Bronchitol

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

манитол

Предлага се от:

Pharmaxis Europe Limited

АТС код:

R05CB16

INN (Международно Name):

mannitol

Терапевтична група:

Кашлица и студени препарати

Терапевтична област:

Кистозна фиброза

Терапевтични показания:

Бронхитол е показан за лечение на кистозна фиброза (CF) при възрастни на и над 18 години като допълнителна терапия за най-добър стандарт на грижа.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-04-13

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
BRONCHITOL 40 MG ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИЯ, ТВЪРДИ
КАПСУЛИ
Манитол (Mannitol)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
−
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Bronchitol и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Bronchitol
3.
Как да използвате Bronchitol
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Bronchitol
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BRONCHITOL И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BRONCHITOL
Bronchitol съдържа лекарство, наречено
манит
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
_ _
Bronchitol 40 mg прах за инхалация, твърди
капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 40 mg
манитол (mannitol).
Средната доставена доза за една
капсула е 32,2 mg.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, твърда капсула
Прозрачни, безцветни, твърди капсули с
маркировка „PXS 40 mg”, съдържащи бял или
почти
бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Bronchitol е показан за лечение на кистозна
фиброза (КФ) при възрастни на 18 и
повече години,
като допълнителна терапия към
най-добрите стандартни грижи.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Оценка на началната доза_
Преди започване на лечение с Bronchitol
всички пациенти трябва да бъдат
оценени за
бронхиален свръхотговор към
инхалаторен манитол по време на
приложението на началната
доза (вж. точки 4.4 и 5.1).
Началната доза Bronchitol трябва да се
приложи от пациента под наблюдението
и контрола на
лекар с опит или друг медицински
специалист, който е преминал
съответно обучение и
разполага с необходимото оборудване
за спироме
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-06-2022
Листовка Листовка чешки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-06-2022
Листовка Листовка датски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-06-2022
Листовка Листовка немски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-06-2022
Листовка Листовка естонски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-06-2022
Листовка Листовка гръцки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-06-2022
Листовка Листовка английски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-08-2012
Листовка Листовка френски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-06-2022
Листовка Листовка италиански 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-08-2012
Листовка Листовка латвийски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-08-2012
Листовка Листовка литовски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-06-2022
Листовка Листовка унгарски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-06-2022
Листовка Листовка малтийски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-08-2012
Листовка Листовка нидерландски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-08-2012
Листовка Листовка полски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-06-2022
Листовка Листовка португалски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-08-2012
Листовка Листовка румънски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-06-2022
Листовка Листовка словашки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-06-2022
Листовка Листовка словенски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-08-2012
Листовка Листовка фински 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-06-2022
Листовка Листовка шведски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-06-2022
Листовка Листовка норвежки 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-06-2022
Листовка Листовка исландски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-06-2022
Листовка Листовка хърватски 27-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите