.

Вашият лекар ще Ви инструктира колко дълго да използвате това лекарство.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Спрете употребата на Bronchitol и веднага посетете лекар, ако забележите следните

сериозни нежелани реакции:

Затруднено дишане, което може да се дължи на стесняване на дихателните пътища,

влошаване на симптомите на астма или поява на хрипове. Това се случва често, като

може да засегне до 1 на 10 души.

Кашляне на кръв или кръв в храчките. Това се случва често.

Веднага кажете на Вашия лекар, ако забележите някоя от следните нежелани реакции:

Тежка кашлица. Това се случва често.

Влошаване на симптомите. Това се случва често.

Други нежелани реакции:

Чести (може да засегнат до 1 на 10 човека)

Кашлица

Дискомфорт в гърдите

Главоболие

Болки в задната част на устата и гърлото, и дискомфорт при преглъщане

Повръщане, повръщане след кашлица

Нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека)

Парене или болезненост на езика

Диабет, свързан с кистозната фиброза

Болки в гръдната или коремната област

Промяна на гласа

Студена пот

Конгестия

Обезводняване

Понижен апетит

Диария

Болка в ушите

Чувство за умора

Замаяност

Гадене

Неразположение

Грип и повишена температура

Газове

Киселини

Болка при херния

Хипервентилация

Сърбеж, обрив, акне

Скованост и болки в ставите

Мрачни мисли

Язви на устата

Инфекции на дихателните пътища

Хрема

Инфекция с отделяне на храчки

Дразнене на гърлото

Безсъние

Гъбична инфекция в устата (млечница)

Неволево изпускане на урина

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Можете също

да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Bronchitol

Това лекарство да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след изтичане на срока на годност, отбелязан върху картонената

опаковка и блистера след „Годно до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от

посочения месец.

Да се съхранява под 30°C.

Съхранявайте лекарството в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.

След като извадите капсулата от блистера, трябва да я използвате незабавно.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте

Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще

спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Bronchitol:

Активното вещество е манитол. Всяка капсула съдържа 40 милиграма манитол. Средната

инхалаторна доза за една капсула е 32,2 милиграма манитол.

Как изглежда Bronchitol и какво съдържа опаковката:

Bronchitol е прах за инхалация, който е напълнен в твърди капсули. Bronchitol 40 mg прах за

инхалация, твърди капсули съдържа бял или почти бял прах, напълнен в прозрачни, безцветни,

твърди капсули с надпис “PXS 40 mg”, отпечатан върху тях. Прахът се инхалира в дробовете с

помощта на инхалатор, който е включен в опаковката.

Една опаковка за начална доза Bronchitol съдържа 1 блистер с 10 капсули и 1 инхалатор.

Опаковката за начална доза се използва по време на оценката на началната доза при Вашия

лекар.

Една двуседмична опаковка за лечение с Bronchitol съдържа 28 блистера, всеки с по 10 капсули

(общо 280 капсули), и 2 инхалатора. Двуседмичната опаковка се използва за лечение.

Притежател на разрешението за употреба

Pharmaxis Europe Limited, 108 Q House, Furze Road, Sandyford, Dublin 18, D18AY29, Ирландия.

Производител

Mawdsleys Clinical Services, Unit 22, Quest Park, Wheatley Hall Road, Doncaster, DN2 4LT,

Обединено кралство.

Arvato distribution GmbH, Gottlieb-Daimler Straβe 1, 33428 Harsewinkel, North Rhine-Westphalia,

Германия.

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Lietuva

Pharmaxis Europe Limited

Tél/Tel: + 353 (0) 1431 9816

UAB "PharmaSwiss

Tel: + 370 5 279 07 62

България

Pharmaxis Europe Limited

Teл.:+ 353 (0) 1431 9816

Luxembourg/Luxemburg

Pharmaxis Europe Limited

Tél/Tel: + 353 (0) 1431 9816

Česká republika

4 Life Pharma CZ, s.r.o.

Tel: +420 244 403 003

Magyarország

Pharmaxis Europe Limited

Tel.: +353 (0) 1431 9816

Danmark

Pharmaxis Europe Limited

Tlf: + 353 (0) 1431 9816

Malta

Pharmaxis Europe Limited

Tel: + 353 (0) 1431 9816

Deutschland

Chiesi GmbH

Tel: +49 (0) 40 897 240

Nederland

Pharmaxis Europe Limited

Tel: + 353 (0) 1431 9816

Eesti

PharmaSwiss Eesti OÜ

Tel: + 372 6827400

Norge

Pharmaxis Europe Limited

Tlf: + 353 (0) 1431 9816

Ελλάδα

Pharmaswiss Hellas SA

Τηλ: + 30 210 8108460

Österreich

Pharmaxis Europe Limited

Tel: + 353 (0) 1431 9816

España

Pharmaxis Europe Limited

Tel.: + 353 (0) 1431 9816

Polska

IMED Poland Sp. z o. o.

Tel: +48 22 663 43 10

France

Pharmaxis Europe Limited

Tél: + 353 (0) 1431 9816

Portugal

Pharmaxis Europe Limited

Tel: + 353 (0) 1431 9816

Hrvatska

PharmaSwiss d.o.o

Tel: + 385(1)6311-833

Ireland

Cheisi Limited

Tel: + 44 (0)161 488 5555

România

Pharmaxis Europe Limited

Tel: + 353 (0) 1431 9816

Slovenija

PharmaSwiss d.o.o

Tel: + 386 (0) 1 2364 700

Ísland

Pharmaxis Europe Limited

Sími: +353 (0) 1431 9816

Slovenská republika

4 Life Pharma SK, s.r.o.

Tel: + 420 244 403 003

Italia

Chiesi Farmaceutici S.p.A

Tel: +39 0521 2791

Suomi/Finland

Pharmaxis Europe Limited

Puh/Tel: + 353 (0) 1431 9816

Κύπρος

Pharmaswiss Hellas SA

Τηλ: + 30 210 8108460

Sverige

Pharmaxis Europe Limited

Tel: + 353 (0) 1431 9816

Latvija

UAB PharmaSwiss

Tel: + 371 67502185

United Kingdom

Cheisi Limited

Tel: + 44 (0)161 488 5555

Дата на последно преразглеждане на листовката

MM/TTTT

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu/

. Там са посочени и линкове към други уебсайтове,

където може да намерите информация за редки заболявания и лечения.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Как да използвате инхалатора

По-долу е показана диаграма, която показва как изглежда инхалаторът. Капсулите бронхитол

могат да бъдат използвани само с инхалатора, включен в опаковката.

Mouthpiece

Мундщук

Filter

Филтър

„Spinning“ chamber

„Завъртаща“ камера

„Piercing buttons“

Бутони за „пробиване“

„Piercing chamber“

Камера за „пробиване“

Инхалатор

Следните стъпки обясняват как да използвате инхалатора. За повече информация как да

поддържате Вашия инхалатор, моля, вижте края на инструкциите.

1.

Свалете капачката

Като използвате и двете си ръце, дръжте

инхалатора в изправено положение и

свалете капачката

2.

Отворете инхалатора

Дръжте долната част на инхалатора

здраво с едната си ръка.

Трябва да държите инхалатора за долната

част, за да сте сигурни, че няма да

натиснете бутоните за пробиване на

капсулата.

След това го отворете, като завъртите

мундщука по посока на стрелката,

изобразена върху инхалатора.

3.

Поставете капсулата

Първо се уверете, че ръцете Ви са сухи.

След това извадете капсулата от блистера

(изваждайте капсулата само

непосредствено преди употреба).

Поставете капсулата в гнездото с форма на капсула на дъното на инхалатора.

4.

Затворете инхалатора

Дръжте инхалатора в изправено

положение.

След това завъртете мундщука в

затворено положение – когато се затвори,

ще чуете щракване.

5.

Направете дупка в капсулата

-

Това позволява на праха в капсулата да се

освободи, когато вдишате. В тази

листовка ние наричаме правенето на

дупка „пробиване”.

Дръжте инхалатора в изправено

положение и натиснете докрай двата

бутона за „пробиване” отстрани на

инхалатора едновременно, след това ги

отпуснете. Направете това само веднъж,

защото пробиването на капсулата повече

от един път може да я раздели или счупи.

6.

Подгответе се за инхалация

Наклонете инхалатора,така че мундщукът

да сочи леко надолу.

Това позволява на капсулата да попадне

във въртящата се камера.

Дръжте инхалатора в това наклонено

положение и издишайте напълно (далеч

от инхалатора).

7.

Инхалирайте

Наклонете леко главата си назад.

Като държите инхалатора наклонен

надолу, го поставете в устата си и се

уверете, че сте поставили устните си

плътно около мундщука.

Поемете равномерно и дълбоко въздух, за

да напълните дробовете си, след което

задръжте въздуха за 5 секунди. Когато

вдишвате, трябва да чувате звук,

наподобяващ „потракване”, тъй като

капсулата се върти в инхалатора. Ако не го чуете, капсулата може да е заседнала.

Ако не чуете потракването, задръжте инхалатора с мундщука, насочен надолу, и здраво

потупайте дъното с ръка. Не се опитвайте да освободите капсулата, като натискате

бутоните за пробиване отново. Повторете инхалацията, за да получите дозата си.

8.

Издишайте

Отстранете инхалатора от устата си.

Издишайте и след това дишайте

нормално.

9.

Проверете капсулата

Погледнете дали капсулата е празна - тя

трябва да се върти в инхалатора, за да се

изпразни. Ако капсулата не е празна, може

да се наложи да повторите стъпки от 6 до

10.

Извадете използваната капсула

Обърнете инхалатора обратно, потупайте дъното с ръка и изхвърлете празната капсула.

11.

Повторете стъпки от 3 до 10 за всяка капсула

Изпълнете тези стъпки за всяка от десетте капсули.

За да получите най-добрите резултати от Bronchitol, инхалирайте капсулите една след

друга.

Допълнителна информация за това как да поддържате Вашия инхалатор

Съхранявайте инхалатора си сух и винаги се уверявайте, че ръцете Ви са сухи преди

употреба.

Никога не трябва да дишате или кашляте в инхалатора.

Никога не разглобявайте инхалатора.

Никога не поставяйте капсула директно в мундщука на Вашия инхалатор.

Никога не оставяйте използвана капсула в камерата на Вашия инхалатор.

Използвайте нов инхалатор всяка седмица.

Ако инхалаторът Ви се счупи, използвайте втория инхалатор и се свържете с Вашия

лекар.

Почистване на инхалатора –

Обикновено Вашият инхалатор ще освобождава правилната доза

лекарство за 7 дни без нужда от почистване. Въпреки това, ако инхалаторът Ви се нуждае от

почистване, трябва да изпълните следните стъпки:

Уверете се, че инхалаторът Ви е празен.

Изплакнете инхалатора с топла вода, като оставите мундщука отворен.

Изтръскайте инхалатора до отстраняване на големите водни капки от него.

Оставете го да изсъхне на въздух – поставете го на една страна с отворен мундщук.

Трябва да го оставите да изсъхне напълно, като това може да отнеме до 24 часа. Докато

съхне, използвайте другия инхалатор.